Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pozvánka na eGovernment SR 2011

1,195 views

Published on

Pozvánka na 5. ročník odbornej konferencie eGovernment SR

Published in: Technology, Travel, Business
  • Be the first to like this

Pozvánka na eGovernment SR 2011

  1. 1. 5. výročná konferencia IIR eGovernment SR 20118. – 9. marca 2011 Austria Trend Hotel Bratislava, Bratislava • Zoznámte sa s trendmi v elektronizácii verejnej správy • Aktuálna legislatíva – prehľadne a komplexne • Získajte prehľad o jednotlivých projektoch informatizácie • Ústredný portál verejnej správy – kľúčové miesto pre elektronickú komunikáciu • Ako funguje eGovernment v Českej republike – inšpirujte sa skúsenosťami Referujú: Ing. Peter Druga Rastislav Machel PD Consulting, Bratislava Národná agentúra pre síeťové a elektronické služby, Bratislava Ing. Ján Hochmann Ing. Katarína Leitmannová Ministerstvo financií SR, Bratislava Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, Bratislava Mgr. Milan Ištván Ing. Tomáš Martínek Partnerstvá pre prosperitu (PPP), občianske združenie, Bratislava NetApp, Praha Prof. PhDr. Dušan Katuščák, Ph.D. Marián Minarovič Slovenská národná knižnica v Martine a Žilinská univerzita v Žiline Únia miest Slovenska, Bratislava Mgr. Martin Kalvach Radoslav Repa Ministerstvo vnitra ČR, Praha European Union, Brussels Ing. Peter Kažík Ing. Dušan Žák Ministerstvo zdravotníctva SR, Bratislava Ministerstvo spravodlivost SR, Bratislava Martin Koška Slovenská agentúra životného prostredia, Bratislava Workshop I Elektronická správa dokumentov 7. marca 2011 Workshop II Nové trendy ICT – cloud computing vo verejnej správe 10. marca 2011 Know how to achieveMediálny partner: Institute for International Research IIR Prihláste sa ešte dnes • tel. +420 222 074 555 • fax +420 222 074 524 • www.konference.cz
  2. 2. FOCUS Praha, december 2010Vážené dámy, vážení páni,Slovenská republika prešla v posledných mesiacoch mnohými zmenami, predovšetkým politickými a ekonomickými.E-government je multisektorovou témou, ktorej cieľom je skvalitnenie, zjednodušenie a zefektívnenie činnostíprostredníctvom informačných a komunikačných technológií. Informatizácia verejnej správy predstavuje veľkýprínos pre občanov, podnikateľov, štátnu správu a samosprávu. Po nástupe novej vlády dochádza k analýzemnohých doterajších projektov. Nielen predstavy novej vlády, ale aj poznatky z uskutočnených auditov budúformovať budúci smer v modernizácii a elektronizácii verejnej správy.Institute for International Research pre vás preto pripravil v poradí už 5. ročník odbornej konferencieeGovernment SR 2011, ktorá sa uskutoční v dňoch 8. – 9. marca 2011 v Austria Trend Hotel Bratislava.Získajte informácie o trendoch v eGovernmente Slovenskej republiky. Ako bude pokračovať ďalší vývoj projektovelektronizácie verejnej správy? Načerpajte poznatky z projektov jednotlivých rezortov a štátnych inštitúcií.Zoznámte sa s cieľmi a víziami Digitálnej agendy. Akým spôsobom a v akej fáze sa nachádza implementáciaeurópskej smernice INSPIRE? Zúčastnite sa tejto odbornej konferencie a diskutujte o Vašich názorocha skúsenostiach s jednotlivými odborníkmi!Zúčastnite sa tiež sprievodných workshopov. Jeden z workshopov je zameraný na Elektronickú správudokumentov. Druhou témou je cloud computing, zúčastnite sa workshopu Nové trendy ICT – cloudcomputing vo verejnej správe.Teším sa na stretnutie s Vami.Ing. Lenka SrchováConference ProducerInstitute for International ResearchP.S.: Efektívnosť a transparentnosť na prvom mieste! Prihláste sa ešte dnes • tel. +420 222 074 555 • fax +420 222 074 524 • www.konference.cz
  3. 3. UTOROK 8. MARCA 2011Predseda: Mgr. Milan Ištván, prezident, Partnerstvá Rastislav Machel, projektový manažér, Národná agentúrapre prosperitu (PPP), občianske združenie, Bratislava pre síeťové a elektronické služby, BratislavaOd 8.30 hod. Privítanie a výdaj podkladov konferencie 13.00 hod. Spoločný obed9.00 hod. 14.10 hod.Uvítací prejav Institute for International Research a predsedu IT infraštruktúra pre eGovernment pripravená na budúcnosť Na aké novinky je potrebné sa pripraviť? • Správa, ukladanie a archivácia dát v súlade s predpismi Ing. Tomáš Martínek, Country Manager Cz/Sk, NetApp,9.10 hod. PrahaTrendy a prognózy slovenskéhoeGovernmentu – kade sa budú uberať kroky Informujte sa o aktuálnych projektoch!novej vlády?• Priority a ciele v eGovernmente 14.40 hod.• Stratégia informatizácie spoločnosti na roky 2009–2013 Národný projekt Elektronickej služby• Aké zmeny je možné očakávať s nástupom novej vlády? zdravotníctvaReferent kontaktovaný • Vízie a ciele projektu a ich nadväznosť na Strategické ciele10.00 hod. Přestávka na kávu eHealth – kľúčový nástroj informatizácie verejnej správy v oblasti zdravotníctva na Slovensku10.20 hod. • Rozvoj služieb – Poskytovanie verejných zdravotneVízie a ciele eGovernmentu v Českej relevantných informácií, eMedikácia, ePreskripcia,republike – inšpirujte sa skúsenosťami! Poskytovanie zdravotných informácií pacienta Ing. Peter Kažík, vedúci odboru informatiky,• Zorientujte sa v českých paragrafoch upravujúcich Ministerstvo zdravotníctva SR, Bratislava elektronizáciu verejnej správy• Informujte sa o prebiehajúcich projektoch – aké sú klady 15.25 hod. Prestávka na kávu a zápory? 15.40 hod. – dátové schránky – czechpoint Elektronizácia služieb miest a obcí – systém registrov • Aktuálny stav eGovernmentu v oblasti miestnej samosprávyMgr. Martin Kalvach, poradce státního tajemníka • Praktické výsledky, skúsenostia náměstka pro základní registry, Ministerstvo vnitra ČR, • OPIS a očakávania samosprávPraha • Aktuálna a navrhovaná legislatíva v oblasti eGovernmentu • Spoločné projekty UMS, eSlovensko a ďalších partnerov11.20 hod. • Ľudské zdroje – ZISS, Projekt Vzdelávanie informatikovZorientujte sa v právnych paragrafoch • eGovernment v stredoeurópskom kontexteupravujúcich eGovernment! Aké novinky je • eGovernment Slovensko vs. Európska únia • eGovernment pre samosprávy – ako ďalej?možné očakávať? Marián Minarovič, generálny sekretár,• Legislatívny zámer zákona o elektronickej verejnej správe Únia miest Slovenska, Bratislava• Zákon o informačnej bezpečnosti• Zákon o elektronickej verejnej správe 16.10 hod.• Zákon o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie Národný projekt Digitálna knižnica• Zákon o ochrane kritickej infraštruktúry a Centrum excelentnosti Pamäť SlovenskaIng. Ján Hochmann, riaditeľ, Odbor legislatívy, metodiky, • Zhodnotenie hlavných fáz projektu: čo už je zrealizované,štandardov a bezpečnosti informačných systémov, čo je pred nami?Ministerstvo financií SR, Bratislava • Organizačné a finančné otázky realizácie projektu12.20 hod. Prof. PhDr. Dušan Katuščák, Ph.D., generálny riaditeľ, Slovenská národná knižnica v Martine a ŽilinskáÚstredný portál verejnej správy univerzita v Žiline– efektívnosť na prvom mieste! 16.50 hod. Zhrnutie prvého dňa konferencie predsedom• Služby ústredného portálu – história, súčasnosť a blízka budúcnosť 17.00 hod. Nasleduje kokteil• Ústredný portál ako integrujúci prvok KOKTAIL• Ústredný portál a zdieľanie elektronickej identity Na záver prvého dňa konferencie Vás IIR srdečne pozýva pre prospech občana na pohárik vína. Využite príležitosť k neformálnej výmene• Ústredný portál ako miesto pre elektronickú komunikáciu názorov s kolegmi v príjemnej atmosfére. občana a poskytovateľov služieb štátu a verejnej moci Prihláste sa ešte dnes • tel. +420 222 074 555 • fax +420 222 074 524 • www.konference.cz
  4. 4. STREDA 9. MARCA 2011Predsedníctvo: Ing. Peter Druga, nezávislý poradca, • Interoperabilita a normyPD Consulting, Bratislava • Aké sú výhody vyplývajúce z IKT?9.00 hod. Úvodná reč predsedu • Zoznámte sa s medzinárodnými aspektmi digitálnej agendy! Radoslav Repa, Information Society, Intellectual Property (Industrial Property) Permanent Representation of the Akým smerom sa budú uberať projekty? Slovak Republic to the European Union, European Union, Brussels9.10 hod. 12.40 hod. Spoločný obedInformatizácia rezortu spravodlivosti – akosa prispôsobiť požiadavkám súčasnosti? Projekty OPIS pod lupou…• Zhodnotenie súčasného stavu elektronizácie justície – vízie vs. realita 13.55 hod.• Vízie a ciele nového Portálu právnych predpisov SRIng. Dušan Žák, generálny riaditeľ sekcie justičnej Projekty OPIS – komplexne, prehľadneinformatiky aštatistiky, Ministerstvo spravodlivost SR, • Aké sú prognózy vývoja projektov?Bratislava • Aktuálne a pripravované výzvy v rámci OPIS – Elektronické služby daňových agend9.40 hod. – Register a identifikátor právnických osôb a podnikateľovVyhodnotenie a perspektívy projektu Úradu – Elektronické služby stavebného poriadkugeodézie, kartografie a katastra SR – Informačný systém Registra fyzických osôb, Elektronické• Národný projekt Elektronické služby katastra nehnuteľností služby pre osvedčenie o evidencii vozidla• Základná báza Geografického informačného systému Referent kontaktovaný (ZB GIS) 14.40 hod. Prestávka na kávu• Zoznámte sa s jednotlivými krokmi projektu! 15.00 hod.Ing. Katarína Leitmannová, riaditeľka odboru geodéziea medzinárodných vzťahov, Úrad geodézie, kartografie Financovanie projektov z OPIS 2007–2013a katastra SR, Bratislava • Koľko finančných prostriedkov bolo rozdelených?10.20 hod. Prestávka na kávu • Ako prebieha čerpanie v jednotlivých prioritných osiach? Monitoring čerpania finančných prostriedkov z OPIS.10.40 hod. Mgr. Milan Ištván, prezident PPP, PartnerstvaImplementácia európskej smernice INSPIRE pre prosperitu (PPP), obcianske zdruzenie, Bratislava– geoinformačná infraštruktúra 15.30 hod. Zhrnutie druhého dňa konferencie predsedomv Spoločenstve 15.35 hod. Ukončenie konferencie• Základné princípy a fázy projektu INSPIRE• Aktuálne dianie v INSPIRE – ako prebieha realizácia?• Jednotlivé fázy projektu, kde sme a kam smerujeme… IIR pre Vás pripravil semináre• Interoperabilita a harmonizácia dát a služieb Seminár I:Martin Koška, specialista GIS, Slovenská agentúra Obstarávajte s prehľadom a bezchybneživotného prostredia, Bratislava 24. – 25. januára 201111.15 hod. Seminár II: Pripravte dokonalú ponuku a využiteElektronické služby verejného obstarávania všetky možnosti vo verejnom obstarávaní• Zoznámte sa s riešením správy verejných zákaziek. Zvoľte 26. januára 2011 správny IS! Seminár III:• Efektívnosť hrá prím – finančné a časové úspory Elektronické verejné obstarávanieReferent kontaktovaný 27. januára 201111.55 hod. Seminár IV: Verejné obstarávanie financovanéDigitálna agenda pre Európu zo zdrojov Európskej únie• Zoznámte sa s akčným plánom informačnje spoločnosti EÚ: 28. januára 2011 v čom tkvie 7 prioritných oblastí? Prihláste sa ešte dnes • tel. +420 222 074 555 • fax +420 222 074 524 • www.konference.cz
  5. 5. Workshop I: Workshop II:Elektronická správa Nové trendy ICT – clouddokumentov computing vo verejnejPONDELOK 7. MARCA 2011, 9.00 – 16.00 hod. správe• Legislatívna úprava archívnictva a digitalizácie ŠTVRTOK 10. MARCA 2011, 9.00 – 16.00 hod.Mgr. Mária Mrížová, Ph.D., odbor archívov • Ako vznikol CC?a registratúr, Ministerstvo vnútra SR, Bratislava • Možnosti využitia dátových centier. Pozitíva a negatíva.• Slovenský národný archív • Ako reálne využiť CC vo verejnej správe? • Technologické predpoklady pre CC – požiadavky na elektronické systémy registratúry • Buďte efektívni – jednoduchý monitoring a maximálna – archívny portál a sprístupnenie dokumentov výkonnosť na vašej strane! • Zabezpečte bezpečie pre vaše dáta• Bezpečnosť elektronických dokumentov vs. dokumentov • Cloud computing modely – SaaS, IaaS, PaaS v papierovej podobe • Dátové centrá a ľudské zdroje• Case studies • Právne aspekty CCĎalší referenti kontaktovaní Referent kontaktovanýS kým sa stretnete na našej konferencii:• s hlavnými radcami • s analytikmi• s generálnymi riaditeľmi pre informatiku • s riaditeľmi štátneho úradu• s námestníkmi generálneho riaditeľa pre informatiku • s riaditeľmi magistrátu• s riaditeľmi sekcie IT • s informatikmi• s riaditeľmi odboru informatiky • so správcami sietí• s vedúcimi oddelenia IT • so zástupcami hardware/software dodávateľov• s administrátormi IT • s poradcami Partner konferencie Společnost NetApp vytváří inovativní řešení pro ukládání a správu dat, která vaší firmě pomohou prorazit a uspořit značné finanční prostředky. Seznamte se s naší vášní pomáhat společnostem po celém světě fungovat lépe – na webu www.netapp.com. Prihláste sa ešte dnes • tel. +420 222 074 555 • fax +420 222 074 524 • www.konference.cz
  6. 6. PRIHLÁŠKAInstitute for International Research GmbH., org. zložka Praha, Rumunská 1, 120 00 Praha 2 fax: +420 222 074 524•tel.: +420 222 074 555•e-mail: konference@konference.cz•www.konference.cz Titul konferencie: eGovernment SR 2011, kód konferencie: C1085PROSÍME, VYPLŇTE ÚDAJE PRE REGISTRÁCIUÁno, záväzne sa prihlasujem na: konferenciu workshop I workshop IIpriezvisko menopozícia oddelenietelefón faxe-mail Žiadam o informácie e-mailom V prípade, že pre Vaše prihlásenie nepoužijeteÁno, záväzne sa prihlasujem na: formulár IIR, uveďte, prosím, nasledujúci mailkód: WEBC1085 konferenciu workshop I workshop IIpriezvisko meno TERMÍNY A MIESTO KONANIA KONFERENCIEpozícia oddelenie Konferencia: eGovernment SR 2011telefón fax Utorok 8. marca 2011, 8.30 – 17.00 hod., nasleduje koktajl Streda 9. marca 2011, 9.00 – 15.35 hod.e-mail Workshop I: Elektronická správa dokumentov Pondelok 7. marca 2011, 9.00 – 16.00 hod. Žiadam o informácie e-mailom Workshop II: Nové trendy ICT – cloud computing vo verejnej správe Štvrtok 10. marca 2011, 9.00 – 16.00 hod.Áno, záväzne sa prihlasujem na: Hotel/Ubytovanie: konferenciu workshop I workshop II Ubytovanie a parkovanie nie je zahrnuté v účastníckom poplatku. Pre účast- níkov konferencie ponúkame možnosť využitia obmedzeného kontingentu iziebpriezvisko meno za špeciálnu cenu v hoteli, v ktorom sa konferencia koná. Tento kontingent je možné využiť pri rezervovaní najneskôr 4 týždne pred začiatkom konferen-pozícia oddelenie cie. Prosíme, rezerváciu vykonajte priamo v hoteli s odvolaním na Vašu účasťtelefón fax na konferencii IIR: Austria Trend Hotel Bratislava, Vysoká 2, Staré Mesto,e-mail SK-81 411 Bratislava, tel.: 00421 2 52775800, fax: 00421 2 52775899, Žiadam o informácie e-mailom e-mail: bratislava@austria-trend.at, www.austria-trend.at/brafirma ODSTÚPENIEIČ Táto prihláška je záväzná, v prípade stornovania prihlášky účtujeme manipu- lačný poplatok 3.000,– Kč. Pri odhlásení neskôr než 14 dní pred začiatkomDIČ konferencie bude splatný celý účastnícky poplatok. Zastúpenie účastníka jeulica/poštová priehradka samozrejme možné. Usporiadateľ konferencie si vyhradzuje z naliehavých dôvodov právo na zmeny programu. Program vytlačený dňa 10. 12. 2010.mesto/PSČpočet zamestnancov v podniku Konferencie sa nemôžem zúčastniť, objednávamoblasť podnikania dokumentačné materiály v cene 3.990,– Kč Využite náš atraktívny zľavový systém!dátum podpis prihlásenie 2 účastníkov zľava 10 % prihlásenie 3 účastníkov zľava 20 % prihlásenie 4 a viac účastníkov zľava 30 %ÚČASTNÍCKY POPLATOKÚčastnícky poplatok je vrátane dokumentácie, obeda, nápoja a občerstvenia na osobu pre:Registrácia a cena: zvýhodnená: do 22. 12. 10 zvýhodnená: 23. 12. 10 – 14. 2. 11 základní: od 15. 2. 11konferencia 20.995,– Kč 21.995,– Kč 22.995,– Kčworkshop I nebo II 12.595,– Kč 13.195,– Kč 13.795,– Kčkonferencia + workshop I nebo II 31.995,– Kč 33.500,– Kč 34.995,– KčRegistrácia a cena pre štátne úrady a samosprávu: zvýhodnená: do 22. 12. 10 zvýhodnená: 23. 12. 10 – 14. 2. 11 základní: od 15. 2. 11konferencia 9.995,– Kč 10.995,– Kč 11.995,– Kčworkshop I nebo II 5.995,– Kč 6.595,– Kč 7.195,– Kčkonferencia + workshop I nebo II 14.995,– Kč 16.995,– Kč 18.500,– KčPo doručení Vašej prihlášky Vám do 14 dní zašleme písomné potvrdenie o prihlásení. Uvedenú čiastku poukážte, prosím, po doručení faktúry na uvedenékonto v Českej republike. Prosíme – uveďte bezpodmienečne na potvrdenie o zaplatení: variabilný symbol, meno účastníka a firmy a kód konferencie C1085.Uvedenú čiastku zaplaťte, prosím, pred začiatkom konferencie. Prístup na konferenciu Vám bude umožnený len vtedy, ak prišla platba na náš účet. Pri zapla-tení účastníckeho poplatku neskôr než 14 dní pred začiatkom konferencie Vás prosíme o predloženie kópie dokladu o zaplatení v konferenčnom sekretariáte.VÁŠ KONTAKT NA NÁSPrihláška: konference@konference.cz +420 222 074 555Obsah konferencie: Ing. Lenka Srchová lenka.srchova@konference.cz +420 222 074 508Zmeny adresy/marketing: Soňa Valentová sona.valentova@konference.cz +420 222 074 514Partnerstvo & výstavníctvo: Anna Matoušková anna.matouskova@konference.cz +420 222 074 520 PRIHLÁSTE SA ON-LINE: www.konference.cz

×