Openbaarheid van bestuur in zwijndrecht

948 views

Published on

Presentatie bij de interne opleiding Openbaarheid van bestuur op 4 en 25 juni 2013

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
948
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
76
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Openbaarheid van bestuur in zwijndrecht

 1. 1. Openbaarheid van bestuurin ZwijndrechtInterne opleidingdinsdag 4 juni 2013dinsdag 25 juni 2013
 2. 2. Definitie openbaarheid van bestuurOpenbaarheid van bestuur is het algemeen rechtsbeginsel dat stelt datde burger het recht heeft te weten hoe de overheid werkt.Dit beginsel is intussen in de wetgeving van meerdere landenuitgewerkt.
 3. 3. Belang van openbaarheid• Noodzakelijke basis voor inspraak en deelname aan debesluitvorming• Controle op de beleidsverantwoordelijken• Bescherming van de rechten van het individu
 4. 4. BegrippenkaderDe verplichting die op deoverheid rust om aanhet publiek informatie teverstrekkenEen rechtstoestandwaarin informatie of eendocument zich bevindt
 5. 5. Soorten openbaarheidSoort VoorbeeldOpenbaarheid van de zittingen GemeenteraadOpenbaarheid van procedures Openbaar onderzoekOpenbaarheid van documenten Openbaarheid van bestuur
 6. 6. Openbaarheid als rechtstoestandOpenbaarheid van bestuur is een juridische toestandwaarin een bestuursdocument zich bevindt.• Openbaarmaking kan uitgesteld worden• Geheimhouding is een tijdelijke toestand
 7. 7. Toegang voor raadsledenGemeenteraad
 8. 8. Toegang voor raadsledenGeregeld door het gemeentedecreet (art. 30)1. De gemeenteraadsleden hebben het recht van inzage in alle dossiers, stukken en akten diehet bestuur van de gemeente betreffen. De gemeenteraadsleden kunnen een afschrift verkrijgenvan die dossiers, stukken en akten. De vergoeding die eventueel wordt gevraagd voor hetafschrift, mag in geen geval meer bedragen dan de kostprijs.2. De gemeenteraadsleden mogen alle instellingen en diensten bezoeken die de gemeenteopricht en beheert.3. De gemeenteraad bepaalt bij huishoudelijk reglement de voorwaarden voor het inzagerechten het recht van afschrift, en de voorwaarden voor het bezoekrecht aan de instellingen endiensten die de gemeente opricht en beheert.4. De gemeenteraadsleden, alsmede alle andere personen die krachtens de wet of het decreetde besloten vergaderingen van de gemeenteraad bijwonen, zijn tot geheimhouding verplicht.Dit artikel doet geen afbreuk aan de mogelijkheid van strafrechtelijke vervolging van degemeenteraadsleden, alsmede van alle andere personen, vermeld in het eerste lid, wegensschending van het beroepsgeheim, overeenkomstig artikel 458 van het Strafwetboek. »;5. Het inzagerecht en het bezoekrecht van de gemeenteraadsleden, als vermeld in 1, 2 en3, geldt eveneens voor de autonome gemeentebedrijven van de gemeente.
 9. 9. Toegang voor raadsledenHuishoudelijk reglement van de gemeenteraad (art. 8)1. Recht van inzage in alle dossiers, stukken en akten die het bestuurvan de gemeente betreffen.Schending van het beroepsgeheim-> strafrechterlijke vervolging-> aansprakelijkheid2. Aantal stukken zonder voorafgaande aanvraag tijdens kantooruren3. Aantal stukken via de gemeentesecretaris4. Niet van gemeentelijk belang: aan te vragen via gemeentesecretaris– Niet: stukken zonder gemeentelijk belang (vb. bevolkingsregister)– Niet: documenten die niet af zijnBeslissing binnen 8 dagenInzage moet binnen de week volgend op de kennisname van debeslissing5. Afschrift altijd schriftelijk bij de gemeentesecretaris
 10. 10. Toegang voor raadsledenOCMW
 11. 11. Toegang voor raadsledenGeregeld door het OCMW-decreet (art. 30)1. De leden van de raad voor maatschappelijk welzijn hebben het recht van inzage in alledossiers, stukken en akten die het bestuur van het openbaar centrum voor maatschappelijkwelzijn betreffen. De leden van de raad voor maatschappelijk welzijn kunnen, behalve voor dedossiers die betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer van cliënten van het openbaarcentrum voor maatschappelijk welzijn of hun onderhoudsplichtigen, een afschrift verkrijgen vandie dossiers, stukken en akten. De vergoeding die eventueel wordt gevraagd voor hetafschrift, mag in geen geval meer bedragen dan de kostprijs.2. De leden van de raad voor maatschappelijk welzijn mogen alle instellingen en diensten bezoekendie het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn opricht en beheert.3. De raad voor maatschappelijk welzijn bepaalt bij huishoudelijk reglement de voorwaarden voorhet inzagerecht en het recht van afschrift, en de voorwaarden voor het bezoekrecht aan deinstellingen en diensten die het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn opricht enbeheert.4. De leden van de raad voor maatschappelijk welzijn, alsmede alle andere personen, die krachtensde wet of het decreet de besloten vergaderingen van de raad voor maatschappelijk welzijn, hetvast bureau en de bijzondere comités bijwonen, zijn tot geheimhouding verplichtDit artikel doet geen afbreuk aan de mogelijkheid van strafrechtelijke vervolging van de ledenvan de raad voor maatschappelijk welzijn, alsmede van alle andere personen, vermeld in heteerste lid, wegens schending van het beroepsgeheim, overeenkomstig artikel 458 van hetStrafwetboek.
 12. 12. Toegang voor raadsledenHuishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijnArt. 10. - 1. - De raadsleden hebben het recht van inzage in alle dossiers, stukken en akten die hetbestuur van het OCMW betreffen.• Persoonlijke notities van personeelsleden behoren niet tot de dossiers, stukken en akten vanhet bestuur van het OCMW.• De raadsleden richten hun vraag tot inzage aan de secretaris die uiterlijk binnen de acht dagende inzage zal organiseren.2. - De leden van de raad voor maatschappelijk welzijn kunnen, met uitzondering van de dossiersdie betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer een afschrift krijgen van de akten enstukken betreffende het bestuur van het OCMW.• De raadsleden doen hun aanvraag tot het verstrekken van een afschrift via de OCMW-secretaris.• De gemotiveerde beslissing van de secretaris tot weigering van het verstrekken van een afschriftmoet uiterlijk acht werkdagen na ontvangst van de aanvraag aan het betrokken raadslid wordenmeegedeeld.
 13. 13. Toegang voor raadsledenHuishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijnArt. 10. - 3. - De leden van de raad voor maatschappelijk welzijn hebben het recht de instellingen endiensten die het OCMW opricht en beheert, te bezoeken.Om de secretaris in de mogelijkheid te stellen het bezoekrecht praktisch te organiseren, delen deraadsleden minstens acht werkdagen vooraf schriftelijk mee welke instelling of dienst zij willenbezoeken en op welke dag en op welk uur.• Tijdens het bezoek van een instelling of dienst moeten de raadsleden passief optreden.Raadsleden hebben geen inspectierecht en kunnen als individu geen onderrichtingen geven aanhet OCMW-personeel.
 14. 14. Elke overheid een eigen regeling• Federale wet van 11 april 1994• Vlaams decreet van 26 maart 2004• Brusselse ordonnantie van 30 maart 1995
 15. 15. Decreet openbaarheid26 maart 2004Geldt onder meer voor• Vlaams Parlement• Diensten en instellingen Vlaamse overheid• Gemeenten, provincies en intergemeentelijkeverenigingen• Vzw’s met meer dan 50 % overheid• OCMW’s• Polderbesturen en kerkfabrieken
 16. 16. Soorten openbaarheid• Actieve openbaarheidDe overheid neemt het initiatief• Passieve openbaarheidDe burger neemt het initiatief en vraagt om toegang totbestuursdocumenten
 17. 17. Actieve openbaarheidAlgemeen principeElke instantie heeft de verplichting de bevolkingsystematisch, correct, evenwichtig, tijd en op verstaanbare wijze voorte lichten over haar beleid, regelgeving en dienstverlening en over derechten die de bevolking krijgt door dit decreet.
 18. 18. Actieve openbaarheidGezamenlijk wegwijsbestand• Verplichting voor de Vlaamse overheid• Er wordt een gezamenlijk bestand met wegwijs- eneerstelijnsinformatie van en over de bestuursinstantiesuitgebouwd.• De wegwijsinfo geeft aan waar men terecht kan voormeer informatie over een onderwerp, behandeling vaneen probleem of administratieve procedure.
 19. 19. Actieve openbaarheidGezamenlijk wegwijsbestand• Vrij en gratis toegankelijk, zowel digitaal als via deloketten van de betrokken bestuursinstanties.In afwachting publiceren provincies en gemeenten eendocument met de beschrijving van de bevoegdheden ende interne organisatie.• Ter beschikking van ieder die erom vraagt.
 20. 20. Actieve openbaarheid
 21. 21. Actieve openbaarheidAanstelling van een communicatieambtenaar• De Vlaamse regering stelt een communicatieambtenaaraan bij elk Vlaams ministerie.• De provincieraad, de gemeenteraad en de raad voormaatschappelijk welzijn stellen, ieder wat henbetreft, een communicatieambtenaar aan.
 22. 22. Actieve openbaarheidTaken van de communicatieambtenaar• Voorbereiding en realisatie van het communicatiebeleid• Stimuleren, coördineren en begeleiden van decommunicatie van hun bestuur• Zij hebben de opdracht de bevolking en specifiekedoelgroepen voor te lichten over het beleid, overspecifieke beslissingen die op hen betrekking hebben enover de dienstverlening.
 23. 23. Actieve openbaarheidVerplichte vermelding bij briefwisseling• Elke briefwisseling die uitgaat van eenbestuursinstantie, bevat de naam, de hoedanigheid, hetadres en het telefoonnummer van de persoon die meerinlichtingen kan verstrekken over het dossier.
 24. 24. Passieve openbaarheid• Definities• Basisprincipes en uitzonderingen• Aanvraagprocedure• Beroepsprocedure
 25. 25. Bestuursdocument• De drager, in welke vorm ook van informatie waarovereen instantie beschikt– De drager, niet de informatie op zich– In welke vorm ook, dus papier, maar ook cd, dvd, opnamen …– Waarover een instantie beschikt, dus enkel bestaandedocumenten
 26. 26. BasisprincipeDe instantie is verplicht aan ieder natuurlijk persoon,rechtspersoon of groepering die erom verzoekt degewenste bestuursdocumenten openbaar te maken door– Er inzage in te verlenen– Er uitleg over te verschaffen– Er een afschrift van te overhandigen
 27. 27. Formele uitzonderingenDe instanties mogen een aanvraag afwijzen• Als de aanvraag kennelijk onredelijk blijkt• Als de aanvraag op te algemene wijze geformuleerd is• Als de aanvraag betrekking heeft opbestuursdocumenten die niet af of onvolledig zijn.
 28. 28. Gedeeltelijke openbaarmakingEen bestuursdocument wordt gedeeltelijk openbaargemaakt als informatie waarop een uitzondering vantoepassing is…of waarvoor de verplichting geldt inzake hetaantonen van het belang… samen met andere informatie ineen bestuursdocument vervat zit, en het mogelijk is omgenoemde informatie te scheiden van de andereinformatie.
 29. 29. Gedeeltelijke openbaarmaking• De instantie vermeldt uitdrukkelijk in haar beslissing dateen bestuursdocument slechts gedeeltelijk magopenbaar gemaakt worden.• Ze geeft in de mate van het mogelijke aan op welkeplaatsen informatie werd weggelaten en op grond vanwelke bepaling.
 30. 30. Absolute uitzonderingen(niet voor milieu-informatie)De instanties wijzen een aanvraag tot openbaarmakingaf als ze afbreuk doet aan:1. Een geheimhoudingsverplichting, vastgesteld inaangelegenheden waarvoor de gemeenschap of hetgewest bevoegd is.2. De bescherming van de persoonlijke levenssfeer, tenzijde betrokken persoon met de openbaarmaking instemt.3. Het geheim van de beraadslagingen van de Vlaamseregering, van de organen van het Vlaams Parlement ofaan het bij wet of decreet bepaalde geheim van deberaadslagingen van gemeenten, OCMW’s, provincies…
 31. 31. Absolute uitzonderingen(niet voor milieu-informatie)De instanties wijzen een aanvraag tot openbaarmakingaf voor bestuursdocumenten:4. Die uitsluitend voor strafvordering of vordering van eenadministratieve sanctie werden opgesteld.5. Die uitsluitend voor de mogelijke toepassing vantuchtmaatregelen werden opgesteld.6. Met informatie door een derde verstrekt zonder dat hijdaartoe verplicht was en die hij uitdrukkelijk alsvertrouwelijk heeft bestempeld (tenzij hij instemt).
 32. 32. Relatieve uitzonderingen(niet voor milieu-informatie)Belang vanopenbaarheidAnder belang
 33. 33. Relatieve uitzonderingen(niet voor milieu-informatie)Belang vanopenbaarheidEconomisch, financieelof commercieel belangvan een instantie
 34. 34. Relatieve uitzonderingen(niet voor milieu-informatie)Belang vanopenbaarheidVertrouwelijk karakterinternationale betrekkingenVlaams Gewest of Gemeenschap
 35. 35. Relatieve uitzonderingen(niet voor milieu-informatie)Belang vanopenbaarheidVertrouwelijk karaktervan commerciële enindustriële informatie
 36. 36. Relatieve uitzonderingen(niet voor milieu-informatie)Belang vanopenbaarheidBurgerlijke en administratiefrechtsgeding enmogelijkheid eerlijk proces
 37. 37. Relatieve uitzonderingen(niet voor milieu-informatie)Belang vanopenbaarheidVertrouwelijkheid vanhandelen voorhandhaving, interneaudit, politieke besluitvorming
 38. 38. Relatieve uitzonderingen(niet voor milieu-informatie)Belang vanopenbaarheidOpenbare orde enveiligheid
 39. 39. PAUZE
 40. 40. Milieu-informatie• Ruimere openbaarheid -> bescherming van het milieu• Absolute uitzonderingen worden relatieveuitzonderingen.
 41. 41. Relatieve uitzonderingenmilieu-informatieBelang vanopenbaarheidBeschermingpersoonlijke levenssfeer(tenzij instemming)
 42. 42. Relatieve uitzonderingenmilieu-informatieBelang vanopenbaarheidHet geheim van deberaadslagingen
 43. 43. Relatieve uitzonderingenmilieu-informatieBelang vanopenbaarheidDocumenten opgesteldvoor strafvordering ofadministratieve sanctie
 44. 44. Relatieve uitzonderingenmilieu-informatieBelang vanopenbaarheidVrijwillig verstrektevertrouwelijke informatie(tenzij instemming)
 45. 45. Relatieve uitzonderingenmilieu-informatieBelang vanopenbaarheidOpgesteld voortuchtmaatregel, zolangde mogelijkheid van detuchtmaatregel bestaat
 46. 46. Relatieve uitzonderingenmilieu-informatieBelang vanopenbaarheidVertrouwelijk karaktervan internationalebetrekkingen
 47. 47. Relatieve uitzonderingenmilieu-informatieBelang vanopenbaarheidVrijwaren van eengelegitimeerdeconomisch belang(tenzij instemming)
 48. 48. Relatieve uitzonderingenmilieu-informatieBelang vanopenbaarheidRechtspleging of demogelijkheid om eeneerlijk proces te krijgen
 49. 49. Relatieve uitzonderingenmilieu-informatieBelang vanopenbaarheidVertrouwelijkheid van hethandelen van een milieu-instantie, indien noodzakelijkvoor handhaving, audit ofbesluitvorming
 50. 50. Relatieve uitzonderingenmilieu-informatieBelang vanopenbaarheidOpenbare orde en veiligheid
 51. 51. Informatie m.b.t. emissies in hetmilieuUitzonderingen niet van toepassing (dus wel openbaarheid)1 de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, tenzij de betrokken persoon met deopenbaarmaking instemt;2 het geheim van de beraadslagingen van de Vlaamse regering en van de verantwoordelijkeoverheden die ervan afhangen, het geheim van de beraadslagingen van de organen van het VlaamsParlement, evenals het bij wet of decreet bepaalde geheim van de beraadslagingen van de organenvan de instanties, genoemd in artikel 4, 1, 3 tot 10 ;5 de bescherming van de informatie die door een derde werd verstrekt zonder dat hij daartoeverplicht werd en die hij uitdrukkelijk als vertrouwelijk heeft bestempeld, tenzij die persoon met deopenbaarmaking instemt;7 het vertrouwelijk karakter van commerciële en industriële informatie, wanneer deze informatiebeschermd wordt om een gelegitimeerd economisch belang te vrijwaren, tenzij degene van wiede informatie afkomstig is, met de openbaarheid instemt;9 de vertrouwelijkheid van het handelen van een milieu-instantie, voor zover dievertrouwelijkheid noodzakelijk is voor de uitoefening van de administratieve handhaving, deuitvoering van een interne audit of de politieke besluitvorming;11 de bescherming van het milieu waarop de informatie betrekking heeft.
 52. 52. Recht op aanvullen/verbeterenAls iemand vaststelt dat een bestuursdocument onjuiste ofonvolledige informatie over hem bevat, kan hij debevoegde instantie verplichten de informatie te verbeterenof aan te vullen, als hij de nodige bewijsstukken kanvoorleggen.Verbeteren of aanvullen is kosteloos.
 53. 53. Aanvraagprocedure• Schriftelijkbrief, fax, e-mail, formulier, persoonlijk overhandigd• Vermeldingen– Aangelegenheid waarover het gaat, indien mogelijk vermeldingvan de documenten.– De voorkeur voor de vorm waarin het document wordtaangeboden– Naam en correspondentieadres van de aanvrager
 54. 54. Aanvraagprocedure• De aanvrager moet niet meedelen waarvoor hij hetdocument of de informatie wil gebruiken.• De aanvrager moet geen belang aantonen, tenzij voorinformatie van persoonlijke aard.• Bij informatie van persoonlijke aard moet de aanvrageraantonen dat hij persoonlijk in zijn rechtssituatie wordtgeraakt door de informatie.
 55. 55. Aanvraagprocedure• De aanvraag is gericht aan de instantie die over hetbestuursdocument beschikt of het in een archief heeftneergelegd.– Beschikken ≠ auteur van– Archief (bv. Rijksarchief)• De aanvraag kan ook gericht worden aan decommunicatieambtenaar.• De instantie noteert de aanvraag onmiddellijk in eenregister, met de datum van ontvangst. Het register isopenbaar.
 56. 56. Bevoegdheid• Wie beslist over de aanvraag• Per instantie bepaalt in het decreet. Meestal deleidinggevende op administratief niveau:– Vlaamse overheid: bevoegd leidinggevend personeelslid– Gemeenten en OCMW: secretaris– Provincie: griffier
 57. 57. Behandeling• Termijn:– Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vijftien kalenderdagen.– Als informatie moeilijk te verzamelen is, of moeilijk opuitzonderingen te onderzoeken, kan termijn verlengd worden tot30 kalenderdagen.• Schriftelijk, per fax of per e-mail• Als de aanvraag wordt afgewezen op grond van artikel11, 2 (document is niet af of onvolledig) vermeldt debeslissing welke instantie verantwoordelijk is voor deafwerking van het bestuursdocument en de geschattetermijn voor de voltooiing ervan.
 58. 58. Toestemming van derdenAls de openbaarheid wordt afgewezen om een belang vanderden te vrijwaren, neemt de instantie contact op met debetrokkenen om toestemming te vragen om alsnogtoegang te krijgen tot het gevraagde bestuursdocument.
 59. 59. Uitvoering• Binnen 30 kalenderdagen na aanvraag (45 bijverlenging)– Afschrift– Inzage– Uitleg• Inzage op plaats en tijdstip na overleg.• Inzage onder redelijke omstandigheden en metvoldoende tijd.
 60. 60. Kosten• Inzage en uitleg zijn kosteloos• Afschriften mogen aangerekend worden op basis vaneen redelijke kostprijs. Wel kopieerkosten, niet uurloon.• De via deze procedure verkregen bestuursdocumentenmogen niet voor commerciële doeleinden verspreid ofgebruikt worden.
 61. 61. Beroepsprocedure• Beroep kan na weigering of na verstrijken van termijn.• Schriftelijk binnen 30 kalenderdagen na:– De dag van het versturen van de beslissing– De dag na het verstrijken van de termijn
 62. 62. Beroepsprocedure• Gericht aan:Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatieAfdeling openbaarheid van bestuurDepartement Diensten voor het Algemeen RegeringsbeleidBoudewijnlaan 30, bus 201000 Brusselopenbaarheid@vlaanderen.be• Beroepsinstantie publiceert jaarverslag met alleberoepen.• Jaarverslagen en beslissingen zijn online beschikbaarwww.vlaanderen.be/openbaarheid
 63. 63. Hergebruik overheidsinformatie• Basis: Europese richtlijn van 17 november 2003• Harmoniseren van nationale voorschriften en praktijken• Invalshoek is economisch– Toegang tot overheidsinformatie is van belang voor deeconomische groei en de werkgelegenheid.– Basis voor informatiediensten met toegevoegdewaarde, geproduceerd door ondernemingen.– Tot stand brengen van interne Europese markt– Ondernemingen beter in staatstellen om de mogelijkheden vanoverheidsinformatie te benutten.
 64. 64. Hergebruik overheidsinformatieOpenbare instanties moeten hergebruik niettoestaan, maar als ze het doen gelden minimale Europeseregels.Elke instantie bepaalt autonoom of ze debestuursdocumenten waarover ze beschikt, vrijgeeft voorhergebruik.Documenten die een instantie vrijgeeft, kunnen zowel voorcommerciële als niet-commerciële doeleinden wordenhergebruikt.
 65. 65. Hergebruik overheidsinformatie• Instanties en bestuursdocumenten gedefinieerd zoals indecreet openbaarheid, maar met talrijke uitzonderingen.– Publieke omroepen– Scholen en universiteiten– Onderzoeksinstellingen– Bibliotheken– Orkesten– Theaters
 66. 66. Hergebruik overheidsinformatie• Instanties moeten bestuursdocumenten zo veel mogelijkelektronisch ter beschikking stellen.• De overheid mag een vergoeding vragen voorhergebruik. Zo kan ze een deel van deinvesteringskosten reduceren.• Voorwaarden opleggen kan, bv via licentieovereenkomst• Exclusiviteit niet mogelijk• Procedure zelfde als bij openbaarheid
 67. 67. DE PROCEDUREAanvraag toegang tot bestuursdocumenten
 68. 68. De burger doet een aanvraag• Via de post• Via de website naar communicatiedienst• Via e-mail• Telefonisch• MondelingSchriftelijk laten aanvragen
 69. 69. Beoordeling doorcommunicatiedienst• Registratie• Is het document in ons bezit?• Welke procedure wordt gebruikt (raadsleden)?• Gelden er uitzonderingen?– Formele– Absolute– Relatieve• Gaat het om milieu-informatie?• Moeten we zelf toelatingen vragen?• Bestaat het document in de gevraagde vorm (digitaal)?-> advies aan gemeentesecretaris
 70. 70. Beslissing en uitvoeringBeslissinggemeentesecretarisOpenbaarheidBrief/mail metdocumenten ofafspraak inzageGeen openbaarheidBrief/mail metgemotiveerdeweigering envermeldingberoepsmogelijkheid
 71. 71. OPENBAAR OFNIET OPENBAAREen kleine oefening
 72. 72. Oefening 1Geachte burgemeesterGeachte schepenenIk treed op als juridisch raadsman van mijn cliënt, de heer Frans Tappers, Dorpstraat 45 te Aartselaar. De heer Tappersheeft reeds tweemaal deelgenomen aan een aanbestedingsdossier voor de levering van dranken aan de cafetaria vande gemeentelijk sporthal van uw gemeente. Ondanks zijn scherpe prijszetting heeft mijn cliënt telkenmale moetenvernemen dat de opdracht aan een andere leverancier, de bvba T. Ooghangers en Zonen werd gegund, die bovendiende buurman is van de schepen voor Handel en Lokale Economie. Onnodig u te zeggen dat mijn cliënt bepaaldevermoedens heeft over het verloop van deze gunningen.Omdat de opdracht voor het leveren van dranken aan de cafetaria van het gemeentelijk zwembad binnenkort opnieuwwordt aanbesteed, wens ik in naam van mijn cliënt een afschrift te ontvangen van volgende documenten:De offertes die de bvba T. Ooghangers sinds 2002 indiende voor de levering van dranken aan de cafetarias van desporthal en het zwembad;De gunningsbesluiten die het college van burgemeester en schepenen nam voor deze overheidsopdrachten;De adviezen en beoordelingen van de leidende ambtenaar van deze aanbestedingsdossiers.Ik reken op een correcte, volledige en tijdige uitvoering van deze aanvraag en mij in staat stelt mijn rechten alsraadsman uit te oefenen zoals bepaald in het decreet openbaarheid van bestuur van 26 maart 2004.Met de meeste hoogachtingMr L. Astigaardjurist
 73. 73. Oefening 2Aan de stedenbouwkundige ambtenaarGeachte heerBeste JanKun je mij – liefst vandaag nog – (druk, druk druk) een kopie bezorgen van deplannen van het nieuwe zwembad? Volgens het decreet openbaarheid vanbestuur zou dat geen probleem mogen zijn.Ik bel je straks even.Beste groetenPaul Oliticusgemeenteraadslid
 74. 74. Oefening 3BesteIk wil graag gebruik maken van mijn rechten volgens het decreet openbaarheidvan bestuur.Gelieve mij per kerende de lijst te bezorgen van de onbebouwde percelen inuw gemeente evenals kopies van de stedenbouwkundige vergunningen diesinds 1 januari 2000 werden afgeleverd.Met vriendelijke groetenVictor Ervelend
 75. 75. Oefening 4BesteGelieve mij kopies te bezorgen van de bezwaarschriften bij het openbaaronderzoek voor de stedenbouwkundige vergunning voor de verbouwing van dewoning met adres Kerkstraat 52.Ik ontvang ook graag een afschrift van eventuele toekomstige bezwaren bij ditdossier.Vriendelijke groetenBernard Eujegast

×