Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

globalindependence.dk - Offshore - IBC selskaber - al der er vær at vide.

1,328 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

globalindependence.dk - Offshore - IBC selskaber - al der er vær at vide.

  1. 1. Offshore Selskaber Er offshore selskaber lyssky selskabsformer eller? Begrebet “Offshore selskaber” omfatter alle selskaber stiftet uden for den kontinentale sokkel (dvs. på øer forskellige steder i verden). Sådanne selskaber har tidligere været forbundet med økonomisk kriminalitet, selskabstømning eller decideret guerillakrig mod skattemyndighederne, fordi forholdene på sådanne øer oftest er meget forskellige fra de juridiske regler i henholdsvis Europa og USA. Dette ry har selvfølgelig afholdt mange fra at benytte disse selskaber, mens andre har set det som en mulighed for at misbruge reglerne på området. Dette er beklageligt, da der er mange legitime fordele forbundet med brugen af udenlandske selskaber. Hvis man fra starten er opmærksom på de danske regler på området, og sørger for at holde sig inden for disse (dvs. at man ikke søger kreditor og skattely) vil mange kunne gøre god brug af fordelene ved udenlandske selskaber eller afdelinger. De anderledes regler kan bl.a. give følgende fordele:  Selskaber der stiftes i offshore destinationer har samme status som det danske A/S uden samme kapitalkrav.  Oftest er det tilladt at låne penge af selskabet - aktionærlån er altså tilladt.  Fast revisor er ikke påkrævet, og i nogle destinationer er der end ikke regnskabspligt.  Man har ikke pligt til at offentliggøre årsregnskab.  Immaterielle rettigheder kan med fordel indkapsles i et offshore selskab, hvorved man opnår optimal beskyttelse.  Selskabet har begrænset personlig hæftelse for deltagerne, og kan have benævnelserne ApS, A/S, Ltd., Limited, GmbH, A/G, Inc., Int., Corp., SA, m.m.  Ejerskab af selskabet kan placeres i en trust fond eller hos en nominee shareholder, hvorved det isoleres fra det danske selskab eller fra dansk skattepligt. Dette skaber konkurrencefremmende anonymitet.  Afhængig af hvilken destination man vælger, har man mulighed for selv at udpege hvilke regler der skal gælde for selskabet, samt hvilke domstole der skal kunne gennemtvinge eventuelle afgørelser. Landene som anvendes som destinationer, har strenge fortrolighedsforpligtelser, som medfører strafferetligt ansvar for finansielle institutioner der lækker oplysninger, uden at dette sker på baggrund af en retskendelse eller dom. Som følge af ovenstående fordele, anvendes offshore selskaber i vid udstrækning af mange danske selskaber er under selskaber noteret ved fondsbørsen. Også private selskaber, benytter sig i større udstrækning af offshore selskaber, især på grund af de lave omkostninger og det begrænsede ansvar. Udenlandske selskaber bliver da også mere og mere almindelige i det danske selskabslandskab, og skattemyndighederne godkender i vid udstrækning disse nye selskabsformer. Det må antages, at især danske anparts- og aktieselskaber vil få hård konkurrence af udenlandske selskaber i de kommende år. Så længe kapitalkravet for danske selskaber forbliver relativt højt og ufleksibelt, vil mange til stadighed søge udenlands. Kontakt os på 25 690 543 eller besøg vores hjemmeside på www.globalindependence.dk
  2. 2. Vi sørger for det hele. Med en samlet offshore selskabs-pakke får du en professionel løsning fra starten. Vi hjælper dig med åbning af en anonym bankkonto til selskabet og vi sørger for alle de dokumenter der skal behandles. Opsætningen af bankkontoen tager ca. 4 uger, alt efter hvilken bank der vælges. Vi står for den aktuelle papirgang i forbindelse med selskabet, i form af professionel lokaldirektør services, så du ikke behøver tænke på andet end den daglige drift og dine kunder. Lokaldirektør funktionen kan naturligvis fravælges hvis det foretrækkes. Læs mere om offshore-selskaber www.globalindependence.dk eller ring til os på 25690543 I dag tænker, planlægger og arbejder vi langt ud over de grænser, der havde betydning før i tiden. Færre virksomheder driver forretning udelukkende lokalt - flere har behov for og gør brug af internationaliseringen. Det er disse forhold, der har givet IBC selskaberne deres eksistensgrundlag. Et IBC selskab (International Business Company) er det samme som et offshore selskab – den anvendte betegnelse afhænger udelukkende af, hvem man taler med. I det følgende vil denne type selskaber blive omtalt som offshore selskaber. Offshore Selskaber Et offshore selskab er et aktieselskab, der udelukkende driver forretning med kunder eller leverandører uden for det land, hvor det hører hjemme. Derfor kaldes det et “internationalt handelsselskab”. Der kan f.eks. være tale om et selskab der er hjemmehørende på Seychellerne, men som udelukkende handler med et andre lande. Sådanne selskaber, som ikke driver forretning i hjemlandet, undtages fra at betale skat af al indtjening udefra, og besparelserne kan derfor være høje for produktions virksomheder. Den stille forretningspartner Offshore selskaber fungerer som en stille forretningspartner, forstået på den måde, at det er etableret i et land, hvor de lokale myndigheder ikke interesserer sig synderligt for dets forretning, fordi det ikke betaler skat. Et eksempel på sådan en stille forretningspartner er det selskab, TDC i flere år brugte som en ”Sell and lease back” løsning på Cayman Island. Selskabet leasede telefoncentraler til TDC, som derved opnåede et skattefradrag, der var større end, hvis TDC selv havde ejet centralerne. Fremgangsmåden var i fuld overensstemmelse med de love, der var gældende på det tidspunkt. Eksemplet er dog kun ment som illustration, da lovgivningen efterfølgende er blevet ændret således at konstruktionen ikke længere er tilladt. Gode Offshore destinationer Som gode offshore destinationer kan nævnes: Jomfruøerne (British Virgin Islands – også kaldet BVI), Seychellerne, Cayman Island, Panama, Bahamas, Vanuatu og Kanal Øerne. Også Gibraltar har i mange år været hjemsted for offshore/IBC selskaber. Vi anbefaler som standard Seychellerne og BVI. Populær selskabstype Internationale selskaber placeret offshore er tydeligvis populære. I et lille land som British Virgin Islands med dets kun 22.000 indbyggere, har mere end 300.000 internationale selskaber allerede etableret sig. Og det er en forældet opfattelse, at offshore selskaber kun er for forretningsfolk, der vil gemme sig på grund at deres ufine forretningsmetoder. De anvendes nu indenfor rammerne af deres respektive lovgivning, og de store internationale børser såsom NASDAQ anerkender og tillader nu, at selskaber etableret i offshore destinationer, bliver børsnoteret hos dem. Kontakt os på 25 690 543 eller besøg vores hjemmeside på www.globalindependence.dk
  3. 3. Dette har været af afgørende betydning for udviklingen. Ligeledes har store internationale revisionshuse som KPMG og PWC placeret sig i disse jurisdiktioner - både for at drive forretning med rådgivning for deres nuværende kunder og for at få del i det marked, der findes på dette område. Offshore selskaber benyttes ofte til handel. For eksempel kan disse internationale selskab med stor fordel bruges som ”broker-selskab” - altså et selskab, der fungerer som mellemled for import- og eksport virksomheder. Denne form for anvendelse af udenlandske selskaber tilbyder mange fordele men det kræver også at man sætter sig grundigt ind i de pågældende markedsvilkår. Reglerne for transfer pricing er omfattende, og ingen bør lade hovedparten af et selskabs handel køre igennem et udenlandsk led uden at kende til disse. Op gennem 90’erne, hvor it-branchen havde sine gyldne år, brugte mange store distributører et offshore IBC som fast forretningspartner, når de importerede udstyr fra eksempelvis Fjernøsten eller USA. Derved kunne de bedre styre overskuddet i det land, hvor varerne blev afsat. En yderligere fordel ved konstruktionen var, at de lukrative bonusordninger, som eksempelvis Intel, Microsoft og HP tilbød, ikke blev udbetalt til distributøren i det højt beskattede land, men til det internationale offshore selskab, som ikke betalte skat. IBC Offshore selskaber – Hvad er historien? Det første offshore selskab så dagens lys i en af verdens ældste offshore jurisdiktioner: Liechtenstein. Baggrunden var, at Liechtenstein efter første verdenskrig ønskede at distancere sig fra Østrig og Tyskland og i stedet lægge sig op ad Schweiz, der havde en god, stabil økonomi. Liechtenstein havde stærkt behov for udenlandske investeringer og opfandt derfor IBC selskabet, der ikke betalte skat, så længe det handlede internationalt. I 1926 faldt lovgivningen på plads, og Liechtenstein ramte med sin nye strategi et kæmpe marked, der betød en stærk opblomstring i Liechtensteins økonomi. Liechtensteins IBC selskaber var forløbere for de Offshore selskaber, vi kender i dag, hvor strukturering og strategiplanlægning i virksomheder er blevet meget komplekst, og hvor økonomisk beskyttelse og det at værne om privatlivet bliver stadigt mere vigtigt. Hvem bruger offshore selskaber? I dag benyttes offshore selskaber både af privatpersoner og forretningsfolk. Her er en række eksempler: Private investorer Private daytraders Private personer, der ønsker anonyme bankkonti Private personer, der arbejder freelance Selskaber, der driver international handel Selskaber, der har brug for et holdingselskab Selskaber, der ønsker at optimere eller minimere skattebyrden Et godt eksempel på virksomheder, der benytter offshore selskaber, er store internationale rederier, som har forretninger på kryds af landegrænserne. Ligeledes har eksport orienterede virksomheder og banker haft store fordele ved at strække sig over flere jurisdiktioner end blot den danske. Specifikt for eksempelvis banker, har man fundet det attraktivt at stifte selskaber på det velkendte Cayman Island. Andre brugere af offshore selskaber er de såkaldte PT’er, Perpetual Travelers, der har hele verden som arbejdsplads. De har ingen fast bopæl og betaler derfor ikke skat.
  4. 4. Disse “Kosmopolitter” benytter offshore selskaber til at fakturere deres kunder eller arbejdsgiver med. Dette kunne f.eks. være journalister der arbejder uden tilknytning, eller kunstnere der rejser rundt og søger inspiration verden over, etc. Fortrolighed, ingen skat og meget mere! Der er mange fordele ved at benytte et offshore selskab. En af de vigtigste er fortrolighed. Et offshore selskab har ikke pligt til at udlevere informationer om direktører og aktionærer. Dog er der gennem de senere år blevet lagt stort pres på at få oplysninger om ejerforhold og ledelse frem i offentligheden. Information om regnskab, ejendom og indestående er stadig fuldt fortroligt. Dette kan være en stor fordel i forhold til f.eks. konkurrenter, som derved afskæres fra at udnytte disse oplysninger til egen vinding. En anden stor fordel er de beskedne krav til ledelsen. Der er eksempelvis kun krav om én aktionær eller ejer af selskabet, bestyrelsen kan bestå af en enkelt direktør, og det er muligt at undlade at registrere ejer (vha. en såkaldt Bearer Share). Der er intet krav om at indberette regnskab til myndighederne, og selskabet er ikke pålagt at betale skat de næste 50 år. Desuden er et IBC selskab forholdsvist nemt at stifte. Der er ingen krav til minimumskapital eller stiftende generalforsamling. Hvis en generalforsamling ønskes, kan den afholdes hvor som helst. Det kræver kun begrænset papirarbejde at stifte et IBC selskab og prisen for at etablere det er ofte meget lavere end prisen for at etablere et aktieselskab i Danmark. En komplet selskabspakken indeholder følgende services:  Navnetjek  Selskabsstiftelse  Indberetning for selskabsregistret  Stiftelsesbevis /Certificate of Incorporation  Stiftelsesdokumenter /Memorandum of association  Aktiebevis /Share certificate  Registreret adresse  Ubegrænset fuldmagt /Power of Attorney  Stedfortrædende direktør /Nominee Director  Selskabs-kit  Årlig selskabsafgift  Bestyrelses referat  Bestyrelsesbeslutning om at åbne bankkonto  Register over direktører  Register over aktionærer  (Mulighed for ekstra standardkontrakter ved forespørgsel)  Anonym business bankkonto inkl. netbank i Schweiz, Luxemburg eller Liechtenstein. Kontakt os på 25 690 543 eller besøg vores hjemmeside på www.globalindependence.dk
  5. 5. Eksempler og brug af offshore-selskaber Et internationalt offshore selskab kan bruges til mange formål. I det følgende kan du læse om nogle af de opgaver, et IBC offshore selskab kan varetage handel når det gælder international handel, kan et offshore selskab varetage mange forskellige opgaver. For eksempel kan det benyttes som mellemstation i forbindelse med import til Danmark fra Fjernøsten eller andre dele af verden. Offshore selskabet viderefakturerer leveringen og kræver betaling for dets ydelser, hvorved skattepligtigt overskud i Danmark minimeres. Denne model benyttes ofte af importører af elektronik- og computerudstyr, men kan tillige anvendes på mange andre områder. Aktiehandel op gennem 90’erne blev aktiehandel meget populært blandt private investorer. Det betød mange nye aktører på markedet - og dermed mange nye selskaber som eksempelvis eTrade, SaxoBank, Nettrade og Nordnet. De tilbød private investorer at handle med aktier på fondsbørser både i Danmark og udlandet over Internettet. Disse virksomheder er dog forpligtet til at indberette afkastet til skattevæsnet. Anvender man i stedet et offshore selskab til indtjeningen, er der ikke tale om personlig indkomst, men derimod indkomst til selskabet. Herved ændres skattekravene væsentligt. Udenlandske selskaber kan oprette en konto hos en udenlandsk mægler, og herefter kan du som privat investor handle med aktier via Internettet. Gevinsterne føres tilbage til IBC selskabet, der ikke skal betale skat. Fra det udenlandske selskab kan du geninvestere pengene og derved få afkast af det fulde beløb - også af det beløb, som du skulle have betalt til skattevæsenet, hvis du havde handlet aktierne direkte som privat person. Offshore selskab som ejer af licensaftaler, patenter, copyrights mm. Licensaftaler, patenter, copyrights og rettigheder til software m.m. kan enten ejes eller sælges til et offshore selskab. Efter overdragelsen vil ejerskabet ligge hos selskabet, og indtægterne er derfor hverken oplysningspligtige eller skattepligtige. Som beskyttelse for de immaterielle rettigheder, er dette optimalt, og forsimpler de administrative procedurer. Ejendomsadministration Offshore selskaber med en lokal direktør kan erhverve ejendom i Danmark og derefter videresælge dette, uden at fortjenesten er skattepligtig. (For sommerhusgrunde gælder der dog særregler) Dette er muligt, fordi indtjeningen ikke tilkommer en dansk skattepligtig person eller virksomhed, men derimod en udenlandsk juridisk enhed. Offshore selskabet vil også kunne udleje ejendommen til en lavere beskatning end tilfældet ville være, hvis det var en dansker eller en dansk virksomhed som udlejede den. Du vil derfor kunne opnå en endnu større indtjening på din ejendom. Man kunne også forestille sig, at du stifter et offshore selskab, som køber din ejendom. Du vil så kunne leje ejendommen forholdsvis billigt og trække de hermed forbundne udgifter fra. Man skal dog altid være opmærksom på sædvanlige markedsvilkår ved fastsættelsen af sådanne interne aftaler. Generel udlejning Al udlejningsvirksomhed kan ske via et offshore selskab. Dette vil fungere som udlejer, i kraft af at ejendomsretten til aktivet overføres til selskabet. Udlejning bliver på denne måde momsfri. Er der i forbindelse med udlejningen behov for lokal ekspertise, kan du/dit driftsselskab eller et andet selskab, fungere som led, og dermed varetage alt praktisk arbejde forbundet hermed. Afregning herfor kan ske ved almindelig fakturering.
  6. 6. Registrering af både og yachts Et IBC selskab kan også eje og indregistrere en båd eller en yacht under fremmed flag - eksempelvis Panamas eller Grenadas. Derved sparer du de mange penge, der ellers skulle betales som registreringsafgifter til den danske stat. Løsningen er blandt andet brugt af Henning Remmen og skibsreder Henriksen. Holdingselskab (skattefrit) Mange selskaber har valgt at benytte et offshore/IBC selskab som holdingselskab for deres europæiske og udenlandske (evt. offshore) driftsselskaber eller koncern. Alt efter hvor man vælger at placerer sit holdingselskab, medfører det forskellige administrations- og skattemæssige fordele. Hvis løsningen opstartes korrekt, vil man nemt kunne opnå fuld skattefrihed på dividende og bonusser. Er man mere interesseret i anonymt ejerskab kan dette naturligvis også tilbydes. Konsulentvirksomhed Personer der arbejder rundt omkring i verden på kontraktarbejde, kan med fordel benytte et IBC selskab til at fakturere kunder og derved undgå at betale skat af overskuddet i selskabet. Ønsker man at benytte et offshore selskab ved konsulentvirksomhed, er det utrolig vigtigt at få godkendt opsætningen hos os. Der kan hurtigt opstå situationer hvor virksomheder ikke vil modtage fakturaer fra disse selskaber eller, hvor skattemyndighederne stiller spørgsmål ved rigtigheden af din ansættelse og dit arbejde, hvis der ikke er styr på de formelle omstændigheder. Det er derfor utrolig vigtigt at der er rene linier og opsætningen er korrekt i forhold til netop din konsulentydelse. Leasings og Udlejningsvirksomhed vha. udenlandske selskaber og offshore selskaber De fleste udlejningsvirksomheder kan med fordel gøre brug af et offshore selskab som ejer af det udlejede (f.eks. redskaber, maskiner, hardware m.m.) Udlejningen kan i nogle tilfælde ske direkte fra selskabet til forbrugeren eller via virksomheden i Danmark. Konstruktionen hjælper dig med at bestemme overskuddet i din danske virksomhed, og udlejningen kan ske momsfrit. I nogle tilfælde er det at foretrække, hvis linket mellem din danske kunde eller virksomhed i Danmark ikke er et offshore selskab, men snarere et rent europæisk selskab. I disse tilfælde er et engelsk Ltd. Eller Cypern Ltd. selskab en rigtig god løsning. Dette selskab kan være din professionelle profil udadtil, og det kan så samarbejde direkte med et offshore selskab. Den samlede konstruktion kan også inkludere en Trust-fond, hvor dette må anses for fordelagtigt. Eliminering af skatten på finansielt afkast: Muligheden for at eliminere skatten på finansielt afkast er opstået efter vedtagelsen af lov nr. 407 af 1. juni 2005, der ophævede nogle af de tidligere danske værnsbestemmelser, der blev erklæret EU-stridige. Metoden er bl.a. beskrevet af Ria Falk fra revisionsfirmaet KPMG i Revision & Regnskabsvæsen nr. 9, 2005. Metoden forudsætter, at der ejes mindre end 25 % af aktierne, da men ellers vil blive ramt af noget. der hedder CFC-beskatning. Det indebærer, at man skal indtægtsføre det finansielle afkast i det udenlandske selskab direkte på sin egen danske selvangivelse. Kontakt os på 25 690 543 eller besøg vores hjemmeside på www.globalindependence.dk
  7. 7. Eksempel på lovlig skattereduktion for selskaber: Fem danske selskaber går sammen om at etablere et investeringsselskab i et off-shore land, hvor selskabsskatten er nul. Selskaberne låner hver en million som indskydes i off-shore selskabet. Off- shore selskabet køber obligationer for pengene. Renteafkastet vil være skattefrit og renteudgifterne kan fratrækkes i den skattepligtige indkomst i det danske selskab. Da hver af selskaberne ejer 20 % af aktierne i off-shore selskabet, kan off-shore selskabet udlodde udbytte skattefrit op til det danske selskab, jf. selskabsskatteloven § 13, stk. stk. 1, nr. 2. Man kan således bruge skattefrie indtægter til at afholde fradragsberettigede udgifter, og dermed generere skattetekniske underskud. Det hele fordrer blot, at investeringsselskabet placeret i off-shore landet ikke opfylder definitionen i aktieavancebeskatningsloven § 2a, og at de fem selskaber ikke er koncernforbundet eller på anden måde nærstående. Eksempel på lovlig skattereduktion for personer: Mere end fire danskere med formue, og som ikke er nærstående, går sammen om at etablere et selskab i et land, hvor selskabsskatten er nul. De indskyder f.eks. hver en halv million kroner, på hver en separat konto i off-shore selskabet som herefter køber obligationer for pengene. Pengene kan nu blive forrentet skattefrit i det udenlandske selskab. De kan så på et tidspunkt vælge at indskyde aktierne i selskabet i et dansk pensionsdepot, og få fuld fradragsret i den personlige indkomst for værdien af aktierne. Muligheden for at indskyde unoterede aktier ind på en pensionsordning er blevet mulig efter vedtagelsen af lov nr. 423 af 6. juni 2005. Eliminering af skatten på erhvervsindtægter: Beskatning af løbende erhvervsindtægter kan også elimineres via et off-shore selskab, hvis erhvervsaktiviteten ikke har fast driftssted i Danmark. Vi kan tage et eksempel med fem kvinder, der til daglig arbejder som skolelærere, men som i deres fritid har gennemført en massøruddannelse. I deres fritid har de endvidere opbygget en erhvervsaktivitet, hvor de tager ud til danske arbejdspladser og tilbyder de ansatte massage. Erhvervsaktiviteten placerer de i et udenlandsk selskab, hvor der ikke er indkomstskat. Da aktiviteten ikke har noget fast driftssted i Danmark, kan der ikke ske beskatning i Danmark. Der kan heller ikke blive tale om beskatning efter bestemmelsen om arbejdsudleje eller den særlige konsulentbeskatning. Pigerne skal således kun beskattes idet omfang de tildeler sig selv løn eller udbytte fra selskabet. Pengene fra erhvervsaktiviteten går altså helt skattefrit ind i det udenlandske selskab. Man skal blot være opmærksom på, at når det drejer sig om ikke-finansielle aktiviteter, så kan det til tider være vanskeligt at overbevise skattemyndighederne om, at virksomheden ledes fra udlandet. Begrænsninger for et offshore IBC selskab Offshore selskaber har nogle enkelte begrænsninger. De kan ikke eje ejendom i hjemlandet og de kan ikke drive forretning med kunder i hjemlandet. Det skyldes, at der i disse tilfælde ikke er tale om internationale opgaver. Offshore/IBC selskaber er kun skattefrie, så længe der er tale om international handel, internationalt ejerskab eller internationale opgaver. Et sådant selskab kan heller ikke drive forretning som bank eller forsikringsselskab. Disse typer virksomhed kræver fuld indsigt i ledelsesforhold. Desuden er der fra internationalt hold særlige krav til finansielle institutioner - blandt andet om kontrol fra det lokale finanstilsyn. Hvis man er interesseret i ejendomsinvestering i Danmark er offshore IBC selskaber heller ikke en tilrådelig løsning, her bør man se nærmere på vore løsninger indenfor EU, f.eks. Cypern eller Malta.
  8. 8. Stiftelse og drift af et IBC selskab Har du læst om, de enkelte services vi leverer i forbindelse med stiftelse og drift af et IBC selskab. Det er vigtigt, at du vælger services efter den type forretning, du ønsker at drive, da det kan medføre unødige omkostninger, hvis du fejlagtigt vælger for mange eller for få services ved stiftelsen. Vi giver dig selvfølgelig grundig vejledning inden du vælger. Stiftelse Stiftelsen af et en udenlandsk filial eller et offshore selskab sker via en registreret agent, der har bopæl i den offshore-stat, du ønsker at benytte - eksempelvis British Virgin Islands. Denne agent, der som regel er advokat eller revisor, sørger for, at alle papirer bliver behandlet korrekt, stemplet og leveret til den rette adresse. Desuden sørger vi for, at de dokumenter der skal godkendes hos en notar, bliver behandlet, og at alle nødvendige formalia iagttages og overholdes. Vi sørger for følgende dokumenter:  Certificate of Incorporation  Memorandum of Association  Share Certificate  Endorsement Certificate  Articles of Incorporation  Betegnelsen for dokumenterne kan variere fra jurisdiktion til jurisdiktion.  Registreret adresse Registreret adresse For at oprette et selskab skal du have registreret en adresse i det pågældende land. Denne adresse vil hvis ønsket blive leveret af os. Adressen skal bruges ved eventuel indgåelse af kontrakter på vegne af offshore selskabet. Den post, der bliver leveret på adressen, bliver arkiveret sammen med selskabets øvrige papirer. Kontor og Businesspakke Vores kontorservice giver dig mulighed for at modtage og videresende post til en hvilken som helst adresse verden over. Denne service kan være god i forbindelse med selskaber, der har meget korrespondance med sine kunder. Iværksætter-pakke Vores businesspakke indeholder brevpapir og stempel med selskabets logo, navn og adresse. Dette er en nem måde at få en professionel profil over for kunder og leverandører. Vi kan desuden være behjælpelige med website, optimering af website på søgemaskinerne samt brochuremateriale. Company sekretærservice Mange steder er det et krav, at selskabet har en officiel sekretær. Ofte skal der påføres mere end én underskrift, når selskabet underskriver kontrakter eller lignende. Sekretæren har beføjelse til at. Kontakt os på 25 690 543 eller besøg vores hjemmeside på www.globalindependence.dk

×