Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zelene alge

6,402 views

Published on

O zelenim algama.

Published in: Education
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/39pMlLF ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/39pMlLF ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Zelene alge

 1. 1. Zelene alge Osobine Značaj PodelaPodela Mariana Oalđe Cvetanje vode Alge na dnu okeana RazmnožavanjeRazmnožavanje Slike Zanimljivosti
 2. 2. Osobine Najkompleksnija grupa algi. Nevaskularne niže biljke, telo nazvano TALUS. • autotrofni metabolizam - fotosinteza • ćelijski zid: celulozno – pektinske prirode (nemaju ga samo najprimitivniji pripadnici razdela) • raznolik broj i oblik hromatofora – hloroplasta, koji sadrže: –hlorofil a i b –veći broj karotenoida (narandžasti pigment) –pirenoide – telašca oko kojih se nagomilava rezervna supstanca – SKROB Građa talusa Jednoćelijski, višećelijski, pokretni, nepokretni, različite morfološke građe i organizacije.
 3. 3. ZELENE ALGE – CHLOROPHYTA Skupina iz koje su evoluirale više biljke! 7500-10000 vrsta, oko 500 rodova u 36 porodica Stanište i način života Većina živi kao plankton ili bentos u slatkim vodama (oko 90% vrsta) ostale u najrazličitijim staništima (u tlu, kao morski bentos, na ledu i snegu, u vazduhu, u solanama, kao simbionti sa gljivama i životinjama, kao paraziti na biljkama).
 4. 4. Razmnožavanje Bespolno Polno Vegetativno Sporulativno Hologamija Izogamija Heterogamija Oogamija Konjugacija Planosporama Aplanosporama Kod nekih zelenih algi se javlja smena “generacija”: 1. Sporofitna “generacija” 2. Gametofitna “generacija” Izomorfna Heteromorfna Deobom ćelija Raskidanjem kolonije ili cenobije Raskidanjem konca Od dela talusa
 5. 5. ZELENE ALGE POKRETNE JEDNOĆELIJSKE NEPOKRETNE JEDNOĆELIJSKE POKRETNE KOLONIJE NEPOKRETNE KOLONIJE PALMELOIDNE KOLONIJE KOKOIDNI OBLICI KONČASTI OBLICI LAMINARNI OBLICI PARENHIMSKI OBLICI SIFONALNI OBLICI
 6. 6. Pokretne jednoćelijske Tipican predstavnik, rod Chlamidomonas  jedan od najprimitivijih rodova  dva biča jednake dužine (Isocontae)  kontraktivne vakuole  dominira potkovičasti hloroplast  pirenoid  skrob (u stromi i pirenoidu)  haploidna jezgra  stigma (rodopsin – fotoreceptorni pigment) – organela osetljiva na svetlost, kod flagelata, u obliku crvene mrlje koja služi za orijentaciju ka odgovarajućoj svetlosti.  u stresnim uslovima odbacuje bičeve i prelazi u mirovanje
 7. 7. - Evoluciono naprednije od pokretnih - Oformljen ćelijski zid - Bez bičeva - Oblik ćelije raznolik Nepokretne jednoćelijske alge Tetracystis
 8. 8. Pokretne kolonije (Gonium,Pandorina,Volvox,Eudorina) Koloniju Volvox-a gradi veoma veliki (do 50000) ali i promenljiv broj pokretnih ćelija raspoređenih u jednom sloju na površini loptaste kolonije. Veličina kolonije: 2 mm. Pločastu cenobiju Gonium-a čini uvek 16 pokretnih ćelija.
 9. 9. Nepokretne kolonijeNepokretne kolonije - Hydrodictyon- Hydrodictyon • mrežastemrežaste • od nekoliko ćelija do 3D strukturaod nekoliko ćelija do 3D struktura • bez posebne diferencijacijebez posebne diferencijacije • bespolno razmnožavanje planosporamabespolno razmnožavanje planosporama • polno razmnožavanje na principu zigotne mejoze, izogamijapolno razmnožavanje na principu zigotne mejoze, izogamija Nepokretnu, mrežastu cenobiju Hydrodictyon-a čini i do 20 000 ćelija (jedinki). Monomorfna cenobija dostiže dužinu i do 0,5m.
 10. 10. Palmeloidne kolonije (Pseudosphaerocystis, Coccomyxa, Sphaerocystis) Coccomyxa
 11. 11. Kokoidni obliciKokoidni oblici (Chlorococcum, Oocystis, Chodatella)(Chlorococcum, Oocystis, Chodatella) Chlorococcum Chodatella Oocystis Uzročnik bolesti kod ljudi – dermatitis i alergija
 12. 12. Končasti oblikKončasti oblik (Ulotrix, Spirogyra, Oedogonium, Stigeoclonium)(Ulotrix, Spirogyra, Oedogonium, Stigeoclonium)  cilindrične haploidne ćelijecilindrične haploidne ćelije  plivajuća u mirnim slatkim vodamaplivajuća u mirnim slatkim vodama  dugi spiralni hloroplast (1 do 16 kom)dugi spiralni hloroplast (1 do 16 kom)  velika vakuolavelika vakuola  jezgra u središtu s citoplazmatskim nitimajezgra u središtu s citoplazmatskim nitima  pirenoidi na pravilnim razmacimapirenoidi na pravilnim razmacima Bespolno razmnožavanje:Bespolno razmnožavanje: – fragmentacija (podela na delove)fragmentacija (podela na delove) – nema planosporanema planospora Polno razmnožavanje:Polno razmnožavanje: – vrlo specificna konjugacijavrlo specificna konjugacija – zigotna mejozazigotna mejoza – potiče je niska koncentracija azotapotiče je niska koncentracija azota SpirogyraUlotrix Stigeoclonium
 13. 13. Laminarni oblici Ulva (morska salata) - pretežno morske - rast počinje iz niti - do 1 m veličine - krupan kormoidni talus sa razvijenim filoidom. - izomorfna smena “generacija”
 14. 14. Parenhimski obliciParenhimski oblici (Chara, Coleochaetae)(Chara, Coleochaetae) ColeochaetaeChara Preplitanjem končastih talusa → prividno parenhimatičan talus. Deobom svih ćelija talusa u različitim pravcima → parenhimatičan talus.
 15. 15. Sifonalni obliciSifonalni oblici (Derbesia, Codium, Caulerpa,(Derbesia, Codium, Caulerpa, Acetabularia)Acetabularia)  cevaste zelene algecevaste zelene alge  posebno brojne u tropskim morimaposebno brojne u tropskim morima  veliki broj različitih oblikaveliki broj različitih oblika  građa vrlo varijabilnagrađa vrlo varijabilna  heteromorfna izmena generacijaheteromorfna izmena generacija  gametofiti i sporofiti iste biljke opisanigametofiti i sporofiti iste biljke opisani i kao zasebne vrste (Debresia (2n), Halocystis (n))i kao zasebne vrste (Debresia (2n), Halocystis (n)) Acetabularia Derbesia Codium Caulerpa
 16. 16. Životni ciklusUlva grows
 17. 17. Značaj zelenih algi - OBOGAĆUJU VODU KISEONIKOM - PROIZVODE VELIKE KOLIČINE ORGANSKIH MATERIJA - FORMIRAJU FITOPLANKTON KOJI JE IZVOR HRANE PRIMARNIH POTROŠAČA - Krupnije alge sakupljene sa obala mora, koriste se u: - LJUDSKOJ ISHRANI - ISHRANI DOMAĆIH ŽIVOTINJA - ĐUBRENJU ZEMLJIŠTA - U FARMACEUTSKOJ INDUSTRIJI - U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI - U RAZLIČITIM NAUČNIM ISTRAŽIVANJIMA
 18. 18. Značaj algi
 19. 19.  TALUS - neraščlanjeno pločasto telo nižih biljaka.  FOTOSINTEZA – proces stvaranja hrane u hloroplastima pomoću Sunčeve svetlosti  HLOROPLAST – biljna organela u kojoj se nalazi hlorofil.  HLOROFIL – biljni pigment zelene boje koji prima energiju Sunčeve svetlosti.  PIGMENTI – složene boje koje se stvaraju u prirodi i u biljnim i životinjskim organizmima.  PLANKTON – životna zajednica planktonskih organizama koji lebde u vodi a raznose ih morske struje i talasi.  BENTOS – životna zajednica biljaka i životinja koje žive na morskom dnu.  VEGETATIVNO RAZMNOŽAVANJE – bespolno razmnožavanje, pri kojem se nove biljke razvijaju iz vegetativnih biljnih organa.  SPORULATIVNO RAZMNOŽAVANJE – razmnožavanje preko spora koje predstavljaju sitne ćelije specifičnog oblika.  POLNO RAZMNOŽAVANJE – je ono pri kojem se obrazuju dve vrste polnih ćelija – muške i ženske. Spajanjem polnih ćelija nastaje novi organ.  HOLOGAMIJA – funkciju gameta obavljaju dve jednoćelijske, pokretne jedinke, koje spajajući se daju tetraflagelatni zigot.  IZOGAMIJA – spajanje dva gameta koji su istog oblika, veličine i pokretljivosti.  HETEROGAMIJA – spajanje dva pokretna gameta od kojih je jedan krupniji i
 20. 20.  OOGAMIJA – spajanje pokretne (tipična) ili nepokretne (netipična) muške polne ćelije sa jajnom ćelijom.  KONJUGACIJA – u toku konjugacije se ne obrazuju gameti, već se preko konjugacione cevi spajaju sadržaji dveju vegetativnih ćelija.  PLANOSPORE – pokretne spore  APLANOSPORE – nepokretne spore  SPOROFITNA “GENERACIJA” – faza u životnom ciklusu algi, u kojoj se jedinke razmnožavaju bespolno – sporama.  GAMETOFITNA “GENERACIJA” – faza u životnom ciklusu algi, u kojoj se jedinke razmnožavaju polno – gametima.  IZOMORFNA SMENA “GENERACIJA” – gametofit i sporofit se po obliku i veličini međusobno ne razlikuju.  HETEROMORFNA SMENA “GENERACIJA” – gametofit i sporofit se po obliku i veličini veoma razlikuju.  KORMOIDNI TALUS – talus koji podseća na KORMUS (telo viših biljaka) i sastoji se od tri dela: RIZOID, KAULOID i FILOID.  PRIVIDNO PARENHIMATIČAN TALUS – na preseku takvog talusa pod mikroskopom se vide okrugli preseci pojedinačnih konaca, što veoma podseća na PARENHIM (posebno tkivo kod vaskularnih biljaka).
 21. 21. I JOŠ ZELENIH ALGI…
 22. 22.  Neke vrste zelenih algi su crvene boje (hematokrom), npr. Chlamydomonas nivalis – "crveni sneg" ili Haematococcus pluvialis – crvene kišne lokve. ZANIMLJIVOSTI
 23. 23.  Fenomen "zelene vode" u akvarijumu posledica je brzogFenomen "zelene vode" u akvarijumu posledica je brzog razmnožavanja ("cvetanja") jednoćelijskih zelenih algi (kaorazmnožavanja ("cvetanja") jednoćelijskih zelenih algi (kao što sušto su ChlorellaChlorella,, ChlamydomonasChlamydomonas,, ClosteriumClosterium,, CosmariumCosmarium) i) i nekih višećelijskih slobodno lebdećih kolonijalnih oblikanekih višećelijskih slobodno lebdećih kolonijalnih oblika zelenih algi (zelenih algi (VolvoxVolvox,, ScenedesmusScenedesmus,, Pandorina, PediastriumPandorina, Pediastrium).). Ove alge su bezopasne i obično nestaju kad se u akvarijumuOve alge su bezopasne i obično nestaju kad se u akvarijumu uspostavi biološka ravnotežauspostavi biološka ravnoteža. . 
 24. 24.  Jednoćelijske zelene alge iz rodaJednoćelijske zelene alge iz roda DesmidiaceaeDesmidiaceae nalazimonalazimo naročito u kiselim vodama (močvarama). Pokazuju velikonaročito u kiselim vodama (močvarama). Pokazuju veliko bogatstvo oblika:bogatstvo oblika: Closterium –Closterium – polumesečaste,polumesečaste, Cosmarium –Cosmarium – kolačić,kolačić, Micrasterias –Micrasterias – zvezdicezvezdice
 25. 25.  Vodenbuhe (Vodenbuhe (DaphniaDaphnia) i praživotinje (ameba, papučica), poput pravih) i praživotinje (ameba, papučica), poput pravih vegetarijanaca, obožavaju "zelenu vodu".vegetarijanaca, obožavaju "zelenu vodu". Jednoćelijska zelena alga Closterium i deo končaste zelene alge u papučici (Paramecium).
 26. 26.  Na staklu akvarijuma nalazimo kolonije jednoćelijskih zelenih alga uNa staklu akvarijuma nalazimo kolonije jednoćelijskih zelenih alga u obliku finog zelenog sloja/biofilmaobliku finog zelenog sloja/biofilma (Chlorella, Chlamydomonas ...(Chlorella, Chlamydomonas ...), i), i svetlozelenih okruglastih tankih pločica ili točkića – tzv. "točkastesvetlozelenih okruglastih tankih pločica ili točkića – tzv. "točkaste alge"(alge"(Pediastrum, Scenedesmus, PandorinaPediastrum, Scenedesmus, Pandorina).). "TOČKASTE ALGE" Na gornje tri fotografije vidimo "točkaste alge" (pet meseci stare!), i končaste, nerazgranate zelene alge.

×