Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Besnijdenis Nederlandse Vereninging Urologie

Slides on circumcision from presentation to Dutch Society of Urology, may 25, 2018.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Besnijdenis Nederlandse Vereninging Urologie

 1. 1. Besnijdenis: over godsdienstvrijheid en lichamelijke integriteit Gert van Dijk 25 mei 2018
 2. 2. (potentiële) belangenverstrengeling Geen Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Geen Besneden Nee Disclosure belangen spreker Iemands besnijdenisstatus bepaalt vaak diens positie in het debat.
 3. 3. De IJslandse wet tegen jongensbesnijdenis
 4. 4. Gaat dus niet om ‘verbod op jongensbesnijdenis’, maar om ‘gelijke rechten voor jongens en meisjes’ De bestaande wet tegen meisjesbesnijdenis De nieuwe wet verschilt slechts in 1 woord
 5. 5. Zijn er redenen om meisjesbesnijdenis medisch, moreel en juridisch anders te beoordelen dan jongensbesnijdenis?
 6. 6. Appels en peren?
 7. 7. Overeenkomsten • Gaan beiden over minderjarigen • Irreversibele ingreep aan de geslachtsorganen • Uitgevoerd om culturele/religieuze redenen • Geen toestemming van de betrokkene • Niet bedoeld om ziekte of afwijkingen te bestrijden • Kunnen tot medische, seksuele en psychologische problemen leiden • Komen in grote delen van de wereld voor • Enige verschil is prevalentie en maatschappelijke acceptatie • En toch worden ze moreel en juridisch heel verschillend beoordeeld…
 8. 8. • ‘Meisjesbesnijdenis is ‘veel erger’ dan jongensbesnijdenis’ • ‘Meisjesbesnijdenis heeft geen gezondheidsvoordelen’, (en jongensbesnijdenis wel) • ‘Meisjesbesnijdenis komt voort uit ‘onderdrukkende theorie’’ (en jongensbesnijdenis niet) • ‘Jongensbesnijdenis is toegestaan wegens godsdienstvrijheid’ (en meisjesbesnijdenis niet) Waarom zou meisjesbesnijdenis ‘anders’ zijn?
 9. 9. Meisjesbesnijdenis komt wereldwijd voor In veel verschillende vormen, van mild tot ernstig Alle culturen die aan meisjesbesnijdenis doen, doen ook aan jongensbesnijdenis. Andersom niet.
 10. 10. Meisjesbesnijdenis kent vele vormen
 11. 11. Is meisjesbesnijdenis ‘veel erger’ dan jongensbesnijdenis? • ‘Meisjesbesnijdenis’ is een containerbegrip voor scala aan ingrepen • Meisjesbesnijdenis in West-Afrika is van een geheel andere orde dan de meer symbolische vormen uit Zuidoost-Azië • Bij meisjesbesnijdenis wordt veelal gedacht aan de meest ernstige vorm. Deze meest mutilerende vorm is echter relatief zeldzaam. Meer symbolische vormen komen veel vaker voor • De meest voorkomende vormen van meisjesbesnijdenis zijn minder ingrijpend dan de meest voorkomende vorm van jongensbesnijdenis • Toch zijn alle vormen van meisjesbesnijdenis verboden
 12. 12. In strijd met fundamentele kinderrechten • Art. 11 Grondwet: ‘Ieder mens heeft recht op onaantastbaarheid van het lichaam’. • Art. 2 KV: ‘geen discriminatie van welke aard ook, ongeacht ras, huidskleur, geslacht, taal, godsdienst…’ • Art. 3: ‘de belangen van het kind vormen de eerste overweging.’ • Art. 19: ‘het kind beschermen tegen alle vormen van lichamelijk of geestelijk geweld, letsel of misbruik.’ • Art. 24: ‘maatregelen om traditionele gebruiken die schadelijk zijn voor de gezondheid van kinderen af te schaffen.’
 13. 13. Gerangschikt van minst schadelijk naar meest schadelijk. Bij meisjes zijn alle vormen verboden, ook de vormen die nauwelijks schadelijk zijn
 14. 14. Besnijdenis mag door niet- artsen worden uitgevoerd
 15. 15. Besnijdenis zit in sommige aanvullende verzekeringen
 16. 16. ‘Onderdrukkende theorie!’ • Jongens- en meisjesbesnijdenis zijn niet één specifieke praktijk, maar een containerbegrip voor groot aantal verschillende ingrepen. • Kennen beide een lange geschiedenis en worden vanuit een groot aantal motieven en achtergronden uitgevoerd • ‘It makes the child cleaner, properly prepared to enter into adult society, and eligible in due course for marriage and sexual life’ (L.B. Glick,Marked in Your Flesh: Circumcision from Ancient Judea to Modern America, OxfordScholarship, July 2005) • ‘All forms of genital alteration are derived from ideas of the place of human sexuality in society, are intended to alter sexual function in some way, and are performed in the belief that the procedure – no matter how physically injurious – will in someway improve the subject’s life.’ H. Lightfoot-Klein, ‘Similarities in Attitudes and Misconceptions about Male and Female Sexual Mutilations’, in: G.C. Denniston & M. Fayre Milos, Sexual Mutilations A Human Tragedy, 1997, p. 131-135
 17. 17. ‘Verschillende intentie!’ • Jongens- en meisjesbesnijdenis hebben geen wezenlijk verschillende motivatie of achtergrond • En zelfs als dat wel zo was, dan is het de vraag of dat relevant is • Ook met ‘goede’ motieven (‘hygiëne’, ‘mooier’) zouden we meisjesbesnijdenis niet goedkeuren • En welke vormen van meisjesbesnijdenis zouden dan met welke motieven gerechtvaardigd kunnen worden? • En hoe gaan we dat controleren?
 18. 18. Jongensbesnijdenis heeft medische ‘voordelen’! • Vroeger: hoofdpijn, artritis, jicht, reuma, masturbatie, verlamming, vergiftiging, hernia, epilepsie, astma, alcoholisme • Tegenwoordig: UWI? HIV? HPV? Penisca? • UWI’s in jongens zijn zeldzaam en eenvoudig te genezen met antibiotica • Volgens AAP 100 besnijdenissen nodig om 1 UWI te voorkomen • HIV: omstreden literatuur, niet relevant voor kinderen, VS veel hogere prevalentie • Andere mogelijke voordelen zijn eveneens omstreden en treden bovendien pas op latere leeftijd op • Criteria preventieve geneeskunde (proportionaliteit, subsidiariteit) kunnen amputatie van gezonde lichaamsdelen niet rechtvaardigen
 19. 19. Complicaties jongensbesnijdenis: • Korte termijn, infecties, bloedingen • Middellange termijn: meatus stenose • Lange termijn: seksuele problemen • Maar eigenlijk niet relevant: verlies voorhuid is in zichzelf schadelijk • Bij medisch niet-noodzakelijke ingreep is iedere complicatie er één te veel
 20. 20. Medische ‘voordelen’ van meisjesbesnijdenis? Deze dia is leeg Nooit onderzoek gedaan naar ‘voordelen’ Dergelijk onderzoek zouden we ook ethisch onverantwoord vinden Maar bij jongens doen we wel onderzoek naar ‘voordelen’ – dubbele moraal?
 21. 21. Bij meisjes kijken we naar rechten: • WHO: ‘Female genital mutilation of any type has been recognized as a harmful practice and violation of human rights of girls and women’ • WHO: ‘The guiding principles for considering genital practices as female genital mutilation should be those of human rights, including the right to health, the rights of children and the right to nondiscrimination on the basis of sex’ • Pharos: ‘Als het om de integriteit van het lichaam van het meisje gaat, moet geen enkel compromis worden gesloten’ • KNMG: ‘Artsen kunnen niet meewerken aan besnijdenis van vrouwen en meisjes. Alle vormen van besnijdenis – ook een incisie in de voorhuid van de clitoris – worden daarbij geacht mutilerend te zijn.’
 22. 22. En bij jongens kijken we naar ‘schade’: • Minister: ‘Bij besnijdenis van jongens – als de ingreep correct wordt uitgevoerd – zijn er geen negatieve gevolgen voor lichamelijk en psychisch functioneren. Op grond hiervan is er voor de overheid geen aanleiding tot een verbod’ (Antwoord vragen Wiegman-van Meppelen Scheppink over de oproep van artsen tegen jongensbesnijdenis 2011 oktober 25, ah-tk-20112012-406.)
 23. 23. Morele problemen jongensbesnijdenis • In strijd met recht op autonomie en lichamelijke integriteit • Voor niet-medisch noodzakelijke ingrepen is toestemming vereist • Bij wilsonbekwamen: alleen ingrijpen bij ziekte of afwijkingen • Of als overtuigend aangetoond kan worden dat de ingreep in het belang is van het kind (vaccinaties) • Tatoeages en piercings zijn ook niet toegestaan bij kinderen
 24. 24. Een verschillend discours… • Meisjesbesnijdenis wordt niet veroordeeld omdat het altijd schadelijk voor vrouwen zou zijn – dat is namelijk niet zo - maar omdat het een schending van de rechten van meisjes is • Jongensbesnijdenis wordt louter beoordeeld in termen van schadelijkheid en om die reden niet veroordeeld • Als jongensbesnijdenis is toegestaan vanwege godsdienstvrijheid – waarom geldt dat dan voor meisjes niet? • Als we jongens- en meisjesbesnijdenis beide in termen van schadelijkheid zouden beoordelen – dan zouden we ‘lichte’ vormen van meisjesbesnijdenis moeten toestaan
 25. 25. AAP stelde ‘symbolische’ besnijdenis voor AAP stelde ‘symbolische’ besnijdenis voor bij meisjes En trok dat na drie weken weer in
 26. 26. ‘Vaccinaties!’ • ‘Ouders vaccineren hun kinderen, en schenden daarmee ook hun lichamelijke integriteit’ • Klopt. Vaccinaties zijn schending lichamelijke integriteit • Maar. Vaccinaties worden gedaan vanuit gezondheidsbelang van kinderen, niet vanuit culturele of religieuze opvattingen van de ouders • Vaccinaties tegen kinderziektes kunnen niet uitgesteld worden tot volwassenheid
 27. 27. Godsdienstvrijheid? • Recht op godsdienstvrijheid is een schildrecht, geen claimrecht • Geeft (beperkt) zeggingsmacht over het eigen lichaam, niet over die van anderen • Recht op godsdienstvrijheid is geclausuleerd en op vele manieren ingeperkt: • Jehova’s mogen ook geen bloedtransfusie ontzeggen aan hun kinderen
 28. 28. Conclusie • Jongens- en meisjesbesnijdenis komen in achtergrond en uitwerking grotendeels overeen • Jongens- en meisjesbesnijdenis worden in verschillende morele termen beoordeeld: ‘schadelijkheid’ versus ‘rechten’ • Meisjesbesnijdenis wordt in alle vormen veroordeeld, jongensbesnijdenis wordt in alle vormen geaccepteerd (omdat het niet ‘schadelijk’ zou zijn – wat niet juist is) • Er is een opvallende dubbele moraal in de juridische en morele beoordeling van de beide praktijken
 29. 29. Zijn er redenen om meisjesbesnijdenis medisch, moreel en juridisch anders te beoordelen dan jongensbesnijdenis?
 30. 30. Jongensbesnijdenis tussen godsdienstvrijheid en lichamelijke integriteit Gert van Dijk 25 mei 2018

×