Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Staffan Laestadius - Omställning till grön ekonomi 28/10

1,033 views

Published on

Staffan Laestadius deltog måndagen den 28 oktober på seminariet "Omställning till grön ekonomi" anordnat av Global Utmaning, ABF och Klimataktion.

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

Staffan Laestadius - Omställning till grön ekonomi 28/10

 1. 1. Klimatet  och  välfärden  –   Mot  en  ny  svensk  modell   Presenta(on  vid  ABF-­‐seminarium  den          28/10  2013      Staffan  Laestadius     BORÉA 13-­‐10-­‐28   ABF/KLIMAT/Laestadius   1  
 2. 2. En  policyanalys  av  villkoren  för   strukturomvandling  (ll  en  grön  ekonomi.   (förord  +  kap.  1)     Triple-­‐helix  ambi(on   –  En  akademisk:  synte(sera   kunskapen  om  klimathotets   implika(oner   –  En  poli(sk:  bidra  (ll       diskussionen  om  struktur-­‐ omvandlingens  omfaRning   –  En  folkbildande:  bidra  (ll   bredare  medvetenhet  kring   klimathotets  utmaningar   13-­‐10-­‐28   ABF/KLIMAT/Laestadius   2  
 3. 3. Klimatet  är  utgångspunkt  –  inte  i  fokus     (kap.  2) •  CO2-­‐halten  i  atmosfären   ökar  –  även   ökningstakten   •  Temperaturen  ökar  –   även  ökningstakten   •  Glaciärisarna  smälter  –   allt  snabbare   •  Ark(s  isar  smälter   kraYigt  –  och  snabbare   13-­‐10-­‐28   ABF/KLIMAT/Laestadius   3  
 4. 4. Fundamentala  inlåsningar   (kap.  3,  4  &  5)   •  Kolberoendet   •  Den  materiella   övervikten   •  Tillväxten  och   energianvändningen   •  Moderniteten   13-­‐10-­‐28   ABF/KLIMAT/Laestadius   4  
 5. 5. 200  år  av  (lltagande  kolberoende   •  Kolberoendet  (carbon)   –  totalt  och  per  capita   •  Tillväxten  starkt   korrelerad  med  energi-­‐   och  kolanvändning   •  Från  3+%  årlig  ökning   (ll  3+%  minskning  av   kolet  –  klarar  vi  det?.   •  Sverige  dock  bäst  i   klassen  bland  i-­‐länder   13-­‐10-­‐28   ABF/KLIMAT/Laestadius   5  
 6. 6. Moderniteten,  friheten  och  energin   •  Modernitetens   beroende  av  energi  –   och  fossila  bränslen   •  Friheten  aR  röra  sig  –   aR  forma  sina  liv,  aR   utvecklas   •  Den  postmateriella  &   pos(ndustriella  indi-­‐ viden  mer  material-­‐  &   kolberoende  än  nånsin.   13-­‐10-­‐28   ABF/KLIMAT/Laestadius   6  
 7. 7. Moderniteten,  friheten  och  energin:  exempel   •  •  •  •  •  •  •  •  Morgonrockaderna   Bilstorleken   Fyrhjulingarna   Flygresorna   Smartphones   Fri(dshusen   Klädköpen   KöRätandet   13-­‐10-­‐28   ABF/KLIMAT/Laestadius   7  
 8. 8. Vägen  framåt   (kap.  7-­‐11)   •  Omvandling  i  fokus  –  inte   (llväxt   •  En  makroekonomisk   (Keynesinfluerad)  ansats   •  En  strukturomvandlings-­‐ ansats  (Dahméninspirerad)   •  En  policyansats   •  …avsedd  aR  få  eYerföljare  i   andra  länder.   13-­‐10-­‐28   ABF/KLIMAT/Laestadius   8  
 9. 9. Den  makroekonomiska  ansatsen   ”Postkeynesiansk   •  Investeringsökningar   med  100-­‐150  mdr/år  i   tresektormodell”   kretsloppsvänliga   Y  =  Ds  +  Dse  +  Dc     system   som  skär  tvärs  genom   –  Kollek(va  transporter   de  tradi(onella  Keynes-­‐ –  Energisystem   aggregaten  (C,  I,  S,  X,  M)   –  Alla  kapacitetshöjande   •  Dc  måste  reduceras   investeringar  i  vägar   rela(vt  och  totalt     upphör   •  SysselsäRningsvillkoret   •  •  •  •  13-­‐10-­‐28   ABF/KLIMAT/Laestadius   9  
 10. 10. Det  strukturella  perspek(vet   •  Erik  Dahméns   •  utvecklingsblock   –  Transportblocket   –  Energiblocket   –  Naturresursblocken   •  Skog   •  Stål   •  Vi  har  tekniken   •  Energisystemet  –  eR   exempel:   –  –  –  –  –  –  –  –  13-­‐10-­‐28   ABF/KLIMAT/Laestadius   12  –  25000  vindkraYverk   5%  av  skogsarealen   70-­‐140  TWh   KraYig  nätutbyggnad  i   Sverige  (smart  grids)   ER  halvdussin  sjökablar  (ll   kon(nenten   El  som  exportprodukt   Dubbla  elpriser   Skapar  balansproblem   10  
 11. 11. …strukturomvandlingens  omfaRning  -­‐   transportsektorn..   •  80%  av  persontransporterna   sker  med  bil   •  =>  reducera  (ll  60%  (när(d)   •  =>  fördubbling  av  koll.   transport   •  =>  fördubblade  bussinves-­‐ teringar  från  1600  bussar/år   (ll  >  3000  fram  (ll  2030   •  +  ta  marknadsandelar  från   tågen  som  tar  (d  aR  bygga.   •  Ändå  bara  början  ……..   13-­‐10-­‐28   ABF/KLIMAT/Laestadius   11  
 12. 12. Strukturomvandlingens  omfaRning,  forts:    omvandlingen  av  skogsbaserad  industri  –  struggle  for  biomass   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  Ea(ng   Drinking   Driving   Hea(ng   Clothing   Caring   Construc(ng   Packaging   Reading   Electricity  genera(on   13-­‐10-­‐28   ABF/KLIMAT/Laestadius   12  
 13. 13. Omvandlingens  storlek:  tre  halveringar  av  kolberoendet   Tidsdimensionen   •  Första  halveringen  av  CO2   utsläppen  före  2030   •  Andra  halveringen  före   2050   •  Tredje  halveringen  före  ca   2080    Tre  halveringar  =             Struktur-­‐/systemdimensionen   Ex.  biltrafiksystemet   •  Halvera  bilåkandet  =>   bilbeståndet  halveras  =>   bilägandet  påverkas   •  Halvera   energiförbrukningen   •  Halvera  användningen  av   fossila  bränslen      0,5*0,5*0,5  =  0,125     13-­‐10-­‐28   ABF/KLIMAT/Laestadius   Kollek(vtrafiken  tredublas!   13  
 14. 14. Den  poli(ska  utmaningen   (kap.  9)   •  Klimatpoli(skt  åtagande   •  Snöbollseffekten   •  Klimatrelaterad  skaRe-­‐   och  avgiYsbana   •  Klimatrelaterad   innova(ons-­‐  och   investeringspoli(k   •  Klimatpoli(skt  ansvars-­‐   och  korrigeringspaket   •  Interna(onell  allians  för   klima(nvesteringar   13-­‐10-­‐28   ABF/KLIMAT/Laestadius   14  
 15. 15. …kräver  vision  och  retorik   •  Den  poli(ska  retorikens   roll:   •  ”This  is  not  the  end…”   –  Vi  har  eR  problem   –  Lyxkryssaren  seglar  på   undergångskurs   –  Kursen  måste  ändras   –  Den  nya  kursen  blir   annorlunda  men  likvärdig   –  Hit  är  vi  på  väg…   –  Skapa  acceptans  för  de   svåra  besluten   13-­‐10-­‐28   ABF/KLIMAT/Laestadius   15  
 16. 16. En  ny  svensk  modell   Den  ”gamla”  svenska  modellen   Byta  yrke   Byta  jobb   Byta  bostad(sort)   Nedläggning  av  gamla   processer   •  Kompensera  förlorarnas   förluster   •  Reducera  vinnarnas  vinster   •  Skapade  konkurrenskraY  +   sysselsäRning   •  •  •  •  13-­‐10-­‐28   För  aF  skapa  den  ”nya”   moderniteten   •  DeRa  kan  göras  igen   •  Då  fanns  eR   ra(onaliseringsfokus  i   omvandlingen   •  Nu  behövs  eR  klimavokus   ABF/KLIMAT/Laestadius   Påskyndar  en  ny   regionalpoli(k   (men  skapar  inte  det  regionala  problemet)   16  
 17. 17. Perspek(v  på  omvandlingen   (kap.  10  &  11)   Företagens  omställning   •  Prometheusproblemet   –  FjäRras   –  Men  ändå  släppas  loss   •  The  chasm   •  Dagens  företag  –  och   morgondagens   13-­‐10-­‐28   Det  globala  sammanhanget   •  Läckagen  –  en  sta(sk  och  en   dynamisk  ansats   •  CO2-­‐skaRer  och   utsläppsräRer   •  Bunkerbränslen   •  Interna(onell   klima(nvesteringsallians  ( jfr   GU)   ABF/KLIMAT/Laestadius   17  
 18. 18. Går  allt  deRa  an?   •  En  industriell  omvandling   knuten  (ll  annorlunda   modernitet.   •  Mindre  material-­‐  och   energikrävande  livsform.   •  Inget  ”technology  fix”.   •  Poli(sk  vision  nödvändig.   •  Redan  dagens  teknik   räcker  långt.   •  Större  omvandling  än  vad   vi  vill  inse.   13-­‐10-­‐28   ABF/KLIMAT/Laestadius   18  
 19. 19. Det  var  det  hele…   Staffan  Laestadius   slae@kth.se   BORÉA 13-­‐10-­‐28   ABF/KLIMAT/Laestadius   19  

×