Podpora cestovného ruchu vo vybranom regióne s využitím GIS
Veronika Madleňáková
Univerzita Komenského v Bratislave, Príro...
Kubín (19 775 obyvateľov), nasleduje Tvrdošín (9402), Námestovo (8096) a Trstená (7530)
[1].
Vytvoreniu počítačového exper...
Výsledky
Výsledkami tejto práce sú vytvorené trasy, na základe empirického výskumu
uskutočneného v technologických prostre...
Obr.1 Trasa prvého dňa prehliadky
2. deň: Druhý deň budeme pokračovať o 9:30, keďže nasledujúci bod našej trasy – drevený
...
Obr. 2 Trasa druhého dňa prehliadky
 Jednodňová prehliadka regiónu Orava najatraktívnejšími turistickými objektmi
Trasa p...
Obr.3 Trasa jednodňovej prehliadky
Záver
Cestovný ruch je dôležitá sféra v oblasti rozvoja regiónov. Niektoré regióny vedi...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Referát: Podpora cestovného ruchu vo vybranom regióne s využitím GIS

549 views

Published on

Veronika Madleňáková: Podpora cestovného ruchu vo vybranom regióne s využitím GIS (referát), Študentská vedecká konferencia Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, 24.4.2013

Published in: Technology
  • Be the first to like this

Referát: Podpora cestovného ruchu vo vybranom regióne s využitím GIS

  1. 1. Podpora cestovného ruchu vo vybranom regióne s využitím GIS Veronika Madleňáková Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra kartografie a geoinformatiky a DPZ, Mlynská dolina 842 15 Bratislava, Slovensko, veronika.madlenakova@gmail.com Abstrakt Submitted work deals with support of tourism in Orava region with using geographic information systems. It provides information about attractive tourist objects in the region and on the basis of this information provides insight into the use of possibilities of tourism in the region. Using ArcGIS software and network analysis, we created a network dataset which was created by combining layers of points of tourist objects and roads. With using the function of network analysis, we create required routes that were made from time availability and attractiveness of cultural and historical buildings in the region. The first route, passing through all of the tourist objects, is time consuming and therefore is divided into two days. The second route passes through only the most interesting objects and takes one day. These routes are supplemented by a specific timetable for examinations and maps graphically illustrate this fact. Key words: network analysis; travel guide; time availability; tourist attraction Úvod a formulácia cieľa Vybraná oblasť- región Orava je turisticky atraktívna a to z viacerých stránok. Z prírodného hľadiska má Orava veľký potenciál hlavne kvôli nádhernej a chránenej prírode. Nachádza sa tu Chránená krajinná oblasť Horná Orava. Orava nie je zaujímavá len kvôli prírode, ale je bohatá aj na stavebné pamiatky, s ktorými sa môžeme stretnúť vo viacerých obciach. Najcennejšou pamiatkou je určite Oravský hrad, ale zaujímavé sú aj pamiatky ľudovej architektúry či drevené kostoly. Ako už bolo spomenuté nachádza sa tu množstvo prírodných aj kultúrnych pamiatok. Avšak tento región ich dostatočne nevyužíva. Preto som sa rozhodla tento región zviditeľniť. Hlavným cieľom je vytvorenie trás, prechádzajúcich cez turisticky atraktívne objekty, ktoré sú obohatené aj o prehliadky, pri ktorých je zohľadnený čas potrebný na presun medzi lokalitami a takisto aj čas potrebný na prehliadky jednotlivých objektov. Podpora cestovného ruchu regiónu spočíva v priblížení regiónu a jeho predností ale hlavne dosiahnutím hlavného cieľa. Materiál a metódy Región Orava leží na severozápade Slovenska a hraničí s Poľskom. Tento región patrí do Žilinského kraja a tvoria ho tri okresy: Námestovo, Dolný Kubín a Tvrdošín. Tieto okresy tvorí 63 samosprávnych obcí, z toho sú 4 mestá. Orava má približne 133 700 (2010) obyvateľov a hustota zaľudnenia je približne 80 obyvateľov/km². Najväčšie mesto je Dolný
  2. 2. Kubín (19 775 obyvateľov), nasleduje Tvrdošín (9402), Námestovo (8096) a Trstená (7530) [1]. Vytvoreniu počítačového experimentu predchádzalo vykonanie viacerých úloh. Potrebné úlohy môžem rozdeliť do viacerých fáz. Prvá fáza bola úprava vektorových vrstiev, uskutočnená v Qgise. V tejto časti som vyselektovala potrebné okresy a na základe tohto kroku som orezala cestnú sieť. Základnou úlohou ďalšej fázy bolo oboznámenie sa s turistickými lokalitami v skúmanej oblasti a následne ich lokalizovanie. Toto sa stalo za pomoci viacerých stránok [2, 3] a aplikácie Google Earth. Prezentované sú všetky lokality regiónu, ktoré bolo možné vyhľadať. Tab.1 Turistické objekty s ich súradnicami Ďalšou úlohou bolo vytvorenie bodovej vrstvy už spomínaných turistických lokalít. V ďalšej fáze som sa zaoberala vytvorením sieťového datasetu a vytvorením dvoch trás. Trasy boli určené na základe dvoch kritérií. Prvá trasa bola určená na základe časovej náročnosti t.j. bola nájdená najrýchlejšia cesta a sú v nej zahrnuté všetky turistické lokality. Druhá trasa bola vyhľadávaná podľa atraktivity a pozostáva len z najzaujímavejších objektov. Vypočítaná bola aj časová náročnosť oboch trás, kde som zohľadňovala povolenú rýchlosť a vzdialenosť. Túto fázu som uskutočnila v prostredí ArcGIS. Turistický objekt Súradnice (°) φ λ Oravský hrad 49.2625 19.3606 Oravská priehrada 49.3984 19.5433 Ostrov umenia 49.4003 19.5139 Múzeum Oravskej dediny 49.2614 19.6614 drevený kostolík Tvrdošín 49.3367 19.5592 drevený kostolík Leštiny 49.1895 19.3488 drevený kostolík Istebné 49.2167 19.2208 Bobrova raľa 49.3050 19.2208 Františkova huta 49.2975 19.5063 Oravské múzeum P.O.H. 49.2066 19.2975 Oravská lesná železnica 49.3798 19.1604 Oravice 49.2992 19.7463 Hviezdoslavova hájovňa 49.5414 19.5002 Galéria Márie Medveckej 49.3328 19.5510 Socha Ježiša Krista 49.4414 19.4816 Florinov dom 49.2078 19.2947 Pamätná izba M.Hamuljaka 49.3885 19.4362
  3. 3. Výsledky Výsledkami tejto práce sú vytvorené trasy, na základe empirického výskumu uskutočneného v technologických prostrediach uvedených v metodike práce a opis ich časovej náročnosti, kde zohľadňujem čas potrebný na presun medzi lokalitami a takisto čas potrebný na prehliadku jednotlivých objektov. Tieto prehliadky budú dve. Prvá prehliadka bude prechádzať všetkými objektmi, ale keďže táto prehliadka je časovo náročná bude rozdelená na dva dni. A druhá prehliadka sa týka iba piatich najzaujímavejších lokalít, táto prehliadka je už jednodňová. Obidve tieto prehliadky budú doplnené aj o mapy, ktoré znázorňujú trasy prehliadok. Presun medzi lokalitami je vypočítaný pre automobilový prostriedok. Uvedený čas na presun je vypočítaný na základe vzdialenosti a povolenej rýchlosti. Čas potrebný na prehliadky bol zistený z dostupných zdrojov [2, 3] alebo odhadnutý z vlastnej skúsenosti. Avšak k týmto časom je pripočítaná rezerva, preto sa netreba znepokojovať nedodržaním časového harmonogramu.  Dvojdňová prehliadka regiónu Orava všetkými turistickými objektmi 1.deň: Turistický sprievodca regiónom Oravy začína prehliadkou o 10:00 ráno v drevenom artikulárnom kostolíku v Istebnom, približný čas potrebný na prehliadku tejto pamiatky je 20 minút. Ďalej sa presunieme o približne 7 km, čo predstavuje približný čas 14 minút a dostaneme sa k ďalšej zastávke s názov Florinov dom, tu sa zdržíme asi 15 minút. Nasleduje Múzeum Pavla Orzságha Hviezdoslava, ktoré je vzdialené len 700 metrov a dĺžka presunu je teda iba 2 minúty. Tu a pri nasledujúcej pamiatke sa zdržíme tiež 20 minút. Už spomínaná zastávka – drevený kostol v Leštinách je vzdialená 6 kilometrov a teda 10 minút. Ďalej budeme pokračovať v ceste na Oravský hrad, kde budeme o 20 minút (16 km). Prehliadka hradu bude trvať jeden a pol hodiny. O skoro 17 kilometrov (21 minút) sa nachádza komplex ľudovej architektúry – Bobrova raľa, kde strávime najviac hodinu. O 2 kilometre (4 minúty) sa nachádza železiareň Františkova Huta, kde nám bude stačiť 15 minút. Nasledujúcou zástavkou, vzdialenou 15 km (19 minút), je Múzeum Oravskej dediny, kde sa zdržíme 1 hodinu. Poslednou zastávkou v prvý deň je termalpark Oravice vzdialený 16 km (19 min.). Zo zohľadnením potrebného času na prehliadky pamiatok, času potrebného na presun medzi pamiatkami a pol hodiny na obed by sme sa mali dostať na poslednú zastávku o 17:30. Ak by sa nám prehliadku podarilo ukončiť skôr o to dlhšie môžeme stráviť príjemné chvíle v termálnych vodách parku Oravice. Keďže areál sa zatvára o 20:00 navrhovala by som ukončiť prehliadku v tejto lokalite, a využiť možnosť ubytovania sa na noc v tomto areáli.
  4. 4. Obr.1 Trasa prvého dňa prehliadky 2. deň: Druhý deň budeme pokračovať o 9:30, keďže nasledujúci bod našej trasy – drevený kostol v Tvrdošíne otvárajú o 10:00 a na presun potrebujeme najmenej 25 minút. Na prehliadku tohto areálu budeme potrebovať 20 minút. Pokračujeme v trase a o 2 minúty sa dostaneme ku ďalšej zastávke Galéria Márie Medveckej a takisto nám bude stačiť 20 minút. O ďalších 17 minút sa budeme nachádzať na Prístave pri Oravskej priehrade, odkiaľ sa loďou dostaneme na Ostrov Umenia. Plavba loďou a prehliadka ostrova bude trvať 80 minút. Po ukončení tejto prehliadky nasleduje zastávka na nábreží Oravskej priehrady. Keďže tú sme mohli pozorovať počas plavby navrhovala by som využiť čas strávený pri priehrade ako obedňajšiu prestávku. V blízkosti nábrežia je viacero reštaurácií s priamym výhľadom na túto vodnú nádrž. Pretože zastávok bude ešte viac, môžeme tu ostať najdlhšie 35 minút. V susednej obci – Klin o 14 minút ďalej je situovaná Socha Ježiša Krista a na prehliadku je vyhradený čas 15 minút. O niečo ďalej približne 25 minút sa nachádza Hviezdoslavova Hájovňa, kde sa zdržíme 20 minút. Nasledovne sa budeme musieť vrátiť a dostať sa do obce Oravská Jasenica vzdialenej 32 minút, kde sa nachádza Pamätná izba Martina Hamuljaka a Múzem obce Oravská Jasenica, keďže táto expozícia nie je veľká na prehliadku nám postačí 15 minút. Úplne poslednou zastávkou tejto dvojdňovej prehliadky je Oravská lesná železnica, ktorá je vzdialená 31 minút. Keďže posledná jazda začína o 15:30, musíme striktne dodržať tento časový plán, aby sme na železnicu dostali včas. Jazda Oravskou lesnou železnicou trvá 45 minút. Keď sa chceme dostať na začiatok našej prehliadky, stane sa tak o hodinu a to znamená, že do Istebného sa dostaneme o 17:15.
  5. 5. Obr. 2 Trasa druhého dňa prehliadky  Jednodňová prehliadka regiónu Orava najatraktívnejšími turistickými objektmi Trasa prehliadky je vedená najatraktívnejšími turistickými objektmi Oravy ako sú: Oravský hrad, Bobrova raľa, Múzeum Oravskej dediny, Oravská priehrada a Ostrov Umenia. Túto prehliadku začneme o 9:00, keď otvárajú Oravský hrad. Na prehliadku Oravského hradu potrebujeme 1 a pol hodiny. Ďalšou zastávkou vzdialenou 20 minút je komplex ľudovej architektúry – Bobrova raľa, kde strávime hodinu. O ďalšiu hodinu sa budeme nachádzať v Múzeu Oravskej dediny, kde budeme takisto potrebovať jednu hodinu. Ďalšou zastávkou vzdialenou 40 minút je Prístav, z ktorého sa dostaneme na Ostrov Umenia. Plavba loďou a prehliadka ostrova trvá 80 minút. Z prístavu na nábrežie Oravskej priehrady sa dostaneme za 4 minúty. A keďže toto je posledná zastávka našej prehliadky, môžeme využiť viaceré atraktivity na Oravskej priehrade. Ak budeme počítať, že tu strávime hodinu a pol a presun na náš začiatočný bod trvá 21 minút, tak tento okruh ukončíme približne o 17- tej hodine. Obidve tieto prehliadky navrhujem uskutočniť počas pracovných dní, okrem pondelka keďže niektoré lokality sú cez víkend a v pondelky zatvorené a počas letnej sezóny. A takisto navrhujem skontrolovať či, sa nezmenil čas otváracích hodín.
  6. 6. Obr.3 Trasa jednodňovej prehliadky Záver Cestovný ruch je dôležitá sféra v oblasti rozvoja regiónov. Niektoré regióny vedia svoje či už prírodné pomery, alebo kultúrne pamiatky veľmi dobre využiť a cestovný ruch sa pre ne stáva najdôležitejšou oblasťou príjmov. Nanešťastie región Orava, medzi tieto regióny nepatrí. Napriek tomu, že sa môže pýšiť prírodnými krásami ako je napríklad Oravská priehrada, či Ostrov umenia, alebo významnými kultúrnymi pamiatkami ako je Oravský hrad, nevyužíva ich dostatočne. Problém nie je len v nedostatočnej propagácii, ale sčasti aj poskytovaním kvalitných služieb za primeranú cenu. Tieto problémy vyriešiť nemôžem, ale aspoň som sa pokúsila priblížiť turisticky atraktívne objekty, ktoré sa v tomto regióne nachádzajú. Vďaka vytvoreniu trás s ich popisom môže byť tento región pre návštevníka zaujímavejší a preto sa rozhodne navštíviť ho. Zoznam použitej literatúry [1] Senčák R. 2010. Vzťah chudoby a životných stratégii v regióne Orava. [online], [Citované 1.3.2013]. Dostupné na internete: <http://www.humannageografia.sk/projekt1/download/sencak_DP.pdf> [2] www.slovakia.travel, 2013. Kultúra a pamiatky. [online], [Citované 1.3.2013]. Dostupné na internete: < http://www.slovakia.travel/portal.aspx?l=1&smi=8038&ami=8038> [3] www.volnycas.sk, 2013. Výlety. [online], [Citované 1.3.2013]. Dostupné na internete: <http://www.volnycas.sk/system/search/index.html?search=1>

×