Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

دورهای سرمایه پذیری / سرمایه گذاری در استارتاپ‌های ایران

گاهی به نظر می‌آید که ادبیات سرمایه‌گذاری / سرمایه‌پذیری درست جا نیفتاده است. یکی از این بحث‌ها دورهای سرمایه‌گذاری است.

برای همین سعی کردم، ضمن ساده‌سازی، مراحل مختلف جذب سرمایه در ایران، اهداف هر مرحله، کارهایی که باید در مرحله انجام شود و حدود سرمایه‌ای که جذب می‌شود را در اسلایدهای بالا بیاورم.

 • Login to see the comments

دورهای سرمایه پذیری / سرمایه گذاری در استارتاپ‌های ایران

 1. 1. ‫ایران‬ ‫های‬‫استارتاپ‬ ‫در‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ / ‫پذیری‬ ‫سرمایه‬ ‫دورهای‬ ‫زاده‬ ‫غانم‬ ‫ناصر‬ www.businessofsoftware.ir @ghanemzadeh
 2. 2. ‫ایده‬ ‫ی‬‫مرحله‬ @ghanemzadeh
 3. 3. Idea Stage @ghanemzadeh
 4. 4. ‫ی‬‫ه‬‫ه‬‫مرحل‬Pre-Seed @ghanemzadeh
 5. 5. Pre-Seed @ghanemzadeh
 6. 6. ‫ی‬‫ه‬‫ه‬‫مرحل‬Seed @ghanemzadeh
 7. 7. Series Seed @ghanemzadeh
 8. 8. Series Seed @ghanemzadeh
 9. 9. Series A @ghanemzadeh
 10. 10. Series B, C, D, ... @ghanemzadeh
 11. 11. @ghanemzadeh
 12. 12. @ghanemzadeh ‫بنا‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫حدودی‬ ‫اند‬‫آمده‬ ‫نوشته‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫بازه‬ ‫و‬ ‫اعداد‬ ‫کنید‬ ‫دقت‬ .‫کنند‬ ‫تغییر‬ ‫ه‬‫ت‬‫اس‬ ‫ممکن‬ ‫مورد‬ ‫به‬
 13. 13. ‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫که‬ ‫برابرهایی‬ ‫و‬ ‫واژگان‬ :‫دور‬Round :‫پذیری‬‫سرمایه‬Funding :‫سرمایه‬‫جذب‬Fundraising :‫گذاری‬‫سرمایه‬Investing :‫خودگردانی‬Bootstraping :‫جمعی‬ ‫پذیری‬‫سرمایه‬CrowdFunding :‫گذار‬‫سرمایه‬ ‫ی‬‫فرشته‬Angel investor :‫جسور‬ ‫گذار‬‫سرمایه‬Venture Capitalist :‫جسورانه‬ ‫گذاری‬‫سرمایه‬ ‫شرکت‬Venture Capital Firm @ghanemzadeh
 14. 14. @ghanemzadeh ‫زاده‬ ‫غانم‬ ‫ناصر‬ www.businessofsoftware.ir

×