ภูมิสถาปนิก

872 views

Published on

ภูมิสถาปนิก

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
872
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ภูมิสถาปนิก

  1. 1. ภูมิสถาปนิก- Landscape-Architectภูมิสถาปัตยกรรมคืออะไรงานของภูมิสถาปนิกอาจครอบคลุมตั้งแต่การสรรค์สร้างสวนสาธารณะและถนนอุทยานไปจนถึงการวางผังบริ เวณกลุ่มอาคารสานักงาน จากการออกแบบที่พกอาศัยไปจนถึงการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานของเมือง ัและการจัดการพื้นที่ธรรมชาติขนาดใหญ่ หรื อการฟื้ นฟูภูมิทศน์ที่เสี ยหาย เช่น เหมืองแร่ เก่า บริ เวณฝังกลบ ัขยะ ภูมิสถาปั ตยกรรมทับซ้อนกับการจัดสวน ก็จริ ง แต่จะเป็ นงานวิชาชีพที่มีปัจจัยพิจารณาในการออกแบบและมีขอบเขตกว้างขวางกว่านิยามอาชีพ ผูปฏิบติงานภูมิสถาปนิก-Landscape-Architectทาหน้าที่ วางแผนงาน เตรี ยมการเขียนแบบ และ ้ ัควบคุมการตกแต่งพื้นที่ และวางแปลนจัดสถานที่ต่างๆ เช่น พื้นที่สีเขียว (Green Area) ทั้งใน และนอกอาคารใน สถานประกอบกิจการ สนามกอล์ฟ และสวนสาธารณะ ศึกษาสภาพของสถานที่ โดยคานึงถึงการ ่ระบายน้ า ลักษณะของผิวดิน ต้นไม้ หิ น และสิ่ งก่อสร้างต่างๆ ที่มีอยูในบริ เวณพื้นที่ลักษณะของงานที่ทา
  2. 2. ผู้ปฏิบัตงานภูมิสถาปนิก-Landscape-Architectจะต้ องทางานหลัก ดังนี้ ิ1. เขียนแบบร่ างแสดงภาพแผนผัง (Perspective) โดยใช้มาตราส่ วนที่เหมาะสมกับพื้นที่น้ น แสดงให้เห็น ั ่ถนน ทางเท้า ตึกรามบ้านช่อง สะพาน รั้ว ท่อระบายน้ าโสโครก แนะนาชนิดของต้นไม้ ไม้พุม และไม้ดอกให้ปลูกตามที่ต่างๆ ให้เหมาะสมกับลักษณะที่ดินและกลมกลืนกับสถาปั ตยกรรมที่มีอยูแล้ว ร่ วมกับ ่สถาปนิก มัฑณากร นาเสนอให้ลูกค้าพิจารณา2. เตรี ยมรายละเอียดและประมาณการราคา ควบคุมรายละเอียดของแบบแปลน3. ควบคุมการทางานอย่างใกล้ชิด และต้องออกภาคสนามเพื่อตรวจดูงาน และแก้ไข ให้เป็ นไปตามข้อตกลงสภาพการจ้ างงาน ผูปฏิบติงานอาชีพภูมิสถาปนิกที่รับราชการจะได้รับเงิ นเดือนตามวุฒิการศึกษา สถาปนิกที่ทางาน ้ ั ่ ่ ักับภาคเอกชนจะได้รับเงินเดือน ขั้นต้นอยูระหว่าง 7,000 -8,000 บาท ขึ้นอยูกบฝี มือ และประสบการณ์ในการฝึ กงานขณะที่กาลังศึกษาอยู่ โดยเฉพาะผูที่มีความสามารถวาดภาพแสดงแผนผัง (Perspective) ได้ดี ้อาจจะได้ค่าตอบแทนการทางานเป็ นเงินเดือนขั้นต้นประมาณ 10,000 บาท และมีสวัสดิการตามกฎหมาย ่ ัแรงงาน และผลประโยชน์อย่างอื่น เช่น โบนัสขึ้นอยูกบ โครงการงานแต่ละโครงการเมื่อโครงการเสร็ จสิ้ นลง ผูประกอบภูมิสถาปนิก-Landscape-Architectจะได้รับโบนัส เป็ น 2-3 เท่าของเงินเดือนและมีโบนัสสิ้ นปี ้ ่อีกต่างหากการ ขึ้นเงินเดือนประจาปี จะประเมินการขึ้นอยูในระดับ 10% ของเงินเดือนที่ได้ในปั จจุบน ัถ้าผูสนใจประกอบภูมิสถาปนิก-Landscape-Architectประกอบธุ รกิจส่ วนตัวเอง ก็จะต้องออกแบบนาเสนอ ้ลูกค้าพร้อมจัดหาวัสดุให้ครบ ส่ วนมากรายได้ของผูประกอบอาชีพของตนเองจะได้จากการรับเหมาทั้ง ้ออกแบบและจัดตกแต่งให้อีกเป็ นเงินประมาณ 10 % ของราคาค่าก่อสร้างบ้าน หรื ออาคารทั้งหมด เช่น ถ้าสถาปนิกออกแบบ และสร้างบ้านราคาประมาณ 5 ล้านบาท จะเป็ นค่าออกแบบและตกแต่งสวนประมาณ 5แสนบาทกาหนดเวลาการทางานของผูประกอบภูมิสถาปนิก-Landscape-Architectไม่แน่นอน เพราะงานที่ทาเป็ น ้ลักษณะงานโครงการจึงมุ่งผลสาเร็ จของงานมากกว่าการทางานที่ข้ ึนอยูกบชัวโมงทางาน ่ ั ่
  3. 3. สภาพการทางาน ปฏิบติงานในสานักงานของฝ่ ายออกแบบสร้างสรรค์ ที่มีอุปกรณ์เครื่ องมือเครื่ องใช้ในการออกแบบ ัพร้อมและออกนอกพื้นที่ หรื อออกภาคสนามเพื่อตรวจดูงานให้ตรงกับงานที่ออกแบบไว้คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชี พ1. มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขาภูมิสถาปัตย์2. มีความคิดสร้างสรรค์ เป็ นคนมีความละเอียดรอบคอบ และถี่ถวน ้3. ต้องเป็ นผูที่มีความสามารถวาดภาพรวม (perspective) ในการนาเสนอได้ดี ้4. เป็ นผูมีความสามารถในการคานวณราคาประมาณการ และจัดทา Bill Quantity ได้ ้5. อาจมีทกษะในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมในการช่วยออกแบบ ั6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ให้ความร่ วมมือกับทีมงานดี ่7. เป็ นผูมีวสัยทัศน์ และปรับปรุ งความรู ้ความสามารถอยูตลอดเวลา ้ ิ8. สามารถเดินทางไปทางานต่างจังหวัดและต่างประเทศได้ผูที่จะประกอบภูมิสถาปนิก-Landscape-Architect ควรเตรี ยมความพร้อมดังต่อไปนี้คือ: ต้องเข้ารับการศึกษา ้สาขา ภูมิสถาปั ตย์ ภาควิชาสถาปั ตยกรรม ในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่ งจะเป็ นสาขาที่เรี ยน เกี่ยวกับการออกแบบจัด ผังเมือง วางระบบการสร้างอาคารบ้านเรื อนเน้นความสะอาดใช้กรรมวิธีทางภูมิสถาปั ตย์ช่วยปกปิ ดพรางทัศนียภาพที่ไม่สวยงามในที่สาธารณ เช่นห้องน้ า ที่เก็บขยะ ถังขยะ เพื่อให้ ถูกสุ ขลักษณะ สะอาดสวยงามและการใช้ประโยชน์สูงสุ ดโอกาสในการมีงานทา ปัจจุบน อาชีพภูมิสถาปนิกกลับดาเนินไปได้ดีในขณะที่สภาพเศรษฐกิจในวงการก่อสร้าง และ ัอสังหาริ มทรัพย์ได้รับผลกระทบมาก ดังนั้นเมื่อเจ้าของสถานประกอบกิจการไม่สามารถขยายการ ก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมได้ จึงหันมาให้ความสาคัญกับจัดการตกแต่งพื้นที่สีเขียวบริ เวณสถานประกอบกิจการให้ดู
  4. 4. สะอาด และช่วยส่ งเสริ มภาพลักษณ์ของสถานประกอบกิจการมากขึ้น อีกทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวางผังเมือง ในประเทศไทยได้ให้ความสนใจเพิมและขยายพื้นที่สีเขียวเพื่อให้เป็ นปอดของชาวเมืองทัวทุก ่ ่จังหวัดมากขึ้น โดยจัดให้มีการขยายสวนสาธารณะ สวนสุ ขภาพเพื่อให้ประชาชนได้มาใช้พกผ่อน และออก ักาลังกายนักภูมิสถาปนิกที่ทางานกับธุ รกิจภาคเอกชน เมื่อทางานไปได้สักระยะหนึ่ง จะออกมาประกอบกิจการ ของตนเอง โดยรับเหมาออกแบบ และบริ การจัดหาวัสดุมาตกแต่งสวน หรื อสถานที่อย่างครบวงจร เพราะมีรายได้ดี ดังนั้น ภูมิสถาปนิกยังเป็ นที่ตองการของตลาดแรงงานระดับปานกลางถึงมากในช่วงนี้ ้ภูมิสถาปนิกทางานในพื้นที่ภายนอกอาคารเกือบทุกชนิ ดและพื้นบางส่ วนภายในหรื อบนดาดฟ้ าอาคาร ทั้งใหญ่และเล็ก ในเมืองและชนบท ทั้งด้วยวัสดุ “แข็ง” (hardscape) / “นุ่ม” (softscape) ภูมิสถาปนิกทางานครอบคลุม:„ รู ปทรง ขนาดส่ วนและการวางผังโครงการใหม่„ งานที่พกอาศัยส่ วนบุคคลและงานสาธารณะ ั„ การออกแบบผังบริ เวณโรงเรี ยน มหาวิทยาลัยและโรงแรม„ สวนสาธารณะ สนามกอล์ฟ สวนสนุกและสนามเล่นกีฬาต่างๆ„ บริ เวณโครงการเคหะ นิคมอุตสาหกรรมและโครงการเชิงการค้า„ ทางหลวง โครงสร้างทางการขนส่ ง สะพานและทางผ่าน„ ลานเมืองและลานชุมชนและระบบทางเดินเท้า„ โครงการฟื้ นฟูชุมชนเมืองขนาดเล็กและใหญ่„ ป่ า แหล่งท่องเที่ยว ภูมิทศน์ประวัติศาสตร์ และการประเมินทางภูมิทศน์หรื อการศึกษาด้านการ ั ัอนุรักษ์„ ภูมิทศน์วฒนธรรม (Cultural Landscape) ั ั
  5. 5. „ อ่างเก็บน้ า เขื่อน สถานีไฟฟ้ า บ่อขุดวัสดุทางอุตสาหกรรมหรื อโครงการทางอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ รวมทั้งบริ เวณบริ การนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ„ การประเมินสภาพแวดล้อม การให้คาปรึ กษางานวางแผนภูมิทศน์และการทาข้อเสนอในการจัดการ ัผืนแผ่นดิน„ โครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งและเกาะวิชาชี พภูมิสถาปัตยกรรมภูมิสถาปนิกถือว่าเป็ นนักวิชาชีพในลักษณะเดียวกันกับแพทย์และนักกฎหมายเนื่องจากบุคคลเหล่านี้ จะต้องได้รับการศึกษาเป็ นการพิเศษเฉพาะและจะต้องมีใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพเช่นเดียวกับผูประกอบวิชาชีพ ้อื่นในสหรัฐฯ และที่อื่นๆ การเข้าสู่ สายวิชาชีพจะต้องผ่านการศึกษาเล่าเรี ยนขั้นสู ง ผ่านการฝึ กหัดงานและผ่านการสอบรับใบอนุญาต ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการปกป้ องประโยชน์แห่งสาธารณชนจากความเสี ยหายที่อาจได้รับจากผูไม่มีความรู ้ความสามารถและไม่มีจรรยาบรรณ ผูปฏิบติวชาชีพภูมิสถาปั ตยกรรมจะรวมตัวกันตั้งสมาคม ้ ้ ั ิ ัวิชาชีพขึ้นเพื่อร่ วมกันจรรโลงสาขาวิชาชีพแห่งตนให้เข้มแข็ง ในสหรัฐฯ คือสมาคมภูมิสถาปนิกอเมริ กน(American Society of Landscape Architects - ASLA) ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2442 นับเป็ นสมาคมวิชาชีพภูมิสถาปั ตยกรรมแห่งแรกของโลกประเทศไทยได้ก่อตั้ง “สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย” Thai Association of Landscape Architects-TALAเมื่อ พ.ศ. 2530 หลังสหรัฐฯ 88 ปี การควบคุมวิชาชีพกระทาโดยใช้กฎหมายบังคับให้ผปฏิบติวชาชีพภูมิ ู้ ั ิสถาปัตยกรรมต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอาจกล่าวได้วชาชีพภูมิสถาปั ตยกรรมสมัยใหม่ในประเทศไทยที่มีการออกแบบเฉพาะโดยภูมิสถาปนิก ิโดยตรง และมีการแยกสัญญาจากงานสถาปั ตยกรรมเริ่ มเมื่อประมาณ พ.ศ. 2515 โดยข้อกาหนดของธนาคารโลกในโครงการเงินกูเ้ พื่อพัฒนาวิทยาเขตใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่บ่งให้ใช้ภูมิสถาปนิก
  6. 6. ปั จจุบน ประเทศไทยมีสานักงานภูมิสถาปนิกมากกว่า 30 แห่ง วิชาชีพภูมิสถาปั ตยกรรมของประเทศไทยอยู่ ัภายใต้การควบคุมของสภาสถาปนิกตาม พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 ซึ่งใช้แทนพระราชบัญญัติควบคุมวิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ. 2508ภูมิสถาปั ตยกรรมคืออะไรงานของภูมิสถาปนิกอาจครอบคลุมตังแต่การสรรค์สร้ างสวนสาธารณะและถนนอุทยานไปจนถึงการวางผังบริ เวณกลุม ้ ่อาคารสานักงาน จากการออกแบบที่พกอาศัยไปจนถึงการออกแบบโครงสร้ างพื ้นฐานของเมืองและการจัดการพื ้นที่ ัธรรมชาติขนาดใหญ่ หรื อการฟื นฟูภมิทศน์ที่เสียหาย เช่น เหมืองแร่เก่า บริ เวณฝั งกลบขยะ ภูมิสถาปั ตยกรรมทับซ้ อนกับ ้ ู ัการจัดสวน ก็จริง แต่จะเป็ นงานวิชาชีพที่มีปัจจัยพิจารณาในการออกแบบและมีขอบเขตกว้ างขวางกว่าภูมิสถาปั ตยกรรมคืออะไรงานของภูมิสถาปนิกอาจครอบคลุมตังแต่การสรรค์สร้ างสวนสาธารณะและถนนอุทยานไปจนถึงการวางผังบริ เวณกลุม ้ ่อาคารสานักงาน จากการออกแบบที่พกอาศัยไปจนถึงการออกแบบโครงสร้ างพื ้นฐานของเมืองและการจัดการพื ้นที่ ัธรรมชาติขนาดใหญ่ หรื อการฟื นฟูภมิทศน์ที่เสียหาย เช่น เหมืองแร่เก่า บริ เวณฝั งกลบขยะ ภูมิสถาปั ตยกรรมทับซ้ อนกับ ้ ู ัการจัดสวน ก็จริง แต่จะเป็ นงานวิชาชีพที่มีปัจจัยพิจารณาในการออกแบบและมีขอบเขตกว้ างขวางกว่า
  7. 7. เอกสารอ้างอิงวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี .”ภูมิสภาปนิก,”ภูมิสถาปิ ก.28 เมษายน 2553<http://th.wikipedia.org/wiki>.25 กรกฎาคม 2554.

×