eCommerce 2009 short version

317 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
317
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
42
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

eCommerce 2009 short version

  1. 1. E-commerce 2009:trendy a názoryV!zkum mezi "esk!mi internetov!mi u#ivateliBezplatná zpráva
  2. 2. O v!zkumu!"#$%&()*"%(+&+,#-.+%*/01+234%0#-25+!!"#$%&&"$"! ())*6% 3#+()% 741"% ($*+2+,"% *%8+039% (+-715:+% 0$1+;,$0<% =+>5-0% *+%0$1-():5% 0+% 0$1+;,$0#>5% +",-.&/$,! .!0"-12&! 3%456-78?% !"#$% 0#-25+% .+% 0$-;)0<%*/&3->,9@$% ($.+3#-6% 3#+(9@$% 0+% A;"0#,B%,C3$153%&+>B%0#D+2,B%"%*/:@$2,B%E*($4?%% CíleF1"*,B>% :B1+>% */&3->-% 741$% &.50G#% *&#"@%;+03/:@% 5,#+(,+#$*/:@% -H5*"#+1I% 3%,"3-$*),B%D+0%5,#+(,+#%"%#$@$6%."3%*4-HB*".B% Zem! zahrnuty do studie E-commerce 20095,#+(,+#$*9%$7:@$24%"%5,#+(,+#$*9%"-3:+?%% Zem!, kde byla provedena studie E-commerce 2009 je uvedena v tmav! "edé; zem!, která jeQ% 8+039% (+-715:+% 0+% -03-#+;,514% #D5% zahrnuta v této studii, je vyzna#ena mod$e.0$-*50+.B:B% 0#-25+P% (*,B% 0+% 3$,"1"% *% ($:+%KLLM6%2(-@)%*%($:+%KLLN6%#D+<%*%($:+%KLLO?% Obsah Kompletní studieT()#3)% *+(&+% &()*4% (+&+,#-.+% *47(",9% J1,)%*+(&+%&()*4%$70"@-.+%A2".+6%*/01+234% &"% ($3% KLLO% *% $2$7C% U("VI% "% 0@($>)H2C,9%*%(I&3->+:@%($*+2+,/:@%*%(+&+,#-.+%@1"*,B%&.5W#C,B%*%$50,9%V$(>C?% ($:+%KLLM6%KLLN%"%KLLO6%"%(+&+,#-.+P% • %Q&#"@%3%,"3-$*),B%,"%5,#+(,+#-% • %R(+3*+,:5%,"3-$*),B%,"%5,#+(,+#-% • %S+7DB;+3%;+03/:@%5,#+(,+#$*/:@%$7:@$2I% • %Q&#"@%3%,"3-$*),B%*%5,#+(,+#$*/:@% $7:@$2+:@% • %S+7DB;+3%;+03/:@%5,#+(,+#$*/:@%"-3:B% • %Q&#"@%3%,"3-$*),B%,"%5,#+(,+#$*/:@% "-3:B:@%% Q%DB"2+:@6%324%*/01+234%7414%0($*,"#+1,96% 0#"G0G:39%*/&,">,$0G%.+2,$#15*/:@%($&2B1I% >+&5%($34%KLLM6%KLLN%"%KLLO%7414% &"&,">+,),4?%
  3. 3. Vztah k nakupování obecn$ `$ Q)0%7C@+>%,"3-$*),B%&".B>)%,+.*B:+% QB:+% ,+H% $1$*5,"% ;+03/:@% 5,#+(,+#$*/:@% ]3($>C%3"H2$2+,,B@$%,)3--%$#("*5,^a% -H5*"#+1I% >)% ()2"% ,"3-$*),B?% X+U"G*,B% *&#"@% 3% ,"3-$*),B%*4.)2D51"%$-&+%.+2,"%CG,"%&%,5:@?%% U"et$ení pen!z 34% JD5% ,"3-$*),B% 0+% ;+W<% 5,#+(,+#$*B% -H5*"#+19% Jak strávit nakupováním co &">CD-.B%,+.;"0#C.5%,"%#$6%."3%-W+#D5#%+,B&+%"%;"0?% 24% nejmén! #asu X)01+2-.+% ,)3-% ($2-3#I% ,+.*4WWB% 3*"15#4% "% Nákup produkt% nejlep"í kvality 17% 0#()*+,B%*$1,9@$%;"0-%DB.+>,/>%&I0$7+>?% Y,#+(,+#% 0+% 0#)*)% 0#)1+% ;"0#C.5% $-HB*",/>% P$íjemné strávení #asu 14% &2($.+>% 5,V$(>":B% $% 1),$*",9>% ,)3--% &7$HB?% Q/01+234% */&3->-% -% #D+:@% #$% 3"#+U$(5B% &I0#)*".B% Ostatní 5% 0#"751,B% .5H% $2% ($3-% KLLN?% !4% &"@(,-.B% 0$#D+7,B% +1+3#($,53-% "% 2$>):B% 0$#D+75;+6% :+0#$*,B% 01-H74% T!&ko $íci 6% "% #+1+V$,4% "% =Z[% 2$134% ]3"H2$-% &% 3"#+U$(5B% ;<$=>?@@$A$6BC,1C$"*()#-*D$ -*+21"%D5715H,C%$1$*5,"%(+0$,2+,#I^?%%[,$@$% (+0$,2+,#I% &B03)*)% 5,V$(>":+% $% ($2-3#+:@% 3($>C% 5,#+(,+#-% #"39% $0$7,C% DB>$% $2%($2"*";+?%_B03)*),B%5,V$(>":B%$%R[`=%($2-3#+:@%](4:@1$$7()#3$*9%&7$HB^%."3$%.+%3$0>+G3"%,+7$%$#("*5,4%$7*431+%,+&"@(,-.+%*4@1+2)*),B%,"%5,#+(,+#-?%J$3-2%.2+%$%#4#$%($2-3#46%"3%.0$-%0#)1+%@1"*,B>%&2($.+>%5,V$(>":B%D)#+19%,+7$%($25,"6%,)01+2-.B%($2"*";5%DB>$%*%$7:@$2C%"%(+31">4?%Q+%0($*,),B%0%($3+>%KLLN%"1+%*%#C:@#$%DB"2+:@%5,#+(,+#%01$-HB%."3$%&2($.%5,V$(>":B%>,$@+>%;"0#C.5?%% J$3-2%0+%($&@$2,+#+%($%,)3-%,"%5,#+(,+#-6%32+%,+.;"0#C.5%@1+2)#+%5,V$(>":+%$% */($7:B:@a% Spot$ební elektronika a domácí spot$ebi#e 56% 4% 6% 24% 6% Cestování 55% 8% 12% 4% 16% Telefony a p$íslu"enství 52% 5% 24% 12% Jízdenky na vlak, autobus, letenky 49% 31% 14% Po#íta#ov software 45% 10% 14% 4% 24% Po#íta#ov hardware 45% 10% 16% 23% Fotografické vybavení 43% 6% 19% 26% Knihy, CD, filmy 42% 8% 5% 5% 25% 4% 11% Vstupenky do kina nebo do divadla 39% 5%4% 4% 22% 4% 22% Na internetu U p$átel a rodiny !"#$%"&()&"*%#(% V reklamách V tisku $)"*+*%&,*$-&%$./0/ U prodejc% Z jinch zdroj% $1#-#%/$)#-$23$(4"/%5$6 $7"&89:$ Nehledám informace, nebo nekupuji tyto produkty ;<$=>?@@$A$6BC,1C$"*()#-*D$
  4. 4. Vztah k nakupování nainternetud2% ($3-% KLLN% ,+741"% *% ,)&$(+:@% -H5*"#+1I% ,"% ,"3-$*),B% D+0% 5,#+(,+#% &"&,">+,),"% H)2,)% *C#WB%&>C,"?% g*"% &+% #DB% (+0$,2+,#I6% 3#+DB% .5H% ,C324% 014W+15% $% >$H,$0G% ,)3--% D+0% 5,#+(,+#6% .0$-% #$@$%,)&$(-6%H+%#+,#$%&I0$7%,)3--%.+%1+*,C.WB?%JD5715H,C%#D5%CG,4%-H5*"#+1I%05%>401B6%H+%&"7+(+%>9,C%;"0-%,+H%,)3-%*%#("25;,B:@%$7:@$2+:@?% `$%05%,"%&)31"2C%*1"0#,B:@%&3-W+,$0<%,+7$% X"%2(-@$-%0#(",-%3"H2/%#D+<%-H5*"#+1%,"2)1+% ,)&$(I%.5,/:@%152B%>401B#+%$%,"3-$*),B%D+0% $*"H-.+%,)3-%D+0%5,#+(,+#%&"%(503",#,B?% 5,#+(,+#bP% d2% ($3-% KLLM% >IH+>+% $&$($*"#% 0#$-".B:B% …je levn!j"í ne& v klasickch #(+,2% *% $2B1-% -H5*"#+1I6% 3#+DB% .5H% ,C324% obchodech 65% ,"3-$*"15%D+0%5,#+(,+#%]*%($:+%KLLO%#$%7414% .5H%;#4D5%CG,4^?% …zabere mén! #asu ne& v klasickch obchodech 57% J$-1"(5#"% ,)0#($.I% ($% 0($*,)*),B% :+,% 0#$-)% $2% ($3-% KLLM?% Q% ($:+% KLLO% -*+21"% #9>CD%$1$*5,"%-H5*"#+1I6%3#+DB%,"3--.B%D+0% …je riskantní 33% 5,#+(,+#6% H+% $-HB*)% #4#$% ,)0#($.+?% X+.$-1)(,C.WB>5% ,)0#($.5% ($% 0($*,)*),B% …je slo&ité 5% :+,% .+% *% 8+039% (+-715:+% F+-(+3"?:&% "% X+.1+05:+,4?:&?% J$;+#% (+0$,2+,#I6% 3#+DB% 05% Nic z uvedeného 4% ,+>$@15% *&$>+,$-#% ,"% H)2,/% ,)0#($.% ($% 0($*,)*),B% :+,6% % 0+% 7C@+>% $01+2,B@$% ($3-% ;<$=>2E2$F$"*()#-*D>$4%*GH$(0/B*0C$#$I#J#(D$#F0C* $&49)#6KH$ 0,BH51?%%X+.$71B7+,C.WB>% &I0$7+>% *4@1+2)*),B%($2-3#I% ,+7$% 01-H+76% 3#+(9% :@#C.B% -H5*"#+19% X"3-$*"1c"%.0#+%.5H%,C324%,"%5,#+(,+#-a%&"3$-5#%,"%5,#+(,+#-6%.+%$-H5<%*4@1+2)*";I%"% ($@1BH+,B% ,"7B2+3% 5,#+(,+#$*/:@% $7:@$2I%]";3$15%$-1"(5#"%#9#$%>+#$24%$2%($3-%KLLN% Ne; 19%31+01"^?% _".B>"*9% .+6% H+% ,)0#($.+% ($%0($*,)*),B%:+,%.0$-%2*"3()#%$-1)(,C.WB%,+H%*% ($:+% KLLN% ]*% ($:+% KLLO% .+% -*+21$% ef%-H5*"#+1I% ."3$% ,)0#($.6% 3#+(/>% &";B,)%*4@1+2)*"#%($2-3#4%,"%5,#+(,+#-^?% Ano; 81%Q+% 0($*,),B% 0% ($3+>% KLLN% *&($0#1% $;+#%&)3"&,B3I% 5,#+(,+#$*/:@% $7:@$2I6%,"3--.B:B:@% ,"% 5,#+(,+#-% 5% ,C3$153()#% &"%>C0B:?%%JD5715H,C% 2*"% &% CG% ;+03/:@% 5,#+(,+#$*/:@% ;<$=>?@@$A$6BC,1C$"*)#(-*D$-H5*"#+1I6% 3#+DB% 05% ,C:$% 3$-515% D+0% 5,#+(,+#%7C@+>% >C0B:+% D+2:@)&+.B:B@$% */&3->-6%-*+2156%H+%<>#$%&I0$7+>%,+-#("G15%*B:+%,+H%KLLL%T;?%_@(-7"%3"H2/%W+0#/%(+0$,2+,#%-#("G1%&"%,)3-4%D+0%5,#+(,+#%*B:+%,+H%e%LLL%T;?%
  5. 5. V!hled do budoucna Q/01+234% #$@$#$% */&3->-% h"3%;"0#$%>)#+%*%7-2$-:,-%*%A>401-%,"3-$*"#%D+0% -3"&-.B6% H+% *C#W5,"% &)3"&,B3I% 5,#+(,+#a% 5,#+(,+#$*/:@% $7:@$2I% .+% X+:@40#)>%0+% ,"3-$*"#%D+0% 0$3$.+,"% 0% <>6% ."3% ;"0#$% 5,#+(,+#%*I7+:%j% ,"3--.+% D+0% 5,#+(,+#?% X"% if% [9,C%;"0#$%,+H% !CH3$%DB:5%j%ikf% 2$#"&% $% #$>6% ."3% ;"0#$% 1),-.B% 2$0-2%j%if% 8"0#C.5%,+H%2$0-2j% ,)3-4% D+0% 5,#+(,+#% *% Kkf% 7-2$-:,-6%$2$*C2C15%#D5%&%CG% -H5*"#+1I6% H+% 7-2$-% <>#$% &I0$7+>% ,"3-$*"#% &@(-7"%% 0#+.,C%;"0#$?% _).+>% $% ;"0#C.WB% ,)3-% D+0% _@(-7"%0#+.,C% 5,#+(,+#% -*+21% 3"H2/% ;#*(#/% ;"0#$%."3$%2$0-2j% (+0$,2+,#% "% $-&+% % if% eLf% (+0$,2+,#I% 74% :@#C1$% #"3#$% ,"3-$*"#% >9,C% ;"0#$?% X)3--%D+0%5,#+(,+#%0+%$7)*)% ;<$=>LM2$A$"*()#-*D>$4%*GH$&49)#6&0C$&$C%*"*%9$ #"39% .+2,$% ($:+,#$% (+0$,2+,#I?%F1"*,B>% V"3#$(+>6% 3#+(/% 74% >$@1% `$%74%Q)0%D5>C1$%3%;"0#C.WB>-%,)3--%D+0%$*15*,5#% ,)(I0#% V(+3*+,:+% ,"3-$*),B% 5,#+(,+#a%D+0%5,#+(,+#6%.0$-%,B&39%:+,4?%J$&5G*,B% Ni&"í ceny 39%*15*%74%>$@1%>B#%5%*C#WB%*/7C(%($2-3#I%,+7$% 0+:5)1,B% "3:+?% X5:>9,C% *C#WB% (ir"í sortiment 15%*/7C(% -*)2C1$% *+% 0($*,),B% 0% 1$03/>% Speciální nabídky, slevy 12%($3+>% >+,WB% ($:+,#$% (+0$,2+,#I6% Lep"í prezentace sortimentu 7%3#+DB% &)($*+% #*(25156% H+% ,"7B23"%5,#+(,+#$*/:@%$7:@$2I%"%"-3:B%01-.+% Rychlej"í doru#ení 5%$H"2"*34%5,#+(,+#$*/:@%-H5*"#+1I?% Moje lep"í finan#ní situace 2%JD5715H,C%.+2,"%;#*(G,"%-H5*"#+1I6%3#+DB% Nízké náklady doru#ení 2%,+,"3--.B% D+0% 5,#+(,+#6% -*+21"%7-2$-:B% >$H,/% &).+>% $% 5,#+(,+#$*9% Vy""í kvalita produkt% 1%,)3-4?% !$% &,">+,)6% H+% 5,#+(,+#$*/% Vy""í bezpe#nost plateb 0,2%#(@% *% 8+039% (+-715:+% >)% 0#)1+% .+W#C%&,";,9% >$H,$0G6% ."3% $01$*5#% ,$*9% Vy""í bezpe#nost doru#ení produktu 0%$#+,:5)1,B%&)3"&,B34?%% Ostatní 9% T!&ko $íci 5% Nic 2% ;<$=>LM2$A$"*()#-*%>$4%*GH$&49)#6&0C$&$C%*"*%9$
  6. 6. Internetové obchodyvs. internetové aukceY,#+(,+#$*9% $7:@$24% .0$-% $2% ($3-% KLLM% 0#)1+% >,$@+>% $-1)(,C.WB% ,+H% 5,#+(,+#$*9% "-3:+?% l05%2+*C#%&%2+0+G%;+03/:@%-H5*"#+1I%5,#+(,+#-%,"3-$*"1$%*%5,#+(,+#$*/:@%$7:@$2+:@%"%2*C%CG,4%,"%5,#+(,+#$*/:@%"-3:B:@?%Z+U>+,#%5,#+(,+#$*/:@%"-3:B%,5:>9,C%*%$01+2,B:@%2*$-%1+#+:@%&"&,">+,"1%*/("&,/%(I0#?% YX!EpXE!dQv%du`Fdgw% YX!EpXE!dQv%lxT`E% gI*$24%($%,"3-$*),B%,"% X5HWB%:+,4%,+H%*%#("25;,B:@%$7:@$2+:@% X5HWB%:+,4%,+H%*%#("25;,B:@%$7:@$2+:@% 5,#+(,+#-% ]MLf^% ]eef^% J($719>4%D5%,"3-$*),B% g1$-@)%2$7"%2$(-;+,B!]iMf^% g1$-@)%2$7"%2$(-;+,B%]isf^% X+.$-1)(,C.WB%&I0$7%1"#74% ! J1"#7"%,"%2$7B(3- ]MNf^% u",3$*,B>%D+*$2+>]eKf^% Z$#D+7,B%+1+3#($,53"%"%2$>):B% X+.$-1)(,C.WB%*/($734% d71+;+,B%"%W+(34%]kMf^% 0$#D+75;+!]sif^%_%3"H29%3"#+U$(5+%.+%(+&+,#$*),"%,+.;"0#C.WB%$2$*Ct?%%_)31"2+>%*/01+23I%.0$-%$21+%$D"2BP%]i^%(+0$,2+,#56%3#+DB%"0$%.+2,$-%,"3-$*"15%*%5,#+(,+#$*/:@%$7:@$2+:@%"%]K^%(+0$,2+,#56%3#+DB%"0$%.+2,$-%,"3-$*"15%,"%5,#+(,+#$*/:@%"-3:B:@?%X+.&,)>C.WB>%5,#+(,+#$*/>%$7:@$2+>%*%8+039%(+-715:+%.+%l1&"?:&%]0$,#),,B%&,"1$0#%2$0"@-.+%is%f^6%2)1+%Q1#"*"?:&%]e%f^6%T"0"?:&%]s%f^%"%`&+:@`$>-#+(?:&%]s%f^?%X+.&,)>C.WB%5,#+(,+#$*$-%"-3:B%.+%l-3($?:&6%3#+($-%-*+21$%er%f%;+03/:@%5,#+(,+#$*/:@%-H5*"#+1I6%,)01+2-.+%+u"4%]is%f^?%%Metody v!zkumuQ/&3->% 741% ($*+2+,% $>$:B% #&*?% `lmY% >+#$24% ]:$>-#+(n"52+2% o+7% 5,#+(*5+o5,U^?% p+0$,2+,G% 7415% $&*),5% 3% A;"0G% *+%*/&3->-% $>$:B% 0$,&$($*",/:@% $23"&I% ]$% 3153,-<% 7415% (+0$,2+,G% D+0>C($*),5% ,"% $n-% 2$#"&,B3^6% 3#+(9% 0+% ,)@$2,C%&$7("&$*"14% 5,#+(,+#$*/>% -H5*"#+1I>% ,"*W#C*-.B:B>% ;+039% o+7$*9% 0#(),346% 3#+(9% "#DB% 0$1+;,$0#+>% Z+&,">% "% `+,#(->?%T(5#9(5+>% ($% */7C(% o+7$*9% 0#(),346% ,"% 3#+(9% 0+% &$7("&$*"1% 2$#"&,B36% 741% (+":@% ]&)0"@^% "% 0$:5$2+>$U("q:3/% ($q1% ,)*W#C*,B3I%#C:@#$%0#(),+36%0#+.,C%."3$%.+.5:@%$70"@%]3#+(/%DB>$%,+0$-*50+1%0+%0#-2$*",/>%#9>"#+>^?%%l74%>$@1"%7/#%,"0@($>)H2C,)%2"#"%(+(+&+,#"G*,B%($%:+1$-%5,#+(,+#$*$-%$-1":5%*%8+039%(+-715:+6%7414%$2$*C25%-H5*"#+1I%","14&$*),4%$>$:B%0#"G0G:39@$%*)H+,B6%3#+(9%.+%&"1$H+,$%,"%A2".B:@%&"@(,-.B:B:@%0#(-3#-(-%$,15,+%$-1":+%$21+%$@1"*B6%*C3-%"%V(+3*+,:+%*4-H5<%5,#+(,+#-?%QW+:@,4%&)*C(4%*/&3->-%*4.)2D+,9%*%($:+,#+:@%,"%U("V+:@%0+%*&#"@-.B%3%*)H+,/>%A2".I>6%&"<>:$%*+153$0#%*&$(3-%]X^%(+&+,#$*",)%,"%0,B>:B:@%0+%*&#"@-.+%3%,+*)H+,/>%A2".I>%"%-3"&-.+%$;+#%(+0$,2+,#I6%3#+DB%$2$*C2C15%,"%2",$-%$#)&3-?%%Q/&3->%KLLM%g"#"% 741"% 0@($>)H2C,"% *% $72$7B% >+&5% ie?% "% KK?% 0(,+>?% g$#"&,B34% 0+% &$7("&$*"14% ,"% 0#(),3):@% o+7$*9@$% $(#)1-% Z+&,">?:&?%_)*C(+;,/%*&$(+3%0+0#)*"1%&%kLMr%2$#"&,B3I6%3#+(9%*41,515%;+W<%5,#+(,+#$*B%-H5*"#+19%*+%*C3-%,"2%is%1+#?%Z#(-3#-()1,B%2"#"%$034#1"%0$1+;,$0#%[+25"p+0+"(:@%]2-7+,6%KLLM^?%Q/&3->%KLLN%g"#"%741"%0@($>)H2C,"%*%$72$7B%$2%KK?%2$%Ks?%&)DB%KLLN?%g$#"&,B34%0+%&$7("&$*"14%,"%0#(),:+%0+&,">?:&%"%o+7$*/:@%0#(),3):@%0$1+;,$0G% `+,#(->% F$125,U0?% T$,+;,/% *&$(+3% $70"@$*"1% isLL% 2$#"&,B3I% *41,C,/:@% 0#+.,C% ."3$% *% >5,-19>% 3$1+% ;+03/>5%-H5*"#+15%5,#+(,+#-%*+%*C3-%,"2%is%1+#?%Z#(-3#-()1,B%2"#"%$034#1"%0$1+;,$0#%[+25"(+0+"(:@%];+(*+,6%KLLN^?%Q/&3->%KLLO%%g"#"%741"%0@($>)H2C,"%*%$72$7B%$2%KO?%;+(*,"%2$%e?%;+(*+,:+%KLLO?%g$#"&,B34%0+%&$7("&$*"14%,"%0#(),:+%0+&,">?:&%"%o+7$*/:@%0#(),3):@% 0$1+;,$0G% `+,#(->% F$125,U0?% T$,+;,/% *&$(+3% $70"@$*"1% isLL% 2$#"&,B3I% *41,C,/:@% 0#+.,C% ."3$% *% >5,-1/:@%*/&3->+:@%;+03/>5%-H5*"#+15%5,#+(,+#-%*+%*C3-%,"2%is%1+#?%Z#(-3#-()1,B%2"#"%n%X+#[$,5#$(%];+(*+,+:6%KLLO^?%
  7. 7. Kontakt =E[YxZ%0?(?$?% 8+03$7("#(03)%i% irL%LL%J("@"%r% !+1?P]}kKL^%KKK%siO%kKr%% En>"51P%:$,#":#?:&|U+>5-0?:$>%%O spole"nosti =+>5-0% Z?l?% .+% ,+.*C#WB% "U+,#-($-% *+% 0#D+2,B% "% */:@$2,B% E*($C6% &"7/*".B:B% 0+% (I&3->+>% 5,#+(,+#$*9@$%#(@-?%Z$1+;,$0#%0+%.5H%$2%0*9@$%&"1$H+,B%($3-%iOOO%*C,-.+%*/&3->-%5,#+(,+#$*9@$% #(@-?% gB34% 0$-0#D+2C,B% */01+23I% ():+% ,"% >"y5>)1,B% 2I*C(4@$2,$0#6% 3*"15#-% "% D+0,$0#% 5,#+(,+#$*9@$% */&3->-% 741"% 0$1+;,$0#% 0:@$,"% 0#)#% 0+% ,+.*C#WB% "U+,#-($-% &"7/*".B:B% 0+% $,15,+% */&3->4% #(@-% *+% 0#D+2,B% "% */:@$2,B% E*($C% &"% 2$7-% 3("#WB% ,+H% s% 1+#?% Q% 0$-;"0,9% 2$7C% 0+% =+>5-0% &">CD-.+% ,"% ($&W5D$*),B% 0*/:@% "3G*5#% ,"% #(&B:@% Z3",25,)*5+6% Q+139% u(5#",5+6% p"3$-03"6% !-(+:3"% "% u1B&39@$%*/:@$2-?%%% =+>5-0% Z?l?% $034#-.+% W5($3$-% "1+#-% */&3->I% 5,#+(,+#-% 315+,#I>% &*-;,/:@% .>+,% *+% */:@$2,B% E*($C?%=+>5-0%$034#-.+%5,V$(>":+%$%:@$*),B%-H5*"#+1I%5,#+(,+#-%]U+>5-0!("z:^6%($q14%-H5*"#+1I% 5,#+(,+#-%]U+>5-0J($q1+^%,+7$%A2".+%$%+V+3G*5#C%$,15,+%(+31">,B:@%3">",B%]U+>5-0E{+:#^?%Z#-25+% $2%0$1+;,$0G%=+>5-0%&*",)%U+>5-0l-25+,:+%.+%*/&3->+>%$,15,+%(+31">46%32+%.5%*4-HB*".B%31B;$*9% 0$1+;,$0G%,"%+*($03/:@%#(&B:@6%3#+(/>%$034#-.+%D+0,9%"%3*"15#,B%$2@"24%-H5*"#+1I%5,#+(,+#-?%% `B1+>%0$1+;,$0G%.+%D+0)@,$-#%0#"G0G34%"%$034#,$-#%0*/>%315+,#I>%$70)@19%&,"1$0G6%3#+(9%.5>% $>$@$-% :$% ,+.19+% *4-HB#% 5,*+0G:+% *1$H+,9% 2$% $,15,+% >"(3+G,U-?% Z$-0#D+2B>+% 0+% ,"% *40$:+% 3*"15#,B% +G:3/% */&3->?% JDB0,C% 1B>+% ,"% ("*521+:@% $% *+2+,B% */&3->-% *4*5,-#/:@% 0$1+;,$0<% EZd[lp?%%

×