Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

6 mind map-1

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

6 mind map-1

 1. 1. แผนที่ความคิดแผนที่ความคิด เครื่องมือช่วยในการเครื่องมือช่วยในการ จับประเด็นจับประเด็น  รวบรวมความคิดให้รวบรวมความคิดให้ เป็นหมวดหมู่เป็นหมวดหมู่
 2. 2. MIND = ความ คิด จิตใจ MAP = แผนที่ เส้น ทางMIND MAP = แผนที่ที่เป็นเส้นทาง ของความคิด อันเนื่องมา จากการทำาความเข้าใจในประเด็น ด้วยตัวของผู้เขียน และนำาเสนอออก มาให้ผู้อื่นได้ทราบ อย่างถูกต้อง ชัดเจน ครอบคลุม และเหมาะสมกับ การอ่านและการทำาความเข้าใจใน
 3. 3. Mind MapMind Map คือคือ เครื่องมือที่จะช่วยให้เราคิดเครื่องมือที่จะช่วยให้เราคิด และเรียนรู้ได้อย่างมีและเรียนรู้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพประสิทธิภาพ เป็นวิธีการช่วยบันทึกความคิดเป็นวิธีการช่วยบันทึกความคิด เพื่อให้เห็นภาพความคิดที่เพื่อให้เห็นภาพความคิดที่ หลากหลายมุมมอง กว้างขวางหลากหลายมุมมอง กว้างขวาง และชัดเจนกว่าการบันทึกเป็นและชัดเจนกว่าการบันทึกเป็น
 4. 4. ใช้ได้กับงานอะไรใช้ได้กับงานอะไร บ้างบ้าง การจดบันทึกการจดบันทึก การเขียนอย่างการเขียนอย่าง สร้างสรรค์ และสร้างสรรค์ และ การเขียนการเขียน รายงานรายงาน กลวิธีการเรียนกลวิธีการเรียน อย่างง่ายอย่างง่าย
 5. 5. หลักสำาคัญในการทำาหลักสำาคัญในการทำา แผนที่ความคิดแผนที่ความคิด อย่าเขียนประโยคยาวๆอย่าเขียนประโยคยาวๆ เพราะพื้นที่จำากัด ให้เขียนใจเพราะพื้นที่จำากัด ให้เขียนใจ ความสั้นๆ หรือ วลีเท่านั้นความสั้นๆ หรือ วลีเท่านั้น หากมีประโยคยาวๆให้กลุ่มหากมีประโยคยาวๆให้กลุ่ม ช่วยกันสรุปเป็นคำาสั้นๆช่วยกันสรุปเป็นคำาสั้นๆ ให้เขียนด้วยปากกาหลายๆสีให้เขียนด้วยปากกาหลายๆสี ให้ทุกคนได้แสดงความคิดให้ทุกคนได้แสดงความคิด
 6. 6. โครงสร้างของการโครงสร้างของการ เขียนเขียน Mind MapMind Map จากปรากฏการณ์หรือโจทย์ต่างๆ ให้จากปรากฏการณ์หรือโจทย์ต่างๆ ให้ ค้นหาใจความสำาคัญ หรือค้นหาใจความสำาคัญ หรือ KeyKey conceptconcept ให้ได้เสียก่อนว่า มีอะไร และให้ได้เสียก่อนว่า มีอะไร และ อย่างไรอย่างไร จากนั้นจึงนำาจากนั้นจึงนำา Key conceptKey concept มาหามาหา KeyKey wordword จากจาก Key conceptKey concept นั้นๆ ซึ่งจะนั้นๆ ซึ่งจะ “ ”ได้ คำาสำาคัญ ออกมา และจะมอง“ ”ได้ คำาสำาคัญ ออกมา และจะมอง เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำาเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำา ต่างๆ เหล่านั้นต่างๆ เหล่านั้น
 7. 7. หาหา........ โครงสร้างของความคิด ว่าเป็นโครงสร้างของความคิด ว่าเป็น เรื่องเกี่ยวกับอะไรเรื่องเกี่ยวกับอะไร มีมี Key conceptKey concept อย่างไร และอะไรอย่างไร และอะไร บ้างบ้าง แจกลูกออกมาเป็นแจกลูกออกมาเป็น Key wordKey word ได้ได้ หรือไม่ กี่คำา อะไรบ้างหรือไม่ กี่คำา อะไรบ้าง Key wordKey word แต่ละคำา มีความแต่ละคำา มีความ สัมพันธ์เชื่อมโยงอย่างไรสัมพันธ์เชื่อมโยงอย่างไร
 8. 8. ข้อดีของการทำาข้อดีของการทำา MIND MAPMIND MAP ทำาให้จำาได้ง่ายทำาให้จำาได้ง่าย ขึ้นขึ้น ทุกคนได้มีส่วนทุกคนได้มีส่วน ร่วมร่วม ได้ความเห็นของได้ความเห็นของ ทุกคนทุกคน
 9. 9. การปรับประยุกต์ในการปรับประยุกต์ใน สถานการณ์ต่างๆสถานการณ์ต่างๆ การประยุกต์การประยุกต์ ใช้ในการใช้ในการ วางแผนงานวางแผนงาน การประยุกต์การประยุกต์ ในกระบวนในกระบวน การตัดสินใจการตัดสินใจ การประยุกต์การประยุกต์
 10. 10. สิ่งที่ต้องคำานึงสิ่งที่ต้องคำานึง ฟังอย่างมีสมาธิ ห้ามวอกแวก และคิดเรื่องฟังอย่างมีสมาธิ ห้ามวอกแวก และคิดเรื่อง อื่น เพราะจะทำาให้เก็บความคิดของผู้พูดอื่น เพราะจะทำาให้เก็บความคิดของผู้พูด ไม่หมดไม่หมด จับประเด็นในการนำาเสนอของผู้พูดให้ได้จับประเด็นในการนำาเสนอของผู้พูดให้ได้ เร็วที่สุดเร็วที่สุด ((จับให้ได้ว่าผู้พูด พูดเรื่องอะไรจับให้ได้ว่าผู้พูด พูดเรื่องอะไร มีประเด็นหรือหัวข้อหรือโครงสร้างของมีประเด็นหรือหัวข้อหรือโครงสร้างของ การพูดหรือไม่และอย่างไรการพูดหรือไม่และอย่างไร )) จากนั้นจึงจากนั้นจึง เขียนไว้กลางหน้ากระดาษเขียนไว้กลางหน้ากระดาษ ในประเด็นให้จับคำาสำาคัญในประเด็นให้จับคำาสำาคัญ ((คำาที่มักเน้นคำาที่มักเน้น ยำ้าในการพูดครั้งนั้นยำ้าในการพูดครั้งนั้น)) และนำามาต่อเข้ากับและนำามาต่อเข้ากับ ประเด็นกลางหน้ากระดาษ โดยใช้เส้นประเด็นกลางหน้ากระดาษ โดยใช้เส้น และสีของเส้นเป็นตัวเชื่อมต่อและสีของเส้นเป็นตัวเชื่อมต่อ
 11. 11. วินัยวินัย 55 ประการเกี่ยวกับประการเกี่ยวกับ องค์กรเรียนรู้องค์กรเรียนรู้ Systems ThinkingSystems Thinking Personal MasteryPersonal Mastery Mental ModelsMental Models Shared VisionShared Vision Team LearningTeam Learning (Senge, 1994)
 12. 12. โจทย์โจทย์ :: จัดอบรมจัดอบรม-- สัมมนาสัมมนา เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มประสิทธิภาพ หัวหน้างานหัวหน้างาน ครั้ง หรืออาจบ่อยครั้งที่เราเริ่มต้นไม่ถูก อะไรไม่ออก ก็ขอให้เริ่มต้นใหม่โดยถาม เอง โดยใช้สูตร 5W 1H (What) ใคร (Who) ที่ไหน (Where) ด (When) ทำาไม (Why) อย่างไร (Ho
 13. 13. • มี Key concept อย่างไร และอะไรบ้าง จัดอบรมจัดอบรม--สัมมนา เพิ่มสัมมนา เพิ่ม ประสิทธิภาพหัวหน้างานประสิทธิภาพหัวหน้างาน
 14. 14. อกมาเป็น Key word ได้หรือไม่ กี่คำา อะไรบ้าง
 15. 15. 1.1. กำาหนดการกำาหนดการ
 16. 16. งานสัมมนางานสัมมนา วันที่วันที่ 11 วันที่วันที่ 22
 17. 17. 2.2. หาสถานที่หาสถานที่
 18. 18. ชายทะเลชายทะเล พัทยาพัทยา ระยองระยอง นครนายกนครนายก กาญจนบุรีกาญจนบุรี ภูเขาภูเขา-- นำ้าตกนำ้าตก
 19. 19. 3.3. สรรหาวิทยากรสรรหาวิทยากร
 20. 20. มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย รัฐบาลรัฐบาล เอกชนเอกชน
 21. 21. บบ..เอกชนเอกชน ผู้บริหารผู้บริหาร ที่ปรึกษาที่ปรึกษา เจ้าของกิจการเจ้าของกิจการ
 22. 22. 4.4. งบประมาณงบประมาณ 4
 23. 23. 5.5. งานเอกสารงานเอกสาร
 24. 24. 6.6. การเดินทางการเดินทาง
 25. 25. จงแบงปนความรู เพื่อเปนหนทางกาวจงแบงปนความรู เพื่อเปนหนทางกาว สูความเปนอมตะสูความเปนอมตะ

×