Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Quản lý người dùng

1,391 views

Published on

Quản lý người dùng

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Quản lý người dùng

  1. 1. QUẢN LÝ NGƯỜI DÙNG Quản lý người dùng là những hoạt động liên quan đến thêm mới, sửa hoặc xóa thông tin người dùng trên hệ thống. Để truy cập chức năng quản lý người dùng bạn nhấn vào tên mình ở góc màn hình trên cùng bên phải chọn tab quản lý người dùng như hình bên dưới: Màn hình Hiển thị toàn bộ danh sách người dùng trên hệ thống: Lưu ý  Hệ thống lưu trữ toàn bộ Người dùng – User đã được thêm trên hệ thống.  Bạn có thể xóa bất cứ Người dùng nào, khi bị xóa Người dùng đó không thể đăng nhập vào hệ thống. Tài khoản người dùng chỉ bị khóa, không xóa hoàn toàn trên hệ thống.  Bạn có thể khôi phục những Người dùng bị xóa, Người dùng đó lại có thể đăng nhập vào hệ thống như những Người dùng khác. a) Thêm mới người dùng Để Thêm mới Người dùng, bạn làm theo những bước sau: Bước 1: Bấm nút trên màn hình danh sách người dùng. Bước 2: Điền đầy đủ những thông tin của người dùng:
  2. 2. (1) Tên đăng nhập: viết liền không dấu (2) Họ đệm, tên (3) Mật khẩu đăng nhập hệ thống (4) Lựa chọn phòng ban, chức vụ (5) Chọn nhóm quyền: người dùng được chọn nhóm quyền nào sẽ có quyền của nhóm đó. Bước 3: Bấm để tạo mới người dùng. Mẹo  Nếu tên tài khoàn đăng nhập của bạn là tài khoản Google Application hoặc Gmail, bạn có thể đăng nhập bằng chính tài khoản đó – Như chúng tôi đã đề cập ở phần Đăng nhập vào GetFly.

×