Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Thanh toán đơn hàng

348 views

Published on

Thanh toán đơn hàng

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Thanh toán đơn hàng

  1. 1. THANH TOÁN TRỰC TIẾP TRÊN ĐH Nếu hệ thống của bạn chỉ sử dụng CRM thì hệ thống sẽ thanh toán trực tiếp trên đơn hàng, nếu hệ thống bạn sử dụng thêm module Tài chính của GetFly sẽ là thanh toán qua phiếu thu và Quỹ. Bước 1: Bạn vào chi tiết đơn hàng: Bước 2: Nhấp vào nút ở cuối màn hình. Bước 3: Nhập số tiền khách hàng thanh toán vào màn hình mới và nhấp vào Cập nhật. Bạn có thể thanh toán thành nhiều lần, lần sau thanh toán thì hệ thống tự động trừ đi số tiền đã thanh toán: Chi tiết lịch sử thanh toán sẽ hiển thị ở màn hình bên tay phải của bạn.
  2. 2. Quay trở lại màn hình quản lý đơn hàng, bạn có thể xem những đơn hàng nào đã thanh toán hết những đơn hàng nào chưa.

×