Whitepaper nieuw bouwbesluit 2012

2,345 views

Published on

Op 1 april 2012 treedt het Bouwbesluit 2012 in werking. Nederland kende tot voor kort veel verschillende voorschriften, bijvoorbeeld een Bouwbesluit 2003, een Model Bouwverordening en het Gebruikersbesluit. Deze worden op 1 april allemaal vervangen door één nieuw Bouwbesluit: het Bouwbesluit 2012. Oorspronkelijk was het de bedoeling om het Bouwbesluit 2012 op 1 januari 2012 in te laten gaan, maar daar was de sector nog niet klaar voor. In deze whitepaper bespreekt Henry de Roo het Bouwbesluit 2012 voor u. Henry de Roo werkt als eigenaar en adviseur bij RooBeek Advies en geeft bij Geoplan onder andere de cursus Nieuw Bouwbesluit 2012. Doe uw voordeel met deze whitepaper en zorg dat u klaar bent voor de deadline van 1 april 2012!

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,345
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
46
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Whitepaper nieuw bouwbesluit 2012

  1. 1. WhitepaperHet nieuweBouwbesluit 2012 Geoplan CURSUSSEN EN CONGRESSEN Bouwbesluit 2012 De tien belangrijkste verschillen Het nieuwe www.geoplan.nl
  2. 2. het nieuwe bouwbesluit 2012Waarom Dezeuitgave?Op 1 april 2012 treedt het Bouwbesluit 2012 in werking.Nederland kende tot voor kort veel verschillendevoorschriften, bijvoorbeeld een Bouwbesluit 2003, eenModel Bouwverordening en het Gebruikersbesluit. Dezeworden op 1 april allemaal vervangen door één nieuwBouwbesluit: het Bouwbesluit 2012.Oorspronkelijk was het de bedoeling om het Bouwbesluit2012 op 1 januari 2012 in te laten gaan, maar daar was desector nog niet klaar voor. In deze whitepaper bespreektHenry de Roo het Bouwbesluit 2012 voor u. Henry de Roowerkt als eigenaar en adviseur bij RooBeek Advies en geeftbij Geoplan onder andere de cursus Nieuw Bouwbesluit2012. Doe uw voordeel met deze whitepaper en zorg dat uklaar bent voor de deadline van 1 april 2012!Verandering met voordelenVolgens Henry de Roo van RooBeek Advies bekijkt desector de veranderingen natuurlijk met argusogen: “Maarhet Bouwbesluit 2012 lijkt een besluit met duidelijkevoordelen. De integrale benadering, alles staat nu in éénuitvoeringsbesluit met bijvoorbeeld één leeswijze en éénomschrijving van begrippen. Het aantal voorschriften ismet ongeveer een derde teruggebracht. Door de integratiekrijgt de gebruiker een beter inzicht in de onderlingesamenhang en zal hierdoor minder snel voorschriftenover het hoofd zien. En door het overhevelen van diversevoorschriften uit de (Model) bouwverordening is deuniformiteit gewaarborgd. Hoe het op de middellangetermijn uitpakt gaan we natuurlijk nog zien: de invoeringvan het Bouwbesluit is een nieuw begin van de discussie,niet de afsluiting! Voor nu geldt: aan de slag met hetnieuwe Bouwbesluit. “Let op: een aantal onderdelen van het Bouwbesluit2012 treedt nog niet in werking op 1 april 2012.Op 1 juli 2012 volgt het nieuwe rekenprogrammavoor het energieprestatiecoëfficiënt (EPC), demilieuprestatieberekening voor duurzaam bouwen en devoorschriften voor veilig gebouwonderhoud bij nieuwegebouwen.Let op: het Bouwbesluit 2012 kent een overgangsbepaling:is de vergunningaanvraag ingediend voordat hetBouwbesluit 2012 in werking treedt, dan kan de aanvraagonder de ‘oude’ regelingen worden behandeld.www.geoplan.nl
  3. 3. het nieuwe bouwbesluit 2012tien verscHillenSpeciaal voor deze whitepaper heeft Henry de Roo de tien belangrijkste verschillen tussen het Bouwbesluit 2012 en deoude regelgeving op een rij gezet: 1. De personenbenadering of de bezettingsgraadklasse 2. De voorschriften voor het slopen en het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden 3. Verbouwen in Bouwbesluit 2012 inclusief ‘rechtens verkregen niveau’ 4. Brandveiligheid 5. Geluidwering 6. Daglicht 7. Energieprestatiecoëfficiënt (EPC) 8. Milieuprestatieberekening 9. Herintroductie van de verplichte buitenberging en buitenruimte voor woningen 10. Verdwijnt de fietsenstalling bij utiliteitsbouw?Tip: Het Bouwbesluit 2012 en aanverwante (Ministeriële) regelingen kunt u downloaden van de websitehttp://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgevingwww.geoplan.nl
  4. 4. het nieuwe bouwbesluit 20121. De personenbenadering 3. Verbouwen inof de bezettingsgraadklasse Bouwbesluit 2012 inclusiefHoeveel personen mogen er eigenlijk van een ruimte ‘rechtens verkregen niveau’gebruik maken? In het Bouwbesluit 2003 moest u een Onder het Bouwbesluit 2003 geldt dat bij verbouw hetbezettingsgraadklasse van het gebruiksoppervlakte of het nieuwe in principe moet voldoen aan de voorschriften voorverblijfsgebied bepalen. In de praktijk wordt dit als complex nieuwbouw. Het bevoegd gezag kon dan wel toestemmingervaren. In het Gebruiksbesluit mocht u een (maximum) geven om aan een lager niveau van eisen te voldoen.aantal personen aangeven. De eisen voor verbouwingen zijn in het BouwbesluitDoor de integratie van het Bouwbesluit 2003 en het 2012 duidelijker geworden. Het ‘verbouwniveau’ is nuGebruiksbesluit is in het Bouwbesluit 2012 gekozen voor geüniformeerd en zonder tussenkomst van de gemeente vastde personenbenadering, zoals we die al kennen vanuit het te stellen.Gebruiksbesluit. Henry de Roo: ”In het Bouwbesluit 2003 In het Bouwbesluit 2012 hoeft verbouw niet meer (altijd)spreken we over vierkante meters als we het hebben over te voldoen aan de eisen van nieuwbouw: steeds wordt,de draairichting van een vluchtdeur. Het is veel logischer om bijvoorbeeld per afdeling, duidelijk aangegeven aanhet over een ‘aantal vluchtende personen’ te hebben. Zo welk niveau voldaan moet worden. Hiermee vervalt ookwerkt de personenbenadering. De personenbenadering is de mogelijkheid van het bevoegd gezag om bij verbouweenvoudiger en sluit beter aan op de praktijk. “ ontheffing te verlenen. Omdat geen tussenkomst van het bevoegd gezag meer nodig is, wordt gedacht dat hetDe nieuwe eisen houden rekening met het aantal personen nieuwe Bouwbesluit het makkelijker maakt om leegstaandedat in het gebouw of een gedeelte daarvan aanwezig kan kantoren om te bouwen tot bijvoorbeeld woningen. Henry:zijn. De eisen zijn nu dus gebaseerd op het aantal personen. “Het Bouwbesluit biedt kansen voor het verbouwen van bijvoorbeeld kantoren tot woningen. Naast ‘gemak’ kan2. De voorschriften het verbouwen leiden tot goedkoper bouwen. Maar of dit ook ten goede komt aan de beoogde bouwkwaliteit zal devoor het slopen en het praktijk uitwijzen.”uitvoeren van bouw- en In het Bouwbesluit 2012 is vaak sprake van het ‘rechtenssloopwerkzaamheden verkregen niveau’: het kwaliteitsniveau dat feitelijk, ‘goedgekeurd’ aanwezig is voor de verbouw begint.Slopen is in het nieuwe Bouwbesluit sloopmeldingplichtig Probleem hierbij is dat dit niveau vaak niet goed vastgelegdof sloopmeldingvrij. Slopen als bedoeld in artikel 2.2.1a van is en dus voor onenigheid kan zorgen. Henry de Roo: “Ik bende Wabo komt daarmee te vervallen. De sloopplicht voor benieuwd of dit in de praktijk knelpunten gaat opleverenoverige Wabo activiteiten zoals bedoeld in artikel 2.1, blijft en of de beoogde uniformiteit wordt gewaarborgd. Ikvan kracht. kan me voorstellen dat het ‘vaststellen’ van het feitelijke kwaliteitsniveau per gemeente ander kan gaan zijn. Hierbijsloopmeldingplichtig zijn die sloopactiviteiten waarbij ‘naar kan de markt dus worden geconfronteerd met lokaalredelijke inschatting’ de hoeveelheid sloopafval meer dan verschillende ‘inzichten’ en werkwijzen. En dat is natuurlijk10 m³ zal bedragen of waarbij asbest wordt verwijderd. niet de bedoeling. Dit onderwerp gaat komende maandenDe melding moet ten minste vier weken voor aanvang van zeker veel discussie opleveren!”de sloop worden gedaan met een formulier of digitaal viawww.omgevingsloket.nl.Gaat het om minder dan 10m3 en wordt er geen asbestverwijderd, dan is de sloopactiviteit sloopmeldingvrij.www.geoplan.nl
  5. 5. het nieuwe bouwbesluit 2012 4. Brandveiligheid Brandveiligheid is nu in verschillende regelingen terug te vinden, zoals het Bouwbesluit 2003 en het Gebruikersbesluit. Met de komst van het Bouwbesluit 2012 staat alles over brandveiligheid in het Bouwbesluit 2012. Deze verandering is in principe beleidsneutraal. Een aantal wijzigingen zijn: Er is een nieuwe systematiek voor brandveiligheidseisen. De regels voor de indeling in compartimenten worden eenvoudiger met een aantal wijzigingen. Daarnaast is de vluchtsystematiek (het vluchtprincipe en begrippenkader) veranderd. De nieuwe systematiek heeft als uitgangspunt dat mensen op elk punt van een voor personen bestemde vloer, een vluchtmogelijkheid moeten hebben. Dit alles zal leiden tot eenvoudiger en meer intuïtief toepasbare voorschriften. Ook de gebruiksvoorschriften worden eenvoudiger. In het Bouwbesluit 2012 worden de situaties waarbij een automatische doormelding naar de brandweer verplicht is, sterk verminderd. Met als beoogd gevolg 30.000 minder ‘loze’ meldingen. 5. Geluidwering In veel woningen maakt de installatie van bijvoorbeeld verwarming (CV, warmtepomp) en ventilatie (WTW) een hinderlijke hoeveelheid geluid (of trilling). Omdat de markt niet zelf voor betere installaties zorgt, dwingt het Bouwbesluit 2012 dit nu af. De eisen gelden overigens niet alleen voor woningen, maar ook voor ruimten met een onderwijsfunctie of een bijeenkomstfunctie voor kinderopvang. Het verwachte knelpunt is dat de mogelijkheden beperkt zijn om voor de bouw begint al te toetsen hoeveel geluid een installatie maakt. Bij de beoordeling van een aanvraag voor een omgevingsvergunning moet voldoende aannemelijk worden gemaakt dat aan gestelde voorschriften voldaan wordt.www.geoplan.nl
  6. 6. het nieuwe bouwbesluit 20126. DaglichtDe eisen aan de daglichttoetreding in het Bouwbesluit 2012zijn niet gewijzigd ten opzichte van het Bouwbesluit 2003. DeNEN-norm verandert wel, namelijk in de versie 2011 van deNEN 2057.De NEN-2057 bevat veel wijzigingen, bijvoorbeeld in demanier van berekenen van belemmeringshoeken en deverplaatsing van het projectievlak naar de binnenzijde vanhet gevelvlak (i.p.v. de buitenzijde). Een andere wijzigingis dat de minimale belemmeringsfactor Cb is verlaagd van0,86 naar 0,80. Dit kan nadelig uitvallen voor standaardbouwwerken zonder veel belemmeringen/uitbouwen etc.Het goede nieuws is wel dat de NEN 2057 over het algemeensterk vereenvoudigd is. Het bevat bijvoorbeeld een verkortestandaardprocedure voor veelvoorkomende situaties, zodat uminder hoeft te rekenen. De nieuwe norm bevat bovendieneindelijk een rekenmethode voor daglichtopeningen die nietdirect aan verblijfsgebieden grenzen.7. Energieprestatie-coëfficiënt (EPC)Per 1 juli 2012 geldt een nieuwe energieprestatienormvoor gebouwen: de NEN 7120. De huidigeenergieprestatienormen voor woningbouw enutiliteitsbouw komen dan te vervallen.Zeker is dat een berekening van de EPC in de NEN7120andere uitkomsten oplevert dan binnen de oude EPC.Voorlopige berekeningen met de nieuwe EPC laten zien datzowel bouwkundige als installatietechnische maatregelenover het algemeen gelijk of minder gewaardeerd wordendan in de oude EPC. De Tweede Kamer heeft echter eenmotie aangenomen dat energiezuinigheid vooral in debouwkundige schil moet worden gezocht vanwege hetpermanente karakter van de bouwconstructie.Momenteel is er een discussie aan de gang overeen verhoging van de Rc-waarde van 3,5 m2.K/W(Bouwbesluit 2012) naar 5,0. Op dit moment wordteen onderzoek uitgevoerd naar de kosteneffectiviteitvan deze aanscherping van de Rc-waarde. Tenzij hetonderzoekresultaat heel negatief uitpakt komt dieverhoging naar 5,0 m2.K/W er wel, mogelijk zelfs al per 1januari 2013.www.geoplan.nl
  7. 7. het nieuwe bouwbesluit 20128. Milieuprestatie Slotberekening Deze tien verschillen zijn volgens Henry de Roo het meest in het oog springend. In uwGaat u een omgevingsvergunning aanvragen voor de werk kunnen natuurlijk andere prioriteitenbouw van een woning of een kantoor van meer dan 100m2 gelden die andere verschillen belangrijk(incl. nevenfuncties)? Dan moet u een berekening van de maken. Het is in ieder geval zaak goedmilieueffecten meesturen, waarbij het met name gaat om op de hoogte te zijn van het Bouwbesluithet materiaalgebruik tijdens de bouw, het beheer en de 2012. Henry de Roo: “Het Bouwbesluit 2012sloop van het gebouw. Gekeken wordt naar de uitstoot van gaat uit van eigen verantwoordelijkheid.broeikasgassen en het grondstofgebruik van verschillende Op basis van mijn ervaring maak ik mij zorgen of bepaaldeconstructieonderdelen van een gebouw; naar de inrichting doelgroepen (marktpartijen) wel voldoende gericht zijn open aankleding wordt niet gekeken. kwaliteit om deze verantwoordelijkheid te nemen. De markt moet deregulering echt niet zien als het ontbreken van eenHet Bouwbesluit 2012 stelt verder nog geen prestatie-eisen prikkel om kwaliteit te leveren.”aan de uitkomst van de berekeningen. Zo kan iedereen inde bouw ervaring opdoen met milieuprestatieberekeningen. In 1 dag op de hoogte vanVoor de berekeningen moet de ‘Bepalingsmethode alle wijzigingenMilieuprestatie Gebouwen en GWW-werken’ gebruiktworden. Geoplan biedt u in samenwerking met Henry de Roo de ideale cursus aan om op de hoogte te zijn van alle wijzingen9. Herintroductie van de rondom het nieuwe Bouwbesluit 2012.verplichte buitenberging In de Basiscursus Nieuw Bouwbesluit 2012 wordten buitenruimte voor uitleg gegeven over de inhoud en veranderingen in de regelgeving en hoe u hiermee het best kunt omgaan inwoningen uw eigen organisatie. Veel aandacht wordt besteed aan de nieuwe wijze waarop het nieuwe verbouwniveau wordtVoor nieuwbouwwoningen wordt een buitenberging en besproken. Besproken worden de nieuwe omschrijvingenbuitenruimte weer verplicht. In het Bouwbesluit van 2003 van begrippen als gebruiksgebied, functiegebied en hetwaren deze komen te vervallen: de overheid wilde minder (nieuwe) verblijfsgebied, en de gewijzigde voorschriftenregels en dacht dat de markt toch wel woningen met voor toilet- en badruimten. Ook de wijzigingen in debuitenruimte en buitenberging zou bouwen. Want wie hoofdstukken gezondheid, energiezuinigheid en (nieuwe)wil nou een huis of appartement zonder? De markt werd milieu worden behandeld.vervolgens zo overspannen dat huizen zonder buitenruimteen buitenberging toch veel gebouwd werden. Nu de Kijk voor meer info of data op www.geoplan.nl of belmarkt minder overspannen is, kunnen veel makelaars en 088 – 556 05 85woningbezitters u vertellen dat appartementen zonderberging en buitenruimte nu wel onverkoopbaar zijn. www.geoplan.nl l www.freia.nl10. Verdwijnt de Mocht u de inhoud van deze whitepaper willen opnemenfietsenstalling bij in een publicatie, reproduceren of anderszins openbaar maken, dan gelden de wettelijke copyrightregels en heeft uutiliteitsbouw? onze schriftelijke toestemming daarvoor nodig.De normen voor fietsenstallingen bij utilitaire gebouwenstaan niet meer in het Bouwbesluit 2012, maar kunnenop termijn geregeld worden via het bestemmingsplan.Gemeenten krijgen tot 1 januari 2017 de tijd om hiervoor tezorgen. Tot die tijd geldt via de overgangsbepaling de ouderegelingwww.geoplan.nl
  8. 8. het nieuwe bouwbesluit 2012Deze whitepaper wordtu aangeboden doorgeoplanOver onsGeoplan is al meer dan 30 jaar aanbieder vancursussen en incompanytrajecten gericht opprofessionals in de vakgebieden:• milieu• ruimtelijke ordening• Wabo• Bouwen• energie & Duurzaamheid• toezicht & veiligheid• gebiedsontwikkeling & grondbeleidKenmerkend voor alle cursussen is de combinatievan praktijkgerichtheid en de laatste theoretischeinzichten. Hierbij staat een simpele filosofiecentraal: de kennisoverdracht dient op eenzodanige manier plaats te vinden dat de deelnemerer in zijn of haar werk daadwerkelijk mee aan deslag kan gaan. Daarom verwerkt Geoplan in haarcursussen vaak interactieve werkvormen zoalsworkshops, rollenspelen en (thuis)opdrachten,gecombineerd met intensieve begeleiding enrelevant ondersteunend cursusmateriaal.Vragen?Wilt u meer informatie over deze whitepaper ofover één van onze cursussen. Of heeft u anderevragen? Bel dan gerust met onze studieadviseur:Wouter de vriesT: 088-556 05 85F: 088-556 02 51E: wdevries@geoplan.nlgeoplanBurgemeester stramanweg 1011101 aa amsterdam z-ot 088 - 556 05 70F 088 - 556 05 80e: geoplan@geoplan.nlwww.geoplan.nl

×