Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Videofied γενική παρουσίαση από την GNEMS

273 views

Published on

Μία σύντομη παρουσίαση του συστήματος Videofied που σας παρέχεται από την GNEMS. Το μόνο σύστημα με βιντεοεπαλήθευση που θα αποτελεί τον αυτόπτη μάρτυρά σας αν συμβεί απόπειρα δολιοφθοράς στην οικία, στο καταστημά σας ή στο χώρο που σταθμεύετε το φορτηγό σας!!!

Published in: Devices & Hardware
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Videofied γενική παρουσίαση από την GNEMS

 1. 1. www.videofied.com Videofied ΕΠΙ΢ΚΟΠΙ΢Η ΛΕΙΣΟΤΡΓΕΙΩΝ 1 Επιτρζψτε μασ να ανθςυχοφμε ΕΜΕΙΣ για τθν ΑΣΦΑΛΕΙΑ ςασ. Η Ασφάλειά σας ΕΙΝΑΙ δική μας ΕΥΘΥΝΗ
 2. 2. www.videofied.com 2 Τι είναι ηο ζύζηημα Videofied? • Αζύπμαηο ζύζηημα ζςναγεπμού με βινηεο-επαλήθεςζη • Εζσηεξηθνί θαη εμσηεξηθνί αηζζεηήξεο PIRs κε ελζσκαησκέλε θάκεξα θαη ππέξπζξν θσηηζκό • 10 δεπη. βίληεν κε ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ αηζζεηήξα-ζπλαγεξκνύ πνπ θαηαγξάθεη ηελ αηηία ηεο ελεξγνπνίεζεο • Επηβεβαηώλεη εγθιήκαηα «ελ εμειίμεη» θαη κεηώλεη αηζζεηά ηνπο ςεπδν- ζπλαγεξκνύο • Η επηβεβαίσζε κε βίληεν κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ηαρύηεξε αληαπόθξηζε ησλ αζηπλνκηθώλ αξρώλ κέρξη θαη ζε ζύιιεςε ηνπ εγθιεκαηία επί ην έξγσ • ΤΔΛΔΙΩΣ αζύπμαηη λειηοςπγία • Λεηηνπξγία κε κπαηαξίεο ζην θέληξν ειέγρνπ θαη όιεο ηηο ζπζθεπέο • Αζύξκαηεο ζπζθεπέο • Αλαθνξά κέζσ GPRS ζην ζηαζκό ιήςεο ζεκαησλ (IP είλαη δηαζέζηκν) • Γπήγοπη και απλή εγκαηάζηαζη • Δελ απαηηνύληαη θαιώδηα, ηξνθνδνηηθά, γξακκέο ηειεθώλνπ, επξπδσληθό δίθηπν θαη αλακνλέο
 3. 3. www.videofied.com 3 Οι κάμεπα PIR Ψηθιακή κάμεπα με αιζθηηήπα νςκηόρ Υπέξπζξνο Φσηηζκόο Κάκεξα PIR εζσηεξηθνύ ρώξνπ Κάκεξα εμσηεξηθνύ PIR αηζζεηήξα Ραδην-Πνκπνδέθηεο Δηπιή Κξππηνγξάθεζε ζηα 900MHz Αηζζεηήξαο Κίλεζεο •Αυτό-τροφοδοτοφμενο •Καμία ανάγκθ για τροφοδοςία 230 V •2 to 4 χρόνια ηωι μπαταρίασ
 4. 4. ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ www.videofied.com 4 Μεηάδοζη ζςναγεπμού & Βίνηεο • O ειςβολζασ ανιχνεφεται από το MotionViewer, βίντεο 10 δευτερολζπτων καταγράφεται και αποςτζλλεται ςτον πίνακα ελζγχου μζςω ςτρατιωτικϊν προδιαγραφϊν κρυπτογραφθμζνθ ραδιοςυχνότθτα RF • Ο πίνακασ ελζγχου διαβιβάηει το ςυναγερμό & βίντεο μζςω κινθτοφ τθλεφϊνου ςτον 24ωρο ςτακμό παρακολοφκθςθσ • Το 24ωρο ΚΛΣ ειδοποιεί τισ αρχζσ για «εν εξελίξει» εγκλθματικι ενζργεια. ΣΥΛΛΗΨΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΑΝΙΧΝΕΥΣΗ Οι αρτές επεμβαίνοσν για ένα επιβεβαιωμένο ζσναγερμό και μπορούν να ζσλλάβοσν ηοσς δράζηες.
 5. 5. www.videofied.com 5 Το Videofied ζε δπάζη Χπόνορ ανηίδπαζηρ κάμεπαρ <5ms Οι τεςδο-ζςναγεπμοί μποπούν να αποθεύγονηαι Δπείγονηα πεπιζηαηικά παπαβίαζηρ ζε εξέλιξη οδηγούν ζε άμεζη ανηίδπαζη Δλασιζηοποίηζή απυλειών Έσει αποδεισηεί ΟΤΙ ΟΓΗΓΔΙ ζε ζςλλήτειρ
 6. 6. www.videofied.com 6 Δναλλακηικέρ μέθοδοι πεπιμεηπικήρ πποζηαζίαρ • Πεπιμεηπικά πανηάπ ηύπος κοςπηίναρ • Πεπιμεηπικόρ Δξοπλιζμόρ ηύπος Beam • Πεπιμεηπική πποζηαζία με μικποκςμμαηικούρ ανισνεςηέρ Οι τεςδο-ζςναγεπμοί δεν μποπούν να αποθεύγονηαι Γεν ςπάπσει δςναηόηηηα επαλήθεςζηρ ηος ζςμβάνηορ Πεπιζζόηεπορ σπόνορ, σπώμα και ανθπώπινο δςναμικό για ηη θύλαξη
 7. 7. www.videofied.com 7 Δναλλακηικέρ μέθοδοι πεπιμεηπικήρ πποζηαζίαρ - Πποβλήμαηα • Πξνβιήκαηα κε ηνπο πεξηβαληνιινγηθνύο παξάγνληεο 1. ΢πκπύθλσζεο πγξαζίαο ζην εζσηεξηθό αηζζεηήξσλ 2. Χακειέο ζεξκνθξαζίεο 3. Θόισζε από απεπζείαο έθζεζε ζηνλ ήιην 4. Αλάγθε ηξνθνδνζίαο 230V • Πνιινί ςεπδν-ζπλαγεξκνί • Μεγαιύηεξν θόζηνο εγθαηάζηαζεο θαη ζπληήξεζεο Όηαλ ν ζπλαγεξκόο δελ είλαη επηβεβαησκέλνο νη αξρέο ΔΕΝ επεκβαίλνπλ εγθαίξσο
 8. 8. www.videofied.com 8 Ψεςδοζςναγεπμοί - Καμία ανάγκη για δπάζη συπίρ λόγο Μην αθήνειρ ηο ζύζηημά ζος να ζε ξεγελά με «μαφμοςδιέρ» ...ή να ειδοποιεί ηην αζηςνομία για ηο Μικς Μαοςρ
 9. 9. www.videofied.com 9 Γνήζιερ Δνεπγοποιήζειρ - Μέπα ή Νύσηα Το βίνηεο ενημεπώνει για εγκλήμαηα εν εξελίξει και οδηγεί ζε γπήγοπη ανηίδπαζη Χυπίρ ηο Βίνηεο δεν έσοςμε ιδέα ηι ενεπγοποίηζε ηο ζςναγεπμό ζε ένα μη επανδπυμένο σώπο
 10. 10. www.videofied.com 10 Videofied Σςσνέρ Δπυηήζειρ • Εμβζλεια ραδιο εκμπομπισ και ςυςκευζσ – Εμβζλεια ανίχνευςθσ κίνθςθσ ςτθ νφχτα μζχρι και 12 μζτρα – Μζχρι και 25 ςυςκευζσ ανα κζντρο ελζγχου – Τυπικόσ χρόνοσ ηωισ μπαταριϊν παρελκομζνων ςυςκευϊν και κζντρου 2 με 4 ζτθ – 868 MHz φάςμα εκπομπισ – Μζχρι 500m απόςταςθσ μεταξφ ςυςκευϊν και κζντρου ελζγχου • Βίντεο – 10 δεφτερα βίντεο με τυπικό μζγεκοσ περίπου200Κb (χαμθλό επίπεδο χριςθσ δικτφου και χρεϊςεισ GPRS) – Εςωτερικι PIR κάμερα = ζγχρωμο βίντεο, Εξωτερικι PIR κάμερα = αςπρόμαυρο βίντεο – MPEG 1 καταγραφι για προβολι ςε όλα τα μζςα – 240 x 320 ανάλυςθ, 5 frames/sec ρυκμόσ καταγραφισ – Χριςθ βίντεο για επαλικευςθ ςυναγερμοφ και ΟΧΙ για αναγνϊριςθ προςϊπου • Πρότυπα – Ανεξάρτθτθ πιςτοποίθςθ κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 50131 Grade 2
 11. 11. www.videofied.com 11 Videofied Κένηπα Δλέγσος Αςφρματοσ Αιςκθτιρασ Επικοινωνία με ΚΛΣ μέςω κινητήσ τηλεφωνίασ Διάρκεια Μπαταρίασ: Μζχρι 4 ζτθ Προγραμματιηόμενθ Ζξοδοσ 1 Προγραμματιηόμενθ Ζξοδοσ 2 3 ενςφρματεσ ηϊνεσ Εναλλακτικι τροφοδοςία Επξύ θάζκα ησλ θέληξσλ ειέγρνπ γηα δηαθνξεηηθέο εθαξκνγέο / αγνξέο κε ραξαθηεξηζηηθά, όπσο: • Relay εηζόδσλ / εμόδσλ • Οπιηζκόο από πίλαθα ππνδνρήο άιινπ ζπζηήκαηνο • IP65 (εμσηεξηθνύ ρώξνπ) • Δπλαηόηεηεο θσλεηηθήο ιεηηνπξγίαο δύν δξόκσλ • Ελζσκαησκέλε ζεηξήλα • Ελζσκαησκέλν πιεθηξνιόγην • IP ζπλδεζηκόηεηα • Πξναηξεηηθή ζύλδεζε ειεθηξηθνύ δηθηύνπ • Δπλαηόηεηα ελίζρπζεο RF / GPRS ηεο θεξαίαο • ΢ύλδεζε αηζζεηήξα βίληεν κε είζνδν όπσο θόκβην παληθνύ
 12. 12. www.videofied.com 12 Videofied Πεπιθεπειακά Εξωτερικόσ Καρταναγνϊςτθσ Κλειδο- διακόπτθσ Πλθκτρολόγιο Καπνοφ Αναμεταδότθσ Εςωτερικισ ΣειριναΕξωτερικι Σειρινα Επαφζσ “Τυφλόσ” PIR
 13. 13. www.videofied.com 13 Βαζικέρ Δθαπμογέρ • Εργοτάξια • Ακατοίκθτα Κτιρια • Προςωρινζσ Εφαρμογζσ, π.χ. Σκαλωςιζσ, Ανακαινίςεισ, κλοπι καυςίμων.. • Κλοπι μετάλλων, π.χ. Μεταφορζσ, οροφζσ με εξοπλιςμό • Φφλαξθ – περιςςότερα «μάτια» ςε μεγάλεσ περιοχζσ υπο φφλαξθ όπωσ εργοςτάςια, υποςτιριξθ των περιπόλων φφλαξθσ… • Απομακρυςμζνεσ(μθ επανδρωμζνεσ) περιοχζσ/περιουςιακά ςτοιχεία π.χ. Φάρμεσ, Μελίςςια, εμπορευματοκιβϊτια, βαρφσ εξοπλιςμόσ λατομιϊν, υποςτακμοί παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ, φωτοβολταϊκά πάρκα…… • Προςταςία εξωτερικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων π.χ. Υπαίκριεσ Αποκικεσ, κζντρα κιπου, παρκινγκ φορτθγϊν μεταφορϊν…. • Επιβεβαίωςθ ςυναγερμϊν πανικοφ • Εμπορικά κτιρια, δθμόςια κτιρια- Εςωτερικι και εξωτερικι προςταςία…
 14. 14. www.videofied.com 14 Βαζικέρ Δθαπμογέρ • Κινπή Μεηαζρεκαηηζηή • Παξαβίαζε πεξηκεηξηθνύ θξάθηε πξνζηαζίαο • Κινπή ραιθνύ • Κινπή εκπνξεπκαηνθηβσηίνπ • Δνιηνθζνξά ΢ηαζκνύ Παξαγσγήο Ρεύκαηνο • Κινπή Εμνπιηζκνύ HVAC ζε νξνθή
 15. 15. www.videofied.com 15 Παπάδειγμα ηοποθέηηζηρ ζε επγοηάξιο Ιδαληθό γηα εξγνηάμηα - Δελ ρξεηάδεηαη ηξνθνδνζία 230 V ή ηειεθσληθή γξακκή – Εύθνιε ηνπνζέηεζε ρσξίο θαισδηώζεηο - Οη PIR αληρλεπηέο κπνξνύλ λα κεηθηλεζνύλ εύθνια θαζώο ε εγθαηάζηαζε αλαπηύζζεηαη.
 16. 16. www.videofied.com 16 Παπάδειγμα εγκαηάζηαζηρ ζε μη επανδπυμένο σώπο Πξνζηαζία όιεο ηεο εγθαηάζηαζεο θαζώο θαη ησλ ζεκείσλ εηζόδνπ από ηελ νξνθή Δελ ρξεηάδεηαη ηξνθνδνζία 230 V Εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή πξνζηαζία Έγθαηξε αλίρλεπζε θαη επηβεβαίσζε ησλ παξείζαθησλ
 17. 17. www.videofied.com 17 Ποιορ είναι η RSI Video Technologies? • Βρίςκεται ςτο Στραςβοφργο τησ Γαλλίασ με γραφεία ςτο Παρίςι. – Δθμιουργικθκε το 2000 – Από ειδικοφσ ςτθν τεχνολογία αςφρματθσ ραδιο-αναμετάδωςθσ και επικοινωνίασ – Εςτιαςμζνθ μόνο ςτο ςφςτθμα Videofied – Πωλιςεισ 1 εκατομμυρίου ςυςκευϊν ςε πάνω από 40 χϊρεσ παγκοςμίωσ – Η παραγωγι ζχει περάςει ςτθ τρίτθ γενιά – Ιδιοκτιτθσ πολλαπλϊν διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ – Η μόνθ εταιρία που πάραγει αςφρματα προϊόντα τροφοδοτοφμενα από μπαταρίεσ λικίου με μζκοδο οπτικισ επιβεβαίωςθσ ςυναγερμοφ ςε ζνα ςφςτθμα • Πωλήςεισ μόνο ςε μηχανικοφσ ςυςτημάτων αςφαλείασ και εταιρίεσ
 18. 18. www.videofied.com Videofied Επικοινωνία 18

×