SlideShare a Scribd company logo
1 of 26
Download to read offline
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ
КОМПЛЕКСНОГО
ГЕНДЕРНОГО АУДИТУ
МІСЬКОГО ПРОСТОРУ
МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ
КОМПЛЕКСНОГО
ГЕНДЕРНОГО АУДИТУ
МІСЬКОГО ПРОСТОРУ
МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК
Посібник підготовлено в рамках реалізації гендерної ініціативи «Гендерний аудит міського простору». Реалізація ініціативи стала можли-
ва за фінансової підтримки Міністерства міжнародних справ Канади, яке підтримало спільну діяльність Асоціації міст України (АМУ) та
проєкту міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст» (Проєкт ПРОМІС), який в Україні впроваджує Федерація канад-
ських муніципалітетів (ФКМ), та співфінансуванні з боку Європейського Союзу. Зміст звіту є виключно думкою авторів та не обов’язково
відображає офіційну позицію Міністерства міжнародних справ Канади чи Європейського Союзу. Більше про Проєкт ПРОМІС на веб-сайті
www.pleddg.org.ua.
3
ВСТУП
Довгі роки проєктування та дизайн як радянського так й постра-
дянського міського простору були орієнтовані на середньоста-
тистичного чоловіка — фізично сильного, здорового, не обтяж-
ливого маленькими дітьми та їхніми потребами. Потреби жінок,
людей з інвалідністю, батьків з дітьми та інших категорій насе-
лення зазвичай не враховувалися, тому у більшості міст України
і до сьогодні жінки та дівчата не відчувають себе у безпеці та
комфорті, практично не мають доступу до ключових об’єктів інф-
раструктури, отже, до повноцінного життя.
Кожна людина має мати рівні права та можливості, жити у здоро-
вому суспільстві, комфортному, чистому, безпечному місті з ви-
сокою якістю життя та будь яких проявів дискримінації. Одним
з програмних документів, що є дороговказом щодо вирішення
існуючих задач є Цілі сталого розвитку (ЦСР) — важливий міжна-
родний документ, в якому визначено 17 важливих для людства
цілей. Чотири цілі з 17 безпосередньо направлені на те, щоби
дівчата і жінки не тільки мали рівні права та можливості, але й
жили у комфортних умовах без бар’єрів правового, фізичного,
комунікаційного й особистого характеру:
ціль 5 — забезпечення гендерної рівності, розширення
прав і можливостей усіх жінок та дівчат;
ціль 9 — створення стійкої інфраструктури, сприяння все-
охоплюючій і сталій індустріалізації та інноваціям;
ціль 10 — скорочення нерівності;
ціль 11 — забезпечення відкритості, безпеки, життєстій-
кості й екологічної стійкості міст, інших населених пунктів.
4
Численні моніторинги реклами на предмет наявно-
сті ознак сексизму та акції з протидії, що проводили-
ся різними громадськими організаціями, починаючи з
2001 р. (Львівською міською організацією «Жінка та сус-
пільство», ХЖО «Крона» м. Харків, ГО «Паритет» м. Жи-
томир, Центром гендерної культури м. Харків тощо).
Одним з інструментів досягнення рівних прав та можливостей
жінок та створення місцевого простору дружнього до їхніх по-
треб є комплексний гендерний аудит (КГА). Керуючись принци-
пом «Зручно для жінки — зручно для всіх» КГА, оцінює здатність
і можливість людини безперешкодно пересуватися територією
власного місця проживання, отримувати доступ до потрібних
послуг та особисту користь від них. КГА досить простий та діє-
вий інструмент трансформації міста, переорієнтації його відпо-
відно до вимог часу на таке, в якому жінки стають видимими, а їх
потреби врахованими.
Методику проведення комплексного гендерного аудиту місько-
го простору розроблено командою Центру гендерної культури
на виконання проєкту «Гендерний аудит міського простору» за
підтримки Асоціації міст України в рамках проєкту міжнародної
технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст», який впро-
ваджує Федерація Канадських муніципалітетів (ФКМ) за підтрим-
ки МЗС Канади та при співфінансуванні з боку Європейського
Союзу.
З ІСТОРІЇ ПРОЄКТУ
«ГЕНДЕРНИЙ АУДИТ МІСЬКОГО ПРОСТОРУ»
Проведення гендерного аудиту міського простору не є новою
практикою, про що свідчать приклади проєктів, реалізованих
громадськими організаціями.
2ОО1
5
Пілотний проєкт «Аудит безпеки територій «Безпеч-
но для жінки — безпечно для всіх»». Методику та ін-
струментарій аудиту було розроблено ГО «Інформацій-
но-консультативний жіночий центр» та апробовано
низкою громадських організацій.
Візуальний проєкт «Місто, дружнє до людини», що був
реалізований Центром гендерної культури за підтрим-
ки управління у справах сім’ї та молоді Харківської
міської ради.
Проєкт «Гендерний аудит міського простору», що був
реалізований Центром гендерної освіти Харківського
університету міського господарства імені О. Бекетова
за підтримки Фонду імені Фрідріха Еберта.
2О11
2О13
2О16
Проєкт «Гендерний аудит доступності», що був реалізо-
ваний у рамках спільного проєкту ПРООН — ООН Жін-
ки «Відновлення управління та сприяння примиренню
в постраждалих від кризи громадах України» у парт-
нерстві з Донецькою обласною державною адміністра-
цією, Краматорською міською радою, Всеукраїнським
громадським об’єднанням «Національна Асамблея лю-
дей з інвалідністю України» та Донецькою обласною
організацією людей з інвалідністю.
2О17
Саме результати різноманітних проєктів дали бачення
розробки методики комплексного гендерного аудиту
та його апробації з метою створення пілотної моделі
гендерночутливого інклюзивного безпечного місько-
го простору, вільного від будь-яких проявів дискримі-
нації.
2О2О
6
ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ
«КОМПЛЕКСНИЙ ГЕНДЕРНИЙ АУДИТ»,
ЙОГО МЕТА ТА ЗАВДАННЯ
Комплексний гендерний аудит (КГА) — це інструмент, який
дає змогу виявити архітектурні, інфраструктурні, інформаційні й
комунікаційні бар’єри, що обмежують доступ жінок до послуг та
призводять до їх прямої чи непрямої дискримінації, соціальної
ізоляції та виключення з громадського й політичного життя.
КГА оцінює якісні показники надання послуг жінкам та дівчатам,
виявляє бар’єри та проблеми в питаннях доступності та рекомен-
дує шляхи їх вирішення. КГА може проводитись в різних сферах,
в т. ч. архітектура, інфраструктура, транспорт тощо. Він одночас-
но є інструментом і процесом, заснованим на методології уча-
сті користувачок — жінок, представниць різних маломобільних
груп. Маючи практичний життєвий досвід, вони на експертному
рівні можуть оцінити ситуацію і підказати, як її покращити.
Мета комплексного гендерного аудиту — оцінка
міського простору на предмет його доступності, інклю-
зивності та недискримінації і подальше його облашту-
вання із врахуванням потреб жінок та інших вразливих
категорій населення.
Завдання комплексного гендерного аудиту:
•	 проведення польових досліджень міського простору
на предмет доступності, інклюзії та недискримінації;
•	 аналіз візуального міського простору на предмет наяв-
ності сексизму та мови ворожнечі;
7
•	 систематизація та аналіз отриманих даних щодо організа-
ції міського простору та візуального міського простору;
•	 інформування представництва місцевої влади, бізнесу
та громадськості щодо виявлених результатів комплек-
сного гендерного аудиту через соціальні мережі та ЗМІ.
Принципи проведення КГА
•	 законність;
•	 людиноцентризм;
•	 недискримінація та інклюзія;
•	 гласність;
•	 відкритість і прозорість;
•	 добровільність;
•	 колегіальність;
•	 безпека;
•	 «зручно для жінки — зручно для всіх».
Процес проведення КГА
•	 складання опитувальника для фокус груп;
•	 проведення фокус груп;
•	 розробка мапи польових досліджень міського простору;
•	 розробка інструментарію для проведення польових
досліджень;
•	 навчання активісток та активістів;
•	 проведення польових досліджень міського простору
та збір даних;
•	 аналіз даних;
•	 підготовка звіту та розробка рекомендацій;
•	 оприлюднення результатів комплексного гендерного
аудиту.
8
Складові процесу КГА
•	 польові дослідження міського простору на предмет до-
ступності та недискримінації;
•	 аналіз реклами у міському просторі на предмет сексизму;
•	 аналіз наявності у міському візуальному просторі мови
ворожнечі.
Місця, що потребують проведення КГА
Комплексний гендерний аудит зосереджується на виявленні
місць, що потребують переоблаштування з урахуванням потреб
кожної людини, в т. ч. у вечірні/нічні часи та під час непогоди:
•	 органи державної влади та місцевого самоврядування;
•	 провайдери соціальних послуг (соціальні служби, тери-
торіальні центри соціального обслуговування тощо);
•	 зелені зони (парки, сквери та інші місця відпочинку);
•	 зупинки громадського транспорту;
•	 вулиці та наземні переходи;
•	 підземні паркувальні майданчики та переходи;
•	 громадські туалети;
•	 театри та кінотеатри;
•	 музеї та бібліотеки;
•	 перукарні, майстерні, хімчистки та інші місця громад-
ського обслуговування;
•	 кафе, ресторани, їдальні, бари та інші місця громад-
ського харчування.
9
Інструментарій для проведення КГА
Для проведення КГА, як і для будь-якої процедури, потрібен ін-
струментарій, а саме бланки обстеження об’єкту та території й
рекомендації щодо процедури проведення КГА.
Додаток 1. Бланк обстеження об’єкту
Додаток 2. Бланк обстеження території
Етапи проведення КГА
1.	 Визначення цілі і завдань комплексного гендерного
аудиту. Вибір об’єктів для аудиту.
2.	 Формування команди аудиторів/-ок із 2-3 осіб (можли-
во до 5 осіб). Узгодження плану дій, розподіл обов’яз-
ків. (Обов’язкова умова — участь в команді жінок, пред-
ставниць різних маломобільних груп.)
3.	 Проведення навчання для команди / команд щодо пи-
тань доступності, прав жінок, сексизму та мови ворож-
нечі у візуальному просторі міста.
4.	 Підготовка анкети/ опитувальників.
5.	 Інформування місцевої влади щодо проведення ауди-
ту. Визначення дати і часу (графік).
6.	 Підготовка технічного інвентарю (рулетка, диктофон,
фотоапарат, ручка, бланки обстежень).
7.	 Проведення аудиту з замірами та заповненням бланків.
8.	 Обробка даних та узагальнення отриманої інформації.
9.	 Підготовка висновку та надання пропозицій для обго-
ворення з представниками/-цями організації (місцевої
влади).
10
10.	 Інформування про результати гендерного аудиту жі-
нок, громади, представників/-ць органів місцевої вла-
ди, депутатського корпусу.
11.	 Підготовка інформації для ЗМІ, соціальних мереж, про-
ведення прес-конференцій, розповсюдження інфор-
мації та ін.
12.	 Виступи на засіданнях відповідних комітетів, круглих
столах, нарадах, сесіях місцевих рад щодо результа-
тів аудиту та привернення уваги до питань ліквідації
бар’єрів / перешкод в наданні послуг жінкам та іншим
вразливим групам.
13.	 Підготовка поетапного плану дій щодо усунення існу-
ючих бар’єрів (по можливості з економічним обґрунту-
ванням) з залученням зацікавлених сторін.
РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ КГА
Комплексний гендерний аудит дозволяє:
•	 виявити проблеми, що існують в міському просторі, а
саме:
місця, що потребують перевлаштування з ураху-
ванням потреб кожної людини незалежно від статі,
віку, стану здоров’я;
приклади реклами, що містить ознаки сексизму;
приклади візуального дизайну та реклами з вико-
ристанням мови ворожнечі;
•	 визначити шляхи вирішення цих проблем через вико-
ристання ефективних інноваційних стратегій;
11
•	 залучити до активної участі представників та представ-
ниць місцевої громади;
•	 покращити соціально-психологічний клімат міського
простору через налагодження діалогу «влада — біз-
нес — громада»;
•	 розвинути та удосконалити інфраструктуру міського
простору;
•	 сформувати позитивний імідж міста в очах міжнародної
спільноти.
Сексизм — ідеологія і практика дискримінації людей за озна-
кою статі (sex = стать, з англ.).
Особливо розповсюдженим є сексизм по відношенню до
жінок, що проявляється в обмеженні їхніх прав на освіту,
працю, участь у політичному житті тощо та одночасне на-
голошення на їхніх обов’язках у сімейно-побутовій сфері.
Подібно до расизму, сексизм зосереджує увагу на фізичних,
інтелектуальних, творчих та інших перевагах однієї части-
ни людей (чоловіків) над іншими (жінками).
Сексистська реклама
це реклама, що принижує гідність людини за ознакою статі
у контексті, або в сукупності з ознаками фізичних характе-
ристик, інвалідності, соціального статусу, трудової діяль-
ності, сімейного положення та сімейних обов’язків, мате-
ринства та батьківства, національності, раси, політичних
уподобань, релігійного віросповідання, інших типів та
форм соціально-економічних та особистих відношень лю-
дини.
12
Мова ворожнечі або мова ненависті
визначається Кембриджським словником як «публічна
промова, яка виражає ненависть або заохочує до насиль-
ства щодо людини чи групи на основі чогось, наприклад,
раси, релігії, статі чи сексуальної орієнтації».
Мова ворожнечі зустрічається:
•	 у рекламі, розміщеної на вулицях;
•	 у різних оголошеннях, розміщених на дошках для ого-
лошень як зовні, так і в середині організацій, закладів
тощо;
•	 надписах на будівлях.
Заборонені Рекомендовані
Негри Темношкірі
Цигани Роми
Хачі Вірмени
Жиди Євреї
Інваліди Люди з інвалідністю
Люди з вадами Люди із захворюваннями
Каліки Люди, які отримали інвалідність
Біженці
(щодо осіб зі Сходу
України)
Внутрішньопереміщені особи
13
ОЗНАКИ ГЕНДЕРНОЧУТЛИВОГО МІСЬКОГО
ПРОСТОРУ
•	 доступність міського простору та всіх його складових
для всіх незалежно від статі, віку, фізичного стану та ста-
ну здоров’я;
•	 безбар’єрність на пішохідних шляхах та пішохідних пе-
реходах;
•	 безперешкодність переміщення всередині будинків і
споруд;
•	 безпека шляхів руху (у тому числі евакуаційних);
•	 наявність системи отримання повноцінної і якісної ін-
формації, яка дозволяє орієнтуватися в просторі;
•	 можливість користуватися обладнанням (у тому числі
для самообслуговування);
•	 зручність і комфорт середовища життєдіяльності;
•	 відсутність у міському просторі візуальних зображень,
висловів та реклами з ознаками сексизму та мови во-
рожнечі.
14
ВИСНОВКИ
Успішне місто — це місто дружнє та доступне для людей.
Доступність — це про рівність, недискримінацію, еколо-
гічність, відсутність соціальної ізоляції, врахування віко-
вих та гендерних особливостей.
На сьогодні українські міста мало наближені до світових
стандартів, політика організації міського простору не спря-
мована на втілення демократичних цінностей та досягнен-
ня Цілей сталого розвитку. Розбудова успішного, комфорт-
ного для людей міста, його функціонування безпосередньо
залежить від ефективності міського управління.
Саме органи місцевого самоврядування мають бути
розробниками «людиноцентричних» політик, каталіза-
торами позитивних змін в житті населення. Проведен-
ня комплексного гендерного аудиту є таким практичним
інструментом, що допоможе органам місцевої влади за
необхідності провести суттєві реконструкції бар’єрної
інфраструктури та створити якісний, зручний, інклюзив-
ний життєвий простір для УСІХ, хто проживає на терито-
рії територіальної громади, з урахуванням відмінностей
в їх потребах та вимогах.
15
ТЕРМІНОЛОГІЯ
Аудит безпеки — визначення можливості безперешкодного
перебування людей на певній території в різні добові періоди та
під час непогоди, в тому числі оцінка ризиків бути травмовани-
ми або заподіяти шкоду власному майну, споруді чи обладнан-
ню для людей, які проживають або тимчасово перебувають на
цій території.
Аудит доступності — визначення фізичної доступності об’єк-
тів для людей, в тому числі оцінка стану благоустрою прилеглих
територій та архітектурної доступності будівель і приміщень.
Вразливі групи населення — особи / сім’ї, які мають найвищий
ризик потрапляння у складні життєві обставини через вплив не-
сприятливих зовнішніх та/або внутрішніх чинників.
Гендер — соціальна стать, або психологічні, соціальні та куль-
турні особливості, що приписуються кожній статі та визначають
їх соціальні ролі і доступ до влади та ресурсів.
Гендерний аналіз реклами — аналіз зовнішньої реклами на
наявність сексизму.
Гендерний аудит — новий інструмент у сфері просування по-
літики гендерної рівності, що дозволяє проаналізувати, якою
мірою принципи гендерної рівності відображені у діяльності
організації, яким чином гендерна складова інтегрована до стра-
тегічних, програмних документів, документів з поточної діяль-
ності, у взаємовідносини в колективі.
Гендерні стереотипи — стійкі, унормовані уявлення у суспіль-
ній свідомості про характеристики, якості та моделі поведінки
людей за ознакою статі
16
Дискримінація — відмінність, поділ, зменшення (фактично або
юридично) прав якоїсь групи громадян з мотивів їх національ-
ності, раси, статі, віросповідання, віку тощо.
Доступність — заходи із забезпечення доступу до фізичного
оточення, до транспорту, до інформації та зв’язку, зокрема ін-
формаційно-комунікаційних технологій і систем, а також до ін-
ших об’єктів і послуг, відкритих або таких, що надаються насе-
ленню, як у міських, так і в сільських районах.
Інклюзія — процес збільшення ступеня участі людей незалеж-
но від віку, статі та фізичного стану у всіх сферах життєдіяльності
суспільства.
Комплексний гендерний аудит (КГА) — це інструмент, що
дає змогу виявити архітектурні, інфраструктурні, інформаційні й
комунікаційні бар’єри, які обмежують доступ жінок до послуг та
призводять до їх прямої чи непрямої дискримінації, соціальної
ізоляції та виключення з громадського й політичного життя.
Людиноцентризм — принцип надання послуг, в якому цен-
тром є людина, її права та потреби.
Маломобільні групи населення (МГН) — особи, які відчува-
ють труднощі при самостійному пересуванні, при одержанні по-
слуг або необхідної інформації, чи при орієнтуванні в просторі.
Мова ворожнечі — агресивні висловлювання, що принижу-
ють чи дискредитують людину або групу осіб за ознакою раси
(расизм), релігії, статі (сексизм) або сексуальної орієнтації (гомо-,
бі-, трансфобія).
17
Особи з інвалідністю — люди зі стійкими фізичними, психіч-
ними, інтелектуальними або сенсорними порушеннями, що при
взаємодії з різними бар’єрами можуть заважати їхній повній та
ефективній участі в житті суспільства нарівні з іншими.
Сексизм / гендерна дискримінація / дискримінація за оз-
накою статі — порушення прав людини за ознакою статі, став-
лення чи сприйняття людини на основі категорії статі, а не за її
індивідуальними якостями.
Чутливість гендерна — здатність бачити, відчувати прояви
гендерної нерівності та дискримінації, визнавати їх наявність
на всіх рівнях та у всіх сферах життєдіяльності суспільства, вра-
ховувати ці аспекти у стратегіях та діях.
Фемінітиви — слова жіночого роду, альтернативні або парні
аналогічним поняттям чоловічого роду, які роблять жінок види-
мими в професійній сфері.
18
ДЖЕРЕЛА
1.	 Гендерний аудит доступності. [Електронний ре-
сурс]. —Режимдоступу:https://www.genderculturecentre.
org/wp-content/uploads/2018/11/Gender-Accessibility-
Audit-toolkit.pdf
2.	 Закон України «Про забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків». [Електронний ре-
сурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/2866-15#Text
3.	 Закон України «Про місцеве самоврядування».
[Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text
4.	 Методика проведення аудиту доступності об’єктів, на
яких розташовані виборчі дільниці. [Електронний ре-
сурс]. — Режим доступу: https://naiu.org.ua/wp-content/
uploads/2020/01/Accessability_Practices_Guide_UKR.pdf
5.	 Моніторинг сексистської реклами: методичні реко-
мендації щодо проведення — Х., 2018 https://www.
genderculturecentre.org/wp-content/uploads/2018/06/
Guidelines-on-sexist-OF-ADVERTISING-MONITORING.pdf
6.	 Цілі сталого розвитку: Що треба знати органам міс-
цевого самоврядування. [Електронний ресурс]. — Ре-
жим доступу: http://sdg.org.ua/ua/resources-2/340-2018
19
ДОДАТОК 1
БЛАНК ОБСТЕЖЕННЯ ОБ’ЄКТУ
ПІБ особи, яка проводить обстеження _____________________________________________
Назва об’єкту, що обстежується ___________________________________________________
Адреса об’єкту _____________________________________________________________________
Дата проведення обстеження ______________________________________________________
№ Найменування показника Значення показника
Так Ні К-ть
1. ЗОВНІШНІЙ ПРОСТІР
1.1 Наявність місць для паркування велосипедів поряд з головним входом в будівлю
1.2 Наявність місць для паркування автомобілів поряд з головним входом в будівлю
1.3 Наявність місць для паркування автомобілів, що керуються людьми з інвалідні-
стю, поряд з головним входом в буд івлю
1.4 Наявність місць для дитячих візочків поряд з головним входом в будівлю
1.5 Доступний шлях до входу, виходу
1.6 Наявність зовнішнього освітлення
1.7 Наявність протислизьких засобів на сходах
1.8 Наявність пандусу
1.9 Наявність бильців на пандусі
1.10 Довжина пандусу
1.11 Висота пандусу
1.12 Наявність друкованої інформації шрифтом Брайля
1.13 Наявність урн біля входу
20
2. ВНУТРІШНІЙ ПРОСТІР
2.1 Наявні зображення та надписи з ознаками сексизму
2.2 Наявні зображення та надписи, на яких присутня мова ворожнечі
2.3 Наявність дитячої кімнати / зони
2.4 Безпечність внутрішнього облаштування
2.4.1 Безпечні сходи, прості у користуванні
2.4.2 Достатнє освітлення
2.4.3 Неслизька підлога
2.4.4 Наявність ліфту/підйомника
2.5 Туалети для відвідувачів / ок
2.5.1 Кількість кабінок для жінок
2.5.2 Кількість кабінок для чоловіків
2.5.3 Кількість умивальників у жіночому туалеті
2.5.4 Кількість умивальників у чоловічому туалеті
2.5.5 Наявність дзеркал у туалетах для жінок
2.5.6 Наявність дзеркал у туалетах для чоловіків	
2.5.7 Наявність пеленального столика
2.5.8 Чи мають чоловіки доступ до пеленального столика
2.5.9 Наявність обладнаного туалету для людей з інвалідністю
21
ДОДАТОК 2
БЛАНК ОБСТЕЖЕННЯ ТЕРИТОРІЇ
ПІБ особи, яка проводить обстеження _______________________________________
Тип території__________________________________________________________________
Адреса території, що обстежується: __________________________________________
Дата проведення обстеження _______________________________________________
№ Найменування показника Так Ні Примітки
Наявність уніфікованої візуальної або звукової інформації
Наявність спеціальних покажчиків біля об’єктів, що будуються або
ремонтуються
Наявність світлофорів
Наявність звукової сигналізації світлофорів	
Наявність освітлювальних приладів
Наявність билець на сходах
Наявність пандусів з бильцями — на входах у надземні і підземні
переходи вулиць, доріг 	
Наявність пологих спусків на тротуарах у місцях наземних переходів
вулиць, доріг, та зупинок міського транспорту
Наявність спеціального покриття на доріжках для людей з вадами
зору (тактильною інформацією)
Наявність пішохідних доріжок
Наявність велосипедних доріжок	
Наявність спеціальних покажчиків маршрутів руху територіями
загального користування для людей з інвалідністю
22
Наявність огорожі небезпечних місць
Облаштованість даної території пішохідними переходами
Облаштованість пішохідних переходів світлофором
Скільки секунд горить зелене світло для пішоходів
Кількість полос руху у кожному напряму
Наявність відео спостереження
Наявність освітлення дорожніх знаків і вказівників
Наявність вказівників щодо розміщення найближчих служб допомоги
Наявність вказівників з уніфікованою візуальною інформацією про
телефони виклику екстрених служб, сходи тощо
Висота розміщення важливої інформації
Наявність місць паркування транспортних засобів
Наявність місць паркування транспортних засобів, що керуються
людьми з інвалідністю
Наявність місць паркування велосипедів
Наявність місць паркування дитячих візочків
Наявність на зупинках міського транспорту:
інформації про транспортні маршрути, можливі перешкоди,
інформації шрифтом Брайля
навісів	
лав
освітлювальних пристроїв
Види покриття на пішохідних доріжках та тротуарах:
тверде
ґрунтове
насипне або з крупноструктурних матеріалів
з бетонних плит
замощення
23
Наявність елементів благоустрою:	
лав
урн
контейнерів для збирання побутових відходів
Висота дорожніх бортових каменів над рівнем проїжджої частини
Наявність місць для вигулу тварин	
Наявність обладнаних місць для вигулу тварин:
спеціальними попереджувальними знаками	
табличками із зазначенням назв та телефонів установ, які відповіда-
ють за їх технічний та санітарний стан
контейнерами для збирання побутових відходів та екскрементів
Наявність на території дитячих майданчиків	
Обладнання дитячих майданчиків:
твердим видом покриття	
м’яким видом покриття
пішохідними доріжками 	
лавами
урнами
освітлювальним обладнанням
навісом	
Наявність спортивних майданчиків	
Обладнання спортивних майданчиків:
м’яким або газонним видом покриттям
вбиральнями для жінок
вбиральнями для людей з інвалідністю
освітленням
огородженням
24
урнами	
лавами
обладнанням для паркування велосипедів
Наявність на території громадських вбиралень
Наявність на шляху до громадських вбиралень сходів, порогів чи інші
бар’єрів 	
Наявність в громадських вбиральнях:
вхідного тамбуру	
шлюзів з установкою умивальних раковин	
індивідуальних кабінок з дверима, що закриваються
кабінок для людей з інвалідністю
пеленальних столиків
освітлення
рельєфних смуг на підлозі
Наявністьнаданійтериторіїзовнішньоїрекламиізознакамисексизму
Наявність на даній території візуальних зображень з використанням
мови ворожнечі
Наявність на території порожніх/покинутих будівель
Центр гендерної культури
www.genderculturecentre.org
Харків, пр. Московський, 124 А
(050) 403-13-25
genderkharkiv@gmail.com

More Related Content

What's hot

ЩО СКАЗАТИ ТИМ, ХТО МАЄ СУМНІВИ В НЕОБХІДНОСТІ РАТИФІКАЦІЇ СТАМБУЛЬСЬКОЇ КОНВ...
ЩО СКАЗАТИ ТИМ, ХТО МАЄ СУМНІВИ В НЕОБХІДНОСТІ РАТИФІКАЦІЇ СТАМБУЛЬСЬКОЇ КОНВ...ЩО СКАЗАТИ ТИМ, ХТО МАЄ СУМНІВИ В НЕОБХІДНОСТІ РАТИФІКАЦІЇ СТАМБУЛЬСЬКОЇ КОНВ...
ЩО СКАЗАТИ ТИМ, ХТО МАЄ СУМНІВИ В НЕОБХІДНОСТІ РАТИФІКАЦІЇ СТАМБУЛЬСЬКОЇ КОНВ...GenderCentre
 
стратегія харкова га
стратегія харкова гастратегія харкова га
стратегія харкова гаGenderCentre
 
КРЕДО УМЕС: ІНІЦІАТИВА ЕКСПЕРТІВ ТА ЕКСПЕРТНІ ІНІЦІАТИВИ
КРЕДО УМЕС: ІНІЦІАТИВА ЕКСПЕРТІВ ТА ЕКСПЕРТНІ ІНІЦІАТИВИКРЕДО УМЕС: ІНІЦІАТИВА ЕКСПЕРТІВ ТА ЕКСПЕРТНІ ІНІЦІАТИВИ
КРЕДО УМЕС: ІНІЦІАТИВА ЕКСПЕРТІВ ТА ЕКСПЕРТНІ ІНІЦІАТИВИVasyl Melnychuk
 
Національна система моніторингу ситуації с внутрішньо переміщеними особами (б...
Національна система моніторингу ситуації с внутрішньо переміщеними особами (б...Національна система моніторингу ситуації с внутрішньо переміщеними особами (б...
Національна система моніторингу ситуації с внутрішньо переміщеними особами (б...DonbassFullAccess
 
ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА ТА ПАРЛАМЕНТАРИЗМ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСНОВНІ ПРОБ...
ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА ТА ПАРЛАМЕНТАРИЗМ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСНОВНІ ПРОБ...ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА ТА ПАРЛАМЕНТАРИЗМ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСНОВНІ ПРОБ...
ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА ТА ПАРЛАМЕНТАРИЗМ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСНОВНІ ПРОБ...radaprogram
 
Usaid rada tools and educ info-presentation for rpr_11-04-2018
Usaid rada tools and educ info-presentation for rpr_11-04-2018Usaid rada tools and educ info-presentation for rpr_11-04-2018
Usaid rada tools and educ info-presentation for rpr_11-04-2018radaprogram
 
Результати роботи аналітичного центру ІСЕД за рік
Результати роботи аналітичного центру ІСЕД за рікРезультати роботи аналітичного центру ІСЕД за рік
Результати роботи аналітичного центру ІСЕД за рікЮрій Мироненко
 
З людьми і для людей – запорука ефективного багаторівневого публічного управл...
З людьми і для людей – запорука ефективного багаторівневого публічного управл...З людьми і для людей – запорука ефективного багаторівневого публічного управл...
З людьми і для людей – запорука ефективного багаторівневого публічного управл..._UPLAN_
 
Дорожня карта реформ РПР на 2019-2023
Дорожня карта реформ РПР на 2019-2023Дорожня карта реформ РПР на 2019-2023
Дорожня карта реформ РПР на 2019-2023Janina Tkachuk
 
Презентація з суспільство знання
Презентація з суспільство знанняПрезентація з суспільство знання
Презентація з суспільство знанняAlexandra Kostuyk
 
Всеукраїнська освітня плафторма "Сходи в Майбутнє"
Всеукраїнська освітня плафторма "Сходи в Майбутнє"Всеукраїнська освітня плафторма "Сходи в Майбутнє"
Всеукраїнська освітня плафторма "Сходи в Майбутнє"Maksim Chikal
 
Національна система моніторингу ситуації с внутрішньо переміщеними особами (к...
Національна система моніторингу ситуації с внутрішньо переміщеними особами (к...Національна система моніторингу ситуації с внутрішньо переміщеними особами (к...
Національна система моніторингу ситуації с внутрішньо переміщеними особами (к...DonbassFullAccess
 

What's hot (14)

ЩО СКАЗАТИ ТИМ, ХТО МАЄ СУМНІВИ В НЕОБХІДНОСТІ РАТИФІКАЦІЇ СТАМБУЛЬСЬКОЇ КОНВ...
ЩО СКАЗАТИ ТИМ, ХТО МАЄ СУМНІВИ В НЕОБХІДНОСТІ РАТИФІКАЦІЇ СТАМБУЛЬСЬКОЇ КОНВ...ЩО СКАЗАТИ ТИМ, ХТО МАЄ СУМНІВИ В НЕОБХІДНОСТІ РАТИФІКАЦІЇ СТАМБУЛЬСЬКОЇ КОНВ...
ЩО СКАЗАТИ ТИМ, ХТО МАЄ СУМНІВИ В НЕОБХІДНОСТІ РАТИФІКАЦІЇ СТАМБУЛЬСЬКОЇ КОНВ...
 
стратегія харкова га
стратегія харкова гастратегія харкова га
стратегія харкова га
 
КРЕДО УМЕС: ІНІЦІАТИВА ЕКСПЕРТІВ ТА ЕКСПЕРТНІ ІНІЦІАТИВИ
КРЕДО УМЕС: ІНІЦІАТИВА ЕКСПЕРТІВ ТА ЕКСПЕРТНІ ІНІЦІАТИВИКРЕДО УМЕС: ІНІЦІАТИВА ЕКСПЕРТІВ ТА ЕКСПЕРТНІ ІНІЦІАТИВИ
КРЕДО УМЕС: ІНІЦІАТИВА ЕКСПЕРТІВ ТА ЕКСПЕРТНІ ІНІЦІАТИВИ
 
Nova
NovaNova
Nova
 
Національна система моніторингу ситуації с внутрішньо переміщеними особами (б...
Національна система моніторингу ситуації с внутрішньо переміщеними особами (б...Національна система моніторингу ситуації с внутрішньо переміщеними особами (б...
Національна система моніторингу ситуації с внутрішньо переміщеними особами (б...
 
ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА ТА ПАРЛАМЕНТАРИЗМ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСНОВНІ ПРОБ...
ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА ТА ПАРЛАМЕНТАРИЗМ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСНОВНІ ПРОБ...ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА ТА ПАРЛАМЕНТАРИЗМ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСНОВНІ ПРОБ...
ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА ТА ПАРЛАМЕНТАРИЗМ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСНОВНІ ПРОБ...
 
Usaid rada tools and educ info-presentation for rpr_11-04-2018
Usaid rada tools and educ info-presentation for rpr_11-04-2018Usaid rada tools and educ info-presentation for rpr_11-04-2018
Usaid rada tools and educ info-presentation for rpr_11-04-2018
 
Gender politics in Ukraine
Gender politics in UkraineGender politics in Ukraine
Gender politics in Ukraine
 
Результати роботи аналітичного центру ІСЕД за рік
Результати роботи аналітичного центру ІСЕД за рікРезультати роботи аналітичного центру ІСЕД за рік
Результати роботи аналітичного центру ІСЕД за рік
 
З людьми і для людей – запорука ефективного багаторівневого публічного управл...
З людьми і для людей – запорука ефективного багаторівневого публічного управл...З людьми і для людей – запорука ефективного багаторівневого публічного управл...
З людьми і для людей – запорука ефективного багаторівневого публічного управл...
 
Дорожня карта реформ РПР на 2019-2023
Дорожня карта реформ РПР на 2019-2023Дорожня карта реформ РПР на 2019-2023
Дорожня карта реформ РПР на 2019-2023
 
Презентація з суспільство знання
Презентація з суспільство знанняПрезентація з суспільство знання
Презентація з суспільство знання
 
Всеукраїнська освітня плафторма "Сходи в Майбутнє"
Всеукраїнська освітня плафторма "Сходи в Майбутнє"Всеукраїнська освітня плафторма "Сходи в Майбутнє"
Всеукраїнська освітня плафторма "Сходи в Майбутнє"
 
Національна система моніторингу ситуації с внутрішньо переміщеними особами (к...
Національна система моніторингу ситуації с внутрішньо переміщеними особами (к...Національна система моніторингу ситуації с внутрішньо переміщеними особами (к...
Національна система моніторингу ситуації с внутрішньо переміщеними особами (к...
 

Similar to Methods of conducting a comprehensive gender audit space

мрг умови та_перешкоди
мрг умови та_перешкодимрг умови та_перешкоди
мрг умови та_перешкодиcbaorgua
 
мрг умови та перешкоди
мрг умови та перешкодимрг умови та перешкоди
мрг умови та перешкодиcbaorgua
 
Co manual ukr
Co manual ukrCo manual ukr
Co manual ukrcbaorgua
 
Перші результати впровадження проектів - 6 березня 2014
Перші результати впровадження проектів - 6 березня 2014Перші результати впровадження проектів - 6 березня 2014
Перші результати впровадження проектів - 6 березня 2014Galyna Smirnova
 
Річний звіт 2016
Річний звіт 2016Річний звіт 2016
Річний звіт 2016Andriy Gorbal
 
Gender analysis if
Gender analysis ifGender analysis if
Gender analysis ifUliana Sydor
 
Index publichnosti ua
Index publichnosti uaIndex publichnosti ua
Index publichnosti uaIryna Shvets
 
Медіавідкритість судів України: що слід вдосконалювати, а що поширити
Медіавідкритість судів України: що слід вдосконалювати, а що поширитиМедіавідкритість судів України: що слід вдосконалювати, а що поширити
Медіавідкритість судів України: що слід вдосконалювати, а що поширитиPravotv
 
Усвідомлюй свою унікальність
Усвідомлюй свою унікальністьУсвідомлюй свою унікальність
Усвідомлюй свою унікальністьradaprogram
 
Аналітичні звіти за результатами соціологічних досліджень засад взаємодії орг...
Аналітичні звіти за результатами соціологічних досліджень засад взаємодії орг...Аналітичні звіти за результатами соціологічних досліджень засад взаємодії орг...
Аналітичні звіти за результатами соціологічних досліджень засад взаємодії орг...DonbassFullAccess
 
Презентація ПСПІІ. Ярмарок інституційного розвитку
Презентація ПСПІІ. Ярмарок інституційного розвиткуПрезентація ПСПІІ. Ярмарок інституційного розвитку
Презентація ПСПІІ. Ярмарок інституційного розвиткуGURT Resource Centre
 
Assesment tool undp i. skaliy
Assesment tool undp i. skaliyAssesment tool undp i. skaliy
Assesment tool undp i. skaliyvmr_presentations
 
Success stories brochure_ukr
Success stories brochure_ukrSuccess stories brochure_ukr
Success stories brochure_ukrSerg Ocheretniy
 
Результати роботи ІСЕД за рік
Результати роботи ІСЕД за рікРезультати роботи ІСЕД за рік
Результати роботи ІСЕД за рікОльга Павленко
 
Конкурс грантів «Посилення ролі громадянського суспільства у забезпеченні дем...
Конкурс грантів «Посилення ролі громадянського суспільства у забезпеченні дем...Конкурс грантів «Посилення ролі громадянського суспільства у забезпеченні дем...
Конкурс грантів «Посилення ролі громадянського суспільства у забезпеченні дем...Centre of Policy and Legal Reform
 
віктор козоріз права пішоходів
віктор козоріз права пішоходіввіктор козоріз права пішоходів
віктор козоріз права пішоходівФедор Гладовский
 
Презентація ІСПР. Ярмарок інституційного розвитку
Презентація ІСПР. Ярмарок інституційного розвитку Презентація ІСПР. Ярмарок інституційного розвитку
Презентація ІСПР. Ярмарок інституційного розвитку GURT Resource Centre
 
Відкритий звіт ГО «Хмарочос» за 2020 рік
Відкритий звіт ГО «Хмарочос» за 2020 рікВідкритий звіт ГО «Хмарочос» за 2020 рік
Відкритий звіт ГО «Хмарочос» за 2020 рікTaras Kaidan
 
Пропозиції Центру дослідження суспільства до проекту Концепції комплексного в...
Пропозиції Центру дослідження суспільства до проекту Концепції комплексного в...Пропозиції Центру дослідження суспільства до проекту Концепції комплексного в...
Пропозиції Центру дослідження суспільства до проекту Концепції комплексного в...Mistosite
 

Similar to Methods of conducting a comprehensive gender audit space (20)

мрг умови та_перешкоди
мрг умови та_перешкодимрг умови та_перешкоди
мрг умови та_перешкоди
 
мрг умови та перешкоди
мрг умови та перешкодимрг умови та перешкоди
мрг умови та перешкоди
 
Co manual ukr
Co manual ukrCo manual ukr
Co manual ukr
 
Перші результати впровадження проектів - 6 березня 2014
Перші результати впровадження проектів - 6 березня 2014Перші результати впровадження проектів - 6 березня 2014
Перші результати впровадження проектів - 6 березня 2014
 
Річний звіт 2016
Річний звіт 2016Річний звіт 2016
Річний звіт 2016
 
Gender analysis if
Gender analysis ifGender analysis if
Gender analysis if
 
Index publichnosti ua
Index publichnosti uaIndex publichnosti ua
Index publichnosti ua
 
Медіавідкритість судів України: що слід вдосконалювати, а що поширити
Медіавідкритість судів України: що слід вдосконалювати, а що поширитиМедіавідкритість судів України: що слід вдосконалювати, а що поширити
Медіавідкритість судів України: що слід вдосконалювати, а що поширити
 
Усвідомлюй свою унікальність
Усвідомлюй свою унікальністьУсвідомлюй свою унікальність
Усвідомлюй свою унікальність
 
Аналітичні звіти за результатами соціологічних досліджень засад взаємодії орг...
Аналітичні звіти за результатами соціологічних досліджень засад взаємодії орг...Аналітичні звіти за результатами соціологічних досліджень засад взаємодії орг...
Аналітичні звіти за результатами соціологічних досліджень засад взаємодії орг...
 
Презентація ПСПІІ. Ярмарок інституційного розвитку
Презентація ПСПІІ. Ярмарок інституційного розвиткуПрезентація ПСПІІ. Ярмарок інституційного розвитку
Презентація ПСПІІ. Ярмарок інституційного розвитку
 
Assesment tool undp i. skaliy
Assesment tool undp i. skaliyAssesment tool undp i. skaliy
Assesment tool undp i. skaliy
 
Success stories brochure_ukr
Success stories brochure_ukrSuccess stories brochure_ukr
Success stories brochure_ukr
 
Результати роботи ІСЕД за рік
Результати роботи ІСЕД за рікРезультати роботи ІСЕД за рік
Результати роботи ІСЕД за рік
 
Конкурс грантів «Посилення ролі громадянського суспільства у забезпеченні дем...
Конкурс грантів «Посилення ролі громадянського суспільства у забезпеченні дем...Конкурс грантів «Посилення ролі громадянського суспільства у забезпеченні дем...
Конкурс грантів «Посилення ролі громадянського суспільства у забезпеченні дем...
 
Regioni3
Regioni3Regioni3
Regioni3
 
віктор козоріз права пішоходів
віктор козоріз права пішоходіввіктор козоріз права пішоходів
віктор козоріз права пішоходів
 
Презентація ІСПР. Ярмарок інституційного розвитку
Презентація ІСПР. Ярмарок інституційного розвитку Презентація ІСПР. Ярмарок інституційного розвитку
Презентація ІСПР. Ярмарок інституційного розвитку
 
Відкритий звіт ГО «Хмарочос» за 2020 рік
Відкритий звіт ГО «Хмарочос» за 2020 рікВідкритий звіт ГО «Хмарочос» за 2020 рік
Відкритий звіт ГО «Хмарочос» за 2020 рік
 
Пропозиції Центру дослідження суспільства до проекту Концепції комплексного в...
Пропозиції Центру дослідження суспільства до проекту Концепції комплексного в...Пропозиції Центру дослідження суспільства до проекту Концепції комплексного в...
Пропозиції Центру дослідження суспільства до проекту Концепції комплексного в...
 

More from GenderCentre

Памятка для людей, які пережили сексуальне насильство на війні
Памятка для людей, які пережили сексуальне насильство на війніПамятка для людей, які пережили сексуальне насильство на війні
Памятка для людей, які пережили сексуальне насильство на війніGenderCentre
 
Birth Cultures (UKR)
Birth Cultures (UKR)Birth Cultures (UKR)
Birth Cultures (UKR)GenderCentre
 
2.Migrationsverket
2.Migrationsverket2.Migrationsverket
2.MigrationsverketGenderCentre
 
1-Migrationsverket.pdf
1-Migrationsverket.pdf1-Migrationsverket.pdf
1-Migrationsverket.pdfGenderCentre
 
INCLUSIVE DICTIONARY
INCLUSIVE DICTIONARYINCLUSIVE DICTIONARY
INCLUSIVE DICTIONARYGenderCentre
 
Стамбульська конвенція проти насильства 2
Стамбульська конвенція проти насильства 2Стамбульська конвенція проти насильства 2
Стамбульська конвенція проти насильства 2GenderCentre
 
Стамбульська конвенція проти насильства
Стамбульська конвенція проти насильстваСтамбульська конвенція проти насильства
Стамбульська конвенція проти насильстваGenderCentre
 
Українські жінки ХХ століття
Українські жінки ХХ століттяУкраїнські жінки ХХ століття
Українські жінки ХХ століттяGenderCentre
 
#ПишаємосяНею
#ПишаємосяНею#ПишаємосяНею
#ПишаємосяНеюGenderCentre
 
ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ГЕНДЕРНОГО АУДИТУ
ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ГЕНДЕРНОГО АУДИТУПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ГЕНДЕРНОГО АУДИТУ
ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ГЕНДЕРНОГО АУДИТУGenderCentre
 
«Жінки України: залучені, спроможні, незламні» проти насильства
«Жінки України: залучені, спроможні, незламні» проти насильства«Жінки України: залучені, спроможні, незламні» проти насильства
«Жінки України: залучені, спроможні, незламні» проти насильстваGenderCentre
 
Місто, дружнє до людини
Місто, дружнє до людиниМісто, дружнє до людини
Місто, дружнє до людиниGenderCentre
 
Monthly women's history
Monthly women's historyMonthly women's history
Monthly women's historyGenderCentre
 
СЛОВНИЧОК ФЕМІНІТИВІВ
СЛОВНИЧОК ФЕМІНІТИВІВСЛОВНИЧОК ФЕМІНІТИВІВ
СЛОВНИЧОК ФЕМІНІТИВІВGenderCentre
 
Annual activity report
Annual activity reportAnnual activity report
Annual activity reportGenderCentre
 
Селфі картки "Я проти насильства"
Селфі картки "Я проти насильства"Селфі картки "Я проти насильства"
Селфі картки "Я проти насильства"GenderCentre
 

More from GenderCentre (20)

Памятка для людей, які пережили сексуальне насильство на війні
Памятка для людей, які пережили сексуальне насильство на війніПамятка для людей, які пережили сексуальне насильство на війні
Памятка для людей, які пережили сексуальне насильство на війні
 
Birth Cultures (UKR)
Birth Cultures (UKR)Birth Cultures (UKR)
Birth Cultures (UKR)
 
2.Migrationsverket
2.Migrationsverket2.Migrationsverket
2.Migrationsverket
 
1-Migrationsverket.pdf
1-Migrationsverket.pdf1-Migrationsverket.pdf
1-Migrationsverket.pdf
 
INCLUSIVE DICTIONARY
INCLUSIVE DICTIONARYINCLUSIVE DICTIONARY
INCLUSIVE DICTIONARY
 
Стамбульська конвенція проти насильства 2
Стамбульська конвенція проти насильства 2Стамбульська конвенція проти насильства 2
Стамбульська конвенція проти насильства 2
 
Стамбульська конвенція проти насильства
Стамбульська конвенція проти насильстваСтамбульська конвенція проти насильства
Стамбульська конвенція проти насильства
 
Women in science
Women in scienceWomen in science
Women in science
 
Українські жінки ХХ століття
Українські жінки ХХ століттяУкраїнські жінки ХХ століття
Українські жінки ХХ століття
 
#ПишаємосяНею
#ПишаємосяНею#ПишаємосяНею
#ПишаємосяНею
 
Posters
PostersPosters
Posters
 
ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ГЕНДЕРНОГО АУДИТУ
ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ГЕНДЕРНОГО АУДИТУПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ГЕНДЕРНОГО АУДИТУ
ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ГЕНДЕРНОГО АУДИТУ
 
«Жінки України: залучені, спроможні, незламні» проти насильства
«Жінки України: залучені, спроможні, незламні» проти насильства«Жінки України: залучені, спроможні, незламні» проти насильства
«Жінки України: залучені, спроможні, незламні» проти насильства
 
Місто, дружнє до людини
Місто, дружнє до людиниМісто, дружнє до людини
Місто, дружнє до людини
 
Matilda effect
Matilda effectMatilda effect
Matilda effect
 
Monthly women's history
Monthly women's historyMonthly women's history
Monthly women's history
 
СЛОВНИЧОК ФЕМІНІТИВІВ
СЛОВНИЧОК ФЕМІНІТИВІВСЛОВНИЧОК ФЕМІНІТИВІВ
СЛОВНИЧОК ФЕМІНІТИВІВ
 
Regulations
RegulationsRegulations
Regulations
 
Annual activity report
Annual activity reportAnnual activity report
Annual activity report
 
Селфі картки "Я проти насильства"
Селфі картки "Я проти насильства"Селфі картки "Я проти насильства"
Селфі картки "Я проти насильства"
 

Recently uploaded

Знайомтесь: книжкові бестселери: інформаційна книжкова візитка. Рекомендаційн...
Знайомтесь: книжкові бестселери: інформаційна книжкова візитка. Рекомендаційн...Знайомтесь: книжкові бестселери: інформаційна книжкова візитка. Рекомендаційн...
Знайомтесь: книжкові бестселери: інформаційна книжкова візитка. Рекомендаційн...Чернівецька обласна бібліотека для дітей
 
Черкаський художньо-технічний коледж оголошує про день відкритих дверей
Черкаський художньо-технічний коледж оголошує про день відкритих дверейЧеркаський художньо-технічний коледж оголошує про день відкритих дверей
Черкаський художньо-технічний коледж оголошує про день відкритих дверейvitaliyinformatik
 
Роберт Шеклі. Біографія письменника-фантаста
Роберт Шеклі. Біографія письменника-фантастаРоберт Шеклі. Біографія письменника-фантаста
Роберт Шеклі. Біографія письменника-фантастаAdriana Himinets
 
Проєкт «ІТ.UA: народжені в Україні». Єгор Анчишкін
Проєкт «ІТ.UA: народжені в Україні». Єгор Анчишкін Проєкт «ІТ.UA: народжені в Україні». Єгор Анчишкін
Проєкт «ІТ.UA: народжені в Україні». Єгор Анчишкін НБУ для дітей
 
КНИЖКА ВЧИТЬ ЯК НА СВІТІ ЖИТЬ ЛІТОПИСИ.ppt
КНИЖКА ВЧИТЬ ЯК НА СВІТІ ЖИТЬ ЛІТОПИСИ.pptКНИЖКА ВЧИТЬ ЯК НА СВІТІ ЖИТЬ ЛІТОПИСИ.ppt
КНИЖКА ВЧИТЬ ЯК НА СВІТІ ЖИТЬ ЛІТОПИСИ.pptТаисия Папенчук
 

Recently uploaded (8)

17.04.2024.2.docx17.04.2024.2.docx17.04.2024.2.docx
17.04.2024.2.docx17.04.2024.2.docx17.04.2024.2.docx17.04.2024.2.docx17.04.2024.2.docx17.04.2024.2.docx
17.04.2024.2.docx17.04.2024.2.docx17.04.2024.2.docx
 
Знайомтесь: книжкові бестселери: інформаційна книжкова візитка. Рекомендаційн...
Знайомтесь: книжкові бестселери: інформаційна книжкова візитка. Рекомендаційн...Знайомтесь: книжкові бестселери: інформаційна книжкова візитка. Рекомендаційн...
Знайомтесь: книжкові бестселери: інформаційна книжкова візитка. Рекомендаційн...
 
Черкаський художньо-технічний коледж оголошує про день відкритих дверей
Черкаський художньо-технічний коледж оголошує про день відкритих дверейЧеркаський художньо-технічний коледж оголошує про день відкритих дверей
Черкаський художньо-технічний коледж оголошує про день відкритих дверей
 
Роберт Шеклі. Біографія письменника-фантаста
Роберт Шеклі. Біографія письменника-фантастаРоберт Шеклі. Біографія письменника-фантаста
Роберт Шеклі. Біографія письменника-фантаста
 
17.04.2024.1.docx17.04.2024.1.docx17.04.2024.1.docx
17.04.2024.1.docx17.04.2024.1.docx17.04.2024.1.docx17.04.2024.1.docx17.04.2024.1.docx17.04.2024.1.docx
17.04.2024.1.docx17.04.2024.1.docx17.04.2024.1.docx
 
Проєкт «ІТ.UA: народжені в Україні». Єгор Анчишкін
Проєкт «ІТ.UA: народжені в Україні». Єгор Анчишкін Проєкт «ІТ.UA: народжені в Україні». Єгор Анчишкін
Проєкт «ІТ.UA: народжені в Україні». Єгор Анчишкін
 
КНИЖКА ВЧИТЬ ЯК НА СВІТІ ЖИТЬ ЛІТОПИСИ.ppt
КНИЖКА ВЧИТЬ ЯК НА СВІТІ ЖИТЬ ЛІТОПИСИ.pptКНИЖКА ВЧИТЬ ЯК НА СВІТІ ЖИТЬ ЛІТОПИСИ.ppt
КНИЖКА ВЧИТЬ ЯК НА СВІТІ ЖИТЬ ЛІТОПИСИ.ppt
 
205 років драми І. Котляревського «Наталка Полтавка» (1819)
205 років драми І. Котляревського «Наталка Полтавка» (1819)205 років драми І. Котляревського «Наталка Полтавка» (1819)
205 років драми І. Котляревського «Наталка Полтавка» (1819)
 

Methods of conducting a comprehensive gender audit space

 • 3. Посібник підготовлено в рамках реалізації гендерної ініціативи «Гендерний аудит міського простору». Реалізація ініціативи стала можли- ва за фінансової підтримки Міністерства міжнародних справ Канади, яке підтримало спільну діяльність Асоціації міст України (АМУ) та проєкту міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст» (Проєкт ПРОМІС), який в Україні впроваджує Федерація канад- ських муніципалітетів (ФКМ), та співфінансуванні з боку Європейського Союзу. Зміст звіту є виключно думкою авторів та не обов’язково відображає офіційну позицію Міністерства міжнародних справ Канади чи Європейського Союзу. Більше про Проєкт ПРОМІС на веб-сайті www.pleddg.org.ua.
 • 4. 3 ВСТУП Довгі роки проєктування та дизайн як радянського так й постра- дянського міського простору були орієнтовані на середньоста- тистичного чоловіка — фізично сильного, здорового, не обтяж- ливого маленькими дітьми та їхніми потребами. Потреби жінок, людей з інвалідністю, батьків з дітьми та інших категорій насе- лення зазвичай не враховувалися, тому у більшості міст України і до сьогодні жінки та дівчата не відчувають себе у безпеці та комфорті, практично не мають доступу до ключових об’єктів інф- раструктури, отже, до повноцінного життя. Кожна людина має мати рівні права та можливості, жити у здоро- вому суспільстві, комфортному, чистому, безпечному місті з ви- сокою якістю життя та будь яких проявів дискримінації. Одним з програмних документів, що є дороговказом щодо вирішення існуючих задач є Цілі сталого розвитку (ЦСР) — важливий міжна- родний документ, в якому визначено 17 важливих для людства цілей. Чотири цілі з 17 безпосередньо направлені на те, щоби дівчата і жінки не тільки мали рівні права та можливості, але й жили у комфортних умовах без бар’єрів правового, фізичного, комунікаційного й особистого характеру: ціль 5 — забезпечення гендерної рівності, розширення прав і можливостей усіх жінок та дівчат; ціль 9 — створення стійкої інфраструктури, сприяння все- охоплюючій і сталій індустріалізації та інноваціям; ціль 10 — скорочення нерівності; ціль 11 — забезпечення відкритості, безпеки, життєстій- кості й екологічної стійкості міст, інших населених пунктів.
 • 5. 4 Численні моніторинги реклами на предмет наявно- сті ознак сексизму та акції з протидії, що проводили- ся різними громадськими організаціями, починаючи з 2001 р. (Львівською міською організацією «Жінка та сус- пільство», ХЖО «Крона» м. Харків, ГО «Паритет» м. Жи- томир, Центром гендерної культури м. Харків тощо). Одним з інструментів досягнення рівних прав та можливостей жінок та створення місцевого простору дружнього до їхніх по- треб є комплексний гендерний аудит (КГА). Керуючись принци- пом «Зручно для жінки — зручно для всіх» КГА, оцінює здатність і можливість людини безперешкодно пересуватися територією власного місця проживання, отримувати доступ до потрібних послуг та особисту користь від них. КГА досить простий та діє- вий інструмент трансформації міста, переорієнтації його відпо- відно до вимог часу на таке, в якому жінки стають видимими, а їх потреби врахованими. Методику проведення комплексного гендерного аудиту місько- го простору розроблено командою Центру гендерної культури на виконання проєкту «Гендерний аудит міського простору» за підтримки Асоціації міст України в рамках проєкту міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст», який впро- ваджує Федерація Канадських муніципалітетів (ФКМ) за підтрим- ки МЗС Канади та при співфінансуванні з боку Європейського Союзу. З ІСТОРІЇ ПРОЄКТУ «ГЕНДЕРНИЙ АУДИТ МІСЬКОГО ПРОСТОРУ» Проведення гендерного аудиту міського простору не є новою практикою, про що свідчать приклади проєктів, реалізованих громадськими організаціями. 2ОО1
 • 6. 5 Пілотний проєкт «Аудит безпеки територій «Безпеч- но для жінки — безпечно для всіх»». Методику та ін- струментарій аудиту було розроблено ГО «Інформацій- но-консультативний жіночий центр» та апробовано низкою громадських організацій. Візуальний проєкт «Місто, дружнє до людини», що був реалізований Центром гендерної культури за підтрим- ки управління у справах сім’ї та молоді Харківської міської ради. Проєкт «Гендерний аудит міського простору», що був реалізований Центром гендерної освіти Харківського університету міського господарства імені О. Бекетова за підтримки Фонду імені Фрідріха Еберта. 2О11 2О13 2О16 Проєкт «Гендерний аудит доступності», що був реалізо- ваний у рамках спільного проєкту ПРООН — ООН Жін- ки «Відновлення управління та сприяння примиренню в постраждалих від кризи громадах України» у парт- нерстві з Донецькою обласною державною адміністра- цією, Краматорською міською радою, Всеукраїнським громадським об’єднанням «Національна Асамблея лю- дей з інвалідністю України» та Донецькою обласною організацією людей з інвалідністю. 2О17 Саме результати різноманітних проєктів дали бачення розробки методики комплексного гендерного аудиту та його апробації з метою створення пілотної моделі гендерночутливого інклюзивного безпечного місько- го простору, вільного від будь-яких проявів дискримі- нації. 2О2О
 • 7. 6 ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «КОМПЛЕКСНИЙ ГЕНДЕРНИЙ АУДИТ», ЙОГО МЕТА ТА ЗАВДАННЯ Комплексний гендерний аудит (КГА) — це інструмент, який дає змогу виявити архітектурні, інфраструктурні, інформаційні й комунікаційні бар’єри, що обмежують доступ жінок до послуг та призводять до їх прямої чи непрямої дискримінації, соціальної ізоляції та виключення з громадського й політичного життя. КГА оцінює якісні показники надання послуг жінкам та дівчатам, виявляє бар’єри та проблеми в питаннях доступності та рекомен- дує шляхи їх вирішення. КГА може проводитись в різних сферах, в т. ч. архітектура, інфраструктура, транспорт тощо. Він одночас- но є інструментом і процесом, заснованим на методології уча- сті користувачок — жінок, представниць різних маломобільних груп. Маючи практичний життєвий досвід, вони на експертному рівні можуть оцінити ситуацію і підказати, як її покращити. Мета комплексного гендерного аудиту — оцінка міського простору на предмет його доступності, інклю- зивності та недискримінації і подальше його облашту- вання із врахуванням потреб жінок та інших вразливих категорій населення. Завдання комплексного гендерного аудиту: • проведення польових досліджень міського простору на предмет доступності, інклюзії та недискримінації; • аналіз візуального міського простору на предмет наяв- ності сексизму та мови ворожнечі;
 • 8. 7 • систематизація та аналіз отриманих даних щодо організа- ції міського простору та візуального міського простору; • інформування представництва місцевої влади, бізнесу та громадськості щодо виявлених результатів комплек- сного гендерного аудиту через соціальні мережі та ЗМІ. Принципи проведення КГА • законність; • людиноцентризм; • недискримінація та інклюзія; • гласність; • відкритість і прозорість; • добровільність; • колегіальність; • безпека; • «зручно для жінки — зручно для всіх». Процес проведення КГА • складання опитувальника для фокус груп; • проведення фокус груп; • розробка мапи польових досліджень міського простору; • розробка інструментарію для проведення польових досліджень; • навчання активісток та активістів; • проведення польових досліджень міського простору та збір даних; • аналіз даних; • підготовка звіту та розробка рекомендацій; • оприлюднення результатів комплексного гендерного аудиту.
 • 9. 8 Складові процесу КГА • польові дослідження міського простору на предмет до- ступності та недискримінації; • аналіз реклами у міському просторі на предмет сексизму; • аналіз наявності у міському візуальному просторі мови ворожнечі. Місця, що потребують проведення КГА Комплексний гендерний аудит зосереджується на виявленні місць, що потребують переоблаштування з урахуванням потреб кожної людини, в т. ч. у вечірні/нічні часи та під час непогоди: • органи державної влади та місцевого самоврядування; • провайдери соціальних послуг (соціальні служби, тери- торіальні центри соціального обслуговування тощо); • зелені зони (парки, сквери та інші місця відпочинку); • зупинки громадського транспорту; • вулиці та наземні переходи; • підземні паркувальні майданчики та переходи; • громадські туалети; • театри та кінотеатри; • музеї та бібліотеки; • перукарні, майстерні, хімчистки та інші місця громад- ського обслуговування; • кафе, ресторани, їдальні, бари та інші місця громад- ського харчування.
 • 10. 9 Інструментарій для проведення КГА Для проведення КГА, як і для будь-якої процедури, потрібен ін- струментарій, а саме бланки обстеження об’єкту та території й рекомендації щодо процедури проведення КГА. Додаток 1. Бланк обстеження об’єкту Додаток 2. Бланк обстеження території Етапи проведення КГА 1. Визначення цілі і завдань комплексного гендерного аудиту. Вибір об’єктів для аудиту. 2. Формування команди аудиторів/-ок із 2-3 осіб (можли- во до 5 осіб). Узгодження плану дій, розподіл обов’яз- ків. (Обов’язкова умова — участь в команді жінок, пред- ставниць різних маломобільних груп.) 3. Проведення навчання для команди / команд щодо пи- тань доступності, прав жінок, сексизму та мови ворож- нечі у візуальному просторі міста. 4. Підготовка анкети/ опитувальників. 5. Інформування місцевої влади щодо проведення ауди- ту. Визначення дати і часу (графік). 6. Підготовка технічного інвентарю (рулетка, диктофон, фотоапарат, ручка, бланки обстежень). 7. Проведення аудиту з замірами та заповненням бланків. 8. Обробка даних та узагальнення отриманої інформації. 9. Підготовка висновку та надання пропозицій для обго- ворення з представниками/-цями організації (місцевої влади).
 • 11. 10 10. Інформування про результати гендерного аудиту жі- нок, громади, представників/-ць органів місцевої вла- ди, депутатського корпусу. 11. Підготовка інформації для ЗМІ, соціальних мереж, про- ведення прес-конференцій, розповсюдження інфор- мації та ін. 12. Виступи на засіданнях відповідних комітетів, круглих столах, нарадах, сесіях місцевих рад щодо результа- тів аудиту та привернення уваги до питань ліквідації бар’єрів / перешкод в наданні послуг жінкам та іншим вразливим групам. 13. Підготовка поетапного плану дій щодо усунення існу- ючих бар’єрів (по можливості з економічним обґрунту- ванням) з залученням зацікавлених сторін. РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ КГА Комплексний гендерний аудит дозволяє: • виявити проблеми, що існують в міському просторі, а саме: місця, що потребують перевлаштування з ураху- ванням потреб кожної людини незалежно від статі, віку, стану здоров’я; приклади реклами, що містить ознаки сексизму; приклади візуального дизайну та реклами з вико- ристанням мови ворожнечі; • визначити шляхи вирішення цих проблем через вико- ристання ефективних інноваційних стратегій;
 • 12. 11 • залучити до активної участі представників та представ- ниць місцевої громади; • покращити соціально-психологічний клімат міського простору через налагодження діалогу «влада — біз- нес — громада»; • розвинути та удосконалити інфраструктуру міського простору; • сформувати позитивний імідж міста в очах міжнародної спільноти. Сексизм — ідеологія і практика дискримінації людей за озна- кою статі (sex = стать, з англ.). Особливо розповсюдженим є сексизм по відношенню до жінок, що проявляється в обмеженні їхніх прав на освіту, працю, участь у політичному житті тощо та одночасне на- голошення на їхніх обов’язках у сімейно-побутовій сфері. Подібно до расизму, сексизм зосереджує увагу на фізичних, інтелектуальних, творчих та інших перевагах однієї части- ни людей (чоловіків) над іншими (жінками). Сексистська реклама це реклама, що принижує гідність людини за ознакою статі у контексті, або в сукупності з ознаками фізичних характе- ристик, інвалідності, соціального статусу, трудової діяль- ності, сімейного положення та сімейних обов’язків, мате- ринства та батьківства, національності, раси, політичних уподобань, релігійного віросповідання, інших типів та форм соціально-економічних та особистих відношень лю- дини.
 • 13. 12 Мова ворожнечі або мова ненависті визначається Кембриджським словником як «публічна промова, яка виражає ненависть або заохочує до насиль- ства щодо людини чи групи на основі чогось, наприклад, раси, релігії, статі чи сексуальної орієнтації». Мова ворожнечі зустрічається: • у рекламі, розміщеної на вулицях; • у різних оголошеннях, розміщених на дошках для ого- лошень як зовні, так і в середині організацій, закладів тощо; • надписах на будівлях. Заборонені Рекомендовані Негри Темношкірі Цигани Роми Хачі Вірмени Жиди Євреї Інваліди Люди з інвалідністю Люди з вадами Люди із захворюваннями Каліки Люди, які отримали інвалідність Біженці (щодо осіб зі Сходу України) Внутрішньопереміщені особи
 • 14. 13 ОЗНАКИ ГЕНДЕРНОЧУТЛИВОГО МІСЬКОГО ПРОСТОРУ • доступність міського простору та всіх його складових для всіх незалежно від статі, віку, фізичного стану та ста- ну здоров’я; • безбар’єрність на пішохідних шляхах та пішохідних пе- реходах; • безперешкодність переміщення всередині будинків і споруд; • безпека шляхів руху (у тому числі евакуаційних); • наявність системи отримання повноцінної і якісної ін- формації, яка дозволяє орієнтуватися в просторі; • можливість користуватися обладнанням (у тому числі для самообслуговування); • зручність і комфорт середовища життєдіяльності; • відсутність у міському просторі візуальних зображень, висловів та реклами з ознаками сексизму та мови во- рожнечі.
 • 15. 14 ВИСНОВКИ Успішне місто — це місто дружнє та доступне для людей. Доступність — це про рівність, недискримінацію, еколо- гічність, відсутність соціальної ізоляції, врахування віко- вих та гендерних особливостей. На сьогодні українські міста мало наближені до світових стандартів, політика організації міського простору не спря- мована на втілення демократичних цінностей та досягнен- ня Цілей сталого розвитку. Розбудова успішного, комфорт- ного для людей міста, його функціонування безпосередньо залежить від ефективності міського управління. Саме органи місцевого самоврядування мають бути розробниками «людиноцентричних» політик, каталіза- торами позитивних змін в житті населення. Проведен- ня комплексного гендерного аудиту є таким практичним інструментом, що допоможе органам місцевої влади за необхідності провести суттєві реконструкції бар’єрної інфраструктури та створити якісний, зручний, інклюзив- ний життєвий простір для УСІХ, хто проживає на терито- рії територіальної громади, з урахуванням відмінностей в їх потребах та вимогах.
 • 16. 15 ТЕРМІНОЛОГІЯ Аудит безпеки — визначення можливості безперешкодного перебування людей на певній території в різні добові періоди та під час непогоди, в тому числі оцінка ризиків бути травмовани- ми або заподіяти шкоду власному майну, споруді чи обладнан- ню для людей, які проживають або тимчасово перебувають на цій території. Аудит доступності — визначення фізичної доступності об’єк- тів для людей, в тому числі оцінка стану благоустрою прилеглих територій та архітектурної доступності будівель і приміщень. Вразливі групи населення — особи / сім’ї, які мають найвищий ризик потрапляння у складні життєві обставини через вплив не- сприятливих зовнішніх та/або внутрішніх чинників. Гендер — соціальна стать, або психологічні, соціальні та куль- турні особливості, що приписуються кожній статі та визначають їх соціальні ролі і доступ до влади та ресурсів. Гендерний аналіз реклами — аналіз зовнішньої реклами на наявність сексизму. Гендерний аудит — новий інструмент у сфері просування по- літики гендерної рівності, що дозволяє проаналізувати, якою мірою принципи гендерної рівності відображені у діяльності організації, яким чином гендерна складова інтегрована до стра- тегічних, програмних документів, документів з поточної діяль- ності, у взаємовідносини в колективі. Гендерні стереотипи — стійкі, унормовані уявлення у суспіль- ній свідомості про характеристики, якості та моделі поведінки людей за ознакою статі
 • 17. 16 Дискримінація — відмінність, поділ, зменшення (фактично або юридично) прав якоїсь групи громадян з мотивів їх національ- ності, раси, статі, віросповідання, віку тощо. Доступність — заходи із забезпечення доступу до фізичного оточення, до транспорту, до інформації та зв’язку, зокрема ін- формаційно-комунікаційних технологій і систем, а також до ін- ших об’єктів і послуг, відкритих або таких, що надаються насе- ленню, як у міських, так і в сільських районах. Інклюзія — процес збільшення ступеня участі людей незалеж- но від віку, статі та фізичного стану у всіх сферах життєдіяльності суспільства. Комплексний гендерний аудит (КГА) — це інструмент, що дає змогу виявити архітектурні, інфраструктурні, інформаційні й комунікаційні бар’єри, які обмежують доступ жінок до послуг та призводять до їх прямої чи непрямої дискримінації, соціальної ізоляції та виключення з громадського й політичного життя. Людиноцентризм — принцип надання послуг, в якому цен- тром є людина, її права та потреби. Маломобільні групи населення (МГН) — особи, які відчува- ють труднощі при самостійному пересуванні, при одержанні по- слуг або необхідної інформації, чи при орієнтуванні в просторі. Мова ворожнечі — агресивні висловлювання, що принижу- ють чи дискредитують людину або групу осіб за ознакою раси (расизм), релігії, статі (сексизм) або сексуальної орієнтації (гомо-, бі-, трансфобія).
 • 18. 17 Особи з інвалідністю — люди зі стійкими фізичними, психіч- ними, інтелектуальними або сенсорними порушеннями, що при взаємодії з різними бар’єрами можуть заважати їхній повній та ефективній участі в житті суспільства нарівні з іншими. Сексизм / гендерна дискримінація / дискримінація за оз- накою статі — порушення прав людини за ознакою статі, став- лення чи сприйняття людини на основі категорії статі, а не за її індивідуальними якостями. Чутливість гендерна — здатність бачити, відчувати прояви гендерної нерівності та дискримінації, визнавати їх наявність на всіх рівнях та у всіх сферах життєдіяльності суспільства, вра- ховувати ці аспекти у стратегіях та діях. Фемінітиви — слова жіночого роду, альтернативні або парні аналогічним поняттям чоловічого роду, які роблять жінок види- мими в професійній сфері.
 • 19. 18 ДЖЕРЕЛА 1. Гендерний аудит доступності. [Електронний ре- сурс]. —Режимдоступу:https://www.genderculturecentre. org/wp-content/uploads/2018/11/Gender-Accessibility- Audit-toolkit.pdf 2. Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків». [Електронний ре- сурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2866-15#Text 3. Закон України «Про місцеве самоврядування». [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text 4. Методика проведення аудиту доступності об’єктів, на яких розташовані виборчі дільниці. [Електронний ре- сурс]. — Режим доступу: https://naiu.org.ua/wp-content/ uploads/2020/01/Accessability_Practices_Guide_UKR.pdf 5. Моніторинг сексистської реклами: методичні реко- мендації щодо проведення — Х., 2018 https://www. genderculturecentre.org/wp-content/uploads/2018/06/ Guidelines-on-sexist-OF-ADVERTISING-MONITORING.pdf 6. Цілі сталого розвитку: Що треба знати органам міс- цевого самоврядування. [Електронний ресурс]. — Ре- жим доступу: http://sdg.org.ua/ua/resources-2/340-2018
 • 20. 19 ДОДАТОК 1 БЛАНК ОБСТЕЖЕННЯ ОБ’ЄКТУ ПІБ особи, яка проводить обстеження _____________________________________________ Назва об’єкту, що обстежується ___________________________________________________ Адреса об’єкту _____________________________________________________________________ Дата проведення обстеження ______________________________________________________ № Найменування показника Значення показника Так Ні К-ть 1. ЗОВНІШНІЙ ПРОСТІР 1.1 Наявність місць для паркування велосипедів поряд з головним входом в будівлю 1.2 Наявність місць для паркування автомобілів поряд з головним входом в будівлю 1.3 Наявність місць для паркування автомобілів, що керуються людьми з інвалідні- стю, поряд з головним входом в буд івлю 1.4 Наявність місць для дитячих візочків поряд з головним входом в будівлю 1.5 Доступний шлях до входу, виходу 1.6 Наявність зовнішнього освітлення 1.7 Наявність протислизьких засобів на сходах 1.8 Наявність пандусу 1.9 Наявність бильців на пандусі 1.10 Довжина пандусу 1.11 Висота пандусу 1.12 Наявність друкованої інформації шрифтом Брайля 1.13 Наявність урн біля входу
 • 21. 20 2. ВНУТРІШНІЙ ПРОСТІР 2.1 Наявні зображення та надписи з ознаками сексизму 2.2 Наявні зображення та надписи, на яких присутня мова ворожнечі 2.3 Наявність дитячої кімнати / зони 2.4 Безпечність внутрішнього облаштування 2.4.1 Безпечні сходи, прості у користуванні 2.4.2 Достатнє освітлення 2.4.3 Неслизька підлога 2.4.4 Наявність ліфту/підйомника 2.5 Туалети для відвідувачів / ок 2.5.1 Кількість кабінок для жінок 2.5.2 Кількість кабінок для чоловіків 2.5.3 Кількість умивальників у жіночому туалеті 2.5.4 Кількість умивальників у чоловічому туалеті 2.5.5 Наявність дзеркал у туалетах для жінок 2.5.6 Наявність дзеркал у туалетах для чоловіків 2.5.7 Наявність пеленального столика 2.5.8 Чи мають чоловіки доступ до пеленального столика 2.5.9 Наявність обладнаного туалету для людей з інвалідністю
 • 22. 21 ДОДАТОК 2 БЛАНК ОБСТЕЖЕННЯ ТЕРИТОРІЇ ПІБ особи, яка проводить обстеження _______________________________________ Тип території__________________________________________________________________ Адреса території, що обстежується: __________________________________________ Дата проведення обстеження _______________________________________________ № Найменування показника Так Ні Примітки Наявність уніфікованої візуальної або звукової інформації Наявність спеціальних покажчиків біля об’єктів, що будуються або ремонтуються Наявність світлофорів Наявність звукової сигналізації світлофорів Наявність освітлювальних приладів Наявність билець на сходах Наявність пандусів з бильцями — на входах у надземні і підземні переходи вулиць, доріг Наявність пологих спусків на тротуарах у місцях наземних переходів вулиць, доріг, та зупинок міського транспорту Наявність спеціального покриття на доріжках для людей з вадами зору (тактильною інформацією) Наявність пішохідних доріжок Наявність велосипедних доріжок Наявність спеціальних покажчиків маршрутів руху територіями загального користування для людей з інвалідністю
 • 23. 22 Наявність огорожі небезпечних місць Облаштованість даної території пішохідними переходами Облаштованість пішохідних переходів світлофором Скільки секунд горить зелене світло для пішоходів Кількість полос руху у кожному напряму Наявність відео спостереження Наявність освітлення дорожніх знаків і вказівників Наявність вказівників щодо розміщення найближчих служб допомоги Наявність вказівників з уніфікованою візуальною інформацією про телефони виклику екстрених служб, сходи тощо Висота розміщення важливої інформації Наявність місць паркування транспортних засобів Наявність місць паркування транспортних засобів, що керуються людьми з інвалідністю Наявність місць паркування велосипедів Наявність місць паркування дитячих візочків Наявність на зупинках міського транспорту: інформації про транспортні маршрути, можливі перешкоди, інформації шрифтом Брайля навісів лав освітлювальних пристроїв Види покриття на пішохідних доріжках та тротуарах: тверде ґрунтове насипне або з крупноструктурних матеріалів з бетонних плит замощення
 • 24. 23 Наявність елементів благоустрою: лав урн контейнерів для збирання побутових відходів Висота дорожніх бортових каменів над рівнем проїжджої частини Наявність місць для вигулу тварин Наявність обладнаних місць для вигулу тварин: спеціальними попереджувальними знаками табличками із зазначенням назв та телефонів установ, які відповіда- ють за їх технічний та санітарний стан контейнерами для збирання побутових відходів та екскрементів Наявність на території дитячих майданчиків Обладнання дитячих майданчиків: твердим видом покриття м’яким видом покриття пішохідними доріжками лавами урнами освітлювальним обладнанням навісом Наявність спортивних майданчиків Обладнання спортивних майданчиків: м’яким або газонним видом покриттям вбиральнями для жінок вбиральнями для людей з інвалідністю освітленням огородженням
 • 25. 24 урнами лавами обладнанням для паркування велосипедів Наявність на території громадських вбиралень Наявність на шляху до громадських вбиралень сходів, порогів чи інші бар’єрів Наявність в громадських вбиральнях: вхідного тамбуру шлюзів з установкою умивальних раковин індивідуальних кабінок з дверима, що закриваються кабінок для людей з інвалідністю пеленальних столиків освітлення рельєфних смуг на підлозі Наявністьнаданійтериторіїзовнішньоїрекламиізознакамисексизму Наявність на даній території візуальних зображень з використанням мови ворожнечі Наявність на території порожніх/покинутих будівель
 • 26. Центр гендерної культури www.genderculturecentre.org Харків, пр. Московський, 124 А (050) 403-13-25 genderkharkiv@gmail.com