Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Likestillingsforum 270209

346 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Likestillingsforum 270209

 1. 1. Kvinner og politikk Likestillingsforum 27.02.09
 2. 2. <ul><li>Samarbeid UiA/AF/regionen, opprettet på initiativ fra Agderrådets likestillingsråd. Senterets visjon: Økt individuelt handlingsrom </li></ul><ul><li>Senteret skal: </li></ul><ul><li>samle og styrke regional forskning og kompetanse på kjønn og likestilling </li></ul><ul><li>styrke utdanning og formidling på dette feltet </li></ul><ul><li>være en samarbeidsarena mellom forskere og likestillings-”praktikere” i private og offentlige organisasjoner i regionen </li></ul><ul><li>Senter for likestilling skal være en drivkraft for likestilling ved å gjøre tiltak i regionen mer kunnskaps- og forskningsbaserte. </li></ul><ul><li>  </li></ul>Senter for likestilling
 3. 3. <ul><li>Statistikk fra kommunevalget 2007 viser at 34 % av kommunestyrerepresentantene i Vest-Agder er kvinner, mot 36 % i Aust-Agder. Landsgjennomsnittet er på 38 %. I 2003 var kvinneandelen på 32 % i begge fylkene. </li></ul><ul><li>På landsbasis flatet økningen av kvinnelige kommunestyrerepresentanter ut i løpet av 90-tallet. </li></ul><ul><li>Hvilke store, samfunnsmessige strukturer påvirker kvinners politiske aktivitet? </li></ul><ul><li>Utdanning </li></ul><ul><li>Yrkesaktivitet </li></ul><ul><li>Normer knyttet til morsrolle </li></ul><ul><li>  </li></ul>Kvinner og politikk: Agder
 4. 4. ” Den typiske kommunestyrerepresentanten, slik han fremstår i alle undersøkelser av folkevalgte sin sosiale bakgrunn, er mann, han er mellom 40 og 60 år, han har langt høyere utdanning og inntekt enn resten av befolkningen, han er funksjonær, ansatt i det offentlige og han er gift.” (Larsen og Offerdal 1992) Den politiske arenaen sliter ikke kun med kjønnsproblematikk, men med en mer generell mangfoldsproblematikk. Den ”typiske” politikeren
 5. 5. Dagens spørsmål: Hvorfor er det ikke flere kvinner i politikken? Hovedvekt på en gjennomgang av rapporten ”Likestilte politikere? Om rekruttering og frafall i lokalpolitikken” av Frode Berglund (2005), NIBR   Kvinner og politikk
 6. 6. <ul><li>Kvinner er litt mindre interesserte i å stille til valg enn menn (15 vs. 20 % i 1990) (Bjørklund 1995). Denne kjønnsforskjellen er antakelig større på Agder. </li></ul><ul><li>Når velgerne retter listene, forsterkes mannsdominansen (Hellevik og Bergh 2005) </li></ul><ul><li>Sammensetningen av partilistene er helt sentralt: Bare hver 4. toppkandidat er kvinne. Listene settes ofte sammen mann-kvinne-mann-kvinne, noe som gjør at menn ofte har sikrere plasser enn kvinner (Midtbø og Christensen 2005) </li></ul><ul><li>Kvinner tar noe sjeldnere gjenvalg enn menn (Hagen 1998) </li></ul><ul><li>. </li></ul><ul><li>  </li></ul>Kvinner og politikk
 7. 7. <ul><li>Kjønnssammensetningen i norske kommunestyrer påvirkes aller mest av hvem partiene setter øverst på listene </li></ul><ul><li>Kvinner er i langt mindre grad enn menn medlemmer av politiske partier, noe som tyder på lavere interesse for partipolitikk. Partienes plasseringer av menn og kvinner på listene reflekterer faktisk medlemsmassen på en nokså tilfredsstillende måte. </li></ul><ul><li>Det er sterk sammenheng mellom kvinners utdanning og politisk aktivitet </li></ul><ul><li>. </li></ul><ul><li>  </li></ul>Rapporten ”Likestilte politikere?”
 8. 8. <ul><li>Menn blir oftere ”oppdaget” som følge av aktivitet i partier enn kvinner </li></ul><ul><li>Kvinner over 30 år blir gjerne rekruttert til politikken via aktivitet i lag og organisasjoner </li></ul><ul><li>Unge menn er ofte aktive på mange arenaer, noe som gir dem stor synlighet og hjelper dem inn på listene. De deltar også mer i valgkamp, noe som også gir økt synlighet. </li></ul><ul><li>Kvinner har kortere fartstid i partier enn menn. Av de over 30 år er det dobbelt så mange menn som kvinner som sitter med mer enn 10 års erfaring fra partier. Menn har altså lengre ansiennitet. </li></ul><ul><li>  </li></ul>Rapporten ”Likestilte politikere?”
 9. 9. <ul><li>Unge menn ser i større grad lokalpolitikk som et springbrett til en politisk karriere </li></ul><ul><li>Kvinner er mer motivert for politikk for å kunne gjøre en innsats for bestemte grupper og saker. Kvinner er også mer opptatt av muligheten for å lære om det politiske systemet. Kvinner er mindre opptatt av politisk arbeid som samfunnsinnsats. </li></ul>Rapporten ”Likestilte politikere?”
 10. 10. <ul><li>Kvinner har ganske realistiske forventninger til hva de kan utrette som politikere - erfaringene står i stil med forventningene. En del opplever sågar at erfaringene er bedre enn forventningene, noe som tyder på at lokalpolitikken kan ha et ufortjent dårlig rykte og et imageproblem. </li></ul><ul><li>Unge kvinnelige medlemmer er den gruppen som får minst oppmerksomhet fra partigruppene. Menn over 30 år får mest. </li></ul><ul><li>Frafall: Menn og kvinner skiller seg ikke fra hverandre når det gjelder årsaker til å ikke stille til gjenvalg. </li></ul>Rapporten ”Likestilte politikere?”
 11. 11. <ul><li>Utdanning og yrkesaktivitet er alltid viktig </li></ul><ul><li>Normer knyttet til mors- og kvinnerolle spiller inn </li></ul><ul><li>Partiene må rekruttere flere kvinnelige medlemmer </li></ul><ul><li>Hvordan kan partiene bli mer attraktive for kvinner? </li></ul><ul><li>Hvor kan partiene rekruttere flere kvinner? </li></ul><ul><li>Hvordan kan politisk arbeid fremstå som mer attraktivt for kvinner? Hvordan får vi kvinnene til å ”bite på kroken?” Hvilke argumenter bruker vi? </li></ul><ul><li>Partiene må følge opp kvinnelige kandidater </li></ul><ul><li>Partiene må synliggjøre kvinnelige kandidater </li></ul><ul><li>Kvinner må settes høyt på listene ved valg </li></ul><ul><li>  </li></ul>Hva må gjøres?

×