Advertisement
Advertisement

More Related Content

More from Yasen Nikolov(20)

Advertisement

Swami Tirtha - 12 drops of honey - 2019 Summer Retreat. Bulgaria

 1. Vaisnava Mela Rila, 2019.
 2.  'Verily, the Self is to be seen, to be heard, to be perceived, to be marked, O Maitreyi! When we see, hear, perceive, and know the Self, then all this is known.  Bizony, Maitréjí, a Lelket kell látni, hallani, megérteni, abban kell elmélyedni. És aki látta, hallotta, megértette a Lelket és elmélyült benne, az ismeri ezt az egész mindenséget.
 3. Interaction Strength Where? Achieve / Overcome 1. Gravity superweak planets airplane, levitation 2. e-magnetic weak particles more energy input 3. Nuclear strong subatomic A-bomb, H-bomb 4. Zero energy stronger Nirvana meditation, liberation 5. Majestic superstrong Vaikuntha aisvarya service, sadhana 6. Rasic explosive Goloka spontaneous service, prema …
 4. Between objects: gravitation etc. Between people: relationships * of egos tamas hurting roga * of bodies rajas pleasure bhoga * of hearts sattva perfection yoga * souls suddhasattvadivine love bhakti Between devotees and God: the science of rasa (5 main + 7 secondary) Between God and His beloved ones: higher science of rasa
 5.  O best of the Kuru dynasty, without sacrifice one can never live happily on this planet or in this life: what then of the next? (Bhagavad-gītā 4.31.)  Óh, Kuru dinasztia legjobbja, áldozat nélkül sohasem élhet az ember boldogan ezen a bolygón vagy ebben az életben, még kevésbé a következőben. (Bhagavad-gītā 4.31.) The goals are: A célok: 1. Relief from suffering Anyagi szenvedés vége 2. Complete knowledge Tökéletes tudás 3. Loving service to the Lord Az Úr szerető szolgálata
 6. kṛṣṇa-varṇaṁ tviṣākṛṣṇaṁ sāṅgopāṅgāstra-pārṣadam yajñaiḥ saṅkīrtanaih prāyair yajanti hi sumedhasaḥ [SB 11.5.32] Those with good intelligence will worship the non-dark Lord repeating Krsna-nama appearing [in Kali-yuga] with the company of servants, weapons and intimate friends with the sacrifice of congregational chanting of the Holy Names. A kellő értelemmel rendelkezők a kali-korszakban a szankírtan- áldozattal, Krsna szent nevének zengésével fogják imádni a szolgáival, fegyvereivel és társaival együtt megjelenő Urat. (Bhág.11.5.32, Karabhádzsana Rsi szavai Nimi királyhoz)
 7.  arthair assets bogatstvo vagyon  vācā words dumi beszéd  dhiyā intellect um értelem  prānair life force zhivot életerő The mystery of sacrifice is transformation. (Ganga jal) Az áldozat misztériuma az átváltozás. From among the sacrifices I am japa… (Bg. 10.25.) Az áldozatok közül én vagyok a dzsapa… (Bg. 10.25.)
 8.  yasya deve parā bhaktir yatha deve tathā gurau tasyaite kathitā hy arthah prakāsante mahātmanah  Only unto those great souls who have implicit faith in both the Lord and the spiritual master are all the imports of Vedic knowledge automatically revealed. (Shvetāsvatara-upanishad 6.23.)  A védikus irodalom igazi mondandója ama nagy lelkek előtt tárul fel, akiknek Krsnába és a lelki tanítómesterbe vetett hite rendíthetetlen. (Svétásvatara-up. 6.23.)
 9.  Darshan  meeting with the master talákozás a mesterrel  Bhogya darshan kihasználó  Sevya darshan szolgáló  Teacher, spiritual father, messenger, realized person, etc.  Acaryavan puruso veda – Chandogya-upanishad 4.14.  A person with a master knows A gurus ember tud…
 10. 4 aspects of mantra  Devata God istenség  Risi visionary látnok  Chandas metrum versmérték  Phala fruit, result eredmény  Mantra depend on Gurutattva, for the root of initiation is in Guru, the root of mantra is in initiation, the root of Devata is in mantra, and the root of siddhi is in Devata.  Guru ---» initiation ---» mantra ---» Devata ---» Siddhi
 11. „Guru az, aki képes megvédeni a haláltól, vagyis az anyagi élettől. Aki képes eloszlatni halálfélelmemet, akihez ha eljutok, nem kell máshoz fordulnom, akit hallgatva nem kell senki másra hallgatnom. Az én gurum az a kegyes személy, akit a Legfelsőbb Úr, a legfőbb jó, egyenesen az én védelmemre, jobbításomra rendelt. Guru az, akinek a kegye folytán megszabadulhatok uralomvágyó hamis énképzetemtől. Guru az, aki elhozza a kinyilatkoztatott tudást, aki e tudás záporával alázatosabbá tesz a fűszálnál s béketűrőbbé a fánál. Guru az, aki megtanít mindenkit tisztelni, anélkül, hogy magamnak tiszteletet követelnék; aki saját hatalmát közvetítve isteni kírtant (fohászt) varázsol ajkamra; aki maga is az Úr energiájának megtestesítője. Csakis Srí Guru lótuszvirág lábai jelentik a menekvést az illúzió börtönéből. Aki megadja nekem azt az isteni tudást, miszerint a világon minden embert tisztelnem s imádnom kell, s hogy a világon minden a gurum szolgálatára való, sőt mindenki a gurum; aki megérteti velem, hogy a mindenkit vonzó Úr szolgája vagyok, s a legfőbb kötelességem az Ő szolgálata - ő az én lelki tanítómesterem, ő Srí Guru.” (Bhaktisziddhánta Szaraszvatí)
 12. “Guru is the one, who can save me from death, that is from materialistic life. Who can dispel my fear of death, that person, reaching whom I don’t need to search for anybody else, listening to whom I do not need to listen to anyone else. My master is that merciful person, who is sent by the ultimate good, Supreme Lord directly for my protection and betterment. Guru is the one, by whose mercy I can get rid of my false sense of dominating egotism. Guru will bring the revealed knowledge, and by the shower of this knowledge will make me more humble than a blade of grass and more tolerant than the tree. Guru will teach me to respect everyone without expecting any respect to myself, who will create a divine prayer on my lips by delegating his own power, who is a representative of the Lord’s energy. The lotus feet of Sri Guru will deliver me from the prison of illusion. He delivers divine knowledge to me, to respect and worship all human beings properly, and teaches that everything in this world is for his service, rather that everyone is my master, and that I am a servant of the All-Attractive Lord, and my ultimate duty is to serve Him – he is Sri Guru, he is my spiritual master. (Bhaktisiddhānta Sarasvatī)
 13. Faithfullness is based on faith A hűség a hiten alapszik śraddhā-śabde viśvāsa kahe sudṛdha niścaya kṛṣṇe bhakti kaile sarva-karma kṛta haya Faith is the firm conviction that by lovingly serving Krsna all other duties are fulfilled. (Caitanya-caritāmṛta 2.22.62.) A hit az a szilárd meggyőződés, hogy Krsna szerető szolgálatával az ember minden egyéb kötelezettségnek eleve eleget tesz. (Cc. 2.22.62, Szanātan-siksā)
 14. Heresy is a misuse of freedom  Chosing the improper  Ignorance – in knowledge there is no free choice  Be true! Eretnekség visszaélés a szabadsággal  Helytelen választás  A tudás esetén nincs szabad választás  Légy igaz!
 15.  Divya-jñāna Divine knowledge Isteni tudás  Sambandha connection kapcsolat  Abhidheya practice gyakorlat  Prayojana prospect távlat Its four supports  Viveka differentiate megkülönböztetés  Vairagja indifference közömbösség  Dharma* merits erények  Mumuksu desire vágyódás az üdvre * peace, self-control, balance, patience, concentration, faith * békesség, önfegyelem, egyensúly, béketűrés, összpontosítás, hit
 16.  Ignorant & satisfied, non-searcher Tudatlanul elégedett, nem kereső  Dissatisfied, but non-searcher Elégedetlen de nem kereső  Searcher but not finding Kereső de nem találó  Searcher and finder Kereső és találó  Committed Elköteleződő  Practitioner Gyakorló  Follower, disciple Követő, tanítvány  Knowledgable * Ismeretes *  Preaching teacher Ismeret-terjesztő tanító  Spiritual father Lelki vezető (lelki atya)  Dispeller of ignorance (guru) Tudatlanság-oszlató (guru)  Examplary master (ācārya) Példamutató mester (ácsárja)  Simply attractive (mahant) Egyszerűen csak vonzó (mahant) * Information/knowledge, transformation/accomplished, condensation/wise
 17. Branches of the dharma-tree  Sacrifice áldozatosság  Divine studies írástanulmányok  Sharing adakozás  Student life növendéki élet Meditation, dedication and faith – through these try to establish your connection with God. (Kaivalya-up.) Meditáció, odaadás, hit – ezeken keresztül igyekezz kapcsolatba kerülni Istennel! (Kaivalja upanisad)
 18. mana eva manuṣyānām kāranam bandha-mokṣayoh bandhāya viśayāsangi muktyai nirviśayam manah  For the human being the mind is the cause of bondage as well as liberation. The mind engaged with sense objects is a cause of bondage, while the non-engaged is a source of liberation. (Viṣṇu-purāna 6.7.28.)  Az ember számára az elme az oka úgy a kötöttségnek mint a felszabadulásnak. Az érzéktárgyakkal lefoglalt elme a kötöttség oka, az azoktól elvonatkoztatott pedig a felszabadulás okozója. (Visnu-purána 6.7.28.)
 19.  Sam joined, together, perfection + együtt, közös, tökéletesség  sārah essence, life, disease, air, cream, nectar lényeg, élet, betegség, levegő tejszín nektár  Samsārah  walk menet, járás  cycle of earthly life világi lét, körforgás  reincarnation lélekvándorlás  illusion, māyā világi illúzió, káprázat
 20. Nitya-siddha Sādhana-siddha Krpā-siddha Eternal liberated by practice by mercy Örök üdvös gyakorlás által kegyelmi úton The liberated soul  is pure consciousness tiszta tudat  Is in divine connection meghitt istenkapcsolat  Free, jolly, omniscient szabad, boldog, tudós  Never returns sosem tér vissza
 21.  Devayāna Path of the God Istenek útja  Pitriyāna Path of Ancestors Ősök útja  Third path Path of small entities Rövidéletűek útja  Jivanmukta Liberated duringlifeÉletében szabad
 22.  Lack of consciousness  Instincts, ignorance, fears, envy  Moral shortcomings  Bad intention, competition, 6 enemy, possession  Needs  Earning, acquiry, security, comforts  Intellectual urges  Ambitions, prestige, knowledge, selflessness  Emotional drives  Games, need to love and to be loved  Spiritual calling  Moral/divine duty, divine love, rapture
 23.  Intellectual, cognitive + higher  Instincts, material drive, descending  Intuitive awareness, inner peace  Body/mind control, contemplation  Healing process  Restore mental balance, external/inner orientation  Path of inner self-analisys  ātman – Brahman, inner functions, yoga, self-realization  Open new channel of consciousness  Beyond body experience, intuition, 4 conscious states
 24. janmādy asya yato 'nvayād itarataś cārtheṣv abhijñaḥ svarāṭ tene brahma hṛdā ya ādi-kavaye muhyanti yat sūrayaḥ tejo-vāri-mṛdāṁ yathā vinimayo yatra tri-sargo 'mṛṣā dhāmnā svena sadā nirasta-kuhakaṁ satyaṁ paraṁ dhīmahi … the primeval cause of all causes of the creation, sustenance and destruction of the manifested universes. … I meditate upon Him, for He is the Absolute Truth. … a megnyilvánult anyagi univerzumok keletkezésének, fennmaradásának és megsemmisülésének őseredeti oka … … e Legfelsőbb Igazságon meditálok.
 25. nāma sankīrtanam yasya sarva pāpa pranāśanam pranāmo duhkhaśamanas tam namāmi harim param The congregational chanting of the Holy Names of God Krsna might liberate us from all sins, all low qualities and all kinds of suffering, let us offer our obeisances before Him, the Lord Hari. (Bhāg.12.13.23.) Krsna szent neve minden utálatos bűntől, minden alantas jellemvonástól és nyomorúságtól megszabadíthat bennünket. Ajánljuk hát hódolatunkat Őelőtte! (Bhāg.12.13.23.)
 26. Hare Krsna nama-sankirtan eliminate ignorence dicsőítés tudatlanságot oszlat Hare Krsna Holy Names are all powerful Szent Nevek mindenhatóak Krsna Krsna pure devotees more profound faith tiszta bhakták elmélyülő hit Hare Hare namasankirtan taste selfless dedication a dicsőítés íze önzetlen odaadás
 27. Hare Rāma Holy Name memory taste for pure service Szent Név emlékezete tiszta szolgálat íze Hare Rāma spiritual emotions no material attachment lelki érzések ragaszkodás vége Rāma Rāma conjugal rasa binds to viraha szeretői rasza elválás érzése Hare Hare ultimate goal of life loving service az élet végső célja szerető szolgálat
 28. The magician – Mayin  One should know that although māyā (illusion) is false or temporary, the background of māyā is the supreme magician, the Personality of Godhead, who is the Supreme Controller and whose limbs are everywhere in the material universe. (Svetashvatara- upanisad 4.10.)  Tudd: a Nagyúr a mágus, a természet csak káprázat,  S kerek e világot az ő szikrái népesítik be.
 29.  GOD = Generator, Operator, Destructor  How He maintains? Hogyan tartja fönn a világokat?  Material universes Through external energy  anyagi univerzumokat külső energiáján át  Vaikuntha lokas through divine power  Vaikuntha bolygókat isteni bősége folytán  Goloka Vrndavan through loving potency  Gólóka Vrndávant a szerelmes energiáján keresztül
 30.  By Me, in My unmanifested form, this entire universe is pervaded. All beings are in Me, but I am not in them. And yet everything that is created does not rest in Me. Behold My mystic opulence! Although I am the maintainer of all living entities, and although I am everywhere, still My Self is the very source of creation.  (4) Megnyilvánulatlan formámban ezt az egész univerzumot áthatom. Minden lény Bennem van, de Én nem vagyok bennük. (5) És mégsem nyugszik Bennem minden teremtett. Íme misztikus hatalmam! Habár Én vagyok az összes élőlény fenntartója, s jelen vagyok mindenhol, mégis Én Magam vagyok a teremtés eredeti forrása.
 31.  mahātmānas tu mām pārtha / daivim prakrtim āsritah bhajanty ananya-manaso / jnātvā bhutādim avyayam  satatam kirtayanto mām / yatantas ca drdha-vratah namasyantas ca mām bhaktya / nitya-yukta upāsate  9.13. O son of Prtha, those who are not deluded, the great souls, are under the protection of the divine nature. They are fully engaged in devotional service because they know Me as the Supreme Personality of Godhead, original and inexhaustible.  9.14. Always chanting My glories, endeavoring with great determination, bowing down before Me, these great souls perpetually worship Me with devotion.  13) Óh, Prthá fia, a nagy lelkek, akik nincsenek illúzióban, az Isteni természet védelme alatt állnak. Teljesen lefoglalják magukat az odaadó szolgálatban, mert az Istenség Legfelsőbb Személyiségeként, eredetinek és kimeríthetetlennek ismernek Engem. (14) Ezek a nagy lelkek állandóan az Én dicsőségem zengik, nagy elszántsággal igyekeznek, s leborulva Előttem szüntelen odaadással imádnak Engem.
 32.  kṛṣṇa tvadīya pada-paṅkaja-pañjarāntam adyaiva me viśatu mānasa-rāja-haṁsaḥ | prāṇa-prayāṇa-samaye kapha-vāta-pittaiḥ kaṇṭhāvarodhana-vidhau smaraṇaṁ kutas te ||7||  Dear Krsna, please let my mind surrender to your lotus feet immediately, as a swan submerges the head in a labyrinth of lotuses. How I will be able to remember you when my last breath comes, and my throat choaks up with the impulse of the phlegm, air and bile?  Óh, Krsna, kérlek engedd, hogy elmém azon nyomban lótuszvirághoz hasonlatos lábaidhoz bújhasson, miként a hattyú bújik a lótuszok labirintusába. Hogyan leszek képes emlékezni Reád, mikor az utolsót lélegzem, s torkomat összeszorítja a testnedvek, a szél, az epe s a nyirok együttes hatása?
 33.  Moons on Krsna’s body Krsna testének holdjai  Face 1 Arca  Cheeks 2 Orcái  Forehead ½ Homloka  Tilak 1 Tilakja  Fingernails 10 Körmei a kezén  Toenails 10 Körmei lábujjain  Total 24 ½ Összesen
 34. Krsna features Radhika features  Guna mādhurya vāk  Ocean-like sports speech  lílā-mādhurya prāna  Love of gopis life-force, breath  Venu-mādhurya srotra  Flute-sound hearing, expertness  Rūpa-mādhurya caksu  Exceptional beauty eyes, vision
 35. The three treasures A három kincs 1. Krsna Krsna 2. Service to Krsna Krsna szolgálata 3. Affection to Krsna Krsna szeretete
 36.  Elements of the beehive  Sun the honey itself méz  Heaven structure of the hive kaptár  Airsphere honeycomb lép  Sunrays cells sejtek  3Veda puranas flowers virágok  Hymns bees méhek  Amrta honey méz 
 37.  Who know the vedas overcomes himself and time/space.  Aki ismeri a védát, legyőzi önmagát s a téridőt. 1. In this age: Sun rises east, sets west. 2. For 2 ages: Sun rises south sets north 3. For 4 ages: Sun rises west, sets east 4. For 8 ages: Sun rises north, sets south 5. For 16 ages: Sun rises on zenith, sets on nadir 6. Finally: Sun never sets…
 38. adharaṁ madhuraṁ vadanaṁ madhuraṁ nayanaṁ madhuraṁ hasitaṁ madhuraṁ | hṛdayaṁ madhuraṁ gamanaṁ madhuraṁ madhur-ādhi-pater akhilaṁ madhuraṁ || 1 || His lips are sweet, His face is sweet His eyes are sweet, His smile is sweet His loving heart is sweet, His walk is sweet Everything is completely sweet about the Lord of Sweetness! 1. Ajaka mézédes, orcája mézédes, Nézése mézédes, mosolya mézédes. Mézédes a szíve, mézédes a lépte – Édes lét Istene, mézédes mindene!
 39. 1. Sānta neutral semleges 2. Dāsya servitude szolgálatkész 3. Sakhya friendship baráti 4. Vātsalya parental szülői 5. Mādhurya loving szeretői
 40. 1. Hāsya laughing mókázó 2. Adbhuta astonishmentcsodálkozó 3. Vīra chivalrous hősies, nagylelkű 4. Karuna worried sajnálkozó 5. Raudra anger haragvó 6. Bhayānaka fear rettegő 7. Bibhatsa ghastliness irtózat
 41.  Distortion in the relationship torzulás a viszonyban  Uparasa – primary distortion  Add smtg extra to basic rasa többlet az alapraszához  Anurasa – secondary distortion  Smthg missing from basic rasa hiány az alapraszából  Aparasa – third grade distortion  Smthg very far from basic rasa vmi messzi az alapraszától
 42.  58. When the pure spiritual experience is excited by means of cognition and service [bhakti], superexcellent unalloyed devotion characterized by love for Godhead is awakened towards Krsna, the beloved of all souls.  Mikor tudás és szolgálat (bhakti) fűti át a lelki tapasztalatokat, akkor támad föl az istenszeretet jellemezte legeslegmagasztosabb, osztatlan odaadás az összes lélek által imádott Krsna iránt. (58)
 43.  59. The highest devotion is attained by slow degrees by the method of constant endeavor for self-realization with the help of scriptural evidence, theistic conduct and perseverance in practice.  A legmagasztosabb odaadás lassan, apró lépésenként érhető el az önmegvalósítást célzó szüntelen törekvés révén, az Írások bizonyítékai, az istenhívő viselkedés, valamint a kitartó gyakorlás segélyével. (59)
 44.  60. These preliminary practices of devotion [sadhana- bhakti] are conducive to the realization of loving devotion which is the supreme state of wellbeing and which goes hand in hand with the attainment of the exclusive state of supreme bliss and which can lead to Myself.  Az odaadás bevezető gyakorlatai (szádhana-bhakti) elősegítik a szerető odaadás kibontakozását, aminél nincs üdvösebb állapot, ami együtt jár a páratlan és legfőbb gyönyör megtapasztalásával, s ami elvezet Énhozzám. (60)
 45.  61. Abandoning all meritorious performances serve Me with faith. The realization will correspond to the nature of one's faith. The people of the world act ceaselessly in pursuance of some ideal. By meditating on Me by means of those deeds one will obtain devotion characterized by love in the shape of the supreme service.  Mindenféle egyéb jámbor tettet föladván szolgálj Engem nagy hittel! Mindenki a hite szerinti felismerésre jut. A világi emberek szünet nélkül tevékenykednek valamilyen eszményképet kergetve. Ha cselekvésük során Énrajtam meditálnak, a legmagasztosabb szolgálat formájában nyerik majd el a szerető odaadást. (61)
 46.  62. Listen, O Vidhi, I am the seed, i.e., the fundamental principle, of this world of animate and inanimate objects. I am pradhana [the substance of matter], I am prakrti [material cause] and I am purusa [efficient cause]. This fiery energy that belongs specially to the Brahman, that inheres in you, has also been conferred by Me. It is by bearing this fiery energy that you regulate this phenomenal world of animate and inanimate objects.  Halld, oh Vidhi, Én vagyok eme élő és élettelen dolgokból álló világ ősmagja, alap-princípiuma. Én vagyok a teljes anyagkészlet (pradhána), az anyagi ok (prakrti) s a kiváltó ok (purusa) is. A benned lobogó tűz – ami máskülönben Brahman sajátsága – szintén Énáltalam ruháztatott reád. E tűznek köszönhetően igazgathatod az élő s élettelen lények tüneményvilágát. (62)
 47. pibanti nadyā svayam eva nājalam/ svayam na khādanti phalāni vṛkṣā nādanti saśyam khalu pārivāhā / paropakārāya satām vibhūtayah  The rivers do not drink their own water, and the fruit trees do not eat their own fruits. The clouds do not drink their own rainwater, and similarly the saints live only for the sake of others.  A folyók nem isszák saját vizüket, hanem mások érdekében hömpölyögnek, a gyümölcsfák sem fogyasztják saját gyümölcseiket, hanem mások érdekében hozzák azokat, a felhők sem isszák saját vizüket, hanem mások érdekében záporoznak. Ugyanígy a szentek is csak másokért élnek.

Editor's Notes

 1. Yuga cycles as per realization: Meditation, Yajna, Temple rites, Sankirtan
Advertisement