Wijzigingen aan het gemeentedecreet

1,760 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Wijzigingen aan het gemeentedecreet

 1. 1. WIJZIGINGEN AAN HET GEMEENTEDECREET Decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 (BS 8 augustus 2012)
 2. 2. Situering 10de wijziging 98 artikelen en 153 wijzigingen Memorie van toelichting:Niet tornen aan uitgangspunten en principes gemeentedcreet maar die versterkenNood aan bijsturingen om efficiëntie lokaal beleid te verbeterenTendens nauwere samenwerking gemeente-OCMW en juridische belemmeringen voor samenwerking maximaal wegwerken
 3. 3. Beleidsmaatregelen1.Versterking lokale democratie - versterken gemeenteraad - slagkrachtige uitvoerende mandatarissen - procedure herstel bestuurbaarheid2. Versterking lokaal beheer + management - wegnemen drempels voor samenwerking gemeente + OCMW - optimalisering beleids- en beheerscyclus - efficiëntieverbeteringen in financieel + personeelsbeheer3. Modernisering + wegwerken anomalieën - modernisering relatie lokaal bestuur + Vlaamse overheid - modernisering in lokaal bestuur - wegwerken anomalieën
 4. 4. De gemeenteraadArt 7 – Vl. Regering moet niet meer op de hoogte gebracht worden van de eedaflegging van de gemeenteraadsleden.Art 8 – Vl. Regering moet niet meer op de hoogte gebracht worden van de verkiezing van de voorzitter van de raad. - Opheffing tuchtmaatregelen (schorsen en afzetten) van voorzitter raad. - Voorzitter tijdelijk afwezig (voor andere reden dan vervallenverklaring, verhindering, overlijden en ontslag): - kan bevoegdheid schriftelijk overdragen aan ander raadslid - niet overgedragen – raadslid met meeste anciënniteit - gelijke anciënniteit – lid met meeste naamstemmen bij laatste verkiezing - niet kan vervangen, volgend raadslid met meeste anciënniteit
 5. 5. De gemeenteraadArt 10 – Raadslid dat niet meer voldoet aan verkiesbaarheidsvoorwaarden: - vervallen verklaard door raad (eerst horen), tenzij hij zelf ontslag neemt - na vervallenverklaring mandaat blijven uitoefenen, ondanks kennis van de oorzaak, strafbaar met gevangenisstraf van 8 dagen tot jaar en geldboete van 26 tot 500 euro.Art 11- Onverenigbaarheden: - bloed- en aanverwanten tot 2e graad wordt: bloedverwanten tot 2e graad + aanverwanten tot 1e graad (discriminatie tussen gehuwden en samenwonenden inperken) - toegevoegd: personeelslid OCMWArt 12 – Onverenigbaarheid tijdens mandaat: binnen 15 dagen na verzoek voorzitter geen einde aan het mandaat: zelfde procedure als art. 10.Art 13 – Raad voor Verkiezingsbetwistingen speelt geen rol meer in financiële procedures
 6. 6. De gemeenteraadArt 16 – Vl. Regering niet meer in kennis stellen van de eedaflegging van de opvolger + einde van de verhinderingArt 20 – Bijeenroeping raadNieuw: 1/5 raadsleden kan voorzitter vragen raad samen te roepen, als 6 weken na vorige raad geen bijeenroeping is gebeurd – periode van zes weken geschorst tussen 11/7 en 15/8.Art 21 - Huishoudelijk reglement moet bepalen dat dossier elektronisch ter beschikking gesteld wordt als raadslid dat vraagt –niet meer verplaatsen naar gemeentehuis om dossier in te zien.Art 29 - Spoedeisende gevallen voor niet geagendeerd puntGeschrapt: als het geringste uitstel gevaar zou kunnen opleverenNiet meer motiveren dat spoedeisendheid gevaar kan opleveren
 7. 7. De gemeenteraadArt 39 – GemeenteraadscommissiesNieuw: minstens 1 commissie verplicht voor bewaken afstemming gemeentelijk beleid op het beleid van IGS en EVA’s - aparte commissie of integreren in bestaande commissies opdracht: voorbereiden bespreking in raad van beslissingen en terugkoppelmomentenArt 43 – Niet aan college delegeerbare bevoegdheden- Daden van beschikking , met uitzondering bevoegdheid college m.b.t. verhuring, concessie, pacht, jacht- en visrechten – gemeenteraad is bevoegd voor het vaststellen van de contractvoorwaarden- Structurele onbestuurbaarheid
 8. 8. College van burgemeester en schepenenArt 44 – Samenstelling college vanaf 2019:- Max. aantal schepenen met 1 verminderd- Min. aantal schepenen: 1 (ipv 2)- Onverenigbaarheid bloed- en aanverwanten tot 2 e graad vervangen door: bloedverwanten tot 2e graad + aanverwanten 1e graadArt 46 – Vl. Regering niet meer op de hoogte brengen van eedaflegging schepenenArt 47 bis – Nieuw: Structurele onbestuurbaarheid- Gemeenteraad stelt bij volstrekte meerderheid onbestuurbaarheid vast- Vl. Regering op de hoogte brengen- Vl. Regering geeft gouverneur bemiddelingsopdracht- Vl. Regering brengt gemeenteraad op de hoogte van mislukking- Raad kan procedure starten aanstelling nieuw college
 9. 9. College van burgemeester en schepenen- Vl. Regering op de hoogte brengen – Vl. Regering ontslaat burgemeester - Gezamenlijke akte van voordracht (aantal schepenen ongewijzigd) – geen gezamenlijke akte – uittredende schepenen blijven in functie - Gemeenteraad brengt raad maatschappelijk welzijn op de hoogte - Raad maatschappelijk welzijn kan nieuwe (onder)voorzitter aanstellen - Procedure: - niet in spoedeisende gevallen - niet binnen 12 maanden voor volledige vernieuwing gemeenteraad - slechts 1 x per bestuursperiodeArt 51 – Doorsturen notulen college: huishoudelijk reglement bepaalt dat notulen college ter beschikking gesteld worden in elektronische vorm, als raadslid dat vraagtArt 54 – College als tuchtoverheid- staking van stemmen = voorstel verworpen (door verdaging komen termijnen in het gedrang)
 10. 10. College van burgemeester en schepenenArt 57 – bevoegdheden- Bevoegd voor bepalen contractpartij voor huurovereenkomsten, concessie, pacht, jacht- en visrechten- Vertegenwoordiging in gerechtelijke en buitengerechtelijke gevallen + beslissingen over in rechte treden namens gemeente, met behoud art. 193Art 193: - College vertegenwoordigt gemeente in gerechtelijke + buitengerechtelijke gevallen + beslist om op te treden namens gemeente - Raad kan bevoegdheid college uitoefenen, als lid college zich bevindt in geval van onverenigbaarheid art 27,§1,1° - College of raad kan college, personeelslid of advocaat aanwijzen om te verschijnenOpgeheven: beslissing aan advies, machtiging of goedkeuring toezichthoudende overheid onderworpen
 11. 11. College van burgemeester en schepenenCollege houdt bestand bij van:- Alle EVA’s, statuten en overeenkomsten met gemeente- Alle verenigingen, stichtingen en vennootschappen waarin gemeente deelneemt- Alle IGS, statuten en overeenkomsten met gemeenteMin. 1 x jaar gemeenteraad op de hoogte brengen van geactualiseerd overzicht + toelichting wijzigingen sinds vorige toelichtingArt 195, §1, 3e + 4e lid en art 227, derde lid opgeheven – stand bijhouden van alle EVA’s, verenigingen + vennootschappenArt 58 – Delegatie bevoegdheden college aan secretaris – niet voor contracten verhuring
 12. 12. BurgemeesterArt 59 – Nieuw – voorgedragen kandidaat-burgemeester die niet werd benoemd kan tijdens zelfde bestuursperiode niet meer worden voorgedragen, tenzij op basis van nieuwe feiten of gegevensArt 60 – Bijkomende uitzondering op principe benoeming burgemeester voor 6 jaar – structurele onbestuurbaarheid
 13. 13. RPR, tucht en aansprakelijkheidArt 69 – Eretitels- Vl. Regering voor burgemeester (blijft)- Raad voor schepen onder de voorwaarden die de raad bepaalt (nieuw)- OCMW-voorzitter kan kiezen (blijft)- Vl. Regering bepaalt ambtskledij en onderscheidingstekens (blijft)Art 70 – Nieuw – uittredingsvergoeding burgemeester en schepenen- Vl. Regering bepaalt wijze van betaling, voorwaarden + duur binnen volgende grenzen: - een maand per jaar met max. van 12 maanden - niet bij verkiezing of benoeming tot o.a. voorzitter OCMW, lid deputatie, lid parlement, minister, bezoldigd ambt in internationale of parastatale instelling - vervalt bij verwerving van beroepsinkomen - eventueel verschil bijpassen als uittredingsvergoeding hoger is
 14. 14. RPR, tucht en aansprakelijkheidArt 71 – Voorzitter gemeenteraad wordt geschrapt uit tuchtregelingArt 74bis – Nieuw: mandatendatabank- Vl. Regering legt databank mandatarissen gemeente aan- Gegevens publiek toegankelijk (met uitzondering van geboortedatum en rijksregisternummer)- Vl. Regering regelt de nadere uitvoering
 15. 15. Gemeentelijke dienstenArt 76 – Functie secretaris of financieel beheerder door secretaris of financieel beheerder OCMW- grens tot 20.000 inwoners opgeheven - te regelen in beheersovereenkomst - goed te keuren door raad OCMW met gewone meerderheid (i.p.v. 2/3 meerderheid) - financieel beheerder – grens 5.000 inwoners voor gewestelijk ontvanger opgeheven (5.000 inwoners en gevallen bepaald door Vl. Regering wordt vervangen door: gevallen bepaald door Vl. Regering)Art 81 – vroeger onderscheid tussen waarnemer en plaatsvervanger (plaatsvervanger onder verantwoordelijkheid titularis) - nu: uniform waarnemer - neemt volledig ambt waar - zelfde verantwoordelijkheid
 16. 16. Gemeentelijke dienstenArt 94 – invordering fiscale + niet-fiscale ontvangsten: decretale basis voor aanrekenen administratieve kosten voor aangetekende aanmaning ten laste van schuldenaar Redelijk volgens toelichting amendement: 20 euroArt 96 – Managementteam nu: bepaald door organogram toekomst: secretaris + financieel beheerder + alle andere leden die geen mandataris zijn + waarvan deelname aan MT nuttig wordt geacht voor functioneren gemeente Toelichting amendement: ook brandweercommandant + korpschef politie kunnen deel uitmaken van MT Gemeenschappelijk MT (gemeente/OCMW) wordt niet decretaal geregeld – wel mogelijkArt 100 – Kasverrichtingen – toegevoegd: voorwaarden voor kasverrichtingen bepaald in interne controlesysteem
 17. 17. PersoneelArt 104 – toegevoegd: personeel ter beschikking stellen + overdragen aan OCMW- Naleven rechtspositieregeling- Goedkeuring door OCMW-raad- Vl. Regering bepaalt minimale voorwaardenArt 115 – Evaluatie- Ombudsman: gemeenteraadscommissie (staking stemmen = geacht te voldoen)- Secretaris en fin. beheerder: evaluatiecomité = college + voorzitter gemeenteraad - voorbereidend rapport door externe deskundige in personeelsbeleid - rapport op basis van gesprek met functiehouder + onderzoek over functioneren bij burgemeester, MT + voorzitter gemeenteraad - evaluatiecomité stemt over evaluatieresultaat (gunstig of ongunstig) - staking stemmen = gunstig
 18. 18. PersoneelArtikel 116 bis – Nieuw – Samenwerking inzake personeelGemeenten onderling of gemeente en OCMW zelfde gemeente kunnen samenwerkingsovereenkomst sluiten voor gezamenlijke werving + selectie personeel + aanleggen gemeenschappelijke wervingsreserves = ruimer dan besluit Vl. Regering externe mobiliteitArt 117 – opgeheven – mogelijkheid voor gouverneur om formatie of wijziging formatie te schorsen op basis van financiële haalbaarheidArt 141 – opgeheven – hervormingsrecht beroepscommissie tuchtzakenArt 142 - Beroepscommissie meldt tuchtoverheid + indiener beroep ontvangst dossier Beroepscommissie kan termijn 2 x verlengen met 60 dagen (vroeger 1 x) Beroepscommissie kan tuchtoverheid binnen bepaalde termijn onwettigheid laten herstellen Beroepscommissie deelt mee hoe beroep verder wordt behandeld Beroep gegrond – vernietiging
 19. 19. Planning en financieel beheerArt 147 – MeerjarenplanOpgeheven: vanaf het voorlaatste boekjaar van de bestuursperiode beschrijft de financiële nota de financiële consequenties voor ten minste 3 financiële boekjarenNieuw: de financiële nota beschrijft de financiële consequenties voor ten minste 3 en ten hoogste 6 financiële boekjarenTermijn na bestuursperiode alleen voor de financiële nota, niet voor de strategische notaArt 151 – InvesteringsenveloppenNu: goedgekeurde investeringsenveloppe in budget blijft drie jaar geldig.Toekomst: investeringsenveloppe geldig tot raad die enveloppe bij budget of budgetwijziging annuleert of de rekening van de investeringsenveloppe vaststeltVerduidelijking bij betrokkenheid verscheidene gemeenten bij uitgave : termijn van 30 dagen, die ingaat op de derde dag die volgt op
 20. 20. Planning en financieel beheerRol externe auditcommissie:- Komt niet meer tussen in financiële verrichtingen – opgeheven in artikel 155, 157, 161, 163, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 172, 175 en 178- Krijgt rol bij evaluatie interne controlesysteemArt 156 – Budgethouderschap- Loskoppeling budgethouderschap en aangaan verbintenis- Koppeling leidt tot versnippering budgethouderschap- Focus budgethouderschap moet liggen op realiseren van de taakstelling- Door loskoppeling mogelijkheden om personeelsleden te responsabiliserenArt 160 – loskoppeling budgethouderschap en instellen overheidsopdrachten
 21. 21. Planning en financieel beheerArt 162 – geringe exploitatie-uitgaven en geringe dagontvangsten- Secretaris kan na advies fin. beheerder provisie ter beschikking stellen- Secretaris kan na advies fin. beheerder bepaalde personeelsleden belasten met inning geringe dagontvangsten- Opgeheven: verplichte minimale jaarlijkse controle door fin. beheerder- Procedure voor controle op de kasprovisies grotendeels geschrapt – controle te regelen in interne controle- Blijft behouden: bepalen door de raad van de voorwaarden voor ter beschikking stellen provisie + inning geringe dagontvangstenArt 163 – betalingen en inning ontvangsten en beheer kasmiddelen- opgeheven: aansprakelijkheid van secretaris + personeelsleden belast met kas
 22. 22. Planning en financieel beheerArt 170 - Geschrapt: afzonderlijke controle bij ambtsbeëindiging fin. beheerder, secretaris + personeelsleden – gebeurt bij controle jaarrekeningArt 172 – Jaarrekening- Inhoud en samenstelling jaarrekening waren nog niet bepaald- Rekeningen in overeenstemming brengen met gegevens inventaris + samenvatten in ontwerp jaarrekening- Jaarrekening: beleidsnota, financiële nota + samenvatting van de algemene rekeningen - beleidsnota: beleid gevoerd tijdens financieel boekjaar + toelichting financiële toestand + aansluiting met financiële nota - financiële nota: exploitatierekening, investeringsrekening + liquiditeitenrekening - samenvatting van de algemene rekeningen: balans + staat van opbrengsten en kosten
 23. 23. Planning en financieel beheerArt 173 – procedure jaarrekening wordt volledig herschreven- Vaststellen door gemeenteraad tijdens eerste semester volgend boekjaar- Als raad bezwaren heeft tegen bepaalde verrichtingen – advies formuleren over aansprakelijkheid betrokken actoren- Vastgestelde rekening (+ advies) naar provinciegouverneur- Goedkeuring rekening door gouverneur (150 dagen)- Geen besluit genomen door gouverneur – jaarrekening geacht goedgekeurd- Niet-goedkeuring door gouverneur – beroep mogelijk bij Vl. Regering (30 dagen)- Uitspraak Vl. Regering binnen 50 dagen- Geen beslissing binnen 50 dagen – Vl. Regering geacht in te stemmen met besluit gouverneur
 24. 24. Planning en financieel beheerArt 175 – aansprakelijkheid bepaalde verrichtingen- Rol externe auditcommissie (§1 + 2) opgeheven- Gouverneur bestempelt bepaalde verrichtingen als onregelmatig – beslist over aansprakelijkheid betrokken actoren- Geen beslissing gouverneur over rekening binnen 150 dagen – geacht te beslissen over aansprakelijkheid overeenkomstig advies gemeenteraad- Bezwaar raad aansprakelijkheid + geen beslissing gouverneur – gouverneur geacht beslist overeenkomstig advies raad- Actoren gevraagd bedrag te storten in gemeentekas- Voor aansprakelijken is beroep mogelijk bij Vl. Regering – beroep schorst- Definitieve afwijzing uitgaven – indiener beroep kan (mede) verantwoordelijken ter verantwoording roepen in beroep bij Vl. Regering- Beslissing Vl. Regering uitvoerbaar, zelfs bij beroep bij Raad van State
 25. 25. Planning en financieel beheerArt 176 + 177 – bijzondere bepalingen bestuurlijk toezicht meerjarenplan + budget + wijziging – verduidelijking: derde dag die volgt op verzendenArt 178bis – Nieuw: doorsturing in digitale vorm van meerjarenplan, budget + rekening aan Vl. RegeringGegevens te bepalen door Vl. RegeringPas uitvoerbaar na digitale doorsturing (uitvoerbaarheid betekent niet dat er geen toezicht is)Per kwartaal rapportering over verrichte transacties – voldoen aan Europese verplichtingenVl. Regering bepaalt welke gegevens + wijze aanlevering gegevens
 26. 26. Bepalingen over werking gemeenteArt 186 – Bekendmaking reglementen en verordeningen van raad, college + burgemeester- nu: aanplakking- Toekomst: gemeentelijke website met datum aanneming + bekendmaking op websiteArt 192 – gemeentewegen – provinciewegen geschrapt (lokaal pact)Art 193 + 194 – optreden in rechte - art 193: zie bevoegdheden gemeenteraad - art 194: als college + raad niet in rechte treden + daardoor schade aan leefmilieu – kunnen inwoners in rechte treden, onder voorwaarde zekerheidsstelling aanbieden persoonlijk kosten dragen + schade of boete wegens tergend en roekeloos geding of hoger beroepOok mogelijk voor rechtspersonen met maatschappelijke zetel in de gemeente
 27. 27. Bepalingen over werking gemeenteGeen dading door gemeente of afstand zonder instemming van degene die geding in naam van gemeente heeft gevoerdOntvankelijkheid om namens gemeente in rechte te treden: voorafgaandelijke ingebrekestelling college + na 10 dagen geen optreden in rechte van gemeenteOntvankelijkheidsvoorwaarde geldt niet in geval van hoogdringendheidInwoners dienen gemeente gedinginleidende akte te bezorgen
 28. 28. Participatie van de burgerArt 203 – Verzoekschriften aan de organen van de gemeente :- Gemeenteraad wordt vervangen door: gemeente- Orgaan dat verzoekschrift ontvangt – antwoordtArt 207 – Gemeentelijke volksraadpleging- Vl. Regering stelt model van formulier vast voor verzoek tot volksraadpleging
 29. 29. Bestuurlijk toezicht + externe auditArt 251: Verzendingen tussen gemeente + toezichthoudende overheidNu: aangetekende brief of afgifte tegen ontvangstbewijsToekomst : op de door de Vl. Regering bepaalde wijze – mogelijkheid om in te spelen op nieuwe vormen van communicatieArt 253 : Door te sturen besluiten gemeenteraad – geschrapt: - 1° vaststelling + wijziging personeelsformatie - 4° vaststelling dotatie politiezone - 6° oprichting IVA - 8° beheers- en samenwerkingsovereenkomst met EVA’s - 10° deelname intergemeentelijke samenwerkingsverbanden - 12° besluiten op basis rapport externe auditcommissie
 30. 30. Bestuurlijk toezicht + externe auditDoor te sturen door AGB – toegevoegd: meerjarenplan + budgetArt 255 – Stuiting toezichtstermijnNu: door verzending aangetekende brief door toezichthoudende overheidToekomst: opvraging op wijze bepaald door de Vl. OverheidArt 264 – opgeheven: toepassing art 117 GD op personeelsformatie politiezone (schorsing op basis van financiële haalbaarheid)Externe audit – artikel 265, 266 en 267 – alleen opgeheven art 266 (jaarlijks rapport)
 31. 31. Slotbepalingen- Hangende tuchtvorderingen afgehandeld overeenkomstig oude regeling- Inwerkingtreding decreet 29.06.2012 – te bepalen door Vlaamse regering, met uitzondering van: - 1.1.2014 – elektronische terbeschikkingstelling dossiers - 1.1.2019 – vermindering max. aantal schepenen - 1.1.2014 – elektronische terbeschikkingstelling notulen college - 31.12.2018 –uittredingsvergoeding - 1.1.2014 – elektronische terbeschikkingstelling notulen AGB’s - 1.1.2019 –vermindering aantal leden districtscollege

×