Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tạo bộ lọc khách hàng tự động

327 views

Published on

Tạo bộ lọc khách hàng tự động

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Tạo bộ lọc khách hàng tự động

  1. 1. TẠO BỘ LỌC Ngoài cách phân loại khách hàng theo nhóm và theo người phụ trách, bạn cũng có thể phân loại theo bộ lọc của cá nhân bạn. Bộ lọc giúp chúng ta lưu lịch sử tìm kiếm một điều kiện hay sử dụng. Ví dụ, bạn hay tìm kiếm nhóm khách hàng đã sử dụng sản phẩm A để gửi email giới thiệu về sản phẩm B, hoặc tìm kiếm những người ở Hà Nội để giới thiệu về khóa học A,… thì bạn có thể tạo bộ lọc để lưu lại lần sau cần tìm chỉ cần tìm kiếm bộ lọc đó không phải thao tác tìm lại từ đầu. Để phân loại được theo bộ lọc, chúng ta phải Tạo bộ lọc trước. Bạn thao tác theo hướng dẫn sau: Bước 1: Trên màn hình Quản lý khách hàng bạn nhấp chuột vào hình mũi tên cạnh nút Tìm kiếm để hệ thống hiển thị các điều kiện Tìm kiếm nâng cao. Bước 2: Bạn thêm điều kiện tìm kiếm vào ô tương ứng, ví dụ: những khách hàng ở Hà Nội và Nguồn khách hàng từ Facebook.
  2. 2. Bước 3: Bạn chọn Tạo bộ lọc, hệ thống hiển thị ra nơi để bạn điền tên của bộ lọc. Bước 4: Nhấp chuột vào Tạo bộ lọc một lần nữa để lưu bộ lọc. Bạn đã tạo ra một bộ lọc mới: Từ khi tạo bộ lọc, khi có 1 khách hàng mới thêm vào hệ thống thỏa mãn các điều kiện mà bạn tạo bộ lọc, hệ thống sẽ tự động thêm vào bộ lọc đó.

×