Advertisement

addie gülhan (1).pptx

Mar. 30, 2023
Advertisement

More Related Content

Recently uploaded(20)

Advertisement

addie gülhan (1).pptx

  1. ADDIE TASARIM MODELI Gülhan EMİRLER
  2. Analiz (Analysis) ■Analiz aşamasında incelenmesi gereken unsurlar: ■ Öğrencilerin dersten alması gereken kazanımlar, ■ İhtiyaç analizi, ■ Öğrenci analizi, ■ Öğrenmenin gerçekleşeceği ortam analizi, ■ İçerik analizi, ■ Medya analizi şeklindedir.
  3. Tasarım (Design) ■Tasarım Aşamasında İncelenmesi Gereken Unsurlar: ■ Değerlendirme araçları, ■ Öğrenme bileşenleri ( öğrenmenin hangi ilkeler doğrultusunda gerçekleşeceğinin, hangi değerlendirme aktiviteleri ile destekleneceğinin, hangi öğrenme modelinin kullanılacağının belirlendiği aşamadır.) ■ Öğretim teknikleri, ■ İçerik, ■ Kullanılacak her bir tasarım öğesinden sahne örnekleri (storyboard), ■ ·Ders sonunda elde edilmesi planlanan kazanımlar şeklindedir.
  4. Geliştirme (Development) ■İlk tasarımı yapılan materyallerin geliştirilme süreci bu aşamada geçmektedir. Tasarım aşamasında yapılan temel tasarım, bu aşamada genişletilerek; öğretim materyallerinin son hali hazırlanmış olur.
  5. Uygulama(Implementation) ve Değ erlendirme(Evaluation) Değerlendirme aşamasında incelenmesi gereken başlıca unsurlar: ■ Öğretimi değerlendirmede kullanılan teknikler, ■ Öğretim tasarımının ( materyallerin ) değerlendirilmesi, ■ Kazanımların değerlendirilmesi, ■ Bu incelemelere göre yapılması gereken değişiklikler şeklindedir.
Advertisement