Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Decisio presentatie MKBA Schiphol en proces

472 views

Published on

Decisio presentatie over maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBA) voor ontwikkelingopties voor luchthaven Schiphol

Published in: Services
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Decisio presentatie MKBA Schiphol en proces

  1. 1. MKBA ontwikkelopties Schiphol Discussiebijeenkomst nieuwe werkpraktijken MKBA Kees van Ommeren 12 maart 2013
  2. 2. 2 | Economisch onderzoek en advies Indeling •Context en onderzoek •Het proces •Resultaat MKBA en proces •Leerpunten
  3. 3. 3 | Economisch onderzoek en advies Context en onderzoek •MKBA van verschillende ontwikkelopties voor de luchtvaart in Nederland •In het kader van de Alderstafel (commissie Alders) •Commissie brengt advies uit aan Minister •Betrokken partijen: –Ministeries, Provincies, Gemeenten –Milieu- en omwonendenorganisaties –KLM, Schiphol, LVNL •Parallel: MER en netwerkanalyses (prognoses) •Project uit 2008!!
  4. 4. 4 | Economisch onderzoek en advies Het proces •‘Ambtelijke’ tafel onder voorzitterschap van stevige externe projectleider •Uitvoerders van MKBA leveren alleen systematiek aan, deelnemers gevraagd inhoud te leveren (omvang effect, waardering effect). •Veel tijd gestoken in uitleg van onderzoeksmethode •Veel plenaire overleggen, maar ook veel bilaterale overleggen om specifieke zaken te bespreken
  5. 5. 5 | Economisch onderzoek en advies Het proces •Eerst gezamenlijk leidraad gemaakt en vastgesteld, pas daarna rekenen en analyseren •Veel aandacht voor speciale verzoeken over effecten en alternatieven, veel gevoeligheidsanalyses (wel toets planbureau op de achtergrond) •Bescheiden in conclusies (b.v. woningwaarde als benaderingsmethode geluidshinder)
  6. 6. 6 | Economisch onderzoek en advies Resultaat proces •Extra alternatief op verzoek bewoners •Alle betrokkenen begrepen en deelden de analyse •Niet iedereen was het eens met de conclusies •Lof over structurerende werking •‘Gemeenschappelijk begrip, referentiekader en taal’ Uiteindelijke beslissing (uitplaatsing naar Eindhoven/Lelystad) volgens externe projectleider vooral door politieke verhoudingen en slim opereren bewoners
  7. 7. 7 | Economisch onderzoek en advies Leerpunten •MKBA is goede kapstok voor proces met stakeholders! •Leerpunten voor aanpak: –Eerst zorgen voor begrip van methode –Dan eens worden over analyse (wat en hoe) –Veel aandacht voor overleg, zowel plenair als bilateraal (investeren in vertrouwen) –Onafhankelijke voorzittersrol van belang –Flexibele en open opstelling, niet te star in methodes denken –Veel aandacht voor gevoeligheidsanalyses •Organiseer tegenkrachten in project en/of onafhankelijke toetsing achteraf

×