Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
FÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ
ÔÇÓ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ
ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ Áñ. Öýëëïõ 252
28 Öåâñïõáñßïõ 2002
ÁÐÏÖÁÓÅÉÓ
Áñéè. 1930...
3524 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ)
ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 3525
3526 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ)
ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 3527
3528 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ)
ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 3529
3530 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ)
ÖÅÊ 252 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 3531
3532 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ)
ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 3533
3534 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ)
ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 3535
3536 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ)
ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 3537
3538 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ)
ÖÅÊ 252 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 3539
3540 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ)
ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 3541
3542 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ)
ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 3543
3544 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ)
ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 3545
3546 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ)
ÖÅÊ 252 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 3547
3548 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ)
ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 3549
3550 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ)
ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 3551
3552 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ)
ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 3553
3554 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ)
ÖÅÊ 252 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 3555
3556 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ)
ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 3557
3558 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ)
ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 3559
3560 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ)
ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 3561
3562 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ)
ÖÅÊ 252 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 3563
3564 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ)
ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 3565
3566 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ)
ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 3567
3568 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ)
ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 3569
3570 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ)
ÖÅÊ 252 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 3571
3572 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ)
ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 3573
3574 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ)
ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 3575
3576 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ)
ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 3577
3578 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ)
ÖÅÊ 252 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 3579
3580 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ)
ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 3581
3582 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ)
ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 3583
3584 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ)
ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 3585
3586 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ)
ÖÅÊ 252 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 3587
3588 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ)
ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 3589
3590 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ)
H áðüöáóç áõôÞ íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá ôçò ÊõâåñíÞóåùò.
ÁèÞíá, 22 Öåâ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ΑΟΔΕΥ - Πρόγραμμα Σπουδών

180 views

Published on

ΦΕΚ 252/τβ'/28-02-2002
http://www.socialstudies.edu.gr/

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ΑΟΔΕΥ - Πρόγραμμα Σπουδών

 1. 1. FÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ ÔÇÓ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ Áñ. Öýëëïõ 252 28 Öåâñïõáñßïõ 2002 ÁÐÏÖÁÓÅÉÓ Áñéè. 19306/Ã2 ÐñïãñÜììáôá Óðïõäþí Ôå÷íéêþí Åðáããåëìáôéêþí Åêðáéäåõôçñßùí (Ô.Å.Å.). Ï ÕÐÏÕÑÃÏÓ ÅÈÍÉÊÇÓ ÐÁÉÄÅÉÁÓ ÊÁÉ ÈÑÇÓÊÅÕÌÁÔÙÍ ¸÷ïíôáò õðüøç: 1. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ åäáö.ä ôçò ðáñáãñÜöïõ 9 ôïõ Üñ- èñïõ 8 ôïõ Í. 1566/85, üðùò ôñïðïðïéÞèçêå êáé éó÷ýåé ìå ôéò äéáôÜîåéò ôùí ðáñáãñÜöùí 1 êáé 2 ôïõ Üñèñïõ 7 ôïõ Í. 2525/97 «Eíéáßï Ëýêåéï, ðñüóâáóç ôùí áðïöïßôùí óôçí ÔñéôïâÜèìéá Åêðáßäåõóç, áîéïëüãçóç ôïõ åêðáé- äåõôéêïý Ýñãïõ êáé Üëëåò äéáôÜîåéò» (ÖÅÊ 188-Á). 2. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ åäáö .á) ôçò ðáñáãñÜöïõ 1 ôïõ Üñ- èñïõ 5 ôïõ Í. 2640/98 êáèþò êáé ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 3 ôïõ ßäéïõ íüìïõ. 3. Ôçí åéóÞãçóç ôïõ Ðáéäáãùãéêïý Éíóôéôïýôïõ, üðùò áõôÞ äéáôõðþèçêå óôç ìå áñéèì. 27/2001 ÐñÜîç ôïõ ÔìÞ- ìáôïò Ôå÷íéêÞò êáé ÅðáããåëìáôéêÞò Åêðáßäåõóçò ôïõ Ðáéäáãùãéêïý Éíóôéôïýôïõ 4. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 29á ôïõ Í. 1558/85 (ÖÅÊ 137 Á´), üðùò óõìðëçñþèçêå ìå ôï Üñèñï 27 ôïõ Í. 2081/92 (ÖÅÊ 154 Á´) êáé ôñïðïðïéÞèçêå ìå ôï Üñèñï 1 ðáñáãñ. 2á ôïõ Í. 2469/97 (ÖÅÊ 38 Á´) êáé ôï ãåãïíüò üôé áðü ôçí áðüöáóç áõôÞ äåí ðñïêáëåßôáé äáðÜíç åéò âÜ- ñïò ôïõ êñáôéêïý ðñïûðïëïãéóìïý. 5. Ôçí ìå áñéè.Ã2/4512/28.8.2001 ÕðïõñãéêÞ Áðüöáóç ôïõ ÕÐÅÐÈ «Ùñïëüãéá ÐñïãñÜììáôá Çìåñçóßùí ÔÅÅ - Ùñïëüãéï Ðñüãñáììá ìáèçìÜôùí» (ÖÅÊ 1167 ´). 6. Ôçí ìå áñéè. Ã2/5698/23.10.2001 ÕðïõñãéêÞ Áðüöáóç ôïõ ÕÐÅÐÈ (ÖÅÊ 1496 ´) Ôñïðïðïßçóç êáé óõìðëÞñùóç ôùí ùñïëïãßùí ÐñïãñáììÜôùí ôùí Çìåñçóßùí ÔÅÅ. 7. Ôçí áíáãêáéüôçôá êáèïñéóìïý íÝùí ÐñïãñáììÜôùí Óðïõäþí, áðïöáóßæïõìå: Ôïí êáèïñéóìü ôùí Áíáëõôéêþí ÐñïãñáììÜôùí Á~ êáé Â~ êýêëïõ óðïõäþí ôïõ ÔïìÝá Ïéêïíïìßáò - Äéïßêçóçò ùò åîÞò: ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ ÓÐÏÕÄÙÍ ÔÏÕ ÌÁÈÇÌÁÔÏÓ ÃÅÍÉÊÇ ËÏÃÉÓÔÉÊÇ (Á~ ÔÅÅ) Óêïðüò ôïõ ìáèÞìáôïò åßíáé: ÍáìÜèïõíïéìáèçôÝòôéòâáóéêÝòáñ÷Ýòôçòóýã÷ñïíçò ëïãéóôéêÞò êáé íá áðïêôÞóïõí ëïãéóôéêÞ óêÝøç ðïõ èá ôïõò ðñïåôïéìÜóåé ãéá ôçí Ýíôáîç ôïõò óôçí áãïñÜ åñãá- óßáò Þ ãéá ôç óõíÝ÷éóç áíþôåñùí Þ áíþôáôùí óðïõäþí óôç ËïãéóôéêÞ. Åéäéêüôåñá ïé ìáèçôÝò, ìå ôéò ãíþóåéò ðïõ èá áðïêôÞ- óïõí, ðñÝðåé íá åßíáé óå èÝóç á) Íá ðñïóäéïñßæïõí ìå áêñßâåéá ôçí ðåñéïõóéáêÞ êá- ôÜóôáóç ìéáò åðé÷åßñçóçò. â) Íá ðáñáêïëïõèïýí ôéò ìåôáâïëÝò ôùí ðåñéïõóéáêþí óôïé÷åßùí ôçò åðé÷åßñçóçò. ã) Íá ðñïóäéïñßæïõí ôá ïéêïíïìéêÜ áðïôåëÝóìáôá áðü ôç äñÜóç ôçò åðé÷åßñçóçò. ä) Íá Ý÷ïõí ôç äõíáôüôçôá íá áóêïýí åëÝã÷ïõò óôç äéá÷åßñéóç ôùí ðåñéïõóéáêþí óôïé÷åßùí. å) Íá óõãêåíôñþíïõí ðëçñïöïñßåò êáé óôáôéóôéêÜ äå- äïìÝíá ðïõ áöïñïýí óôç ìåëÝôç ôçò åîÝëéîçò ôùí ïéêï- íïìéêþí ìåãåèþí ôçò åðé÷åßñçóçò. 3523
 2. 2. 3524 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ)
 3. 3. ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 3525
 4. 4. 3526 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ)
 5. 5. ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 3527
 6. 6. 3528 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ)
 7. 7. ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 3529
 8. 8. 3530 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ)
 9. 9. ÖÅÊ 252 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 3531
 10. 10. 3532 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ)
 11. 11. ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 3533
 12. 12. 3534 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ)
 13. 13. ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 3535
 14. 14. 3536 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ)
 15. 15. ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 3537
 16. 16. 3538 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ)
 17. 17. ÖÅÊ 252 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 3539
 18. 18. 3540 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ)
 19. 19. ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 3541
 20. 20. 3542 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ)
 21. 21. ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 3543
 22. 22. 3544 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ)
 23. 23. ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 3545
 24. 24. 3546 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ)
 25. 25. ÖÅÊ 252 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 3547
 26. 26. 3548 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ)
 27. 27. ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 3549
 28. 28. 3550 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ)
 29. 29. ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 3551
 30. 30. 3552 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ)
 31. 31. ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 3553
 32. 32. 3554 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ)
 33. 33. ÖÅÊ 252 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 3555
 34. 34. 3556 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ)
 35. 35. ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 3557
 36. 36. 3558 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ)
 37. 37. ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 3559
 38. 38. 3560 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ)
 39. 39. ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 3561
 40. 40. 3562 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ)
 41. 41. ÖÅÊ 252 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 3563
 42. 42. 3564 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ)
 43. 43. ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 3565
 44. 44. 3566 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ)
 45. 45. ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 3567
 46. 46. 3568 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ)
 47. 47. ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 3569
 48. 48. 3570 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ)
 49. 49. ÖÅÊ 252 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 3571
 50. 50. 3572 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ)
 51. 51. ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 3573
 52. 52. 3574 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ)
 53. 53. ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 3575
 54. 54. 3576 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ)
 55. 55. ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 3577
 56. 56. 3578 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ)
 57. 57. ÖÅÊ 252 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 3579
 58. 58. 3580 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ)
 59. 59. ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 3581
 60. 60. 3582 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ)
 61. 61. ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 3583
 62. 62. 3584 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ)
 63. 63. ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 3585
 64. 64. 3586 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ)
 65. 65. ÖÅÊ 252 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 3587
 66. 66. 3588 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ)
 67. 67. ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 3589
 68. 68. 3590 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) H áðüöáóç áõôÞ íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá ôçò ÊõâåñíÞóåùò. ÁèÞíá, 22 Öåâñïõáñßïõ 2002 Ï ÕÐÏÕÑÃÏÓ ÐÅÔÑÏÓ ÅÕÈÕÌÉÏÕ ÁÐÏ ÔÏ ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ

×