Butlleti març 2011

540 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
540
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
37
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Butlleti març 2011

 1. 1. Butlletí d’informació i opinió Número 19, març de 2011 de l’obra feta al projecte de futurseguim fent poble des de la proximitat
 2. 2. DE L’OBRA FETA AL PROJECTE DE FUTURSeguim fent poble actiu i sostenible des de la proximitatLa identitat del projecte de Gent pel Progrés de Tiana, jament del camí entre el nucli urbà i la Virreina quan eldes dels seus orígens l’any 1999, és inconfusible: pro- compromís només era el de realitzar el projecte.moure un poble socialment viu i cohesionat, amb iden-titat pròpia, integrat en el seu entorn natural i activament El més important del balanç que presentem és que noecològic. I fer-ho des de la proximitat. Som l’equip de ens hem desviat del full de ruta en tot allò que hem po-casa, l’únic col·lectiu polític municipal que és sobirà, que gut realitzar. La identitat de GENT en relació amb l’edu-no depèn de cap altre ideari, consigna ni organització cació s’ha complert amb escreix, tant en els nouspolítica externa a Tiana. L’assemblea de GENT és el prin- equipaments com en els programes de suport educatiucipi i la fi de les nostres decisions. Durant els vuit anys a les escoles. La identitat cultural del nostre programaque vàrem fer poble des de l’oposició i al llarg dels da- es pot reconèixer en les prioritats del govern per la cul-rrers quatre anys des del govern i l’Alcaldia hem seguit tura de proximitat, la implicació d’entitats i col·lectius oinvariablement cap al mateix horitzó. el suport a la formació artística i als joves creadors. La nostra identitat ecològica és fàcilment reconeixible enEl programa electoral del 2007 ha estat el guió de la nos- les diverses accions per a l’estalvi energètic, per a la re-tra acció de govern. S’ha executat una bona part, no tot: ducció de residus, per a la protecció del territori enfrontallò que ha estat possible pel condicionament de dues de la la urbanització, o en la recuperació de tres bassesclares limitacions: la reducció dels ingressos ordinaris tradicionals. La identitat social de GENT s’ha expressatmunicipals per la crisi general i la limitació del temps en accions com l’increment dels recursos dels serveisdels quatre anys que dura un mandat. També, ho reco- socials, el nou impuls a l’habitatge públic o l’ampli suportneixem, per alguns errors de càlcul: els projectes l’exe- als projectes solidaris que han emergit del poble. Hemcució dels quals depèn en bona part d’altres mantingut un acord de govern sòlid que ha dotat a Tianaadministracions no són controlables i, per tant, s’han de d’una majoria estable com feia 11 anys que no hi havia.prometre amb moltes reserves. Aquest és el cas, per I de cara al futur tenim les idees molt clares: continua-exemple, del compromís de millorar la xarxa de transport rem fent un poble actiu i ecològic des de la proximitat.públic. El servei de Tiana depèn totalment d’una entitatmetropolitana que ha entrat en un greu dèficit i no haadmès cap de les nostres insistents demandes. O l’o-bertura del carrer Escalfapé. El pressupost que s’hi haviadestinat es va haver de desviar cap a finançar l’obra delsolar de l’escola Lola Anglada si volíem aconseguiraquest nou equipament de la Generalitat. En sentit con-trari en alguns casos hem anat més enllà del que pre-vèiem. Per exemple, hem incrementar les placesescolars més enllà del previst. O hem aconseguit l’arran- Grup Municipal de Gent pel Progrés de Tiana2
 3. 3. APUNT AUTOBIOGRÀFIC El nomenament com a candidat tòria. La detenció per la policia l’any 1970, en una ma- a l’alcaldia que ha decidit de ma- nifestació per la democràcia, em va esperonar encara nera unànime en la meva perso- més al compromís cívic per les llibertats i per la justícia na el col·lectiu de Gent pel formant part del PSUC i més tard d’ICV. Em vaig profes- Progrés de Tiana m’anima a con- sionalitzar tan bon punt vaig acabar els estudis optantEmili Muñoz tinuar el projecte per Tiana que per l’ensenyament secundari públic. La primera expe-Alcalde de Tiana fa dotze anys vàrem començar. riència de docent va ser, però, la de professor de llenguaHe acceptat, en primer lloc, perquè estic satisfet de la catalana els anys 1975 i 1976 en diverses escoles quanfeina feta en aquests anys, però també convençut que encara el català no era assignatura oficial. Sóc Catedrà-en quatres anys de govern no n’hi ha prou per consolidar tic de Geografia i Història, he exercit als Instituts Albéniz,i completar els projectes endegats. Consolidar el model Badalona-7, a la Universitat de Barcelona i, actualment,de poble viu i cohesionat que volem i avançar en el pa- a l’Institut Enric Borràs de Badalona.radigma ecològic requereix més temps. Poc temps després d’emancipar-me de la família vaigEn el fons, però, he acceptat també per motius possible- triar Tiana per establir-me. Tornava al meu paradís de lament més profunds i arrelats en la biografia personal: la infància i joventut que ha estat també el paradís delsmeva passió pels projectes públics i l’estima per Tiana meus dos fills. La meva implicació cívica en els projectesancorada en la infància, quan als 10 anys vaig ingressar comuns de Tiana va ser quasi des de l’inici del meu re-al Seminari de la Conreria. La vida d’estudiant intern, en- torn l’any 1984. La participació en les entitats educati-tre els anys 1963 i 1970, em va suposar un pas de la Ba- ves i solidàries m’abocaria l’any 1999 a impulsar ladalona industrial i grisa, amb ben poques oportunitats creació del col·lectiu Gent pel Progrés de Tiana i a acce-educatives i culturals per als infants, al món de la Con- dir a ser regidor de l’Ajuntament. D’un regidor vàremreria-Tiana on, de la mà de l’església catalana renovado- passar a tenir-ne tres a les eleccions de 2003 i a quatrera pels aires del postconcili, aprendria en ple franquisme a les de l’any 2007. Des de llavors participem en el go-la llengua, la cultura i la història de Catalunya. Celebra- vern i exerceixo d’Alcalde de Tiana.cions a Tiana, ja sigui a l’Alegria, a la parròquia o pelscarrers en processó, el joc en el seu camp de futbol i La gran il·lusió que m’empeny a presentar-me novamentcórrer pels boscos de Nou Pins o del Sacrifici... Fou, com davant de vostès és seguir treballant, com he fet durantdiuen els psicòlegs, el meu particular paradís perdut. els darrers dotze anys, perquè Tiana mantingui, en elsPossiblement per això sento una satisfacció singular per nous temps, la seva idiosincràsia de poble, una comuni-haver aconseguit l’aprovació definitiva de la protecció de tat social viva i integrada en el seu entorn natural. Unl’entorn de l’Alegria després d’anys d’accions i gestions. poble que vull que continuï sent un paradís per a la in- fància i un món proper i acollidor per a totes les perso-A la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de nes que hi vivim.Barcelona vaig fer els estudis de la Llicenciatura d’His- 3
 4. 4. UN POBLE MÉS EDUCATIU:MÉS PLACES I MÉS PROGRAMES ESCOLARS Antic EscorxadorLa prioritat de GENT per l’educació s’ha reflectit en elprograma de govern de manera ben clara i concreta. Educació Infantil i Primària de 3-12S’han ampliat els centres educatius i les places escolars anys: Nou edifici i nova escolaen TOTS els nivells educatius, d’infantil a adults. Algunscasos amb inversions municipals, d’altres amb partici-pació de la Generalitat però sempre s’han aconseguitamb les gestions persistents del govern municipal.Educació Infantil de 0-3 anys: L’EscolaBressol passa de 82 a 120 placesEn començar el nou mandat es va completar l’obra del’Escola Bressol Municipal i es va obrir amb les 82 places Escola Lola Angladacreades anteriorment. En el curs 2011-2012 l’escola aco-llirà 120 infants, o sigui, s’haurà ampliat en 38 places El gran repte del mandat era aconseguir la unificació degràcies a la creació de dues noves aules aprofitant la in- l’Escola Lola Anglada en un sol edifici perquè així no so-versió realitzada en la recuperació de l’antic edifici de lament milloraríem la funcionalitat de l’escola sinó quel’escorxador. disposaríem de dos edificis per incrementar els centres Escola Bressol escolars de la vila. Dos anys d’esforços van portar a l’è- xit: el 2009 la Generalitat licitava el projecte del nou edi- fici. Prèviament l’Ajuntament va haver de cedir un solar i comprometre’s a invertir en el seu arranjament per acollir l’edifici, obra que va resultar complicada i cara però que ha estat molt productiva per a l’educació del poble. A la Ciutadella s’ha creat un nou centre públic: l’Escola Tiana.4
 5. 5. Escola Tiana La posada a disposició del Departament d’Educació de la Generalitat de l’edifici municipal de la zona poliespor- tiva, un cop alliberat pel trasllat de l’Escola Lola Anglada, ha estat el factor decisiu per aconseguir la creació del primer centre d’educació secundària de Tiana. Formació d’Adults: Més classes de catalàL’Ajuntament ha impulsat i finançat voluntàriament pro-grames educatius per donar suport a l’activitat dels i lesmestres. Ho hem fet per la convicció que l’educació ésallò més important de la vida del poble. Destaquem elsprogrames següents:Educació musical: l’Escola Municipal de Música i Dan-sa imparteix les classes d’expressió musical i movimenten els cursos d’educació infantil de les dues escoles pú-bliques dins de l’horari escolar.Educació física: l’alumnat dels cursos de 3r de primària Escola d’Adults Timófa una hora setmanal de natació dins l’horari escolar en Les llistes d’espera de persones per inscriure’s en elsel piscina municipal coberta. cursos de llengua catalana de l’Escola d’Adults Timó ensReforç escolar: l’alumnat amb necessitats de suport van portar a ampliar l’oferta contractant més hores derep classes personalitzades fora de l’horari escolar, tant professorat.a primària com a secundària.Educació Secundària Obligatòria de Escola Municipal de Música i Dansa Un pas educatiu i cultural12-16 anys: Nou Institut a Tiana molt important d’aquest mandat ha estat la creació de l’Escola Municipal de Mú- sica i Dansa, tal com es reco- llia en el programa electoral de GENT. Se n’ha obtingut el reconeixement oficial i la subvenció de la Generalitat de Catalunya.Nou Institut 5
 6. 6. UN TERRITORI MÉS EQUILIBRAT I SOSTENIBLEMalgrat la situació econòmica, que tant ha afectat arreu Remodelació dels carrers del casc antic, incorpo-a les polítiques urbanístiques i d’infraestructures, des de rant-hi la renovació d’indrets identitaris amb cura per al’Ajuntament s’ha realitzat una significativa tasca en el la seva preservació i manteniment; s’han planificat i ini-camp de la planificació i ordenació del territori, de l’ur- ciat les actuacions per solucionar els problemes quebanisme i l’obra pública i de la recuperació d’espais a provoca la difícil connexió entre el Passeig de la Vilesa iconservar. S’han modificat les dinàmiques i els patrons l’Avinguda Isaac Albéniz per recuperar per als vianantsaplicats fins l’any 2007 amb un model més equilibrat, aquesta zona central del poble.adequat al poble i respectuós amb l’entorn.Polítiques d’ordenació i protecció del territori:s’han intensificat amb la finalització de la tramitació dela protecció de l’entorn de l’Alegria i incloent-hi els te-rrenys com espais d’especial protecció natural en el Platerritorial Metropolità. També s’han aturat per part del’Ajuntament les promocions en zones sensibles com la Inici Carrer MatasCasa Alta i Can Puigcarbó-Riera de Tiana. Increment del patrimoni públic: casa carrer del Car- L’Alegria me; finca i basses de Ca n’Orella, i Masia de Can Riera al “Racó de les pedres”. Alhora s’han recuperat espais de vàlua per a usos col·lectius com la casa del carrer del Carme destinada a entitats, la finca agrícola de Ca n’O- rella com a nou espai públic a l’entorn de les basses ca- talogades, o Can Riera per a usos culturals. Casa Carrer del CarmeDefensa del territori i els interessos del municipidavant de les propostes de construcció de grans infraes-tructures com és el Túnel de la Conreria. S’ha acon-seguit que la Generalitat rectifiqui el projecte iintrodueixi actuacions importants en benefici del poble:protecció de l’entorn de Can Sentromà, ampliació del’espai natural, remodelació dels espais degradats del’entorn de la riera de Montalegre, millora del transport Nova ordenació de l’entorn del parc del Tramvia ipúblic a Tiana, la rotonda en la connexió entre el Camí de la B-20: s’ha renunciat a les propostes d’expropiaciódels Francesos i la carretera B-500. de l’any 2005 que van produir el rebuig al veïnat, i s’ha6
 7. 7. aconseguit una ordenació més equilibrada, amb partici- Fruit d’aquest Pla, la promoció d’habitatge de protecciópació privada, adient per a l’entorn immediat i per al con- oficial del nou barri de la Creu de Terme s’ha realitzatjunt del municipi. mitjançant règim cooperatiu per ajustar el preu al cost de l’habitatge i adoptant el preu màxim i ajuts econò- mics de l’anomenat règim general de protecció oficial, inferior al preu taxat aplicat en anteriors promocions. Avui, la cooperativa està plenament constituïda i aviat els habitatges seran una realitat. Solar per a habitatges de protecció oficialEntorn Parc del TramviaModificació dels plans urbanístics en tramitaciól’any 2007: s’han introduït notables millores paisatgís-tiques (reducció d’alçades a Vessants II), en matèriad’habitatge social (increment de 56 a 84 habitatges aVessants II) o aconseguint la cessió a favor de l’Ajunta-ment de la Masia catalogada de Can Riera al bell mig També s’han modificat les previsions en els futurs des-del poble per a usos d’equipaments. envolupaments urbanístics (Vessants II, entorn del Parc del Tramvia) per afavorir la construcció d’habitatge social en règims diferents que el de la compra, com ara el llo- guer amb la finalitat de disposar d’un parc públic d’habitatges permanent que pugui servir a diferents ge- neracions. Una d’aquestes actuacions s’ha iniciat recentment, laCan Riera promoció d’habitatges de lloguer al carrer Can Gaie- tà, un cop modificat el projecte per millorar la seva ade-Habitatge quació a l’entorn.S’ha elaborat el Pla local d’habitatge de Tiana, docu-ment estratègic que parteix de l’anàlisi de les demandesen matèria d’habitatge assequible per als tianencs i tia-nenques i que proposa un seguit d’actuacions a curt illarg termini per garantir que el municipi pugui fer fronta les necessitats actuals i futures. Ajustar les condicionsa la situació econòmica i crear un parc públic d’habitat-ges en règim de lloguer són dues de les principals me- Habitatges de lloguersures previstes. al carrer Can Gaietà 7
 8. 8. UN POBLE MÉS ECOLÒGICLes politiques ambientals aplicades han fet avançar Tia-na cap a un futur ambientalment més saludable, mésresponsable i solidari, i econòmicament menys depen-dent dels recursos fòssils.Medi Natural. A l’ampliació dels terrenys protegits al’entorn de l’Alegria s’hi ha afegit la planificació de nousitineraris per l’espai natural, el primer dels quals uneix através d’El Rocar el centre del poble amb L’Alegria pas- Energia i Canvi climàtic. Els reptes energètics i la llui-sant per La Virreina, on s’ha inaugurat un nou Punt d’In- ta contra el canvi climàtic també han estat objecte d’es-formació del Parc de la Serralada de Marina. pecial atenció i han conduït l’Ajuntament a ser pioner a Catalunya en l’adhesió a les polítiques europees de re- Punt d’informació del Parc ducció de consum, utilització d’energies renovables i de la Serralada de Marina disminució dels gasos d’efecte hivernacle. Les mesures incorporades en el Pla d’Acció de l’Energia Sostenible de Tiana s’han traduït per exemple en la substitució de l’enllumenat públic obsolet (menys despesa, millor il·lu- minació), auditories energètiques en els edificis muni- cipals i campanya a les llars, així com la primera instal·lació municipal de plaques fotovoltaiques a la zona poliesportiva.Recursos hídrics. S’ha elaborat un inventari dels re-cursos hídrics de Tiana, i realitzat polítiques d’estalvid’aigua i d’aprofitament dels aqüífers en els serveis mu-nicipals, així com campanyes dirigides a la ciutadaniaper racionalitzar l’ús d’aigua al municipi.Residus i Consum responsable. La creació de la Xar-xa de comerç verd, el compromís municipal amb el con- Nou enllumenat públicsum responsable i els productes ecològics i deproximitat exemplificat en la primera Agrofira realitzada, Mobilitat sostenible. Per facilitar l’ús compartit del ve-la millora en el servei de recollida de residus (ara també hicle privat s’ha incorporat l’eina Compartir.org com aamb contenidors per l’oli domèstic) continuen fent del servei municipal, i s’ha promogut la Pedalada contra elnostre municipi un dels pioners en matèria ambiental, canvi climàtic com a eina per difondre i reivindicar l’úsessent el primer en aprovar un Pla estratègic de reducció de mitjans de transport no contaminants i la recuperacióde residus. de l’espai públic enfront dels cotxes.8
 9. 9. UNA CULTURA MÉS PROPERAGENT ha defugit la cultura d’aparador, de contractacions • Festes de Capa cop de xec i ha apostat per la creació local, la formació d’Any i de Car-i la promoció de la creació d’afeccionats i de joves pro- nestoltes: recu-fessionals. peració de les festes a partir deCultura d’implicació i participació la iniciativa de lesciutadana entitats i colles de• Fira d’entitats: la Festa Major petita ha obert un nou joves tianencs.espai de trobada entre els grups que dinamitzen la vidaassociativa tianenca amb energia renovada.• Xiringuito del Parc del Dr. Mascaró: s’ha acollit iconsolidat la programació festiva de les propostes de lacolla de joves del “xiringuito” • Ball dels gegants: recuperació de la trobada de ge- gants i projecte d’una nova colla local.• Concerts amb músics locals i emergents: s’hadonat suport als artistes locals i en especial als jovesamateurs i professionals.• Pregons singulars: implicació d’entitats i artistesque han donat un nou aire festiu i artístic de qualitat a l’i-nici de la Festa Major. 9
 10. 10. La promoció i difusió de la cultura i • Nits de Música les arts al Jardí recupera- • Festival 1,2,3 del pallasso: recolzament explícit al ció del Jardí Lola festival i als projectes cada cop més consolidats al vol- Anglada com a es- tant de les arts del circ, en les seves vessants de forma- pai artístic amb un ció, creació i producció. festival que ha cer- cat combinar la • Observatoris de les Arts (2008 i 2010): promoció qualitat de la pro- i difusió de l’art i dels artistes locals des dels estu- gramació amb la diants, als joves emergents, fins als professionals de presència de joves primera línia. artistes tianencs a cavall entre els es- tudis i la professio- nalització. • Estiu d’Art: s’ha donat suport a cicles i festivals con- solidats de programació especialitzada com el Tiana An- tica diversificant els espais, de l’Ermita de l’Alegria a la sala Albéniz o les caves Parxet; l’Estiu Jazz i altres músi- • Mostra de teatre amateur a la Tardor Teatral: s’ha ques, al Casal i a la Plaça de la Vila. I a la gran festa de dissenyat un nou format de festival participatiu per subs- les Sardanes a la fresca del mes juliol. tituir el concurs que van deixar d’organitzar les entitats teatrals.10
 11. 11. UN POBLE AMB MÉS EQUIPAMENTS I SERVEIS PER A TOTHOMCasal de joves calfapé i es genera una plaça mirador. L’edifici serà ener-La creació d’un espai singular per al jovent al carrer Dr. gèticament autònom: la calefacció s’obtindrà per mitjàMascaró ha permès desenvolupar activitats formatives de la geotèrmia del subsòl i l’aigua calenta, per plaquesi de lleure per a desenes d’adolescents i, alhora, que hi solars.puguin tenir un punt de relació i de convivència. Feia Campanya Electoral de Gent 2007una vintena d’anys que es reclamava aquest servei en elpoble i va entrar en funcionament en el primer any delmandat.Residència i centre de diaS’ha posat en marxa la residència municipal i centre dedia, creats i licitats en el mandat anterior, i s’ha aconse-guit introduir-hi un canvi substancial: l’ampliació delnombre de places públiques, que ha passat de 10 a 32. La Virreina, més comunicació iEdifici de l’antic escorxador equipamentsAquest equipament és un altre compromís electoral de Ampliació del camíGent pel Progrés de Tiana que s’haurà realitzat i que el Una antiga reivindicació del veïnat tianenc de la Virreinapoble gaudirà. Un dels seus valors serà la recuperació ha estat la millora de la connexió amb el casc urbà deld’uns edificis i uns espais emblemàtics en la història de municipi. El govern municipal ha trobat una alternativaTiana. Els usos dels diferents mòduls del nou equipa- als diversos projectes anteriors que van resultar invia-ment permetran realitzar cursos i tallers formatius, acti- bles. La solució ha estat l’ampliació del Camí del Mig i lavitats de les entitats cíviques, i serveis per a la infància renúncia a construir un vial de circulació ràpida; d’aques-i les famílies. L’obra suposa ordenar i endreçar l’entorn ta manera s’ha pogut mantenir el seu caràcter de via ru-ja que es connecten a peu els carrers Josep Paris i Es- ral de circulació lenta. 11
 12. 12. Camí del Mig d’Alella Grups de suport i ajuda mútua: formació i ajuda per a persones que viuen situacions familiars difícils, com ara amb malalts d’Alzheimer o amb persones depen- dents. Aplicació de Llei de la promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència: s’ofereix informació, orientació assesso- rament i tramitació de les sol·licituds. Prestacions econòmiques, S’ha incrementat un 76% el pressupost per a les ajudes Nou equipament socials de beques de menjadors escolar, ajuts per a l’es- La vida social del barri i la seva major integració en el po- cola bressol, casal d’estiu, llibres, sortides i colònies, ali- ble s’ha promogut a través de l’ampliació del local cedit ments, transport, gent gran, lloguers. per l’Ajuntament a l’Associació de Veïns i la ubicació en el seu interior d’un punt d’informació del Parc de la Se- Dona: s’ha iniciat en el mandat el desplegament d’un rralada de Marina. A partir d’ara, la Virreina és un punt pla d’igualtat entre dones i homes amb activitats diver- de partida i de referència per a conèixer la serralada i ses com exposicions, xerrades, projeccions de cinema iniciar excursions per l’entorn. i altres activitats.Punt d’informació del Parcde la Serralada de Marina Solidaritat S’ha creat la Comissió de Solidaritat integrada per enti- tats i persones implicades en accions solidàries i s’ha donat suport a una vintena de projectes solidaris així com a la seva difusió en la socitat local. Participació Hem creat unes fermes estructures de participació que han tingut un funcionament regular al llarg dels quatre anys i han permès recollir les aportacions de més d’un centenar de persones per als projectes del poble. Són: Nous serveis de promoció social Prevenció: les visites que es fan a les persones més • Consell Municipal d’Educació grans de 80 anys per poder detectar possibles situa- • Consell Municipal de Cultura cions de risc i per oferir-los les prestacions de què poden • Consell Municipal d’Urbanisme i Medi Ambient ser beneficiàries i que poden millorar la seva qualitat de • Comissió de Solidaritat vida. 12
 13. 13. UN POBLE MÉS ACTIU: ECONOMIA I OCUPACIÓFires FormacióDes de l’inici del mandat hem considerat les realitats i Hem incrementat, conjuntament amb l’ajuntament deles potencialitats econòmiques del territori i de la socie- Montgat, les ofertes formatives perquè són una bona viatat de Tiana. El comerç i la restauració, la viticultura, l’e- d’accés a les oportunitats d’ocupació especialment enconomia cultural o el sector de la jardineria i planta, són les èpoques de crisi com l’actual:una mostra viva que Tiana és alguna cosa més que unbonic poble residencial. S’ha promogut la cooperació • Nou taller d’oficis per a joves sense titulació.entre el món productiu i comercial i l’Ajuntament orga- • Cursos per a la creació de la pròpia empresanitzant per primera vegades les fires de Tiana Verda, Tast • Formació per a emprenedorsTiana, i de l’Agricultura i l’Alimentació Ecològica. Plans d’ocupació • Ens hem acollit a dos plans d’ocupació que han donat feina a 10 persones. • Les inversions municipals en obres realitzades durant el mandat com les del Centre Cívic i Cultural a l’escor- xador, els carrers i voreres, l’enllumenat públic, el bar del pavelló o la Sala Albéniz han donat ocupació a de- senes de persones de dins i de fora del municipi. Contractació local • S’ha donat prioritat a la contractació de tallers, em- preses, professionals i comerços tianencs en la presta- ció de serveis a l’ajuntament. 13
 14. 14. HISENDA MUNICIPAL: ACONSEGUIT EL DIFÍCIL EQUILIBRI La demagògia política té un límit que és la falsedat i l’en- Deute gany sistemàtic i pel boc gros. Això és el que practica el Per molt que ho repeteixen no convertiran en veritat la PSC-PSOE tianenc sobre la hisenda municipal amb da- falsedat que el govern actual s’ha endeutat molt. El gruix des que, novament, aclarim a continuació. del deute prové dels 7.3M€ de la despesa que va fer l’an- terior govern presidit pel PSC-PSOE en el pavelló polies- Impostos i preus públics portiu, el camp de gespa, la piscina coberta... Tothom • El govern actual ha congelat els preus públics en els sap les dates en què es van construir. L’actual govern darrers 3 anys de l’Escola Bressol Municipal, l’Escola de municipal només s’han endeutat en 1.3M € en crèdits Música i Dansa i la piscina d’estiu. Increments zero. oficials de baix o nul interès bancari. • Gimnàs i piscina coberta: els preus de partida que va Dèficit aprovar l’anterior govern eren un 25% més cars que els Tanquem el mandat amb un pressupost de 2010 en su- serveis similars dels municipis de l’entorn. Va ser un al- peràvit i un pressupost de 2011 equilibrat desprès d’ha- tre tracte generós a una empresa amiga a qui, a més a ver afrontat uns desequilibris difícils de resoldre pel seu més, van lliurar 1.2M€ de la hisenda local per fer la cons- caràcter sobtat, profund i persistent des de l’any 2008. trucció de la instal·lació. Encara paguem aquell crèdit. Els dos primers anys de la crisi ens van produir un dèficit El compromís del govern actual era millorar les quotes que hem redreçat en els anys posteriors i que es cobrirà per als tianencs i així s’ha fet. Es van congelar l’any 2008 amb el pla de sanejament que estem aplicant. El dèficit i es van diferenciar els increments amb relació als socis es situarà a l’entorn dels 600.000 € que serà similar a forans fins al punt que avui la quota dels tianencs és un les factures pendents de pagar que ens vàrem trobar 10% inferior a les dels forans. l’any 2007 en començar el mandat. • Rebut escombraries: una anomalia que hem heretat de les alegries del govern anterior és que a Tiana no es En resum, no solament no estem pitjor que el promig cobra la recollida d’escombraries, cosa que anualment dels municipis sinó que estem en una situació de control genera un forat en la hisenda local de 300.000€ i de rigor financer malgrat els retalls d’ingressos per la crisi, i l’enorme deute de 7.3M€ i les factures impagades IBI que ens vàrem trobar el 2007 de la gestió del govern S’ha reduït en 21 punts el tipus de l’IBI en els quatre anterior. Hem tancat l’exercici de 2010 amb superàvit; anys del mandat cosa que ha apaivagat notablement l’in- hem aprovat un pressupost de 2011 equilibrat sense de- crement del valor cadastral fent que el promig d’incre- pendre dels ingressos de la construcció; i tenim un pla ment de la quota s’hagi situat en el 4.35%. Aquest lleu per absorbir el dèficit generat el 2008 i 2009 quan es- increment per sobre de l’IPC és l’aportació moderada clatà de manera sobtada la crisi i la fulminat reducció que els ciutadans hem fet al manteniment i millora de la d’ingressos. qualitat de vida en el poble.14
 15. 15. PARXET vern municipal l’empresa no va aconseguir la superfície necessària que se li exigia per poder ampliar les instal·la-Alguns grups de l’oposició mantenen fins al final del cions. L’anterior govern va deixar empantanegat un pro-mandat la mateixa estratègia des del primer dia: generar jecte inviable que ara pretén vendre com a bo.falses notícies i responsabilitzar el govern municipal de L‘ampliació d’activitats i d’instal·lacions de PARXET nomanera infundada i frívola. Si fa uns mesos van manipu- és cap mala notícia encara que ens hauria agradat quelar el tema de les places i l’accés a l’escola bressol ara ho hagués fet a Tiana, com sortosament ho estan fentho fan sobre l’ampliació d’instal·lacions de l’empresa les caves Alta Alella i Quim Batlle. En l’actual mandat elPARXET, sense cap escrúpol de manipular el nom d’una govern ha fet actuacions que han beneficiat directamententitat privada. Els aclariments següents precisen la re- aquesta empresa: urbanitzar l’inici del carrer Matas i delalitat de les coses i el paper de l’Ajuntament de Tiana. Camí de Can Garra on és l’empresa; organitzar les firesPrimer: PARXET no marxa de Tiana on manté la seu so- de promoció dels cellers locals; participar en el nou Con-cial i les instal·lacions originàries de l’empresa, inclosa la sorci de la DO Alella per promoure els cellers de la zona;cava antiga. L’empresa amplia instal·lacions en la zona promocionar la marca PARXET fent actes municipalsdel Penedès com fa uns 10 anys ho va fer en les zones dins del seu recinte. Resde Ribera del Duero i Rioja. El motiu va ser que el govern de tot això van fer durantdel PSC no va fer res per evitar-ho? 12 anys aquells que araSegon: El projecte d’ampliació que l’empresa va pre- ploren un positiu creixe-sentar fa 6 anys, durant el mandat anterior no va obtenir ment de l’empresa quel’aprovació del Departament d’Urbanisme de la Genera- beneficiarà la seva solide-litat. Malgrat l’assessorament tècnic i jurídic del nou go- sa a Tiana.AGRAÏMENTS I DESMENTITS l’obra d’adequació del solar de l’escola Lola Anglada. Després que quan el govern va informar en el Ple Muni-Hem d’agrair molt sincerament que el PSC-PSOE de Tia- cipal d’aquest acord – que consta en l’Acta- el grup delna hagi abandonat, per ara, des de fa uns sis mesos la PSC-PSOE manifestés la seva incredulitat van i s’atri-seva estratègia de desqualificacions personals, difama- bueixen la gestió. Ens preocupa aquest insult a la intel·li-cions i assetjaments a regidors del govern, als fills de gència de fer-nos creure que grups de l’oposiciól’alcalde, als concessionaris de serveis municipals que aconsegueixen diners – tan cars com estan! - per art deno són de la seva simpatia, com ara el cas del pavelló, màgia i del clientelisme polític. La mateixa operació deo a les persones de l’AMPA que no són del seu partit. falsejar gestions la van fer en atribuir-se l’obra d’amplia-És una llàstima, però, que l’estratègia de l’assetjament ció del local municipal de la Virreina.l’hagin substituït per la de la falsificació. Ara s’atribuei- Benvolguts: la poca feina positiva feta al llarg del mandatxen alegrament i gratuïtament èxits de govern pretesa- no la podeu suplir ara amb falses obres que, com tothomment aconseguits des de la seva fina oposició. La sap, només les poden aconseguir i decidir els equips dedarrera falsificació d’una gestió del govern municipal és govern.atribuir-se els 100.000 € que la Generalitat aportarà a 15
 16. 16. 25 aniversari de la mort de Lola Inauguració del Parc Joan Armengol Anglada. Setembre de 2009 i Moliner. Setembre de 2010SEGUIM FENT POBLE ACTIU I SOSTENIBLE DES DE LA PROXIMITAT Homenatge a la llevadora Plantada Popular. Febrer 2011 Carme Donada. Febrer 2011 Emili Muñoz Joan Pau Hernández Grup Municipal Tel.: 93 395 50 11 (Ajuntament) E-mail: gentprogrestiana@gmail.com Blog: www.gentprogrestiana.blogspot.com Ferran Pascual Maria Antònia Fort

×