$$
http://gelegjamts.blogspot.com/Санхүүгийн менежмент хичээл-2008 он
МХ-ийн цаг хугацааныМХ-ийн цаг хугацааны
үнэлгээний аргуудүнэлгээний аргууд
• Энгийн тооцооны арга
• Хүснэгт ашиглах арга
...
Нэр томъёоны тайлбарНэр томъёоны тайлбар
• Ирээдүйн үнэ цэнэ-FV: Тодорхой
хугацааны дараахь мөнгөн гүйлгээ ба дэс
дараалса...
• Дискаунтинг: Өнөөгийн үнэ цэнийг олох
процесс.
• Аннуити: Тодорхой хугацаанд, түүний
ижил интервал тутамд дэс дараалан т...
• Хүү-i: Хугацаа бүрд бодох хүү.
Нэр томъёоны тайлбарНэр томъёоны тайлбар
http://gelegjamts.blogspot.com/
Тэмдэглэгээ:Тэмдэглэгээ: 0-0-р өнөөдрийг,р өнөөдрийг, 11 гэдэг нь өнөөдрөөс эхэлсэнгэдэг нь өнөөдрөөс эхэлсэн
хугацааны нэ...
• Компаундинг зарчмын дагуу бодно.
FV = ?100
0 1 2 3
10%
Өнөөдрийн $100-г жилийн 10%-ийн хүүтэй, 3
жилийн хугацаатайгаар Х...
хүү ба хугацаанаас хамаарах мөнгөний хүүний
хүчин зүйлийн ирээдүйн үнэ цэнэ
• PV нь эхний хөрөнгө оруулалт буюу өнөөгийн ү...
• PV = 100
• i = 10%
• n = 1
• FV1 = ? FV1 = 1000*(1.10) = 110
• PV = 100
• i = 10%
• n = 3
• FV = ? FV = 100*(1.1)*(1.1)*...
I, n хүчин зүйлээс хамаарах 1
төгрөгийн ирээдүйн үнэ цэнэ
n/хүү 9% 10% 11%
1 1.090 1.100 1.120
2 1.188 1.210 1.254
3 1.295...
Жилийн хүү 10% байхад ирээдүйд $100-той
болохын тулд өнөөдөр хэдэн төгрөгийн
хадгаламж хийх вэ?
1 2 30
PV = FV1/(1+i)
FV1
...
хүү ба хугацаанаас хамаарах мөнгөний хүүнии
хүчин зүйлийн өнөөгийн үнэ цэнэ /Таблиц/
( )
n
nn
n
i+1
1
FV=
i+1
FV
=PV 

...
n/хүү 9% 10% 5%
1 .917 .909 .952
2 .841 .826 .907
3 .772 .751 .864
4 .708 .683 .823
5 .649 .621 .784
I, n хүчин зүйлээс ха...
Аннуити гэдэг нь хугацаа тэнцүү интервалуудад (үе тутамд)
дэс дараалан хйих, тэнцүү хэмжээтэй хийх өсөн нэмэгдэх
төлбөр ба...
0 1 2 3
$100 $100 $100
(Энгийн аннуити)
ӨНӨӨДӨР Үе бүрийн эцэстҮе бүрийн эцэст тэнцүүтэнцүү
хэмжээтэй төлбөрхэмжээтэй төлб...
FVAFVA33 = $1,000(1.07)2
+
$1,000(1.07)1
+ $1,000(1.07)0
= $1,145 + $1,070 + $1,000
= $3,215$3,215
$1,000 $1,000 $1,000
0 ...
Аннуити дуэ гэдэг нь хугацааны үе бүрийн эхэнд
дэс дараалан хийх тэнцүү хэмжээтэй төлбөрийг
хэлдэг.
$1000 $1000$1000
0 1 2...
FVADFVAD33 = $1,000(1.07)3
+
$1,000(1.07)2
+ $1,000(1.07)1
= $1,225 + $1,145 + $1,070
= $3,440$3,440
$1,000 $1,000 $1,000 ...
PVADPVADnn = $1,000/(1.07)0
+ $1,000/(1.07)1
+
$1,000/(1.07)2
= $2,808.02$2,808.02
$1,000 $1,000 $1,000
0 1 2 33 4
$2,808....
PVADPVADnn = R (PVIFAi%,n)(1+i)
PVADPVAD33 = $1,000 (PVIFA7%,3)(1.07)
= $1,000 (2.624)(1.07) = $2,808$2,808
n/хүү 6% 7% 8%...
PMT PMT
0 1 2 3
i%
PMT
PV FV
PMT PMTPMT
0 1 2 3
i%
Аннуити ба анниути дуэгийн ялгаа...
http://gelegjamts.blogspot.com/
Перпетуити гэдэг нь байнга үргэлжлэх, ижил хэмжээний дэс
дараалсан төлбөрийг хэлдэг. Доорх томъёолол нь перпетуитигийн
өнө...
2 4 6 8 10 12 14
1. О хугацааны дараахь перпетуити -- PV1
= A/i
A
0
A A A A A AA A AA AAA
2 4 6 8 10 12 14
2. 8 хугацааны ...
0 1 2 3 4 55
$600 $600 $400 $400 $100$600 $600 $400 $400 $100
10%
$545.45$545.45
$495.87$495.87
$300.53$300.53
$273.21$273...
25
Жич: жигд бус мөнгөн гүйлгээний өнөөгийн үнэ цэнийн нийлбэр жигд
мөнгөн гүйлгээн дүнтэй тэнцүү байж болдог. А нь РМТ бо...
0 1 2 3 4
$400 $400 $400 $400$400 $400 $400 $400
PVPV00 тэнцүү
$1677.30.$1677.30.
0 1 2
$200 $200$200 $200
0 1 2 3 4 5
$10...
Жилийн: FV3 = $100(1.10)3
= $133.10
0 1 2 3
10%
100 133.10
Хагас жилийн: FV6 = $100(1.05)6
= $134.01
0 1 2 3
5%
4 5 6
134....
n - жил
компаундингийн үечлэл нь Энгийн FV-ээс
ялгаатай ($100-ийг 5 жилийн туршид жилд 2 удаа
бодоход)
= $100(1.06)10
= $1...
$100-ийн FV нь ялгаатай
компаундингийн 5 жилийн туршид
энгийн хүү нь 12% байхад ямар байх вэ?
FV(жил)= $100(1.12)5
= $176....
• Нэрлэсэн хүү:Нэрлэсэн хүү: (i(inomnom)) нь оролцогч талуудын
хооронд хэлэлцэн тохирсон гэрээт хүүг хэлнэ.
• Цаг хугацаан...



 += 1-EAR)(1mAPR m
1
1
m
APR
1EAR
m
−





+=
APR нь жилийн хүү (Компаундинг тооцоогүй)-inom
http://gelegja...
EARжил = 12%.
EARулирал = (1 + 0.12/4)4
- 1 = 12.55%.
EARсар = (1 + 0.12/12)12
- 1 = 12.68%.
EARөдөр(365) = (1 + 0.12/365)...
• Сонголт
– Өнөөдөр $16 мянган доллар авах уу эсвэл
– 33 жилийн дараа $33 мянган доллар авах уу
• R = 7%
• PV=$12.75 мянга...
Зээлийг гэрээний дагуу хугацааны тэнцүү
үеүдэд, ижил хэмжээтэйгээр эргүүлэн
хэсэгчлэн төлөхийг хэлнэ.
PMT PMTPMT
0 1 2 3
1...
Алхам 2: 1 дэх жилийн хүүгийн төлбөр.
INTt = эхний үлдt *(i)
INT1 = $1,000(0.10) = $100
Repmtt= PMT - INTt
= $402.11 - $10...
Алхам 4: 1 дэх жилийн эцсийн
үлдэгдэл
Эцсийн үлдэгдэл= эхний үлд- Repmt
= $1,000 - $302.11 = $697.89
ЖИЧ: 2, 3 дах жилийг ...
эхний нөхөн эцсийн
жил/- үлд PMT INT төлбөр үлд
1 $1,000 $402 $100 $302 $698
2 698 402 70 332 366
3 366 402 37 366 0
нийт ...
$
0 1 2 3
402.11
302.11
Үндсэн төлбөр
Хүүгийн төлбөр
http://gelegjamts.blogspot.com/
товч:
2nd
CLR TVM
2 N
7 I/Y
-1000 PV
0 PMT
CPT FVhttp://gelegjamts.blogspot.com/
N: 2 хугацаа
I/Y: 7% нэгж хугацааны хүү (7 гэж бус .07 гэж оруулна)
PV: $1,000 (хасах тэмдэгтэйгээр оруулна)
PMT: хамаарал...
2008 он http://gelegjamts.blogspot.com/ 41
Та үргэлжлэлийг хичээлийн цаг дээр судлах болно.
Асжилт хүсье,,,
http://gelegja...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Мөнгө, мөнгөний үнэ цэнэ, мөнгөний цаг хугацааны үнэлгээ, мөнгөний өнөөгийн үнэ цэнэ, ирээдүйн үнэ цэнэ, санхүүгийн менежмент

33,420 views

Published on

Мөнгө, мөнгөний үнэ цэнэ, мөнгөний цаг хугацааны үнэлгээ, мөнгөний өнөөгийн үнэ цэнэ, ирээдүйн үнэ цэнэ, санхүүгийн менежмент

Published in: Technology, Business

Мөнгө, мөнгөний үнэ цэнэ, мөнгөний цаг хугацааны үнэлгээ, мөнгөний өнөөгийн үнэ цэнэ, ирээдүйн үнэ цэнэ, санхүүгийн менежмент

 1. 1. $$ http://gelegjamts.blogspot.com/Санхүүгийн менежмент хичээл-2008 он
 2. 2. МХ-ийн цаг хугацааныМХ-ийн цаг хугацааны үнэлгээний аргуудүнэлгээний аргууд • Энгийн тооцооны арга • Хүснэгт ашиглах арга • Санхүүгийн калькулятор ашиглах арга • Компьютерийн эксел програмhttp://gelegjamts.blogspot.com/
 3. 3. Нэр томъёоны тайлбарНэр томъёоны тайлбар • Ирээдүйн үнэ цэнэ-FV: Тодорхой хугацааны дараахь мөнгөн гүйлгээ ба дэс дараалсан мөнгөн гүйлгээний ирээдүйн хэмжээ. • Өнөөгийн үнэ цэнэ-PV: Ирээдүйн мөнгөн гүйлгээ буюу дэс дараалсан ирээдүйн мөнгөн гүйлгээнүүдийн өнөөгийн үнэлгээ. • Компаундинг: Мөнгөн гүйлгээ ба дэс дараалсан мөнгөн гүйлгээний эцсийн үнэлгээг тооцох арифметик үйл ажиллагаа.http://gelegjamts.blogspot.com/
 4. 4. • Дискаунтинг: Өнөөгийн үнэ цэнийг олох процесс. • Аннуити: Тодорхой хугацаанд, түүний ижил интервал тутамд дэс дараалан тэнцүү хэмжээтэй хийх өсөн нэмэгдэх төлбө. • Аннуити дуэ: Тооцоонд хамрагдах хугацааны үе бүрийн эхэнд дэс дараалан хийх тэнцүү хэмжээтэй төлбөр. Нэр томъёоны тайлбарНэр томъёоны тайлбар http://gelegjamts.blogspot.com/
 5. 5. • Хүү-i: Хугацаа бүрд бодох хүү. Нэр томъёоны тайлбарНэр томъёоны тайлбар http://gelegjamts.blogspot.com/
 6. 6. Тэмдэглэгээ:Тэмдэглэгээ: 0-0-р өнөөдрийг,р өнөөдрийг, 11 гэдэг нь өнөөдрөөс эхэлсэнгэдэг нь өнөөдрөөс эхэлсэн хугацааны нэг үеийн төгсгөл... Хэрэв хугацааны үеийгхугацааны нэг үеийн төгсгөл... Хэрэв хугацааны үеийг жилээр авбалжилээр авбал [[0,10,1]] интервал нь нэг дэх жилийг,интервал нь нэг дэх жилийг, [[1,21,2]] ньнь хоёр дахь жилийг харуулах жишээтэй.хоёр дахь жилийг харуулах жишээтэй. Цаг хугацааны шулуунЦаг хугацааны шулуун М0 М1 М3М2 0 1 2 3 i% хүү Мөнгө http://gelegjamts.blogspot.com/
 7. 7. • Компаундинг зарчмын дагуу бодно. FV = ?100 0 1 2 3 10% Өнөөдрийн $100-г жилийн 10%-ийн хүүтэй, 3 жилийн хугацаатайгаар Х.О хийвэл 3 дахь жилд хэдэн төгрөг болох вэ? http://gelegjamts.blogspot.com/
 8. 8. хүү ба хугацаанаас хамаарах мөнгөний хүүний хүчин зүйлийн ирээдүйн үнэ цэнэ • PV нь эхний хөрөнгө оруулалт буюу өнөөгийн үнэ цэнэ, • FV ирээдүйн үнэ цэнэ 1 2 30 FV1 = (1+i)PV FV3 = (1+i)3 PV PV FV2 = (1+i)2 PV FVn = PV(1 + i )n (1 + i )n =FVIFi;n http://gelegjamts.blogspot.com/
 9. 9. • PV = 100 • i = 10% • n = 1 • FV1 = ? FV1 = 1000*(1.10) = 110 • PV = 100 • i = 10% • n = 3 • FV = ? FV = 100*(1.1)*(1.1)*(1.1) = 133,1 http://gelegjamts.blogspot.com/
 10. 10. I, n хүчин зүйлээс хамаарах 1 төгрөгийн ирээдүйн үнэ цэнэ n/хүү 9% 10% 11% 1 1.090 1.100 1.120 2 1.188 1.210 1.254 3 1.295 1.331 1.405 4 1.412 1.464 1.573 5 1.538 1.610 1.762 (1 + i )n =FVIFi;n http://gelegjamts.blogspot.com/
 11. 11. Жилийн хүү 10% байхад ирээдүйд $100-той болохын тулд өнөөдөр хэдэн төгрөгийн хадгаламж хийх вэ? 1 2 30 PV = FV1/(1+i) FV1 PV = FV2/(1+i)2 FV2 PV = FV3/(1+i)3 FV3 http://gelegjamts.blogspot.com/
 12. 12. хүү ба хугацаанаас хамаарах мөнгөний хүүнии хүчин зүйлийн өнөөгийн үнэ цэнэ /Таблиц/ ( ) n nn n i+1 1 FV= i+1 FV =PV       $100 ( )= 0.7513 = $75.13. 1.10 PV = $100 1      3 niPVIF; n i+1 1 =      http://gelegjamts.blogspot.com/
 13. 13. n/хүү 9% 10% 5% 1 .917 .909 .952 2 .841 .826 .907 3 .772 .751 .864 4 .708 .683 .823 5 .649 .621 .784 I, n хүчин зүйлээс хамаарах 1 төгрөгийн Өнөөгийн үнэ цэнэ niPVIF; n i+1 1 =      http://gelegjamts.blogspot.com/
 14. 14. Аннуити гэдэг нь хугацаа тэнцүү интервалуудад (үе тутамд) дэс дараалан хйих, тэнцүү хэмжээтэй хийх өсөн нэмэгдэх төлбөр байдаг. Энэ нь төлбөрийг РМТ (payment) гэж тэмдэглэдэг бөгөөд аливаа хугацааны эхэнд, эсвэл эцэст хийдэг. $100 $100$100 0 1 2 3 i% $100-ийг гурван жил дараалан жил бүрийн эцэст төлбөл энэ нь гурван жилийн аннуити болно. http://gelegjamts.blogspot.com/
 15. 15. 0 1 2 3 $100 $100 $100 (Энгийн аннуити) ӨНӨӨДӨР Үе бүрийн эцэстҮе бүрийн эцэст тэнцүүтэнцүү хэмжээтэй төлбөрхэмжээтэй төлбөр 3 дахь хугацаан ы төгсгөл 2 дох хугацаан ы төгсгөл 1 дэх хугацаан ы төгсгөл http://gelegjamts.blogspot.com/
 16. 16. FVAFVA33 = $1,000(1.07)2 + $1,000(1.07)1 + $1,000(1.07)0 = $1,145 + $1,070 + $1,000 = $3,215$3,215 $1,000 $1,000 $1,000 0 1 2 33 4 $3,215 = FVA$3,215 = FVA33 7% $1,070 $1,145 $1000-ийг гурван жил дараалан жил бүрийн эцэст төлбөл энэ нь гурван жилийн аннуити болно. http://gelegjamts.blogspot.com/
 17. 17. Аннуити дуэ гэдэг нь хугацааны үе бүрийн эхэнд дэс дараалан хийх тэнцүү хэмжээтэй төлбөрийг хэлдэг. $1000 $1000$1000 0 1 2 3 i% $1000-ийг гурван жил дараалан жил бүрийн эхэнд төлбөл энэ нь гурван жилийн аннуити дуэ болно. http://gelegjamts.blogspot.com/
 18. 18. FVADFVAD33 = $1,000(1.07)3 + $1,000(1.07)2 + $1,000(1.07)1 = $1,225 + $1,145 + $1,070 = $3,440$3,440 $1,000 $1,000 $1,000 $1,070 0 1 2 33 4 $3,440 = FVAD$3,440 = FVAD33 $1,225 $1,145 $1000-ийг гурван жил дараалан жил бүрийн эхэнд төлбөл энэ нь гурван жилийн аннуити дуэ болно. Хүү-7% http://gelegjamts.blogspot.com/
 19. 19. PVADPVADnn = $1,000/(1.07)0 + $1,000/(1.07)1 + $1,000/(1.07)2 = $2,808.02$2,808.02 $1,000 $1,000 $1,000 0 1 2 33 4 $2,808.02$2,808.02 = PVADPVADnn 7% $ 934.58 $ 873.44 $1000-ийг гурван жил дараалан жил бүрийн эхэнд төлбөл энэ нь гурван жилийн аннуити дуэ болно. http://gelegjamts.blogspot.com/
 20. 20. PVADPVADnn = R (PVIFAi%,n)(1+i) PVADPVAD33 = $1,000 (PVIFA7%,3)(1.07) = $1,000 (2.624)(1.07) = $2,808$2,808 n/хүү 6% 7% 8% 1 0.943 0.935 0.926 2 1.833 1.808 1.783 3 2.673 2.624 2.577 4 3.465 3.387 3.312 5 4.212 4.100 3.993 ТАБЛИЦТАБЛИЦТАБЛИЦТАБЛИЦ http://gelegjamts.blogspot.com/
 21. 21. PMT PMT 0 1 2 3 i% PMT PV FV PMT PMTPMT 0 1 2 3 i% Аннуити ба анниути дуэгийн ялгаа... http://gelegjamts.blogspot.com/
 22. 22. Перпетуити гэдэг нь байнга үргэлжлэх, ижил хэмжээний дэс дараалсан төлбөрийг хэлдэг. Доорх томъёолол нь перпетуитигийн өнөөгийн үнэ цэнэ болно. 1 2 3 4 5 6 70 PMT Нэмэлт: тодорхой бус хугацаагаар гаргасан үнэт цаасанд перпетуити төлбөо болдог. Ийм төрлийн үнэт цаасыг КОНСОЛ гэж нэрлэдэг. PVперпетуити = ∑[РМТ/(1+i)t ] = РМТ∑[1/(1+i)t ] = РМТ/i PV1 = A/(1+r) PV2 = A/(1+r)2 PV3 = A/(1+r)3 PV4 = A/(1+r)4 Гэх мэт Гэх мэт PMTPMT PMT PMT PMT PMT http://gelegjamts.blogspot.com/
 23. 23. 2 4 6 8 10 12 14 1. О хугацааны дараахь перпетуити -- PV1 = A/i A 0 A A A A A AA A AA AAA 2 4 6 8 10 12 14 2. 8 хугацааны дараахь перпетуитигийн -- PV8 = [1/(1+i)]8 x (A/i) 0 A A AAAA 2 4 6 8 10 12 14 3. 8-н хугацааны турш дахь аннуити-- PV =PV = PVPV11 – PV– PV88 = (A/i)= (A/i) xx { 1 – [1/(1+i)]{ 1 – [1/(1+i)]88 }} A 0 A A AA A AA А нь РМТ болно. http://gelegjamts.blogspot.com/
 24. 24. 0 1 2 3 4 55 $600 $600 $400 $400 $100$600 $600 $400 $400 $100 10% $545.45$545.45 $495.87$495.87 $300.53$300.53 $273.21$273.21 $ 62.09$ 62.09 $1677.15$1677.15 == PVPV00 өнөөгийн үнэ цэнэөнөөгийн үнэ цэнэ Хугацааны үе бүрт дэс дараалсан өөр өөр хэмжээтэй мөнгөн гүйлгээ http://gelegjamts.blogspot.com/
 25. 25. 25 Жич: жигд бус мөнгөн гүйлгээний өнөөгийн үнэ цэнийн нийлбэр жигд мөнгөн гүйлгээн дүнтэй тэнцүү байж болдог. А нь РМТ болно. 2 4 6 8 10 12 14 1. 10 хугацааны жигд бус мөнгөн гүйлгээний өнөөгийн ү/ц – PV = PV10 + PV4 5 0 $100 $100 $100$100 $100 $500$500 $500 $100$500 2. 10 хугацааны турш дахь $100-ийн аннуити-- PV10 = { 1 - [1/(1+i)]10 } x (A/i) 2 4 6 8 10 12 140 $100 $100 $100$100 $100 $100$100 $100 $100$100 3. 5 дахь хугацаанаас эхэлсэн 4 хугацааны турш дахь $400-ийн аннуити -- PV4 5 = [1/(1+i)]5 x [ (A/i) x { 1 – [1/(1+i)]4 } ] 2 4 6 8 10 12 140 $400$400 $400 $400 http://gelegjamts.blogspot.com/
 26. 26. 0 1 2 3 4 $400 $400 $400 $400$400 $400 $400 $400 PVPV00 тэнцүү $1677.30.$1677.30. 0 1 2 $200 $200$200 $200 0 1 2 3 4 5 $100$100 $1,268.00$1,268.00 $347.20$347.20 $62.10$62.10 нэмэхнэмэх нэмэхнэмэхhttp://gelegjamts.blogspot.com/
 27. 27. Жилийн: FV3 = $100(1.10)3 = $133.10 0 1 2 3 10% 100 133.10 Хагас жилийн: FV6 = $100(1.05)6 = $134.01 0 1 2 3 5% 4 5 6 134.01 1 2 30 100 Хүүг жилд хэдэн удаа боддог мөнгөн гүйлгээ ба дэс дараалсан мөнгөн гүйлгээнүүдийн эцсийн үнэлгээг тодорхойлдог арга юм http://gelegjamts.blogspot.com/
 28. 28. n - жил компаундингийн үечлэл нь Энгийн FV-ээс ялгаатай ($100-ийг 5 жилийн туршид жилд 2 удаа бодоход) = $100(1.06)10 = $179.08. FV = PV 1 .+ i mn Nom mn      FV = $100 1 + 0.12 25 2x5      * *  m - үечлэл http://gelegjamts.blogspot.com/
 29. 29. $100-ийн FV нь ялгаатай компаундингийн 5 жилийн туршид энгийн хүү нь 12% байхад ямар байх вэ? FV(жил)= $100(1.12)5 = $176.23 FV(хагас жил)= $100(1.06)10 =$179.08 FV(улирал)= $100(1.03)20 = $180.61 FV(сар)= $100(1.01)60 = $181.67 FV(өдөр) = $100(1+(0.12/365))(5x365) = $182.19 http://gelegjamts.blogspot.com/
 30. 30. • Нэрлэсэн хүү:Нэрлэсэн хүү: (i(inomnom)) нь оролцогч талуудын хооронд хэлэлцэн тохирсон гэрээт хүүг хэлнэ. • Цаг хугацааны хүү:Цаг хугацааны хүү: (iiperper =i=inomnom / m)/ m) хугацаа бүрт өөрчлөгдөж байгаа хүүг хэлнэ. Сар, улирал, жил... Үргэлжилсэн хугацааны доторхи үе бүрийн хүү болдог. • Жилийн хүүний идэвхитэй хэмжээ:Жилийн хүүний идэвхитэй хэмжээ: (EAR=(1+i(EAR=(1+inomnom / m)/ m)mm -1)-1) нь жилд бодитоор тооцсон хүүг хэлнэ. http://gelegjamts.blogspot.com/
 31. 31.     += 1-EAR)(1mAPR m 1 1 m APR 1EAR m −      += APR нь жилийн хүү (Компаундинг тооцоогүй)-inom http://gelegjamts.blogspot.com/
 32. 32. EARжил = 12%. EARулирал = (1 + 0.12/4)4 - 1 = 12.55%. EARсар = (1 + 0.12/12)12 - 1 = 12.68%. EARөдөр(365) = (1 + 0.12/365)365 - 1 = 12.75%. Хэвийн хүү –12% үед $1 http://gelegjamts.blogspot.com/
 33. 33. • Сонголт – Өнөөдөр $16 мянган доллар авах уу эсвэл – 33 жилийн дараа $33 мянган доллар авах уу • R = 7% • PV=$12.75 мянга, би өнөөдрийн $16 мянган долларыг сонгоно. PV= 1 (1+0.07)i i=1 33 ∑ http://gelegjamts.blogspot.com/
 34. 34. Зээлийг гэрээний дагуу хугацааны тэнцүү үеүдэд, ижил хэмжээтэйгээр эргүүлэн хэсэгчлэн төлөхийг хэлнэ. PMT PMTPMT 0 1 2 3 10% -1,000 PV= ∑[РМТ/(1+i)t ] 1000= ∑[РМТ/(1,1)t ] РМТ=402.11 $1000-ийн зээлийг 3 жилд багтаан 3 удаагийн төлбөрөөр төлөхөөр тохиролцжээ http://gelegjamts.blogspot.com/
 35. 35. Алхам 2: 1 дэх жилийн хүүгийн төлбөр. INTt = эхний үлдt *(i) INT1 = $1,000(0.10) = $100 Repmtt= PMT - INTt = $402.11 - $100 = $302.11 Алхам 3: 1 дэх жил анхны зээлийн нөхөн төлбөр. http://gelegjamts.blogspot.com/
 36. 36. Алхам 4: 1 дэх жилийн эцсийн үлдэгдэл Эцсийн үлдэгдэл= эхний үлд- Repmt = $1,000 - $302.11 = $697.89 ЖИЧ: 2, 3 дах жилийг 1-р жилийн бодолттой адил болно. http://gelegjamts.blogspot.com/
 37. 37. эхний нөхөн эцсийн жил/- үлд PMT INT төлбөр үлд 1 $1,000 $402 $100 $302 $698 2 698 402 70 332 366 3 366 402 37 366 0 нийт 1,206.34 206.34 1,000 Зээл бууруулалтын хүснэгт http://gelegjamts.blogspot.com/
 38. 38. $ 0 1 2 3 402.11 302.11 Үндсэн төлбөр Хүүгийн төлбөр http://gelegjamts.blogspot.com/
 39. 39. товч: 2nd CLR TVM 2 N 7 I/Y -1000 PV 0 PMT CPT FVhttp://gelegjamts.blogspot.com/
 40. 40. N: 2 хугацаа I/Y: 7% нэгж хугацааны хүү (7 гэж бус .07 гэж оруулна) PV: $1,000 (хасах тэмдэгтэйгээр оруулна) PMT: хамааралгүй тул (0-ээр орлуулна) FV: хариу (бататгаж асууна) N I/Y PV PMT FV оролт Компаунд 2 7 -1,000 0 1,144.90 http://gelegjamts.blogspot.com/
 41. 41. 2008 он http://gelegjamts.blogspot.com/ 41 Та үргэлжлэлийг хичээлийн цаг дээр судлах болно. Асжилт хүсье,,, http://gelegjamts.blogspot.com/

×