Programa de Govern 2011-2015

603 views

Published on

Published in: Education, Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
603
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
66
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Programa de Govern 2011-2015

 1. 1. Emili MuñozCatedràtic d’Institut Seguim fent poble des de la proximitat
 2. 2. PROGRAMA DE GOVERN 2011-2015Durant els vuit anys que varem fer zat en els darrers quatre anys s’hapoble des de l’oposició i al llarg de consolidar en els propers perdels darrers quatre anys des del fer-lo irreversible. Cal seguir fentgovern i l’Alcaldia hem seguit inva- un poble actiu i ecològic.riablement cap al mateix horitzó:fer un poble socialment viu i terri- I ho farem des de la proximitat.torialment equilibrat i sostenible.. Som l’equip de casa, l’únic col-La identitat de GENT en relació lectiu polític municipal que és so-a l’educació s’ha complert amb birà, que no depèn de cap altreescreix, tant en els nous equipa- ideari, consigna ni organitzacióments com en els programes de política externa a Tiana. El pactesuport educatiu a les escoles. La electoral que tenim amb ICV ensidentitat cultural del nostre pro- permet rebre el suport també delsgrama es pot reconèixer en les pri- seus simpatitzants i tenir repre-oritats del govern per la cultura de sentació en les institucions su-proximitat, la implicació d’entitats pramunicipals sense condicionari col·lectius o el suport a la forma- les decisions locals. L’assembleació artística i als joves creadors. La de GENT és el principi i la fi de lesnostra identitat ecològica és fàcil- nostres decisions i projectes.ment reconeixible en les diversesaccions per a l’estalvi energètic, El nou programa de GENT es ca-per a la reducció de residus, per a racteritza per marcar cinc líniesla protecció del territori front la ur- estratègiques a llarg termini quebanització o en la recuperació de defineixen amb més precisió el mo-tres basses agrícoles tradicionals. del de poble pel qual ha treballatLa identitat social de GENT s’ha Gent pel Progrés de Tiana durantexpressat en accions com l’incre- els 12 anys de la seva existència.ment dels recursos dels serveis No es tracta ara d’un llistat disperssocials, el nou impuls a l’habitatge de coses a fer, ni de prometre méspúblic o el suport als projectes so- i més creixement de tot indiscrimi-lidaris que han emergit del poble. nadament, es tracta d’avançar enI de cara al futur tenim les idees les línies mestres de la nostra con-molt clares: seguirem fent un po- cepció del poble amb els recursosble actiu i ecològic. L’avenç realit- limitats que disposarem.2
 3. 3. SUMARI DEL PROGRAMAI. TIANA, UNA COMUNITAT i lliurar-los als joves tianencs. Gesti-LOCAL ESTRUCTURADA onar la possibilitat d’ampliar els ter- minis dels contractes de lloguer.POBLE EDUCATIU•Reclamar a la Generalitat la cre- Gent granació d’una nova Escola Bressol a la •Estimular la participació de la gentzona dels Vessants-Can Puigcarbó. gran en la vida social del poble i en•Pla d’activitats formatives Infants les activitats de voluntariat.i Família de 0-3 anys. •Promoure una pla d’activitats de•Mantenir els programes de suport recuperació de la memòria histò-als centres i ampliar-los als nous rica del poble i d’interrelació ambcentres escolars, Escola Tiana i Ins- els joves i els infants a través de lestitut Tiana. escoles i dels instituts.•Elaborar amb entitats i centres •Promocionar habitatges adaptatsescolars el Projecte Educatiu de Ti- a la mobilitat reduïda, públics i deana. lloguer assequible segons es con- creta en el Pla local d’Habitatge.PROMOCIÓ SOCIAL I •Col·laborar en l’organització deCOMUNITÀRIA les activitats que promou l’Aula Uni-Gent jove versitària de la Gent Gran de Tiana-•Gestió autònoma per comissions Montgat.de joves de l’espai jove i del seuprograma d’activitats. Promoció de la igualtat•Donar suport per a l’organització home-donacreativa del temps d’oci amb activi- •Desenvolupar activats educativestats de caps de setmana i noctur- per a la igualtat de gènere.nes en els equipaments esportius i •Pla de prevenció i control de lesculturals. situacions de risc de violència se-•Donar suport als joves artistes fa- xista.cilitant-los espais de creació i opor-tunitats per a la difusió de les seves Ajuts socialsproduccions. •Elaborar un programa singular per•Acabar la construcció dels habitat- a l’atenció a les persones i famíliesges per a joves del Camí Alt d’Alella en atur de llarga durada. 3
 4. 4. •Establir nous criteris, barems població en general, i a la poblaciói procediments en la concessió escolar en particular.d’ajuts per garantir-ne l’objectivitat •Exigir a la Generalitat el manteni-i la justícia. ment de les prestacions actuals en els centres de salut de Tiana-Mont-Suport a les persones amb gat i, en especial, el servei gratuïtdiscapacitat de ginecologia.•Seguir col·laborant amb les activi- •Completar el Pla de prevenció detats de promoció social i d’integra- la plagues, en especial la referida alció que promou ASPAMOTI. mosquit tigre.•Aplicar els requeriments per a lacontractació laboral de persones ESPORT I LLEUREamb discapacitat a l’administració •Donar prioritat en el nou man-pública. dat a la promoció de l’esport per a adults.Solidaritat •Mantenir la natació gratuïta per a•Consolidar la Comissió Local de l’alumnat dels centres de Tiana.Solidaritat, en una nova etapa com •Crear circuïts d’exercici físic aa Comissió Local de Solidaritat, per l’aire lliure en l’entorn natural della Pau i el Desenvolupament. poble.•Donar prioritat a la col·laboracióamb les xarxes supra-locals com les CULTURAde suport al poble sahrauí, palestí… Suport entitats•Establir una convocatòria de be- •La Fira d’Entitats seguirà sent unques per a les persones de Tiana punt d’encontre anualcooperants sobre el terreny en pro- •Mantenir les subvencions i el su-jectes de desenvolupament inter- port per a la difusió de les sevesnacional. activitats.•Promoure la xarxa de la compraètica i el consum solidari. Promoció i difusió de la cultura i les artsSalut •Continuar amb el projecte de•Aplicar el pla municipal de preven- l’Observatori de les Arts, com a ci-ció de la salut personal adreçat a la ta periòdica on mostrar el treball4
 5. 5. i l’evolució de les arts i artistes lo- del Centre Cívic i Cultural l’Escorxa-cals. dor.•Potenciar la contractació prefe- •Consolidar la funció dinamitzadorarent d’artistes locals i companyies de la formació artística en el poblelocals. per part de l’Escola Municipal de•Consolidar la Mostra de Teatre Música i Dansa.Amateur i la Tardor Teatral. •Continuar les gestions amb la Di-•Obrir a nous espais i públic les Nits putació i la Generalitat per a la crea-de Música al Jardí. ció del Museu Lola Anglada.•Elaborar i engegar un Programad’Exposicions i tallers de formació icreació. II. UN POBLE ACTIU EN ECONOMIA I OCUPACIÓCicle festiu participatiu •Consolidar les FIRES de promoció•Reforçar el treball per tenir nova- dels sectors vitivinícola, de la plantament activa la Colla Gegantera de i la flor, agrícola, el comerç, la res-Tiana. tauració i els serveis.•Potenciar la Comissió de Cicle Fes- •Promoure amb els agents econò-tiu, integrant els nous col·lectius i les mics la creació del Consorci de Pro-noves energies. moció dels Productes Locals. •Estimular l’ampliació de l’activitatHistòria i Patrimoni agrícola.•Elaborar guies, itineraris i panells •Elaborar amb els agents locals elexplicatius del patrimoni urbà, arqui- Pla de Promoció Turística de Tiana.tectònic, monumentals i paisatgístic •Facilitar l’activitat dels artistes idel poble. creadors locals.•Reforçar el paper de l’Arxiu Mu- •Promoure el planejament urbanís-nicipal, i de la col·lecció local de la tic de la zona del Mas Ram tianencBiblioteca pública, com a nuclis de per generar el Campus Montalegre,l’Arxiu Històric de Tiana. dins de l’eix de desenvolupament Besós-Serralada de Marina.Equipaments, espais i serveis •Incentivar a les empreses locals aculturals contractar residents en el municipi.•Incentivar l’ús creatiu dels espais •Incorporar progressivament clàu- 5
 6. 6. sules socials en els concursos pú- IV. EL TERRITORI EQUILIBRATblics d’obres i serveis. •Adequar l’espai lliure públic dels terrenys de Can Orella. •Adequar i millorar el tram centralIII. EL POBLE SOSTENIBLE de la Riera d’En Font.•Aplicar mesures per millorar l’efi- •Desenvolupar el pla d’itineraris deciència energètica en els edificis i natura i de patrimoni cultural.serveis municipals . •Adequar el Camí de l’Alegria man-•Incrementar les instal·lacions mu- tenint el caràcter de camí rural ar-nicipals de generació d’energies re- brat.novables. •Aplicar els principis de l’urbanis-•Promoure mesures d’eficiència i me sostenible per mantenir un po-generació d’energia en les llars. ble compacte, preservar els valors•Desenvolupar les actuacions del paisatgístics, històrics i naturals.Pla de Prevenció de Residus. •Planificar la recuperació de l’en-•Promoure l’alimentació ecològica torn de la Riera de Montalegre.i els productes locals. •Vetllar per l’aplicació de les nor-•Completar les actuacions realitza- mes del Pla Especial de patrimonides per establir el “camí escolar”. històric•Elaborar un projecte de peatona- •Executar el projecte d’ampliaciólització d’alguns carrers del centre del carrer Escalfapé.urbà en dies festius. •Finalitzar l’adequació del Camí del•Tractar el cicle de l’aigua de ma- Mig a la Virreina.nera integral i aplicar mesures d’es- •Executar l’ampliació del carrer detalvi, eficiència i reutilització en el Cals Frares respectant la masia deconsum públic municipal. Can Gaietà.•Promoure mesures d’estalvi en •Executar la connexió viària entrel’ús domèstic. el passeig de la Vilesa i l’Avinguda•Control i seguiment de la qualitat Isaac Albéniz.de tots els vectors ambientals (aire, •Continuar la millora dels carrersaigua, soroll. donant prioritat als carrers de ma-•Promourem l’agricultura ecològi- jor mobilitat pública com Matas,ca i els horts periurbans. Marquès de Monistrol, Castellar i Onze de Setembre.6
 7. 7. V. L’ADMINISTRACIÓ OBERTA, •Substituir un altre vehicle de la TRANSPARENT I EFICIENT flota municipal de seguretat. EFICIÈNCIA •Consolidar el treball de la Junta •Millorar la qualificació del perso- Local de Seguretat. nal, especialment el directiu, de ca- da àrea de gestió. PARTICIPACIÓ I •Consolidar l’equilibri pressupos- TRANSPARÈNCIA tari assolit l’any 2010 amb mesures •Consolidar els Consells Munici- que protegeixin la qualitat dels ser- pals com a organismes de partici- veis públics. pació cívica. •Seguir gestionant amb les com- •Crear un nou consell, el Consell panyies de correus i de telecomu- de Promoció Econòmica i de l’Ocu- nicacions la millora de les seves pació. instal·lacions i serveis que són no- •Realitzar de manera regular pro- tòriament insuficients. cessos consultius sobre temes re- llevants de la gestió pública com el SEGURETAT I CIVISME pressupost, les obres o els impos- •Ampliar les campanyes de cons- tos i preus públics. cienciació per al respecte a l’espai •Establir l’ús de la multiplataforma públic. de comunicació que permet la xarxa •Incrementar en una plaça la plan- digital així com la participació en el tilla de policia. Consorci Digital Mataró-Maresme. Grup Municipal: tel.: 93 395 50 11e-mail: gentprogrestiana@gmail.com • blog: www.gentprogrestiana.blogspot.com
 8. 8. COMUNITAT LOCAL ESTRUCTURADALes actuacions en els darrers i l’impuls de les actuacions queanys, sobretot en el darrer man- vertebren i donen vida i cohesiódat, han aconseguit fins ara a Tiana a través dels equipa-evitar que Tiana esdevingui un ments educatius, culturals i so-poble dormitori. Però no n’hi ha cial i amb l’impuls constant deprou. Cal mantenir la iniciativa la vida cultural i associativa.POBLE EDUCATIU propers anys en tots els nivells for-En el mandat actual l’educació ha matius excepte en el d’escola bres-estat la primera prioritat del govern sol malgrat la darrera ampliació finsmunicipal. I continuarà sent-ho. a120 places. Segon la llei li corres-L’edifici nou de l’Escola Lola Angla- pon a la Generalitat convocar la cre-da i la creació de nous centres edu- ació de places en col·laboració ambcatius com l’Escola Tiana, l’Institut els ajuntament i finançar part delde Secundària, l’Escola Municipal cost tant de l’obra com del mante-de Música i Dansa, i l’ampliació de niment de les escoles. Reclamareml’Escola Bressol i de l’Escola d’Adults aquesta convocatòria sent consci-son concrecions ben clares. També ents que actualment un ajuntaments’han iniciat programes de suport en solitari no pot fer front a aquesteducatiu a l’alumnat amb classes cost. El nou centre es crearia a lade música, natació, reforç escolar zona dels Vessants-Can Puigcarbófinançades per l’Ajuntament. i integraria els grups escolaritzatsAra el repte és consolidar l’arre- provisionalment a l’escorxador.lament dels centres al poble, pro-moure la seva coordinació i avançar •Pla d’activitats formatives In-en que tota la comunitat i les en- fants i Família de 0-3 anys. A par-titats col·laborin en l’educació dels tir de l’experiència iniciada en elciutadans infants i joves, el poble mandat s’ampliarà l’oferta d’activi-educatiu. tats formatives adreçades a infants i famílies que han optat per no es-•Equipaments educatius. Tiana té colaritzar els infants de 0-3 anys.una oferta educativa suficient pels8
 9. 9. •Mantenir els programes de •Elaborar amb entitats i centressuport als centres i ampliar-los escolars el Projecte Educatiu deals nous centres escolars, Esco- Tiana. Es promourà des del Consellla Tiana i Institut Tiana: educació Municipal d’Educació l’elaboracióde música i moviment per a 3-6 d’un itinerari formatiu integrat en elanys; natació dins l’horari escolar poble, des dels 0 als 16 anys, de ma-per a primer de primària; reforç nera que hi hagi coordinació i cohe-escolar per a alumnat amb dificul- rència educativa entre els diferentstats al cicle superior de primària centres. Promoure la participació dei al primer cicle de l’ESO; suport les entitats de l’educació informala les activitats escolars del cicle com l’Agrupament Escolta Rogerfestiu; organització del programa de Flor, el Coro, el Casal de Joves...de qualificació professional inicial en la definició del model educatiu iper a joves de 16 anys, i programa cívic dels infants i joves de Tiana.d’adaptació curricular per a l’alum- Assessorament als clubs esportiusnat de 4rt d’ESO. per millorar els criteris educatius en la pràctica de l’esport.•Seguir millorant l’equipamentmaterial i la instal·lació de l’Escola •Crear el Consell Municipal d’In-d’Adults Timó. fants.
 10. 10. PROMOCIÓ SOCIAL I •Donar suport per a l’organitzacióCOMUNITÀRIA creativa del temps d’oci amb activi-Els programes de promoció social tats de caps de setmana i noctur-han tingut una especial conside- nes en els equipaments esportius iració en el govern que ha presidit culturals.GENT de manera que el pla d’estalvique s’ha hagut de fer no ha afectat •Promoure la participació en acci-de la mateixa manera que les altres ons del voluntariat.àrees les partides socials. Encara,s’ha ampliat la plantilla de serveis •Col·laborar amb les organitzaci-socials en dues persones i s’ha ons d’educació en el lleure, comincrementat un 75% el pressupost l’Agrupament Escolta Roger de Flor,d’ajudes socials. I s’han iniciat nous perquè puguin seguir millorant laserveis i equipaments per a la gent seva activitat educativa i social.jove, la gent gran i per a la igualtatentre homes i dones. El nou progra- •Incentivar la coordinació dels jo-ma seguirà la mateixa línia. ves estudiants per a l’ús compartit del transport als diferents campusGent jove universitaris.L’actuació feta en el mandat 2007-2011 s’ha adreçat preferentment •Ampliar l’oferta d’activitats per aals adolescents de entre 12-16 anys la transició al treball i l’emprenedo-i en el nou mandat es complemen- ria dels joves professionals.tarà amb un programa propi per alsjoves adults a partir dels 16 anys •Donar suport als joves artistes fa-per afavorir l’autonomia juvenil en cilitant-los espais de creació i opor-els camps de l’estudi, el treball, la tunitats per a la difusió de les sevescreació, l’oci, i l’habitatge. produccions.•Gestió autònoma per comissions •Acabar la construcció dels ha-de joves de l’espai jove i del seu bitatges per a joves del Camí Altprograma d’activitats. d’Alella i lliurar-los als joves tia- nencs. Gestionar la possibilitat10
 11. 11. d’ampliar els terminis dels contrac-tes de lloguer. Joan Pau Hernández Llicenciat en DretGent gran Tècnic UrbanistaLa posada en marxa de la residèn-cia de la gent gran i del nou centrede dia ha anat acompanyada del’ampliació de les places públiquesde 10 a 32 i de l’acció del governper donar prioritat a les deman-des de les persones de Tiana. Elsuport a la Casal de la Gent Granes consolidarà amb l’ampliació delsd’espais que es posaran a la sevadisposició.•Estimular la participació de la gentgran en la vida social del poble i enles activitats de voluntariat.•Promoure una pla d’activitats derecuperació de la memòria histò-rica del poble i d’interrelació ambels joves i els infants a través de lesescoles i dels instituts.•Promocionar habitatges adaptatsa la mobilitat reduïda, públics i delloguer assequible segons es con-creta en el Pla local d’Habitatge.•Elaborar un programa d’activitatssocials i culturals, conjuntamentamb l’entitat, que inclourà els pla
 12. 12. d’intercanvis amb altres casals de de risc de violència sexista en col-Catalunya, l’exposició de treballs laboració amb els centres educa-de la gent gran i activitats de difu- tius i amb les entitats del poble.sió cultural. •Realitzar una auditoria local de•Donar prioritat en els serveis soci- gènere per identificar les fortale-als municipals a la gestió dels pro- ses i febleses en termes de igualtatgrames individual d’atencio a les entre gèneres i revisar el pla actualpersones amb dependència. segons les seves conclusions.•Seguir i millorar els programes •Aplicar progressivament a Tianad’Atenció Domiciliària, Tele-assis- les conclusions del II Congrés detència, adaptació d’habitatges i in- les Dones del Barcelonès Nord.tercanvi de Casals. Ajuts socials•Col·laborar en l’organització de A les necessitats habituals s’hi hales activitats que promou l’Aula Uni- afegit en els darrers anys les deri-versitària de la Gent Gran de Tiana- vades de la crisi econòmica queMontgat. afecta a més de 350 persones del poble. El notable increment de lesPromoció de la igualtat home- quantitats destinades a beques idona ajuts socials de diferents tipus, esEl programa de promoció de la consolidarà amb noves orientaci-igualtat de la dona que s’ha iniciat ons per atendre de manera més di-en el mandat que acaba ha permès recta, integral i justa a les personesla difusió positiva del paper de la amb més necessitat.dona en la societat, l’educació pera la igualtat i la denúncia de la vio- •Elaborar un programa singular perlència de gènere. a l’atenció a les persones i famílies en atur de llarga durada.•Desenvolupar activats educativesper a la igualtat de gènere i de pre- •Establir nous criteris, baremsvenció i control de les situacions i procediments en la concessió12
 13. 13. d’ajuts per garantir-ne l’objectivitat •Promoure de manera activa lesi la justícia. accions solidàries de les entitats de la Comissió Local de Solidaritat, per•Revisar les ordenances de preus, la Pau i el Desenvolupament a tra-taxes i impostos municipals per vés de les entitats, l’escola, l’insti-ajustar-les encara mes a les situaci- tut, Casal de Joves, clubs esportiusons personals o familiars desafavo- i Casal de la Gent Gran.rides per establir la “tarifa social”. •Donar prioritat a la col·laboracióSuport a les persones amb amb les xarxes supra-locals comdiscapacitat les de suport al poble sahrauí, pa-•Seguir col·laborant amb les activi- lestí… per sobre de l’ajut per a lestats de promoció social i d’integra- catàstrofes naturals.ció que promou ASPAMOTI. •Establir una convocatòria de be-•Donar continuïtat a la programació ques per a les persones de Tianad’activitats de dansoteràpia a l’Es- cooperants sobre el terreny en pro-cola Municipal de Música i Dansa. jectes de desenvolupament inter- nacional.•Aplicar els requeriments per a lacontractació laboral de persones •Promoure la xarxa de la compraamb discapacitat a l’administració ètica i el consum solidari.pública. •Destinar el 0.7% del pressupostSolidaritat municipal a la solidaritat i distribuir-•Consolidar la Comissió Local de lo de manera participativa i s’adre-Solidaritat, en una nova etapa com a çarà a la cooperació internacional iComissió Local de Solidaritat, per la a les necessitats del nostre entorn.Pau i el Desenvolupament amb per-sones i entitats actives en aquests Salutàmbits, per coordinar les propostes •Aplicar el pla municipal de pre-d’acció i assessorar les actuacions venció de la salut personal adre-municipals. çat a la població en general, i a la 13
 14. 14. població escolar en particular, que escolars els caps de setmana i diesinclourà l’alimentació saludable, festius.els accidents en la via pública i enl’àmbit domèstic, l’exercici físic i la •Consolidar la cooperació amb elssalut infantil. clubs federats a través de la Comis- sió Local d’Esports.•Exigir a la Generalitat el manteni-ment de les prestacions actuals en •Mantenir la natació gratuïta per aels centres de salut de Tiana-Mont- l’alumnat dels centres de Tiana quegat i, en especial, el servei gratuït l’incloguin dins del currículum i l’ho-de ginecologia. rari escolar.•Promoure la creació de grups •Crear circuïts d’exercici físic ad’ajuda mútua. l’aire lliure en l’entorn natural del poble.•Completar el Pla de prevenció dela plagues, en especial la referida al •Celebrar la festa anual de l’Esportmosquit tigre. de Tiana.•Promoció d’activitats saludables •Consolidar els Casals d’Estiuen l’alimentació –Agrofira i alimen- mantenint el Casal Municipal entació ecològica- i en l’ exercici físic la zona poliesportiva i col·laboranta través dels itineraris de natura. amb els Campus d’Estiu dels clubs de Tiana.Esport i lleure•Donar prioritat en el nou man-dat a la promoció de l’esport per aadults amb les iniciatives següents:reservar un bloc horari en les instal-lacions esportives municipals perals equips no federats del poble;organitzar l’obertura de les pistes14
 15. 15. CULTURA GENT ha defugit la cultura d’apa-Ferran Pascual rador, de contractacions a cop deBibliotecari de la Biblioteca xec i ha apostat per la creació lo-Nacional de Catalunya cal, la formació i la promoció de la creació d’afeccionats i de joves professionals. Durant el darrer man- dat s’ha treballat intensament amb implicació i participació ciutadana, tant en l’àmbit de la festa i les acti- vitats d’arrel tradicional, com en la programació dels actes culturals. I s’han creat nous centres de forma- ció i creació com l’Escola Municipal de Música i Dansa i el Centre de l’Escorxador. Seguirem cercant el màxim consens de la ciutadania, les entitats i grups informals i amb el contacte directe amb les persones i els agents culturals. Suport a les entitats •Donar suport a les entitats cultu- rals en la seva tasca de conreu afi- cionat de les activitats artístiques, d’arrel tradicional i científiques, pel seu paper dinamitzador del teixit social i la vida associativa de Tiana. La Fira d’Entitats seguirà sent un punt d’encontre anual.
 16. 16. Promoció i difusió de la cultura i •Obrir a nous espais i públic lesles arts Nits de Música al Jardí, cicle que•Continuar amb el projecte de cerca combinar la qualitat de lal’Observatori de les Arts, com a ci- programació amb la presència obli-ta periòdica on mostrar el treball i gada de joves artistes de Tiana, al’evolució de les arts i artistes lo- cavall entre els estudis i la profes-cals, des dels estudiants, als joves sionalització.emergents fins als professionals deprimera línia. •Seguir recolzant els festivals anu- als i els cicles de programació es-•Potenciar la contractació prefe- table, de Bambolines, Tiana Antica,rent d’artistes locals i companyies Estiu Jazz i Sardanes a la fresca,locals, establir convenis d’intercan- organitzats des de les entitats, lavi i col·laboració i promoure en la iniciativa privada o el mateix Ajun-mesura de les possibilitat, progra- tament.mes d’ajuts basat en la transparèn-cia i l’equitat. •Elaborar i engegar un Programa d’Exposicions i tallers de formació•Seguir recolzant de manera explí- i creació al voltant de les arts plàs-cita el festival L’1,2,3 del pallasso i tiques i de la imatge, multimèdia iels projectes cada cop més conso- digital.lidats al voltant de les arts del circ,en les seves vessants de formació, Cicle festiu participatiucreació i producció. •Consolidar i recolzar en la progra- mació festiva les propostes de la•Consolidar la Mostra de Teatre colla del Xiringuito del Parc del Dr.Amateur i la Tardor Teatral, ampliant Mascaró, de l’Agrupament Escolta,la presència de grups d’arreu de Colla de Diables o Comissió de Jo-Catalunya, amb especial atenció als ves, en la línia de les propostes fetesgrups joves tianencs i dels pobles per les festes majors, matinades,més propers. cap d’any i carnestoltes i en altres fites del cicle festiu tradicional.16
 17. 17. •Reforçar des de la participació i Història i Patrimoniamb l’ajut dels antics geganters, el •Elaborar guies, itineraris i panellstreball fet aquest mandat per tenir explicatius del patrimoni urbà, ar-novament activa la Colla Gegantera quitectònic, monumentals i paisat-de Tiana, continuar donant suport gístic del poble.a la Colla de Diables i impulsar laformació d’un grup de grallers, per- •Seguir donant suport i col·laborarcussió i música d’arrel tradicional. amb les iniciatives i activitats d’en-Continuar fent accions per trobar titats i persones que treballen enun espai adient pels assaigs i el tre- l’àmbit de la recerca, sensibilitza-ball d’aquestes entitats. ció, difusió, recuperació i alerta del patrimoni existent.•Engegar el projecte del Voluntariatde la Festa. •Reforçar el paper de l’Arxiu Mu- nicipal, i de la col·lecció local de la•Potenciar la Comissió de Cicle Biblioteca pública, com a nuclis deFestiu, integrant els nous col·lectius l’Arxiu Històric de Tiana, que rebrani les noves energies que estan reno- de manera creixent fons i docu-vant la festa. Dotar-la de més auto- mentació d’institucions, entitats inomia per programar i dissenyar la particulars.festa de tots.
 18. 18. •Elaborar un projecte de documen- •Actualitzar les normatives d’usos,tació audiovisual i enregistrament ordenances, preus públics i modeld’actes públics, i una altre de reco- de gestió adequats a les necessi-pilació i tractament retrospectiu de tats actuals de les sales del Casal,documents gràfics i sonors. Albéniz, Centre de l’Escorxador i d’altres espais i locals disponibles.Equipaments, espais i serveisculturals •Garantir el compliment dels ob-•Incentivar l’ús creatiu dels espais jectius de la Biblioteca Pública dedel Centre Cívic i Cultural l’Escorxa- Can Baratau com a servei públicdor per a la creació i la difusió d’es- transversal obert a tothom. Elabo-pectacles de petit format. rar un projecte d’ampliació d’espais a la nova masia de propietat muni-•Consolidar la funció dinamitza- cipal de Can Riera –al “recó de lesdora de la formació artística en el pedres”.poble per part de l’Escola Municipalde Música i Dansa. •Col·laborar activament amb tots els equipaments escolars, des de•Continuar les gestions amb la l’Escola Bressol Municipal a l’EscolaDiputació i la Generalitat per a la d’Adults Timó, i l’Escola Municipal decreació del Museu Lola Anglada i la Música i Dansa en projectes com-seva integració en el Centre Nacio- partits en les seves dimensions edu-nal del Còmic i la Il·lustració. cativa, cultural i de cohesió social.18
 19. 19. POBLE ACTIU EN ECONOMIA I OCUPACIÓL’activitat econòmica dels els darrers anys. Al creixementagents locals dona vida al po- dels sectors econòmics tradici-ble, afavoreix l’arrelament a la onals a Tiana –vitivinícola; plan-societat local i pot generar ni- ta i flor; comerç i restauració; ivells d’ocupació prou significa- serveis– s’han d’afegir ara inici-tius. En el mandat 2007-2011 atives en el sector turístic i en els’han iniciat per primera vegada de l’economia del coneixementa Tiana activitats de promoció i la cultura. L’orientació del de-dels sectors clau de l’economia senvolupament econòmic quelocal amb diverses fires i publi- promourem serà la d’un modelcacions. Cal ara un pla integral econòmic no consumista, basatde promoció de l’economia i en valors ecològics i en els pro-l’ocupació local que generi més ductes i circuits comercials desinergies ampliant les experièn- proximitat.cies que s’han desenvolupat enSUPORT ALS SECTORS merç local en les diferents èpoquesECONÒMICS de l’any introduint els criteris pre-CONSOLIDATS ferents del producte ecològic, de•Consolidar les FIRES de promoció proximitat i del consum ètic.dels sectors vitivinícola, de la plan-ta i la flor, agrícola, el comerç, la •Promoure amb els agents eco-restauració i els serveis. nòmics la creació del Consorci de Promoció dels Productes Locals per•Ampliar amb l’ACIST les campa- integrar iniciatives estables tant anyes regulars de promoció del co- dins com a fora del municipi. 19
 20. 20. •Facilitar la creació d’iniciatives de que integri l’oferta cultural, artísti-cooperativisme tant en la produc- ca, patrimonial, ambiental, comer-ció com en el consum. cial i gastronòmica del municipi.•Estimular l’ampliació de l’activitat •Integrar el Pla de Promoció Turísti-agrícola amb l’elaboració del pla ca de Tiana en el projecte que estàespecial d’ordenació del territori en fase d’elaboració de promociódestinat a aquesta activitat ( entorn dels municipis integrats en el Con-Alegria-el Rocar). sorci de la DO Alella on Tiana té un important pes en aportar la major•Mantenir el criteri de contractar producció de la zona i els dos únicsde manera preferent els serveis i cellers d’agricultura ecològica deles compres municipals a empre- la DO.ses, comerços i autònoms locals. •Crear l’Oficina de Promoció del Turisme Local per integrar totes lesNOUS SECTORS: iniciatives locals i alhora difondreEL TURISME les ofertes d’activitats i dels pro-•Elaborar amb els agents locals el ductes locals.Pla de Promoció Turística de Tiana
 21. 21. NOUS SECTORS:L’ECONOMIA DELCONEIXEMENT•Facilitar l’activitat dels artistes icreadors locals a través: - Cessió de l’ús dels espais mu- nicipals. - Suport a la producció d’obres. - Gestió de subvencions d’altres administracions. - Difusió de les seves activitats dins del Pla de Promoció Turística de Tiana.•Gestionar la creació definitiva delMuseu Lola Anglada a Tiana com apunt de referència i estímul del tu-risme i de l’economia local.•Promoure el planejament urbanís-tic de la zona del Mas Ram tianencper generar el Campus Montalegre,dins de l’eix de desenvolupamentBesós-Serralada de Marina, com aespai destinat als usos següents: - Instal·lació de serveis tecnològics i de coneixement per a les empre- ses de l’àrea metropolitana. - Ubicació d’equipaments públics o privats de caràcter educatiu i ar- tístic d’abast metropolità. Montse Mallol Tècnica Informàtica
 22. 22. - Creació de serveis complemen- •Consolidar l’oferta formativa de taris del complex universitari i la Casa d’Oficis per a joves sense d’investigació de Can Ruti. estudis secundaris. •Acollir-se als plans d’ocupacióL’OCUPACIÓ que promoguin les administracionsLa promoció de l’ocupació a Tiana supramunicipals.està directament relaciona amb elsplans exposats anteriorment sobre •Incentivar a les empreses locals ala promoció de l’economia local. A contractar residents en el municipi.més seguirem incidint en les inicia-tives següents: •Incorporar progressivament clàu- sules socials en els concursos•Consolidar la cooperació amb públics d’obres i serveis per promo-Montgat per ampliar l’oferta de for- cionar l’activitat de sectors socialsmació per a la millora professional i laboralment discriminats com lesper a l’emprenedoria dels o de les dones, els aturats de llarga durada,professionals del municipi. les persones amb discapacitats…22
 23. 23. POBLE SOSTENIBLELes accions ambientals desen- s’han incorporat les actuacionsvolupades a Tiana en la darrera en matèria energètica per reduirdècada conflueixen d’una ma- la petjada ecològica a través denera coherent i decidida en un la millora de l’eficiència i la pro-projecte estratègic ben definit: ducció d’energies renovables.la transició cap a un poble am-bientalment sostenible. L’Ajuntament ha de prioritzar la reducció de la contaminacióA l’aprofundiment en la política i dels gasos que provoquen elde gestió de residus a través canvi climàtic. La defensa dedel pioner Pla de Prevenció de la biodiversitat i la promoció deResidus, la gestió responsable l’agricultura ecològica són unde l’aigua en un període de greu mitjà de desenvolupament delsequera, la promoció dels pro- nostre territori per incremen-ductes locals, l’alimentació eco- tar la qualitat de vida i enriquirlògica i el consum responsable, l’economia local.ENERGIA •Incrementar les instal·lacions•Aplicar mesures per millorar l’efi- municipals de generació d’energi-ciència energètica en els edificis i es renovables mitjançant diferentsserveis municipals d’acord amb les mitjans com l’energia solar fotovol-auditories energètiques realitzades taica i tèrmica, la biomassa, la ge-i els mecanismes de control esta- otèrmia i l’eòlica, garantint sempreblerts, incloent la progressiva subs- la seva deguda integració i respectetitució del parc mòbil municipal del paisatge.per vehicles menys contaminants(híbrids, elèctrics i d’energies alter- •Promoure mesures d’eficièncianatives). i generació d’energia en les llars i 23
 24. 24. les activitats, incloent mesures fis- •Adoptar mesures que incentivin lacals per incentivar el seu desenvo- reducció de la generació de residuslupament. i la seva reutilització, a través de mesures fiscals que beneficiïn els•Promoure i facilitar l’ús de vehi- ciutadans que menys residus gene-cles elèctrics, incloent bonificaci- rin i millor seleccionin. Promoure laons fiscals. reutilització d’envasos.•Impulsar que les noves promoci- •Potenciar la Xarxa de comerç res-ons d’habitatges siguin energètica- pectuós amb el medi ambient dement autosuficients. Tiana i el consum responsable. •Promoure l’alimentació ecològicaRESIDUS, CONSUM i els productes locals com a actua-RESPONSABLE I ció per millorar la salut i potenciarALIMENTACIÓ l’activitat econòmica local.ECOLÒGICA•Desenvolupar les actuacions delPla de Prevenció de Residus amb MOBILITATl’objectiu de reduir la seva genera- SOSTENIBLEció i fomentar la seva selecció, reu- •Gestionar en els organismes com-tilització i reciclatge. petents en el transport públic de
 25. 25. Maria Antònia FortTiana –EMT i AMT– la millora del Infermera. Jubiladatransport públic.•Seguint incentivant l’ús compartitdel vehicle privat i els vehicles nocontaminants.•Facilitar els itineraris a peu i enbicicleta per gaudir d’un poble méssegur i saludable.•Completar les actuacions realit-zades per establir el “camí escolar”d’accés a peu als centres escolarsdel poble.•Elaborar un projecte de peatona-lització d’alguns carrers del centreurbà en dies festius i promoure laparticipació i el consens per acor-dar una proposta que tingui unaàmplia acceptació.AIGUA•Tractar el cicle de l’aigua de ma-nera integral i aplicar mesures d’es-talvi, eficiència i reutilització en elconsum públic municipal, i utilitza-ció d’aigua no potable pel reg mu-nicipal.•Promoure mesures d’estalvi enl’ús domèstic.
 26. 26. •Implantar sistemes de doble xar- Biodiversitat i agriculturaxa en les noves promocions d’habi- ecològicatatges. •Realitzar actuacions en les zones d’especial interès natural del muni-•Reparar i millorar la xarxa d’abas- cipi per mantenir i recuperar la floratament i clavegueram. i fauna autòctona.•Afavorir l’ús eficient de l’aigua en •Promourem l’agricultura ecològi-l’àmbit agrícola. ca i els horts periurbans. Edificació sostenibleEDUCACIÓ AMBIENTAL •Incrementar les mesures d’estalviI PARTICIPACIÓ energètic i de l’aigua en les novesMantenim el compromís de seguir construccions, així com promoureamb les accions formatives i d’ im- la seva incorporació en el parc exis-plicació activa de la població en les tent.polítiques ambientals. AnimalsQualitat ambiental •Promourem campanyes i progra-•Control i seguiment de la qualitat mes de conscienciació per a unade tots els vectors ambientals (aire, conducta cívica i responsable versaigua, soroll) per garantir el mante- els animals domèstics i del mediniment de la salut i qualitat de vida natural.del poble.26
 27. 27. TERRITORI EQUILIBRATL’expansió territorial del casc ta territorial són mantenir elsurbà del poble ha finalitzat. El seus trets identitaris de relaciódebat sobre els límits del crei- amb l’entorn natural, preservarxement urbanístic i la protecció el patrimoni natural, històric ide l’entorn natural ha conclòs el paisatge, i alhora satisfer laaquest mandat amb la protec- demanda d’habitatge assequi-ció dels terrenys a l’entorn de ble, millorar la mobilitat interna,l’ermita de L’Alegria i la Riera l’adequació i millora de l’espaid’En Font. públic pels vianants, i disposarEls reptes als quals s’enfronta d’espais d’activitat econòmica iel poble des del punt de vis- equipaments.PATRIMONI NATURAL, a articulador de les relacions entresHISTÒRIC I ambdues vessants del poble.PAISATGÍSTICLa preservació i difusió de l’espai •Promoure l’ús i ordenació dels es-natural, els usos agrícoles, el patri- pais agrícoles i forestals.moni natural, històric i paisatgístic •Adequar el Camí de l’Alegria man-de Tiana requereixen actuacions tenint el caràcter de camí rural ar-que potenciïn el caràcter verd i in- brat.tegrat en l’entorn natural de la vila: •Desenvolupar el pla d’itineraris de•Adequar l’espai lliure públic dels natura i de patrimoni cultural.terrenys de Can Orella a l’entorn deles basses protegides. •Promoure l’entorn natural i el pa- trimoni històric com a element de•Adequar i millorar el tram central dinamització econòmica.de la Riera d’En Font, amb recupera-ció dels elements d’interès cultural •Preservar el patrimoni històric ien un entorn de parc de ribera com ambiental promovent mesures per 27
 28. 28. a la seva conservació en especial garantint que signifiquin una milloraels espais sensibles com torrents i pel conjunt del poble.rieres. Les noves edificacions han de com- plir amb mesures d’estalvi energètic i us responsable de l’aigua, així comURBANISME I adaptar-se a les característiques deEDIFICACIÓ la vila i el paisatge urbà.Amb la tramitació dels plans ur-banístics del Turó dels Vessants i La zona al voltant de la Riera del’entorn del parc del Tramvia, que Montalegre, avui un espai obsoletsignificarà la millora de la façana i marginal, és una zona d’oportuni-sud del terme, ja s’han ordenat ur- tat del poble que ha de destinar-sebanísticament els espais interiors a la protecció de la Riera i l’espaidel poble pendents d’urbanitzar se- natural de la Serralada de Marina,guint criteris d’un urbanisme equili- els conjunts històrics de Sentromàbrat. El seu desenvolupament haurà i la Cartoixa, però també a equipa-de ser controlat i gestionat des de ments públics i a activitat econò-l’Ajuntament amb criteris d’inte- mica neta i d’alt valor afegit quegració paisatgística i sostenibilitat, possibilitin que Tiana disposi de tei-
 29. 29. xit econòmic i generi ocupació en el sector de la nova economia. •Aplicar els principis de l’urbanis- me sostenible per mantenir un po- ble compacte, preservar els valors paisatgístics, històrics i naturals. •Gestionar el desenvolupament de les actuacions urbanístiques pen- dents de realitzar en el poble amb criteris d’integració paisatgística i sostenibilitat, garantint que signi- fiquin una millora del conjunt del poble. •Planificar la recuperació de l’en- torn de la Riera de Montalegre amb destinació a protecció de la riera i el conjunt de Sentromà, equipa- ments públics i activitats econòmi- ques netes. •Incrementar les mesures per mi- llorar l’eficiència energètica i l’ús de l’aigua en l’edificació. •Controlar la integració paisatgísti- ca de les noves construccions Ga- rantir que la realització d’obres es faci de manera neta, segura i menys molesta pel veïnat.Mireia RubioBiòloga. Empresària
 30. 30. •Vetllar per l’aplicació de les nor- •Continuar la millora dels carrersmes del Pla Especial de patrimoni amb prioritat als carrers de majorhistòric i ambiental, i les normes del mobilitat pública com Matas, Mar-paisatge urbà. quès de Monistrol, Onze de Setem- bre i Castellar.OBRES I ESPAI PÚBLICAl poble resten actuacions d’impor- •Seguir renovant els parcs públicstància que han de resoldre proble- amb criteris d’eficiència, funcionali-mes de mobilitat i d’ús de l’espai tat i adequació al clima mediterranipúblic. Aquestes actuacions ja ini- segons el model aplicat en el Parcciades o planificades que es realit- de Joan Armengol i Moliner.zaran el proper mandat són: • Seguir substituint l’enllumenat•Executar el projecte d’ampliació públic per adaptar-lo a les normesdel carrer Escalfapé a la cruïlla amb d’estalvi energètic.el carrer Matas per facilitar la circu-lació i el pas de vianants. HABITATGE PÚBLIC•Finalitzar l’adequació del Camí A Tiana existeix una important de-del Mig a la Virreina, mantenint el manda d’habitatge assequible so-caràcter de via rural. bretot per la gent jove, la gent gran i altres col·lectius específics. En•Executar l’ampliació del carrer de aquest mandat s’ha aprovat el PlaCals Frares respectant la masia de Local d’Habitatge de Tiana que es-Can Gaietà, degudament integrada tableix les mesures necessàries peren l’entorn de la Riera d’En Font. fer front a aquesta demanda en els propers anys. Per garantir el dret•Executar la connexió viària entre a l’habitatge digne i adequat s’hanel passeig de la Vilesa i l’Avinguda d’executar promocions de diferentsIsaac Albéniz, en el marc d’una ac- tipologies i règims de tinença quetuació de dinamització del centre i s’adrecin a les diferents circum-la creació de noves places d’apar- stàncies personals i socials de lacament rotatori. població, ampliar les promocions30
 31. 31. de lloguer i reduir els costos de cie, concessió) per facilitar el seules promocions en règim de ven- accés i mantenir un parc públic ada, així com mantenir i refermar els llarg termini.programes i serveis de suport alscol·lectius amb dificultats en el mo- •Fomentar la reducció dels costosment econòmic actual. en les promocions d’habitatge pú- blic per facilitar el seu accés.•Promoure habitatges destinats acol·lectius específics, com la gent •Refermar els programes destinatsgran, en una zona pròxima al centre al suport de les famílies i col·lectiusdel poble i a la residència de gent amb dificultats per mantenir l’ús degran. l’habitatge.•Promoure habitatges públics de •Garantir la transparència i equitatlloguer i compra a preus assequi- en les adjudicacions dels habitat-bles a la zona del pla parcial Els ges públicsVessants II. •Garantir el control del compliment•Fomentar els règims de tinença de la funció social dels habitatgestemporal (lloguer, dret de superfí- públics. 31
 32. 32. ADMINISTRACIÓ OBERTA, TRANSPARENT I EFICIENTEn el darrer mandat s’han intro- interferència dels càrrecs polí-duït millores notables en l’apa- tics. Els canvis parcials introdu-rell de gestió municipal com la ïts en l’administració local en elreducció de places sobreres de darrer mandat s’han d’integrarbaixa qualificació i la seva subs- ara en una reforma global i pro-titució per places qualificades gressiva de l’aparell municipalper millorar la gestió de serveis; en tots els seus organismesla reducció de 78 a 70 la planti- tant de gestió, com de segure-lla de personal; la creació d’àre- tat, comunicació i participació.es de coordinació tècnica; o la L’objectiu és aconseguir una ad-realització de proves d’accés ministració més oberta, trans-imparcials, més objectives que parent i eficient.mai, fetes per tècnics sense laEFICIÈNCIA •Implantar l’administració electrò-•Millorar la qualificació del per- nica i oberta. Es completaran elssonal, especialment el directiu, de treballs iniciats en el darrer mandatcada àrea de gestió amb un pla de de manera que al final del nou man-formació per adaptar-se a l’adminis- dat la ciutadania podrà realitzar lestració electrònica, garantir una mi- gestions habituals a través de la fi-llor coordinació dels serveis i més nestra on line.agilitat en resoldre les demandesdels ciutadans. •Consolidar l’equilibri pressupos- tari assolit l’any 2010 amb mesu-•Seguir avançant en donar estabi- res que protegeixin la qualitat delslitat a la plantilla de personal acon- serveis públics, així com la hisen-seguint que el personal interí no da municipal, de possibles novessigui superior al 10% i seguir garan- reduccions d’ingressos o de lestint processos de selecció públics i possibles retallades de les altresobjectius. administracions. Elaborar en el32
 33. 33. 2012 de manera participativa un nicacions la millora de les seves“pressupost zero” que garanteixi instal·lacions i serveis que són no-l’estabilitat pressupostària. tòriament insuficients per atendre les necessitats personals, social i•Blindar de cap reducció les par- empresarials del municipi:tides destinades als programes de - Servei d’accés a Internet de Te-Serveis Socials, Educació, Cultura i lefònicaMedi Ambient. - Serveis de telefonia mòbil - Servei de correu tradicional•Reclamar a l’administració de l’Es- - Promoure, a través del projectetat i de la Generalitat nous criteris i dissenyat des del Consell Comar-recursos per a les hisendes locals: cal del Maresme, la implantacióun nou model de finançament local; de la connexió a la xarxa per ca-retorn de l’IVA de les inversions mu- ble de fibra òptica.nicipals; condonació del deute quereclama l’Estat als ajuntaments desdel 2008… SEGURETAT I CIVISME Els índexs de seguretat a Tiana són•Seguir gestionant amb les com- els més alts del Maresme i dels méspanyies de correus i de telecomu- alts de Catalunya: només tenim un
 34. 34. índex de 2.5 delictes per 1000 ha- bitants mentre a Catalunya és de 6Miquel Gelabert i al Maresme de 4. Hem de seguir,Actor però, millorant per evitar que cap ti- anenc sigui una víctima dins del seu municipi. •Ampliar les campanyes de consci- enciació per al respecte a l’espai pú- blic tant en relació a la neteja com al mobiliari públic i a les normes en relació a la tinença d’animals, con- taminació acústica i d’altres. •Incrementar en una plaça la plan- tilla de policia per consolidar les actuacions de policia de proximi- tat i de mediació sense deixar al descobert la prevenció de la delin- qüència. •Substituir un altre vehicle de la flota en la línia de renovació inicia- da en el darrer mandat. •Consolidar el treball de la Junta Local de Seguretat, creada en el darrer mandat, per garantir la co- ordinació i l’eficàcia de les policies local i autonòmica.
 35. 35. PARTICIPACIÓ I ganitzar una consulta i debat sobreTRANSPARÈNCIA diferents alternatives per garantir la•Consolidar els Consells Munici- continuïtat de l’equilibri pressupos-pals com a organismes de parti- tari assolit en l’exercici de 2010.cipació cívica en la programaciómunicipal en els àmbits de l’Educa- •Establir un Pla de Comunicacióció, la Cultura, l’Urbanisme, el Medi Municipal -global i per àrees- de ca-Ambient i l’ Habitatge. ràcter multidireccional a través de diferents mitjans incorporant decidi-•Crear un nou consell, el Consell dament els que facilita la xarxa digi-de Promoció Econòmica i de l’Ocu- tal –webs, blogs, facebook, twiter...pació, per tenir un nou marc de co-ordinació i impuls de les iniciatives •Establir l’ús de la multiplataformadels agents locals per a la promoció de comunicació que permet la nos-econòmica i de l’ocupació tra participació en el Consorci Digi- tal Mataró-Maresme.•Realitzar de manera regular pro-cessos consultius sobre temes re- •Modificar el Reglament d’Orga-llevants de la gestió pública com nització Municipal per millorar lael pressupost, les obres o els im- participació, el rigor, l’eficàcia, elpostos i preus públics tot utilitzant respecte i el diàleg en el funciona-mètodes on-line. Compromís d’or- ment dels organismes municipals.Tiana, maig de 2011 35
 36. 36. Ara votaCANDIDATURA 20111 Emili Muñoz 7 Miquel Palau 13 Miquel Gelabert2 Joan Pau Hernández 8 Carles Campos 14 Xavier Maristany3 Ferran Pascual 9 Cel·la Fort 15 Xel·la Navarro4 Montserrat Mallol 10 Ester Guardiola 16 Marián Pérez5 M. Antònia Fort 11 Montse Bigas 17 Francesc García6 Mireia Rubio 12 Quima Utrera

×