Successfully reported this slideshow.

จังหวัดกรุงเทพ

666 views

Published on

นางสาวศศิธร ปานพิมพ์
ม.5/3 เลขที่ 36

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

จังหวัดกรุงเทพ

 1. 2. ชื่อเมือง <ul><li>คำว่า กรุงเทพมหานคร แปลว่า “พระนครอันกว้างใหญ่ ดุจเทพนคร &quot; มาจากชื่อเต็มว่า กรุงเทพมหานคร บวรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุธยา มหาดิลกภพ นพรัตนราชธานีบูรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์ มีความหมายว่า พระนครอันกว้างใหญ่ ดุจเทพนคร เป็นที่สถิตของพระแก้วมรกตเป็นมหานครที่ไม่มีใครรบชนะได้ มีความงามอันมั่นคง และเจริญยิ่งเป็นเมืองหลวงที่บริบูรณ์ ด้วยแก้วเกล้าประการน่ารื่นรมย์ยิ่งมีพระราชนิเวศน์ใหญ่โตมากมายเป็นวิมานเทพที่ประทับของพระราชาผู้อวตารลงมา ซึ่งท้าวสักกเทวราชพระราชทานให้พระวิษณุกรรมลงมาเนรมิตไว้ </li></ul>
 2. 3. <ul><li>โดยนามเดิมที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯ พระราชทานในตอนแรกนั้น ใช้ชื่อว่า “ กรุงรัตนโกสินทร์อินท์อโยธยา ” ต่อมาในในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงแก้นามพระนครเป็น “ กรุงเทพมหานคร บวรรัตนโกสินท์ มหินทอยุธยา ” จนถึงรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเปลี่ยนคำว่า บวร เป็น อมร เปลี่ยนคำว่า มหินทอยุธยา โดยวิธีการสนธิศัพท์เป็น มหินทรายุธยา และเติมสร้อยนามต่อ ทั้งเปลี่ยนการสะกดคำ สินท์ เป็น สินทร์ จนเป็นที่มาของชื่อเต็มของกรุงรัตนโกสินท์ ( กรุงเทพฯ ) ข้างต้น </li></ul>
 3. 4. ประวัติ <ul><li>พื้นที่บริเวณกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน เดิมเป็นที่ตั้งของเมืองธนบุรีศรีสมุทร ชาวต่างชาติเรียกกันว่า &quot; บางกอก &quot; มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยามีความสำคัญเนื่องจากเป็นเส้นทางออกสู่ทะเลและติดต่อค้าขายกับอาณาจักรต่าง ๆ เป็นเมืองหน้าด่านขนอน คอยดูแลเก็บภาษีกับเรือสินค้าทุกลำที่ผ่านเข้าออก ส่วนบริเวณปากน้ำตรงอ่าวไทยเรียกกันว่า &quot; นิวอัมสเตอร์ดัม &quot; มีชุมชนใหญ่และโกดังของชาวต่างประเทศไว้สำหรับพักสินค้า ปัจจุบันคือพื้นที่บริเวณอำเภอพระประแดง </li></ul>
 4. 5. <ul><li>ที่มาของคำว่า &quot; บางกอก &quot; นั้น มีข้อสันนิษฐานว่าอาจมาจากการที่แม่น้ำเจ้าพระยาคดเคี้ยวไปมา บางแห่งมีสภาพเป็นเกาะเป็นโคก จึงเรียกกันว่า &quot; บางเกาะ &quot; หรือ &quot; บางโคก &quot; หรือไม่ก็เป็นเพราะบริเวณนี้มีต้นมะกอกอยู่มาก จึงเรียกว่า &quot; บางมะกอก &quot; โดยคำว่า &quot; บางมะกอก &quot; มาจากวัดอรุณซึ่งเป็นชื่อเดิมของวัดดังกล่าว และต่อมาต่อมากร่อนคำลงจึงเหลือแต่คำว่าบางกอก </li></ul><ul><li>ต่อมาเมื่อถึงคราวเสียกรุงศรีอยุธยาใน พ . ศ . 2310 หลังการกอบกู้อิสรภาพจากพม่า สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงสถาปนาเมืองธนบุรีศรีมหาสมุทรให้เป็นราชธานีแห่งใหม่ คือ กรุงธนบุรี เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ . ศ . 2313 แต่กรุงธนบุรีมีสภาพเป็นเมืองอกแตก ตรงกลางมีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่าน เป็นเหตุให้สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ( ทองด้วง ) มีความคิดจะย้ายเมืองไปทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อให้การป้องกันรักษาเมืองเป็นไปได้โดยง่าย </li></ul>
 5. 6. <ul><li>เมื่อสิ้นรัชกาลสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีในวันที่ 6 เมษายน พ . ศ . 2325 สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ได้ขึ้นเสวยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ ทรงพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่ง ราชวงศ์จักรี มีพระราชดำริว่า ฟากตะวันออกของกรุงธนบุรีมีชัยภูมิดีกว่าตะวันตก เพราะมีลำน้ำเป็นขอบเขตอยู่กว่าครึ่ง หากข้าศึกยกมาติดถึงชานพระนคร ก็จะต่อสู้ป้องกันได้ง่ายกว่าอยู่ข้างตะวันตก จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างกรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาให้เป็นราชธานีแห่งใหม่ โดยสืบทอดศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมจากพระราชวังหลวงของกรุงศรีอยุธยา </li></ul>
 6. 7. <ul><li>ต่อมาในรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเปลี่ยนชื่อพระนครจาก บวรรัตนโกสินท์ เป็น อมรรัตนโกสินทร์ และมีฐานะในการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น &quot; จังหวัดพระนคร &quot; </li></ul><ul><li>ในรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ตัดถนนใหม่ขึ้น และเปลี่ยนรูปแบบผังเมืองกรุงเทพมหานครเฉกเช่นอารยประเทศ เนื่องจากในสมัยนั้นสยามประเทศถูกคุกคามจากมหาอำนาจยุโรป และตรงจุดนี้เป็นหนึ่งในข้ออ้างที่มหาอำนาจนำมาใช้เพื่อแทรกแซงและคุกคามสยามประเทศ ภายหลัง ต่างชาติยุโรปเองได้ยอมรับกรุงเทพมหานครว่า เป็นหนึ่งในเมืองที่มีผังเมืองงดงามที่สุดในโลกในสมัยนั้น </li></ul><ul><li>ต่อมาเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ . ศ . 2514 รัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจรได้รวม จังหวัดพระนคร และ จังหวัดธนบุรี เข้าด้วยกันเป็น นครหลวงกรุงเทพธนบุรี และภายหลังการปรับปรุงการปกครองใหม่เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ . ศ . 2515 จึงได้เปลี่ยนเป็นชื่อเป็น กรุงเทพมหานคร แต่นิยมเรียกกันว่า กรุงเทพฯ </li></ul>
 7. 8. การปกครอง <ul><li>กรุงเทพมหานครมีลักษณะเป็นเขตการปกครองพิเศษตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ . ศ . 2528 กำหนดให้กรุงเทพมหานครเป็นทบวงการเมือง มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นนครหลวง มีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมาจากการเลือกตั้งและเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารงาน อยู่ในตำแหน่งตามวาระคราวละ 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง การดำเนินงานมี สภากรุงเทพมหานครที่ได้รับเลือกตั้งโดยตรงทำงานร่วมด้วย </li></ul><ul><li>ผู้ว่าราชการกรุงเทพคนปัจจุบัน คือ ม . ร . ว . สุขุมพันธุ์ บริพัตร และปลัดกรุงเทพมหานครคนปัจจุบันคือ นายพงศักติฐ์เสมสันต์ </li></ul>
 8. 9. อาณาเขตติดต่อ <ul><li>กรุงเทพมหานครมีอาณาเขตทางบกติดต่อกับ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดนครปฐมจังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดฉะเชิงเทรา และ จังหวัดสมุทรปราการ ส่วนอาณาเขตทางทะเลอ่าวไทยตอนใน ติดต่อจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดชลบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้ </li></ul><ul><li>ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดปทุมธานี </li></ul><ul><li>ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทรา </li></ul><ul><li>ทิศใต้ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดสมุทรปราการ และอ่าวไทย ( ส่วนที่เป็นอ่าวไทยที่เป็นพื้นที่เดิมของจังหวัดธนบุรี ปัจจุบันคือเขตบางขุนเทียน ซึ่งมีอาณาเขตทางทะเลติดต่อทางอ่าวไทยกับจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ จุดที่อยู่ใต้สุดอยู่ที่ละติจูด 13 องศา 13 ลิปดา 00 พิลิปดาดาเหนือ , ลองจิจูด 100 องศา 27 ลิปดา 30 พิลิปดาดาตะวันออก ซึ่งเป็นการแบ่งตามพระราชบัญญัติกำหนดเขตจังหวัดในอ่าวไทยตอนใน พ . ศ . 2502 </li></ul><ul><li>ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดนครปฐม </li></ul>
 9. 10. อากาศ <ul><li>อากาศของกรุงเทพมหานครได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ( กลางเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม ) และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ( พฤศจิกายน - กลางเดือนกุมภาพันธ์ ) โดยมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดเอาไอน้ำและความอุ่นชื้นจากมหาสมุทรอินเดียมาด้วย ทำให้มีฝนตกในช่วงบ่ายถึงค่ำอย่างสม่ำเสมอ และยังก่อให้เกิดร่องมรสุมพาดผ่านในเดือนพฤษภาคมกับเดือนกันยายน ซึ่งทำให้มีฝนตกหนักกว่าปกติ แต่ในช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม ร่องมรสุมนี้จะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านทางเหนือ จนถึงมณฑลหยุ่นหนานของจีน ทำให้ฝนตกน้อยลง เดือนพฤศจิกายน เมื่อซีกโลกเหนือหันออกจากดวงอาทิตย์หย่อมความกดอากาศสูงในเขตไซบีเรียจะแผ่ออกไปโดยรอบ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดเอาความแห้งแล้งและหนาวเย็นมา ทำให้อากาศเย็นและแห้ง ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีเมฆและฝนตก อุณหภูมิต่ำสุดของกรุงเทพฯที่เคยบันทึกได้คือ 9.9 องศาเซลเซียสที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ . ศ . 2498 ครึ่งหลังของเดือนกุมภาพันธ์ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะอ่อนกำลังลง เป็นการเปลี่ยนเข้าสู่หน้าร้อน อากาศในตอนกลางวันจะร้อนขึ้นมาก ทำให้บนบกร้อนกว่าพื้นน้ำมาก ลมจากอ่าวไทยจะพัดเข้าสู่บกเป็นระยะ ๆ เรียกลมนี้ว่าลมตะเภา ซึ่งจะนำฝนมาตกหลังจากอากาศร้อนหลาย ๆ วัน และในช่วงวันที่ 25-30 เมษายนของทุกปี ดวงอาทิตย์จะส่องตั้งฉากกับกรุงเทพมหานครพอดี เป็นช่วงที่อากาศร้อนที่สุด อุณหภูมิสูงสุดที่เคยบันทึกได้คือ 40.8 องศาเซลเซียสที่ท่าอากาศยานดอนเมือง เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคมพ . ศ . 2526 </li></ul>
 10. 11. สถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อน
 11. 13. <ul><li>กรุงเทพมหานครเป็นจุดท่องเที่ยวจุดหนึ่ง โดยสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ได้แก่ พระบรมมหาราชวัง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ( วัดพระแก้ว ) วัดอรุณราชวราราม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม พระที่นั่งอนันตสมาคม ตึกใบหยก 2 ( ตึกระฟ้าสูงอันดับที่ 44 ของโลก ) นอกจากนี้แหล่งช็อปปิ้งต่าง ๆ ได้แก่ สยามพารากอน ตลาดนัดจตุจักร มาบุญครอง เซ็นทรัลเวิลด์ สยามสแควร์ ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ เยาวราช พระรามสาม ยูเนี่ยนมอลสยามดิสคัฟเวอร์รี่และแหล่งร้านอาหารและเครื่องดื่ม ได้แก่ ถนนข้าวสาร พิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ นอกจากนี้ในกรุงเทพมหานครยังมีพื้นที่สีเขียวมากมาย สำหรับพักผ่อนหย่อนใจรวมทั้งใช้ออกกำลังกายและพบปะสังสรรค์ ซึ่งได้แก่ สวนหลวง ร .9 อุทยานเบญจสิริ สวนลุมพินี สวนจตุจักร เป็นต้น </li></ul>
 12. 14. การคมนาคม <ul><li>เดิมทีกรุงเทพมหานครใช้การสัญจรทางน้ำเป็นหลัก โดยมีคลองมากจนได้ฉายาว่า เวนิสตะวันออก แต่ปัจจุบันบางแห่งได้มีการถมคลองเพื่อที่อยู่อาศัย การคมนาคมจึงเน้นหนักไปทางบกแทน </li></ul><ul><li>กรุงเทพมหานครได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่การจราจรติดขัดเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก ได้มีการแก้ไขปัญหาการจราจรมากมาย เช่น การสร้างทางด่วน หรือ รถไฟฟ้า ขึ้น </li></ul><ul><li>การคมนาคมในกรุงเทพมหานครสามารถทำได้หลายทาง เช่น การนั่งรถโดยสารประจำทาง ( รถเมล์ ) แท็กซี่ รถจักรยานยนต์รับจ้าง </li></ul><ul><li>รถโดยสารประจำทาง จะมีหลายสายเพื่อเป็นการบริการประชาชน ให้บริการในราคาย่อมเยา สำหรับรถมินิบัส ราคาจะอยู่ที่ 6.50 บาท สำหรับรถโดยสารประจำทางจะเริ่มต้นที่ 7.5 บาท สำหรับรถพัดลมของ ขสมก . และ 11 บาทสำหรับรถปรับอากาศ และ 12 บาทสำหรับรถโดยสารปรับอากาศแบบยูโร 2 </li></ul><ul><li>นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ . ศ . 2551 เป็นต้นมา ได้มีการปรับอัตราค่าโดยสารแท็กซี่ขึ้น โดยอัตราค่าโดยสารที่ใช้กันอยู่ จะคิดรวมกันจาก 2 องค์ประกอบ คือ ค่าโดยสารตามระยะทาง ( คิดเป็นจำนวนเต็มคี่ เศษปัดขึ้น ) รวมกับค่าโดยสารตามเวลาที่รถจอด หรือเคลื่อนที่ได้ไม่เกิน 6 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ( คิดเป็นจำนวนเต็มคู่ เศษปัดทิ้ง ) </li></ul>
 13. 15. ทางรถยนต์
 14. 16. <ul><li>การจราจรในกรุงเทพมหานคร </li></ul><ul><li>กรุงเทพมหานครเป็นจุดเริ่มต้นของถนนหลักของประเทศไทย ได้แก่ </li></ul><ul><li>ถนนพหลโยธิน ( ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 สายเหนือ ) </li></ul><ul><li>ถนนสุขุมวิท ( ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 สายตะวันออก ) </li></ul><ul><li>ถนนเพชรเกษม ( ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 สายใต้ ) </li></ul><ul><li>ถนนพระรามที่ 2 ( ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35) </li></ul><ul><li>แต่มีทางหลวงสายหลักที่ไม่ได้เริ่มต้นจากกรุงเทพมหานคร เช่น ถนนมิตรภาพ ( ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 สายตะวันออกเฉียงเหนือ ) ( เริ่มต้นที่จังหวัดสระบุรี ) แต่ในสะพานข้ามคลองยังนับหลักกิโลเมตรจากกรุงเทพมหานครอยู่ ) </li></ul>
 15. 17. ทางรถไฟฟ้า <ul><li>การเดินทางด้วยรถไฟสามารถทำได้ โดยมีสถานีรถไฟต้นทางสามแห่งคือ </li></ul><ul><li>สถานีรถไฟกรุงเทพ ( สถานีรถไฟหัวลำโพง ) สำหรับเดินทางไปยังภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนล่าง </li></ul><ul><li>สถานีรถไฟธนบุรี ( สถานีรถไฟบางกอกน้อย ) สำหรับเดินทางไปยังภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันตก </li></ul><ul><li>สถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ สำหรับเดินทางเลียบปากอ่าวไทยไปยังปากน้ำท่าจีนและปากน้ำแม่กลอง </li></ul><ul><li>ในอนาคต การรถไฟแห่งประเทศไทย ( รฟท .) ซึ่งร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ( สนข .) มีแผนที่จะปรับปรุงสถานีรถไฟชุมทางบางซื่อให้เป็นสถานีหลักเพียงแห่งเดียวของกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ จะมีการเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟทางไกลทั้งสามส่วนเข้าด้วยกันภายใต้โครงการรถไฟฟ้าชานเมือง ( สายสีแดงเข้ม รังสิต - มหาชัย และสายสีแดงอ่อน ( แอร์พอร์ตลิงก์ ) ตลิ่งชัน - สุวรรณภูมิ ) </li></ul>
 16. 18. ทางรถไฟฟ้าบีทีเอส <ul><li>รถไฟฟ้าบีทีเอสบริเวณแยกศาลาแดง </li></ul><ul><li>เมื่อปี พ . ศ . 2542 โครงการรถไฟฟ้าบีทีเอส ( BTS - ย่อมาจาก Bangkok Transit System) ได้เปิดใช้งาน ซึ่งเป็นรถไฟระบบรางคู่ที่สร้างบนทางยกระดับ เป็นรางมาตรฐาน 1.435 เมตร ทางรถไฟฟ้าที่ดำเนินการในปัจจุบันมีดังนี้ </li></ul><ul><li>สายสุขุมวิท ( สีเขียวอ่อน ) </li></ul><ul><li>สายสีลม ( สีเขียวเข้ม ) </li></ul>
 17. 19. ทางรถไฟฟ้าใต้ดิน <ul><li>ทางเข้าสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินห้วยขวาง </li></ul><ul><li>รถไฟใต้ดินได้เปิดบริการเมื่อปีพ . ศ . 2547 ในชื่อโครงการรถไฟฟ้ามหานคร เป็นรางมาตรฐาน 1.435 เมตร ทางรถไฟฟ้าที่ดำเนินการในปัจจุบันมีดังนี้ </li></ul><ul><li>สายเฉลิมรัชมงคล ( สีน้ำเงิน ) </li></ul>
 18. 20. รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศสุวรรณภูมิ
 19. 21. <ul><li>อาคารสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง ( สถานีมักกะสัน ) ของโครงการรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ </li></ul><ul><li>เป็นรถไฟฟ้าที่เชื่อมต่อไปยัง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นรถไฟระบบรางคู่ที่สร้างบนทางยกระดับ เป็นรางมาตรฐาน 1.435 เมตร โดยวิ่งเป็น 2 ระบบ คือ </li></ul><ul><li>รถไฟฟ้าด่วนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ </li></ul><ul><li>รถไฟฟ้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ </li></ul><ul><li>โดยรถไฟฟ้าด่วนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิวิ่งตรงระหว่างสถานีมักกะสัน - อโศกถึงสถานีสุวรรณภูมิ ภายในเวลา 15 นาที </li></ul><ul><li>ส่วนรถไฟฟ้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้บริการผู้โดยสาร วิ่งรับ - ส่งระหว่างทางเริ่มต้นที่สถานีพญาไท และจอดรายทาง 7 สถานี สู่ปลายทางที่สถานีสุวรรณภูมิ ภายในเวลา 28 นาที </li></ul>
 20. 22. ทางรถโดยสารประจำทาง ( ต่างจังหวัด ) <ul><li>รถโดยสารประจำทางหรือรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ สำหรับเดินทางไปจังหวัดต่าง ๆ ในประเทศไทย โดยมีสถานีหลักอยู่ที่ </li></ul><ul><li>สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ( หมอชิต ) ( หรือที่เรียกกันติดปากว่า หมอชิตใหม่ หรือ หมอชิต 2) สำหรับเดินทางขึ้นเหนือ ไปภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ( รวมทั้งภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้ในบางเส้นทาง ) </li></ul><ul><li>สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ( เอกมัย ) สำหรับเดินทางไปภาคตะวันออก </li></ul><ul><li>สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ( ถนนบรมราชชนนี ) สำหรับเดินทางลงใต้ ไปภาคใต้ และภาคตะวันตก </li></ul>
 21. 23. ทางรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ <ul><li>รถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ คือระบบขนส่งมวลชนใหม่ของกรุงเทพมหานคร มีลักษณะคล้ายกับรถประจำทาง แต่การเดินของรถนั้นแยกออกจากถนนปกติ สายที่กำลังก่อสร้างอยู่ในปัจจุบันคือ สายช่องนนทรี - ราชพฤกษ์ ระยะทาง 16.5 กิโลเมตร โดยจะสามารถเปิดทดลองวิ่งได้ในวันที่ 12 สิงหาคมนี้ และจะให้บริการฟรีเป็นเวลา 6 เดือน </li></ul>
 22. 24. ทางอากาศ <ul><li>การเดินทางทางอากาศ ในอดีตได้ใช้สนามบินดอนเมือง ( ท่าอากาศยานกรุงเทพ ) ซึ่งได้เปิดใช้มาตั้งแต่ปี พ . ศ . 2457 ต่อมาได้มีการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ( อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการ ) ซึ่งได้เปิดใช้มาตั้งแต่วันที่ 28 กันยายนพ . ศ . 2549 เวลา 03.00 น . </li></ul><ul><li>ในปัจจุบัน ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองเป็นท่าอากาศยานสำหรับรองรับเที่ยวบินภายในประเทศ และมีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสำหรับเที่ยวบินต่างประเทศและเที่ยวบินในประเทศบางส่วน </li></ul>
 23. 25. ทางน้ำ <ul><li>เรือโดยสารทั้งทางแม่น้ำเจ้าพระยา และคลองมีดังนี้ </li></ul><ul><li>เรือโดยสารคลองแสนแสบ </li></ul><ul><li>เรือหางยาวโดยสารคลองพระโขนง ( พระโขนง - ตลาดเอื่ยมสมบัติ ) </li></ul><ul><li>เรือด่วนเจ้าพระยา : เรือด่วนประจำทางและเรือด่วนพิเศษ ( ธงส้ม ธงเหลือง ธงฟ้า และธงเขียว - เหลือง ) </li></ul><ul><li>เรือหางยาวด่วนคลองบางกอกน้อย </li></ul><ul><li>เรือด่วนสาทร - คลองเตย </li></ul>
 24. 26. ปัญหาในปัจจุบัน <ul><li>] การจราจรติดขัด </li></ul><ul><li>ถือเป็นปัญหาหลักของกรุงเทพมหานคร รัฐบาลที่ผ่านมาหลายสมัยมีความพยายามที่จะแก้ปัญหานี้ มีโครงการต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะเป็นโครงการทางด่วนยกระดับ การก่อสร้างสะพานและอุโมงค์ข้ามแยก การก่อสร้างรถไฟฟ้า และ รถไฟใต้ดิน รวมถึงการตัดถนนเพิ่ม แต่ก็ยังคงไม่สามารถแก้ปัญหาการจราจรให้ลดลงได้มากนัก เนื่องจากจำนวนรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน (06.00-09.00 น . และ 16:00-19:00 น .) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเช้าวันจันทร์และเย็นวันศุกร์ </li></ul><ul><li>นอกเหนือไปจากสาเหตุขั้นต้นแล้ว การที่ผู้ขับขี่ส่วนใหญ่ขาดสำนึกและวินัยจราจร รวมถึงการไม่เข้มงวดกวดขันให้ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามกฎจราจร ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด การจอดรถหรือหยุดรถในเขตห้ามจอดของทั้งรถส่วนบุคคลและรถสาธารณะ การเปลี่ยนช่องจราจรอย่างกะทันหันซึ่งมักจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ สะท้อนให้เห็นถึงการขาดมารยาทและวินัยในการใช้รถใช้ถนน </li></ul>
 25. 27. การดูแลสุขภาพและศูนย์การแพทย์ <ul><li>กรุงเทพฯ มีโรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์มากมาย ซึ่งรวมโรงเรียนแพทย์ 8 แห่งจาก 15 แห่งของประเทศ โรงพยาบาลหลายแห่งในกรุงเทพฯ เป็นศูนย์ดูแลลำดับที่สาม ซึ่งรับการอ้างอิงจากส่วนไกลของประเทศ โดยเฉพาะในภาคเอกชน มีการเติบโตมากในการท่องเที่ยวทางการแพทย์ โรงพยาบาลหลายแห่งให้บริการในการดูแลชาวต่างประเทศ </li></ul><ul><li>โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์เป็นโรงพยาบาลระดับนานาชาติหลักบนถนนสุขุมวิท และเป็นที่นิยมต่อชาวต่างด้าว ชาวไทยผู้มีฐานะและนักท่องเที่ยวทางการแพทย์ โรงพยาบาลที่ใกล้เคียงคือโรงพยาบาลสมิติเวชและศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ ทั้ง 3 แห่งได้การรับรองจากคณะกรรมการร่วมระหว่างประเทศ </li></ul>
 26. 28. บรรณานุกรม <ul><li>กรมการปกครอง . กระทรวงมหาดไทย . ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง &quot; จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร &quot; 31 ธันวาคม พ . ศ .2552 </li></ul><ul><li>http://th.wikipedia.org/wiki/ 13 กุมภาพันธ์ 2553 </li></ul>
 27. 29. จัดทำโดย <ul><li>นางสาวศศิธร ปานพิมพ์ </li></ul><ul><li>ชั้นม .5/3 เลขที่ 36 </li></ul>

×