Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
                     GEODETICKÝ  A  KARTOGRAFICKÝ  ÚSTAV  BRATISLAVA                                      ...
Ústredný archív geodézie a kartografie (ÚAGK) je osobitným dokumentačnýmpracoviskom rezortu Úradu geodézie, kartografie a ...
väčšine kolorované, v intraviláne sú farebne rozlíšené murované a drevené stavby.Na základe týchto máp je možné presne urč...
Ďalšou hodnotnou zbierkou máp v ÚAGK sú štátne mapy odvodené v mierke1 : 5 000. Veľkým prínosom pre bádateľské účely je zo...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

História a súčasnosť Ústredného archívu geodézie a kartografie

1,276 views

Published on

Leták Geodetického a kartografického ústavu Bratislava ku Dňu otvorených dverí Ústredného archívu geodézie a kartografie

Published in: Technology
 • Be the first to like this

História a súčasnosť Ústredného archívu geodézie a kartografie

 1. 1.                  GEODETICKÝ  A  KARTOGRAFICKÝ  ÚSTAV  BRATISLAVA                           827 45  BRATISLAVA,  CHLUMECKÉHO 4  Ústredný archív geodézie a kartografie  História a súčasnosť                                                                          Deň otvorených dverí,  30. 09. 2011 
 2. 2. Ústredný archív geodézie a kartografie (ÚAGK) je osobitným dokumentačnýmpracoviskom rezortu Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ÚGKKSR), v ktorom sa zhromažďuje, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje dôležitádokumentácia, súvisiaca s tvorbou máp na našom území od konca 18. storočia až posúčasnosť. Archív spravuje Geodetický a kartografický ústav Bratislava (GKÚ), metodickyho riadi Ministerstvo vnútra SR – Sekcia verejnej správy, Odbor archívov. Vzhľadom navýznam a zvláštnu povahu archívnych dokumentov bol ÚAGK v roku 1990 začlenený dosiete archívov v SR medzi archívy organizácií osobitného významu, v súčasnosti patrímedzi špecializované verejné archívy. Značná časť fondov ÚAGK pochádza z 19. storočia a do tohto obdobia tiež siahajúkorene predchodcov dnešného ÚAGK – archívov pozemkového katastra, resp. archívovkatastrálnych máp, v tom čase ešte v rámci štátnej správy Rakúsko-uhorskej monarchie.Archivovanie v súčasnosti vydávaných mapových diel sa zabezpečuje podľa zákona NR SRč. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov tzv. povinnýmivýtlačkami, ktoré do archívu dodávajú rezortní aj súkromní vydavatelia máp. Týmto súzaistené každoročné prírastky hodnotných kartografických diel do ÚAGK a dokumentáciahistorickej následnosti novodobej kartografickej tvorby na Slovensku. Okrem povinnýchvýtlačkov značnú časť prírastkov v posledných rokoch tvoria archívne materiály prevzatézo zaniknutých organizácií rezortu a historické kartografické materiály delimitované doÚAGK. Archívny fond ÚAGK môžeme rozdeliť podľa jednotlivých druhov máp do viacerýchsúborov, pričom dané kartografické diela spája ich celkový charakter a príslušnosťk rôznym kategóriám máp. Najstaršou mapou v ÚAGK je mapa obce Lisková (z Liptovskej župy) z roku 1792.Patrí medzi komasačné mapy, ktoré sú vyhotovené v rôznych mierkach od 1 : 1 440 po1 : 28 800 a pochádzajú z obdobia 1792 – 1944. Zároveň sú aj graficky najcennejšímimapami, keďže vo viacerých prípadoch obsahujú unikátne umelecké vyobrazenia.Predmetný druh máp obsahuje cenné informácie o využívaní pôdy, teda o jednotlivýchkultúrach, ich rozmiestnení, resp. vlastníckych vzťahoch. Mapy obsahujú aj popisy, v rámciktorých sú uvedené jednotlivé chotárne názvy, vyhotovitelia mapy, ako aj miestni úradnícioverujúci správnosť máp. V ojedinelých prípadoch sa na komasačných mapách nachádzajú ajpôvodné voskové pečate overujúce ich správnosť. Konkretuálne mapy sa vyhotovovali na daňové účely v siahovej mierke od 1 : 2880 do 1 : 57 600, pričom aj susedné mapové listy z jedného katastrálneho územia súčasto vyhotovené v rôznych mierkach. Pochádzajú z obdobia 1849 – 1892, pričom mapystaršieho dáta sú samotné konkretuálne mapy bez zakreslenia intravilánu so zobrazenímhonov vcelku, novšie mapy sú náčrty, resp. mapy, ktoré na rozdiel od starších máp zobrazujú ajintravilán.  Do kategórie pôvodného katastrálneho operátu zaraďujeme mapy, ktorýchúlohou bolo zistenie majetkových stavov v jednotlivých katastrálnych územiach a ichzakreslenie na mape. Do tejto skupiny máp patria pôvodné katastrálne mapy, kópiekatastrálnych máp, odtlačky katastrálnych máp a pôvodný písomný operát ku katastrálnymmapám. Spomínané mapy zobrazujú stav parciel registra „E”, čo bolo dôvodom ichzaradenia do tejto spoločnej kategórie. Sú najvzácnejšími a zároveň najpoužívanejšímiarchiváliami ÚAGK. Pochádzajú z obdobia 1851 – 1960 a sú vyhotovené v siahovej mierke1 : 2 880, príp. iných (podrobnejších) siahových mierkach. Pôvodné katastrálne mapy bolivyhotovené ručne stolovou metódou v stereografickej projekcii. Mapy sú v prevažnej
 3. 3. väčšine kolorované, v intraviláne sú farebne rozlíšené murované a drevené stavby.Na základe týchto máp je možné presne určiť využívanie jednotlivých pozemkov.Hodnotné sú pôvodné názvy honov, ktoré sú písané okrem slovenčiny aj v maďarčinea nemčine. V ojedinelých prípadoch na východnom Slovensku je popis máp vyhotovenýv cyrilike. Kópie katastrálnych máp pochádzajú z neskoršieho obdobia, spravidla zobrazujúpôvodný stav, avšak tieto mapy sú už vyhotovené len v čiernobielej podobe. Odtlačkykatastrálnych máp nadväzujú na pôvodné katastrálne mapy a kópie katastrálnych máp. Nageodetické účely poslúžia hlavne v oblastiach, v ktorých sa v našom archíve nezachovalipôvodné katastrálne mapy, ale aj kvôli zobrazovaniu aktualizovaného stavu prídelovk dátumu ich vzniku. Sú vyhotovené v čiernobielej podobe, popis mapy je vyhotovenýprevažne zelenou farbou. Obsahovo nadväzujú na pôvodné katastrálne mapy, pričomväčšina chotárnych názvov je zobrazená v slovenčine. Neoddeliteľnou súčasťoupôvodného katastrálneho operátu sú aj písomné operáty k pôvodným katastrálnymmapám. Obsahujú parcelné protokoly, výpočtové protokoly, poľné náčrty, opisy hraníc,zoznamy honov, zoznamy vlastníkov domov, ojedinele aj protokoly výškopisného merania.Najhodnotnejšou časťou písomných operátov sú parcelné protokoly, z ktorých sa môžemedozvedieť podrobné údaje ku každej parcele v katastrálnom území, a to číslo parcely, číslomapového listu, na ktorom sa daná parcela nachádza, názov honu, meno vlastníka,bydlisko vlastníka, resp. číslo domu, podiel na vlastníctve, formu využívania pozemkua výmeru v štvorcových siahach. Tieto údaje sú hodnotné nielen z hľadiska geodézie, aleaj z hľadiska vedeckého výskumu v rámci rôznych vedných disciplín. Poľné náčrtyzohrávajú dôležitú úlohu pri určovaní presných rozmerov domov a parciel v intraviláne,keďže obsahujú údaje o presnom meraní v siahach. Písomné operáty často obsahujú ajpôvodné odtlačky pečatí obcí, ktoré sa využívajú v heraldickom výskume. Značná časťpôvodného katastrálneho operátu bola v posledných rokoch uložená do novýchelektronicky riadených úložných jednotiek Lean Lift.  Mapy evidencie nehnuteľností nadväzujú na pôvodný katastrálny operát mierkouaj obsahom. Hlavným rozdielom je zobrazovanie parciel registra „C”. Tento druh máp savydáva aj v súčasnosti pod názvom katastrálna mapa, ich vysoká hodnota spočíva v ľahkejporovnateľnosti s pôvodným katastrálnym operátom vďaka rovnakému kladu listov. Do kategórie technicko-hospodárskych máp zaraďujeme novšie mapynadväzujúce na predošlé mapové diela, avšak vyhotovené v metrickej mierke 1 : 5 000,1 : 2 000 a 1 : 1 000. Obsahovo sú podobné mapám evidencie nehnuteľností, na čopoukazuje aj fakt, že v súčasnosti sa vydávajú pod súhrnným názvom katastrálna mapa. Pojmom staré vojenské mapy sú v ÚAGK označené generálne mapy v mierke1 : 200 000, špeciálne mapy v mierkach 1 : 75 000 a 1 : 25 000 a topografické mapyv mierke 1 : 20 000. Pochádzajú z obdobia 1922 – 1952, ich spoločným znakom jevyhotovenie na vojenské účely. Spomínané kartografické diela majú uplatnenie priskúmaní využitia krajiny v širšom kontexte. Do kategórie vojenských topografických máp zaraďujeme vojenské mapyv mierkach 1 : 1 000 000 až 1 : 2 000 vyhotovených armádou v súradnicovom systémeS-42. Tieto súbory máp sú väčšinou kompletné z celého územia Slovenska, plnekolorované. Hodnotnými mapami sú tematické mapy v mierke 1 : 50 000 (napr. cestné,vodohospodárske). Pre vedecký výskum je veľkým prínosom možnosť ich porovnanias novšími základnými mapami SR, ktoré sú vyhotovené v rovnakých mierkach, avšak inomzobrazení.
 4. 4. Ďalšou hodnotnou zbierkou máp v ÚAGK sú štátne mapy odvodené v mierke1 : 5 000. Veľkým prínosom pre bádateľské účely je zobrazenie parciel registra „E” (bezparcelných čísiel) na mapách 1. vydania z 50. rokov minulého storočia a následnézobrazenie parciel registra „C” na mapách nasledujúcich vydaní. Na rozdiel od pôvodnýchkatastrálnych máp, resp. novších katastrálnych máp sú tieto mapy doplnené o výškopisa zároveň sú najpodrobnejším uceleným mapovým dielom, v ktorom sú zobrazenévrstevnice. Do tejto kategórie základných máp SR zaraďujeme štátne mapy vyhotovenév súradnicovom systéme JTSK v mierkach 1 : 1 000 000 až 1 : 10 000. Mapy zobrazujúcelé územie Slovenska, pričom v archíve sú uložené viaceré obnovené vydania jednotlivýchmapových listov, na základe čoho je možné porovnať vývoj krajiny v širšom kontexte.Mapy sú plne kolorované, okrem tzv. redukovaných máp, na ktorých nie sú farebnezvýraznené jednotlivé kultúry. Hodnotnou súčasťou tohto súboru máp sú tematické mapyv mierke 1 : 50 000, ktoré sú doplnené o cenné informácie z príslušných oblastí (cestné,vodohospodárske). Na základných mapách SR je možné sledovať aj zmenyv štandardizovaných názvoch. Najnovším komplexným súborom máp archívu sú ortofotomapy, ktoré sav súčasnosti vydávajú a postupne dopĺňajú. Farebné letecké snímky sú na týchto mapáchpospájané a zasadené do kladu štátnych máp v mierke 1 : 5 000. Okrem toho sa vydá-vajú aj v podrobnejších mierkach, z ktorých sú v našom archíve uložené ukážky.Ortofotomapy sú zdrojom hodnotných informácií, keďže zobrazujú krajinu v skutočnomobraze a vďaka jednotnej mierke sa dajú presne porovnávať so staršími stavmizachytenými na štátnych mapách odvodených. Okrem spomínaných máp komplexných mapovaní Slovenska sa v ÚAGK nachádzajúaj rôzne druhy iných kartografických diel. Ide o turistické mapy, automapy, plány miest,porastové mapy, plastické mapy, rôzne historické mapy, mapy hviezdnej oblohy, ale ajatlasy, lexikóny, encyklopédie, glóbusy a tiež geodetické prístroje. Kartografické diela súv prevažnej väčšine novšieho vydania a tvoria nové prírastky archívneho fondu. Zobrazujúzáujmové územia ich vyhotoviteľov v rôznych mierkach a v rôznych veľkostiach. Fond ÚAGK je dôležitým zdrojom cenných informácií nielen pre geodetov akartografov, ale aj pre historikov, heraldikov, pamiatkarov, architektov, geografov,ekológov, jazykovedcov a ďalších odborníkov, ale aj pre širokú verejnosť, najmäv súvislosti s vybavovaním rôznych majetkovoprávnych záležitostí.ÚAGK poskytuje mapy na štúdium vo svojej študovni počas úradných hodín GKÚ,z historických máp a ŠMD, ponúka aj kópie a naskenované mapy, spoplatnené podľaaktuálneho cenníka. 

×