دورهای سرمایه پذیری / سرمایه گذاری در استارتاپ‌های ایران

Founding Partner at Opatan Capital
Dec. 13, 2017
دورهای سرمایه پذیری / سرمایه گذاری در استارتاپ‌های ایران
دورهای سرمایه پذیری / سرمایه گذاری در استارتاپ‌های ایران
دورهای سرمایه پذیری / سرمایه گذاری در استارتاپ‌های ایران
دورهای سرمایه پذیری / سرمایه گذاری در استارتاپ‌های ایران
دورهای سرمایه پذیری / سرمایه گذاری در استارتاپ‌های ایران
دورهای سرمایه پذیری / سرمایه گذاری در استارتاپ‌های ایران
دورهای سرمایه پذیری / سرمایه گذاری در استارتاپ‌های ایران
دورهای سرمایه پذیری / سرمایه گذاری در استارتاپ‌های ایران
دورهای سرمایه پذیری / سرمایه گذاری در استارتاپ‌های ایران
دورهای سرمایه پذیری / سرمایه گذاری در استارتاپ‌های ایران
دورهای سرمایه پذیری / سرمایه گذاری در استارتاپ‌های ایران
دورهای سرمایه پذیری / سرمایه گذاری در استارتاپ‌های ایران
دورهای سرمایه پذیری / سرمایه گذاری در استارتاپ‌های ایران
دورهای سرمایه پذیری / سرمایه گذاری در استارتاپ‌های ایران
1 of 14

More Related Content

More from Nasser Ghanemzadeh

بوم ارزش پیشنهادی بوم ارزش پیشنهادی
بوم ارزش پیشنهادی Nasser Ghanemzadeh
درآمدی بر نوآوری مدل کسب و کاردرآمدی بر نوآوری مدل کسب و کار
درآمدی بر نوآوری مدل کسب و کارNasser Ghanemzadeh
تخته آزمایش - Experiment Boardتخته آزمایش - Experiment Board
تخته آزمایش - Experiment BoardNasser Ghanemzadeh
3fs Tehran Lean Startup Machine - Andraž Logar3fs Tehran Lean Startup Machine - Andraž Logar
3fs Tehran Lean Startup Machine - Andraž LogarNasser Ghanemzadeh
استارتاپ چیست ؟استارتاپ چیست ؟
استارتاپ چیست ؟Nasser Ghanemzadeh
کسب و کار نرم افزارهای آزاد / بازمتنکسب و کار نرم افزارهای آزاد / بازمتن
کسب و کار نرم افزارهای آزاد / بازمتنNasser Ghanemzadeh

دورهای سرمایه پذیری / سرمایه گذاری در استارتاپ‌های ایران