Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pozvánka na konferenciu Fórum mladých geoinformatikov 2015

260 views

Published on

Pozvánka na konferenciu Fórum mladých geoinformatikov, ktorá sa koná od 28. do 29. mája 2015 na Technickej univerzite vo Zvolene

Published in: Technology
  • Be the first to like this

Pozvánka na konferenciu Fórum mladých geoinformatikov 2015

  1. 1. K‘ / _E<i. /‘V’ fl ‘‘ Technické univerzita vo Zvolene X‘ E ‘ Vés pozfiva na 9. roénik Féra r= .TI; c§~_’rch geoinformatikov 2015, ktoré sa uskutoéni v priestoroch Technickej univerzity vo Zvolene dfia 28. a 29.méja 2015 Férum je uréené pre Etudentov doktorandského Etfidia, ktor'/ sa zaoberajti priamo teériou geoinformatiky alebo jej aplikéciou vjednotlivfilch oblastiach spoloéenského iivota. V rémci féra sa uskutoéni seminér na tému: ,, Nové formy Wuéby geoinformatiky. ” a prednééka na tému: ,, Ako L'1spe§ne publikovat'. ” Uzévierka pre registréciu je do 15.05. 2015 Vfilstupom féra bude recenzovany? zbornik a vybrané prispev- ky budL'I uverejnené v Easopisoch GaK0 a Kartografické listy. Viac informécii néjdete na: http: //gis. tuzvo. sk/ fmg2015/index. php V pripade d’a| §I'ch otézok nés kontaktujte na adrese: fmg@tuzvo. sk ‘ Z‘? Partneri podujatia: - ‘T . ‘ . _n ortal . CZ i: f%: L:: %:? GEO| NFOR. -T. /1TlI(. ='= ..s! ~; e‘fl. v'1.‘o‘ -LE portal KARToqRAfiC| <E ‘@= mww- . , , - ""'m"*= *'l am/ ||'o Toru l| S‘[y DBIUR _:

×