Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Zápisnicaz rozporového konania k hromadným pripomienkam verejnosti a Splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločno...
spracované v rámci IS GKK pre ich činnosti, je preto vo verejnom záujme umožniť čonajjednoduchší a nediskriminačný prístup...
Vypustenie alebo preformulovanie navrhovaného odseku 5 bude ešte odkonzultované.(5) Údaje a služby, ktoré sú poskytované n...
Výsledok rozporového konania:Upustené od pripomienky vzhľadom na skutočnosť, že ÚGKK SR súčasne so zákonom č.215/1995 Z. z...
Základnou charakteristikou údajov v elektronickej forme je možnosť neobmedzenéhovytvárania kópií údajov a ich využitie pre...
Výsledok rozporového konania:Rozpor odstránený.Pozri výsledok rozporového konania k pripomienke č. 1 a 2.9. K § 21 ods. 7 ...
(viď. všeobecná dôvodová správa), novela neobsahuje žiadne mechanizmy garantujúcedostupnosť elektronických služieb (najmä ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Zápisnica z rozporového konania k hromadnej pripomienke k novele zákona o geodézii a kartografii z 3. decembra 2012

710 views

Published on

Zápisnica z rozporového konania k hromadným pripomienkam verejnosti a Splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti vzneseným k materiálu „Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov“, ktoré sa konalo dňa 3. decembra 2012 o 9:00 hod. na Úrade geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, Chlumeckého 2, Bratislava.

Podanie hromadnej pripomienky: http://j.mp/W33Eo7
Výsledky hromadnej pripomienky: http://j.mp/VWp21t

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Zápisnica z rozporového konania k hromadnej pripomienke k novele zákona o geodézii a kartografii z 3. decembra 2012

  1. 1. Zápisnicaz rozporového konania k hromadným pripomienkam verejnosti a Splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti vzneseným k materiálu „Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetova kartografov v znení neskorších predpisov“, ktoré sa konalo dňa 3. decembra 2012 o 9:00 hod. na Úrade geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, Chlumeckého 2, BratislavaPrítomní: podľa prezenčnej listinyPredmet rozporového konania: Na spoločnom rozporovnom konaní so zástupcami verejnosti a Splnomocnencomvlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti k materiálu „Návrh zákona, ktorým sa menía dopĺňa zákon NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisova ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografovv znení neskorších predpisov“, boli predmetom rozporu nasledovné zásadné pripomienky:1. K bodu 29, § 21 ods. 2Znenie tohto bodu žiadame nahradiť nasledovným: "Prevádzkovateľ poskytuje údaje a službyz informačného systému geodézie, kartografie a katastra bezplatne."Odôvodnenie:Informačný systém geodézie, kartografie a katastra (IS GKK) obsahuje podľa §20 informačnýsystém geodetických základov (IS GZ), informačný systém katastra nehnuteľností (IS KN) ainformačný systém základnej bázy údajov pre geografický informačný systém (ZB GIS).IS KN obsahuje katastrálne operáty, ktoré sú v zmysle §68 ods.1 zákona č.162/1995 Z.z.verejné, čiže "každý má právo doň nahliadať a robiť si z neho výpisy, odpisy alebo náčrty".ZB GIS slúži na poskytovanie referenčných údajov a služieb, sučasne je "lokalizačným ageometrickým základom národnej infraštruktúry pre priestorové informácie" (viď. §2 ods. 14)Na základe uvedených skutočností spĺňa tento IS v zmysle §2 písm.i) zákona č.275/2006 Z.z.znaky základného registra. Zverejnenie údajov zo ZB GIS je preto vo verejnom záujme a je vsúlade s ustanovením §3 ods.4, písm.j) zákona č.275/2006 Z.z.IS GZ poskytuje údaje pre súradnicové referenčné systémy - jednotné referenčné informácie opriestore v podobe množiny súradníc (x, y) a nadmorskej výšky h a/alebo zemepisnej šírky,dĺžky a elipsoidickej výšky. Súradnicové referenčné systémy sú primárnou témoupriestorových údajov NIPI a ÚGKK je povinnou osobou pre ich ďalšie poskytovanie. Keďžeide o referenčné údaje, platí obdobná argumentácia ako pre ZB GIS uvedená vyššie.Zákon na viacerých miestach stanovuje rôznym subjektom povinnosť používať údaje
  2. 2. spracované v rámci IS GKK pre ich činnosti, je preto vo verejnom záujme umožniť čonajjednoduchší a nediskriminačný prístup k údajom.Výsledok rozporového konania:Rozpor odstránený.Strany sa dohodli na preformulovaní § 11:Navrhované znenie:„(4) Údaje a služby zo štátnej dokumentácie sa poskytujú a sprístupňujú na podnikateľskýúčel za úhradu, pokiaľ odsek 5 alebo osobitný zákon neustanovuje inak(odkaz napr. zákon o katastrinehnuteľností, o rozpočtových pravidlách verejnej správy, o informačných systémoch verejnej správy) ; to sa nevzťahuje naa) službu transformácie medzi geodetickými systémami,b) službu konverzie medzi formátmi údajov.(5) Údaje a služby zo štátnej dokumentácie sa orgánom verejnej správy v rozsahu ich územnejpôsobnosti a pre účel plnenia ich úloh poskytujú a sprístupňujú bezplatne.(6) Údaje a služby zo štátnej dokumentácie sa na nepodnikateľský účel poskytujúa sprístupňujú bezplatne.“.2. K bodu 30, § 21 ods. 5Znenie tohto bodu žiadame nahradiť nasledovným: "Prevádzkovateľ sprístupní údaje podľaods.1 spôsobom a vo formáte umožňujúcom automatizované strojové spracovanie údajov."Odôvodnenie:K vypustenie pôvodného textu: Ako je uvedené v pripomienke k bodu 29, údaje z IS GKKmajú byť verejne prístupné bez obmedzení. Označenie určitých údajov za referenčné asúčasné podmienenie ich použitia súhlasom prevádzkovateľa považujeme za vzájomne savylučujúce. Podmienky na udelenie súhlasu prevádzkovateľa zároveň navrhovateľ novelynijakým spôsobom neohraničil, čo môže viesť až k absurdným situáciám, napr. odmietnutiesúhlasu na použitie údajov v situácii, kedy je (v inom ustanovení zákona) ich použitie určenéako povinné.K novo navrhovanému textu: "Umožnenie automatizovanej strojovej spracovateľnostiúdajov" je v súlade so Smernicou 2003/98/ES Európskeho parlamentu a Rady o opakovanompoužití informácií verejného sektora. Podotýkame, že na formáty prístupu sa samozrejmevzťahujú ostatné legislatívne požiadavky, napr. uvedené v §6 ods.1 zákona č.275/2006 Z.z.,čo je požiadavka na otvorené a technologicky neutrálne formáty.Výsledok rozporového konania:Rozpor odstránený.Zapracovať pripomienku Splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti do § 21nového odseku 2 návrhu zákona:„(2) Prevádzkovateľ sprístupní elektronické služby spôsobom a vo formáte umožňujúcimpriame prehliadanie údajov a spôsobom a vo formáte umožňujúcim automatizovanéspracovanie údajov.“.Ostatné odseky budú prečíslované.
  3. 3. Vypustenie alebo preformulovanie navrhovaného odseku 5 bude ešte odkonzultované.(5) Údaje a služby, ktoré sú poskytované na základe zmluvy, sa môžu používať a rozširovaťv pôvodnej forme alebo pozmenenej forme iba na základe písomného súhlasuprevádzkovateľa informačného systému geodézie, kartografie a katastra.3. K bodu 31, § 21 ods. 6Znenie tohto bodu žiadame nahradiť nasledovným: "Prevádzkovateľ môže obmedziť prístupverejnosti k súborom a službám priestorových údajov, ak je to nevyhnutné na ochranumedzinárodných vzťahov, vnútornú bezpečnosť, verejný poriadok, obranu štátu. Obmedzenieprístupu podľa tohto bodu sa vykoná rozhodnutím, ktoré bude zverejnené s výnimkou určeniadotknutej osoby."Odôvodnenie:Vzhľadom na potrebu sprístupnenia údajov zverejnením sú požiadavky uvedené v prvej vetepripomienkovaného znenia tohto bodu irelevantné (viď. aj odôvodnenie k predchádzajúcimbodom). Upresnenie formulácie "nepriaznivo ovplyvnil" na "je nevyhnutné na ochranu" vdruhej vete pripomienkovaného znenia je v súlade s nevyhnutnou podmienkou na obmedzenieprístupu k informáciám podľa čl.26 bod 4 Ústavy SR.Výsledok rozporového konania:§ 21 ods. 6 preformulovať na základe pripomienky – aby sa možnosť „odoprieť prístup“obmedzila len na porušenie konkrétnych podmienok jednej zmluvy.Naformulované znenie ÚGKK SR odošle na ďalšiu konzultáciu.4. K bodu 33, § 21 ods. 9Znenie tohto bodu žiadame nahradiť nasledovným: "§ 21 ods. 9 znie: V tých častiach, kdestav budovania informačného systému geodézie, kartografie a katastra neumožňuje aničiastkové sprístupnenie údajov, prevádzkovateľ obmedzí prístup k údajom a službám.Informáciu o rozsahu obmedzenia prístupu podľa tohto bodu prevádzkovateľ zverejní."Odôvodnenie:V prvej vete znenia navrhujeme negatívne vymedzenie možnosti obmedziť prístup k údajom aslužbám v súlade s postupujúcou informatizáciou u prevádzkovateľa (deklarovanou aj vpredkladacej správe tejto novely), s cieľom zmenšiť možnosť neoprávneného obmedzeniaprístupu a zlepšenia možnosti kontroly opodstatnenosti postupu prevádzkovateľa. Druhú vetanavrhujeme za účelom zvýšenia transparentnosti.Výsledok rozporového konania:Pripomienka čiastočne akceptovaná.Prvá časť vety súčasne platného zákona zostáva nezmenená. Do § 21 ods. 9 sa doplní novádruhá veta. Strany sa dohodli, že ÚGKK SR naformuluje znenie novej vety a následne zašlena ďalšie odkonzultovanie zástupcom verejnosti.Druhá časť vety neakceptovaná.5. K § 22Doplniť zákon č. 162/1995 § 69 ods. 5 o automatizované spracovanie údajov a priameprehliadanie údajov.
  4. 4. Výsledok rozporového konania:Upustené od pripomienky vzhľadom na skutočnosť, že ÚGKK SR súčasne so zákonom č.215/1995 Z. z. nenovelizuje v samostatnom článku aj zákon č. 162/1995 Z. z. Zároveň od 3.októbra 2012 do 23. októbra 2012 bol predmetom medzirezortného pripomienkového konanianávrh nového zákona o katastri nehnuteľností, ktorý zrušuje v súčasnosti platný a účinnýzákon č. 162/1995 Z. z., v rámci ktorého nebola vznesená predmetná pripomienka.Rozpor odstránený.6. K bodu 15, § 11 ods. 4Znenie tohto bodu žiadame nahradiť nasledovným: „Údaje zo štátnej dokumentácie saposkytujú a sprístupňujú za odplatu, pokiaľ tento alebo osobitný zákon neustanovuje inak.“Odôvodnenie:Vzhľadom na prekrývanie sa dátových zdrojov, popísaných pod jednotlivými agendamiv tomto zákone (štátna dokumentácia, informačný systém geodézie, kartografie a katastra), jepre zvýšenie právnej istoty potrebné zdôrazniť, že aj ustanovenia tohto zákona vytvárajúcebezodplatný prístup k údajov (viď. aj niektoré ďalšie požiadavky) majú prednosť pred znením§ 11 ods. 4.Výsledok rozporového konania:Rozpor odstránený.Pozri výsledok rozporového konania k pripomienke č. 1 a 2.7. K bodu 15, § 11Žiadame doplniť nový odsek v znení „(7) Správa zverejní vo formáte a spôsobomumožňujúcim bezodplatný prístup a automatizované strojové spracovanie štátnudokumentácie vedenú v elektronickej forme vzťahujúcu sa naa) geodetické základy,b) výsledky činností podľa § 4 ods. 2 písm. a) až c), r),c) štátne mapové dielo, najmä základné mapy a administratívne mapy vo všetkých mierkach,vojenské topografické mapy rastrové aj vektorové,d) definičné body obcí a častí obcí,e) výsledky digitalizácie podľa § 6 ods. 1 písm. e), f),f) štandardizované geografické názvoslovie s priestorovou lokalizáciou.Odôvodnenie:Viaceré z typov údajov, ktoré sú obsahom štátnej dokumentácie, majú charakter referenčnýchúdajov pre iných správcov (napr. geodetické základy, definičné body, geografickénázvoslovie) alebo orientačného mapového podkladu (základné a topografické mapy). Aktakéto údaje existujú v elektronickej forme, sú uložené a spracúvané v informačnom systéme,ktorý spĺňa v zmysle § 2 písm. i) zákona č. 275/2006 Z. z. znaky základného registra.Zverejnenie údajov z tohto registra je preto vo verejnom záujme a v súlade s ustanovením § 3ods. 4 písm. j) zákona č. 275/2006 Z. z. Tento prístup sa týka údajov podľa bodov a), b), d), f)z navrhovaného znenia ods. 7.
  5. 5. Základnou charakteristikou údajov v elektronickej forme je možnosť neobmedzenéhovytvárania kópií údajov a ich využitie pre rôzne účely. Pri súčasných možnostiachkomunikačných sietí aj ich jednoduché sprístupňovanie za náklady, ktoré sú pri porovnanís nákladmi na vytvorenie údajov zanedbateľné. Ak je požadované sprístupnenie údajovexistujúcich iba v „papierovej“ forme, úrad poskytuje možnosť ich digitalizácie akospoplatnenú službu – takýmto spôsobom sú náklady na vytvorenie elektronickej formy užkompenzované. Zároveň na sprístupnenie (alebo zverejnenie) údajov už vedenýchv elektronickej forme nie je v prípade navrhovaných typov štátnej dokumentácie potrebnývýkon ďalších aktivít na strane ich správcu (okrem samotného skopírovania údajov) – aniv tomto smere nevznikajú náklady, ktoré by bolo potrebné kompenzovať spoplatnenímprístupu.Výsledok rozporového konania:Rozpor odstránený.Pozri výsledok rozporového konania k pripomienke č. 1 a 2.8. K bodu 29, § 21 ods. 2Znenie tohto bodu žiadame nahradiť nasledovným: „Prevádzkovateľ poskytuje údaje a službyz informačného systému geodézie, kartografie a katastra bezplatne.“Odôvodnenie:Informačný systém geodézie, kartografie a katastra (IS GKK) obsahuje podľa § 20informačný systém geodetických základov (IS GZ), informačný systéme katastranehnuteľností (IS KN) a informačný systém základnej bázy údajov pre geografickýinformačný systém (ZB GIS).IS KN obsahuje katastrálne operáty, ktoré sú v zmysle § 68 ods. 1 zákona č. 162/1995 Z. z.verejné, čiže „každý má právo doň nahliadať a robiť si z neho výpisy, odpisy alebo náčrty“.ZB GIS slúži na poskytovanie referenčných údajov a služieb, súčasne je „lokalizačnýma geometrickým základom národnej infraštruktúry pre priestorové informácie“ (viď. § 2 ods.14). Na základe uvedených skutočností spĺňa tento IS v zmysle § 2 písm. i) zákona č.275/2006 Z. z. znaky základného registra. Zverejnenie údajov zo ZB GIS je preto voverejnom záujme a je v súlade s ustanovením § 3 ods. 4 písm. j) zákona č. 275/2006 Z. z.IS GZ poskytuje údaje pre súradnicové referenčné systémy – jednotné referenčné informácieo priestore v podobe množiny súradníc (x, y) a nadmorskej výšky h a/alebo zemepisnej šírky,dĺžky a elipsoidickej výšky. Súradnicové referenčné systémy sú primárnou témoupriestorových údajov NIPI a ÚGKK je povinnou osobou pre ich ďalšie poskytovanie. Keďžeide o referenčné údaje, platí obdobná argumentácia ako pre ZB GIS uvedené vyššie.Zákon na viacerých miestach stanovuje rôznym subjektom povinnosť používať údajespracované v rámci IS GKK pre ich činnosti, je preto vo verejnom záujme umožniť čonajjednoduchší a nediskriminačný prístup k údajom.
  6. 6. Výsledok rozporového konania:Rozpor odstránený.Pozri výsledok rozporového konania k pripomienke č. 1 a 2.9. K § 21 ods. 7 a 8 (v pôvodnom číslovaní § 21 ods. 6 a 7)Žiadame tieto odseky zo zákona vypustiť.Odôvodnenie:Vzhľadom na potrebu sprístupnenia údajov zverejnením sú požiadavky uvedené v týchtoodsekoch irelevantné.Výsledok rozporového konania:Pripomienka zo strany ÚGKK SR čiastočne akceptovaná.Pripomienka k § 21 ods. 6 akceptovaná. Pozri výsledok rozporového konania k pripomienkeč. 3.Pripomienka k § 21 ods. 7 neakceptovaná. Rozpor trvá.10. K § 12 ods. 1 písm. e) a f)Žiadame upraviť znenie takým spôsobom, aby pri odovzdávaní diela v elektronickej formenebolo požadované aj jeho odovzdanie v papierovej – analógovej forme.Odôvodnenie:V prípade ak papierová verzia vydaného diela neexistuje, požiadavka na jej vytvorenieznamená zvýšené náklady pre vydavateľa neúmerné efektu, ktorý takéto poskytnutie má preprevádzkovateľa IS, a to aj vzhľadom na digitalizáciu interných procesov.Výsledok rozporového konania:Pripomienka zo strany ÚGKK SR neakceptovaná. Rozpor trvá.11. K doložke vplyvov predkladanej novelyŽiadame v bodoch 1 a 2 doložky uviesť „negatívne dopady“ a v prípade neakceptovanianašich pripomienok v bode 5 doložky uviesť „negatívne dopady“.Odôvodnenie:K bodu 1 doložky: Predkladaná novela potvrdzuje a upevňuje vysokú finančnú náročnosťprístupu k údajom a súčasne stanovuje subjektom verejnej správy povinnosť ich využívať.Neobvyklé ponechanie „cenotvorby“ na ľubovôli ÚGKK SR (viď. všeobecná dôvodováspráva) vytvára vysokú riziko stanovenia neprimerane vysokých cien – predkladaná novelaneobsahuje žiadne mechanizmy brániace vzniku tejto varianty.K bodu 2 doložky: Predkladaná novela vytvára vo viacerých oblastiach nové regulačnépožiadavky, ktoré doteraz neboli predmetom zákona, napr. výhradné postavenie(spoplatnenej) služby SKPOSK bodu 5 doložky: Hoci vraj zmeny zákona navrhované v predkladanej novele „bezprostrednesúvisia s rozvojom informatizácie spoločnosti a vplývajú na kvalitu poskytovaných služieb“
  7. 7. (viď. všeobecná dôvodová správa), novela neobsahuje žiadne mechanizmy garantujúcedostupnosť elektronických služieb (najmä cenovú), ich použiteľnosť (napr. použiteľnosť nastrojové spracovanie), alebo vôbec samotné vytvorenie elektronických služieb (z ktorýchmnohé aj v súčasnosti absentujú).Výsledok rozporového konania:Strany sa dohodli, že ÚGKK SR prepracuje doložku vybraných vplyvov a jej jednotlivé časti.Následne ÚGKK SR zašle prepracovanú doložku na ďalšie odkonzultovanie zástupcomverejnosti.12. K prílohe materiálu – vyhodnotenie vplyvov informatizácieŽiadame do bodu 6.1 zahrnúť aj popis „elektronických služieb“ podľa navrhovaného § 21ods. 1 zmenená časť vety, bod 6.10 aktualizovať v zmysle aktuálnych legislatívnychpredpisov, do bodu 6.12 zahrnúť vytvorenie elektronických služieb v zmysle § 21 ods. 1zmenená časť vety, v bode 6.14 uviesť skutočné plánované náklady potrebné na deklarovanúaktualizáciu a zavedenie nových elektronických služieb.Odôvodnenie:K bodu 6.1: Elektronické služby podľa navrhovaného § 21 ods. 1 zmenená časť vety súodlišné od „služieb katastra nehnuteľností“.K bodu 6.10: V materiáli spomínaní „výnos MDPaT SR č. 1706/2006“ je už 4 roky zrušenýa nahradený novšími predpismi.K bodu 6.12: Nepredpokladáme, že by (odhliadnuc od v všeobecnej dôvodovej správespomínaných zmenách vyplývajúcich z centralizácie IS GKK) zavedenie novýchelektronických služieb podľa § 21 ods. 1) odlišných od dnes existujúceho portálu katastranehnuteľností nevyžadovali žiadne rozšírenie technickej infraštruktúry.K bodu 6.14: Súčasné tvrdenia „z materiálu nevyplýva potreba riešenia financovania“ a„ustanovenie dopĺňa o poskytovanie elektronických služieb“ (viď bod 5 osobitná dôvodováspráva) považujeme za kontradiktórne.Predpokladáme, že zákon je predpokladom pre poskytovanie určitých služieb a nie naopak.Výsledok rozporového konania:Strany sa dohodli, že ÚGKK SR prepracuje doložku vybraných vplyvov a jej jednotlivé časti.Následne ÚGKK SR zašle prepracovanú doložku na ďalšie odkonzultovanie zástupcomverejnosti.V Bratislave, dňa 3. decembra 2012

×