Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Stcw gemi̇mo şakir demi̇rel 2012

3,377 views

Published on

GEMİMO tarafından gerçekleştirilen seminere ait sunumdur.

Published in: Travel, Business
 • Be the first to comment

Stcw gemi̇mo şakir demi̇rel 2012

 1. 1. Deniz D i ve İ İçsular Dü l Düzenleme G l Genel Müdü lüğü l MüdürlüğüSTCW 78 SÖZLEŞMESİ 2010 MANILA DEĞİŞİKLİKLERİ Ş Hazırlayan: Şakir DEMİREL Gemi Sürvey Uzmanı Eğitim ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı sakirdemirel@denizcilik.gov.tr Mayıs 2012-İstanbul Eğitim ve Belgelendirme Dairesi BaşkanlığıŞakir DEMİREL G.S. Uzmanı
 2. 2. • Gemiadamlarının Eğitim Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme, 1978 (STCW 78)• 07/07/1978 tarihinde gemi adamlarının eğitim ve belgelendirilmesi hakkındaki uluslar arası konferansta kabul edildi• 28/04/1984 tarihinde yürürlüğe girdi• STCW 78 Sözleşmesi yürürlüğe girdiği tarihten günümüze kadar 1991, 1994, 1997, 1998, 2004, 2006 ve 2010 tarihlerinde yeni değişiklikler y p ş yapılmıştır.• Ülkemiz STCW 78 Sözleşmesine 20/04/1989 tarihli ve 3539 sayılı Kanun ile taraf olmuştur. Eğitim ve Belgelendirme Dairesi BaşkanlığıŞakir DEMİREL G.S. Uzmanı
 3. 3. • G i d l Gemiadamlarının Eğitim B l l di Eğiti Belgelendirme ve V di St d tl Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşmenin (STCW) yeniden düzenlenmesi ve STCW 2010 Manila Diplomatik Konferansı• Gelişen teknolojinin ışığında yeterlik standartlarının güncellenmesi• Yeni eğitim ve belgelendirme ihtiyaçları ve metodolojisini sunmak• Çalışma ve istirahat saatlerinin,• Uyuşturucu ve alkol kullanımının,• Gemi adamlarının sağlık standartları ile ilgili kurallarının geliştirilmesi amacıyla revize edilmiştir. Eğitim ve Belgelendirme Dairesi BaşkanlığıŞakir DEMİREL G.S. Uzmanı
 4. 4. • STCW 78 Bölü l i Bölümleri;• Bölüm I Genel Koşullar• Bölüm II Kaptan ve Güverte Bölümü p• Bölüm III Makine Bölümü• Bölüm IV Telsiz Haberleşmesi ve Telsiz Operatörleri• Bölüm Belirli Gemi Türlerinde Çalışan Personelin Ö l Eğiti K ll Bölü V B li li G i Tü l i d Ç l P li Özel Eğitim Koşullarıyla l İlgili Standartlar• Bölüm VI Acil Durum, İş Emniyeti, Güvenlik, Tıbbi Bakım ve Hayatta Kalma Fonksiyonları F ki l• Bölüm VII Alternatif Belgelendirme• Bölüm VIII Vardiya Tutma Esasları y Eğitim ve Belgelendirme Dairesi BaşkanlığıŞakir DEMİREL G.S. Uzmanı
 5. 5. • STCW 78 KISIMLARI KISIMLARI;• Kısım-A• Gemiadamlarının; eğitim, sınav ve vardiya esasları hakkındaki zorunlu ; ğ , y gereklerini kurallara bağlamakta ve gemiadamlarına verilecek sertifika örnekleri bu kısımda bulunmaktadır.• Kısım-B• Sözleşmenin ve Kod A bölümünün nasıl uygulanacağını açıklamakta ve eğitim konusunda bazı detaylara girerek öneriler getirmektedir. getirmektedir Eğitim ve Belgelendirme Dairesi BaşkanlığıŞakir DEMİREL G.S. Uzmanı
 6. 6. MANILA DEĞİŞİKLİKLERİNİN GETİRDİKLERİ• BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER• Kural I/1 Tanımlamalar ve açıklamalar – Yeterlik belgesi (Certificate of competency CoC), Uzmanlık belgesi (Certificate of proficiency), . Belgesel kanıt ( g (Documentary evidence), gibi yeni tanımlamalar eklenmiştir. y ), g y ş – Usta Güverte personeli usta makine tayfası elektro teknik zabiti elektro teknik tayfası gibi yeni tanımlamalar gelmiştir.• Kural I/2 Belgeler ve uygunluk onaylarıSözleşmede sertifikaların ve belgesel kanıtların idare veya idare tarafından kuruluşlartarafından düzenlenebileceği belirtilmekteydi. Manila değişiklikleri ile kaptan ve zabitlerintüm yeterlik belgelerinin ve tanker işlemleri belgelerinin doğrulaması yapılmadan uygunlukonayı düzenlenemeyeceği ve kaptan ve zabitler için tanker belgelerinin sadece ilgili idaretarafından düzenlenebileceği belirtilmiştir. – Yeterlik belgelerinin «kim» tarafından düzenlenebileceği – Uygunluk Onayı Belgesinin (Endorsement) «hangi koşullarda» düzenlenebileceği netleştirilmiştir. – Kural I/9 da bulunan belgelerin sicilinin tutulması ve düzenlenmesi bu kurala taşınmıştır. Eğitim ve Belgelendirme Dairesi BaşkanlığıŞakir DEMİREL G.S. Uzmanı
 7. 7. MANILA DEĞİŞİKLİKLERİNİN GETİRDİKLERİ• BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER(D HÜKÜMLER(Devamı) )• Kural I/3 Yakın kıyısal seferlere hükmeden ilkelerSözleşmenin Yakın Kıyısal Seferler ile ilgili kuralının Tarafların belirlenen yakın kıyısal sefersınırlan içinde devamlı olarak seyir yaptıkları mazeretiyle seferlerini dünya çapındagenişletmeleri amaçlanmadığı vurgulanmıştır. Bu kısım b bölümünden A bölümünealınmıştır. ş – Hükümetler arasında protokoller zorunlu hale getirilmiştir. – Yakın Kıyısal Sefere ilişkin prensipler B kodundan A koduna alınmıştır. – Endorsement düzenlenirken yakın kıyısal sefer sınırlamalarının göz önüne alınması zorunluluğu gelmiştir.• Kural I/4 Kontrol yöntemleri – Liman devleti kontrollerinde güvenlikle (ISPS)ilgili hükümler eklenmiştir Eğitim ve Belgelendirme Dairesi BaşkanlığıŞakir DEMİREL G.S. Uzmanı
 8. 8. MANILA DEĞİŞİKLİKLERİNİN GETİRDİKLERİ• BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER (Devamı)• Kural I/5 Ulusal hükümler – Güvenlikle (ISPS)ilgili hükümler eklenmiştir – Sahte tifik l S ht sertifikaların çoğalmasını ve düzenlenmesini ö l ğ l dü l i i önleyecek t dbi l i alınması zorunlu h l k tedbirlerin l l hale getirilmiştir.• Kural I/6 Eğitim ve değerlendirme – Uzaktan eğitim ile ilgili rehber B koduna eklenmiştir eklenmiştir.• Kural I/7 Bilgilerin iletişimi Beyaz Liste belirlenmesinde yeni prosedürler belirlenmiştir. 1 İlk raporun gönderilmesi d l 2 Sonraki raporun gönderilmesi 3 raporların uzman yeterlikli kişilerce incelenerek MSC’ye rapor edilmesi 4 MSC d gerekli k de kl kararın verilmesi l – Sözde «Beyaz Listede» gerçekten Sözleşmenin hükümlerini yerine getiren ülkelerin olmasını sağlamak için çeşitli tedbirler alınmıştır. Eğitim ve Belgelendirme Dairesi BaşkanlığıŞakir DEMİREL G.S. Uzmanı
 9. 9. • BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER (Devamı)• Kural I/8 Kalite standartları – Sözleşme tam olarak yürürlüğe girene kadar yapılacak tüm bağımsız değerlendirmelerin Sözleşmedeki bütün eklenen değişiklikleri kapsayacak şekilde gerçekleştirilmesi sağlanacaktır – Kalite Standartları Sisteminin Sağlık Belgelendirme işlemlerini de kapsam altına alması sağlanmıştır.• Kural I/9 Sağlık standartlarıManila değişiklikleri öncesinde medikal sertifikanın düzenlenmesi ile ilgili düzenlemeleribelirtmiyor asgari görme standartları da B kodunda yer almaktaydı. Daha önce ILO ve WHOstandartları ile verilen medikal sertifikalar STCW Sözleşmesine derç edilmiş ve sertifikalarıngeçerlik süreleri 18 yaş altı için 1 yıl diğer gemiadamları için 2 yıl olarak belirlenmiştir – Medikal Sertifikanın düzenlenmesiyle ilgili prosedürler belirlenmiştir. – Medikal Sertifikada olması gereken en az bilgiler belirlenmiştir. – Zorunlu asgari görme standartları ile Fiziksel ve tıbbi uygunluk kriterleri belirlenmiştir.• Kural I/10 Belgelerin tanınması – Taraf bir ülkenin belgelerinin tanınabilmesi için ülkedeki denizcilik eğitiminin Sözleşmenin öngördüğü standartları sağladığını yerinde değerlendirmesi şartı getirilmiştir. Eğitim ve Belgelendirme Dairesi BaşkanlığıŞakir DEMİREL G.S. Uzmanı
 10. 10. • BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER (Devamı)• Kural I/11 Belgelere tekrar geçerlilik verilmesi – Tankerlerde çalışan kaptan ve zabitlerin belgelerinin yenilenme şartları düzenlenmiştir. – M l k l yeterliğinin d Mesleksel t liği i devam ettiğini i tl ttiği i ispatlamak i i gerekli d i hi k için kli deniz hizmeti şartlarına ti tl ilaveler yapılmıştır.Tanker sertifikalarının yenilenebilmesi için sertifika ile ilgili tipteki gemilerde ilgili görevlerde son 5yyılda en az 3 ay onaylı deniz hizmeti ş y y şartı veya belge ile ilgili kurs veya kursları tamamlaması y g g ygerekmektedir.Yeterlik belgesinin yenilenmesi için gerekli olan 1 yıllık onaylı deniz hizmeti 12 ay olaraktanımlanmış bunun yanı sıra belgenin yenilenmesinden hemen önceki son 6 ay içinde toplamda 3ay onaylı deniz hizmeti şartı eklenmiştir.B-I/11 kuralına 3 önemli açıklama getirilmiştir. – 1 Sınav: Sözlü veya yazılı olabileceği – 2 Onaylı deniz hizmeti : sahip olunan yeterlikten bir alt seviyedeki uygun yeterlikte yapılan deniz hizmetinin olabileceği – 3 Herhangi bir sertifikanın bitiş tarihine 6 aydan daha az bir süre kalması halinde yapılacak yenileme başvurularında sertifikanın mevcut geçerlik tarihinden itibaren 5 yıl süre ile yenilenebilir. Eğitim ve Belgelendirme Dairesi BaşkanlığıŞakir DEMİREL G.S. Uzmanı
 11. 11. • BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER (D (Devamı) )• Kural I/12 Simülatörlerin kullanılması – 2002 yılından önce k r lm ş simülatörler için tan nan m afi et hükmü kald r lm şt r l ndan kurulmuş tanınan muafiyet kaldırılmıştır. – B koduna ECDIS eğitimi ile ilgili rehber eklenmiştir.• Kural I/13 Denemelerin yapılması – Güvenlikle ilgili görevlere ilişkin hükümler eklenmiştir.• Kural I/14 Şirketlerin sorumlulukları – Şirketler görevlendirilecek gemiadamının gerekli tazeleme ve güncelleme eğitimlerini aldığından emin olma sorumluluğu getirmiştir. – G id etkin sözlü il i i i sağlanmasından emin olma sorumluluğu Gemide ki ö lü iletişimin ğl d i l l l ğ• Kural I/15 Geçiş hükümleri Eğitim ve Belgelendirme Dairesi BaşkanlığıŞakir DEMİREL G.S. Uzmanı
 12. 12. • Kural I/15 Geçiş Hükümleri Zaman Çizelgesi Çi elgesi 01-01-2012 01-07-2013 01-01-2014 01-01-2017 Güvenlik Eğitimi A-VI/6– deniz hizmeti Manila Değişiklikleri kapsamında Güvenlik Eğitimleri MANILA Değişiklikleri STCW 1995 doğrultusunda STCW 1995 Certificates Eğitim/deniz hizmetleri Eğiti /d i hi tl i Eğitimler Manila Değişikliklerine Eğitimler Manila Değişikliklerine uygu o ab uygun olabilir. uygun olmalıdır. Manila değişiklikleri standartlarına uygun eğitimlerin belgelendirilmesine başlanması Eğitim ve Belgelendirme Dairesi BaşkanlığıŞakir DEMİREL G.S. Uzmanı
 13. 13. • BÖLÜM II KAPTAN VE GÜVERTE BÖLÜMÜ• Güverte zabitleri kaptanların yeterlik standartları• Kural II/1• 500 gros ton veya daha bü ük gemilerde çalışan ve seyir vardiyasından t d h büyük il d l i di d sorumlu zabitlerin belgelendirilmesi için zorunlu asgari şartlar• Kural II/2• 500 gros ton veya daha büyük gemilerde kaptanlar ve ikinci kaptanların belgelendirilmeleriyle ilgili asgari zorunlu şartlar• Kural II/3• 500 gros ton veya daha küçük gemilerde çalışan kaptan ve seyir vardiyasından sorumlu zabitlerin belgelendirilmeleri için zorunlu asgari şartlar• Kural II/4• Seyir vardiyasının belirli bir bölümünü oluşturan tayfaların belgelendirilmesiyle ilgili y y ş y g y g zorunlu asgari şartlar• Kural II/5• Usta güverte tayfası olarak tayfaların belgelendirilmesiyle ilgili zorunlu asgari şartlar Eğitim ve Belgelendirme Dairesi BaşkanlığıŞakir DEMİREL G.S. Uzmanı
 14. 14. • 2010 MANİLA DEĞİŞİKLİKLERİ İ Ğİ İ İ İ• Bölüm II Kaptan ve Güverte Bölümü:• Tüm bölüm kurallar bazında gözden geçirilmiş daha önceden yıl olarak geçirilmiş, ifade edilen deniz hizmet ve eğitimleri ay olarak güncellenmiştir.• Destek seviyesinde; usta gemici yeterliği için minimum belgelendirme gerekleri Kural II/5’de tanımlanmıştır.• İşletim ve yönetim seviyesinde ECDIS, BRM ve Takım çalışması ve liderlik eğitimi zorunlu hale gelmiştir gelmiştir.• Gemi raporlama sistemleri ve VTS prosedürleri• Deniz çevresinin korunması ile ilgili tedbirler Eğitim ve Belgelendirme Dairesi BaşkanlığıŞakir DEMİREL G.S. Uzmanı
 15. 15. Regulation Provision II/1 Mandatory minimum requirements for certification of officers in charge of a navigational watch on ships of 500 gross tonnage or more 1 Now refers to “certificate of competency”New paragraph Every candidate for certification shall meet the 2.6 standard of competence specified in: section A-VI/1, paragraph 2 section A-VI/2, paragraphs 1 to 4 section A-VI/3, paragraphs 1 to 4 and section A-VI/4, paragraphs 1 to 3 , p g p
 16. 16. Section S ti Provision A-II/1 Mandatory minimum requirements for certification of officers in charge of a navigational watch on ships of 500 gross tonnage or more Table A-II/1 A- The term “navigational” now changed to “nautical” vis- vis h t vis-à-vi charts and publications i i d bli tiNavigation at the 1- Use of information from navigation equipment tooperational level maintain a safe navigational watch p g 2- Knowledge of blind pilotage techniques 3- Reporting in accordance with Ship Reporting p g p p g Systems and VTS procedures 4- Bridge resource management 5- ECDIS
 17. 17. Section Provision P i i Table A-II/1 Competence for officers in charge of a navigational watch on ships of 500 gross tonnage or more Navigation - 6- Updated reference to IAMSAR Manualoperational level 7- IMO Standard Marine Communication Phrases (SMCP) and, in addition, ability to communicate with VTS 8- Communicate by Morse light: amended – SOS and single letter signalsCargo handling and stowage - No changesoperational level
 18. 18. Section Provision P i i Table A-II/1 A- Competence for officers in charge of a navigational watch on ships of 500 gross t i ti l t h hi f tonnage or moreControlling the Proactive measures to protect the marine operation of ti f environment i t the ship and care for Application of leadership and teamworking skills persons on board - operational Contribute to the safety of personnel and ship level
 19. 19. Section Provision B-II/1 Guidance regarding the certification of officers in charge of a navigational watch on ships of 500 gross tonnage or more Minor amendments as mentioned previously related to “nautical” publications and ECDIS New paragraph 19 – Training in celestial navigation
 20. 20. Regulation Provision P i i II/2 Mandatory minimum requirements for certification of masters and chief mates on ships of 500 gross f t d hi f t hi f tonnage or more Master and chief mate on ships of 3,000 gross p , g tonnage or more; and Master and chief mate on ships between 500 and 3,000 gross tonnage g oss to age Apart from reference to “certificate of competency”, no change
 21. 21. Section Provision P i iTable A-II/2 Competence for masters and chief mates on ships of 500 gross tonnage or moreNavigation - 1- Voyage planning t ki i t account VTS 1 V l i taking into tmanagement level 2- Reporting in accordance with Ship Reporting Systems and VTS procedures 3- “navigational” now “nautical” vis-à-vis charts vis- and publications 4- “Decca & Loran” replaced by “terrestrial electronic position fixing systems”
 22. 22. Section Provision P i i Table A-II/2 A II/2 Competence for masters and chief mates on ships of 500 gross tonnage or more Navigation - 5-Updated reference to IAMSARmanagement level 6 Use 6-Use of information from Navigation Equipment (NE) to assist decision making 7 NE 7-NE replaces the terms ARPA and Radar etc 8-Provisions for the use of ECDIS for decision making
 23. 23. Section Provision Table A-II/2 Competence for masters and chief mates on ships of 500 gross tonnage or moreCargo handling and stowage - Includes reference to the new Internationalmanagement level Maritime Solid Bulk Cargoes (IMSBC) CodeControlling operation of ship and care for persons on board - Use of leadership and management skills management level g
 24. 24. Section Provision B-II/2 Guidance regarding the certification of masters and chief mates on ships of 500 gross tonnage or more No changes
 25. 25. Regulation Provision P i i II/3 Mandatory minimum requirements for certification of officers in charge of a navigational watch and of masters on ships of less than 500 gross tonnage 3 Officer in charge of a navigational watch on Near coastal voyages 4 Every candidate for certification (CoC) shall meet the standard of competence specified in: section A-VI/1, paragraph 2; ,p g p ; section A-VI/2, paragraphs 1 to 4; section A-VI/3, paragraphs 1 to 4 ; and section A VI/4 paragraphs 1 to 3 A-VI/4,
 26. 26. Regulation Provision P i i II/3 Mandatory minimum requirements for certification of officers in charge of a navigational watch and of masters on ships of less than 500 gross tonnage 5 Master on Near coastal voyages 6 Every candidate for certification (CoC) shall meet the standard of competence specified in: section A-VI/1, paragraph 2; ,p g p ; section A-VI/2, paragraphs 1 to 4; section A-VI/3, paragraphs 1 to 4 ; and section A VI/4 paragraphs 1 to 3 A-VI/4,
 27. 27. Section Provision Table A-II/3 Competence for officers in charge of a navigational watch and for masters on ships of less than 500 gross tonnage engaged on near-coastal voyagesNavigation at the 1-ECDISoperational level 2-“navigational” now “nautical” vis-à-vis charts and vis- publications 3-Reporting in accordance with Ship Reporting Systems and VTS procedures 4-Voyage planning and navigation for all conditions y g p g g 5-Updated reference to IAMSAR Manual
 28. 28. Section Provision Table A-II/3 Mandatory minimum requirements for certification of officers in charge of navigational watch and of masters on ships of less than 500 gross tonnage, engaged on near coastal near-coastal voyages Controlling theoperation of the Contribute to the safety of personnel and shipship and care for persons on board -operational level
 29. 29. Section Provision B-II/3 Guidance regarding the certification of officers in charge of a navigational watch and of masters on ships of less than 500 gross tonnage p g g No changes
 30. 30. Regulation Provision P i i II/4 Mandatory minimum requirements for certification of ratings f f ti forming part of a navigational watch i t f i ti l t h 4 Paragraph 4 is deleted – the obsolete reference to the th 1995 amendments d t
 31. 31. Section Provision A-II/4 Mandatory minimum requirements for certification of ratings forming part of a navigational watch No changes to Section A-II/4 including Table A-II/4
 32. 32. Section Provision B-II/4 Guidance regarding the training and certification of ratings forming part of a navigational watch No changes
 33. 33. Regulation Provision II/5 Mandatory minimum requirements for certification New of ratings as able seafarer deck 1 Every able seafarer deck serving on a ship of 500 gross tonnage or more shall be duly certificated 2 Every candidate for certification shall: .1 be not less than 18 years of age .2 meet the requirements of regulation II/4 .3 whilst qualified under II/4 have approved seagoing service in the deck department of: .3.1 Not less than 18 months, or .3. 2 Not less than 12 months and have completed approved training .4 meet the competence of section A-II/5
 34. 34. Regulation Provision II/5 Mandatory minimum requirements for certification of New N ratings as able seafarer deck 3 Each Party shall compare the standards for Able Seaman certificates to those of section A-II/5 and determine if personnel are required to update their qualifications Until 1 January 2012, a Party may continue to issue y 2012, y y 4 Able Seaman certificates in accordance with ILO Convention No.74 5 Until 1 January 2017 a Party may continue to renew 2017, and revalidate certificates and endorsements 6 12 months seagoing service in a relevant capacity in preceding 60 months may meet requirements
 35. 35. Section ProvisionTable A II/5 A-II/5 Competence of ratings as able seafarer deck 1 Require the competence set out in Table A-II/5 2 The minimum knowledge, understanding and p proficiency set out in column 2 of Table II/5 y 3 Evidence of having achieved standard of competence set out in columns 3 and 4 of Table II/5
 36. 36. Section Provision Table A-II/5 Competence of ratings as able seafarer deck Navigation - Contribute to a safe navigational watch support level Contribute to berthing, anchoring and other mooring operationsCargo handlingand stowage - Contribute to the handling of cargo and stores support level Controlling the Contribute to the safe operation of deck equipmentoperation of the and machinery fship and care for persons on Apply occupational health and safety precautions pp y p yp board - support b d t level
 37. 37. Function Provision Controlling the Apply precautions and contribute to preventoperation of the pollution of the Marine Environmentship and care for p persons on Operate survival craft and rescue boats board at the support levelMaintenance and Contribute to shipboard maintenance and repair repair at the support level
 38. 38. Section Provision B-II/5 Guidance regarding the certification of ratings as able seafarer deck Onboard training should be documented in an approved training record book
 39. 39. • BÖLÜM III MAKİNE BÖLÜMÜ• Makine zabitleri ve başmühendislerin yeterlik standartları• Kural III/1• 750 kW ve daha büyük güçte ana makine ile yürütülen gemilerdeki Makine dairesinde görev yapmak üzere atanmış makine zabitlerinin belgelendirilmesi için zorunlu asgari şartlar• Kural III/2• 3000 kW veya daha büyük güçte ana makine ile yürütülen gemilerdeki başmühendis (baş çarkçı) ve ikinci mühendislerin (ikinci çarkçı) belgelendirilmesi için zorunlu asgari şartlar• Kural III/3 /• 750 kW ve 3000 kW arası güçteki ana makine ile yürütülen gemilerdeki başmühendis (baş çarkçı) ve ikinci mühendis (ikinci çarkçı) lerin belgelendirilmesi için zorunlu asgari şartlar.• Kural III/4• İnsanlı makine dairesindeki bir vardiyanın belirli bir bölümünü oluşturan ya da periyodik olarak insansız makine dairesinde görevleri yapmak üzere atanan tayfaların belgelendirilmesi için zorunlu asgari şartlar• Kural III/5• İnsanlı makine dairesinde bulunan ya da periyodik olarak insansız makine dairesinde görev yapmak için atanan usta makine tayfalarının belgelendirilmeleriyle ilgili zorunlu asgari şartlar• Kural III/6• Elektro-teknik zabitlerin belgelendirilmesi için zorunlu asgari şartlar• Kural III/7• Elektro-teknik Elektro teknik tayfaların belgelendirilmesi ile ilgili zorunlu asgari şartlar Eğitim ve Belgelendirme Dairesi BaşkanlığıŞakir DEMİREL G.S. Uzmanı
 40. 40. • 2010 MANİLA DEĞİŞİKLİKLERİ İ Ğİ İ İ İ• Bölüm III Makine Bölümü• Makine zabitlerinin eğitiminde pratik ve teorik eğitimlerin kapsamlı olarak revize edilmesi• Elektroteknik zabitliği ve elektroteknik tayfası ismi altında otomasyonlu gemilerde çalışması hedeflenen yeni bir yeterlik için eğitim ve sertifikasyon standardı oluşturulmuştur. (Kural III/6-III/7)• Makine sınıfında usta sınıf yeterliği için minimum belgelendirme gerekleri Kural III/6 olarak belirlenmiştir. belirlenmiştir• Makine bölümü zabitan yeterlikleri için staj süresi atölye becerisini geliştirme eğitimlerini de içerecek şekilde 12 aya çıkartılmıştır. Eğitim ve Belgelendirme Dairesi BaşkanlığıŞakir DEMİREL G.S. Uzmanı
 41. 41. • 2010 MANİLA DEĞİŞİKLİKLERİ• Bölüm III Makine Bölümü• İşletim seviyesi için makine dairesi kaynak yönetimi (ERM), elektrik, elektronik ve kontrol sistemleri, otomasyon ve kontrol sistemleri, deniz çevresini korum tedbirleri, liderlik ve takım çalışması• Yönetim düzeyi için makine dairesi kaynak yönetimi (ERM), elektrik (ERM) elektrik, elektronik ve kontrol sistemleri, bakım ve tamir, liderlik ve yönetim becerileri Eğitim ve Belgelendirme Dairesi BaşkanlığıŞakir DEMİREL G.S. Uzmanı
 42. 42. 2010 MANİLA DEĞİŞİKLİKLERİRegulation Provision III/1 Mandatory minimum requirements for certification of officers in charge of an engineering watch in a manned g g g engine-room or designated duty engineers in a periodically unmanned engine-room 1 Now refers to “certificate of competency” 2.2 22 Workshop skills and approved seagoing service of not less than 12 months as part of approved training program meeting requirements of section A-III/1, documented in an approved training record book, or pp g , combined workshop skills training and approved seagoing service of not less than 36 months not less months, than 30 months must be in engine department Eğitim ve Belgelendirme Dairesi BaşkanlığıŞakir DEMİREL G.S. Uzmanı
 43. 43. 2010 MANİLA DEĞİŞİKLİKLERİRegulation Provision III/1 Not less than 6 months seagoing service performing watchkeeping duties under 2.3 supervision of ch. engineer or qualified engineer .4 Completed approved education and training Meet the standards of competence specified in section A-III/1 (deletion of minimum 30 months duration) .5 Meet standards of competence in : section A-VI/1, paragraph 2; section A-VI/2 paragraphs 1 to 4; section A-VI/3, paragraphs 1 to 4; and section A-VI/4 paragraphs 1 to 3 A-VI/4, Eğitim ve Belgelendirme Dairesi BaşkanlığıŞakir DEMİREL G.S. Uzmanı
 44. 44. 2010 MANİLA DEĞİŞİKLİKLERİSection Provision A III/1 A-III/1 Mandatory minimum requirements for certification of officers in charge of an engineering watch in a manned engine-room or designated duty engineers in a periodically unmanned engine-room p y g 8 Knowledge requirements for certain types of machinery may be omitted, limitations must be stated on the certificate and endorsement 10 Clarification of variations in requirements that can be made for near-coastal voyages Eğitim ve Belgelendirme Dairesi BaşkanlığıŞakir DEMİREL G.S. Uzmanı
 45. 45. 2010 MANİLA DEĞİŞİKLİKLERİ Section Provision P i i Table A-III/1 This table has been reformatted with the addition of several new items Marine - Hand tools moved to maintenance table engineering e g ee g at - Engine-room resource managementthe operational - Use of internal communication systems level - Basic construction and operation principles of machinery systems hi t Electrical, Operate electrical, electronic and control systems electronic and control Maintenance and repair of electrical and electronic engineering at equipmentthe operational level Eğitim ve Belgelendirme Dairesi BaşkanlığıŞakir DEMİREL G.S. Uzmanı
 46. 46. 2010 MANİLA DEĞİŞİKLİKLERİ Section Provision P i i Appropriate use of hand tools, machine tools andMaintenance measuring i t i instruments f t for f b i ti fabrication and repair on d iand repair - boardoperational level l l Maintenance and repair of shipboard machinery and equipment Controlling Importance of proactive measures to protect the marine operation of environment ship and carefor persons on Application of leadership and teamworking skills board - operational level Contribute to the safety of personnel and ship Eğitim ve Belgelendirme Dairesi BaşkanlığıŞakir DEMİREL G.S. Uzmanı
 47. 47. 2010 MANİLA DEĞİŞİKLİKLERİSection Provision B-III/1 Guidance regarding th certification of officers i G id di the tifi ti f ffi in charge of an engineering watch in a manned engine-room or as designated duty engineers in a periodically nmanned engine-room periodicall unmanned engine room No Changes Eğitim ve Belgelendirme Dairesi BaşkanlığıŞakir DEMİREL G.S. Uzmanı
 48. 48. 2010 MANİLA DEĞİŞİKLİKLERİRegulation Provision III/2 Mandatory minimum requirements for certification of chief engineer officers and second engineer officers on ships powered by main propulsion machinery of 3,000 kW propulsion power or more 2.1 Amended to provide as a prerequisite, meeting the requirements of regulation III/1 .1.1 For certification as second engineer, amended to require 12 months seagoing service in EOW capacity .1.2 12 For Chief engineer the 36 months seagoing service engineer, in EOW capacity may be reduced to 24 months, if not less than 12 months are served in capacity of second engineer Eğitim ve Belgelendirme Dairesi BaşkanlığıŞakir DEMİREL G.S. Uzmanı
 49. 49. 2010 MANİLA DEĞİŞİKLİKLERİ Section S ProvisionTable A-III/2 Similar to table A-III/1 in terms of reformatting Marine Manage the operation of propulsion plant machineryengineering - Plan and schedule operationsmanagement Operation, surveillance, performance assessment level and maintaining safety of propulsion plant and auxiliary machinery Electrical, Manage operation of electrical, electronic andelectronic & control equipment control Manage troubleshooting restoration of electricalengineering - and electronic control equipment to operatingmanagement condition level l l Eğitim ve Belgelendirme Dairesi BaşkanlığıŞakir DEMİREL G.S. Uzmanı
 50. 50. 2010 MANİLA DEĞİŞİKLİKLERİ Section ProvisionMaintenance Planning maintenance including statutory and classand repair - verificationsmanagement level Controlling operation of ship and care Use leadership and managerial skillsfor persons on board - management level Eğitim ve Belgelendirme Dairesi BaşkanlığıŞakir DEMİREL G.S. Uzmanı
 51. 51. 2010 MANİLA DEĞİŞİKLİKLERİSection Provision B-III/2 Guidance regarding the certification of chief engineer officers and second engineer officers of ships powered by main propulsion machinery of 3,000 kW propulsion power or more No provisions Eğitim ve Belgelendirme Dairesi BaşkanlığıŞakir DEMİREL G.S. Uzmanı
 52. 52. 2010 MANİLA DEĞİŞİKLİKLERİSection Provision B-III/2 Guidance regarding training of engineering New personnel having management responsibilities for the operation and safety of electrical power plant more than 1,000 Volts New provisions: identification of at least seven key elements to be included in relevant training programmes Eğitim ve Belgelendirme Dairesi BaşkanlığıŞakir DEMİREL G.S. Uzmanı
 53. 53. 2010 MANİLA DEĞİŞİKLİKLERİRegulation Provision III/3 Mandatory minimum requirements for certification of chief engineer officers and second engineer officers on ships powered by main propulsion machinery of between 750 kW and 3,000 kW propulsion power l i .3 Amended Every engineer officer who is qualified to serve as second engineer officer on ships powered by main propulsion machinery of 3,000 kW propulsion power or more, may serve as chief engineer officer on ships powered by main g p p y propulsion machinery of less than 3,000 kW propulsion power, provided the certificate is so endorsed Eğitim ve Belgelendirme Dairesi BaşkanlığıŞakir DEMİREL G.S. Uzmanı
 54. 54. 2010 MANİLA DEĞİŞİKLİKLERİSection Provision P i i A-III/3 Mandatory minimum requirements for certification of chief engineer officers and second engineer f hi f i ffi d d i officers on ships powered by main propulsion machinery of between 750 kW and 3,000 kW propulsion power 8 Near Coastal voyages Amended to provide for variations in knowledge, p g , understanding and proficiency requirements under the different sections listed in column 2 of table A- III/2 and in paragraphs 2.1.1 and 2.1.2 of regulation III/3 related to ships powered by main propulsion machinery of less than 3,000 kW engaged on near-coastal voyages, as considered necessary Eğitim ve Belgelendirme Dairesi BaşkanlığıŞakir DEMİREL G.S. Uzmanı
 55. 55. 2010 MANİLA DEĞİŞİKLİKLERİSection Provision P i i B-III/3 Guidance regarding the certification of chief engineer officers and second engineer officers of i ffi d d i ffi f ships powered by main propulsion machinery between 750 kW and 3,000 kW propulsion power No provisions Eğitim ve Belgelendirme Dairesi BaşkanlığıŞakir DEMİREL G.S. Uzmanı
 56. 56. 2010 MANİLA DEĞİŞİKLİKLERİRegulation Provision III/4 Mandatory minimum requirements for certification of ratings forming part of a watch in a manned engine-room or designated to perform duties in a periodically unmanned engine-room 4 Deleted – as this relates to previous amendments that have now become obsolete Eğitim ve Belgelendirme Dairesi BaşkanlığıŞakir DEMİREL G.S. Uzmanı
 57. 57. 2010 MANİLA DEĞİŞİKLİKLERİ Section Provision A-III/4 Mandatory minimum requirements for certification of ratings forming part of a watch in a manned engine-room or designated to perform duties in a periodically unmanned engine-roomTable A-III/4 A- Boiler watch – permitting approved simulator training, where appropriate, for demonstration of competence Eğitim ve Belgelendirme Dairesi BaşkanlığıŞakir DEMİREL G.S. Uzmanı
 58. 58. 2010 MANİLA DEĞİŞİKLİKLERİSection Provision P i i B-III/4 Guidance regarding the training and certification of ratings f f ti forming part of a watch i a manned i t f t h in d engine-room or designated to perform duties in a periodically unmanned engine-room No Changes Eğitim ve Belgelendirme Dairesi BaşkanlığıŞakir DEMİREL G.S. Uzmanı
 59. 59. 2010 MANİLA DEĞİŞİKLİKLERİRegulation Provision III/5 Mandatory minimum requirements for certification of New N ratings as able seafarer engine in a manned engine- room or designated to perform duties in a periodically unmanned engine-room 1 Every able seafarer engine serving on a ship of 750kW or more shall be duly certificated 2 Every candidate for certification shall: .1 be not less than 18 years of age .2 2 meet th requirements of regulation III/4 t the i t f l ti Eğitim ve Belgelendirme Dairesi BaşkanlığıŞakir DEMİREL G.S. Uzmanı
 60. 60. 2010 MANİLA DEĞİŞİKLİKLERİRegulation Provision III/5 Mandatory minimum requirements for certification of New ratings as able seafarer engine in a manned engine- (cont) room or designated to perform duties in a periodically g p p y unmanned engine-room 2 Every candidate for certification shall: .3 while qualified in accordance with regulation III/4, have approved seagoing service in the engine department of: p .3.1 not less than 12 months, or not less than 6 months and have completed .3.2 approved training meet the competence of section A-III/5 .4 Eğitim ve Belgelendirme Dairesi BaşkanlığıŞakir DEMİREL G.S. Uzmanı
 61. 61. 2010 MANİLA DEĞİŞİKLİKLERİRegulationReg lation Provision III/5 Mandatory minimum requirements for certification New of ratings as able seafarer engine in a manned g g (cont) engine-room or designated to perform duties in a periodically unmanned engine-room 3 Every Party shall compare the standards for rating in the engine department for certificates issued before 1 January 2012 to those required by section A-III/5 and determine if personnel are required to update their qualifications 4 Not less than 12 months seagoing service in a relevant capacity in the preceding 60 months preceding the entry into force of III/5 to meet requirements Eğitim ve Belgelendirme Dairesi BaşkanlığıŞakir DEMİREL G.S. Uzmanı
 62. 62. 2010 MANİLA DEĞİŞİKLİKLERİSection Provision A-III/5 Mandatory minimum requirements for certification New of ratings as able seafarer engine in a manned engine-room or designated to perform duties in a periodically unmanned engine-room 1 Required to demonstrate competences set out in column 1 of Table A-III/5 2 The minimum knowledge, understanding and proficiency on a ship of 750 kW or > set out in column 2 of Table A-III/5 A III/5 3 Evidence of having achieved required standard of competence set out in columns 3 and 4 of Table A- III/5 Eğitim ve Belgelendirme Dairesi BaşkanlığıŞakir DEMİREL G.S. Uzmanı
 63. 63. 2010 MANİLA DEĞİŞİKLİKLERİ Section Provision P i iTable A-III/5 Competence for ratings as able seafarer engine Marine Contribute to:engineering - a safe engineering watchsupport level pp monitoring and controlling of an engine- room watch fuelling and transfer operations bilge and ballast operations operation of equipment and machinery Electrical, Electricalelectronic & Safe use of electrical equipment controlengineering -support level Eğitim ve Belgelendirme Dairesi BaşkanlığıŞakir DEMİREL G.S. Uzmanı
 64. 64. 2010 MANİLA DEĞİŞİKLİKLERİ Section Provision P i i Table A-III/5 Competence for ratings as able seafarer engineMaintenance and Contribute to shipboard maintenance and repair repair -support level Controlling the Contribute to the handling of storesoperation of the fship and care for Apply precautions and contribute to the persons on p prevention of pollution to the marine environment p board -support b d t level Apply occupational health and safety procedures Eğitim ve Belgelendirme Dairesi BaşkanlığıŞakir DEMİREL G.S. Uzmanı
 65. 65. 2010 MANİLA DEĞİŞİKLİKLERİSection Provision B-III/5 Guidance regarding the certification of ratings New as able seafarer engine 1 Onboard training should be documented in an g approved training record book Eğitim ve Belgelendirme Dairesi BaşkanlığıŞakir DEMİREL G.S. Uzmanı
 66. 66. 2010 MANİLA DEĞİŞİKLİKLERİRegulation Provision III/6 Mandatory minimum requirements for certification of New electro-technical officers 1 Every electro-technical officer serving on vessels of 750kW or more shall hold a certificate of competency 2 Every candidate for certification shall: Be not less than 18 years of age Have completed at least 12 months of workshop skills and approved seagoing service, of which not less than 6 months seagoing service as part of approved training program, program meets the requirements of section A III/6 and is A-III/6 documented in an approved training record book, OR not less than 36 months of combined workshop skills and approved seagoing service, of which not l d i i f hi h t less th than 30 months of seagoing service in the engine department Eğitim ve Belgelendirme Dairesi BaşkanlığıŞakir DEMİREL G.S. Uzmanı
 67. 67. 2010 MANİLA DEĞİŞİKLİKLERİRegulation Provision P i i III/6 Mandatory minimum requirements for certification of electro- technical officer New 2.3 Have completed approved education and training and meet the standards of competence in section A-III/6 p Meet standards of : section A-VI/1, paragraph 2; section A- 2.4 VI/2, paragraphs 1 to 4; section A-VI/3, paragraphs 1 to 4; section A-VI/4, paragraphs 1 to 3 3 Every Party shall compare the standards of competence for electro-technical officer certificates issued before 01.01.2012 to those required by section A-III/6 and determine the need for personnel to update their qualifications 4 12 months seagoing service in a relevant capacity in the preceding 60 months and meeting the standards of competence may meet requirements 5 Notwithstanding the above (1-4), a suitably qualified person Eğitim ve Belgelendirme Dairesi may be able to perform certain functions of section A-III/6 BaşkanlığıŞakir DEMİREL G.S. Uzmanı
 68. 68. 2010 MANİLA DEĞİŞİKLİKLERİSection Provision P i i A-III/6 Mandatory minimum requirements for certification New of electro technical officer electro-technical 1 Education and training required by paragraph 2.3 of regulation III/6 shall i l d f l ti h ll include t i i training i in electronic and electrical workshop skills 2 Shall follow an approved program of onboard pp p g training which: .1 Ensures systematic training and experience; .2 2 Is closely supervised and monitored; and .3 Is adequately documented in a training record book Eğitim ve Belgelendirme Dairesi BaşkanlığıŞakir DEMİREL G.S. Uzmanı
 69. 69. 2010 MANİLA DEĞİŞİKLİKLERİSection Provision P i i A-III/6 Mandatory minimum requirements for New certification of electro-technical officer tifi ti f l t t h i l ffi 3 Shall be required to demonstrate the ability to undertake th tasks, duties and responsibilities in d t k the t k d ti d ibiliti i column 1 of table A-III/6 4 The minimum knowledge, understanding and proficiency set out in column 2 of table A-III/6, and guidance in part B of this Code 5 Evidence of having achieved standard of competence as set out in columns 3 and 4 of table A-III/6 A III/6 Eğitim ve Belgelendirme Dairesi BaşkanlığıŞakir DEMİREL G.S. Uzmanı
 70. 70. 2010 MANİLA DEĞİŞİKLİKLERİ Section Provision P i i Table A-III/6 Competence for electro technical officers Monitor the operation of: electrical, electronic and control systems Electrical, Electrical automatic control systems of propulsion and y p pelectronic and auxiliary machinery control Operate:engineering - generators and distribution systems operational Operate and Maintain: level power systems in excess of 1000 V Operate computers and computer networks on ships Use: English language - in written and oral form Internal communication systems Eğitim ve Belgelendirme Dairesi BaşkanlığıŞakir DEMİREL G.S. Uzmanı
 71. 71. 2010 MANİLA DEĞİŞİKLİKLERİ Section S Provision Table A-III/6 Competence for electro technical officers New Maintenance and repair:Maintenance and Electronic and electrical equipment q p repair - Automation and control systems of mainoperational level propulsion and auxiliary machinery Bridge B id navigation equipment and ship i ti i t d hi communication systems Electrical, electronic and control systems of deck machinery and cargo handling equipment Control systems and safety systems of hotel equipment Eğitim ve Belgelendirme Dairesi BaşkanlığıŞakir DEMİREL G.S. Uzmanı
 72. 72. 2010 MANİLA DEĞİŞİKLİKLERİ Section Provision Table A-III/6 Competence for electro-technical officers New Controlling the Ensure compliance with pollution-preventionoperation of the requirementsship and care for Prevent, control and fight fire on board persons on Operate life-saving appliances board -operational level Apply medical first aid on board ship Application of leadership and teamworking skills Contribute to the safety of p y personnel and shipp Eğitim ve Belgelendirme Dairesi BaşkanlığıŞakir DEMİREL G.S. Uzmanı
 73. 73. 2010 MANİLA DEĞİŞİKLİKLERİSection Provision B-III/6 Guidance regarding training and certification for New electro-technical officers In ddi i I addition to table A III/6 P i are encouraged bl A-III/6, Parties d to take into account resolution A.702(17), as amended, concerning radio maintenance guidelines f id li for GMDSS within th i t i i ithi their training programs Eğitim ve Belgelendirme Dairesi BaşkanlığıŞakir DEMİREL G.S. Uzmanı
 74. 74. 2010 MANİLA DEĞİŞİKLİKLERİRegulation Provision III/7 Mandatory minimum requirements for certification of New electro-technical rating l t t h i l ti 1 Every electro-technical rating serving on vessels of 750kW or more shall be duly certificated certificated. 2 Every candidate for certification shall: .1 Be not less than 18 years of age .2.1 Completed approved seagoing service including not less than 12 months training and experience, or .2.2 6 months approved seagoing service and pp g g completed approved training, or .2.3 Qualifications meeting section A-III/7 and not less than 3 months approved seagoing service .3 Meet the standards of competence in section A-III/7 Eğitim ve Belgelendirme Dairesi BaşkanlığıŞakir DEMİREL G.S. Uzmanı
 75. 75. 2010 MANİLA DEĞİŞİKLİKLERİRegulation Provision Pro ision III/7 Mandatory minimum requirements for certification New N of electro technical rating electro-technical 3 Each Party shall compare the standards for electro-technical rating certificates to those g required by section A-III/7 and determine if personnel are required to update their qualifications Not less than 12 months seagoing service in a 4 relevant capacity in preceding 60 months and meeting the standards of competence may meet g p y requirements 5 Notwithstanding 1-4 above, a suitably qualified person may be able to perform certain functions of section A-III/7 Eğitim ve Belgelendirme Dairesi BaşkanlığıŞakir DEMİREL G.S. Uzmanı
 76. 76. 2010 MANİLA DEĞİŞİKLİKLERİSection Provision A-III/7 Mandatory minimum requirements for certification New of electro-technical rating f 1 Required to demonstrate the competence to perform function at the support level in column 1 of table A-III/7 2 The minimum knowledge, understanding and proficiency set out in column 2 of table A-III/7 3 Evidence of having achieved standard of competence as set out in columns 3 and 4 of table A-III/7 A III/7 Eğitim ve Belgelendirme Dairesi BaşkanlığıŞakir DEMİREL G.S. Uzmanı
 77. 77. 2010 MANİLA DEĞİŞİKLİKLERİ Section Provision Table A-III/7 Mandatory minimum requirements for New certification of electro-technical rating Safe use of electrical equipment Electrical, Contribute to monitoring the operation ofelectronic and electrical systems and machinery control Use hand tools, electronic and electrical ,engineering - measuring equipment for fault finding,support level maintenance and repair operations Contribute to shipboard maintenance and repair p p Contribute to the maintenance and repair of electrical systems and machinery on board Eğitim ve Belgelendirme Dairesi BaşkanlığıŞakir DEMİREL G.S. Uzmanı
 78. 78. 2010 MANİLA DEĞİŞİKLİKLERİ Section ProvisionTable A-III/7 Mandatory minimum requirements for certification y q New of electro-technical rating Controlling Contribute to the safe handling of storesthe operation of the ship Apply precautions and contribute to the and care for prevention of pollution of the marine environment persons on board -support l t level l Apply occupational health and safety procedures Eğitim ve Belgelendirme Dairesi BaşkanlığıŞakir DEMİREL G.S. Uzmanı
 79. 79. 2010 MANİLA DEĞİŞİKLİKLERİSection Provision P i i B-III/7 Guidance regarding training and certification for New electro-technical ratings l t t h i l ti No provisions Eğitim ve Belgelendirme Dairesi BaşkanlığıŞakir DEMİREL G.S. Uzmanı
 80. 80. • 2010 MANİLA DEĞİŞİKLİKLERİ İ Ğİ İ İ İ• Bölüm IV Telsiz haberleşmesi ve telsiz operatörleri,• Kural IV/1• Uygulama• Kural IV/2• GMDSS telsiz operatörlerinin belgelendirilmesi ile ilgili zorunlu asgari şartlar i tl Eğitim ve Belgelendirme Dairesi BaşkanlığıŞakir DEMİREL G.S. Uzmanı
 81. 81. 2010 MANİLA DEĞİŞİKLİKLERİRegulation ProvisionChapter IV Standards regarding radio operators The phrase “radio personnel” is replaced by the term “radio operators” IV/1 Application Obsolete transitional provision in paragraph 2 p p g p deleted IV/2 Issuance of a certificate of competency Eğitim ve Belgelendirme Dairesi BaşkanlığıŞakir DEMİREL G.S. Uzmanı
 82. 82. 2010 MANİLA DEĞİŞİKLİKLERİSection Provision A- IV Standards regarding radio operators A-IV/1 Transitional provision in paragraph 2 has been p p g p deleted A-IV/2 Candidates qualified under regulation IV/2 will q g receive a certificate of competency Eğitim ve Belgelendirme Dairesi BaşkanlığıŞakir DEMİREL G.S. Uzmanı
 83. 83. 2010 MANİLA DEĞİŞİKLİKLERİSection Provision B-IV/2 Amended references to IAMSAR Manual and New Standard Marine Communication Phrases (SMCP) Eğitim ve Belgelendirme Dairesi BaşkanlığıŞakir DEMİREL G.S. Uzmanı
 84. 84. • 2010 MANİLA DEĞİŞİKLİKLERİ İ Ğİ İ İ İ• Bölüm V Belirli tip gemilerde çalışan personel için özel eğitim standartları• Eğitim ve belgelendirme gerekleri V/1;• Petrol ve kimyasal tankerler için Kural V/1-1 (Petrol / Kimyasal Tanker İşlemleri Temel Eğitimi ve İleri Petrol ve Kimyasal Tanker İşlemleri Eğitimi)• Sıvılaştırılmış gaz tankerleri için Kural V/1-2 (Sıvılaştırılmış Gaz Tanker İşlemleri Temel Eğitimi ve İleri Sıvılaştırılmış Gaz Tankerleri İşlemleri Eğitimi) olarak ayrılarak yeniden düzenlenmiştir.• Ro–ro Yolcu Gemileri Eğitim ve belgelendirme gerekleri ve Yolcu Gemileri eğitim ve belgelendirme gerekleri birleştirilmiştir. Eğitim ve Belgelendirme Dairesi BaşkanlığıŞakir DEMİREL G.S. Uzmanı
 85. 85. 2010 MANİLA DEĞİŞİKLİKLERİRegulations Provisions V/1 Mandatory minimum requirements for the training and qualification of masters, officers and ratings on tankers V/2 Mandatory minimum requirements for the training and qualifications of masters, officers, ratings and other p personnel on ro-ro passenger ships ro- p g p V/3 Mandatory minimum requirements for the training and qualifications of masters, officers, ratings and other personnel on passenger ships other than ro-ro ro- passenger ships Eğitim ve Belgelendirme Dairesi BaşkanlığıŞakir DEMİREL G.S. Uzmanı
 86. 86. 2010 MANİLA DEĞİŞİKLİKLERİRegulations Provisions V/1-1 Mandatory minimum requirements for the training and qualification of masters, officers and ratings on oil and chemical tankers V/1-2 Mandatory minimum requirements for the training and qualification of masters officers and ratings masters, on liquefied gas tankers V/2 Mandatory minimum requirements for the training and qualifications of masters, officers, ratings and other personnel on passenger ships Eğitim ve Belgelendirme Dairesi BaşkanlığıŞakir DEMİREL G.S. Uzmanı
 87. 87. 2010 MANİLA DEĞİŞİKLİKLERİ Requirements Scope of applicationCertificate in basic Officers and ratings assigned specifictraining for oil and duties and responsibilities related tochemical ttanker cargo or cargo equipment on oil and g g q pcargo operations chemical tankers Eğitim ve Belgelendirme Dairesi BaşkanlığıŞakir DEMİREL G.S. Uzmanı
 88. 88. 2010 MANİLA DEĞİŞİKLİKLERİ Qualification Minimum requirementsCertificate in 2 - Completed: pbasic training for 2.1 At least three months of approvedoil and chemical seagoing service on oil or chemical tankers,tanker cargo oroperations 2.2 An approved basic training for oil and chemical tanker cargo operations; and meet the standard of competence specified in section A-V/1-1, paragraph 1 of the STCW Code Eğitim ve Belgelendirme Dairesi BaşkanlığıŞakir DEMİREL G.S. Uzmanı
 89. 89. 2010 MANİLA DEĞİŞİKLİKLERİRequirements Scope of applicationCertificate in Masters, Masters chief engineer officers chief officers,advanced training mates, second engineer officers and anyfor oil tanker person with immediate responsibility forcargo operations ti loading, di h l di discharging, care i i in t transit, it handling of cargo, tank cleaning or other cargo-related operations on oil tankers Eğitim ve Belgelendirme Dairesi BaşkanlığıŞakir DEMİREL G.S. Uzmanı
 90. 90. 2010 MANİLA DEĞİŞİKLİKLERİQualification Minimum requirementsCertificate in 4.2 While qualified for certification in basic trainingadvanced for oil and chemical tanker cargo operations, have:training for oil g .1 1 at least 3 months of appro ed seagoing approvedtanker cargo service on oil tankers, oroperations .2 at least one month of approved onboard training on oil t k t i i il tankers i a supernumerary capacity, in it which includes at least three loading and three unloading operations and is documented in an approved training record book taking into account guidance in section B-V/1; and Eğitim ve Belgelendirme Dairesi BaşkanlığıŞakir DEMİREL G.S. Uzmanı
 91. 91. 2010 MANİLA DEĞİŞİKLİKLERİQualification Minimum requirementsCertificate inadvanced 4.3 have completed approved advanced training fortraining for oil oil tanker cargo operations and meet the standard of competence specified in section A-V/1-1, paragraph 2tanker cargo of the STCW Code.operations Eğitim ve Belgelendirme Dairesi BaşkanlığıŞakir DEMİREL G.S. Uzmanı
 92. 92. 2010 MANİLA DEĞİŞİKLİKLERİ Requirements Scope of applicationCertificate in Masters, Masters chief engineer officers chief officers,advanced training mates, second engineer officers and anyfor chemical person with immediate responsibility fortankert k cargo loading, discharging, loading discharging care in transittransit,operations handling of cargo, tank cleaning or other cargo-related operations on chemical tankers t k Eğitim ve Belgelendirme Dairesi BaşkanlığıŞakir DEMİREL G.S. Uzmanı
 93. 93. 2010 MANİLA DEĞİŞİKLİKLERİQualification Minimum requirements 6.2 While qualified for certification in basic training for il d h i l tanker f oil and chemical t k cargo operations, h ti have:Certificate inadvanced .1 at least three months of approved seagoing service on chemical tankers, ortraining forchemical tanker .2 at least one month of approved onboard training on chemical tankers in a supernumerary capacity,cargo which includes at least three loading and threeoperations unloading operations and is documented in an approved training record book taking into account guidance in section B-V/1; and .3 have completed approved advanced training for chemical tanker cargo operations and meet the standard of competence specified in section A- V/1-1, paragraph 3 of the STCW C d h f h Code. Eğitim ve Belgelendirme Dairesi BaşkanlığıŞakir DEMİREL G.S. Uzmanı
 94. 94. 2010 Chapter V DEĞİŞİKLİKLERİ • MANİLA • Section A- V/1-1 Table of Subjectcompetence A-V/1-1-1 V/1- Specification of minimum standard of competence in basic training for oil and chemical tanker cargo operations Specification of minimum standard of competence S ifi ti f i i t d d f t A-V/1-1-2 V/1- in advanced training for oil tanker cargo operations A-V/1-1-3 V/1- Specification of minimum standard of competence in advanced training for chemical tanker cargo operations Eğitim ve Belgelendirme Dairesi BaşkanlığıŞakir DEMİREL G.S. Uzmanı
 95. 95. 2010 MANİLA DEĞİŞİKLİKLERİRegulation CertificationSection A-V/1-1 Specification of minimum standard of competence in basic training f b i t i i for oil and chemical t k il d h i l tanker cargo operations For the certificate of proficiency issued to seafarers who are qualified in accordance with regulation V/1 1 V/1-1, paragraph 2, 4 or 6: Note the competence to carry out fire fighting operations similar to the requirements of A-VI/3, but in VI/3 this case it is specific to tanker fire fighting Eğitim ve Belgelendirme Dairesi BaşkanlığıŞakir DEMİREL G.S. Uzmanı
 96. 96. 2010 MANİLA DEĞİŞİKLİKLERİClarification in Section B-V/1, paragraph 1 V/1 p g pThe term “person with immediate responsibility as person responsibility”used in regulation V/1-1 paragraphs 3 and 5 and V/1 1,regulation V/1-2, paragraph 3 means ‘a person beingin a decision-making capacity with respect to loading,discharging, care in transit, handling of cargo, tankcleaning or other cargo-related operations’ Eğitim ve Belgelendirme Dairesi BaşkanlığıŞakir DEMİREL G.S. Uzmanı
 97. 97. 2010 MANİLA DEĞİŞİKLİKLERİ Requirements Scope of applicationCertificate i basicC tifi t in b i Officers and ratings assigned specific Offi d ti i d ifitraining for liquefied duties and responsibilities related togas tanker cargo cargo or cargo equipment on liquefiedoperations gas tankers Eğitim ve Belgelendirme Dairesi BaşkanlığıŞakir DEMİREL G.S. Uzmanı
 98. 98. 2010 MANİLA DEĞİŞİKLİKLERİ • Chapter V- Regulations • Regulation V/1-2 Qualification Minimum requirementsCertificate in 1 - At least three months of approved ppbasic training for seagoing service on liquefied gas tankersliquefied gas or, completed an approved basic trainingtanker cargo for liquefied gas tanker cargo operations;operations and 2 - Meet the standard of competence specified i section A V/1 2 paragraph 1 of ifi d in ti A-V/1-2, h f the STCW Code Eğitim ve Belgelendirme Dairesi BaşkanlığıŞakir DEMİREL G.S. Uzmanı
 99. 99. 2010 MANİLA DEĞİŞİKLİKLERİ Requirements Scope of applicationCertificate in Masters, Masters chief engineer officers chief officers,advanced training mates, second engineer officers and anyfor liquefied gas person with immediate responsibility fortanker cargo loading, discharging, loading discharging care in transittransit,operations handling of cargo, tank cleaning or other cargo-related operations on liquefied gas t k tankers Eğitim ve Belgelendirme Dairesi BaşkanlığıŞakir DEMİREL G.S. Uzmanı
 100. 100. 2010 MANİLA DEĞİŞİKLİKLERİQualification Minimum requirements 4.1 While qualified for certification in basic training forCertificate in liquefied gas tanker cargo operations, have:advanced .2.1 At least 3 months of approved seagoing service ontraining for liquefied gas tankers or tankers,liquefied gas .2.2 At least 1 month of approved onboard training ontanker cargo liquefied gas tankers in a supernumerary capacity, which includes at least 3 loading and 3 unloading operations and isoperations ti documented in an approved training record book taking into account guidance in section B-V/1; and .3 Have completed approved advanced training for liquefied gas tanker cargo operations and meet the standard of competence specified in section A-V/1-2, paragraph 2 of the STCW Code Eğitim ve Belgelendirme Dairesi BaşkanlığıŞakir DEMİREL G.S. Uzmanı
 101. 101. 2010 MANİLA DEĞİŞİKLİKLERİ Table of Subjectcompetence A V/1 2 1 A-V/1-2-1 Specification of minimum standard of competence in basic training for liquefied gas tanker cargo operations Specification of minimum standard of competence in A-V/1-2-2 advanced training for liquefied gas tanker cargo operations Eğitim ve Belgelendirme Dairesi BaşkanlığıŞakir DEMİREL G.S. Uzmanı
 102. 102. 2010 MANİLA DEĞİŞİKLİKLERİRegulation Certification V/1-1, Administrations shall ensure that a certificate ofparagraph 7 proficiency i i fi i is issued t seafarers who are qualified i d to f h lifi d in accordance with: regulation V/1-1, paragraph 2, 4 or 6, or V/1-2, V/1-2 regulation V/1 2 paragraph 2 or 4 as appropriate V/1-2, 4, appropriate,paragraph 5 or that an existing certificate of competency or certificate of proficiency is duly endorsed Eğitim ve Belgelendirme Dairesi BaşkanlığıŞakir DEMİREL G.S. Uzmanı
 103. 103. 2010 MANİLA DEĞİŞİKLİKLERİRequirements Scope of applicationCrowd Masters, officers and other personnelmanagement designated on muster lists to assisttraining passengers in emergency situations(Paragraph 4) section A-V/2 paragraph 1 A-V/2,Safety training Personnel providing direct service to(Paragraph 5) passengers in passenger spaces section A-V/2, paragraph 2 ,p g p Eğitim ve Belgelendirme Dairesi BaşkanlığıŞakir DEMİREL G.S. Uzmanı
 104. 104. 2010 MANİLA DEĞİŞİKLİKLERİRequirements Scope of applicationCrisis management Masters, chief engineer officers, chiefand human mates, second engineer officers and anybehaviour training person designated on muster lists of(Paragraph 6) having responsibility for the safety of passengers in emergency situations section A-V/2, paragraph 3 Eğitim ve Belgelendirme Dairesi BaşkanlığıŞakir DEMİREL G.S. Uzmanı
 105. 105. 2010 MANİLA DEĞİŞİKLİKLERİ Requirements Scope of applicationPassenger safety, Masters, chief engineer officers, chiefcargo safety and f t d mates, second engineer officers and t d i ffi dhull integrity every person assigned immediatetraining responsibility for embarking and(Paragraph 7) disembarking passengers, loading, discharging or securing cargo, or closing hull openings on board ro-ro g g passenger ships section A V/2, paragraph 4 A-V/2, Eğitim ve Belgelendirme Dairesi BaşkanlığıŞakir DEMİREL G.S. Uzmanı
 106. 106. 2010 MANİLA DEĞİŞİKLİKLERİ Scope Old requirement New requirementTankers Tanker familiarization 1- Basic training for oil and training chemical tanker cargo operations Specialized training for oil, chemical and liquefied gas 2 2- Basic training for liquefied tankers gas tanker cargo operations 3- Advanced training for oil, g , chemical and liquefied gas tankers cargo operations Eğitim ve Belgelendirme Dairesi BaşkanlığıŞakir DEMİREL G.S. Uzmanı
 107. 107. 2010 MANİLA DEĞİŞİKLİKLERİ Scope Old requirement New requirementPassenger Regulation V/2 - Regulation V/2 coversships and ro-ro for Ro-ro All passenger ships,passenger passenger ships including ro-roships passenger ships Regulation V/3 - For Passenger ships other than ro ro ro-ro passenger ships Eğitim ve Belgelendirme Dairesi BaşkanlığıŞakir DEMİREL G.S. Uzmanı
 108. 108. 2010 MANİLA DEĞİŞİKLİKLERİSection Subject B-V/1* Guidance regarding approved onboard training (on tankers) – (transferred from previous A-V/1 and amended) B-V/2 Guidance regarding training of seafarers on p passenger ships g p B-V/e* Guidance regarding training and qualifications of masters and officers in charge of a navigational watch on board offshore supply vessels * Note there are no corresponding regulations in the Convention or sections in Part A for a.o. sections B-V/e, B-V/f, B-V/g Eğitim ve Belgelendirme Dairesi BaşkanlığıŞakir DEMİREL G.S. Uzmanı
 109. 109. 2010 MANİLA DEĞİŞİKLİKLERİ Requirements Scope of application B-V/eOffshore supply vessels Masters and officers in charge of a(OSV) navigational watchOSV performing anchor- anchor-handling operations g p Masters and officers in charge of a navigational watch i i l h Eğitim ve Belgelendirme Dairesi BaşkanlığıŞakir DEMİREL G.S. Uzmanı
 110. 110. 2010 MANİLA DEĞİŞİKLİKLERİSection SubjectB-V/f** Guidance on the training and experience for personnel operating dynamic positioning systemsB-V/g** Guidance regarding training of masters and officers for ships operating in polar waters# # - Resolution A.1024(26) on Guidelines for ships operating in Polar waters. ** Note there are no corresponding regulations in the Convention or in section A for any of the following sections: B-V/1, B-V/e, B-V/f, B-V/g Eğitim ve Belgelendirme Dairesi BaşkanlığıŞakir DEMİREL G.S. Uzmanı
 111. 111. 2010 MANİLA DEĞİŞİKLİKLERİ Eğitim ve Belgelendirme Dairesi BaşkanlığıŞakir DEMİREL G.S. Uzmanı
 112. 112. 2010 MANİLA DEĞİŞİKLİKLERİ Eğitim ve Belgelendirme Dairesi BaşkanlığıŞakir DEMİREL G.S. Uzmanı
 113. 113. • 2010 MANİLA DEĞİŞİKLİKLERİ İ Ğİ İ İ İ• Bölüm VI Acil Durum, İş Emniyeti, Güvenlik, Tıbbi Bakım ve Hayatta Kalma Fonksiyonları• Personel güvenliği ve sosyal sorumluluk eğitiminde deniz çevre farkındalığı, yorgunluk kontrolü, gemide etkili iletişim prensipleri ve takım çalışması konuları eklenmişti.• ISPS üç ayrı seviyede yer almıştır. Güvenlik farkındalığı Belirlenmiş Güvenlik Görevleri Gemi Güvenlik Zabiti Eğitim ve Belgelendirme Dairesi BaşkanlığıŞakir DEMİREL G.S. Uzmanı
 114. 114. 2010 MANİLA DEĞİŞİKLİKLERİ • Chapter VIReminderAs per provisions of regulation I/11, paragraph 1, every master,officer and radio operator holding a certificate issued orrecognized under any chapter of the Convention other thanchapter VI, who is serving at sea or intends to return to sea gafter a period ashore, shall, in order to continue to qualify forseagoing service, be required, at intervals not exceeding fiveyears, to:1- meet the standards of medical fitness prescribed by regulation I/9; and2- establish continued professional competence in accordance with section A-I/11 of the STCW Code. Eğitim ve Belgelendirme Dairesi BaşkanlığıŞakir DEMİREL G.S. Uzmanı
 115. 115. 2010 MANİLA DEĞİŞİKLİKLERİ • Chapter VI- Regulations • New requirementsRegulations New Provisions VI/1 Where basic training is not included in the qualification for the certificate to be issued, a certificate of proficiency shall be issued, indicating that the holder has attended the g course in basic training. (Paragraph 2) Eğitim ve Belgelendirme Dairesi BaşkanlığıŞakir DEMİREL G.S. Uzmanı
 116. 116. 2010 MANİLA DEĞİŞİKLİKLERİ • Chapter VI- Part A • New requirementsSection New provisions In I paragraph 2 2 the phrase “ i hi the previous fi h 2.2 h h “within h i five years” is deleted. New paragraph 3 Seafarers qualified in accordance with paragraph 2 in basic training shall be required, every five years, to provide evidence A-VI/1 of h i maintained the required standards of competence, to f having i i d h i d d d f undertake the tasks, duties and responsibilities listed in column 1 of tables A-VI/1-1 and A-VI/1-2. New paragraph 4 Parties may accept onboard training and experience for maintaining the required standard of competence in the areas specified therein. Eğitim ve Belgelendirme Dairesi BaşkanlığıŞakir DEMİREL G.S. Uzmanı
 117. 117. 2010 Chapter VI Regulations • MANİLA DEĞİŞİKLİKLERİ VI- • New requirementsRegulations New Provisions VI/2 None Eğitim ve Belgelendirme Dairesi BaşkanlığıŞakir DEMİREL G.S. Uzmanı
 118. 118. 2010 MANİLA DEĞİŞİKLİKLERİ • Chapter VI- Part A • New requirements qSection New provisions In paragraph 4, the phrase “within the previous five years” is deleted. New paragraph 5 Seafarers qualified in accordance with paragraph 4 in survival craft and rescue boats other than fast rescue boats shall be required, A-VI/2 every five years, to provide evidence of having maintained the(SCRB) required standards of competence, to undertake the tasks, duties and responsibilities listed in column 1 of tables A-VI/2-1. New paragraph 6 Parties may accept onboard training and experience for maintaining the required standard of competence of table A-VI/2-1 in the areas specified therein. Eğitim ve Belgelendirme Dairesi BaşkanlığıŞakir DEMİREL G.S. Uzmanı
 119. 119. 2010 Chapter VI DEĞİŞİKLİKLERİ • MANİLA • New provisionsReference Provision Section Administrations should allow onboard training for B-VI/2, maintaining the required standard of competenceParagraph 3 in the areas outlined in section A-VI/2, paragraphs 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.2.1, and 12.1.5 only under good weather conditions and port regulations permitting Eğitim ve Belgelendirme Dairesi BaşkanlığıŞakir DEMİREL G.S. Uzmanı
 120. 120. 2010 MANİLA DEĞİŞİKLİKLERİ • Chapter VI- Part A • New requirementsSection New provisions In paragraph 10 the phrase “within the previous five 10, years” is deleted. New paragraph 11 e pa ag ap Seafarers qualified in accordance with paragraph 10 in fast rescue boats shall be required, every five years, to provide evidence of A-VI/2 having maintained the required standards of competence, to g q p (FRB) undertake the tasks, duties and responsibilities listed in column 1 of tables A-VI/2-2 New paragraph 12 Parties may accept onboard training and experience for maintaining the required standard of competence of table A-VI/2- 2 in the areas specified therein. p Eğitim ve Belgelendirme Dairesi BaşkanlığıŞakir DEMİREL G.S. Uzmanı
 121. 121. 2010 MANİLA DEĞİŞİKLİKLERİ • Chapter VI- Regulations • New requirementsRegulations New Provisions VI/3 The term “certificate of proficiency” has replaced the phrase “special certificate or special AFF documentary evidence, as appropriate” (Paragraph 2) Eğitim ve Belgelendirme Dairesi BaşkanlığıŞakir DEMİREL G.S. Uzmanı

×