Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Verpleegkundig proces rapporteren eisen deel 2

8,843 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Verpleegkundig proces rapporteren eisen deel 2

 1. 1. VERPLEEGKUNDIG RAPPORTEREN DRIE WORKSHOPS OVER RAPPORTEREN:1) OBSERVEREN EN RAPPORTEREN2) RAPPORTAGE VOORWAARDEN3) RAPPORTAGE SYSTEMEN
 2. 2. A.U.B.MOBIELTJE UITEN VAN TAFEL
 3. 3. PROGRAMMA RAPPORTAGE VOORWAARDEN• INVENTARISEREN LEERVRAGEN/LEER-ONTWIKKELLIJNEN•JURIDISCHE ASPECTEN BIJ RAPPORTEREN• WAAROM RAPPORTEREN WE?• VORMEN VAN RAPPORTAGE• RAPPORTAGE EISEN•TEST OBJECTIEF RAPPORTEREN•T IPS
 4. 4. INVENTARISEREN LEERVRAGEN/LEER- ONTWIKKELLIJNEN WAT VERWACHT JE VAN DEZE TRAINING TE LEREN?NABESPREKEN OPDRACHT VOORBEELDENRAPPORTAGE
 5. 5. WETGEVINGWetgeving in Nederland van toepassingop de gegevensverzameling in degezondheidszorg is vooral :Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst(WGBO) en deWet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).De WGBO stelt vooral eisen aan de wijze waarop gegevensworden verzameld en gebruikt.De WBPstelt algemene voorwaarden aangegevensverwerking. De WBP vervangt de WetPersoonsregistraties (WPR) uit
 6. 6. . WAAROM RAPPORTEREN WE ?• Informatieoverdracht;• tijdig signaleren van problemen;• overzicht van het verloop van het verblijf van de bewoner
 7. 7. Op het eerste punt is hierboven al ingegaan. Het tijdig signaleren van problemen is belangrijk, omdat tijdig actie ondernemen niet alleen van belang is voor WAAROM RAPPORTEREN WE ? • Op het eerste punt is hierboven al ingegaan •. Het tijdig signaleren van problemen is belangrijk, omdat tijdig actie ondernemen niet alleen van belang is voor het welzijn van de cliënt, maar ook omdat voorkomen beter is dan genezen. • Overigens, het rapport signaleert niets, het is de schrijver die signaleert.
 8. 8. Vormen van RapportageWe maken onderscheid tussen twee vormen van rapportage VORMEN VAN RAPPORTAGE • We maken onderscheid tussen twee vormen van rapportage • Mondelinge rapportage; • Schriftelijke rapportage
 9. 9. MONDELINGE RAPPORTAGE;Voordelen zijn:- je kunt informatie in een gesprek rechtstreeks geven;- je hebt de mogelijkheid om je informatie toe te lichten;- spreken is vaak overtuigender;- de effecten van je informatie op anderen zijn waarneembaar en direct bespreekbaar.
 10. 10. MONDELINGE RAPPORTAGE;Nadelen zijn:- je kunt gemakkelijk te lang op iets ingaan, waardoor het feit te veel nadruk krijgt;- veel gesprekken worden niet vastgelegd en zijn dus niet herhaalbaar;- de beïnvloeding door anderen is soms groter dan wenselijk en verantwoord is;- je hebt moeite met het onder woorden brengen van deinformatie, waardoor het gesprek onduidelijk kan worden.
 11. 11. SCHRIFTELIJKE RAPPORTAGE;Voordelen zijn:- iets wat op papier staat ligt vast en is later altijd weer terug tevinden; daarom moet er bewust en zorgvuldig mee omgegaanworden;- voordat je iets opschrijft kun je eerst rustig nadenken overdatgene wat je wilt zeggen;- het verslag kan door iedereen die er belang bij heeft gelezenworden;- degene die rapporteert hoeft daarbij niet telkens aanwezig tezijn;- de lezer kan de rapportage enkele malen herlezen en hetgoed op zich in laten werken, waardoor hij beter in staat iserop in te haken
 12. 12. SCHRIFTELIJKE RAPPORTAGE;Nadelen zijn:- het schrijven van een verslag kost meer tijddan wanneer je mondeling rapporteert;- je krijgt tijdens het schrijven geen feedback dieaangeeft of de informatie goed overkomt;- je moet je woorden zorgvuldig wikken enwegen.
 13. 13. EISEN AAN DE RAPPORTAGEDuidelijk leesbaar handschrift encorrect taalgebruik.Vermijd etikettering en subjectieve termen.Rapporteer zo objectief mogelijk dus zoveelmogelijk in termen van gedragVermijd interpretaties als je het toch doet geefdan duidelijk aan dat het jou interpretatie is.
 14. 14. EISEN AAN DE RAPPORTAGEEen rapport moet overzichtelijk en volledig zijn.Een rapport bevat alle dagelijkse informatie over dedienstverlening aan een cliënt. : er is altijd maar éénrapport over een cliënt.Hou het geheel overzichtelijk.De informatie moet snel leesbaar zijn.De informatie moet volledig zijn en de meest recenteinformatie bevatten.
 15. 15. EISEN AAN DE RAPPORTAGEInzage- en correctierecht.Een cliënt heeft altijd recht om het eigen rapport in te zien enindien deze vindt dat er zaken in staan waar hij / zij het nietmee eens is (bezwaar tegen heeft), dan moeten dezegecorrigeerd worden.Een en ander is geregeld in de Wet BeschermingPersoonsgegevens.Een familielid mag het rapport alleen lezen indien de cliëntdaar toestemming voor heeft gegeven.Is een cliënt niet aanspreekbaar dan mag de formeelaangesteld contactpersoon het rapport inzien.
 16. 16. TEST OBJECTIEF RAPPORTEREN *1. A: Mevrouw belde 3 keer om naar het toilet geholpen te worden.B: Mevrouw belde erg vaak.2. A: Meneer wilde persé niet uit bed, hij trilde erg.B: Meneer durfde zijn bed niet uit, hij trilde van angst.3. A: Mevrouw is erg vergeetachtig vandaag.B: Toen ik 10 minuten later kwam wist mevrouw zich de afspraak niet meer teherinneren.4. A: Tijdens het theedrinken vanmiddag schreeuwde meneer tegen de anderebewoners.B: Tijdens het theedrinken was meneer weer eens agressief tegen de anderebewoners.* http://www.btsg.nl/btsg_bibliotheek2010.htm
 17. 17. VERVOLG TEST OBJECTIEF RAPPORTEREN5.A: Mevrouw was vandaag met geen mogelijkheid tot douchen te bewegen.B: Mevrouw gaf aan vanmiddag niet onder de douche te willen6. A: Na het bezoek van de kinderen staarde mevrouw voor zich uit en beantwoordemijn vragen niet.B: Na het bezoek van de kinderen was mevrouw erg somber.7. A: Meneer was vanmorgen drijfnat van de urine.B: Meneer was vanmorgen incontinent van urine.8. A: Toen meneer van het koffiedrinken terug kwam, kon hij de kamer niet vinden.B: Meneer was gedesoriënteerd in plaats.9. A: Meneer was erg verward.B: Vanmorgen probeerde meneer zijn broek over het hoofd aan te trekken. Bij heteten ging hij aan de verkeerde tafel zitten en later sprak hij de medewerkervoedingsdienst met dokter aan.
 18. 18. TIPS EN TRUCSVoordat je begint aan je rapportage, stel jezelf dan deze vragen:- Zijn de gegevens die ik wil noteren van belangvoor mijn collegas om de patiënt goed teverplegen?- Bevatten deze gegevens nieuwe, aanvullendeen/of corrigerende informatie en leiden ze tot eenbevestiging of bijstelling van de huidigewerkwijze?
 19. 19. TIPS EN TRUCS-Zijn de gegevens verzameld door gesprekkenmet de patiënt of door observatie van depatiënt?- Bevatten de gegevens informatie die anderebetrokken disciplines nodig kunnen hebben bijhet verlenen van hun zorg?Is het antwoord op een van deze vragen nee?Bedenk dan nog eens goed of het wel hetvermelden waard is...
 20. 20. TIPS EN TRUCS- De rapportage is voorzien van datum.- De rapportage is voorzien van tijd.-De rapportage is voorzien van de naam van degene diegerapporteerd heeft (geen paraaf).-- De rapportage bevat alleen gestandaardiseerdeafkortingen.- Er is gerapporteerd met een duidelijk leesbaarhandschrift.- De rapportage is concreet: er wordt precies aangegevenwat er wordt bedoeld.- De rapportage is bondig: de rapportage bevat ter zakedoende informatie.
 21. 21. TIPS EN TRUCS- De rapportage is concreet: er wordt preciesaangegeven wat er wordt bedoeld.- De rapportage is bondig: de rapportage bevat ter zakedoende informatie.- Hoofdzaken worden onderscheiden van bijzaken.- De rapportage is eenduidig: bevat voor de gebruikerbekende begrippen.- Onbekende terminologie en jargon dient vermeden teworden• Het woordgebruik en de zinsbouw mogen nietverwarrend zijn.
 22. 22. RAPPORTAGE BLOOPERSOver een onrustige bewoner: "Mevrouw was erg loopsvanavond".of iemand die het heel netjes wilde doen: "mevrouw heeft1x geformeerd" i.p.v gebraakt of gevomeerd. Duidelijkeen geval van klepel en klok.Iemand schreef in de communicatiemap dat een collegawas opgenomen op "de paarse afdeling" i.p.v op dePAAZ afdeling.
 23. 23. OPDRACHT VOLGENDE BIJEENKOMSTNEEM EEN VOORBEELD VAN OBJECTIEVERAPPORTAGE MEE.NEEM EEN VOORBEELDVAN SUBJECTIEVERAPPORTAGE MEE.
 24. 24. NABESPREKING
 25. 25. Http://www.zorgprotocollen.nl/termen.htm http://olczorg.jouwpagina.nl/http://www.nursing.nl/verpleegkunde/kwaliteit-van-zorg/verpleegkundige-rapportagehttp://home.zonnet.nl/bouwknegt01/hoofdstuk_iv.htm#raphttp://www.nu91-leden.nl/uploads/8%20sept%202011.pdf

×