Advertisement

Zápisnica z rozporového konania k hromadnej pripomienke k novele zákona o geodézii a kartografii z 3. decembra 2012

Geoinformatics, GIS/IT, Website programming, Online marketing and Promotion, Presentation and Leadership skills
Jan. 14, 2013
Zápisnica z rozporového konania k hromadnej pripomienke k novele zákona o geodézii a kartografii z 3. decembra 2012
Zápisnica z rozporového konania k hromadnej pripomienke k novele zákona o geodézii a kartografii z 3. decembra 2012
Zápisnica z rozporového konania k hromadnej pripomienke k novele zákona o geodézii a kartografii z 3. decembra 2012
Zápisnica z rozporového konania k hromadnej pripomienke k novele zákona o geodézii a kartografii z 3. decembra 2012
Advertisement
Zápisnica z rozporového konania k hromadnej pripomienke k novele zákona o geodézii a kartografii z 3. decembra 2012
Zápisnica z rozporového konania k hromadnej pripomienke k novele zákona o geodézii a kartografii z 3. decembra 2012
Zápisnica z rozporového konania k hromadnej pripomienke k novele zákona o geodézii a kartografii z 3. decembra 2012
Upcoming SlideShare
Zmluva o zabezpečebíá dátZmluva o zabezpečebíá dát
Loading in ... 3
1 of 7
Advertisement

More Related Content

More from Geokomunita(20)

Advertisement

Zápisnica z rozporového konania k hromadnej pripomienke k novele zákona o geodézii a kartografii z 3. decembra 2012

  1. Zápisnica z rozporového konania k hromadným pripomienkam verejnosti a Splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti vzneseným k materiálu „Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov“, ktoré sa konalo dňa 3. decembra 2012 o 9:00 hod. na Úrade geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, Chlumeckého 2, Bratislava Prítomní: podľa prezenčnej listiny Predmet rozporového konania: Na spoločnom rozporovnom konaní so zástupcami verejnosti a Splnomocnencom vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti k materiálu „Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov“, boli predmetom rozporu nasledovné zásadné pripomienky: 1. K bodu 29, § 21 ods. 2 Znenie tohto bodu žiadame nahradiť nasledovným: "Prevádzkovateľ poskytuje údaje a služby z informačného systému geodézie, kartografie a katastra bezplatne." Odôvodnenie: Informačný systém geodézie, kartografie a katastra (IS GKK) obsahuje podľa §20 informačný systém geodetických základov (IS GZ), informačný systém katastra nehnuteľností (IS KN) a informačný systém základnej bázy údajov pre geografický informačný systém (ZB GIS). IS KN obsahuje katastrálne operáty, ktoré sú v zmysle §68 ods.1 zákona č.162/1995 Z.z. verejné, čiže "každý má právo doň nahliadať a robiť si z neho výpisy, odpisy alebo náčrty". ZB GIS slúži na poskytovanie referenčných údajov a služieb, sučasne je "lokalizačným a geometrickým základom národnej infraštruktúry pre priestorové informácie" (viď. §2 ods. 14) Na základe uvedených skutočností spĺňa tento IS v zmysle §2 písm.i) zákona č.275/2006 Z.z. znaky základného registra. Zverejnenie údajov zo ZB GIS je preto vo verejnom záujme a je v súlade s ustanovením §3 ods.4, písm.j) zákona č.275/2006 Z.z. IS GZ poskytuje údaje pre súradnicové referenčné systémy - jednotné referenčné informácie o priestore v podobe množiny súradníc (x, y) a nadmorskej výšky h a/alebo zemepisnej šírky, dĺžky a elipsoidickej výšky. Súradnicové referenčné systémy sú primárnou témou priestorových údajov NIPI a ÚGKK je povinnou osobou pre ich ďalšie poskytovanie. Keďže ide o referenčné údaje, platí obdobná argumentácia ako pre ZB GIS uvedená vyššie. Zákon na viacerých miestach stanovuje rôznym subjektom povinnosť používať údaje
  2. spracované v rámci IS GKK pre ich činnosti, je preto vo verejnom záujme umožniť čo najjednoduchší a nediskriminačný prístup k údajom. Výsledok rozporového konania: Rozpor odstránený. Strany sa dohodli na preformulovaní § 11: Navrhované znenie: „(4) Údaje a služby zo štátnej dokumentácie sa poskytujú a sprístupňujú na podnikateľský účel za úhradu, pokiaľ odsek 5 alebo osobitný zákon neustanovuje inak(odkaz napr. zákon o katastri nehnuteľností, o rozpočtových pravidlách verejnej správy, o informačných systémoch verejnej správy) ; to sa nevzťahuje na a) službu transformácie medzi geodetickými systémami, b) službu konverzie medzi formátmi údajov. (5) Údaje a služby zo štátnej dokumentácie sa orgánom verejnej správy v rozsahu ich územnej pôsobnosti a pre účel plnenia ich úloh poskytujú a sprístupňujú bezplatne. (6) Údaje a služby zo štátnej dokumentácie sa na nepodnikateľský účel poskytujú a sprístupňujú bezplatne.“. 2. K bodu 30, § 21 ods. 5 Znenie tohto bodu žiadame nahradiť nasledovným: "Prevádzkovateľ sprístupní údaje podľa ods.1 spôsobom a vo formáte umožňujúcom automatizované strojové spracovanie údajov." Odôvodnenie: K vypustenie pôvodného textu: Ako je uvedené v pripomienke k bodu 29, údaje z IS GKK majú byť verejne prístupné bez obmedzení. Označenie určitých údajov za referenčné a súčasné podmienenie ich použitia súhlasom prevádzkovateľa považujeme za vzájomne sa vylučujúce. Podmienky na udelenie súhlasu prevádzkovateľa zároveň navrhovateľ novely nijakým spôsobom neohraničil, čo môže viesť až k absurdným situáciám, napr. odmietnutie súhlasu na použitie údajov v situácii, kedy je (v inom ustanovení zákona) ich použitie určené ako povinné. K novo navrhovanému textu: "Umožnenie automatizovanej strojovej spracovateľnosti údajov" je v súlade so Smernicou 2003/98/ES Európskeho parlamentu a Rady o opakovanom použití informácií verejného sektora. Podotýkame, že na formáty prístupu sa samozrejme vzťahujú ostatné legislatívne požiadavky, napr. uvedené v §6 ods.1 zákona č.275/2006 Z.z., čo je požiadavka na otvorené a technologicky neutrálne formáty. Výsledok rozporového konania: Rozpor odstránený. Zapracovať pripomienku Splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti do § 21 nového odseku 2 návrhu zákona: „(2) Prevádzkovateľ sprístupní elektronické služby spôsobom a vo formáte umožňujúcim priame prehliadanie údajov a spôsobom a vo formáte umožňujúcim automatizované spracovanie údajov.“. Ostatné odseky budú prečíslované.
  3. Vypustenie alebo preformulovanie navrhovaného odseku 5 bude ešte odkonzultované. (5) Údaje a služby, ktoré sú poskytované na základe zmluvy, sa môžu používať a rozširovať v pôvodnej forme alebo pozmenenej forme iba na základe písomného súhlasu prevádzkovateľa informačného systému geodézie, kartografie a katastra. 3. K bodu 31, § 21 ods. 6 Znenie tohto bodu žiadame nahradiť nasledovným: "Prevádzkovateľ môže obmedziť prístup verejnosti k súborom a službám priestorových údajov, ak je to nevyhnutné na ochranu medzinárodných vzťahov, vnútornú bezpečnosť, verejný poriadok, obranu štátu. Obmedzenie prístupu podľa tohto bodu sa vykoná rozhodnutím, ktoré bude zverejnené s výnimkou určenia dotknutej osoby." Odôvodnenie: Vzhľadom na potrebu sprístupnenia údajov zverejnením sú požiadavky uvedené v prvej vete pripomienkovaného znenia tohto bodu irelevantné (viď. aj odôvodnenie k predchádzajúcim bodom). Upresnenie formulácie "nepriaznivo ovplyvnil" na "je nevyhnutné na ochranu" v druhej vete pripomienkovaného znenia je v súlade s nevyhnutnou podmienkou na obmedzenie prístupu k informáciám podľa čl.26 bod 4 Ústavy SR. Výsledok rozporového konania: § 21 ods. 6 preformulovať na základe pripomienky – aby sa možnosť „odoprieť prístup“ obmedzila len na porušenie konkrétnych podmienok jednej zmluvy. Naformulované znenie ÚGKK SR odošle na ďalšiu konzultáciu. 4. K bodu 33, § 21 ods. 9 Znenie tohto bodu žiadame nahradiť nasledovným: "§ 21 ods. 9 znie: V tých častiach, kde stav budovania informačného systému geodézie, kartografie a katastra neumožňuje ani čiastkové sprístupnenie údajov, prevádzkovateľ obmedzí prístup k údajom a službám. Informáciu o rozsahu obmedzenia prístupu podľa tohto bodu prevádzkovateľ zverejní." Odôvodnenie: V prvej vete znenia navrhujeme negatívne vymedzenie možnosti obmedziť prístup k údajom a službám v súlade s postupujúcou informatizáciou u prevádzkovateľa (deklarovanou aj v predkladacej správe tejto novely), s cieľom zmenšiť možnosť neoprávneného obmedzenia prístupu a zlepšenia možnosti kontroly opodstatnenosti postupu prevádzkovateľa. Druhú veta navrhujeme za účelom zvýšenia transparentnosti. Výsledok rozporového konania: Pripomienka čiastočne akceptovaná. Prvá časť vety súčasne platného zákona zostáva nezmenená. Do § 21 ods. 9 sa doplní nová druhá veta. Strany sa dohodli, že ÚGKK SR naformuluje znenie novej vety a následne zašle na ďalšie odkonzultovanie zástupcom verejnosti. Druhá časť vety neakceptovaná. 5. K § 22 Doplniť zákon č. 162/1995 § 69 ods. 5 o automatizované spracovanie údajov a priame prehliadanie údajov.
  4. Výsledok rozporového konania: Upustené od pripomienky vzhľadom na skutočnosť, že ÚGKK SR súčasne so zákonom č. 215/1995 Z. z. nenovelizuje v samostatnom článku aj zákon č. 162/1995 Z. z. Zároveň od 3. októbra 2012 do 23. októbra 2012 bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania návrh nového zákona o katastri nehnuteľností, ktorý zrušuje v súčasnosti platný a účinný zákon č. 162/1995 Z. z., v rámci ktorého nebola vznesená predmetná pripomienka. Rozpor odstránený. 6. K bodu 15, § 11 ods. 4 Znenie tohto bodu žiadame nahradiť nasledovným: „Údaje zo štátnej dokumentácie sa poskytujú a sprístupňujú za odplatu, pokiaľ tento alebo osobitný zákon neustanovuje inak.“ Odôvodnenie: Vzhľadom na prekrývanie sa dátových zdrojov, popísaných pod jednotlivými agendami v tomto zákone (štátna dokumentácia, informačný systém geodézie, kartografie a katastra), je pre zvýšenie právnej istoty potrebné zdôrazniť, že aj ustanovenia tohto zákona vytvárajúce bezodplatný prístup k údajov (viď. aj niektoré ďalšie požiadavky) majú prednosť pred znením § 11 ods. 4. Výsledok rozporového konania: Rozpor odstránený. Pozri výsledok rozporového konania k pripomienke č. 1 a 2. 7. K bodu 15, § 11 Žiadame doplniť nový odsek v znení „(7) Správa zverejní vo formáte a spôsobom umožňujúcim bezodplatný prístup a automatizované strojové spracovanie štátnu dokumentácie vedenú v elektronickej forme vzťahujúcu sa na a) geodetické základy, b) výsledky činností podľa § 4 ods. 2 písm. a) až c), r), c) štátne mapové dielo, najmä základné mapy a administratívne mapy vo všetkých mierkach, vojenské topografické mapy rastrové aj vektorové, d) definičné body obcí a častí obcí, e) výsledky digitalizácie podľa § 6 ods. 1 písm. e), f), f) štandardizované geografické názvoslovie s priestorovou lokalizáciou. Odôvodnenie: Viaceré z typov údajov, ktoré sú obsahom štátnej dokumentácie, majú charakter referenčných údajov pre iných správcov (napr. geodetické základy, definičné body, geografické názvoslovie) alebo orientačného mapového podkladu (základné a topografické mapy). Ak takéto údaje existujú v elektronickej forme, sú uložené a spracúvané v informačnom systéme, ktorý spĺňa v zmysle § 2 písm. i) zákona č. 275/2006 Z. z. znaky základného registra. Zverejnenie údajov z tohto registra je preto vo verejnom záujme a v súlade s ustanovením § 3 ods. 4 písm. j) zákona č. 275/2006 Z. z. Tento prístup sa týka údajov podľa bodov a), b), d), f) z navrhovaného znenia ods. 7.
  5. Základnou charakteristikou údajov v elektronickej forme je možnosť neobmedzeného vytvárania kópií údajov a ich využitie pre rôzne účely. Pri súčasných možnostiach komunikačných sietí aj ich jednoduché sprístupňovanie za náklady, ktoré sú pri porovnaní s nákladmi na vytvorenie údajov zanedbateľné. Ak je požadované sprístupnenie údajov existujúcich iba v „papierovej“ forme, úrad poskytuje možnosť ich digitalizácie ako spoplatnenú službu – takýmto spôsobom sú náklady na vytvorenie elektronickej formy už kompenzované. Zároveň na sprístupnenie (alebo zverejnenie) údajov už vedených v elektronickej forme nie je v prípade navrhovaných typov štátnej dokumentácie potrebný výkon ďalších aktivít na strane ich správcu (okrem samotného skopírovania údajov) – ani v tomto smere nevznikajú náklady, ktoré by bolo potrebné kompenzovať spoplatnením prístupu. Výsledok rozporového konania: Rozpor odstránený. Pozri výsledok rozporového konania k pripomienke č. 1 a 2. 8. K bodu 29, § 21 ods. 2 Znenie tohto bodu žiadame nahradiť nasledovným: „Prevádzkovateľ poskytuje údaje a služby z informačného systému geodézie, kartografie a katastra bezplatne.“ Odôvodnenie: Informačný systém geodézie, kartografie a katastra (IS GKK) obsahuje podľa § 20 informačný systém geodetických základov (IS GZ), informačný systéme katastra nehnuteľností (IS KN) a informačný systém základnej bázy údajov pre geografický informačný systém (ZB GIS). IS KN obsahuje katastrálne operáty, ktoré sú v zmysle § 68 ods. 1 zákona č. 162/1995 Z. z. verejné, čiže „každý má právo doň nahliadať a robiť si z neho výpisy, odpisy alebo náčrty“. ZB GIS slúži na poskytovanie referenčných údajov a služieb, súčasne je „lokalizačným a geometrickým základom národnej infraštruktúry pre priestorové informácie“ (viď. § 2 ods. 14). Na základe uvedených skutočností spĺňa tento IS v zmysle § 2 písm. i) zákona č. 275/2006 Z. z. znaky základného registra. Zverejnenie údajov zo ZB GIS je preto vo verejnom záujme a je v súlade s ustanovením § 3 ods. 4 písm. j) zákona č. 275/2006 Z. z. IS GZ poskytuje údaje pre súradnicové referenčné systémy – jednotné referenčné informácie o priestore v podobe množiny súradníc (x, y) a nadmorskej výšky h a/alebo zemepisnej šírky, dĺžky a elipsoidickej výšky. Súradnicové referenčné systémy sú primárnou témou priestorových údajov NIPI a ÚGKK je povinnou osobou pre ich ďalšie poskytovanie. Keďže ide o referenčné údaje, platí obdobná argumentácia ako pre ZB GIS uvedené vyššie. Zákon na viacerých miestach stanovuje rôznym subjektom povinnosť používať údaje spracované v rámci IS GKK pre ich činnosti, je preto vo verejnom záujme umožniť čo najjednoduchší a nediskriminačný prístup k údajom.
  6. Výsledok rozporového konania: Rozpor odstránený. Pozri výsledok rozporového konania k pripomienke č. 1 a 2. 9. K § 21 ods. 7 a 8 (v pôvodnom číslovaní § 21 ods. 6 a 7) Žiadame tieto odseky zo zákona vypustiť. Odôvodnenie: Vzhľadom na potrebu sprístupnenia údajov zverejnením sú požiadavky uvedené v týchto odsekoch irelevantné. Výsledok rozporového konania: Pripomienka zo strany ÚGKK SR čiastočne akceptovaná. Pripomienka k § 21 ods. 6 akceptovaná. Pozri výsledok rozporového konania k pripomienke č. 3. Pripomienka k § 21 ods. 7 neakceptovaná. Rozpor trvá. 10. K § 12 ods. 1 písm. e) a f) Žiadame upraviť znenie takým spôsobom, aby pri odovzdávaní diela v elektronickej forme nebolo požadované aj jeho odovzdanie v papierovej – analógovej forme. Odôvodnenie: V prípade ak papierová verzia vydaného diela neexistuje, požiadavka na jej vytvorenie znamená zvýšené náklady pre vydavateľa neúmerné efektu, ktorý takéto poskytnutie má pre prevádzkovateľa IS, a to aj vzhľadom na digitalizáciu interných procesov. Výsledok rozporového konania: Pripomienka zo strany ÚGKK SR neakceptovaná. Rozpor trvá. 11. K doložke vplyvov predkladanej novely Žiadame v bodoch 1 a 2 doložky uviesť „negatívne dopady“ a v prípade neakceptovania našich pripomienok v bode 5 doložky uviesť „negatívne dopady“. Odôvodnenie: K bodu 1 doložky: Predkladaná novela potvrdzuje a upevňuje vysokú finančnú náročnosť prístupu k údajom a súčasne stanovuje subjektom verejnej správy povinnosť ich využívať. Neobvyklé ponechanie „cenotvorby“ na ľubovôli ÚGKK SR (viď. všeobecná dôvodová správa) vytvára vysokú riziko stanovenia neprimerane vysokých cien – predkladaná novela neobsahuje žiadne mechanizmy brániace vzniku tejto varianty. K bodu 2 doložky: Predkladaná novela vytvára vo viacerých oblastiach nové regulačné požiadavky, ktoré doteraz neboli predmetom zákona, napr. výhradné postavenie (spoplatnenej) služby SKPOS K bodu 5 doložky: Hoci vraj zmeny zákona navrhované v predkladanej novele „bezprostredne súvisia s rozvojom informatizácie spoločnosti a vplývajú na kvalitu poskytovaných služieb“
  7. (viď. všeobecná dôvodová správa), novela neobsahuje žiadne mechanizmy garantujúce dostupnosť elektronických služieb (najmä cenovú), ich použiteľnosť (napr. použiteľnosť na strojové spracovanie), alebo vôbec samotné vytvorenie elektronických služieb (z ktorých mnohé aj v súčasnosti absentujú). Výsledok rozporového konania: Strany sa dohodli, že ÚGKK SR prepracuje doložku vybraných vplyvov a jej jednotlivé časti. Následne ÚGKK SR zašle prepracovanú doložku na ďalšie odkonzultovanie zástupcom verejnosti. 12. K prílohe materiálu – vyhodnotenie vplyvov informatizácie Žiadame do bodu 6.1 zahrnúť aj popis „elektronických služieb“ podľa navrhovaného § 21 ods. 1 zmenená časť vety, bod 6.10 aktualizovať v zmysle aktuálnych legislatívnych predpisov, do bodu 6.12 zahrnúť vytvorenie elektronických služieb v zmysle § 21 ods. 1 zmenená časť vety, v bode 6.14 uviesť skutočné plánované náklady potrebné na deklarovanú aktualizáciu a zavedenie nových elektronických služieb. Odôvodnenie: K bodu 6.1: Elektronické služby podľa navrhovaného § 21 ods. 1 zmenená časť vety sú odlišné od „služieb katastra nehnuteľností“. K bodu 6.10: V materiáli spomínaní „výnos MDPaT SR č. 1706/2006“ je už 4 roky zrušený a nahradený novšími predpismi. K bodu 6.12: Nepredpokladáme, že by (odhliadnuc od v všeobecnej dôvodovej správe spomínaných zmenách vyplývajúcich z centralizácie IS GKK) zavedenie nových elektronických služieb podľa § 21 ods. 1) odlišných od dnes existujúceho portálu katastra nehnuteľností nevyžadovali žiadne rozšírenie technickej infraštruktúry. K bodu 6.14: Súčasné tvrdenia „z materiálu nevyplýva potreba riešenia financovania“ a „ustanovenie dopĺňa o poskytovanie elektronických služieb“ (viď bod 5 osobitná dôvodová správa) považujeme za kontradiktórne. Predpokladáme, že zákon je predpokladom pre poskytovanie určitých služieb a nie naopak. Výsledok rozporového konania: Strany sa dohodli, že ÚGKK SR prepracuje doložku vybraných vplyvov a jej jednotlivé časti. Následne ÚGKK SR zašle prepracovanú doložku na ďalšie odkonzultovanie zástupcom verejnosti. V Bratislave, dňa 3. decembra 2012
Advertisement