Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Workshop 'Groen en natuur in de stad'

609 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Workshop 'Groen en natuur in de stad'

 1. 1. Tegen 2050 maken we samen van Antwerpen eenduurzame stad waarin we het welzijn van bewoners enbezoekers kunnen verzekeren, een bloeiende economiekunnen opbouwen én onze ecologische grenzenrespecteren.Antwerpen wordt een duurzame stad!2020 - 20 % reductie (50%eigen stedelijke werking)-> Klimaatneutraal 2050Steeds meer eindelozematerialen gebruikenGeïntegreerdwatersysteem 2040Behoud enversterking vanbiodiversiteitEco-innovatie énduurzame chemie…
 2. 2. Stadslab2050 = voortrekker van transitieprogrammavoor duurzame stad:Nood à uniek samenwerkingsverbandSamen werken aancomplexe uitdagingenvoor een duurzame stadMede-eigenaar
 3. 3. • Stedelijk Laboratorium dat transitie naarduurzame stad wil helpen verwezenlijken.• Verzamelplaats voor de voorlopers uit allegeledingen van de maatschappij die inAntwerpen met duurzame trajecten bezig zijn.• Een plaats zijn voor alles wat met duurzameverandering te maken heeft in de stad. Met eenfocus op acties en experimentenStadslab2050 is:
 4. 4. Transitie?VMM milieuverkenning 2030, p. 358Fundamentele veranderingen in de structuur, cultuur enwerkwijzen van maatschappelijke systemen (bv. hetvoedselsysteem, het energiesysteem of het mobiliteitssysteem).Antwerpen focus op acties
 5. 5. • Samenwerking:• verschillende capaciteiten samenbrengen• Incubatie en versnelling:• incubatieruimtes, begeleiding op maat, creatieve netwerken• Acties:• focus op acties en experimenten• Communicatie:• delen van goede praktijken, zichtbaar maken van verandering• Capaciteitsopbouw:• continue lerenAanpak
 6. 6. Structuur Stadslab2050
 7. 7. • Uitwisselen van kennis - leren• Inspirerende voorbeelden tonen• Fundamentele vernieuwing en innovatie• Focus = komen tot voorstellen voor concreteacties en experimentenOntmoetingsruimte10 oktober : Groen en natuur in de stad – Felix Pakhuis3 december: Duurzaam wonen en bouwen – Designcentrum DeWinkelhaak
 8. 8. ‘Groen en natuur in de stad’WorkshopOntmoetings-ruimte 10oktoberPrincipes/Theorisch kaderBestaande praktijkenInnoverende acties‘Spontane’ ActiesBegeleide acties Selectiecriteria
 9. 9. • Samenwerkingsverband• Nood/verwachting à begeleiding• Impact• Ecologisch• Sociaal• Economisch• Zichtbaarheid• Originaliteit• Doorschaalbaarheid• HefboomeffectSelectiecriteria - Jury
 10. 10. 2013 2015 2017…….Zichtbaar makenDoenVerbindenVersnellenLerenVisievormingOntmoetingsruimteNaar eenDuurzame StadWat na 10oktober!?
 11. 11. Contact:• info@stadslab2050.be• Stadslab2050 #Stadslab2050• www.stadslab2050.be
 12. 12. • Kennismaken. Wie is hier nog?• 14u. Binnenbrengen van de verschillendeperspectieven: hoe kijken we samen naar groenen natuur in de stad?• 15u15. Samenbrengen tot 1 gedeelde visie enwaarden (plenair oogsten)• 15u45. Naar een succesvolle ontmoetingsruimteop 10/10• 16u15. Plenair afsluiten en volgende stappen• 16u30. Einde van deze workshopAgenda
 13. 13. Ga op de plaats staan waar je werktMaak kennis met je ‘buren’.• Stel jezelf kort voor• Vertel: wat breng je mee aan kennis, competenties, middelen,netwerk, mensen… om van ‘meer groen en natuur in de stad’een succes te maken?De stadskaart (1)
 14. 14. Ga staan op die plek in Antwerpen waar volgensjou al vergroening/meer groen & natuurbezig/aanwezig isMaak kennis met je ‘buren’.• Stel jezelf kort voor• Vertel: wat maakt dat je deze plek reeds een goed voorbeeldvindt van ‘groen en natuur in de stad’?De stadskaart (2)
 15. 15. Stap 1.• Welk soort beeld heb jij bij het vergroenen van de stad?• Ga naar de tafel met tijdschriften en blader door hetbeeldmateriaal. (circa 10’)• Scheur toepasselijke beelden/woorden/slogans... uit.• Associeer en laat je leiden door het toeval.• Je doet deze oefening individueel.• Als je jouw beeldmateriaal hebt, ga dan terug naar je tafel.Maak in subgroepjes een moodboard
 16. 16. Stap 2.• Licht om beurt de beelden toe.• Cluster zoveel mogelijk de beelden die volgens jullie bij elkaarhoren. Geef indien mogelijk elke cluster een titel.• Teken met de kleurstiften verbanden en schrijf er enkelekernwoorden bij zodat jullie moodboard voor een buitenstaandertoegankelijker wordt. (circa 20’)Maak in subgroepjes een moodboard
 17. 17. Stap 3 (circa 30’). Beantwoord volgende vragen enschrijf ze op de flipGegeven dit moodboard,• hoe kijken we als groep naar ‘groen in de stad’• welke waarde heeft ‘groen in de stad’• welk type acties zijn er nodig om dit te realiseren• wie heb je hiervoor nodigHangt na afloop jullie moodboard en ingevuldetemplateflip tegen de kartonnen wand. Kies eenwoordvoerder die na de koffiepauze op max. 3’ deessentie samenvat.Maak in subgroepjes een moodboard
 18. 18. Ga gerust al eens kijken wat de andere tafelshebben gemaaktKoffiepauze
 19. 19. Plenaire oogst
 20. 20. • Vorm trio’s met ‘onbekenden’• Beantwoord op 3’ tijd de voorliggende vraag.Schrijf met stift op het tafellaken.• Denk creatief, vrij en onbeperkt. Kwantiteitmaakt mee de kwaliteit!• Als de muziek stopt schuif je door naar devolgende flipTurbobrainstorm
 21. 21. • Verslag -> opstartnota• Programma uitwerkenmét geïnteresseerdepartners• Communicatie:motiveren en wervenHoe gaan weverder?
 22. 22. • Mee trekken en ondersteunen vanStadslab2050• Kernteam: doorstroming stedelijke diensten• Communicatie en zichtbaarheid• Logistieke ondersteuning (catering, zalen)• Stimulansen voor projecten• Begeleiding van beloftevolle acties• Mogelijke financiële ondersteuning• Delen van expertiseEngagement van de stadAntwerpen
 23. 23. • Blijvend inzet voor duurzame organisatie• Actief meewerken à Stadslab2050• Ontmoetingsruimte• Uitwisselen met andere partners• Acties en experimenten opzetten• Verspreiden van communicatie• Engagement publiek maken via partnerpaginaStadslab2050Partner van Stadslab2050?
 24. 24. Bedankt!!www.stadslab2050.be

×