Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Санхүүгийншинжилгээ   Санхүүгийн менежмент хичээл        Багш: А.Гэлэгжамц   2009 он
Шийдвэр гаргалтын үндсэн    хэсгүүдХөрөнгө              Санхүүжилторуулалт      Үйл ажиллагаа
Хөрөнгө оруулалтын сегментҮндсэн үзүүлэлтүүд:          Үндсэн стратеги:•Өнөөгийн үнэ цэнэ           •К...
Үйлдвэрлэлийн ү.а-ы сегментҮндсэн үзүүлэлтүүд:      Үндсэн стратеги:•Ү.А-ы харьцаа         •Нөөцүүдийн ашигл...
Санхүүжилтийн сегментҮндсэн үзүүлэлтүүд:        Үндсэн стратеги:•Хувьцааны нэгжид ноогдох ашиг   •Ашгийн хуваари...
Санхүүгийн тайлангууд1.Орлогын тайлан2.Тайлан тэнцэл3.Хуримтлагдсан ашгийн тайлан4.Мөнгөн урсгалын тайлан
Орлогын тайланОрлогын тайлан нь тодорхойхугацааны туршид явуулсанүйл ажиллагааны үр дүнгилэрхийлнэ.
Орлогын тайлантай холбоотой санхүүгийн     удирдлагын асуудлууд1. Борлуулалтын орлого түүний хэлбэлзэл, эрсдлийн түвш...
Тайлан балансТайлан   тэнцэл  ньхугацааны тодорхой нэгагшин дахь компанийнхөрөнгө,   санхүүгийнбайдлыг харуулна.
Тайлан тэнцэлтэй холбоотой санхүүгийн     удирдлагын асуудлууд1. Компанийн капиталын бүтэц ямар байна вэ?2. Компанийн...
Хуримтлагдсан ашгийн тайланХуримтлагдсан   ашгийн   тайландтайлант үеийн эхний хуримтлагдсанашгийн хэмжээ, тухайн тай...
Мөнгөн урсгалын тайланМөнгөн урсгалын тайлан ньтухайн тайлант хугацааны туршидгарсан үйл ажиллагааны, хөрөнгөоруулалтын, с...
Санхүүгийн тайлангийн уялдаа холбооТайлангийн                 Тооцоолох арга зүй төрлүүдОрлогын тайлан  ...
Санхүүгийн тайлангийн     шинжилгээ1. Харьцааны шинжилгээ2. Харьцааны нэгдсэн шинжилгээ3. Индексчлэн болон хувиар тоо...
1. Харьцааны шинжилгээКомпанийн үйл ажиллагааны түвшинг шинжилжүнэлэхийн   тулд   санхүүгийн    харьцаакоэффициент...
1. Харьцааны шинжилгээa. Санхүүгийн тогтвортой байдлын шинжилгээb. Төлбөрийн чадварын шинжилгээc. Үйл ажиллагааны идэвхжил...
ХК-ийн нэр, код         “............." ХКГаргасан хувьцаа        3.479.320Гүйцэтгэх захирлын тоо     ...
Үргэлжлэл...     Санхүүгийн үзүүлэлтүүд    2000      2001      2002      2003      2004    ...
Сургалтын өгөгдөл - Орлогын тайлан       ОРЛОГЫН ТАЙЛАН         2000     2001     2002   2003 ...
Үргэлжлэл...       ОРЛОГЫН ТАЙЛАН            2000     2001     2002     2003    2004  ...
1-а. Санхүүгийн тогтвортой байдлын шинжилгээБизнесийн байгууллагуудын хөрөнгийн эх үүсвэрийнхэмжээ, бүтэц бүрэлдэхүүн, түү...
1. Бие даалтын кэоффициент     Санхүүгийн үзүүлэлтүүд - БАЛАНС         2002               ОРЛОГ...
2. Зохицуулалтын коэффициент     Санхүүгийн үзүүлэлтүүд - БАЛАНС         2002              ОРЛО...
3. Өөрийн ба гадаад капиталын харьцаа     Санхүүгийн үзүүлэлтүүд - БАЛАНС         2002            ...
4. Гадны капиталын хувийн жин     Санхүүгийн үзүүлэлтүүд - БАЛАНС         2002              ОРЛ...
5. Байнгын капиталын бүтэц     Санхүүгийн үзүүлэлтүүд - БАЛАНС         2002              ОРЛОГЫ...
6. Гадны капиталын бүтэц     Санхүүгийн үзүүлэлтүүд - БАЛАНС         2002               ОРЛОГЫН...
1-b. Төлбөрийн чадварын шинжилгээЗЗ-ийн нөхцөлд пүүс компаниудын зээлтөлөх чадварыг зайлшгүй үнэлэх, түүнчлэнсанхүүгийн  ...
Үргэлжлэл... Үйлдвэр,  пүүс  компаниудын  бэлэн мөнгөний   үлдэгдэлтэй   холбоотой харьцуулалтыг   хийх  ...
Үргэлжлэл... Харин төлбөрийн чадварын түгээмэл ашиглагддаг хоёр харьцаа байна. Үүнд:   Хурдан хөрвөх харьцаа:   Бэлэ...
Үргэлжлэл... Өр төлбөх чадварын талаар хийсэн дүгнэлтийг ашигласан хоёр харьцааг дараах байдлаар тодорхойлов. Үүнд:  ...
1-с. Үйл ажиллагааны идэвхжилийн шинжилгээ1. Эргэлтийн хөрөнгийн эргэцийн шинжилгээ2. Ашигт ажиллагааны шинжилгээЭргэц нь ...
1.  Эргэлтийн хөрөнгийн эргэцийн шинжилгээ   Авлагын эргэц /удаа/:       Борлуулалтын орлого        Авлагы...
Үргэлжлэл...   Эргэлтийн хөрөнгийн эргэц /удаа/:          Борлуулалтын орлого        Эргэлтийн хөрөнгий...
Үргэлжлэл...   Өглөгийн эргэц /удаа/:        Зээлээрх худ.авалт        Өглөгийн дундаж    =?   Өглө...
Хөрөнгө, капиталын ачаалал...   Үндсэн хөрөнгийн ачаалал:            Борлуулалт       Үндсэн хөрөнгийн...
2.  Ашигт ажиллагааны шинжилгээ   Борлуулалтын ашигт ажиллагаа:       Борлуулалтын ашиг      Борлуулалтын о...
1-d. Зах зээлийн идэвхжилийн шинжилгээБизнесийн байгууллагууд үйл ажиллагаа өргөтгөх, санхүүгийннэмэлт эх үүсвэр олж авах ...
1.  Ашигт ажиллагааны үзүүлэлтүүд:   А. Хувьцаа эзэмшигчдийн өмчийн өгөөж:    Энэ кэоффициент нь хувьцаа эзэмшигчдий...
Үргэлжлэл...    Мөн хөрөнгийн өгөөжийг харуулдаг чухал кэоффициентүүдын    томъёололтой холбогдуулан хувьцаа эзэмш...
2.  Ашгийн хуваарилалтын үзүүлэлтүүд:   А. Хувьцааны нэгжид ноогдох ноогдол ашиг:    Энэ кэоффициент нь хувьцаа эзэм...
Үргэлжлэл...   В. Ноогдол ашгийн олгосон хувь хэмжээ:    Энэ кэоффициент нь тухайн цэвэр ашгийнхаа хэдэн хувийг   ...
2.  Зах зээлийн тодорхойлогч үзүүлэлтүүд:   А. Үнэ ашгийн харьцаа (P/E):    Үнэ ашгийн харьцаа нь зах зээлийн компа...
Үргэлжлэл...   В. Мөнгөн гүйлгээний харьцаа:    Энэ үзүүлэлт нь тухайн компанийн хөрөнгө оруулалтын    боломжийн...
2. Харьцааны нэгдсэн   шинжилгээa. Шинжилгээний  Du Pont загварb. Нэгдсэн чиг  хандлагын  шинжилгээ
Үргэлжлэл...        Эх сурвалж: http://www.valueline.com
Эх сурвалж: http://www.valueline.com
Эх сурвалж: http://www.valueline.com
Эх сурвалж: http://www.valueline.com
Эх сурвалж: http://www.valueline.com , FEBRUARY 2 7 , 2 0 0 9
Эх сурвалж: http://www.valueline.com , FEBRUARY 2 7 , 2 0 0 9
Эх сурвалж: http://www.valueline.com , FEBRUARY 2 7 , 2 0 0 9
3. Индексчлэн болон хувиар тооцох арга
3а. Индексчлэн тооцох арга       Санхүүгийн үзүүлэлтүүд   2000   2001    2002    2003    2004    2...
3b. Хувиар тооцох арга                   2004   2005         Дундаж        ХӨРӨНГӨ  ...
Үргэлжлэл...         3b. Хувиар тооцох арга   ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗЭМШИГЧДИЙН     2004   2005        Ду...
4. Хугарлын цэгийн шинжилгээ
Санхүүгийн хүндрэлийн оношлох нь       Altman-ы Z оношлогооZ = 1.2 x1 + 1.4 x2 + 3.3 x3 + 0.6 x4 + 0.99 x5Z = санхүү...
Санхүүгийн хүндрэлийн оношлох нь               Altman-ы Z оношлогоо        СаарчАюул      байга...
Санхүүгийн шинжилгээ /санхүүгийн тайлангийн шинжилгээ, харьцаа, санхүүгийн хүндрэлийг оношлох ... гэх мэт/ http://gelegjam...
Санхүүгийн шинжилгээ /санхүүгийн тайлангийн шинжилгээ, харьцаа, санхүүгийн хүндрэлийг оношлох ... гэх мэт/ http://gelegjam...
Санхүүгийн шинжилгээ /санхүүгийн тайлангийн шинжилгээ, харьцаа, санхүүгийн хүндрэлийг оношлох ... гэх мэт/ http://gelegjam...
Санхүүгийн шинжилгээ /санхүүгийн тайлангийн шинжилгээ, харьцаа, санхүүгийн хүндрэлийг оношлох ... гэх мэт/ http://gelegjam...
Санхүүгийн шинжилгээ /санхүүгийн тайлангийн шинжилгээ, харьцаа, санхүүгийн хүндрэлийг оношлох ... гэх мэт/ http://gelegjam...
Санхүүгийн шинжилгээ /санхүүгийн тайлангийн шинжилгээ, харьцаа, санхүүгийн хүндрэлийг оношлох ... гэх мэт/ http://gelegjam...
Санхүүгийн шинжилгээ /санхүүгийн тайлангийн шинжилгээ, харьцаа, санхүүгийн хүндрэлийг оношлох ... гэх мэт/ http://gelegjam...
Санхүүгийн шинжилгээ /санхүүгийн тайлангийн шинжилгээ, харьцаа, санхүүгийн хүндрэлийг оношлох ... гэх мэт/ http://gelegjam...
Санхүүгийн шинжилгээ /санхүүгийн тайлангийн шинжилгээ, харьцаа, санхүүгийн хүндрэлийг оношлох ... гэх мэт/ http://gelegjam...
Санхүүгийн шинжилгээ /санхүүгийн тайлангийн шинжилгээ, харьцаа, санхүүгийн хүндрэлийг оношлох ... гэх мэт/ http://gelegjam...
Санхүүгийн шинжилгээ /санхүүгийн тайлангийн шинжилгээ, харьцаа, санхүүгийн хүндрэлийг оношлох ... гэх мэт/ http://gelegjam...
Санхүүгийн шинжилгээ /санхүүгийн тайлангийн шинжилгээ, харьцаа, санхүүгийн хүндрэлийг оношлох ... гэх мэт/ http://gelegjam...
Санхүүгийн шинжилгээ /санхүүгийн тайлангийн шинжилгээ, харьцаа, санхүүгийн хүндрэлийг оношлох ... гэх мэт/ http://gelegjam...
Санхүүгийн шинжилгээ /санхүүгийн тайлангийн шинжилгээ, харьцаа, санхүүгийн хүндрэлийг оношлох ... гэх мэт/ http://gelegjam...
Санхүүгийн шинжилгээ /санхүүгийн тайлангийн шинжилгээ, харьцаа, санхүүгийн хүндрэлийг оношлох ... гэх мэт/ http://gelegjam...
Санхүүгийн шинжилгээ /санхүүгийн тайлангийн шинжилгээ, харьцаа, санхүүгийн хүндрэлийг оношлох ... гэх мэт/ http://gelegjam...
Санхүүгийн шинжилгээ /санхүүгийн тайлангийн шинжилгээ, харьцаа, санхүүгийн хүндрэлийг оношлох ... гэх мэт/ http://gelegjam...
Санхүүгийн шинжилгээ /санхүүгийн тайлангийн шинжилгээ, харьцаа, санхүүгийн хүндрэлийг оношлох ... гэх мэт/ http://gelegjam...
Санхүүгийн шинжилгээ /санхүүгийн тайлангийн шинжилгээ, харьцаа, санхүүгийн хүндрэлийг оношлох ... гэх мэт/ http://gelegjam...
Санхүүгийн шинжилгээ /санхүүгийн тайлангийн шинжилгээ, харьцаа, санхүүгийн хүндрэлийг оношлох ... гэх мэт/ http://gelegjam...
Санхүүгийн шинжилгээ /санхүүгийн тайлангийн шинжилгээ, харьцаа, санхүүгийн хүндрэлийг оношлох ... гэх мэт/ http://gelegjam...
Санхүүгийн шинжилгээ /санхүүгийн тайлангийн шинжилгээ, харьцаа, санхүүгийн хүндрэлийг оношлох ... гэх мэт/ http://gelegjam...
Санхүүгийн шинжилгээ /санхүүгийн тайлангийн шинжилгээ, харьцаа, санхүүгийн хүндрэлийг оношлох ... гэх мэт/ http://gelegjam...
Санхүүгийн шинжилгээ /санхүүгийн тайлангийн шинжилгээ, харьцаа, санхүүгийн хүндрэлийг оношлох ... гэх мэт/ http://gelegjam...
Санхүүгийн шинжилгээ /санхүүгийн тайлангийн шинжилгээ, харьцаа, санхүүгийн хүндрэлийг оношлох ... гэх мэт/ http://gelegjam...
Санхүүгийн шинжилгээ /санхүүгийн тайлангийн шинжилгээ, харьцаа, санхүүгийн хүндрэлийг оношлох ... гэх мэт/ http://gelegjam...
Санхүүгийн шинжилгээ /санхүүгийн тайлангийн шинжилгээ, харьцаа, санхүүгийн хүндрэлийг оношлох ... гэх мэт/ http://gelegjam...
Санхүүгийн шинжилгээ /санхүүгийн тайлангийн шинжилгээ, харьцаа, санхүүгийн хүндрэлийг оношлох ... гэх мэт/ http://gelegjam...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
Sanhuugiin tailangiin shinjilgee 2
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

82

Share

Download to read offline

Санхүүгийн шинжилгээ /санхүүгийн тайлангийн шинжилгээ, харьцаа, санхүүгийн хүндрэлийг оношлох ... гэх мэт/ http://gelegjamts.blogspot.com/ -оос үзнэ үү

Download to read offline

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Санхүүгийн шинжилгээ /санхүүгийн тайлангийн шинжилгээ, харьцаа, санхүүгийн хүндрэлийг оношлох ... гэх мэт/ http://gelegjamts.blogspot.com/ -оос үзнэ үү

 1. 1. Санхүүгийншинжилгээ Санхүүгийн менежмент хичээл Багш: А.Гэлэгжамц 2009 он
 2. 2. Шийдвэр гаргалтын үндсэн хэсгүүдХөрөнгө Санхүүжилторуулалт Үйл ажиллагаа
 3. 3. Хөрөнгө оруулалтын сегментҮндсэн үзүүлэлтүүд: Үндсэн стратеги:•Өнөөгийн үнэ цэнэ •Капиталын төсөвлөлт •Хөрөнгө оруулалтын төрлүүд •Өнөөгийн цэвэр үнэ цэнэ •Онцлох өөрчлөлт •Хөрөнгө оруулалтын өгөөжийн хувь •Х.О-ыг багасгах •Урсгал зардлын нөхөн төлөлт•Хөрөнгө оруулалтынөгөөжийн хувь •Хөрөнгө оруулалтын өгөөж
 4. 4. Үйлдвэрлэлийн ү.а-ы сегментҮндсэн үзүүлэлтүүд: Үндсэн стратеги:•Ү.А-ы харьцаа •Нөөцүүдийн ашиглалт •Хугарлын цэг •ЗЗ-ийн сонголт •Идэвхжилтийн үзүүлэлтүүд •Өрсөлдөх чадвар •Стандарт үзүүлэлтүүд •Үнийн стратеги •Зардлын ашигт байдал •Үйл ажиллагааны хөшүүрэг
 5. 5. Санхүүжилтийн сегментҮндсэн үзүүлэлтүүд: Үндсэн стратеги:•Хувьцааны нэгжид ноогдох ашиг •Ашгийн хуваарилалт•Хувьцааны нэгжид ноогдох мөнгөн •Хуваарилах ноогдол ашиггүйлгээ •Зээлдүүлэгчдэд төлөх хүү•Ноогдол ашгийн төлөлт •Хуримтлагдсан ашиг•Хүү төлөх чадвар •Капиталын бүтэц•Эзэмшигчийн өмчийн өгөөж •Өр төлбөрийн бүтэц•Өр төлбөр, өмчийн харьцаа •Эзний өмчийн бүтэц•Өр төлбөрийн ашиглалт •Санхүүгийн хөшүүрэг•Капиталын
 6. 6. Санхүүгийн тайлангууд1.Орлогын тайлан2.Тайлан тэнцэл3.Хуримтлагдсан ашгийн тайлан4.Мөнгөн урсгалын тайлан
 7. 7. Орлогын тайланОрлогын тайлан нь тодорхойхугацааны туршид явуулсанүйл ажиллагааны үр дүнгилэрхийлнэ.
 8. 8. Орлогын тайлантай холбоотой санхүүгийн удирдлагын асуудлууд1. Борлуулалтын орлого түүний хэлбэлзэл, эрсдлийн түвшин ямар байна вэ?2. Нийт ахиуц ашгийн түвшин ямар байна вэ?3. Байгуулсан хөрөнгийн элэгдэл үнэн зөв үү?4. Үйл ажиллагааны хөшүүргийн зэрэг ямар байна вэ?5. Компанийн бизнесийн эрсдлийн түвшин ямар байна вэ?6. Төлөхөөр тооцож төлөвлөж байгаа татварын хэмжээ ямар байна вэ?7. Өөрийн хөрөнгийн өгөөж ямар байна вэ?8. Компанийн ноогдол ашгийн бодлого ямар байвал зохистойвэ?
 9. 9. Тайлан балансТайлан тэнцэл ньхугацааны тодорхой нэгагшин дахь компанийнхөрөнгө, санхүүгийнбайдлыг харуулна.
 10. 10. Тайлан тэнцэлтэй холбоотой санхүүгийн удирдлагын асуудлууд1. Компанийн капиталын бүтэц ямар байна вэ?2. Компанийн капиталын өртөг ямар байна вэ?3. Компанийн ажлын капиталын санхүүжилтийн бодлого ямар байна вэ?4. Капиталын төсөвлөлтийн шийдвэрийг хэн гаргах вэ?5. Үнэт цаасны хөрөнгө оруулалтын шинжилгээг хэрхэн хийх вэ?6. Мөнгөний удирдлагын үр ашиг ямар байна вэ?7. Авлагын удирдлага ба бодлогын үр ашиг ямар байна вэ?8. Компанийн бараа материалын удирдлага, бодлого ямар байна вэ?
 11. 11. Хуримтлагдсан ашгийн тайланХуримтлагдсан ашгийн тайландтайлант үеийн эхний хуримтлагдсанашгийн хэмжээ, тухайн тайлантхугацааны үйл ажиллагааны үрдүнгээс бий болсон цэвэр ашиг, түүнээсноогдол ашигт хуваарилсан байдал батайлант хугацааны эцсийнхуримтлагдсан ашгийн үлдэгдлийгтусгана.
 12. 12. Мөнгөн урсгалын тайланМөнгөн урсгалын тайлан ньтухайн тайлант хугацааны туршидгарсан үйл ажиллагааны, хөрөнгөоруулалтын, санхүүгийн мөнгөнурсгалуудыг тодорхойлж тухайнхугацаанд мөнгөн хөрөнгөндгарсан өөрчлөлтийг илэрхийлнэ.
 13. 13. Санхүүгийн тайлангийн уялдаа холбооТайлангийн Тооцоолох арга зүй төрлүүдОрлогын тайлан Цэвэр ашиг=Орлого-Зардал+Ашиг-АлдагдалХур.ашиг.тайлан Хуримтлагдсан ашиг/эцсийн/=Хуримтлагдсан ашиг/эхний/ +Цэвэр ашиг-Зарласан ноогдол ашгийн дүнХувь.эзэм.өмийн Хувь нийлүүлсэн капитал/эцсийн/=ХНК/эхний/+Цэвэртайлан ашиг+Тайлант хугацаанд хувь нийлүүлсэн хөрөнгө- Зарласан ноогдол ашгийн дүнБаланс Нийт хөрөнгийн дүн/эцсийн/=Өр төлбөрийн нийт дүн/эцсийн/+ХНК/эцсийн/
 14. 14. Санхүүгийн тайлангийн шинжилгээ1. Харьцааны шинжилгээ2. Харьцааны нэгдсэн шинжилгээ3. Индексчлэн болон хувиар тооцох арга4. Хугарлын цэгийн шинжилгээ5. Компанийн санхүүгийн эрүүл байдлын шинжилгээ6. Санхүүгийн шинжилгээ хийхэд тулгардаг бэрхшээлүүд
 15. 15. 1. Харьцааны шинжилгээКомпанийн үйл ажиллагааны түвшинг шинжилжүнэлэхийн тулд санхүүгийн харьцаакоэффициентуудыг тооцдог. Санхүүгийнхарьцаануудыг тооцоход тайлан баланс ба орлогынтайлангийн үзүүлэлтүүдийг ашиглана. Компанийнүйл ажиллагааны талаар бодит үнэлэлт дүгнэлтхийхэд харьцуулан шинжлэх арга үр дүнтэйбайдаг. 1. Салбарын харьцуулсан шинжилгээ 2. Цаг хугацааны харьцуулсан шинжилгээ
 16. 16. 1. Харьцааны шинжилгээa. Санхүүгийн тогтвортой байдлын шинжилгээb. Төлбөрийн чадварын шинжилгээc. Үйл ажиллагааны идэвхжилийн шинжилгээd. ЗЗ-ийн идэвхжилтийн шинжилгээ
 17. 17. ХК-ийн нэр, код “............." ХКГаргасан хувьцаа 3.479.320Гүйцэтгэх захирлын тоо ...................Ерөнхий нябоУтас:Үйл ажиллагааны чиглэл: .................... .................... .................... Сургалтын өгөгдөл-БалансХаяг: ..................... Санхүүгийн үзүүлэлтүүд 2000 2001 2002 2003 2004 2005 А. НИЙТ ХӨРӨНГӨ (1+2) 7 748 714,6 7 057 344,1 7 575 557,5 8 238 146,9 9 987 463,2 10 602 150,51. Эргэлтийн хөрөнгө 1 847 696,0 1 431 188,9 2 006 132,1 3 638 837,3 2 964 765,3 4 118 814,5Мөнгөн хөрөнгө 10 907,6 15 198,0 11 989,7 156 943,2 8 247,8 10 925,7Богино хугацаат хөрөнгө оруулалтАвлага 1 277 029,2 869 462,4 178 282,8 238 336,3 1 496 211,1 2 283 718,4Урьдчилан төлөгдсөн зардал 1 289 371,1 2 432 975,8Бараа материалын нөөц 559 759,2 546 528,5 526 488,5 810 582,0 1 460 306,4 1 822 662,6Бусад 1 507,82. Эргэлтийн бус хөрөнгө (а+б) 5 901 018,6 5 626 155,2 5 569 425,4 4 599 309,6 7 022 697,9 6 483 336,0а. Биет хөрөнгө 5 426 180,5 5 154 574,1 5 096 938,2 4 166 952,9 6 580 689,6 6 145 722,9ГазарБарилга, байгууламж 5 131 634,4 5 131 413,8 4 143 774,4 4 302 131,7 7 243 476,0Хуримтлагдсан элэгдэл (507 421,8) (530 924,2) (455 210,9) (415 711,9) (1 154 276,2)Тоног төхөөрөмж 960 127,8 955 634,9 964 316,4 121 019,0Хуримтлагдсан элэгдэл (463 427,2) (493 405,3) (518 481,6) (79 137,2)Тавилга, эд хогшил 93 663,2 100 654,1 104 859,3 3 153 301,0Хуримтлагдсан элэгдэл (60 002,3) (66 435,1) (72 304,7) (515 857,5)Дуусаагүй барилгаМал, амьтадБусад үндсэн хөрөнгө 5 968 596,8 50 548,9 168 833,8Хуримтлагдсан элэгдэл (542 416,3) (35 604,4) (112 310,7)б. Биет бус хөрөнгө 474 838,1 471 581,1 472 487,2 432 356,7 442 008,3 337 613,1ГудвилПатентЗохиогчийн эрхЗохион байгуулалтын зардалБарааны тэмдэгХөрөнгө оруулалт ба бусад хөрөнгө 474 838,1 471 581,1 472 487,2 432 356,7 442 008,3 337 613,1Үнэлгээний хасагдуулга
 18. 18. Үргэлжлэл... Санхүүгийн үзүүлэлтүүд 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Б. ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗЭМШИГЧДИЙН 7 748 704,6 7 057 344,0 7 575 557,4 8 238 146,7 9 987 463,2 10 602 150,5 ӨМЧ (1+2)1. Өр төлбөр (а+б) 870 011,0 645 288,0 1 280 991,3 2 125 681,9 3 889 505,5 4 809 166,4а. Богино хугацаат өр 870 011,0 645 288,0 1 280 991,3 2 125 681,9 3 889 505,5 4 809 166,4Дансны өглөг 530 773,3 521 187,7 1 103 238,3 1 315 124,3 548 752,4 940 239,3Орлогын татварын өглөг 44 003,1 232 027,9 33 226,6 8 938,0Цалингийн өглөг 5 983,6 6 105,6 9 774,3 12 713,4 14 790,4Бусад татварын өглөг 20 840,0 29 691,1 4 138,1 17 890,3 306,0 696 655,0ЭМНД-н шимтгэлийн өглөг 67 854,3 87 146,8 118 599,8 194 621,7 241 175,8 309 615,1Мөнгөн ноогдол ашгийн өглөгБанкны богино хугацаат өглөг 219 400,0 351 300,0 2 695 650,8 2 822 771,7Хойшлогдсон татварын өглөгБусад өглөг 25 159,8 1 156,8 1 237,7 2 004,3 355 603,5 8 525,6Урьдчилж орсон орлого 4 571,6б. Урт хугацаат өрУрт хугацаат зээлУрт хугацаат бондын өглөгБусад урт хугацаат өглөгУрт хугацаат өглөгийн хасагдуулга2. Эзэмшигчдийн өмч (a+б+в) 6 878 693,6 6 412 056,0 6 294 566,1 6 112 464,8 6 097 957,7 5 792 984,1а. ӨмчТөрийнХувийнб. Хувьцаа 6 367 359,0 6 000 862,5 6 000 862,5 6 000 862,5 5 987 163,4 5 661 363,4Энгийн хувьцаа 347 932,0 347 932,0 347 932,0 347 932,0 347 932,0 347 932,0Давуу эрхийн хувьцааХалаасны хувьцаа (1 984,5) (1 984,5) (1 984,5) (1 984,5) (14 290,4) (14 290,4)Нэмж төлөгдсөн капитал (1 491,8) (1 491,8) (1 491,8) (1 491,8) (2 855,0) (2 885,0)Эзэмшигчдийн өмчийн бусад хэсэг 6 022 903,3 5 656 406,8 5 656 406,8 5 656 406,8 5 656 406,8 5 330 606,8в. Хуримтлагдсан ашиг (алдагдал) 511 334,6 411 193,5 293 703,6 111 602,3 110 794,3 131 620,7Тайлангийн үеийн 57 066,8 (2 006,2) (117 752,7) 7 926,9 26 550,2 15 478,3Өмнөх үеийн 454 267,8 413 199,7 411 456,3 103 675,4 84 244,1 116 142,4
 19. 19. Сургалтын өгөгдөл - Орлогын тайлан ОРЛОГЫН ТАЙЛАН 2000 2001 2002 2003 2004 20051. Цэвэр борлуулалт 4 549 759,7 840 375,4 440 012,2 648 201,2 1 725 935,7 2 753 293,6Нийт борлуулалт 4 549 759,7 840 375,4 440 012,2 648 201,2 1 725 935,7 2 758 889,8Борлуулалтын хорогдолБорлуулалтын хөнгөлөт (5 596,2)2. Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 4 409 225,2 775 831,1 446 568,1 472 048,9 1 439 066,5 2 216 073,13. Нийт ашиг (1-2) 140 534,5 64 544,3 (6 555,9) 176 152,3 286 869,2 537 220,54. Үйл ажиллагааны зардал 182 546,2 195 010,7 133 256,3 261 974,7 306 746,7 507 865,1Цалин хөлс, шагнал 43 855,8 57 461,0 36 876,7 52 207,0 50 275,2 67 198,7НДШ 548,2 7 431,6 9 766,0 10 379,0 13 689,9Засвар үйлчилгээний зардал 421,3 501,4 202,3 553,3 1 158,0 940,6Ашиглалтын зардал 1 952,4 4 819,6 5 367,7 6 697,9 8 695,6Түрээсийн зардал 2 100,8 395,9 1 776,4 14 843,7 28 204,6Албан томилолтын зардал 34 829,7 21 136,8 39 472,1 27 467,4 43 811,6 24 395,2Тээврийн зардалЭлэгдлийн зардал 10 516,1 30 512,2 10 585,4 5 181,2 5 606,5 10 966,1Цахилгааны зардал 5 024,8 5 670,7Зар сурталчилгааны зардал 2 608,2 2 996,6 3 620,7 4 137,5 9 020,4Телефоны зардал 13 693,7 16 073,2 13 847,6 17 179,1 16 840,0 20 566,5Шатахууны зардал 5 727,1 6 483,5 4 580,2 4 870,8 4 443,7 10 662,6Бусад зардал 63 368,9 52 074,5 11 424,2 137 605,8 148 553,6 313 524,95. Үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал) (3-4) (42 011,7) (130 466,4) (139 812,2) (85 822,4) (19 877,5) 29 355,46. Үйл ажиллагааны бус орлого 245 018,5 228 488,5 234 086,6 195 588,0 169 839,8 12 816,0Хүү, торгууль хөнгөлөлтийн орлого 34,8 75,9 11 248,3 14,1Ногдол ашгийн орлого 26 137,7 19 627,5 6 510,3 65,2Валютын ханшийг өөрчөлтийн олсон ашиг 2 482,2 157,6 (4 007,0) 6 859,2Бусад 216 363,8 208 785,1 227 576,3 184 182,1 173 767,5 5 956,8
 20. 20. Үргэлжлэл... ОРЛОГЫН ТАЙЛАН 2000 2001 2002 2003 2004 20057. Үйл ажиллагааны бус зардал 133 271,3 92 013,5 210 187,9 90 978,2 123 416,0 15 455,6Хүү, торгууль хөнгөлөлтийн зардал 149,0 (5 121,4)Хувьцаа бондын зардлын хорогдолВалютын ханшийн өөрчөлтөөс гарсан алдагдал 7 270,7 104,0Бусад 133 122,3 84 742,8 215 205,3 90 978,2 123 416,0 15 455,68. Ердийн ажиллагааны ашиг (алдагдал) (5+6-7) 69 735,5 6 008,6 (115 913,5) 18 787,4 26 546,3 26 715,89. Онцгой шинжтэй орлого10. Хамтарсан үйлдвэрээс олсон орлого11. Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (8+9+10) 69 735,5 6 008,6 (115 913,5) 18 787,4 26 546,3 26 715,812. Орлогын татварын зардал 12 668,7 8 014,7 1 839,0 11 237,713. Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал) (11-12) 57 066,8 (2 006,1) (117 752,5) 18 787,4 26 546,3 15 478,12000 оны тайлан хянасан-Далай ван аудит Бусад үзүүлэлтүүд 2000 2001 2002 2003 2004 2005Нийт хувьцааны тоо 3 479 320 3 479 320 3 479 320 3 479 320 3 479 320 3 479 320Үүнээс төрийн мэдэлдНэгж хувьцааны ногдол ашиг 12,00Ногдол ашгийн хувь 73,16Ногдол ашгийн өгөөж 11,38Нэгж хувьцаанд ногдох боломжит цэвэр ашиг 4,92 (0,17) 10,15) 0,68 2,29 1,33Дансны үнэ 1 977 1 843 1 809 1 757 1 753 1 665Арилжигдсан ширхэг 452 457 28 606 3 457 2 432 2 432 42616Дундаж ханш 105 114 32 56 56 73Хаалтын ханш 120 102 120 10 10 150Дээд ханш 120 120 120 120 120 150Доод ханш 42 95 2 10 10 15
 21. 21. 1-а. Санхүүгийн тогтвортой байдлын шинжилгээБизнесийн байгууллагуудын хөрөнгийн эх үүсвэрийнхэмжээ, бүтэц бүрэлдэхүүн, түүний өөрчлөлт зэрэг ньсанхүүгийн тогтвортой байдлыг харуулах үндсэнүзүүлэлтүүд болно.Санхүүгийн тогтвортой байдлын дараах үзүүлэлтүүдийгпрактикт харьцангуй өргөн хэрэглэдэг тооцооллууд. Үүнд: 1.Бие даалтын кэоффициент 2.Зохицуулалтын коэффициент 3.Өөрийн ба гадаад капиталын харьцаа 4.Гадны капиталын хувийн жин 5.Байнгын капиталын бүтэц 6.Гадны капиталын бүтэц
 22. 22. 1. Бие даалтын кэоффициент Санхүүгийн үзүүлэлтүүд - БАЛАНС 2002 ОРЛОГЫН ТАЙЛАН 2002 А. НИЙТ ХӨРӨНГӨ (1+2) 7 575 557,5 1. Цэвэр борлуулалт 440 012,21. Эргэлтийн хөрөнгө 2 006 132,1Мөнгөн хөрөнгө 11 989,7 Нийт борлуулалт 440 012,2Авлага 178 282,8 2. Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 446 568,1Урьдчилан төлөгдсөн зардал 1 289 371,1 3. Нийт ашиг (1-2) (6 555,9)Бараа материалын нөөц 526 488,5 4. Үйл ажиллагааны зардал 133 256,32. Эргэлтийн бус хөрөнгө (а+б) 5 569 425,4а. Биет хөрөнгө 5 096 938,2 5. Үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал) (3-4) (139 812,2)Барилга, байгууламж 5 131 413,8 6. Үйл ажиллагааны бус орлого 234 086,6Хуримтлагдсан элэгдэл (530 924,2) Ногдол ашгийн орлого 6 510,3Тоног төхөөрөмж 955 634,9 Бусад 227 576,3Хуримтлагдсан элэгдэл (493 405,3) 7. Үйл ажиллагааны бус зардал 210 187,9Тавилга, эд хогшил 100 654,1Хуримтлагдсан элэгдэл (66 435,1) Хүү, торгууль хөнгөлөлтийн зардал (5 121,4)б. Биет бус хөрөнгө 472 487,2 Бусад 215 205,3Хөрөнгө оруулалт ба бусад хөрөнгө 472 487,2 8. Ердийн ажиллагааны ашиг (алдагдал) (5+6-7) (115 913,5) Б. ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧ (1+2) 7 575 557,4 9. Онцгой шинжтэй орлого1. Өр төлбөр (а+б) 1 280 991,3 10. Хамтарсан үйлдвэрээс олсон орлогоа. Богино хугацаат өр 1 280 991,3 11. Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (8+9+10) (115 913,5)б. Урт хугацаат өр 12. Орлогын татварын зардал 1 839,02. Эзэмшигчдийн өмч (a+б+в) 6 294 566,1 13. Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал) (11-12) (117 752,5)а. Өмчб. Хувьцаа 6 000 862,5 Бусад үзүүлэлтүүд 2002 онЭнгийн хувьцаа 347 932,0 Нийт хувьцааны тоо 3 479 320Халаасны хувьцаа (1 984,5) Жич: Зарим тоон утгыг эмхтгэсэн байгаа болно.Нэмж төлөгдсөн капитал (1 491,8)Эзэмшигчдийн өмчийн бусад хэсэг 5 656 406,8 Энэ нь гадны эх үүсвэрээс хараат бусаар, зөвхөн өөрийн санхүүжилтээрв. Хуримтлагдсан ашиг (алдагдал) 293 703,6 бие дааж үйл ажиллагаа явуулах чадварыг илэрхийлэх бөгөөд өөрийнТайлангийн үеийн (117 752,7) капиталын дүнг балансын нийт дүнд харьцуулж тодорхойлно.Өмнөх үеийн 411 456,3 Жич: Зарим тоон утгыг эмхтгэсэн байгаа болно. Эзэмшигчдийн өмч 6 294 566,1 = 0,83 Балансын нийт дүн 7 575 557,4
 23. 23. 2. Зохицуулалтын коэффициент Санхүүгийн үзүүлэлтүүд - БАЛАНС 2002 ОРЛОГЫН ТАЙЛАН 2002 А. НИЙТ ХӨРӨНГӨ (1+2) 7 575 557,5 1. Цэвэр борлуулалт 440 012,21. Эргэлтийн хөрөнгө 2 006 132,1Мөнгөн хөрөнгө 11 989,7 Нийт борлуулалт 440 012,2Авлага 178 282,8 2. Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 446 568,1Урьдчилан төлөгдсөн зардал 1 289 371,1 3. Нийт ашиг (1-2) (6 555,9)Бараа материалын нөөц 526 488,5 4. Үйл ажиллагааны зардал 133 256,32. Эргэлтийн бус хөрөнгө (а+б) 5 569 425,4а. Биет хөрөнгө 5 096 938,2 5. Үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал) (3-4) (139 812,2)Барилга, байгууламж 5 131 413,8 6. Үйл ажиллагааны бус орлого 234 086,6Хуримтлагдсан элэгдэл (530 924,2) Ногдол ашгийн орлого 6 510,3Тоног төхөөрөмж 955 634,9 Бусад 227 576,3Хуримтлагдсан элэгдэл (493 405,3) 7. Үйл ажиллагааны бус зардал 210 187,9Тавилга, эд хогшил 100 654,1Хуримтлагдсан элэгдэл (66 435,1) Хүү, торгууль хөнгөлөлтийн зардал (5 121,4)б. Биет бус хөрөнгө 472 487,2 Бусад 215 205,3Хөрөнгө оруулалт ба бусад хөрөнгө 472 487,2 8. Ердийн ажиллагааны ашиг (алдагдал) (5+6-7) (115 913,5) Б. ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧ (1+2) 7 575 557,4 9. Онцгой шинжтэй орлого1. Өр төлбөр (а+б) 1 280 991,3 10. Хамтарсан үйлдвэрээс олсон орлогоа. Богино хугацаат өр 1 280 991,3 11. Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (8+9+10) (115 913,5)б. Урт хугацаат өр 12. Орлогын татварын зардал 1 839,02. Эзэмшигчдийн өмч (a+б+в) 6 294 566,1 13. Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал) (11-12) (117 752,5)а. Өмчб. Хувьцаа 6 000 862,5 Бусад үзүүлэлтүүд 2002 онЭнгийн хувьцаа 347 932,0 Нийт хувьцааны тоо 3 479 320Халаасны хувьцаа (1 984,5) Жич: Зарим тоон утгыг эмхтгэсэн байгаа болно.Нэмж төлөгдсөн капитал (1 491,8)Эзэмшигчдийн өмчийн бусад хэсэг 5 656 406,8 Эргэлтийн хөрөнгийг санхүүжүүлэхэд зориулсан зориулсан байнгынв. Хуримтлагдсан ашиг (алдагдал) 293 703,6 капиталын /өөрийн капитал ба урт хугацаатай өр төлбөрийн нийлбэрТайлангийн үеийн (117 752,7) дүнг байнгын капитал гэнэ/ хэсгийг өөрийн эргэлтийн капитал гэнэ.Өмнөх үеийн 411 456,3 Өөрийн эргэлтийн капитал = өөрийн капитал + урт.хуга.өр төлбөр – Жич: Зарим тоон утгыг эмхтгэсэн байгаа болно. Үндсэн хөрөнгө ба хөрөнгө оруулалт Өөрийн эргэлтийн капитал =? Өөрийн капитал
 24. 24. 3. Өөрийн ба гадаад капиталын харьцаа Санхүүгийн үзүүлэлтүүд - БАЛАНС 2002 ОРЛОГЫН ТАЙЛАН 2002 А. НИЙТ ХӨРӨНГӨ (1+2) 7 575 557,5 1. Цэвэр борлуулалт 440 012,21. Эргэлтийн хөрөнгө 2 006 132,1Мөнгөн хөрөнгө 11 989,7 Нийт борлуулалт 440 012,2Авлага 178 282,8 2. Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 446 568,1Урьдчилан төлөгдсөн зардал 1 289 371,1 3. Нийт ашиг (1-2) (6 555,9)Бараа материалын нөөц 526 488,5 4. Үйл ажиллагааны зардал 133 256,32. Эргэлтийн бус хөрөнгө (а+б) 5 569 425,4а. Биет хөрөнгө 5 096 938,2 5. Үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал) (3-4) (139 812,2)Барилга, байгууламж 5 131 413,8 6. Үйл ажиллагааны бус орлого 234 086,6Хуримтлагдсан элэгдэл (530 924,2) Ногдол ашгийн орлого 6 510,3Тоног төхөөрөмж 955 634,9 Бусад 227 576,3Хуримтлагдсан элэгдэл (493 405,3) 7. Үйл ажиллагааны бус зардал 210 187,9Тавилга, эд хогшил 100 654,1Хуримтлагдсан элэгдэл (66 435,1) Хүү, торгууль хөнгөлөлтийн зардал (5 121,4)б. Биет бус хөрөнгө 472 487,2 Бусад 215 205,3Хөрөнгө оруулалт ба бусад хөрөнгө 472 487,2 8. Ердийн ажиллагааны ашиг (алдагдал) (5+6-7) (115 913,5) Б. ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧ (1+2) 7 575 557,4 9. Онцгой шинжтэй орлого1. Өр төлбөр (а+б) 1 280 991,3 10. Хамтарсан үйлдвэрээс олсон орлогоа. Богино хугацаат өр 1 280 991,3 11. Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (8+9+10) (115 913,5)б. Урт хугацаат өр 12. Орлогын татварын зардал 1 839,02. Эзэмшигчдийн өмч (a+б+в) 6 294 566,1 13. Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал) (11-12) (117 752,5)а. Өмчб. Хувьцаа 6 000 862,5 Бусад үзүүлэлтүүд 2002 онЭнгийн хувьцаа 347 932,0 Нийт хувьцааны тоо 3 479 320Халаасны хувьцаа (1 984,5) Жич: Зарим тоон утгыг эмхтгэсэн байгаа болно.Нэмж төлөгдсөн капитал (1 491,8)Эзэмшигчдийн өмчийн бусад хэсэг 5 656 406,8 Богино ба урт хугацаатай өр төлбөрийн нийлбэр дүн нь гадныв. Хуримтлагдсан ашиг (алдагдал) 293 703,6 капиталын хэмжээг харуулдаг. Үүнийг өөрийн капиталын дүндТайлангийн үеийн (117 752,7) харьцуулж өөрийн ба гадны капиталын харьцааг тооцоолно.Өмнөх үеийн 411 456,3 Жич: Зарим тоон утгыг эмхтгэсэн байгаа болно. Богино.хуга.өр төлбөр+ Урт.хуга.өр төлбөр Өөрийн капитал =?
 25. 25. 4. Гадны капиталын хувийн жин Санхүүгийн үзүүлэлтүүд - БАЛАНС 2002 ОРЛОГЫН ТАЙЛАН 2002 А. НИЙТ ХӨРӨНГӨ (1+2) 7 575 557,5 1. Цэвэр борлуулалт 440 012,21. Эргэлтийн хөрөнгө 2 006 132,1Мөнгөн хөрөнгө 11 989,7 Нийт борлуулалт 440 012,2Авлага 178 282,8 2. Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 446 568,1Урьдчилан төлөгдсөн зардал 1 289 371,1 3. Нийт ашиг (1-2) (6 555,9)Бараа материалын нөөц 526 488,5 4. Үйл ажиллагааны зардал 133 256,32. Эргэлтийн бус хөрөнгө (а+б) 5 569 425,4а. Биет хөрөнгө 5 096 938,2 5. Үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал) (3-4) (139 812,2)Барилга, байгууламж 5 131 413,8 6. Үйл ажиллагааны бус орлого 234 086,6Хуримтлагдсан элэгдэл (530 924,2) Ногдол ашгийн орлого 6 510,3Тоног төхөөрөмж 955 634,9 Бусад 227 576,3Хуримтлагдсан элэгдэл (493 405,3) 7. Үйл ажиллагааны бус зардал 210 187,9Тавилга, эд хогшил 100 654,1Хуримтлагдсан элэгдэл (66 435,1) Хүү, торгууль хөнгөлөлтийн зардал (5 121,4)б. Биет бус хөрөнгө 472 487,2 Бусад 215 205,3Хөрөнгө оруулалт ба бусад хөрөнгө 472 487,2 8. Ердийн ажиллагааны ашиг (алдагдал) (5+6-7) (115 913,5) Б. ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧ (1+2) 7 575 557,4 9. Онцгой шинжтэй орлого1. Өр төлбөр (а+б) 1 280 991,3 10. Хамтарсан үйлдвэрээс олсон орлогоа. Богино хугацаат өр 1 280 991,3 11. Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (8+9+10) (115 913,5)б. Урт хугацаат өр 12. Орлогын татварын зардал 1 839,02. Эзэмшигчдийн өмч (a+б+в) 6 294 566,1 13. Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал) (11-12) (117 752,5)а. Өмчб. Хувьцаа 6 000 862,5 Бусад үзүүлэлтүүд 2002 онЭнгийн хувьцаа 347 932,0 Нийт хувьцааны тоо 3 479 320Халаасны хувьцаа (1 984,5) Жич: Зарим тоон утгыг эмхтгэсэн байгаа болно.Нэмж төлөгдсөн капитал (1 491,8)Эзэмшигчдийн өмчийн бусад хэсэг 5 656 406,8 Гадны капиталын хэмжээг балансын өр төлбөр ба хувьцаав. Хуримтлагдсан ашиг (алдагдал) 293 703,6 эзэмшигчдийн өмчийн дүнд харьцуулж гадны капиталын хувийн жингТайлангийн үеийн (117 752,7) тооцоолно. Энэ нь тухайн компанийн нийт хөрөнгийн ямар хэсгийгӨмнөх үеийн 411 456,3 гадны хөрөнгөөр санхүүжүүлж байгааг харуулна. Жич: Зарим тоон утгыг эмхтгэсэн байгаа болно. Богино.хуга.өр төлбөр+ Урт.хуга.өр төлбөр Нийт капитал =?
 26. 26. 5. Байнгын капиталын бүтэц Санхүүгийн үзүүлэлтүүд - БАЛАНС 2002 ОРЛОГЫН ТАЙЛАН 2002 А. НИЙТ ХӨРӨНГӨ (1+2) 7 575 557,5 1. Цэвэр борлуулалт 440 012,21. Эргэлтийн хөрөнгө 2 006 132,1Мөнгөн хөрөнгө 11 989,7 Нийт борлуулалт 440 012,2Авлага 178 282,8 2. Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 446 568,1Урьдчилан төлөгдсөн зардал 1 289 371,1 3. Нийт ашиг (1-2) (6 555,9)Бараа материалын нөөц 526 488,5 4. Үйл ажиллагааны зардал 133 256,32. Эргэлтийн бус хөрөнгө (а+б) 5 569 425,4а. Биет хөрөнгө 5 096 938,2 5. Үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал) (3-4) (139 812,2)Барилга, байгууламж 5 131 413,8 6. Үйл ажиллагааны бус орлого 234 086,6Хуримтлагдсан элэгдэл (530 924,2) Ногдол ашгийн орлого 6 510,3Тоног төхөөрөмж 955 634,9 Бусад 227 576,3Хуримтлагдсан элэгдэл (493 405,3) 7. Үйл ажиллагааны бус зардал 210 187,9Тавилга, эд хогшил 100 654,1Хуримтлагдсан элэгдэл (66 435,1) Хүү, торгууль хөнгөлөлтийн зардал (5 121,4)б. Биет бус хөрөнгө 472 487,2 Бусад 215 205,3Хөрөнгө оруулалт ба бусад хөрөнгө 472 487,2 8. Ердийн ажиллагааны ашиг (алдагдал) (5+6-7) (115 913,5) Б. ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧ (1+2) 7 575 557,4 9. Онцгой шинжтэй орлого1. Өр төлбөр (а+б) 1 280 991,3 10. Хамтарсан үйлдвэрээс олсон орлогоа. Богино хугацаат өр 1 280 991,3 11. Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (8+9+10) (115 913,5)б. Урт хугацаат өр 12. Орлогын татварын зардал 1 839,02. Эзэмшигчдийн өмч (a+б+в) 6 294 566,1 13. Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал) (11-12) (117 752,5)а. Өмчб. Хувьцаа 6 000 862,5 Бусад үзүүлэлтүүд 2002 онЭнгийн хувьцаа 347 932,0 Нийт хувьцааны тоо 3 479 320Халаасны хувьцаа (1 984,5) Жич: Зарим тоон утгыг эмхтгэсэн байгаа болно.Нэмж төлөгдсөн капитал (1 491,8)Эзэмшигчдийн өмчийн бусад хэсэг 5 656 406,8 Энэ үзүүлэлт нь компанийн үндсэн хөрөнгө ба хөрөнгө оруулалтынв. Хуримтлагдсан ашиг (алдагдал) 293 703,6 зардлыг санхүүжүүлэхэд ашиглаж байгаа нийт эх үүсвэрийн дүнд гадныТайлангийн үеийн (117 752,7) хөрөнгө ямар хувийн жин эзэлж байгааг харуулна.Өмнөх үеийн 411 456,3 Жич: Зарим тоон утгыг эмхтгэсэн байгаа болно. Урт хугацаат өр төлбөр Байнгын капитал =?
 27. 27. 6. Гадны капиталын бүтэц Санхүүгийн үзүүлэлтүүд - БАЛАНС 2002 ОРЛОГЫН ТАЙЛАН 2002 А. НИЙТ ХӨРӨНГӨ (1+2) 7 575 557,5 1. Цэвэр борлуулалт 440 012,21. Эргэлтийн хөрөнгө 2 006 132,1Мөнгөн хөрөнгө 11 989,7 Нийт борлуулалт 440 012,2Авлага 178 282,8 2. Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 446 568,1Урьдчилан төлөгдсөн зардал 1 289 371,1 3. Нийт ашиг (1-2) (6 555,9)Бараа материалын нөөц 526 488,5 4. Үйл ажиллагааны зардал 133 256,32. Эргэлтийн бус хөрөнгө (а+б) 5 569 425,4а. Биет хөрөнгө 5 096 938,2 5. Үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал) (3-4) (139 812,2)Барилга, байгууламж 5 131 413,8 6. Үйл ажиллагааны бус орлого 234 086,6Хуримтлагдсан элэгдэл (530 924,2) Ногдол ашгийн орлого 6 510,3Тоног төхөөрөмж 955 634,9 Бусад 227 576,3Хуримтлагдсан элэгдэл (493 405,3) 7. Үйл ажиллагааны бус зардал 210 187,9Тавилга, эд хогшил 100 654,1Хуримтлагдсан элэгдэл (66 435,1) Хүү, торгууль хөнгөлөлтийн зардал (5 121,4)б. Биет бус хөрөнгө 472 487,2 Бусад 215 205,3Хөрөнгө оруулалт ба бусад хөрөнгө 472 487,2 8. Ердийн ажиллагааны ашиг (алдагдал) (5+6-7) (115 913,5) Б. ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧ (1+2) 7 575 557,4 9. Онцгой шинжтэй орлого1. Өр төлбөр (а+б) 1 280 991,3 10. Хамтарсан үйлдвэрээс олсон орлогоа. Богино хугацаат өр 1 280 991,3 11. Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (8+9+10) (115 913,5)б. Урт хугацаат өр 12. Орлогын татварын зардал 1 839,02. Эзэмшигчдийн өмч (a+б+в) 6 294 566,1 13. Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал) (11-12) (117 752,5)а. Өмчб. Хувьцаа 6 000 862,5 Бусад үзүүлэлтүүд 2002 онЭнгийн хувьцаа 347 932,0 Нийт хувьцааны тоо 3 479 320Халаасны хувьцаа (1 984,5) Жич: Зарим тоон утгыг эмхтгэсэн байгаа болно.Нэмж төлөгдсөн капитал (1 491,8)Эзэмшигчдийн өмчийн бусад хэсэг 5 656 406,8 Энэ үзүүлэлт нь гадны капиталын дүнд эзэлж байгаа урт хугацаат зээл,в. Хуримтлагдсан ашиг (алдагдал) 293 703,6 өр төлбөрийн хувийн жинг харуулна. Урт хугацаат ай зээл өр төлбөрийнТайлангийн үеийн (117 752,7) хувийн жин өндөр байх нь тухайн компанийн үйл ажиллагаагӨмнөх үеийн 411 456,3 тогтвортой хэвийн үргэлжлүүлэх нэг чухал нөхцөл болно. Жич: Зарим тоон утгыг эмхтгэсэн байгаа болно. Урт хугацаат зээл, өр төлбөр Богино.хуга.өр төлбөр+ Урт.хуга.өр төлбөр =?
 28. 28. 1-b. Төлбөрийн чадварын шинжилгээЗЗ-ийн нөхцөлд пүүс компаниудын зээлтөлөх чадварыг зайлшгүй үнэлэх, түүнчлэнсанхүүгийн боломжийг нэмэгдүүлэхтэйхолбогдож төлбөрийн чадварыг шинжлэххэрэгцээ үүсэж байдаг. Төлбөрийн чадварыгзээл өр төлбөрийг барагдуулах хугацаатайхолбогдож пүүсийн активын мөнгөн хэлбэртхувирах чадвар, зээл өр төлбөрийгбарагдуулах активын хэмжээ түвшингээртодорхойлдог.
 29. 29. Үргэлжлэл... Үйлдвэр, пүүс компаниудын бэлэн мөнгөний үлдэгдэлтэй холбоотой харьцуулалтыг хийх үед дараах харьцаануудыг өргөн ашигладаг байна. Үүнд: Мөнгөн хөрөнгө + түргэн борлогдох ҮЦ Богино хугацаат өр төлбөр =? Мөнгөн хөрөнгө + түргэн борлогдох ҮЦ Борлуулалт =? Мөнгөн хөрөнгө + түргэн борлогдох ҮЦ Нийт хөрөнгө =?
 30. 30. Үргэлжлэл... Харин төлбөрийн чадварын түгээмэл ашиглагддаг хоёр харьцаа байна. Үүнд: Хурдан хөрвөх харьцаа: Бэлэн мөнгө + бог.хуга.түргэн+ дансаарх авлага борлогдох ҮЦ =? Богино хугацаат өр төлбөр Эргэлтийн харьцаа: Эргэлтийн хөрөнгө Богино хугацаат өр төлбөр =? Энэхүү үзүүлэлтүүд нь бэлэн мөнгөний байдлын харьцааны хүртвэр дэх үзүүлэлтүүдийг хөрөнгийн бэлэн мөнгө рүү хөрвөх чадвараар өргөжүүлсэн үзүүлэлт юм. Энэ 2 үзүүлэлт өндөр байх нь компанийн төлбөрийн чадварын байдал сайн байгааг харуулна.
 31. 31. Үргэлжлэл... Өр төлбөх чадварын талаар хийсэн дүгнэлтийг ашигласан хоёр харьцааг дараах байдлаар тодорхойлов. Үүнд: Үйл ажиллагааны цэвэр ашиг Жилийн хүүгийн төлбөр =? Цэвэр мөнгөн гүйлгээ Жилийн хүүгийн төлбөр =? Энэхүү харьцаанууд өндөр байх нь гадны байгууллагуудад зээлийн хүү төлөх чадвар сайн байгааг харуулна.
 32. 32. 1-с. Үйл ажиллагааны идэвхжилийн шинжилгээ1. Эргэлтийн хөрөнгийн эргэцийн шинжилгээ2. Ашигт ажиллагааны шинжилгээЭргэц нь хөрөнгийн нэг хэлбэрээс нөгөөд шилжиххөдөлгөөнийг илэрхийлсэн ойлголт юм. Учир нь эргэцтүргэсэхийн хэрээр гүйлгээний дүн нэмэгдэх тул энэ ньгүйлгээнд хөрөнгийг нэмж оруулсантай адил нөлөөтэй, харинэргэц удааширвал оруулсан хөрөнгө түгжигдэх буюугүйлгээгүй болж эргэлтээс гарсантай адил утгатай.Бизнесийн зорилго нь ашиг олох явдал бөгөөд оруулсанхөрөнгийг илүү үр бүтээлтэй ашиглаж орлогоороо зардлаанөхөөд ашигтай ажилласан нөхцөлд ү.а-гаа өргөтгөхболомжтой болно. Ашигт ажиллагааны үнэлгээ нь ЭЗ-ийн үрашгийн нэгдсэн үзүүлэлт бөгөөд оруулсан хөрөнгө, капиталыннэгж тутмаас олсон ашгийн хэмжээг мөнгөөр илэрхийлдэгчухал ойлголт юм.
 33. 33. 1. Эргэлтийн хөрөнгийн эргэцийн шинжилгээ Авлагын эргэц /удаа/: Борлуулалтын орлого Авлагын дундаж =? Авлагын эргэц /өдөр/: 360 Авлагын эргэц /удаа/ =? Нөөцийн эргэц /удаа/: ББӨ БМҮБЗ-ийн дундаж өртөг =? Нөөцийн эргэц /өдөр/: 360 Нөөцийн эргэц /удаа/ =?
 34. 34. Үргэлжлэл... Эргэлтийн хөрөнгийн эргэц /удаа/: Борлуулалтын орлого Эргэлтийн хөрөнгийн дундаж =? Эргэлтийн хөрөнгийн эргэц /өдөр/: 360 Эргэлтийн хөрөнгийн эргэц /удаа/ = ? Нийт хөрөнгийн эргэц /удаа/: Нийт хөрөнгө Балансын цэвэр дүн =?
 35. 35. Үргэлжлэл... Өглөгийн эргэц /удаа/: Зээлээрх худ.авалт Өглөгийн дундаж =? Өглөгийн эргэц /өдөр/: 360 Өглөгийн эргэц /удаа/ =? Үйлдвэрлэлийн циклийн хугацаа: Авлагын эргэц /өдөр/ + нөөцийн эргэц /өдөр/ = ? Санхүүгийн циклийн хугацаа: Авлагын эргэц /өдөр/ + нөөцийн эргэц /өдөр/ - Өглөгийн эргэц /өдөр/ = ?
 36. 36. Хөрөнгө, капиталын ачаалал... Үндсэн хөрөнгийн ачаалал: Борлуулалт Үндсэн хөрөнгийн бодит өртөг =? Энэ нь тухайн компанид ашиглагдаж байгаа үндсэн хөрөнгийн нэг төгрөг тутамд хэдэн төгрөгийн борлуулалт ноогдож байгааг, өөрөөр хэлбэл үндсэн хөрөнгийн ашиглалтын түвшинг харуулдаг. Өөрийн хөрөнгийн ачаалал: Борлуулалт Өөрийн хөрөнгө =? Энэ нь тухайн компанийн хөрөнгийн эх үүсвэрийг бүрдүүлж байгаа хувьцаа эзэмшигчдийн өмчийн ашиглалтын түвшинг харуулна.
 37. 37. 2. Ашигт ажиллагааны шинжилгээ Борлуулалтын ашигт ажиллагаа: Борлуулалтын ашиг Борлуулалтын орлого =? Үндсэн үйл ажиллагааны ашигт ажиллагаа: Борлуулалтын ашиг ББӨ =? Хөрөнгийн ашигт ажиллагаа: Цэвэр ашиг Балансын цэвэр дүн =? Өөрийн капиталын ашигт ажиллагаа: Цэвэр ашиг Өөрийн капитал =?
 38. 38. 1-d. Зах зээлийн идэвхжилийн шинжилгээБизнесийн байгууллагууд үйл ажиллагаа өргөтгөх, санхүүгийннэмэлт эх үүсвэр олж авах зорилгоор хувьцаа болон бусад үнэтцаас гаргаж ҮЦЗЗ дээр тодорхой үйл ажиллагаа явуулж байдаг.ЗЗ-ийн нөхцөлд санхүүгийн тайлангийн мэдээллийн нэг голхэрэглэгч нь хувьцаа эзэмшигчид, үнэт цаасны шинжээчидбайдагтай уялдаж хувьцааны ЗЗ-ийн үнэ ханшны өөрчлөлт, ЗЗ-ийн чиг хандлага, үнэт цаасны орлогын хувь хэмжээ, эрсдлийнтүвшний шинжилгээний ач холбогдол улам бүр нэмэгдэх чигхандлагатай болж байна. Үүнтэй уялдаж хувьцааны ЗЗ-ийнидэвхжилтийн систем үзүүлэлтийн зэрэгцээ үнэт цаас, Х.О-ынэрсдлийн шинжилгээний янз бүрийн загваруудыг эрдэмтэдболовсруулсан байдаг. ЗЗ-ийн идэвхжилтийн гол төлөв 3-н хэсэгтхуваан тооцоолдог. Үүнд: 1. Ашигт ажиллагааны шинжилгээ 2. Ашгийн хуваарилалт 3. ЗЗ-ийн тодорхойлогч үзүүлэлтүүд
 39. 39. 1. Ашигт ажиллагааны үзүүлэлтүүд: А. Хувьцаа эзэмшигчдийн өмчийн өгөөж: Энэ кэоффициент нь хувьцаа эзэмшигчдийн өмчийн нэг төгрөгт хэдэн төгрөгийн цэвэр ашиг ноогдож байгааг харуулна. Хувьцаа эзэмшигчийн өмчийн өгөөж (ROE): Цэвэр ашиг Хувьцаа эзэмшигчийн өмчийн дундаж = ? Ө.х энэ үзүүлэлт нь эзний өмчийн ашиглалт, ашигт ажиллагааны түвшинг харуулах бөгөөд үүнд нөлөөлсөн хүчин зүйлсийг дараах байдлаар томъёолдог. Хувьцаа эзэмшигчийн өмчийн өгөөж (ROE): Цэвэр ашиг х Хөрөнгө Хөрөнгө Хувьцаа эзэмшигчийн =? өмчийн дундаж
 40. 40. Үргэлжлэл... Мөн хөрөнгийн өгөөжийг харуулдаг чухал кэоффициентүүдын томъёололтой холбогдуулан хувьцаа эзэмшигчийн өмчийн өгөөжид нөлөөлсөн хүчин зүйлсийг тооцдог. Хөрөнгийн өгөөж (ROA): Цэвэр ашиг Нийт хөрөнгө =? Б. Нэгж хувьцаанд ноогдох ашиг (EPS): Нэгж хувьцаанд ноогдох ашиг нь эргэлтэнд байгаа нэгж хувьцаанд ноогдож байгаа цэвэр ашгийн хэмжээ юм. Нэгж хувьцаанд ноогдох ашиг (EPS): Цэвэр ашиг =? Гаргасан энгийн хувьцааны тоо
 41. 41. 2. Ашгийн хуваарилалтын үзүүлэлтүүд: А. Хувьцааны нэгжид ноогдох ноогдол ашиг: Энэ кэоффициент нь хувьцаа эзэмшигчдэд хуваариласан ноогдол ашгийн хэмжээг харуулна. Хувьцааны нэгжид ноогдох ноогдол ашиг: Цэвэр ашиг – Д.Х – Х.А Гаргасан энгийн хувьцааны тоо =? Б. Хувьцаа эзэмшигчийн ашигт ажиллагаа: Энэ кэоффициент нь тухайн компанид оруулсан хөрөнгөнөөс хувьцаа эзэмшигчдийн хүртэж байгаа ашгийг харуулна. Хувьцаа эзэмшигчийн ашигт ажиллагаа: Хувьцааны нэгжид ноогдох жилийн ноогдол ашиг Нэгж хувьцааны ЗЗ-ийн дундаж үнэ =?
 42. 42. Үргэлжлэл... В. Ноогдол ашгийн олгосон хувь хэмжээ: Энэ кэоффициент нь тухайн цэвэр ашгийнхаа хэдэн хувийг хувьцаа эзэмшигчдэд ноогдол ашгийн хэлбэрээр хуваарилж байгааг харуулна. Ноогдол ашгийн олгосон хувь хэмжээ: Хувьцааны нэгжид ноогдох ноогдол ашиг Хувьцааны нэгжид ноогдох =? цэвэр ашиг
 43. 43. 2. Зах зээлийн тодорхойлогч үзүүлэлтүүд: А. Үнэ ашгийн харьцаа (P/E): Үнэ ашгийн харьцаа нь зах зээлийн компанийн 1 төгрөгийн ашгийн төлөө төлөхөд бэлэн байгаа мөнгөний хэмжээг илэрхийлнэ. Үнэ ашгийн харьцаа (Р/E): Хувьцааны ЗЗ-ийн үнэ Нэгж хувьцаанд ноогдох ашиг =? Б. ЗЗ-ийн үнэ, бүртгэлийн үнийн харьцаа: Энэ кэоффициент нь тухайн үед хувьцааны нэгжид ноогдох бодит хөрөнгийн бүртгэлийн үнээс давуулж төлсөн үнэ буюу хөрөнгө оруулагчдын зүгээс компанийн ирээдүйд хэр итгэж байгааг харуулдаг үзүүлэлт юм. ЗЗ-ийн үнэ, бүртгэлийн үнийн харьцаа: Хувьцааны зах зээлийн үнэ Нэгж хувьцаанд ноогдох бүртгэлийн =? үнэ
 44. 44. Үргэлжлэл... В. Мөнгөн гүйлгээний харьцаа: Энэ үзүүлэлт нь тухайн компанийн хөрөнгө оруулалтын боломжийн нэгж хувьцаанд ноогдох хэмжээг харуулдаг. Мөнгөн гүйлгээний харьцаа: Татварын дараах ашиг + элэгдэл, хорогдол Гаргасан энгийн хувьцааны =? дундаж
 45. 45. 2. Харьцааны нэгдсэн шинжилгээa. Шинжилгээний Du Pont загварb. Нэгдсэн чиг хандлагын шинжилгээ
 46. 46. Үргэлжлэл... Эх сурвалж: http://www.valueline.com
 47. 47. Эх сурвалж: http://www.valueline.com
 48. 48. Эх сурвалж: http://www.valueline.com
 49. 49. Эх сурвалж: http://www.valueline.com
 50. 50. Эх сурвалж: http://www.valueline.com , FEBRUARY 2 7 , 2 0 0 9
 51. 51. Эх сурвалж: http://www.valueline.com , FEBRUARY 2 7 , 2 0 0 9
 52. 52. Эх сурвалж: http://www.valueline.com , FEBRUARY 2 7 , 2 0 0 9
 53. 53. 3. Индексчлэн болон хувиар тооцох арга
 54. 54. 3а. Индексчлэн тооцох арга Санхүүгийн үзүүлэлтүүд 2000 2001 2002 2003 2004 2005 А. НИЙТ ХӨРӨНГӨ (1+2) 100,00% 91,08% 81,13% 74,92% 128,89% 136,81%1. Эргэлтийн хөрөнгө 100,00% 77,46% 38,79% 65,26% 160,46% 222,83%Мөнгөн хөрөнгө 100,00% 139,33% 109,92% 1438,84% 75,62% 100,17%Авлага 100,00% 68,08% 13,96% 18,66% 117,16% 178,83%Бараа материалын нөөц 100,00% 97,64% 94,06% 144,81% 260,88% 325,62%2. Эргэлтийн бус хөрөнгө (а+б) 100,00% 95,34% 94,38% 77,94% 119,01% 109,87%а. Биет хөрөнгө 100,00% 94,99% 93,93% 76,79% 121,28% 113,26%б. Биет бус хөрөнгө 100,00% 99,31% 99,50% 91,05% 93,09% 71,10%Хөрөнгө оруулалт ба бусад хөрөнгө 100,00% 99,31% 99,50% 91,05% 93,09% 71,10%Б. ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧ (1+2) 100,00% 93,73% 100,03% 101,67% 96,40% 140,81%1. Өр төлбөр (а+б) 100,00% 99,18% 190,13% 237,06% 178,39% 739,18%а. Богино хугацаат өр 100,00% 99,18% 190,13% 237,06% 178,39% 739,18%Дансны өглөг 100,00% 98,19% 207,85% 247,78% 103,39% 177,15%Цалингийн өглөг 100,00% 102,04% 163,35% 212,47% 247,18% 0,00%Бусад татварын өглөг 100,00% 142,47% 19,86% 85,85% 1,47% 3342,87%ЭМНД-н шимтгэлийн өглөг 100,00% 128,43% 174,79% 286,82% 355,43% 456,29%Бусад өглөг 100,00% 4,60% 4,92% 7,97% 1413,38% 33,89%2. Эзэмшигчдийн өмч (a+б+в) 100,00% 93,22% 91,51% 88,86% 88,65% 84,22%Хувьцаа 100,00% 94,24% 94,24% 94,24% 94,03% 88,91%Энгийн хувьцаа 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%Халаасны хувьцаа 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 720,10% 720,10%Нэмж төлөгдсөн капитал 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 191,38% 193,39%Эзэмшигчдийн өмчийн бусад хэсэг 100,00% 93,91% 93,91% 93,91% 93,91% 88,51%Хуримтлагдсан ашиг (алдагдал) 100,00% 80,42% 57,44% 21,83% 21,67% 25,74%Тайлангийн үеийн 100,00% -3,52% -206,34% 13,89% 46,52% 27,12%Өмнөх үеийн 100,00% 90,96% 90,58% 22,82% 18,55% 25,57%
 55. 55. 3b. Хувиар тооцох арга 2004 2005 Дундаж ХӨРӨНГӨ % % төг %1. Эргэлтийн хөрөнгө 29,68% 38,85% 3 541 789,9 34,40%Мөнгөн хөрөнгө 0,08% 0,10% 9 586,8 0,09%Авлага 14,98% 21,54% 1 889 964,8 18,36%Бараа материалын нөөц 14,62% 17,19% 1 641 484,5 15,94%2. Эргэлтийн бус хөрөнгө (а+б) 70,32% 61,15% 6 753 017,0 65,60%а. Биет хөрөнгө 65,89% 57,97% 6 363 206,3 61,81%Барилга, байгууламж 43,08% 68,32% 5 772 803,9 56,07%Хуримтлагдсан элэгдэл -4,16% -10,89% (784 994,1) -7,63%Бусад үндсэн хөрөнгө 0,51% 1,59% 109 691,4 1,07%Хуримтлагдсан элэгдэл -0,36% -1,06% (73 957,6) -0,72%б. Биет бус хөрөнгө 4,43% 3,18% 389 810,7 3,79%Хөрөнгө оруулалт ба бусад хөрөнгө 4,43% 3,18% 389 810,7 3,79%Нийт хөрөнгө 100,00% 100,00% 10 294 806,85 100,00%
 56. 56. Үргэлжлэл... 3b. Хувиар тооцох арга ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗЭМШИГЧДИЙН 2004 2005 Дундаж ӨМЧ % % Төг % 1. Өр төлбөр (а+б) 38,94% 45,36% 4 349 336,0 42,25% а. Богино хугацаат өр 38,94% 45,36% 4 349 336,0 42,25% Дансны өглөг 5,49% 8,87% 744 495,9 7,23% Орлогын татварын өглөг 0,33% 0,08% 21 082,3 0,20% Бусад татварын өглөг 0,00% 6,57% 348 480,5 3,39% ЭМНД-н шимтгэлийн өглөг 2,41% 2,92% 275 395,5 2,68% Банкны богино хугацаат өглөг 26,99% 26,62% 2 759 211,3 26,80% Бусад өглөг 3,56% 0,08% 182 064,6 1,77% 2. Эзэмшигчдийн өмч (a+б+в) 61,06% 54,64% 5 945 470,9 57,75% б. Хувьцаа 59,95% 53,40% 5 824 263,4 56,57% Энгийн хувьцаа 3,48% 3,28% 347 932,0 3,38% Халаасны хувьцаа -0,14% -0,13% (14 290,4) -0,14% Нэмж төлөгдсөн капитал -0,03% -0,03% (2 870,0) -0,03% Эзэмшигчдийн өмчийн бусад хэсэг 56,64% 50,28% 5 493 506,8 53,36% в. Хуримтлагдсан ашиг (алдагдал) 1,11% 1,24% 121 207,5 1,18% Тайлангийн үеийн 0,27% 0,15% 21 014,3 0,20% Өмнөх үеийн 0,84% 1,10% 100 193,25 0,97% Нийт өр төлбөр, эзэмшигчдийн өмч 100,00% 100,00% 10 294 806,85 100,00%
 57. 57. 4. Хугарлын цэгийн шинжилгээ
 58. 58. Санхүүгийн хүндрэлийн оношлох нь Altman-ы Z оношлогооZ = 1.2 x1 + 1.4 x2 + 3.3 x3 + 0.6 x4 + 0.99 x5Z = санхүүгийн эрүүл байдлын индексx1 = ажлын капитал/нийт активx2 = хуримтлагдсан ашиг/нийт активx3 = хүү ба татварын өмнөх ашиг/нийт активx4 = эзэмшигчдийн өмчийн ЗЗ-ийн үнэлгээ/нийт өрийн бүртгэлx5 = борлуулалт/нийт актив
 59. 59. Санхүүгийн хүндрэлийн оношлох нь Altman-ы Z оношлогоо СаарчАюул байгаа Сэргэлт-0 1.8 2.67 эсвэл 3.2 10
 • ssuseref21d0

  Oct. 27, 2019
 • ssusercb9fe5

  Aug. 26, 2019
 • TuruuS

  Sep. 7, 2018
 • ssuser2a7f45

  Mar. 14, 2018
 • ukashuree

  Feb. 1, 2018
 • ssuser3b123a

  Dec. 21, 2017
 • tsoomobatbayr

  Oct. 21, 2017
 • odbayarTserendagva

  Sep. 26, 2017
 • UkaErka

  Sep. 24, 2017
 • Ganaamss

  Aug. 15, 2017
 • ssuser1ac25e

  Apr. 27, 2017
 • eerca

  Apr. 15, 2017
 • khaltmaa

  Apr. 12, 2017
 • uyangasukhee

  Nov. 24, 2016
 • solongotuwshinbaatar

  Oct. 8, 2016
 • ochirdarinamsraijaw

  Sep. 1, 2016
 • tsetsekhishigt

  Jul. 25, 2016
 • UlziiburenJugdernamjil

  Jun. 18, 2016
 • badmaaraggerelbatsaikhan

  Apr. 28, 2016
 • tvmee

  Apr. 18, 2016

Views

Total views

126,694

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

326

Actions

Downloads

5,570

Shares

0

Comments

0

Likes

82

×