Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Planuri complete case montane - 150 proiecte

2,545 views

Published on

.

Published in: Engineering
 • Login to see the comments

Planuri complete case montane - 150 proiecte

 1. 1. SISTEMUL DE COMANDARE A PROIECTULUI Comand: NEOPOLIS S.R.L. tel.: 330.04.47 Sistemuldecomandare O CASÃ PENTRU FIECARE I. AVANTAJE II. COMANDAREA PROIECTULUI 1. AUTORII 2. PRE}ULPROIECTULUI 3.TIMPUL 4. CONSULTAN}A 5. OP}IUNI 1. CON}INUTULCADRUALPROIECTULUI DIN CATALOG Proiectele prezentate în catalogul revistei sunt concepute de , membri ai Ordinului Arhitec]ilor din România - O.A.R., înscri[i în Tabloul Na]ional al Arhitec]ilor - T.N.A., specializa]i în proiectarea locuin]elor individuale. Arhitec]ii-autori ai proiectelor vor garanta calitatea proiectelor, care sunt elaborate cu respectarea legisla]iei române în vigoare. Proiectele tehnice de execu]ie sunt întocmite de echipe complexe care includ, pe lâng arhitectul-[ef de proiect, pe inginerii pentru structura de rezisten] [i instala]ii termice, electrice [i sanitare. Pre]ul proiectului respect tarifele minime de proiectare ale O.A.R., calculate conform Ordinului MLPAT nr.11N/1994, [i includ onorariile cuvenite arhitectului [i echipei sale (inginerii pentru structur [i instala]ii termice, electrice [i sanitare). Stabilirea pre]ului proiectului de baz s-a fcut prin aplicarea unui procent la , calculat în raport cu SUPRAFA}A DESF|{URAT|, (valoare conform Legii nr. 27/1994 privind impozitele [i taxele locale, republicat, modificat [i completat de OUG nr. 62/1998 [i OUG nr. 15/1999). Proiectele din catalogul revistei le pute]i ob]ine în termen de trei sptmâni de la data ob]inerii certificatului de urbanism, cu excep]ia celor din categoria ”PROPUNERI”.Astfel, pute]i câ[tiga un timp pre]ios necesar execu]iei. Suplimentar fa] de proiect, se asigur pentru a putea alege, din marea varietate de proiecte prezentate în catalogul revistei, solu]ia care s corespund în mod optim cerin]elor [i posibilit]ilor dumneavoastr. De asemenea, ve]i fi sftui]i în mod competent în legtur cu posibilit]ile de am- plasare a construc]iei, corespunztor tipului de cas ales, coroborat cu particularit]ile terenului [i reglementrile urbanistice generale. În raport cu cerin]ele dumneavoastr, v putem pune la dispozi]ie experien]a noastr în domeniu pentru întocmirea de lucrri de proiectare conexe sau suplimentare fa] de proiectul din catalog (vezi capitolul II/2 de la pag. 98) sau pentru selectarea constructorului, alegerea dotrilor, finisajelor [i furnizorilor, astfel încât s beneficia]i de cele mai moderne [i performante produse, la pre]uri accesibile. – întocmit în conformitate cu prevederile Legii 453/2001 – anexa 1, se pred beneficiarului în dou exemplare (conform solicitrilor legale) [i cuprinde în xerocopii urmtoarele: : - lista proiectan]ilor, borderoul pieselor scrise [i desenate; - memoriu tehnic general + arhitectur; - memorii tehnice structur de rezisten] [i instala]ii generale. arhitec]i cu drept de semntur Fa] de valoarea unui proiect unicat, s-a aplicat reducerea maxim permis legal de 50% pentru c proiectul este refolosit. În raport cu dimensiunea construc]iei, s-au mai aplicat [i urmtoarele reduceri: valoarea estimat a construc]iei de 320 EURO/mp, fr TVA gratuit consultan] de specialitate Dup ce a]i ales proiectul dorit (prezentat în paginile revistei la nivel de anteproiect), urmeaz s contacta]i firma noastr pentru stabilirea detaliilor necesare [i încheierea contractelor în baza crora ve]i primi proiectul complet, compus din piesele scrise [i desenate strict necesare autorizrii [i execu]iei cons- truc]iei. ¢ ¢ ¢ 15% în cazul unei suprafe]e desf[urate de 200 mp, sau de 25% în cazul unei suprafe]e desf[urate mai mari de 201 mp, grupate în tran[e calculate din 50,00 în 50,00 mp. 1.1 – PROIECTUL PENTRU AUTORIZA}IA DE CONSTRUIRE - P.A.C. a - Piese scrise Dup caz, piesele scrise se completeaz [i cu urmtoarele documente întocmite de al]i speciali[ti decât
 2. 2. proiectantul lucrrii ([i care fac obiectul unor contractri separate fa] de proiectul din catalog): - studiul geotehnic; - referatele de verificare a proiectului, întocmite de verificatori tehnici atesta]i MLPTL; - expertiza tehnic (la alipiri la calcan, extinderi, consolidri), întocmit de un expert atestat MLPTL. b - Piese desenate : : a - Piese scrise: b - Piese desenate: a- Piese scrise: b - Piese desenate: a - Piese scrise (întocmite distinct pentru fiecare specialitate în parte : - termice, electrice, sanitare): b - Piese desenate (întocmite distinct pentru fiecare specialitate în parte: - termice, electrice, sanitare): : - plan de încadrare în zon, sc.1:2.000 (1:5.000 sau 1:10.000); - planurile de situa]ie cu amplasarea construc]iei, re]ele edilitare, amenajri, sc.1:500 (1:200 sau 1:100); : sc.1:50 - planurile tuturor nivelurilor subterane [i supraterane (cu precizarea cotelor exterioare [i interioare, cu indicarea destina]iei [i suprafe]ei fiecrui spa]iu interior); - plan acoperi[; - dou sec]iuni caracteristice; - toate fa]adele. - plan funda]ii, sc.1:50; - detalii funda]ii. - schemele func]ionale ale instala]iilor interioare: termice, electrice, sanitare. - Este alctuit în general din cinci pr]i (proiecte) distincte pe specialit]i, care sunt întocmite conform normativelor tehnice în vigoare. Acestea se predau în trei exemplare (unu pentru beneficiar [i dou pentru constructor) [i cuprind în xerocopii urmtoarele: - memoriu tehnic (cuprinde descrierea amplasamentului, func]iunile lucrrii, finisajele etc.); - antemsuratori (listele cantit]ilor de lucrri [i materiale); - caietele de sarcini. - plan de situa]ie (cu elemente de trasare), sc.1:500 sau 1:200; - planurile tuturor nivelurilor subterane [i supraterane (cu precizarea în detaliu a cotelor exterioare, interioare [i a tuturor golurilor – u[i, ferestre, instala]ii, cu indicarea destina]iei [i suprafe]ei fiecrui spa]iu interior), sc.1:50; - planul acoperi[, cu indicarea pantelor, a învelitorii [i a sistemului de scurgere [i colectare a apelor pluviale, sc.1:50; - minim dou sec]iuni caracteristice, sc.1:50; - toate fa]adele, sc.1:50, cu precizri detaliate privind finisajele exterioare; - tablourile de tâmplrie (ferestre, u[i), confec]ii metalice; - detalii de execu]ie caracteristice, sc.1:20, 1:10, 1:5, dup caz pentru parape]i, scar, termo-hidroizola]ii, strea[in, jardiniere etc. - memoriu tehnic + graficul fazelor determinante de execu]ie; - antemsurtori (listele cantit]ilor de lucrri [i materiale) + centralizator extrase de armtur; - caietele de sarcini. - plan sptur [i funda]ii, sc.1:50; - detalii funda]ii (dac este cazul detalii funda]ii [i tehnologia de execu]ie pentru alipire la calcan); - planurile cofraj, armare, sc.1:50 + extrase de armturi pentru toate plan[eele din beton armat; - planurile cofraj, armare [i detalii (sec]iuni caracteristice) + extrase de armturi pentru pere]i (diafragme), centuri, grinzi, stâlpi, sâmburi din beton armat; - detalii armare zidrie (dac este cazul); - plan plan[ee lemn, sc.1:50 (dac este cazul); - plan [i detalii [arpant, sc.1:50 (dac este cazul). - cuprind în mod distinct solu]ionrile fiecrui tip de instala]ie aferent construc]iei [i incintei, pân la racordul de canalizare [i contoarele de bran[ament (electric, ap): - memoriu tehnic ([i breviarul notelor de calcul pentru instala]ia de înclzire); - antemsurtori (listele cantit]ilor de lucrri [i materiale) + liste de utilaje (central termic, hidrofor). - planurile tuturor nivelurilor, sc.1:50, cu indicarea traseelor fiecrui tip de instala]ie în parte; - schemele instala]iilor, schemele tablourilor electrice, centrala termic; - planurile de situa]ie cu re]elele din incint. Numrul de plan[e [i modul de redactare a elementelor componente ale proiectului complet variaz, în limitele uzan]elor de proiectare, în func]ie de dimensiunile [i de complexitatea casei, precum [i de stilul propriu al autorului. Oricare dintre proiectele prezentate în catalog poate fi modificat [i adaptat de ctre arhitectul-autor al acestuia, în func]ie de dorin]ele dumneavoastr. Durata [i diferen]a de cost pentru realizarea modificrilor determinate de cerin]ele suplimentare fa] de proiectul de catalog se vor stabili prin contractul încheiat direct între dumneavoastr [i arhitect. În acela[i mod mai pute]i ob]ine suplimentar pentru: - certificatul de urbanism [i avizele solicitate prin acesta; - autoriza]ia de desfiin]are (pentru demolarea unei construc]ii existente care ocup amplasamentul); - adaptarea detaliilor de funda]ie în func]ie de caracteristici geotehnice speciale; PLANURI PRIVIND AMPLASAMENTUL: ARHITECTUR| STRUCTUR| DE REZISTEN}| INSTALA}II GENERALE 1.2. PROIECTUL TEHNIC (de execu]ie) - P.E. 1.2.1 - PROIECTULPENTRUARHITECTUR| 1.2.2 - PROIECTULPENTRU STRUCTURADE REZISTEN}| 1.2.3 - PROIECTELE PENTRU INSTALA}II GENERALE - termice (înclzirea central); - electrice [i curen]i slabi (TV, telefonie); - sanitare (ap, canal) documenta]ii tehnice 2. SERVICII DE PROIECTARE OP}IONALE SistemuldecomandareO CASÃ PENTRU FIECARE Comand: NEOPOLIS S.R.L. tel.: 330.04.47 SISTEMUL DE COMANDARE A PROIECTULUI
 3. 3. - adaptarea proiectului pentru structura de rezisten] la cerin]ele zonei seismice în care se afl amplasat terenul pe care urmeaz s se realizeze construc]ia; - reproiectarea casei în oglind (invers fa] de proiectul de catalog), în func]ie de situa]iile concrete generate de amplasament (accese, orientarea fa] de punctele cardinale, vecint]i etc.); - dotri speciale privind instala]iile electrice, termice [i sanitare (climatizare, sisteme de alarm, fose septice sau bazine vidanjabile, piscine, saune etc.); - amenajri [i decora]iuni interioare (plafoane suspendate, mobilier fix, front de buctrie, bar, [eminee etc.); - împrejmuirea [i amenajarea peisager a grdinii (inclusiv terenuri de sport, chio[curi, debarcadere etc.). De asemenea, se ofer la cerere [i alte proiectului: - verificarea tehnic a proiectului de ctre speciali[ti atesta]i MLPTL(al]ii decât autorii proiectului); - studiu geotehnic; - ob]inerea certificatului de urbanism, a avizelor [i autoriza]iei de construire (dup caz autoriza]ia de desfiin]are); - asisten] la selectarea constructorului [i la încheierea contractului cu acesta; - asisten] pe [antier; - selectarea materialelor de finisaj, dotri etc., în func]ie de dorin]a dumneavoastr [i de pre]uri. Pre]ul proiectelor de case peste 701 mp se calculeaz cu ajutorul metodologiei precizate în cap. I/2. Proiectele prezentate având codul ”P - PROPUNERI” sunt elaborate numai la faza de anteproiect, pre]urile [i termenele de predare urmând a fi stabilite de comun acord între beneficiar [i arhitect, constituind proiecte unicate. servicii conexe * ** ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ Pre]ul proiectului se achit în lei la cursul leu/EURO stabilit de BNR la data pl]ii. În pre] nu este inclusTVA. Pre]urile proiectelor din catalog au fost reactualizate având în vedere suplimentrile de con]inut cerute prin Legea 453/2001 la faza PAC [i pentru a se respecta ”Onorariile minime ale Ordinului Arhitec]ilor din România”, care sunt obligatorii conform Legii nr.184/2001 privind organizarea [i exercitarea profesiunii de arhitect. Acestea se aplic tuturor proiectelor prezentate în revista ”O CAS| PENTRU FIECARE” începând cu numrul 1/1997. Proiectele prezentate în numerele 1/1996 [i 2/1996 nu mai sunt valabile. Diferen]a de pre] pentru realizarea modificrilor determinate de cerin]e suplimentare fa] de proiectul din catalog (prezentate la capitolul II/2) se vor stabili prin contractul încheiat direct între dumneavoastr [i arhitect. Prin cumprarea proiectului ales ave]i dreptul de a-l folosi pentru construirea unei singure case. Drepturile de autor [i originalele proiectelor apar]in în exclusivitate autorilor acestora. Proiectele cumprate de dumneavoastr nu pot fi folosite sau revândute altor persoane [i nu pot fi copiate sau reproduse prin nici un alt mijloc, fr acordul autorilor. 3. PRE}ULPROIECTULUI DIN CATALOG NOT|: FOARTE IMPORTANT ! SISTEMUL DE COMANDARE A PROIECTULUI Comand: NEOPOLIS S.R.L. tel.: 330.04.47 Sistemuldecomandare O CASÃ PENTRU FIECARE A B C D E F G H I J K L M N P pân la 100 mp 101 - 150 mp 151 - 200 mp 201 - 250 mp 251 - 300 mp 301 - 350 mp 351 - 400 mp 401 - 450 mp 451 - 500 mp 501 - 550 mp 551 - 600 mp 601 - 650 mp 651 - 700 mp peste 701 mp PROPUNERI 1.200 1.700 1.900 2.050 2.350 2.700 3.050 3.400 3.700 4.000 4.450 4.800 5.100 * ** COD PRE} PROIECT SUPRAFA}| DESF|{URAT| PRE} PROIECT (EURO)
 4. 4. O CASÃ PENTRU FIECARE COD PRE} PROIECT A Caseparter Casa "Vacan]a" Dormitoare 1 PROIECT COD D-101 G Bi + GS 1 Suprafa]a construit 96 mp Suprafa]a desf[urat 96 mp FA}ADA PRINCIPAL|FA}ADA LATERAL| 15,00 m PLAN PARTER 8,00m Dormitor 12,0 mp Hol 9,0 mp Baie 6,0mp Living 33,0 mp Buctrie 13,5 mp O locuin] confortabil pentru zona montan. Parterul cuprinde o camer de zi cu [emineu, bu- ctrie [i un dormitor, existând posibilitatea ame- najrii mansardei. La exterior este finisat cu materiale locale - lemn, piatr - ce ajut la `ncadrarea construc]iei `n natur.
 5. 5. COD PRE} PROIECT C Casa "Country" O CASÃ PENTRU FIECARE Dormitoare 3 PROIECT COD M-301 B Bi + GS 3 Suprafa]a construit 80 mp Suprafa]a desf[urat 153 mp Folosind din abunden] materiale locale ca piatra [i lemnul, se `nca- dreaz perfect `n peisajul montan. Pe parter se afl spa]iile destinate zonei de zi: living, sufragerie [i buctrie deschise spre teras, iar la etaj trei dormitoare [i dou bi. FA}ADA SPRE GR|DIN| FA}ADA LATERAL| Casecumaimulteniveluri PLAN ETAJ Dormitor 17,7 mp Dormitor 15,3 mp Dormitor 11,5 mp Hol 3,5 mp Baie 5,3 mpBaie 3,3 mp PLAN PARTER 9,20m Camer de zi 24,9 mp Garaj 21,2 mp Sufragerie 16,3 mp Hol 9,7 mp Buctrie 6,4 mp C.T. 5,4 mp Baie 3,5 mp 14,20 m
 6. 6. COD PRE} PROIECT B CasecumaimulteniveluriCasecumaimulteniveluri Construit pe o suprafa] restrâns, locuin]a ofer tot confortul necesar, deschizându-se spre peisaj prin suprafe]ele mari vitrate [i terase. Parterul cuprinde un living cu loc de luat masa, buctria, un dormitor [i un grup sanitar. Etajul este rezervat `n exclusivitate dormitoarelor. Cu o volumetrie dinamic, bine sus]inut, se `ncadreaz perfect `n natur prin contrastul dintre albul pere]ilor [i vegeta]ie, precum [i prin folosirea lemnului `n exterior, la mansard. Locuin] deschis O CASÃ PENTRU FIECARE Dormitoare 3 PROIECT COD C-204 D Bi + GS 2 Suprafa]a construit 70 mp Suprafa]a desf[urat 120 mp 6,75 m PLAN PARTER 12,00m Baie 4,5 mp Camer de zi 40,0 mp Buctrie 7,0 mp Dormitor 15,0 mp PLAN MANSARD| Dormitor 14,0 mp Dormitor 16,0 mp Baie 3,0 mp Gol peste living
 7. 7. COD PRE} PROIECT C Casecumaimulteniveluri Casa Adrian O CASÃ PENTRU FIECARE Dormitoare 3 PROIECT COD D-302 G Bi + GS 1 Suprafa]a construit 97 mp Suprafa]a desf[urat 176 mp PLAN MANSARD| O locuin] unifamilial, amplasat `ntr-o zon de deal, ce are aspectul unei case de vacan], dar având toate facilit]ile unei locuin]e preor[ene[ti. Parterul este compus din: - camer de zi, dormitor matrimonial; - buctrie, baie [i anexat la locuin], dar nu separat, un garaj cuplat cu magazia. Etajul a fost gândit mansardat, având `n componen] dou dormitoare cochete, cu acces la o teras. FA}ADA PRINCIPALÅ FA}ADA LATERALÅ 9,00m 12,30 m PLAN PARTER Buctrie 9,6 mp Hol 12,5 mp Garaj 14,7 mp Magazie 5,6 mp Baie 4,8 mp Dormitor 11,0 mp Living 13,8 mp Pod Pod Hol 4,4 mp Dormitor 7,7 mp Dormitor 7,8 mp COD PRE} PROIECT J CasecumaimulteniveluriCasecumaimulteniveluri Este conceput ca re[edin] reprezentativ, care poate fi amplasat pe terenuri cu suprafe]e medii sau mari, din zone reziden]iale suburbane sau din localit]i de agrement, de preferin] pe marginea unui lac sau pe litoralul mrii. Volumul construit se dezvolt pe subsol (par]ial), parter [i dou etaje (din care al doilea par]ial). Se remarc rezolvarea living-ului ca un spa]iu multifunc]ional, alveolat, dezvoltat par]ial pe dou niveluri, deschis printr-o fereastr generoas spre o teras par]ial acoperit. Cele dou dormitoare de la etajul 2 (rezolvate `n sistem garsonier), cu baie [i dressing propriu, sunt dispuse pe dou laturi ale unei generoase terase-solar, orientat spre un eventual punct de perspectiv interesant. Casa Beta - 3 Dormitoare 4 PROIECT COD A-215 P Bi + GS 5 Suprafa]a construit 161 mp Suprafa]a desf[urat 520 mp O CASÃ PENTRU FIECARE FA}ADA PRINCIPAL|FA}ADA LATERAL| 12,00 m16,70mPLAN SUBSOL Garaj 25,3 mp Box 5,2 mp Hol 13,6 mp Adpost ALA 20,7 mp C.T. 10,6 mp PLAN ETAJ 2 Dormitor 16,9 mp Dormitor 26,4 mp Baie 6,2 mp Dress. 3,4 mp Dress. 3,4 mp Baie 5,3 mp Hol 22,8 mp Dormitor 23,5 mp Dormitor 19,3 mp Gol peste living Baie 6,2 mp Dress. 5,9 mp Dress. 3,2 mp Baie 8,9 mp Supant 32,5 mp PLAN ETAJ 1 PLAN PARTER Sufragerie 22,5 mp Cm. 3,0 mp Baie 6,4 mp Living 52,4 mp Buctrie 23,5 mp Hol 13,6 mp
 8. 8. COD PRE} PROIECT C Casecumaimulteniveluri Pe un platou `nalt dintr-o zon `mp- durit se poate realiza aceast cas cu vedere ctre peisajul `nconjurtor. Living-ul amplasat la parter este com- plet vitrat, are `nl]imea a dou niveluri [i este traversat de o pasarel la etaj, pasarel ce conduce la o teras aco- perit. Parterul mai cuprinde buctria [i o camer ce poate fi amenajat ca birou, camer de oaspe]i sau de gimnastic, alturi de care se afl o baie cu du[ [i o saun. La etaj sunt dormitoarele [i `nc o baie. Casa "Belvedere" O CASÃ PENTRU FIECARE FA}ADÃ PRINCIPALÃ FA}ADÃ POSTERIOARÃ 11,20m 14,80 m Dormitoare 4 PROIECT COD V-301 N Bi + GS 3 Suprafa]a construit 110 mp Suprafa]a desf[urat 178 mp Living 35.00 mp Hol 10.00 mp Camer (Birou) 14.30 mp Buctrie 13.20 mp Gol Living Gol Living Saun Baie 6.20 mp Baie 7.60 mp Dormitor 10.40 mp Dormitor 12.70 mp Dormitor 12.70 mp Dormitor 10.40 mp Baie 7.60 mp PLAN PARTER PLAN ETAJ Teras Teras
 9. 9. COD PRE} PROIECT C Casecumaimulteniveluri Pentru zona subcarpatic, propunem aceast locuin] de dimensiuni reduse pentru o familie compus din 4-5 persoane. La parter se afl buctria [i camera de zi `nconjurat de teras, un grup sanitar [i holul cu terasa de acces spre etaj. Etajul mansardat este destinat `n exclusivitate zonei de odihn, cuprinzând trei dormitoare [i o baie. Locuin] unifamilial O CASÃ PENTRU FIECARE Dormitoare 3 PROIECT COD O-301 P Bi + GS 1+1 Suprafa]a construit 98 mp Suprafa]a desf[urat 184 mp FA}ADA PRINCIPALÅFA}ADA LATERALÅ PLAN MANSARDÅ PLAN SUBSOL 11,00 m 10,00m PLAN PARTER Living 26,6 mp Hol 14,7 mp GS 2,7 mp Buctrie 11,5 mp Hol 18,0 mp Box 2,9 mp Baie 3,6 mp Deb. 2,3 mp Hol 13,8 mp Dormitor 9,9 mp Dormitor 12,8 mp Dormitor 13,3 mp
 10. 10. COD PRE} PROIECT C Comand: NEOPOLIS S.R.L. tel.: 330 04 47 CasecumaimulteniveluriCasecumaimulteniveluri Tratat fie ca o cas de vacan], fie ca locu- in] individual, proiectul propus se pre- teaz ideal cerin]elor unei familii formate din 3 - 4 persoane. Integrarea `ntr-un sit plantat abundent, a- duce un plus de valoare volumetriei casei prezentate, tenta modernist a tratrii fa- ]adelor precum [i zonarea strict func]io- nal a partiului constituind elementele principale care au stat la baza elaborrii proiectului. Casa Lidia Dormitoare 3 PROIECT COD C-201 U Bi + GS 1+2 Suprafa]a construit 98mp Suprafa]a desf[urat 194 mp Dormitor 22,3 mp O CASÃ PENTRU FIECARE FA}ADA PRINCIPAL| 9,40 m PLAN PARTER 11,50m G.S. 3,4 mp Buctrie+Dining 18,3 mp Debara Cmar 4,0 mp Vestibul 3,8 mp Living 23,5 mp Hol 12,7 mp Dormitor 16,5 mp Dormitor 15,0 mp Dormitor 13,5 mp Baie 5,7 mp Baie 4,2 mp Hol 12,5 mp PLAN ETAJ
 11. 11. COD PRE} PROIECT C Casecumaimulteniveluri Dormitoare 2 PROIECT COD C-202 U Bi + GS 1+1 Suprafa]a construit 120 mp Suprafa]a desf[urat 195 mp Vila Cosmin Comand: NEOPOLIS S.R.L. tel.: 330 04 47 Acest proiect reprezint o locuin] modest ca- re s rspund cerin]elor zilnice ale unei familii compuse din trei persoane. Partiul propus este structurat pe dou niveluri, un parter ce cuprin- de zona de zi (format din living [i buctrie cu loc de luat masa integrat) [i o mansard - zona de noapte (compus din dou dormitoare [i un spa]iu pentru petrecerea timpului liber care poate fi amenajat [i ca un al treilea dormitor). {emineul prezent `n living, prin pozi]ionarea sa `n zona central a casei, marcheaz un punct de interes vizibil din orice direc]ie, subliniind ideea de vatr a casei tradi]ionale dar `ntr-o in- terpretare modern, adecvat spa]iului liber propus. FA}ADA PRINCIPAL| O CASÃ PENTRU FIECARE Dormitor 14,2 mp Hobby 20,8 mp Baie 4,5 mp Dormitor 14,8 mp PLAN MANSARD| Hol 10,0 mp 11,40 m 11,10m Living 24,0 mp Buctrie 10,4 mp Cmar 5,7 mp Garaj 22,5 mp G.S. 3,1 mp PLAN PARTER Hol 10,5 mp
 12. 12. COD PRE} PROIECT D Casecumaimulteniveluri De dimensiuni reduse, oferind tot confortul necesar unui mod de via] modern, este ideal pentru o locuin] `n zona rural. La parter: living-ul cu [emineu, deschis spre o teras imens, buctria, locul de luat masa [i o baie. La etaj, sub [arpant, dou dormitoare [i o baie. O locuin] cuminte Dormitoare 2 PROIECT COD C-203 D Bi + GS 2 Suprafa]a construit 130 mp Suprafa]a desf[urat 210 mp O CASÃ PENTRU FIECARE PLAN ETAJ Dormitor 16,0 mp Dormitor 16,0 mp Baie 6,0 mp 14,00 m PLAN PARTER 10,50m Dinning 16,0 mp Baie 4,5 mp Living 36,0 mp Buctrie 16,0 mp
 13. 13. COD PRE} PROIECT D Casecumaimulteniveluri Dormitoare 3 PROIECT COD C-203 U Bi + GS 1+2 Suprafa]a construit 125 mp Suprafa]a desf[urat 216 mp Cas la ]ar Propunerea unei volumetrii simpliste `n care se reg- se[te, `n zona de acces, ideea de prisp, alturi de placajul din piatr natural al fa]adelor, imprim casei prezentate un caracter rus- tic. Tratarea modern a spa]iilor interioare `mbina- t cu aspectul general, tra- di]ional al casei, constituie un ansamblu ideal ce poa- te oricând deveni un refu- giu de sfâr[it de sptmâ- n pentru o familie compu- s din 4-5 persoane. Comand: NEOPOLIS S.R.L. tel.: 330 04 47 15,00 m PLAN PARTER Buctrie 9,7 mp GS 1,8 mp Garaj 16,7 mp FA}ADA PRINCIPAL| O CASÃ PENTRU FIECARE Hol 11,0 mp Living 26,0 mp Dining 4,8 mp Buctrie 11,0 mp G.S. 3,5 mp Vestibul 3,3 mp Garaj 20,0 mp C.T. 4,5 mp PLAN ETAJ PLAN PARTER Dormitor 15,1 mp Dormitor 12,0 mp Dormitor 11,5 mp Baie 5,4 mp Baie 5,4 mp Dressing 3,1 mp Hol 13,0 mp 9,50m
 14. 14. COD PRE} PROIECT D Casecumaimulteniveluri Locuin] specific zonelor viticole cu terenuri `n pant, `mbin plcerea admirrii peisajului de pe cele dou terase, dintre care una acoperit, cu confortul oferit de un parter ce cuprinde o buctrie cu locul de servit masa, un dormitor cu dulapuri `nzidite, o baie [i o camer de zi cu [emineu. Din aceasta putem ie[i pe terasele ce `nconjoar cldirea sau putem urca la etaj unde avem trei dormitoare cu dulapuri `nzidite, o baie [i un loc de recreere, din holul de la etaj având perspectiva spre camera de zi de la parter cât [i spre valea plin de vii. Casa "Bachus" O CASÃ PENTRU FIECARE Dormitoare 4 PROIECT COD D-201 G Bi + GS 2 Suprafa]a construit 136 mp Suprafa]a desf[urat 229 mp 13,50 m PLAN MANSARDÅ PLAN PARTER 13,50m Dinning 13,1 mp Dormitor 11,2 mpVestibul 4,3 mp Baie 3,0 mp Camer de zi 29,7 mp Buctrie 11,3 mp Dormitor 14,2 mp Dormitor 11,2 mp Dormitor 7,5 mp Baie 3,0 mp Hol 10,8 mp Gol living Hobby 9,1 mp FA}ADA LATERAL|FA}ADA PRINCIPAL|
 15. 15. COD PRE} PROIECT D CaseiCasecumaimulteniveluri Locuin] unifamilial - demisol, parter [i etaj mansardat. Aspectul intim al interiorului este dat de bow- window-ul din living cât [i de ruperea de niveluri. Demisolul are ca func]iuni camera pentru petre- cerea timpului liber - hobby, o mic spltorie [i centrala termic. Parterul este compus din camera de zi, dinning [i un spa]iu intim pentru discu]ii `n dup amiezile lungi de iarn. Camera de zi are legtur cu buctria printr-un ghi[eu cu func]iune [i de mas pentru mic dejun. Etajul are `n componen] dou dormitoare, [i o baie. Vila „Montana“ O CASÃ PENTRU FIECARE Dormitoare 2 PROIECT COD D-301 G Bi + GS 1+1 Suprafa]a construit 76 mp Suprafa]a desf[urat 229 mp FA}ADA PRINCIPALÅ 10,30m PLAN MANSARDÅ 7,40 m PLAN PARTER Living 28,3 mp Buctrie 9,2 mp Dormitor 11,5 mp Dormitor 11,5 mp Baie 4,0 mp GS 1,5 mp C.T. 11,5 mp Spltorie 6,5 mp Hobby 25,0 mp PLAN SUBSOL
 16. 16. COD PRE} PROIECT D De un alb impecabil, cu o volumetrie dinamic ob]i- nut printr-un joc bine studiat al pantelor acope- ri[ului, se `ncadreaz perfect `n verdele peisajului montan. Parterul cuprinde zona de zi: living-ul, dinning-ul [i buctria, o baie [i holul cu scara de acces la etaj, etajul fiind destinat celor trei dormitoare ale casei, dintre care unul cu dressing [i baie proprie. Vila "Fantezia" O CASÃ PENTRU FIECARE Dormitoare 3 PROIECT COD C-302 D Bi + GS 3 Suprafa]a construit 121 mp Suprafa]a desf[urat 242 mp 13,45m 10,10 m PLAN PARTER Living 22,1 mp Loc mas 15,1 mp Buctrie 14,8 mp Camer de zi 19,1 mp PLAN ETAJ Dormitor 18,9 mp Dormitor 12,1 mp Dressing 7,5 mp Baie 4,5 mp Baie 5,5 mp Dormitor 14,8 mp Baie 5,3 mp Casecumaimulteniveluri Gol peste living
 17. 17. Casecumaimulteniveluri Casa Liviu O CASÃ PENTRU FIECARE O locuin] simpl dar deosebit, ce ofer tot confortul [i intimitatea pe care [i-o poate dori o familie. Spa]iile interioare sunt deschise unul spre cellalt, creând o atmosfer plcut [i comunicativ. Parterul cuprinde holul de acces cu scara interioar, ce este deschis spre spa]iul desf[urat pe dou niveluri al livingului, acesta fiind rela]ionat cu o camer de zi [i cu locul de luat masa [i buctria. La etaj exist un dormitor matrimonial cu teras [i un dormitor pentru copii, combinat cu un mic birou pentru studiu. PROPUNERE Dormitoare 2 PROIECT COD A-301 R Bi + GS 1+2 Suprafa]a construit 146 mp Suprafa]a desf[urat 246 mp FA}ADA PRINCIPALÅFA}ADA LATERALÅ 15,45 m Living 34,8 mp Dinning 14,0 mp Camer de zi 32,0 mp Hol 9,8 mp Cm. 2,4 mp Buctrie 12,3 mp GS 2,4 mp PLAN PARTER 14,00m PLAN ETAJ Hol 7,9 mp G.S. 3,3 mp Dress. 4,2 mp Birou 9,0 mp Baie 5,6 mp Dormitor 14,0 mp Dormitor 22,5 mp Gol peste living PROPUNERE Casededeal-munte Cu o volumetrie dinamic, sugerând piscurile montane, aceast vil poate fi o re[edin] permanent sau refugiul de vacan], perfect `ncadrat `n ambientul natural. Parterul cuprinde spa]iile de zi: living-ul [i dinning- ul, spa]ioase [i luminoase, construite pe dou niveluri, buctria, baia [i un grup sanitar. Tot la parter se afl [i garajul cu un mic atelier. La etaj: trei dormitoare, o baie [i holul cu o perspectiv superb asupra living-ului [i a dinning-ului. Vila "Miki" O CASÃ PENTRU FIECARE Dormitoare 3 PROIECT COD S-301 P Bi + GS 2+1 Suprafa]a construit 158 mp Suprafa]a desf[urat 260 mp FA}ADA LATERAL|FA}ADA POSTERIOAR| 14,00m 11,30 m PLAN PARTER Dinning 24,9 mp Atelier 8,8 mp Living 64,5 mp Vestibul 4,3 mp Baie 3,4 mp GS 1,5 mp Buctrie 14,4 mp Garaj 15,3 mp PLAN ETAJ Hol 16,0 mp Baie 8,0 mp Dormitor 12,8 mp Dormitor 14,8 mpDormitor 15,0 mp Gol peste dinning Gol peste living
 18. 18. COD PRE} PROIECT E Casecumaimulteniveluri Pe un teren `n pant, o locuin] modern ce reia o tipologie volumetric mai ve- che, dar foarte eficace, cu o suprafa] ocupat la teren minim. Bowindow-ul vitrat accentueaz dezvol- tarea pe vertical, fcând [i legtura `ntre niveluri. Structura func]ional cu trei living-uri [i cu[ete de dormit este adaptat unei familii alctuit din patru persoane [i provine din specificul medieval [i popu- lar de locuire, folosind spa]ii multifunc]io- nale de contact familial. Mansarda este tratat spre exterior `n paiant [i cu vitralii simbolizând ceasu- rile medievale. Turn Transilvnean O CASÃ PENTRU FIECARE FA}ADÃ ACCES FA}ADÃ SPRE STRADÃ 8,00m 9,70 m Dormitoare 3 PROIECT COD B-303 D Bi + GS 2 Suprafa]a construit 64 mp Suprafa]a desf[urat 256 mp PLAN PARTER PLAN SUBSOL PLAN ETAJ PLAN MANSARD| Living 33.60 mp Buctrie Baie 4.30 mp Baie 4.60 mp Vestibul 4.20 mp Scar 7.00 mp Living 29.30 mp Living 24.70 mp Gol etaj 1 Pande- rie 2.40 mp Cu[et matrimonial 7,20 mp Sp. teh. 4.20 mp Pivni] 40.70 mp Scar 7.00 mp Scar 7.00 mp Scar 7.00 mp Cu[et 1 pat 7.20 mp Cu[et 1 pat 7.20 mp Cmar 1.70 mp
 19. 19. COD PRE} PROIECT F Casededeal-munteCasededeal-munte De o concep]ie net [i func]ional, cu terase generoase ce permit o perspectiv relaxant asupra peisajului `nconjurtor, va fi cminul potrivit unei familii cu 2-3 copii. Parterul cuprinde: buctria, dinning- ul, living-ul, garajul [i o baie. La etaj: trei dormitoare, dou bi [i un hol foarte spa]ios care poate fi amenajat, eventual, ca un al doilea living. Vila Sorin O CASÃ PENTRU FIECARE Dormitoare 3 PROIECT COD S-302 P Bi + GS 3 Suprafa]a construit 174 mp Suprafa]a desf[urat 348 mp FA}ADA PRINCIPALÅ FA}ADA POSTERIOAR| 12,00m 13,50 m PLAN PARTER Buctrie 16,3 mp Dinning 14,9 mp Living 26,5 mp Garaj 31,4 mp Baie 5,0 mp PLAN ETAJ Baie 5,0 mp Baie 6,3 mp Hol 24,4 mp Dormitor 15,6 mp Dormitor 25,0 mpDormitor 14,9 mp COD PRE} PROIECT E Casecumaimulteniveluri Vila Montana Dormitoare 4 PROIECT COD C-301 M Bi + GS 2+2 Suprafa]a construit 80 mp Suprafa]a desf[urat 256 mp O CASÃ PENTRU FIECARE Cu arhitectur tipic pentru zona montan, folosind din abunden] materiale locale precum piatra [i lemnul, este deosebit prin faptul c are dou niveluri mansardate: par]ial etajul 1 [i mansarda propriu-zis. Construit pe un teren `n pant ce preia demisolul, accesul la parter se face de pe terasa de peste demisol. Parterul cuprinde un spa]iu central `n care se afl func]iunile de zi: living-room, dinning-room [i buctrie, deschise, fr separa]ie `ntre ele, singurul spa]iu `nchis fiind grupul sanitar. Etajul cuprinde trei dormitoare [i dou bi, iar mansarda, un grup sanitar [i `nc un dormitor. La demisol se afl centrala termic [i un garaj pentru 2 auto. 9,90 m PLAN PARTER PLAN DEMISOL Garaj 39,0 mp C.T. 9,2 mp PLAN MANSARD| PLAN ETAJ GS 2,7 mp Baie 4,6 mp Baie 2,5 mp Dormitor 18,3 mp Dormitor 9,4 mp Dormitor 13,9 mp Dormitor 12,7 mp Hol 9,4 mp 10,50m Buctrie 6,5 mp GS 2,1 mp Vest. 2,9 mp Living 42,2 mp Dinning 15,6 mp
 20. 20. COD PRE} PROIECT E Casecumaimulteniveluri Vila "Lorin" Dormitoare 3 PROIECT COD N-214 T Bi + GS 4+1 Suprafa]a construit 145 mp Suprafa]a desf[urat 275 mp O CASÃ PENTRU FIECARE PLAN ETAJ PLAN PARTER 16,25m Construit `ntr-o zon reziden]ial din apro- pierea capitalei, aceast cas degaj ele- gan], bun gust [i generozitate. Aceea[i generozitate o gsim [i `n interior, unde spa]iile sunt ample, cu vitraje puternice. Parterul cuprinde living-ul [i dining-ul, buct- ria [i spa]iile tehnice: centrala termic, sp- ltoria, iar etajul, trei dormitoare [i trei bi. FA}ADA LATERAL|FA}ADA PRINCIPALÅ 10,00 m Living 25,4 mp Cm. 4,2 mp Spltorie+ usctorie 7,8 mp Hol 13,5 mp Baie 2,7 mp GS 2,1mp C.T. 6,5 mp Dinning 20,7 mp Buctrie 19,0 mp Dormitor 18,9 mp Dormitor 16,6 mp Hol 12,5 mp Dormitor 22,4 mp Dressing 3,9 mp Baie 3,3 mp Baie 9,0 mp Baie 8,2 mp
 21. 21. COD PRE} PROIECT E Comand: NEOPOLIS S.R.L. tel.: 330 04 47 CaseCasecumaimulteniveluri Impresie nr. 7 Dormitoare 3 PROIECT COD M-302 U Bi + GS 2+1 Suprafa]a construit 180 mp Suprafa]a desf[urat 280 mp O CASÃ PENTRU FIECARE FA}ADA LATERALÅFA}ADA PRINCIPAL| Iat o cas cu o volumetrie excelent compus, ce `mbin elemente specifice zonelor montane, cu accente de factur modern. Partiul prezint o desf[urare func]ional abil rezolvat [i cuprinde la parter living-ul cu locul de luat masa, buctria, garajul [i un grup sanitar, iar la etaj, dou dormitoare deservite de o baie, precum [i dormitorul matrimonial cu baie proprie. Atât la parter cât [i la etaj, fa]ada principal [i cea posterioar se continu ctre exterior prin terase generoase. 20,40m 10,40 m PLAN ETAJ Baie 3,8 mp Hol 9,0 mp Dormitor 12,5 mp Dormitor 13,5 mp Dormitor 23,0 mp Baie 5,5 mp PLAN PARTER Living 22,0 mp Buctrie 13,5mp Garaj 16,5 mp G.S. 3,8 mp Dining 9,0 mp Hol 9,0mp Vestibul 8,0 mp
 22. 22. COD PRE} PROIECT E Casecumaimulteniveluri Dormitoare 3 PROIECT COD M-203 V Bi + GS 2 Suprafa]a construit 95 mp Suprafa]a desf[urat 280 mp Vila Mircea Comand: NEOPOLIS S.R.L. tel.: 330 04 47 O CASÃ PENTRU FIECARE FA}ADA LATERALÅFA}ADA PRINCIPALÅ PLAN SUBSOL PLAN MANSARD| Dormitor 14,0 mp Dormitor 13,6 mp Dormitor 19,6 mp Baie 8,8 mp Hol 14,0 mp Pivni] 8,2 mp Garaj 22,8 mp Sal fitness 22,5 mp Camer hobby 14,0 mp Hol 6,0 mp Baie 4,5 mpSas 1,9 mp Camera de zi 37,3 mp Hol 10,3 mp 9,00 m PLAN PARTER Buctrie 15,7 mp 11,50m Locuin]a de dimensiuni reduse, dar func]ional [i confortabil, asigur necesarul habital al u- nei familii moderne. Subsolul cuprinde: o camer de hobby, sal fitness, garaj, pivni]; parterul: camera de zi cu acces pe o teras, buctrie cu cmar, baie, iar mansarda: trei dormitoare cu ie[iri pe te- rase [i baie. Volumetria este echilibrat, ac- cente moderne suprapunându- se imaginii tradi]ionale ale unei case de locuit.
 23. 23. COD PRE} PROIECT E Casecumaimulteniveluri Exploatarea configura]iei naturale a terenului este cheia realizrii unei locuin]e perfect adaptate sitului. Un demisol par]ial adposte[te garajul [i centrala termic [i constituie nivelul de intrare al casei. Primul etaj este rezervat unui living generos, cu o buctrie pe msur, o baie [i un grup sanitar. Un al doilea acces din exterior este posibil de pe terasa living-ului. La etaj, trei dormitoare aliniate cumin]i `[i a[teapt locatarii, alturi de o baie [i un grup sanitar. Volumul etajului, cu acoperi[ul `ntr-o fals mansard [i finisajele exterioare folosite (piatra natural), `ncadreaz construc]ia `n zonele montane. La munte, dar modern O CASÃ PENTRU FIECARE 7,50m 17,05 m Dormitoare 3 PROIECT COD A-301 O Bi + GS 2+2 Suprafa]a construit 111 mp Suprafa]a desf[urat 289 mp Garaj 34.30 mp Living 37.48 mp Buctrie 13.85 mp Hol 18.70 mp Dormitor 19.48 mp Dormitor 17.80 mp Dormitor 17.21 mp SAS 2.35 mp SAS 2.35 mp Baie 4.80 mp Baie 4.80 mp Cmar 1.80 mp GS 1.90 mp GS 1.90 mp Hol parter 14.95 mp CT 6.90 mp Vestibul 5.30 mp PLAN PARTER PLAN ETAJ 1 PLAN ETAJ 2
 24. 24. COD PRE} PROIECT E Cu unghiuri ce sfideaz spa]iul cartezian, volumul se oglinde[te fa] de un perete median, formând dou locuin]e pentru dou familii, asigurând ace- la[i grad de confort pentru fiecare dintre ele. Parterul cuprinde: dou living-uri, dou buctrii [i dou bi. La demisol se afl o garsonier cu acces separat, putând func]iona [i ca birou pentru firm. La etaj sunt patru dormitoare [i dou bi. O locuin] interesant O CASÃ PENTRU FIECARE Dormitoare 2 / 2 PROIECT COD C-303 D Bi + GS 1 / 2 / 2 Suprafa]a construit 120 mp Suprafa]a desf[urat 300 mp 11,00m 13,10 m PLAN ETAJ PLAN DEMISOL PLAN PARTER Dormitor 16,8 mp Dormitor 16,0 mp Dormitor 18,4 mp Dormitor 11,1 mpBaie 4,7 mp Baie 6,2 mp Living 39,6 mp Buct. 4,9 mp Garsonier 39,9 mp Baie 5,7 mp Buctrie 9,3 mp Baie 2,9 mp Baie 2,9 mp Living 33,3 mp Casecumaimulteniveluri
 25. 25. COD PRE} PROIECT F CasecumaimulteniveluriCasecumaimulteniveluri Aceast cas este construit pe un teren `n pant, ceea ce permite adaptarea solu]iei decalrii la "jumtate de nivel". Pe parter se afl camera de zi, foarte mare, deschis spre o teras cu `nl]imea pe dou niveluri, buctria [i un dormitor, iar la etaj trei dormitoare, dou bi [i un mic living care poate func]iona [i ca birou sau dormitor. Casa Mircea O CASÃ PENTRU FIECARE Dormitoare 4 PROIECT COD O-201 P Bi + GS 3 Suprafa]a construit 156 mp Suprafa]a desf[urat 305 mp 11,10 m PLAN ETAJ PLAN SUBSOL PLAN PARTER 14,50m Debara 3,2 mp Dormitor 11,7 mp Hol 18,4 mpBaie 3,2 mp Camer de zi 60,1 mp Buctrie 11,4 mp Pivni] 7,8 mp C.T. 6,1 mp Dormitor 11,7 mp Dormitor 14,2 mp Dormitor 14,2 mp Baie 3,5 mp Baie 4,8 mp Living 16,7 mp FA}ADA PRINCIPALÅ
 26. 26. PROPUNERE Comand: NEOPOLIS S.R.L. tel.: 330 04 47 Casecumaimulteniveluri Func]ional [i plcut, aceast cas este adecvat, prin stil [i volumetrie, zonelor de deal sau munte. Parterul cuprinde func]iunile de zi, cu suprafe]e moderate [i circula]ii minime: living-ul, deschis `n interior ctre locul de luat masa [i `n exterior ctre o teras acoperit cu o pergol, buctria, un grup sanitar [i un mic birou, lâng intrare. O scar deschis conduce ctre etaj, unde se afl patru dormitoare [i dou bi. Impresie nr. 11 FA}ADA LATERALÅ FA}ADA PRINCIPALÅ Dormitoare 4 PROIECT COD M-303 U Bi + GS 3 Suprafa]a construit 180 mp Suprafa]a desf[urat 306 mp 23,05m O CASÃ PENTRU FIECARE PLAN PARTER Buctrie 13,0 mp Birou 13,0 mp Garaj 28,0 mp Hol CT 7,3 mp Dining 13,5 mp Baie 6,5 mp Living 42,0 mp 11,95 m Baie 8,0 mp PLAN ETAJ Dormitor 13,5 mp Dormitor 17,5 mp Debara Baie 7,2 mp Dormitor 12,4 mp Hol Dormitor 12,0 mp
 27. 27. COD PRE} PROIECT F Comand: NEOPOLIS S.R.L. tel.: 330 04 47 Casecumaimulteniveluri Impunând prin panta mare a acoperi[ului care ascunde dou niveluri mansardate, aceast ca- s este plin de cldur prin folosirea pietrei [i a lemnului `n tratarea fa]adelor, precum [i prin marcarea intrrii cu un element tradi]ional: foi[orul. La parter, pe un hol generos cu scara de acces spre etaje, se afl living-ul, construit pe dou niveluri, dining-ul [i buctria, precum [i un dormitor pentru genera]ia vârstnic sau pentru proprietari, `n cazul `n care dormitoarele de la etaj se `nchiriaz pe timpul verii. Etajul `ntâi, mansardat, cuprinde dou dormitoa- re cu o baie comun, cu acces direct din salonul cu vedere spre living. Etajul doi, tot mansardat, cuprinde o mic garso- nier pentru un membru mai tânr al familiei. Vila Brdet FA}ADA LATERALÅ FA}ADA PRINCIPALÅ Dormitoare 4 PROIECT COD O-302 P Bi + GS 2+1 Suprafa]a construit 147 mp Suprafa]a desf[urat 312 mp 12,20m 13,25 m PLAN PARTER Buctrie 14,2 mp Dormitor 13,8 mp Living 52,9 mp Hol 15,1 mp GS 2,2 mp Dining 16,1 mp PLAN ETAJ 1 Dormitor 11,3 mp Dormitor 11,3 mp Gol peste living Salon 37,0 mp Baie 4,5 mp PLAN ETAJ 2 Dormitor 23,6 mp Hol 17,6 mp Baie 5,7 mp Buctrie 11,3 mp O CASÃ PENTRU FIECARE
 28. 28. COD PRE} PROIECT F CasecumaimulteniveluriCasecumaimulteniveluri Cu un spa]iu interior dinamic, fluent, cu circula]ii minime, locuin]a are func]iunile distribuite pe dou niveluri. La parter se afl spa]iile destinate activit]ilor zilnice: living-ul [i dining-ul cu suprafe]e generoase, cu buctria des- chis `n stil american, un birou, centrala termic [i garajul. Etajul este destinat `n exclusivitate zonei de noapte, cu trei dormitoare [i dou bi a[ezate `n jurul unui hol cu vedere spre living-room. Casa "Country" Dormitoare 3 PROIECT COD M-203 B Bi + GS 2+1 Suprafa]a construit 207 mp Suprafa]a desf[urat 342 mp O CASÃ PENTRU FIECARE 20,70 m PLAN PARTER 15,50m Garaj 17,8 mp Birou 15,9 mp Dinning 20,0 mp Hol 17,2 mp GS 4,0mp Living 41,0 mp Buctrie 19,1 mp Buc. cald 4,0 mpC.T.+ Spltorie 12,6 mp PLAN ETAJ Dormitor 17,1 mp Dormitor 17,5 mp Dormitor 17,5 mp Baie 8,4 mp Baie 4,9 mp Dress. 3,5mp Dress. 6,2 mp Hol 21,6 mp Gol peste living FA}ADA PRINCIPALÅ
 29. 29. PROPUNERE Comand: NEOPOLIS S.R.L. tel.: 330 04 47 Casecumaimulteniveluri Locuin] #n ora[ de munte Dormitoare 2 PROIECT COD B-305 D Bi + GS 2+2 Suprafa]a construit 112 mp Suprafa]a desf[urat 363 mp Proiectul este o restructurare pe un parter mo[tenit [i care a fost gândit pentru mansardare [i prezen]a pregnant a lemnului pe fa]ade. Structura spa]iului de locuit este solu]ionat pe un scenariu evoluând de la familia cu doi studen]i la cea care prime[te mul]i oaspe]i, `ntr-un ora[ turistic. Astfel, parterul cuprinde living-ul, sufrageria [i buctria, plus un grup sani- tar [i o mic spltorie. O scar rotund conduce ctre etaj, unde se afl dou dormitoare deservite fiecare de câte o baie [i dou living-uri cu supant la nivelul mansardei. O CASÃ PENTRU FIECARE FA}ADA POSTERIOARÅ FA}ADA PRINCIPALÅ Living 28,8 mp Buctrie 16,3 mp Cram 13,4 mp GS 6,9 mp Vestibul 11,6 mp CT 9,3 mp GS 2,7 mp Spltorie 2,5 mp Vestibul 10,5 mp 13,85 m Camer fitness 24,6 mp PLAN MANSARD| PLAN DEMISOL Dormitor 19,7 mp Dormitor 18,8 mp PLAN ETAJ Dormitor 19,7 mp Dormitor 15,2 mp Living 14,4 mp Baie 5,2 mp Hol 8,1 mp Baie 7,2 mp Gol living Gol living Supant 13,8 mp Supant 14,4 mp Living 15,6 mp 12,50m Sufragerie 21,2 mp PLAN PARTER
 30. 30. Comand: NEOPOLIS S.R.L. tel.: 330 04 47 CaseCasecumaimulteniveluri Vila Stejarul FA}ADA LATERALÅ FA}ADA POSTERIOAR| V propunem o locuin] dezvoltat pe subsol, parter [i etaj man- sardat, conceput pentru zona de deal sau munte. La parter se afl zona de zi, compus din living `n direct legtur cu o buc- trie deschis, iar `n partea cealalt a holului, un salon de petre- ceri [i o baie. Din hol se accede pe scar la etaj, unde au fost am- plasate dou dormitoare cu o baie, precum [i dormitorul matri- monial cu dressing [i baie proprie. La subsol se afl garajul pen- tru dou ma[ini [i spa]iile tehnice [i de depozitare. PROPUNERE Dormitoare 3 PROIECT COD R-303 I Bi + GS 3 Suprafa]a construit 147 mp Suprafa]a desf[urat 376 mp PLAN MANSARD| Dormitor 14,5 mp Baie 6,2 mp Dormitor 16,8 mp Hol 17,8 mp Dormitor 25,8 mpBaie 9,5 mp Dress. 8,0 mp Garaj 35,9 mp Pivni] 6,3 mp C.T. 8,5 mp Spltorie 7,5 mp PLAN SUBSOL O CASÃ PENTRU FIECARE Living 25,8 mp 10,00 m 17,50m Buctrie 18,0 mp Baie 5,9 mp Salon petreceri 27,1 mp Hol 6,5 mp Hol 17,8 mp PLAN PARTER
 31. 31. COD PRE} PROIECT G CasecumaimulteniveluriCasecumaimulteniveluri Locuin] cu spa]ii fluente O CASÃ PENTRU FIECARE Dormitoare 3 PROIECT COD O-202 T Bi + GS 3 Suprafa]a construit 125 mp Suprafa]a desf[urat 378 mp PLAN ETAJ Dormitor 14,0 mp Baie 4,2 mp Dress. 2,4 mp Hol 8,0 mp Dormitor 14,0 mp Dormitor 12,0 mp O locuin] `n care zona de zi a fost structurat cu legturi func]ionale `ntre living, sufragerie [i buctrie, fr a se neglija legtura cu exteriorul. Etajul a fost rezervat zonei de noapte, unde sunt amplasate trei dormitoare, din care unul cu dressing [i baie proprie. Locuin]a dispune la demisol de un garaj, o central termic [i un adpostALAutilizat ca beci. Volumetria construc]iei permite mansardarea podului [i realizarea `n acest volum a `nc dou dormitoare [i o baie, sau a unei garsoniere cu chicinet integrat `n living. FA}ADA PRINCIPALÅ 12,10m Buctrie 14,0 mp Living 20,0 mp Hol 8,0 mp Dinning 12,0 mp Vestibul 3,0 mp Baie 3,6 mp 10,40 m PLAN PARTER Baie 6,3 mp
 32. 32. Garaj 26,9 mp Baie 3,7 mp Sal polivalent 38,0 mp C.T. 9,3 mp Hol 3,9 mp Pivni] 5,8 mp Saun 7,0 mp PLAN DEMISOL PROPUNERE Vila "Lcrmioara" Dormitoare 3 PROIECT COD N-301 P Bi + GS 4 Suprafa]a construit 145 mp Suprafa]a desf[urat 380 mp O CASÃ PENTRU FIECARE FA}ADA PRINCIPAL| FA}ADA SECUNDAR| Vil cochet, tradi]ional dar cu ac-cente moder- ne, cu spa]ii generoase [i terase deschise spre grdin, ideal pentru o familie cu doi copii. Demisolul cuprinde garajul pentru dou ma[ini, baie, zona de central termic, sauna [i o sal polivalent a crei des-tina]ie este dat de hobby- urile familiei (sport, bar, biliard). Parterul este rezervat living-ului cu zona de luat masa, buctria, un dor-mitor, baie [i dou terase ample. La mansard, dou dormitoare, baie [i o camer- birou cu ie[ire pe o loggie superb. 11,60 m PLAN PARTER 13,90m Dormitor 17,1 mp Hol 4,5 mp Camer de zi 46,3 mp Buctrie 9,3 mp Baie 5,1 mp 2,3 mp Baie 4,0 mp Deb. 2,7 mp Cm. 2,7 mp Dormitor 16,3 mp Baie 6,0 mp Dormitor 17,2 mp Birou 21,4 mp Hol 11,1 mp PLAN MANSARD| Casecumaimulteniveluri
 33. 33. COD PRE} PROIECT H Casecumaimulteniveluri ~ntr-o zon submontan, o locuin] pen- tru o familie de iubitori - [i practican]i - ai sportului. Dezvoltat pe patru niveluri, la parter sunt living-ul, sufrageria, buctria [i o baie cu du[. O particularitate este intrarea direct `n cas, fr vestibul. Scara une[te toate nivelurile, de la sub- solul `n care este pivni]a pân la man- sard. Etajul, cu cele cinci dormitoare mari [i dou bi complete poate gzdui o familie numeroas, chiar mai multe genera]ii. Mansarda este amenajat cu o sal de exerci]ii fizice [i dou dormitoare, alturi de care sunt dou bi cu du[. Acoperi[ul `n pante repezi lumineaz prin lucarne generoase spa]iul de dedesubt. Sports men house O CASÃ PENTRU FIECARE FA}ADÃ EST FA}ADÃ VEST 10,25m 14,15 m Dormitoare 7 PROIECT COD T-301 J Bi + GS 5 Suprafa]a construit 145 mp Suprafa]a desf[urat 414 mp PLAN PARTER PLAN SUBSOL PLAN ETAJ PLAN MANSARDÃ Camer de zi 29.70 mp Buctrie 9.70 mp Baie 2.55 mp Sufragerie 10.50 mp Depozit alimente 14.05 mp Dormitor 14.50 mp Dormitor 10.90 mp Dormitor 10.90 mp Dormitor 14.50 mp Dormitor 13.50 mp Dormitor 15.30 mp Dormitor 13.50 mp Hol 10.85 mp Hol 2.95 mp Baie 4.80 mp Baie 4.80 mp Baie 5.35 mp Baie 5.35 mp Debara 1.85 mp Sal sport 50.80 mp
 34. 34. COD PRE} PROIECT H CasecumaimulteniveluriCasecumaimulteniveluri Un spa]iu conceput organic, `n care cercul, ca element integrator, genereaz infinite forme ale elementelor func]ionale de construc]ie dar [i de mobilier. Spa]iul, subordonat elementului integrator al cercului atât `n aspectul interior cât [i `n plastica fa]adelor, `[i amplific nuan]ele ctre exterior prin terase ample, ale cror finisaje la nivel de pardoseal continu aspectul pardoselilor interioare. Sistemul constructiv al acoperi[ului este conceput ca s asigure condi]iile de termo-hidroizolare necesare protec]iei cldirii dar [i plastica fa]adelor. Dou cercuri tangen]iale O CASÃ PENTRU FIECARE Dormitoare 3 PROIECT COD M-203 U Bi + GS 2 Suprafa]a construit 175 mp Suprafa]a desf[urat 435 mp PLAN ETAJ PLAN SUBSOL FA}ADA PRINCIPALÅ FA}ADA LATERAL| 19,00m 13,80 m PLAN PARTER C.T. 24,7 mp Garaj 54,0 mp Buctrie 20,0 mp Dinning 16,0 mp Living 48,0 mp Sitting 33,0 mp Birou 11,5 mp Baie 3,2 mp Baie 15,5 mp Hol 17,5 mp Dormitor 28,0 mp Dormitor 33,0 mp Dormitor 21,5 mp
 35. 35. COD PRE} PROIECT H Casecumaimulteniveluri Vila Diana FA}ADA PRINCIPALÅ Dormitoare 3 PROIECT COD O-201 C Bi + GS 2+2 Suprafa]a construit 154 mp Suprafa]a desf[urat 437 mp O CASÃ PENTRU FIECARE FA}ADA LATERALÅ Cu volumetria ce aminte[te de arhitectura cubist, partiul extrem de func]ional ne surprinde prin bog]ia de imagini [i perspective interioare. Parterul cuprinde un birou, scara de acces la etaj, buctria [i un spa]iu generos pentru living [i locul de luat masa, desf[urat `n jurul unui cilindru din sticl `n care se afl sera. La etaj, `n jurul unui hol cu perspectiv spre ser, sunt dispuse trei dormitoare. Subsolul cuprinde un garaj pentru 3 auto [i toate spa]iile tehnice ale casei. 12,80m 12,80 m PLAN PARTER Buctrie 18,4 mp GS 3,2 mp GS 2,9 Birou 9,7 mp Hol 8,8 mp Living 41,6 mp Dinning 9,8 mp PLAN SUBSOL Garaj 53,3 mp Spltorie 17,0 mpC.T. 8,7 mp Alimente 26,0 mp Hol 3,8 mp PLAN ETAJ Baie 8,8 mp Baie 7,5 mp Dormitor 12,9 mp Dormitor 17,2 mp Dormitor 17,2 mp Hol 15,0 mp Gol ser
 36. 36. COD PRE} PROIECT H Casecumaimulteniveluri O locuin] permanent `ntr-o zon montan pentru o familie numeroas sau pregtit pentru prietenii ce vin `n concedii. Tratarea exterioar este perfect integrat `n ambient, cu placaje din piatr de râu [i scândur fl]uit [i o volumetrie dinamic deschis spre peisajul `nconjurtor prin terase. Separarea net este fcut pentru dormitoare, cele dou living-uri (parter [i etaj) comunicând `ntre ele prin supant. O unic buctrie, situat la parter, deserve[te `ntreaga cas ce cuprinde, `n afar de cele enumerate, [apte dormitoare [i trei bi repartizate pe trei niveluri. La demisol, garajul [i anexele tehnice [i-au gsit locul potrivit. Vila Montana O CASÃ PENTRU FIECARE 11,95m Dormitoare 7 PROIECT COD S-301 M Bi + GS 3 Suprafa]a construit 161 mp Suprafa]a desf[urat 440 mp PLAN MANSARDÃ PLAN ETAJ FA}ADA PRINCIPAL$ FA}ADA LATERAL$ 15,25 m PLAN PARTER Living 42,6 mp Buctrie 13,8 mp Hol 8,8 mp Debara Sas 4,6 mp Sas 5,8 mp Cm. Dormitor 14,6 mp Baie 6,0 mp Teras 18,5 mp Living 22,0 mp Gol peste living Dormitor 16,0 mp Dormitor 14,5 mp Teras 20,4 mp Teras 20,4 mp Dormitor 14,6 mp Baie 5,2 mp Dormitor 20,0 mp Dormitor 14,0 mp Baie 5,2 mp Dormitor 14,6 mp Dressing 5,8 mp
 37. 37. COD PRE} PROIECT I Casecumaimulteniveluri Profitând din plin de un teren `n pant, vila are patru niveluri de diferite `ntin- deri [i terase acoperite [i descoperite. Demisolul este ocupat de o camer, un atelier [i diferite spa]ii anexe. Parterul, cu un living completat de o ser [i o buctrie de mari dimensiuni, este [i nivelul principal de acces, de unde se distribuie circula]ia vertical. Etajul `ntâi este ocupat de trei dormi- toare [i dou bi, iar cel de-al doilea, mansardat, de `nc dou camere [i o baie. Exteriorul este tratat cu materiale na- turale: crmid, lemn `n structura sa aparent [i cu tencuial alb. Pantele abrupte ale acoperi[ului [i obloanele din lemn, ajut la crearea unei atmos- fere potrivite unei zone montane. Vil montan O CASÃ PENTRU FIECARE FA}ADA PRINCIPALÃ FA}ADA LATERALÃ 9,20m 14,80 m Dormitoare 5 PROIECT COD T-301 Bi + GS 3+1 Suprafa]a construit 117 mp Suprafa]a desf[urat 458 mp Camer de zi 34.80 mp Teras descoperit 29.00 mp Teras acoperit 11.50 mp Teras acoperit 8.20 mp Portic 17.80 mp Ser 12.40mp Hol 12.40 mp Camer 34.70 mp Dormitor 16.50 mp Dormitor 16.90 mp Camer 25.60 mp Camer 17.10 mp Hol 8.20 mp Dormitor 19.00 mp Logia 10.70 mp Hol 12.60 mp Baie 5.75 mp Balcon 1.60 mp Baie 4.35 mp Baie 4.60 mp Atelier 18.40 mp Cmar 6.20 mp Depozit 4.20 mp Hol 12.40 mp Dep. 7.70 mp Dep. 3.20 mp CT 7.20 mp Buctrie 18.40 mp Windfang 4.70 mp Debara 2.50mp GS 2.40 mp PLAN DEMISOL PLAN PARTER PLAN ETAJ 1 PLAN MANSARD|
 38. 38. COD PRE} PROIECT I Casecumaimulteniveluri O cas luxoas a crei idee for] este cupola de lumin de pe terasa ultimului nivel: o cupol din sticl de 30 mp, prin care lumina soarelui dar [i a lunii pulseaz generos `ntrea- ga atmosfer a spa]iului inte- rior, de sus `n jos. Alternarea nivelurilor generea- z un spa]iu continuu [i fluid. Compozi]ia volumetric este dinamic, sinergia spa]iului fiind subordonat conceptului : "Forma urmeaz func]iunea". O cupol de lumin O CASÃ PENTRU FIECARE Dormitoare 4 PROIECT COD M-201 U Bi + GS 4+1 Suprafa]a construit 178 mp Suprafa]a desf[urat 460 mp FA}ADA PRINCIPALÅ FA}ADA LATERALÅ 25,90m 13,70 m PLAN PARTER Dinning 20,0 mp Living 16,0 mp Cm. 6,0 mp GS 4,0 Buctrie 19,3 mp Garaj 58,0 mp PLAN ETAJ 2 PLAN ETAJ 1 Baie 6,5 mp Baie 6,5 mp Sitting 8,7 mp Gol ser Baie 14,0 mp Baie 6,5 mp Dormitor 38,0 mp Dormitor 19,3 mp Dormitor 15,8 mp Dormitor 22,5 mp Gol peste living Living 22,5 mp
 39. 39. COD PRE} PROIECT I Casecumaimulteniveluri Cu un aspect oarecum rigid, `n aceast cas putem petrece, fr s ne plictisim, un week-end `ntreg `n sala de sport [i crama de la subsol, sau `n piscina de la nivelul terasei. Parterul cuprinde un living imens, cu [emineu, deschis spre terasa par]ial acoperit, buctria [i un birou. Etajul este destinat celor trei dormitoare, fiecare cu baie [i dressing propriu, iar subsolul cuprinde `n afar de sala de sport, o cram, saun, central termic [i pivni]. Vila Geometria O CASÃ PENTRU FIECARE FA}ADA PRINCIPALÅ Dormitoare 3 PROIECT COD O-204 P Bi + GS 4+1 Suprafa]a construit 162 mp Suprafa]a desf[urat 462 mp PLAN SUBSOL FA}ADA SPRE CURTE 15,75m 12,75 m PLAN PARTER Buctrie 15,6 mp Piscin Birou 16,6 mp Living 52,6 mp Hol 10,9 mp GS 3,1 mp Hol 19,9 mp Deb. 2 mp Dormitor 20,6 mp Pivni] 15,6 mp C.T. 14,9 mp Baie 2,9 mp Sal gimnastic 18,5 mp Hol 4,8 mp Saun 4,3mp PLAN ETAJ Dormitor 13,7 mp Dormitor 17,8 mp Deb. 3,7 mp Hol 25,0 mp Hol 28,7 mp Baie 4,6 mp Dress. 3,8 mp Dress. 4,3 mp Dress. 4,3 mp Baie 3,7 mp Baie 4,9 mp Cram 28,6 mp
 40. 40. COD PRE} PROIECT I Casecumaimulteniveluri Volumul compact al acestei locuin]e este dinamizat prin acoperirea `n pante repezi [i prin diferen]ele de `nl]ime ale acoperi[urilor. Cu subsol tehnic, parter [i etaj, are [i un pod care poate fi eventual amenajat pentru un atelier, camer hobby sau alte activit]i. Compozi]ia planului este simetric fa] de axul intrrii, având la parter un living [i bibliotec `ntr-o parte [i buctria, o baie [i un dormitor `n cealalt. La etaj urmrind acelea[i reguli, cele patru dormitoare [i baia `[i `mpart spa]iul rezultat. Vila Viorica O CASÃ PENTRU FIECARE FA}ADA LATERAL$ FA}ADA PRINCIPAL$ 13,70m Dormitoare 4 PROIECT COD M-307 D Bi + GS 2+1 Suprafa]a construit 152 mp Suprafa]a desf[urat 464 mp 15,10 m PLAN PARTER Living 25,7 mp Bibliotec 16,8 mp Baie 12,5 mp Baie 12,5 mp Dormitor 16,0 mp Cm. 3,8mp Buctrie 15,6 mp Hol 25,9 mp Baie 3,5mp PLAN SUBSOL Pivni] 16,8 mp Pivni] 26,2 mp Pivni] 13,7 mp Garaj 42,0 mp GS 5,8 mp Saun 6,3 mp Vest. 5,6 mp Hol 10,4 mp Hol 15,2 mp Pivni] 15,6 mp PLAN MANSARD$ Dressing 16,8 mp Dormitor 15,6 mp Dormitor 16,6 mp Dormitor 25,7 mp Ser 9,0 mp
 41. 41. PROPUNERE Comand: NEOPOLIS S.R.L. tel.: 330 04 47 Casecumaimulteniveluri Casa vii O CASÃ PENTRU FIECARE Dormitoare 6 PROIECT COD G-301 B Bi + GS 2 Suprafa]a construit 174 mp Suprafa]a desf[urat 481 mp O locuin] potrivit pentru un teren `n pant, `ntr-o zon montan. La parter, `n jurul unui hol central, sunt amplasate living- ul par]ial pe dou niveluri, flancat de terase ample, bu- ctria, un birou, dou dormitoare [i o baie. Etajul cuprinde alte patru dormitoare [i o baie. La demisol se afl garajul, spa]ii de depozitare [i teh- nice. Pe toate laturile, balcoane sau terase se deschid ctre natura `nconjurtoare. FA}ADA LATERALÅFA}ADA PRINCIPALÅ PLAN DEMISOL Hol 23,4 mp Pivni] 18,8 mp Box 4,9 mp Garaj 38,2 mp CT 5,0 mp Box 19,1 mp Adpost ALA 24,5 mp Dormitor 13,3 mp Dormitor 11,1 mp Baie 5,1 mp Birou 18,8 mp Vestibul 4,9 mp Buctrie 20,0 mp PLAN PARTER 14,10m 14,10 m Living 38,2 mp Hol 23,3 mp Baie 5,1 mp PLAN ETAJ Gol living Dormitor 13,3 mp Dormitor 18,8 mp Dormitor 13,3 mp Dormitor 11,1 mp Hol 40,3 mp
 42. 42. COD PRE} PROIECT I Casecumaimulteniveluri O cas confortabil Dormitoare 5 PROIECT COD M-301 E Bi + GS 5+1 Suprafa]a construit 132 mp Suprafa]a desf[urat 500 mp O CASÃ PENTRU FIECARE 10,70 m Living 38,1 mp Mic dejun 28,2 mp Buctrie 10,5 mp GS 5,6 mp Vestibul Garaj 38,1 mp Saun 5,6 mp Baie 3,2 mp Box 5,6mp Box 9,5mp C.T. 11,4 mp 10,7 mp PLAN ETAJ Dormitor 28,1 mp Dormitor 14,8 mp Dormitor 13,3 mp Baie 4,5 mp Baie 6,9 mp Debara 7,7 mp Baie 4,5 mp PLAN MANSARD$ Dormitor 32,0 mp Dormitor 20,4 mp Baie 5,8 mp Pod 13,00m PLAN PARTER PLAN SUBSOL Locuin] cu nivel ridicat de confort, casa se desf[oar pe patru niveluri. Subsolul, alturi de un garaj dublu [i anexele tehnice, mai are `n dotare o saun [i o baie. La parter, din vestibulul de intrare se accede `n spa]iul continuu al living-ului [i locului de luat masa, care suport o separa]ie prin scara ce une[te cele patru niveluri. Buctria [i un grup sanitar sunt celelalte func]iuni de pe acest nivel. Primul etaj este ocupat de trei dormitoare, fiecare cu baie proprie, [i un spa]iu de depozitare general, iar cel de-al doilea etaj, mansardat, de alte dou dormitoare [i o baie. Proiectantul asigur [i execu]ia casei.
 43. 43. COD PRE} PROIECT J CasecumaimulteniveluriCasecumaimulteniveluri Locuin] de lux Dormitoare 3 PROIECT COD O-203 P Bi + GS 3+1 Suprafa]a construit 266 mp Suprafa]a desf[urat 707 mp O CASÃ PENTRU FIECARE FA}ADA LATERALÅ Aceast locuin] de lux a fost proiectat pentru o familie cu venituri peste medie [i este construit pe un teren `ngust, denivelat [i cu calcan. Parterul cuprinde un living foarte mare, birou, buctrie [i anexe. Etajul, cu o concep]ie mai special, are trei dormitoare, din care dou au fiecare baia [i dressing-ul su, iar al treilea face parte dintr-un mic apartament cu living [i buctrie. Subsolul cuprinde spa]ii cu destina]ii care mresc confortul celor ce locuiesc `n aceast cas: cram, sal de gimnastic, buctrie de var, pivni], garaj, spltorie. 10,75 m PLAN PARTER 24,85m Living 83,7 mp Hol 33,0 mp Buctrie 19,5 mp Bibliotec 27,4 mpGaraj 30,2 mp Cram 35,0 mp Buc. var 16,4 mp Cm. 8,4 mp Hol 6,5 mp Pivni] 11,4 mp C.T. 19,7 mp Spl. 5,2 mp Sal gimnastic 24,8 mp GS 4,2 PLAN SUBSOL Hol 19,1 mp Dormitor 22,0 mp Dormitor 17,4 mp Dormitor 25,8 mp Living 24,7 mp Baie 6,8 mp Baie 3,9 Baie 8,2 mp PLAN ETAJ
 44. 44. COD PRE} PROIECT J Casecumaimulteniveluri Pe parter [i cu etajul mansardat, aceast locuin] complex este compus dintr-un apartament principal [i unul secundar ce poate fi un apartament al personalului de serviciu sau al genera]iei tinere. De pe o teras agrementat de o mic piscin, se intr `n holul principal al casei, de unde se poate accede la living, birou, salon, bar, sufragerie [i buctrie [i un grup sanitar. Tot din hol se urc la etaj unde se afl cinci dormitoare, trei bi [i o saun. Alturi de buctrie, exist al doilea hol de intrare, cu coresponden] la garaj [i un mic grup sanitar. Pe scara ce porne[te din acest hol se ajunge la al doilea apartament format dintr-un living, un dormitor, o buctrie [i o baie. Cas la munte O CASÃ PENTRU FIECARE 14,90m 31,90 m Dormitoare 6 PROIECT COD S-319 R Bi + GS 4+2 Suprafa]a construit 299 mp Suprafa]a desf[urat 742 mp PLAN PARTER PLAN MANSARDÃ Hol 20.80 mp Dormitor 14.50 mp Dormitor 14.00 mp Buctrie 11.40 mp Dormitor 13.10 mp Living 16.10 mp Dormitor 15.00 mp Dormitor 15.60 mp Culoar 8.50 mp Hol 6.20 mp Saun 5.00 mp Baie 7.00 mp Baie 4.80 mp Baie 4.80 mp Dormitor 20.50 mp 2.6 Baie 7.40 mp Living 50.60 mp Birou 14.20 mp Hol 31.60 mp Salon 21.20 mp Bar 15.50 mp Loc servit masa 15.50 mp Buc. 15.20 mp Garaj 42.00 mp GS 2.80 mp Mag. 5.70 mp Teras Teras 6.40 mp
 45. 45. COD PRE} PROIECT A Casedevacan] Pentru vacan]ele montane, o csu] posibil de realizat pe un teren cu dimensiuni foarte reduse. Parterul este un spa]iu polivalent, cu punct de ap [i scara de acces la etaj, oferind posibilitatea utilizrii par]iale sau totale. Etajul mansardat ofer dou dormi- toare generoase, cu câte un punct de ap [i o loggie comun. Prin materialele folosite pentru fa]a- de, pantele accentuate [i deschide- rile ferestrelor spre panorama privi- legiat, casa se integreaz perfect `n peisajul montan. Cabana cu ochii spre vale O CASÃ PENTRU FIECARE FA}ADÃ ~N AX DIAGONAL FA}ADÃ LATERAL$ 6,80 m 6,80m Dormitoare 2 PROIECT COD B-401 D Bi + GS 1 Suprafa]a construit 46.2 mp Suprafa]a desf[urat 98 mp Dormitor 18.00 mp Dormitor 18.00 mp PLAN PARTER PLAN ETAJ Living 31.00 mp Teras 52.00 mp Baie 3.10mp
 46. 46. COD PRE} PROIECT B Casedevacan] O csu] de vacan], din zidrie `n combina]ie cu lemn, care ofer condi]ii de cazare pentru o familie [i prietenii si. ~nclzirea este propus cu sobe tradi]ionale, dar se poate adapta [i o mic central. Parterul este ocupat `n majoritate de un living, spa]iu comun pentru to]i locatarii casei, baie [i o mic buctrie. La etaj sunt patru dormitoare, al cincilea fiind amenajat `n mansard. Vila Raluca O CASÃ PENTRU FIECARE 7,35 m 7,60m Dormitoare 5 PROIECT COD S-401 M Bi + GS 1 Suprafa]a construit 56 mp Suprafa]a desf[urat 133 mp PLAN MANSARD$ Buctrie 4,8 mp PLAN PARTER Baie 3,2 mp Living 29,4 mp PLAN ETAJ Dormitor 9,5 mp Dormitor 11,0 mp Dormitor 11,0 mp Dormitor 9,5 mp Dormitor 12,4 mp
 47. 47. COD PRE} PROIECT B Casedevacan] Pentru vacan]ele montane, o csu] de dimensiuni medii, `n care se pot caza chiar [i dou familii. Un living `n direct legtur cu buctria [i un grup sanitar sunt func]iunile care ocup parterul. Tot din acest spa]iu continuu porne[te [i scara ctre etaj. Acesta este rezervat celor trei dormitoare, unei bi [i unui spa]iu de depozitare. Construc]ia mai are [i un subsol par]ial, pivni], rezultat din amenajarea terenului `n pant. Parterul este din crmid finisat cu tencuial [i placaj de piatr, iar etajul este `n `ntregime din lemn. O csu] de munte 10,00m 8,00 m Dormitoare 3 PROIECT COD G-401 T Bi + GS 1+1 Suprafa]a construit 80 mp Suprafa]a desf[urat 141 mp PLAN PARTER Vestibul 3,6 mp Buctrie 5,3 mpGS 1,7 mp Living 35,4 mp PLAN ETAJ Dormitor 10,9 mp Dormitor 12,1 mp Dormitor 8,5 mp Hol 5,3 mp Baie 3,7 mp O CASÃ PENTRU FIECARE FA}ADA LATERAL$ FA}ADA SPRE GR$DIN$
 48. 48. COD PRE} PROIECT C Casedevacan] Cas de munte O CASÃ PENTRU FIECARE FA}ADA LATERALÅFA}ADA PRINCIPALÅ Dormitoare 3 PROIECT COD O-305 P Bi + GS 2 Suprafa]a construit 83 mp Suprafa]a desf[urat 166 mp 10,70m Buctrie 9,4 mp Living 28,6 mp Hol 13,6 mp Vest. 4,7 mp Baie 5,1 mp 9,10 m PLAN PARTER PLAN ETAJ Dormitor 16,1 mp Baie 5,1 mp Hol 13,1 mp Dormitor 13,2 mp Dormitor 10,1 mp Depozit 5,1 mp Construit pe un teren `n pant, de dimensiuni mici, aceast cas ne `ncânt prin volumetria cu pante ascu]ite [i cldura pietrei de munte folosit ca placaj exterior. Partiul este simplu: living [i buctrie la parter, trei dormitoare cu o baie comun la etaj.
 49. 49. Comand: NEOPOLIS S.R.L. tel.: 330 04 47 Casedevacan] Casa ptrat PROPUNERE Dormitoare 3 PROIECT COD G-403 B Bi + GS 2 Suprafa]a construit 66 mp Suprafa]a desf[urat 170 mp O CASÃ PENTRU FIECARE De dimensiuni foarte reduse, aceast cas de vacan] este economic [i ideal pentru un teren mic. Parterul este compus dintr-un spa]iu deschis, `n care sunt amenajate living-ul [i buctria deschis cu o tejghea-bar ctre acesta, pre- cum [i o baie [i scara ce conduce ctre etaj. Dormitoarele [i `nc o baie se afl la etaj. ~n demisol sunt amplasate garajul [i spa]iile tehnice. PLAN DEMISOL Garaj 27,0 mp PLAN PARTER 8,10m 8,10 m Living+hol 42,4 mp Baie 3,9 mp Buctrie 9,1 mp PLAN ETAJ Baie 5,4 mp Dormitor 12,0 mp Dormitor 13,6 mp Dormitor 11,5 mp Adpost ALA 10,9 mp CT 6,4 mp
 50. 50. COD PRE} PROIECT C Comand: NEOPOLIS S.R.L. tel.: 330 04 47 Casedevacan] Realizat `ntr-o regiune montan, vila pre- zentat este utilat cu toate dotrile [i spa]iile necesare vie]ii unei familii. Spa]iile generoase de primire [i de sejour de la parter, sunt net separate de zona dormitoarelor dispuse `n e- tajul mansardat, realizat din lemn. Func]ie de necesit]i, la etaj se poate amenaja, prin `nchi- derea `n planul transversal a holului de nivel, un al treilea dormitor cu expunere `n fa]ada principal, dormitor ce beneficiaz de o co- chet loggie, extensie protejat a spa]iului interior. Cas de vacan] Dormitoare 2 PROIECT COD C-401 U Bi + GS 1+1 Suprafa]a construit 104 mp Suprafa]a desf[urat 176 mp O CASÃ PENTRU FIECARE 12,15m 9,45 m PLAN PARTER Buctrie 10,1 mp Living 26,9 mp Hol 13,5 mp Sal gimnastic 7,2 mp G.S. 2,4 mp Vestibul 3,4 mp Dep. 2,2 mp Cm. 2,5 mp PLAN MANSARD| FA}ADA PRINCIPALÅ Hol 15,4 mp Dormitor 12,7 mp Pod Baie 7,8 mp Dormitor 13,8 mp
 51. 51. 8,60m Camer de zi 33,9 mp Hol 4,5 mp Buctrie 10,9 mp G.S. 2,9 mp 10,70 m PLAN PARTER COD PRE} PROIECT C Pentru week-end-urile la munte, pro- punem o caban mic dar foarte `nc- ptoare. Construit cu materiale locale - lemn [i piatr - se `ncadreaz perfect `n peisaj. Pe parter se afl living-ul, deschis spre teras, buctria, un mic grup sanitar [i casa scrii ce aminte[te prin form de vechiul turn al castelului. La mansard se afl dormitoarele cu o baie comun pe hol. Centrala termic se afl la subsol. Cabana "Violeta" Dormitoare 3 PROIECT COD M-401 V Bi + GS 1+1 Suprafa]a construit 85 mp Suprafa]a desf[urat 180 mp FA}ADA PRINCIPALÅFA}ADA LATERAL| O CASÃ PENTRU FIECARE PLAN SUBSOL PLAN ETAJ Hol 6,3 mp Dormitor 16,4 mp Dormitor 10,2 mp Dormitor 9,3 mp Hol 6,4 mp Baie 4,7 mp C.T. 3,1 mp Casedevacan]
 52. 52. COD PRE} PROIECT C Casedevacan] Dormitoare 3 PROIECT COD M-301 L Bi + GS 2 Suprafa]a construit 78 mp Suprafa]a desf[urat 191 mp Comand: NEOPOLIS S.R.L. tel.: 330 04 47 O CASÃ PENTRU FIECARE Casa Ana Camer servici 16,6 mp Amplasatã într-o zonã depresionarã, cu priveli[ti spre piscurile montane, aceastã casã de vacanþã poate sa- tisface necesitãþile unei familii cu doi copii, pe perioa- dele vacanþelor [colare. Volumul construit se dezvoltã pe subsol parþial, parter [i mansardã. Parterul cuprinde `n zona de zi un living spaþios, bu- cãtãria cu cãmar [i o baie, toate grupate în jurul holului central. La mansardã, cele trei dormitoare [i baia cons- tituie zona de noapte a casei. Subsolul cuprinde spaþiile tehnice ale casei: centrala termicã [i pivniþa. Cu modificãri minime, aceastã casã se poate amplasa oriunde [i în orice zonã a þãrii. Camer de zi 20,1 mp Buctrie 11,4 mp Hol 14,1 mp PLAN PARTER 11,40 m C.T. 6,8 mp Pivni] 14,6 mp PLAN SUBSOL Hol 10,9 mp Dormitor 10,0 mp Dormitor 14,8 mp Dormitor 15,4 mp Baie 4,6 mp Baie 5,1 mp Hol 10,5 mp PLAN MANSARD| 8,00m
 53. 53. COD PRE} PROIECT D Casedevacan] Casa Poiana FA}ADA PRINCIPALÅ Dormitoare 3 PROIECT COD O-304 P Bi + GS 1+1 Suprafa]a construit 103 mp Suprafa]a desf[urat 235 mp O CASÃ PENTRU FIECARE FA}ADA LATERALÅ 11,40m 11,00 m PLAN PARTER PLAN MANSARDÅ PLAN SUBSOL Urmrind denivelarea terenului [i profitând de acesta pentru a construi un mic subsol cu pivni] [i garaj, casa se `ncadreaz perfect `n peisaj. Cu terase sus]inute pe piloni din zidrie de piatr, aceast cas este un model de folosire a materialelor de construc]ie caracteris- tice zonei de munte. Parterul este simplu, cu living, buctrie [i grup sanitar, la etaj aflându-se trei dormitoare [i o baie. Buctrie 10,4 mp GS 2,3 mp Hol 15,4 mp Living 24,5 mp Pivni] 10,4 mp Garaj 22,1 mp Baie. 7,6 mp Dormitor 15,4 mp Dormitor 15,4 mp Dormitor 17,3 mp Hol 3,2 mp
 54. 54. COD PRE} PROIECT D Casedevacan] Adaptat perfect la denivelarea terenului, deschis spre peisaj, aceast vil `[i a[teapt oaspe]ii. Parterul cuprinde: holul cu scara de acces la etaj, o baie [i un dormitor pentru proprietari, o chicinet, living-ul [i dinning-ul. La etaj se afl dou dormitoare pentru oaspe]i, deschise spre o teras [i o baie comun. La subsol este amenajat garajul [i o mic pivni]. Vila Tamara Dormitoare 3 PROIECT COD O-307 P Bi + GS 2 Suprafa]a construit 112 mp Suprafa]a desf[urat 240 mp FA}ADA PRINCIPALÅFA}ADA POSTERIOAR| O CASÃ PENTRU FIECARE 10,25 m 14,25m PLAN PARTERPLAN SUBSOL Chicinet 4,8 mp Hol 14,3 mp Pivni] 21,7 mp Dormitor 15,0 mp Living 28,0 mp Dinning 12,0 mp Baie 2,6 mp Garaj 15,7 mp PLAN ETAJ Hol 18,0mp Baie 7,5 mp Dormitor 21,0 mp Dormitor 16,0 mp Dress. 2,6 mp
 55. 55. COD PRE} PROIECT D Vila "Cprioara" FA}ADA PRINCIPALÅ Dormitoare 4 PROIECT COD O-309 P Bi + GS 2+1 Suprafa]a construit 91 mp Suprafa]a desf[urat 240 mp O CASÃ PENTRU FIECARE FA}ADA LATERAL| Construit pe dou niveluri [i mansard, este destinat vacan]elor la munte cu prietenii. Parterul [i etajul pot func]iona `mpreun pentru o singur familie, mansarda putând fi `nchiriat. Casa cuprinde patru dormitoare, trei bi, dou buctrii [i dou living-uri, la toate nivelurile fiind deschis spre terase. 11,00m 10,00 m PLAN PARTER PLAN ETAJ Living 26,5 mp PLAN MANSARD| Living 23,4 mp Dormitor 9,4 mp Hol 13,9 mp Chicinet 3,9 mp Baie 3,5 mp Buctrie 11,7 mp Dormitor 13,3 mp Dormitor 12,8 mp Dormitor 11,7 mp Hol 15,0 mp Baie 4,0 mp Hol 14,9 mp G.S. 4,0 mp Casedevacan]
 56. 56. Comand: NEOPOLIS S.R.L. tel.: 330 04 47 Casedevacan]Casedevacan] Vacan] la munte FA}ADA LATERAL| O cas de vacan] ideal pentru o zon montan. Cuprinde la parter un living amplu, cu o agreabil zon poligonal vi- trat [i deschidere spre teras, o buctrie func]ional, o camer pentru diverse utilit]i [i un garaj. La etaj se afl trei dormitoare cu o baie [i spa]ii de depozitare. O CASÃ PENTRU FIECARE FA}ADA PRINCIPALÅ COD PRE} PROIECT E Dormitoare 4 PROIECT COD S-401 R Bi + GS 1+1 Suprafa]a construit 144 mp Suprafa]a desf[urat 263 mp 11,80m 15,90 m PLAN PARTER Living 52,8 mp Camer 14,0 mp Hol 13,0 mp Garaj 24,0 mp G.S 2,7 mp. Baie 9,6 mp Buctrie 10,5 mp Debara 4,5 mp PLAN MANSARD| Camer 18,1 mp Hol 14,1 mp Camer 19,0 mp Camer 22,3 mp
 57. 57. PROPUNERE Comand: NEOPOLIS S.R.L. tel.: 330 04 47 CasedeCasedevacan] Vila cu teras Dormitoare 3 PROIECT COD R-302 I Bi + GS 2+2 Suprafa]a construit 160 mp Suprafa]a desf[urat 320 mp O CASÃ PENTRU FIECARE Iat o cas elegant, având dez- voltat linia orizontal, ce pare sus- pendat deasupra terenului; preta- bil la un teren accidentat, este o propunere pentru o familie `nstrit. Are dou intrri separate: la parter [i demisol, ambele niveluri având câte un living. Este dotat cu tot confortul unei lo- cuin]e luxoase: sal de sport, garaj pentru dou auto, trei dormitoare, spltorie. 22,60 m PLAN PARTER 12,30m Living 47,0 mp Dormitor 24,2 mp Garaj 45,0 mp Splt. 6,2 mp Buc. 9,3 mp Hol Baie 4,2 mp G.S. 3,6 mp Dress. 6,2 mp MANSARD| PLAN DEMISOL Camer de zi 47,0 mp G.S. 3,6 mp G.S. 3,6 mp Dep. 6,2 mp Chicinet 9,3 mp Hol C.T. Hol Sal sport 35,2 mp Dormitor 14,4 mp Dormitor 12,3 mp Baie 4,2 mp Supant 16,0 mp Depozitare Gol peste living
 58. 58. O cas parc lipit de coama unui deal, zâmbe[te prin terase spre asfin]it. Tradi]ional, bine `mpr]it, cu o suprafa] mic, ideal pentru o cas de vacan]. Parterul este un mare spa]iu deschis, flexibil, `nconjurat de o teras acoperit din lemn, un spa]iu relaxant, odihnitor. La etaj sunt trei dormitoare, `mbrcate la rândul lor de o teras, ca [i parterul. Casedevacan]Casedevacan] Casa cu terase O CASÃ PENTRU FIECARE COD PRE} PROIECT B Dormitoare 3 Bi + GS 2 Suprafa]a construit 58 mp Suprafa]a desf[urat 117 mp PROIECT COD N-401 V 8,70 m 6,70m Buctrie 7,9 mp Living+Dinning 31,5 mp Hol 4,8 mp Baie 3,2 mp PLAN ETAJ PLAN PARTER Dormitor 7,5 mp Dormitor 18,0 mp Dormitor 12,7 mp Baie 3,2 mp Hol 4,6 mp PROPUNERE Casedevacan] Este construit cu scopul de a intra `n turismul rural. Cu arhitectur `mprumutat de la casele tradi]ionale de munte, este foarte confortabil, având o `mpr]ire modern a func]iunilor. Spa]iile se dezvolt `n jurul unei zone centrale, ce cuprinde spa]iile de zi ale casei: living, dinning [i buctrie, atât la etaj cât [i la parter. Casa are dou intrri separate, intrarea secundar fcând posibil accesul la subsol. Cele [ase dormitoare ale casei sunt suficiente pentru a adposti un numr de aproximativ 12 persoane. Cabana "Cerbul" Dormitoare 6 PROIECT COD R-403 I Bi + GS 3+1 Suprafa]a construit 160 mp Suprafa]a desf[urat 410 mp PLAN ETAJ O CASÃ PENTRU FIECARE 12,00 m 18,50m PLAN PARTER PLAN SUBSOL Buctrie 7,5 mp Dinning 22,2 mp Living 30,0 mp Garaj 48,0 mp C.T. 7,5 mp Hol 7,8 mp Box 6,5 mp Pivni] 7,5 mp Hol 5,4 mp Vest. 2,6 mp Hol 13,5 mp Dormitor 14,0 mp Deb. 7,0 mp Dormitor 16,5 mp Dressing 5,2mp Baie 6,3 mp GS 2,6 mp Dormitor 21,0 mp Dressing 7,0 mp Living 22,2 mp Baie 3,8 mp Dormitor 21,0 mp Dormitor 15,0 mp Buctrie 14,0mp Dormitor 15,0 mp Baie 5,0 mp
 59. 59. COD PRE} PROIECT B Casecucalcane Aspectul inedit al cldirii este dat de casa scrii gândit ca un turnule] independent, dar fcând parte atât din holul de primire de la parter cât [i din locul de odihn de la etaj. Parterul este ocupat de living, buctrie [i un grup sanitar, iar etajul, de dou dormitoare [i o baie. Vila Alexandra Dormitoare 3 PROIECT COD D-501 G Bi + GS 1+1 Suprafa]a construit 66 mp Suprafa]a desf[urat 132 mp O CASÃ PENTRU FIECARE 7,70 m PLAN PARTER FA}ADA LATERALÅ FA}ADA PRINCIPALÅ 10,15m Living 26,0 mpHol 9,7 mp Hol 9,7 mp Buctrie 8,9 mp Cmar 2,8 mp GS 2,7 mp PLAN ETAJ Dormitor 14,3 mp Dormitor 11,8 mp Pod 8,4 mp Baie 3,8 mp
 60. 60. PROPUNERE Locuin]e #n[iruite I O CASÃ PENTRU FIECARE FA}ADA PRINCIPALÅ Dormitoare 2 PROIECT COD V-501 E Bi + GS 2+1 Suprafa]a construit 80 mp Suprafa]a desf[urat 150 mp PLAN ETAJ PLAN PARTER 8,50 m 11,50m Living 16,0 mp Loc mas 16,0 mp Hol 10,0 mp Dormitor 14,5 mp Dormitor 12,5 mp Hol 3,0 mp Baie 5,0 mp Baie 5,0 mp Buctrie 7,0 mp G.S. 2,3 mp Propunând o organizare interioar func]ional coerent, imaginea oferit de ansamblul alctuit cu astfel de module de locuire aduce aminte de cldura [i soarele mediteraneean. Transparen]a unei astfel de "bare" este subtil ob]inut prin intermediul circula]iilor verticale care, prin vitrajul complet, fac posibil comunicarea vizual `ntre fronturi. Prin traversarea luminii se realizeaz [i iluminarea interioar a circula]iilor. Parterul grupeaz activit]ile de zi, etajul fiind rezervat `n `ntregime zonei de noapte. Totul este astfel organizat `ncât s se ob]in o ambian] plcut [i o calitate a locuirii deosebit. Casecucalcane
 61. 61. COD PRE} PROIECT D Casecucalcane Amplasat pe un teren `n pant, `n zona de munte, aceast vil este construit pe subsol, parter [i etaj mansardat. Pe parter se afl spa]iile destinate zonei de zi [i garajul. Living-ul este denivelat, cu spa]ii mari vitrate, fcând corp comun cu spa]iul destinat dinning-ului. Buctria se poate deschide spre locul de luat masa prin intermediul u[ilor glisante, formând un spa]iu fluent pe zona parterului. Pe teras, corespunztor [emineului din living se afl amenajat un barbecue. La etaj, se afl cele trei dormitoare ale casei, cu o baie comun, deschise spre terase. Vila Irina O CASÃ PENTRU FIECARE Dormitoare 3 PROIECT COD O-303 P Bi + GS 1+1 Suprafa]a construit 129 mp Suprafa]a desf[urat 237 mp FA}ADA PRINCIPALÅ FA}ADA LATERALÅ 16,25m 11,50 m PLAN ETAJ PLAN PARTER PLAN SUBSOL Dinning 14,0 mp Living 27,5 mpHol 15,6 mp GS 2,0 Buctrie 9,9 mp Garaj 15,5 mp Pivni] 20,9 mp Baie 9,4 mp Dormitor 12,7 mp Dormitor 9,7 mp Dormitor 16,0 mpHol 19,1 mp
 62. 62. COD PRE} PROIECT E Casecucalcane O vil de dimensiuni medii, realizabil `n mediul montan. Suprafe]ele `ncperilor [i dotrile complete o fac potrivit atât ca locuin] permanent cât [i pentru vacan]e. Parterul este ocupat de living, un dormitor, buctrie [i o baie, care sunt repartizate `n jurul unui hol central, din care porne[te [i scara ctre etaj. La etaj, dintr-un hol similar, se accede la trei dormitoare [i o baie. Exteriorul prime[te accente de crmid pe tencuiala alb, iar acoperi[ul este din ]igl. Vila Suzana FA}ADA PRINCIPAL$ 11,00m 10,00 m Dormitoare 4 PROIECT COD M-306 D Bi + GS 2 Suprafa]a construit 110 mp Suprafa]a desf[urat 255 mp O CASÃ PENTRU FIECARE FA}AD$ INTRARE PLAN PARTER Camer de zi 25,4 mp Dormitor 12,6 mp Hol 18,7 mp Cm. 5,0 mp Buctrie 15,1 mp Baie 7,0 mp Pivni] 27,3 mp Hol 18,7 mp Dormitor 22,3 mp Dormitor 18,9 mp Dormitor 19,1 mp Baie. 10,6 mp PLAN ETAJ PLAN SUBSOL
 63. 63. COD PRE} PROIECT E Comand: NEOPOLIS S.R.L. tel.: 330 04 47 Casecuclacane Locuin]a cuprinde dou apartamente duplex cuplate, compuse `ntr-o volumetrie unitar [i cu o [arpant interesant rezolvat, cu o expri- mare interesant a structurii din lemn, ce o face potrivit pentru o zo- n de deal sau munte. Fiecare apartament este compus, la parter, dintr-un spa]iu amplu, ce cuprinde camera de zi, locul de luat masa [i buctria, precum [i un grup sanitar. Din acest spa]iu, pe o scar liber, se accede la etaj, unde se afl dou dormitoare cu o baie [i un spa]iu pentru hobby. Cas la munte O CASÃ PENTRU FIECARE FA}ADA PRINCIPALÅ Dormitoare 2/2 PROIECT COD D-304 G Bi + GS 1+1/1+1 Suprafa]a construit 136 mp Suprafa]a desf[urat 278 mp FA}ADA LATERAL| PLAN ETAJ 19,80 m PLAN PARTER 9,00m Living+Dining 42,4 mp Buctrie Buctrie Living+Dining 42,4 mp G.S. 4,2 mp G.S. 4,2 mp Hol 3,8 mp Hol 3,8 mp Baie 8,4 mp Baie 8,4 mp Gol peste living 32,3 mp Gol peste living 32,3 mp Hobby Dormitor 12,1 mp Dormitor 12,1 mp Dormitor 9,4 mp Dormitor 9,4 mp Hobby
 64. 64. PROPUNERE Comand: NEOPOLIS S.R.L. tel.: 330 04 47 Casecucalcane Vila "Cori" FA}ADA POSTERIOAR| Dormitoare 3 PROIECT COD S-501 R Bi + GS 1+1 Suprafa]a construit 124 mp Suprafa]a desf[urat 310 mp Iat o locuin] de dimensiuni relativ modeste, ce rezolv cu abilita- te constrângerea de calcane pe una din fa]adele laterale. La parter se afl zona diurn, ce cuprinde camera de zi cu locul de luat masa, buctria cu cmar [i oficiu [i un mic birou. La etaj se afl trei dormitoare [i o baie cu WC separat. Demisolul este par]ial [i cuprinde garajul, spa]iile tehnice [i de depozitare. O CASÃ PENTRU FIECARE FA}ADA PRINCIPALÅ 9,15 m PLAN PARTER 13,55m Living 20,0 mp Dining 21,0 mp Hol 11,4 mp Oficiu 2,0 mp Cm. 2,8 mp G.S 1,6 mp Birou 6,6 mp Dressing 4,8mp Vestibul 5,2 mp Buctrie 16,8 mp PLAN MANSARD| Dormitor 17,3 mp Hol 8,9 mp Dormitor 17,7 mp Dormitor 14,2 mp PLAN DEMISOL Pivni] 10,9 mp Garaj 22,5 mp Magazie 6,8mp C.T. 2,5 mp Baie 9,3 mp
 65. 65. COD PRE} PROIECT F Centrul de greutate al acestei case este living-ul, deschis spre teras [i marcat de [emineu, cuprinzând buctria `n stil "american" [i dinning-ul. La etaj se afl trei dormitoare, iar subsolul cuprinde centrala termic [i o mic pivni]. Vila "Nicola" O CASÃ PENTRU FIECARE Dormitoare 3 PROIECT COD O-503 P Bi + GS 2+1 Suprafa]a construit 160 mp Suprafa]a desf[urat 330 mp FA}ADA PRINCIPAL|FA}ADA LATERALÅ 20,00m PLAN PARTER PLAN SUBSOL PLAN ETAJ 12,00 m Living 53,2 mp Buctrie 17,1 mp Dormitor 20,5 mp Dormitor 16,0 mp Pivni] 12,2 mp C.T. 3,8 mp Hol 7,8 mp Dormitor 22,3 mp Salon 24,3 mp Dressing 7,8 mp Baie 8,8 mp Baie 6,0 mp Birou 16,0 mp Hol 4,0 mp G.S. 3,0 mp Casecucalcane
 66. 66. COD PRE} PROIECT G Casecucalcane Locuin] cubist O CASÃ PENTRU FIECARE Dormitoare 4 PROIECT COD O-503 T Bi + GS 4 Suprafa]a construit 118 mp Suprafa]a desf[urat 354 mp 12,40m Cu o volumetrie riguros de simpl [i cu o compartimentare interioar func]ional, aceast cas poate adposti o familie numeroas. La subsol se afl spa]iile utilitare ale locuin]ei: central termic, spltorie, box, garaj [i un atelier pentru hobby. Parterul, destinat `n exclusivitate activit]ilor zilnice, cuprinde un mic birou, living-ul cu locul de luat masa [i buctria. Dispuse pe un hol comun, cele patru dormitoare ocup etajul, `mpr]indu-[i trei bi. PLAN ETAJ FA}ADA PRINCIPAL| 9,90 m PLAN PARTER Birou 10,0 mp Hol 8,7 mp Dinning 16,8 mp Living 29,4 mp Buctrie 15,0 mp Baie 3,6 mp PLAN DEMISOL Garaj 35,5 mp Spltorie 16,7 mp C.T. 15,0 mp Box 3,6 mp Atelier 16,8 mp Dormitor 15,5 mp Dormitor 16,8 mp Dormitor 15,0 mp Dormitor 10,0 mp Hol 10,1 mp Baie 3,6 mpBaie 3,6 mp Baie 3,6 mp
 67. 67. COD PRE} PROIECT H CasecucalcaneCasecucalcane O CASÃ PENTRU FIECARE Dormitoare 3 PROIECT COD A-502 R Bi + GS 3 Suprafa]a construit 156 mp Suprafa]a desf[urat 420 mp Imobil de apartamente FA}ADA PRINCIPALÅ FA}ADA LATERAL| Casa "Pun" Pe un teren `n pant, lâng o pdure, o locuin] tip duplex, cu spa]ii interioare deosebite [i un exterior rustic ... Demisolul con]ine un garaj, centrala termic [i un spa]iu de depozitare. ~n cadrul parterului exist un hol spa]ios care face distribu]ia `ntre func]iuni, un birou, o baie [i living-ul ce are legtur direct cu locul de luat masa, acesta beneficiind de o teras exterioar [i de rela]ia cu buctria [i barul. La etaj sunt trei dormitoare, din care unul matrimonial cu baie proprie [i dressing, o baie mare [i o teras exterioar acoperit. Mansarda ofer un amplu spa]iu pentru activit]i recreative tip hobby [i o teras. 13,70m 10,00 m PLAN PARTER PLAN ETAJ PLAN MANSARD| PLAN DEMISOL Living 30,0 mp Adpost ALA 14,9 mp C.T. 7,4 mp Garaj 22,5 mp Hol 13,8 mp Dinning 19,0 mp Dormitor 12,5 mp Dormitor 11,5 mp Spa]iu hobby 27,0 mp Teras 8,1 mp Dormitor 20,2 mp Birou 14,0 mp Hol 12,0 mp Hol 12,0 mp Gol GolGol Buctrie 12,2 mp Baie 4,8 mp Baie 8,7 mp Baie 5,5 mp COD PRE} PROIECT B Casedinlemn Casa Gen]iana Dormitoare 2 PROIECT COD O-603 P Bi + GS 2 Suprafa]a construit 91 mp Suprafa]a desf[urat 150 mp Cu interiorul `n care ptrunde zidria de piatr, aceast cbnu] de vacan] este construit `n totalitate din lemn [i piatr. Cu un vestibul de acces generos, ce vara poate func]iona ca teras acoperit, parterul con]ine living-ul cu [emineul din piatr pozi]ionat central, buctria [i o baie. La etaj se afl dou dormitoare [i o baie. FA}ADA PRINCIPALÅFA}ADA LATERAL| 9,00m 13,80 m PLAN ETAJ Baie 4,3 mp Living 51,2 mp Vestibul 19,2 mp Buctrie 8,6 mp O CASÃ PENTRU FIECARE Baie 9,8 mp Hol 17,8 mp Dormitor 15,4 mp Dormitor 15,1 mp PLAN PARTER
 68. 68. PLAN ETAJ PLAN MANSARD$ COD PRE} PROIECT J Casecucalcane Realizat `ntr-o regiune montan, aceast vil, de[i limitat de un calcan, are toate dotrile [i spa]iile necesare vie]ii unei familii numeroase sau una care a[teapt bucuroas oaspe]i. ~n subsol, alturi de obi[nuitele anexe gospodre[ti exist [i o sal de for] [i gimnastic. Parterul, rezervat activit]ilor comune [i diurne, este ocupat de un birou, un living, un loc de luat masa [i o buctrie, alturi de cmar [i dou bi. Etajul [i mansarda sunt ocupate de [apte dormitoare [i `nc trei bi, dintre care una doar pentru dormitorul principal. Volumetria este `mbog]it de prezen]a a numeroase terase [i acoperi[ul dinamic. Vila Eliza O CASÃ PENTRU FIECARE FA}ADA PRINCIPAL$FA}ADA LATERAL$ 12,00 m 20,35m Dormitoare 7 PROIECT COD M-507 D Bi + GS 6 Suprafa]a construit 225 mp Suprafa]a desf[urat 787 mp PLAN PARTERPLAN SUBSOL Birou 24,4 mp Living 41,0 mp Loc luat masa 16,2 mp Buctrie 24,5 mp Baie 5,0mp Debara 6,5mpGarderob 3,6mp Baie 5,4 mp Hol 24,4 mp Cm. 4,5 mp Garaj 47,7 mp Sal for] 34,8 mp Pivni] 16,2 mp CT+ Spl. 9,7 mp Usctorie 24,5 mp Saun 7,1mp Hol 10,6 mp Baie 3,5 mp Dormitor 24,2 mp Dormitor 24,5 mp Dormitor 16,2 mp Dormitor 27,7 mp Baie 9,9 mp Baie 9,9 mp Baie 8,0 mp Dress. 4,3 mp Deb. 6,4 mp Deb. 6,4 mp Hol 22,7 mp Debara 6,5mp Debara 6,5mp Dormitor 35,5 mp Hol 22,7 mp Dormitor 24,5 mp Dormitor 16,2 mp
 69. 69. PROPUNERE Comand: NEOPOLIS S.R.L. tel.: 330 04 47 Casedinlemn Cabana "Paltinul" Dormitoare 2 PROIECT COD O-604 P Bi + GS 1 Suprafa]a construit 78 mp Suprafa]a desf[urat 78 mp 8,00m O CASÃ PENTRU FIECARE O csu] mic din lemn, ce poate face parte dintr-un ansamblu turistic mai mare, sau pur [i simplu poate fi o cas de vacan] pentru o familie mai mic. De pe verand se accede `ntr-un spa]iu ce cuprinde atât living-ul cât [i buctria cu locul de luat masa. Cele dou dormitoare, fac grup compact cu baia ce le deserve[te. Dormitor 8,2 mp Baie 4,2 mp Hol Living + buctrie 16,4 mp 10,15 m PLAN PARTER Dormitor 12,1 mp
 70. 70. PROPUNERE CasedinlemnO CASÃ PENTRU FIECARE Dormitoare 2 PROIECT COD R-601 I Bi + GS 1 Suprafa]a construit 81 mp Suprafa]a desf[urat 81 mp Imobil de apartamente FA}ADA PRINCIPALÅ FA}ADA POSTERIOAR| Cas de vacan] 1 Pentru zona rural, propunem o csu] cu o suprafa] de 81 mp, ideal pentru petrecerea week-end-urilor pe timp de var. Cuprinde: living cu loc de luat masa [i buctrie, dou dormitoare [i o baie. Este construit `n totalitate din lemn. 9,00m 9,00 m PLAN PARTER Living 23,0 mp Dormitor 8,5 mp Dormitor 14,6 mp Hol 6,5 mp Buctrie 8,5 mp Baie 3,2 mp
 71. 71. PROPUNERE CasedinlemnCasedinlemn Cas de vacan] 2 Dormitoare 2 PROIECT COD R-602 I Bi + GS 1 Suprafa]a construit 83 mp Suprafa]a desf[urat 83 mp O CASÃ PENTRU FIECARE Tot pentru zona rural, o cas deschis spre peisaj, `nconjurat de terase [i construit doar pe parter. Aceasta cuprinde living, buctrie [i dou dormitoare cu o baie comun. Suprafa]a desf[urat este de doar 83 mp. FA}ADA PRINCIPALÅFA}ADA POSTERIOAR| 10,50m 11,00 m PLAN PARTER Living 20,8 mp Hol 5,6 mp Dormitor 11,5 mp Dormitor 11,5 mp Baie 4,0 mp Buctrie 6,3 mp
 72. 72. COD PRE} PROIECT A Casedinlemn Din lemn [i par]ial tencuit, aceast locuin] poate fi permanent sau doar de vacan]. Living-ul alveolat, cu buctrie deschis `n stil american [i un separeu pentru locul de luat masa [i baia ocup parterul. La etaj, cele dou dormitoare pot gzdui patru persoane. {i parterul [i etajul beneficiaz de terase cu suprafe]e generoase. Living-ul are par]ial `nl]imea a dou niveluri. O csu] lini[tit FA}ADA POSTERIOAR$ FA}ADA PRINCIPAL$ 6,20 m 9,40m Dormitoare 2 PROIECT COD M-601 B Bi + GS 1 Suprafa]a construit 53,5 mp Suprafa]a desf[urat 84 mp PLAN PARTER O CASÃ PENTRU FIECARE PLAN ETAJ Baie 3,6 mp Vestibul 2,7 mp Buctrie 8,8 mp Living 29,9 mp Dormitor 12,6 mp Dormitor 9,8 mp Gol living
 73. 73. PROPUNERE Comand: NEOPOLIS S.R.L. tel.: 330 04 47 CasedinlemnCasedinlemn Dormitoare 2 PROIECT COD R-606 I Bi + GS 1 Suprafa]a construit 94 mp Suprafa]a desf[urat 94 mp O CASÃ PENTRU FIECARE Construit `n totalitate din lemn [i piatr, este ideal pentru o cas de vacan] `n zona montan. Este o cas cu un aspect vesel, deschis spre natur printr-o teras generoas, ce beneficiaz [i de un barbecue. Intrarea se face direct `n living-ul deschis spre peisaj prin ferestre largi. {emineul `n care focul jucu[ te ajut s visezi `n nop]ile friguroase de iarn, este piesa de rezisten] a casei. Buctria [i locul de luat masa fac corp comun cu living-ul. Cabana Fantezia 8,00m 11,70 m PLAN PARTER Dormitor 10,8 mp Dormitor 10,8 mp Buctrie 8,8 mp Living 22,3 mp Baie 3,8 mp Hol
 74. 74. PROPUNERE Casedinlemn Cabana „Feriga“ Dormitoare 2 PROIECT COD S-601 R Bi + GS 1 Suprafa]a construit 62 mp Suprafa]a desf[urat 104 mp O CASÃ PENTRU FIECARE PLAN MANSARDÅ Dormitor 18,2 mp Dormitor 11,2 mp Hol 3,8 mp Pentru vacan]ele petrecute la munte sau doar pentru sfâr[itul de sptmân, propunem aceast csu] din lemn, cu o suprafa] construit la sol de doar 62 mp, dar care cuprinde toate func]iunile [i dotrile necesare. Deschis spre pei- saj, cu o teras poligonal `mprejurul camerei de zi, la parter se mai afl o mic ni[ de gtit [i o baie, precum [i magazia pentru lemne, iar la etaj dou dormitoare cu balcoane. FA}ADA PRINCIPALÅ FA}ADA LATERALÅ 5,80m 12,90 m PLAN PARTER Living 19,8 mp Hol 3,8 mp Mag. lemne Baie 3,6 mp Ni[ gtit 7,5 mp
 75. 75. PROPUNERE Comand: NEOPOLIS S.R.L. tel.: 330 04 47 Cabana Saba Dormitoare 2 PROIECT COD G-601 B Bi + GS 1 Suprafa]a construit 57 mp Suprafa]a desf[urat 110 mp Casedinlemn O CASÃ PENTRU FIECARE FA}ADA LATERALÅ FA}ADA PRINCIPALÅ Cu o plastic foarte reu[it, ce exprim cu abilitate structura din lemn, cu fa]adele finisate `n piatr [i lambriu, aceast cas este ideal pentru o zon de deal sau munte. La parter, spa]iul deschis al li- ving-ului se deschide ctre o teras, ce `nconjoar casa pe trei laturi. Tot aici se afl buctria, o baie [i o scar liber ce conduce la etajul unde s-au amplasat do- u dormitoare. {i aici s-au pre- vzut terase largi [i o iluminare agreabil prin lucarne. 8,20m 9,20 m PLAN PARTER Camera de zi 33,6 mp Vestibul 2,5 mp Buctrie 3,5 mp Baie 2,7 mp Gol Dormitor 12,3 mp Dormitor 16,2 mp PLAN ETAJ Hol 3,8 mp
 76. 76. PROPUNERE Comand: NEOPOLIS S.R.L. tel.: 330 04 47 Casedinlemn Cabana "Gen]iana" Dormitoare 2 PROIECT COD R-607 I Bi + GS 1 Suprafa]a construit 110 mp Suprafa]a desf[urat 140 mp Construit `n totalitate din lemn, are aspectul clasic al cabanelor de munte, foarte `ncptoare [i foarte bine `mpr]it. Func]iunile de zi se desf[oar `n jurul [emineului: buctria, living-ul [i dining-ul. Cele dou dormitoare fac corp comun cu baia. La mansard se afl un spa]iu pentru hobby ce poate fi amenajat cu locuri de dormit pentru copii [i prietenii lor. O CASÃ PENTRU FIECARE PLAN PARTER 11,00 m 10,40m Dormitor 12,6 mp Dormitor 12,6 mp Hol Baie 4,1 mp Living + Dining 32,2 mp Buctrie 9,5 mp PLAN MANSARD| Hobby 31,0 mp
 77. 77. COD PRE} PROIECT H CasecucalcaneCasecucalcane O CASÃ PENTRU FIECARE Dormitoare 3 PROIECT COD A-502 R Bi + GS 3 Suprafa]a construit 156 mp Suprafa]a desf[urat 420 mp Imobil de apartamente FA}ADA PRINCIPALÅ FA}ADA LATERAL| Casa "Pun" Pe un teren `n pant, lâng o pdure, o locuin] tip duplex, cu spa]ii interioare deosebite [i un exterior rustic ... Demisolul con]ine un garaj, centrala termic [i un spa]iu de depozitare. ~n cadrul parterului exist un hol spa]ios care face distribu]ia `ntre func]iuni, un birou, o baie [i living-ul ce are legtur direct cu locul de luat masa, acesta beneficiind de o teras exterioar [i de rela]ia cu buctria [i barul. La etaj sunt trei dormitoare, din care unul matrimonial cu baie proprie [i dressing, o baie mare [i o teras exterioar acoperit. Mansarda ofer un amplu spa]iu pentru activit]i recreative tip hobby [i o teras. 13,70m 10,00 m PLAN PARTER PLAN ETAJ PLAN MANSARD| PLAN DEMISOL Living 30,0 mp Adpost ALA 14,9 mp C.T. 7,4 mp Garaj 22,5 mp Hol 13,8 mp Dinning 19,0 mp Dormitor 12,5 mp Dormitor 11,5 mp Spa]iu hobby 27,0 mp Teras 8,1 mp Dormitor 20,2 mp Birou 14,0 mp Hol 12,0 mp Hol 12,0 mp Gol GolGol Buctrie 12,2 mp Baie 4,8 mp Baie 8,7 mp Baie 5,5 mp COD PRE} PROIECT B Casedinlemn Casa Gen]iana Dormitoare 2 PROIECT COD O-603 P Bi + GS 2 Suprafa]a construit 91 mp Suprafa]a desf[urat 150 mp Cu interiorul `n care ptrunde zidria de piatr, aceast cbnu] de vacan] este construit `n totalitate din lemn [i piatr. Cu un vestibul de acces generos, ce vara poate func]iona ca teras acoperit, parterul con]ine living-ul cu [emineul din piatr pozi]ionat central, buctria [i o baie. La etaj se afl dou dormitoare [i o baie. FA}ADA PRINCIPALÅFA}ADA LATERAL| 9,00m 13,80 m PLAN ETAJ Baie 4,3 mp Living 51,2 mp Vestibul 19,2 mp Buctrie 8,6 mp O CASÃ PENTRU FIECARE Baie 9,8 mp Hol 17,8 mp Dormitor 15,4 mp Dormitor 15,1 mp PLAN PARTER
 78. 78. PROPUNERE Comand: NEOPOLIS S.R.L. tel.: 330 04 47 Casedinlemn Cabana "Izvor" Dormitoare 1 PROIECT COD R-608 I Bi + GS 2 Suprafa]a construit 127 mp Suprafa]a desf[urat 154mp O CASÃ PENTRU FIECARE Este o cas de vacan], dimensionat pentru loturi mici de teren [i pentru bugete mici, dar ca- re ofer confort pentru o familie mic. Acoperi[ul este prelungit peste verand, remi- niscen] a caselor de la ]ar, cu pridvor. Se `ncadreaz perfect pe malul unei ape. Living-ul este remarcabil prin dimensiunile sale, desf[urându-se pe dou niveluri, se deschide spre o buctrie generoas, cu loc de luat masa. Piesa de greutate a sa o constituie [emineul dis- pus pe una din laturi. Deasupra dormitorului de la parter, sub acope- ri[, se afl dispus un spa]iu ce poate fi amenajat ca spa]iu pentru hobby, sau ca un dormitor cu priciuri, pentru copii. 11,60m 11,80 m PLAN PARTER Dormitor 14,4 mp Living 35,5 mp Baie 3,8 mp Hol Buctrie 14,9 mp Spltorie 5,2 mp Hobby 22,2 mp Gol peste living Baie 3,8 mp PLAN ETAJ
 79. 79. COD PRE} PROIECT C Casedinlemn Cabana Elena Dormitoare 4 PROIECT COD R-605 I Bi + GS 2 Suprafa]a construit 95 mp Suprafa]a desf[urat 155 mp O CASÃ PENTRU FIECARE O cas de vacan] `ncptoare, cu parterul `mpr]it `n dou zone distincte: zona activit]ilor de zi [i zona de noapte, cu dou dormitoare [i dou bi. Zona de zi cuprinde living-ul, dinning-ul cu o mic chicinet, separate `ntre ele prin zona de medita]ie - amenajat `n fa]a [emineului - [i dezvoltate pe dou niveluri, ceea ce permite ca peste aceast zon de noapte de la parter, s fie amenajate alte dou dormitoare. Casa se deschide spre peisaj printr-o teras acoperit. 10,80m PLAN PARTER 11,50 m Living + Dinning 47,5 mp Vestibul 2,4 mp Baie 4,5 mp Baie 2,9 mp Dormitor 11,9 mp Dormitor 11,9 mp Dressing 3,4 mp PLAN MANSARD| PLAN SUBSOL Dormitor 11,9 mp Pivni] 15,0 mp Dormitor 11,9 mp Salon 14,0 mp Gol peste living + dinning COD PRE} PROIECT H Casecucalcane Vila Victoria O CASÃ PENTRU FIECARE Dormitoare 3 PROIECT COD R-510 I Bi + GS 2+1 Suprafa]a construit 160 mp Suprafa]a desf[urat 417 mp O vil cochet, ce ofer tot confortul unei vie]i decente. Este folosit din abunden] lemnul, la tâmplrie, balustrade [i terasele acoperite, oferind casei o atmosfer odihnitoare [i calm. Parterul cuprinde un birou, living [i dinning, buctrie [i un mic grup sanitar. Dinning-ul [i living-ul sunt deschise spre terase ce comunic `ntre ele. La etaj - mansardat par]ial - se afl trei dormitoare [i dou bi. Mansarda ofer puncte de maxim relaxare: saun [i sal de sport. La demisol se afl un garaj pentru 2 autoturisme, centrala termic, spltorie, pivni] [i o box. PLAN ETAJ PLAN MANSARD| FA}ADA PRINCIPAL| PLAN DEMISOL FA}ADA LATERAL| 19,80m 9,00 m PLAN PARTER Birou 12,7 mp Hol 11,5 mp Vestibul 3,5 mp Dinning 22,1 mp Cm. 2,4 mp Living 31,5 mp Buctrie 13,8 mp GS 2,8 mp Garaj 37,5 mp C.T. 3,5 mp Box 8,1 mp Hol 12,0 mp Pivni] 5,3 mp Spltorie 7,6 mp Dormitor 12,7 mp Dressing 5,7 mp Sal sport 18,0 mp Dormitor 18,3 mp Dormitor 18,7 mp Hol 20,7 mp Hol 8,8 mp Baie 5,8 mp Baie 6,8 mp Dress. 5,6 mp Gol peste dinning Saun 3,2 mp
 80. 80. COD PRE} PROIECT C Comand: NEOPOLIS S.R.L. tel.: 330 04 47 CasedinlemnCasedinlemn Vil la munte Dormitoare 3 PROIECT COD G-601 T Bi + GS 1+1 Suprafa]a construit 82 mp Suprafa]a desf[urat 164 mp Locuin]a este o construc]ie P+1 rea- lizat din lemn [i este compus func- ]ional din urmtoarele spa]ii: la parter - vestibul, camera de zi, buctrie, baie, cmar, spa]iu tehnic, scar; la etaj - hol, trei dormitoare, baie, deba- ra / dressing. Finisajele pere]ilor sunt din scândur tip “caplama” la exterior [i par]ial la interior, unde `n anumite zone s-au folosit [i panouri din gips carton. Pardoselile sunt din parchet [i gresie ceramic. O CASÃ PENTRU FIECARE 11,25 m 7,30m Dormitor 11,4 mp Buctrie 8,9 mp GS 3,5 mp Hol 5,6 mp Vestibul 7,2 mp Dressing 2,7 mp Baie 5,4 mp Living 37,0 mp PLAN PARTER PLAN ETAJ Dormitor 14,7 mp Dormitor 15,0 mp
 81. 81. COD PRE} PROIECT C Casedinlemn Casa „cu piatr“ Dormitoare 2 PROIECT COD O-601 P Bi + GS 2 Suprafa]a construit 98 mp Suprafa]a desf[urat 167 mp O CASÃ PENTRU FIECARE PLAN ETAJ 9,00m Dormitor 15,1 mp Dormitor 15,4 mp Baie 9,8 mp Hol 17,8 mp FA}ADA PRINCIPALÅ FA}ADA LATERALÅ PLAN PARTER 13,80 m Baie 4,3 mp Buctrie 8,6 mp Living 51,8 mp Vestibul 19,2 mp Cu interioare `n care ptrunde zidria de piatr, aceast caban este construit `n totalitate cu materiale locale: lemnul [i piatra. Cu un vestibul de acces prietenos, parterul con]ine un living cu un [emineu din piatr `n mijloc [i deschis spre terase, o buctrie [i o mic baie. La etaj gsim dou dormitoare [i o baie.
 82. 82. COD PRE} PROIECT C Casedinlemn Cabana Eugen Dormitoare 4 PROIECT COD R-604 I Bi + GS 2 Suprafa]a construit 110 mp Suprafa]a desf[urat 170 mp O CASÃ PENTRU FIECARE PLAN MANSARDÅ PLAN SUBSOL O cas de vacan] construit `n totalitate din lemn, `mprumutând prispa de la casele ]rne[ti, se `ncadreaz perfect `n peisajul montan, fiind un loc de refugiu ideal pentru week-end. Parterul cuprinde living-ul cu locul de luat masa - separate prin [emineu [i dezvoltate pe dou niveluri - dou dormitoare [i dou bi, iar etajul - sau mai bine spus supanta - dou dormitoare. De asemenea, la parter este un garaj [i un spa]iu amenajat pentru depozitarea lemnelor pe timp de iarn. 12,20m 11,50 m PLAN PARTER Baie 4,5 mp Baie 2,9 mp Living + Dinning 47,5 mp Garaj 15,0 mp Dress. 3,4 mp Hol 2,4 mp Dormitor 11,9 mp Dormitor 11,9 mp Pivni] 15,0 mp Dormitor 11,9 mp Salon 14,0 mp Gol peste living + dinning Dormitor 11,9 mp
 83. 83. PLAN PARTER 8,70 m Living 31,5 mp Hol 14,8 mp Buctrie 11,5 mp G.S. 2,6 mp Vestibul 3,5 mp COD PRE} PROIECT C Casedinlemn Cas de vacan] Dormitoare 2 PROIECT COD C-602 P Bi + GS 1+1 Suprafa]a construit 95 mp Suprafa]a desf[urat 185 mp O CASÃ PENTRU FIECARE FA}ADA ACCES FA}ADA LATERALÅ Construit `n totalitate din lemn, se poate amplasa cu succes pe malul unui lac, pilonii pe care este a[ezat dându-i o atmosfer de locuin] lacustr. Subsolul cuprinde centrala termic [i o parcare acoperit. Parterul cuprinde un mare spa]iu func]ional, deschis spre teras, `n care singurele spa]ii `nchise sunt grupul sanitar [i vestibulul. La etaj se afl cele dou dormitoare ale casei, cu o baie comun. 13,50m PLAN ETAJ PLAN DEMISOL Parcare 2 auto C.T. 3,9 mp Hol 8,5 mp Dormitor 15,6 mp Dormitor 19,6 mp Hol 10,1 mp Baie 4,8 mp
 84. 84. PROPUNERE Comand: NEOPOLIS S.R.L. tel.: 330 04 47 CasedinlemnCasedinlemn Vil pentru o familie tânr Dormitoare 3 PROIECT COD R-610 I Bi + GS 2+1 Suprafa]a construit 110 mp Suprafa]a desf[urat 200 mp Construc]ia poate fi amplasat pe un teren de dimen- siuni mici [i are un partiu func]ional [i compact. Living-ul, dining-ul [i buctria formeaz un spa]iu u- nitar, deschis, cu separa]ii realizate doar prin mobi- lare. La nivelul parterului mai este prevzut [i un birou, amplasat lâng intrarea principal. La etaj sunt grupate, `n jurul unui hol central, func- ]iunile zonei de noapte: dormitorul matrimonial, cu dressing [i baie proprie, plus alte dou dormitoare cu o baie. O CASÃ PENTRU FIECARE FA}ADA PRINCIPAL| 13,20 m PLAN PARTER 14,00m Buctrie 14,0 mp Living 24,7 mp Portic GS 2,2 mp Dining 14,0 mp Birou 12,3 mp Hol 2,2 mp Dormitor 12,2 mp Dormitor 14,0 mp PLAN ETAJ Dormitor 14,0 mp Hol 11,2 mp Dressing 3,0 mp Baie 3,0 mp Baie 6,0 mp Gol living
 85. 85. PROPUNERE Comand: NEOPOLIS S.R.L. tel.: 330 04 47 Casedinlemn Casa Andromeda Dormitoare 3 PROIECT COD R-611 I Bi + GS 2+1 Suprafa]a construit 127 mp Suprafa]a desf[urat 220 mp Prin concep]ia acestei case s-a reu[it realizarea unui raport optim `ntre necesit]ile de confort ridicat [i dimensiuni, respectiv costuri. Func]iunile de zi sunt amplasate la parter unde se afl: un living cu [emineu, dezvoltat pe dou niveluri [i deschis ctre dining [i buctria cu tejghea-bar [i cmar, un grup sanitar de serviciu [i un birou, ce poate fi utilizat ca `ncpere pentru oaspe]i. Etajul este destinat zonei de noapte [i cuprinde trei dormitoare [i dou bi. O CASÃ PENTRU FIECARE FA}ADA PRINCIPAL| PLAN PARTER 10,50 m 13,00m Dormitor 15,0 mp Dormitor 12,5 mp Dormitor 16,0 mp Birou 16,0 mp Dining 14,2 mp Hol 7,0 mp GS 3,1 mp Baie 4,0 mp Baie 6,7 mp Living 31,0 mp Gol living Buctrie 13,2 mp Hol 2,5 mp Hol 4,2 mp Cmar 2,4 mp PLAN ETAJ
 86. 86. COD PRE} PROIECT D Casedinlemn Construit cu o suprafa] relativ restrâns la sol [i folosind panta terenului, aceast caban poate fi folosit cu succes de un grup de prieteni sau o familie mai mare. Cele cinci dormitoare, dintre care unul este la parter, alturi de living, asigur o "capacitate de cazare" suficient. Confortul nu este uitat nici aici, dou bi cu du[ [i un grup sanitar [i o buctrie bine echipat asigurând acest lucru. O caban 12,15 m 6,25m Dormitoare 5 PROIECT COD M-604 D Bi + GS 2+1 Suprafa]a construit 77 mp Suprafa]a desf[urat 230 mp PLAN MANSARD$ O CASÃ PENTRU FIECARE FA}ADA PRINCIPAL$FA}ADA LATERAL$ PLAN PARTER Camer de zi 28,4 mp Baie 3,6 mp Buctrie 7,0 mp Dormitor 16,7 mp Hol 7,9 mp Hol 5,3 mp PLAN SUBSOL Pivni] 11,6 mp Depozit 27,3 mp Depozit 15,8 mp Baie 4,5 mp Hol 12,2 mp GS 2,3 mp Dormitor 13,8 mp Dormitor 13,8 mpDormitor 8,2 mp Dormitor 8,2 mp
 87. 87. PROPUNERE Casedinlemn Vila "Crina" Dormitoare 3 PROIECT COD R-603 I Bi + GS 3+1 Suprafa]a construit 185 mp Suprafa]a desf[urat 390 mp O CASÃ PENTRU FIECARE FA}ADA PRINCIPAL|FA}ADA LATERALÅ Construit `n totalitate din lemn, de dimensiuni mari, ofer tot confortul necesar unei familii cu doi copii. Parterul cuprinde spa]iile de zi: living-ul [i dinning-ul, buctria, un grup sanitar [i garajul. La etaj se afl trei dormitoare, fiecare având dressing [i baie proprie. Mansarda cuprinde un spa]iu pentru hobby. 17,20m 12,50 m PLAN PARTER PLAN ETAJ PLAN MANSARD| Garaj 27,0 mp Dormitor 17,6 mp Dormitor 17,2 mp Dormitor 26,6 mp Baie 10,5 mp Hol 30,8 mp Hobby 37,8 mp Dressing 10,5 mp Dressing 4,6 mp Baie 4,1 mp Baie 4,4 mp Gol dinning Hol 8,5 mp Dinning 37,8 mp Living 48,8 mp Buctrie 17,0 mp Cmar 2,2 mp G.S. 2,5 mp

×