SlideShare a Scribd company logo
1 of 43
БАЙРШИЛ Үйл ажиллагааны менежмент хичээл-2008 он http://gelegjamts.blogspot.com/ “ Энх-Орчлон” дээд сургууль - А.Гэлэгжамц
Áàéðøëûí øèéäâýðèéí бүтэц Үндэстний шийдвэр Бүс нутгийн шийдвэр Байгууллагын шийдвэр Байршлын шийдвэр Улс төр, нийгэм, эдийн засаг, Гадаад харилцаа, валютын ханш... Байгаль, цаг уурын онцлог, Хэрэглэгчдийн хандлага, хөдөлмөр... Тээврийн системийн хандлага, Удирдлагын хандлага... Байршлынн хэмжээ/зардал, орчны нөлөөлөл, бүс нутгийн хязгаарлалт... http://gelegjamts.blogspot.com/
Байршлын шийдвэрийн хүчин зүйлсийн нөлөөлөл ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],http://gelegjamts.blogspot.com/
Хөдөлмөрийн шийдвэрийн хүчин зүйлсийн нөлөөлөл ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],http://gelegjamts.blogspot.com/
Үйлдвэрийн хэлбэр ба тэдгээрийн байршлын онцлог хүчин зүйлс ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],http://gelegjamts.blogspot.com/
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Үйлдвэрийн хэлбэр ба тэдгээрийн байршлын онцлог хүчин зүйлс http://gelegjamts.blogspot.com/
Үйлдвэрийн байршлын шийдвэрт хүргэж болох зарим хүчин зүйлс ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],http://gelegjamts.blogspot.com/
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Үйлдвэрийн байршлын шийдвэрт хүргэж болох зарим хүчин зүйлс http://gelegjamts.blogspot.com/
Тээврийн бодлого http://gelegjamts.blogspot.com/
Тээврийн бодлого http://gelegjamts.blogspot.com/ а 3 2 1 б в
Хэрэглэх шаардлага ,[object Object],[object Object],[object Object],http://gelegjamts.blogspot.com/
Тээврийн бодлого ,[object Object],http://gelegjamts.blogspot.com/
Тээвэрлэлтийн хүснэгт http://gelegjamts.blogspot.com/ Хэрэглэгчид Агуула- хууд Нөөц Эрэлт 1 2 : m a 1 a 2 : a m 1 2 . . . n b 1 b 2 b n Эрэлтийн хэмжээ, шаардагдах ачаа
Тээвэрлэлтийн хүснэгт http://gelegjamts.blogspot.com/ Агуулах 1 2 . . n Нөөц 1 x 11 c 11 x 12 c 12 . . x 1n c 1n a 1 2 x 21 c 21 x 22 c 22 . . x 2n c 2n a 2 : : : : : : : : : : m x m1 c m1 x m2 c m2 . . x mn c mn a m Эрэлт b 1 b 2 . . b n Агуулахаас нэгж барааг хэрэглэгчид хүргэх зардал
Тээвэрлэлтийн хүснэгт http://gelegjamts.blogspot.com/ Хэрэглэгчид Агуулах Нөөц Эрэлт 1 2 : m a 1 a 2 : a m 1 2 . . n b 1 b 2 b n x 11 x 12 . . x 1n x 21 x 22 . . 2n : : : : : : : x m1 x m2 . . x mn : x Агуулахаас хэрэглэгчид хүргэх ачааны хэмжээ
Тээвэрлэлтийн байршил 1-р ЦС /200тн/-В http://gelegjamts.blogspot.com/ 3-р ЦС /300тн/-А Налайх /100тн/-Г Шарын гол /300тн/-Д 5 толгой /300тн/-Е 2-р ЦС /200тн/-Б в
Тээвэрлэлтийн хүснэгт Хаашаа Хаанаас 3-р ЦС (A) 2-р ЦС ( Б ) 1-р ЦС ( В ) нөөц Налайх ( Г ) 100 Шарын гол ( Д ) 300 5 толгой ( Е ) 300 Хэрэгцээ 300 200 200 700 5 8 9 7 4 4 3 3 5 http://gelegjamts.blogspot.com/
Тээврийн бодлогын аргууд ,[object Object],[object Object],[object Object],http://gelegjamts.blogspot.com/
Зүүн дээд булангийн арга http://gelegjamts.blogspot.com/
Зүүн дээд булангийн арга Хаашаа Хаанаас 3-р ЦС (A) 2-р ЦС ( Б ) 1-р ЦС ( В ) нөөц Налайх ( Г ) 100 Шарын гол ( Д ) 300 5 толгой ( Е ) 300 Хэрэгцээ 300 200 200 700 5 8 9 7 4 4 3 3 5 100 200 100 100 200 http://gelegjamts.blogspot.com/
Зүүн дээд булангийн арга Тээвэрлэлтийн зардлын тооцоолол Энэ нь боломжит сонголт боловч хамгийн зардлыг илэрхийлэхэд учир дутагдалтай байдаг. http://gelegjamts.blogspot.com/ чиглэл Хаанаас Хаашаа Ачаа Нэгжийн үнэ Нийт С Г A 100 $5 $ 500 Д A 200 8 1,600 Д Б 100 4 400 Е Б 100 7 700 Е В 200 5 $1,000 Нийт : $4,200
Хамгийн бага элементийн арга http://gelegjamts.blogspot.com/
Хамгийн бага элементийн арга ,[object Object],http://gelegjamts.blogspot.com/
Хамгийн бага элементийн арга Хаашаа Хаанаас 3-р ЦС (A) 2-р ЦС ( Б ) 1-р ЦС ( В ) нөөц Налайх ( Г ) 100 Шарын гол ( Д ) 300 5 толгой ( Е ) 300 Хэрэгцээ 300 200 200 700 5 8 9 7 4 4 3 3 5 1-р: Г, В нүдэнд ачаа хуваарилах зардал хамгийн бага байгаа Учраас 100 нэгж ачаа хуваарилж байна.
Хамгийн бага элементийн арга Хаашаа Хаанаас 3-р ЦС (A) 2-р ЦС ( Б ) 1-р ЦС ( В ) нөөц Налайх ( Г ) 100 Шарын гол ( Д ) 300 5 толгой ( Е ) 300 Хэрэгцээ 300 200 200 700 5 8 9 7 4 4 3 3 5 2-р: Д, В нүдэнд ачаа хуваарилах зардал хамгийн бага байгаа учир дахин 100 нэгж ачаа хуваарилж байна. http://gelegjamts.blogspot.com/
Хамгийн бага элементийн арга Хаашаа Хаанаас 3-р ЦС (A) 2-р ЦС ( Б ) 1-р ЦС ( В ) нөөц Налайх ( Г ) 100 Шарын гол ( Д ) 300 5 толгой ( Е ) 300 Хэрэгцээ 300 200 200 700 5 8 9 7 4 4 3 3 5 100 3-р: Д, Б нүдэнд ачаа хуваарилах зардал бага байгаа учир дахин 200 нэгж ачаа хуваарилж байна. http://gelegjamts.blogspot.com/
Хамгийн бага элементийн арга Хаашаа Хаанаас 3-р ЦС (A) 2-р ЦС ( Б ) 1-р ЦС ( В ) нөөц Налайх ( Г ) 100 Шарын гол ( Д ) 300 5 толгой ( Е ) 300 Хэрэгцээ 300 200 200 700 5 8 9 7 4 4 3 3 5 100 4-р: Е, А нүдэнд үлдсэн 300 нэгж ачааг хуваарилж байна. http://gelegjamts.blogspot.com/
Хамгийн бага элементийн арга Хаашаа Хаанаас 3-р ЦС (A) 2-р ЦС ( Б ) 1-р ЦС ( В ) нөөц Налайх ( Г ) 100 Шарын гол ( Д ) 300 5 толгой ( Е ) 300 Хэрэгцээ 300 200 200 700 5 8 9 7 4 4 3 3 5 100 Нийт зардал = $3(100) + $3(100) + $4(200) + $9(300) = $4,100 http://gelegjamts.blogspot.com/
Хамгийн бага элементийн арга Хаашаа Хаанаас 3-р ЦС (A) 2-р ЦС ( Б ) 1-р ЦС ( В ) нөөц Налайх ( Г ) 100 Шарын гол ( Д ) 300 5 толгой ( Е ) 300 Хэрэгцээ 300 200 200 700 5 8 9 7 4 4 3 3 5 100 Нийт зардал = $3(100) + $3(100) + $4(200) + $9(300) = $4,100 Өмнөх аргыг бодвол үр дүн нь илүү боловч гэхдээ хамгийн бага зардалтай байх нөхцлийг хангаж хараахан чадахгүй. http://gelegjamts.blogspot.com/
Зөөврийн чулууны арга ,[object Object],http://gelegjamts.blogspot.com/
Хугралын цэгийн шинжилгээ http://gelegjamts.blogspot.com/
Хугралын цэгийн шинжилгээ ,[object Object],[object Object],http://gelegjamts.blogspot.com/
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Хугралын цэгийн шинжилгээ http://gelegjamts.blogspot.com/
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Хугралын цэгийн шинжилгээ http://gelegjamts.blogspot.com/
Хугралын цэгийн жишээ Оюутнууд ХХХ компаний санхүүгийн менежер ба  одоо Архангай , Булган , Сэлэнгэ аймаг дахь шинэ үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөөний талаар хэлцэж байна . Жил бүр тогтмол зардал тус бүрт $30k , $60k , $110k  байдаг . VC нь нэгжид $75 , $45 , $25  байдаг. Нэгжийн үнэ нь $120 . Ямар байрлал нь жил бүр 2000 бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд хамгийн оновчтой нь вэ ? http://gelegjamts.blogspot.com/
Хугралын цэгийн жишээ A= Архангай :  нийт зардал = TC = 30000 + 75x B= Булган :  нийт зардал = TC = 60000 + 45x C= Сэлэнгэ : нийт зардал = TC = 110000 + 25x Борлуулалт : нийт орлого = TR = 120x Жилд x=2000  бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд : A: Ашиг = 240,000 - (30,000 + 150,000) = 60,000 B: Ашиг = 240,000 - (60,000 + 90,000) = 90,000  C: Ашиг = 240,000 - (110,000 + 50,000) = 80,000 B нь оновч-той http://gelegjamts.blogspot.com/
Хугралын цэгийн жишээ Оюутнууд ХХХ компаний санхүүгийн менежер ба  одоо Архангай , Булган , Сэлэнгэ аймаг дахь шинэ үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөөний талаар хэлцэж байна . Жил бүр тогтмол зардал тус бүрт $30k , $60k , $110k  байдаг . VC нь нэгжид $75 , $45 , $25  байдаг. Нэгжийн үнэ нь $120 . Байрлал бүр дээр бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн хэмжээ ямар байх вэ ? http://gelegjamts.blogspot.com/
Хугралын цэгийн жишээ A= Архангай : TC = 30000 + 75x B= Булган : TC = 60000 + 45x C= Сэлэнгэ : TC = 110000 + 25x A бол x=0 хамгийн оновчтой . A < B үед  x < 1000  байх ба A < C үед  x < 1600 байна 0<x<1000 үед А нь оновчтой байна . B < C үед  x < 2500 байна 1000<x<2500 үед B нь оновчтой байна . 2500 < x  үед С нь оновчтой байна . http://gelegjamts.blogspot.com/
Байршлын график 0 50,000 100,000 150,000 200,000 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 Хэмжээ Үнэ $ Архангай Сэлэнгэ Булган Хамгийн бага зардал /В/ Хамгийн бага зардал /А/ Хамгийн бага зардал /С/ http://gelegjamts.blogspot.com/
Байршлын график 0 50,000 100,000 150,000 200,000 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 Хэмжээ Үнэ $ Архангай Сэлэнгэ Булган Хамгийн бага зардал /В/ Хамгийн бага зардал /А/ Хамгийн бага зардал /С/ Бор.орлого http://gelegjamts.blogspot.com/
Хугралын цэгийн жишээ A байрлал дээрх ашиг ч үгүй алдагдал ч үгүй байх үйлдвэрлэлийн хэмжээ нь нэг жилд = 666.67 нэгж байна 666.67<x<1000 хэмжээн дээр А байрлал ашигтай 1000<x<2500  хэмжээн дээр А байрлал ашигтай 2500< x  хэмжээн дээр А байрлал ашигтай  http://gelegjamts.blogspot.com/
Байршлын график 0 50,000 100,000 150,000 200,000 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 Хэмжээ Зардал $ Архангай Сэлэнгэ Булган Хамгийн бага зардал /В/ Хамгийн бага зардал /А/ Хамгийн бага зардал /С/ Бор.орлого http://gelegjamts.blogspot.com/
200 8 он http://gelegjamts.blogspot.com/ Асжилт хүсье,,,

More Related Content

What's hot

Б.Гансүх - НИЙЛҮҮЛЭЛТИЙН ГИНЖИН ХЭЛХЭЭНИЙ УДИРДЛАГЫН СИСТЕМ
Б.Гансүх - НИЙЛҮҮЛЭЛТИЙН ГИНЖИН ХЭЛХЭЭНИЙ УДИРДЛАГЫН СИСТЕМБ.Гансүх - НИЙЛҮҮЛЭЛТИЙН ГИНЖИН ХЭЛХЭЭНИЙ УДИРДЛАГЫН СИСТЕМ
Б.Гансүх - НИЙЛҮҮЛЭЛТИЙН ГИНЖИН ХЭЛХЭЭНИЙ УДИРДЛАГЫН СИСТЕМbatnasanb
 
Бизнес төлөвлөгөө боловсруулах гадаад орчны шинжилгээ
Бизнес төлөвлөгөө боловсруулах гадаад орчны шинжилгээБизнес төлөвлөгөө боловсруулах гадаад орчны шинжилгээ
Бизнес төлөвлөгөө боловсруулах гадаад орчны шинжилгээГончигжавын Болдбаатар
 
манлайллын онол хандлагууд
манлайллын онол хандлагуудманлайллын онол хандлагууд
манлайллын онол хандлагуудBuka King
 
шийдвэр гаргах
шийдвэр гаргахшийдвэр гаргах
шийдвэр гаргахPugoo Pugo
 
Ba304 financial management
Ba304 financial managementBa304 financial management
Ba304 financial managementBujee Buuvdei
 
хөдөлмөрийн зардлын бүртгэл
хөдөлмөрийн зардлын бүртгэлхөдөлмөрийн зардлын бүртгэл
хөдөлмөрийн зардлын бүртгэлEnebish Vandandulam
 
Маркетингийн Суваг / Хуваарилалтын суваг
Маркетингийн Суваг / Хуваарилалтын сувагМаркетингийн Суваг / Хуваарилалтын суваг
Маркетингийн Суваг / Хуваарилалтын сувагNamuun Ariunsanaa
 
Lecture 10
Lecture 10Lecture 10
Lecture 10Bbujee
 
Зардлын бүртгэл Лекц 4
Зардлын бүртгэл Лекц 4Зардлын бүртгэл Лекц 4
Зардлын бүртгэл Лекц 4Bbujee
 
Lecture 6
Lecture 6Lecture 6
Lecture 6Bbujee
 
лекц 5, 6, 7
лекц 5, 6, 7лекц 5, 6, 7
лекц 5, 6, 7ariunubu
 
Lecture 6,7
Lecture 6,7Lecture 6,7
Lecture 6,7Bbujee
 
Санхүүгийн хөшүүрэг
Санхүүгийн хөшүүрэгСанхүүгийн хөшүүрэг
Санхүүгийн хөшүүрэгShunkhlai Group LLC
 

What's hot (20)

Үйлчилгээний маркетинг
Үйлчилгээний маркетингҮйлчилгээний маркетинг
Үйлчилгээний маркетинг
 
Б.Гансүх - НИЙЛҮҮЛЭЛТИЙН ГИНЖИН ХЭЛХЭЭНИЙ УДИРДЛАГЫН СИСТЕМ
Б.Гансүх - НИЙЛҮҮЛЭЛТИЙН ГИНЖИН ХЭЛХЭЭНИЙ УДИРДЛАГЫН СИСТЕМБ.Гансүх - НИЙЛҮҮЛЭЛТИЙН ГИНЖИН ХЭЛХЭЭНИЙ УДИРДЛАГЫН СИСТЕМ
Б.Гансүх - НИЙЛҮҮЛЭЛТИЙН ГИНЖИН ХЭЛХЭЭНИЙ УДИРДЛАГЫН СИСТЕМ
 
Бизнес төлөвлөгөө боловсруулах гадаад орчны шинжилгээ
Бизнес төлөвлөгөө боловсруулах гадаад орчны шинжилгээБизнес төлөвлөгөө боловсруулах гадаад орчны шинжилгээ
Бизнес төлөвлөгөө боловсруулах гадаад орчны шинжилгээ
 
сэдэв 4-хотш
сэдэв 4-хотшсэдэв 4-хотш
сэдэв 4-хотш
 
манлайллын онол хандлагууд
манлайллын онол хандлагуудманлайллын онол хандлагууд
манлайллын онол хандлагууд
 
шийдвэр гаргах
шийдвэр гаргахшийдвэр гаргах
шийдвэр гаргах
 
Rate
RateRate
Rate
 
Ba304 financial management
Ba304 financial managementBa304 financial management
Ba304 financial management
 
хөдөлмөрийн зардлын бүртгэл
хөдөлмөрийн зардлын бүртгэлхөдөлмөрийн зардлын бүртгэл
хөдөлмөрийн зардлын бүртгэл
 
Маркетингийн удирдлага
Маркетингийн удирдлагаМаркетингийн удирдлага
Маркетингийн удирдлага
 
Маркетингийн Суваг / Хуваарилалтын суваг
Маркетингийн Суваг / Хуваарилалтын сувагМаркетингийн Суваг / Хуваарилалтын суваг
Маркетингийн Суваг / Хуваарилалтын суваг
 
Lecture 10
Lecture 10Lecture 10
Lecture 10
 
Зардлын бүртгэл Лекц 4
Зардлын бүртгэл Лекц 4Зардлын бүртгэл Лекц 4
Зардлын бүртгэл Лекц 4
 
шинэ бүтээгдэхүүний төлөвлөлтийн стратеги
шинэ бүтээгдэхүүний төлөвлөлтийн стратегишинэ бүтээгдэхүүний төлөвлөлтийн стратеги
шинэ бүтээгдэхүүний төлөвлөлтийн стратеги
 
Lecture 6
Lecture 6Lecture 6
Lecture 6
 
лекц 5, 6, 7
лекц 5, 6, 7лекц 5, 6, 7
лекц 5, 6, 7
 
Lecture 6,7
Lecture 6,7Lecture 6,7
Lecture 6,7
 
Бизнесийн орчин, нөхцөл байдлыг шинжилгээ
Бизнесийн орчин, нөхцөл байдлыг шинжилгээБизнесийн орчин, нөхцөл байдлыг шинжилгээ
Бизнесийн орчин, нөхцөл байдлыг шинжилгээ
 
Санхүүгийн хөшүүрэг
Санхүүгийн хөшүүрэгСанхүүгийн хөшүүрэг
Санхүүгийн хөшүүрэг
 
Lecture №8
Lecture №8Lecture №8
Lecture №8
 

Viewers also liked

үйлдвэрлэлийн менежментийн жишээ бодлого
үйлдвэрлэлийн менежментийн жишээ бодлогоүйлдвэрлэлийн менежментийн жишээ бодлого
үйлдвэрлэлийн менежментийн жишээ бодлогоBatmunkh Oyuntsetseg
 
үндэсний үйлдвэрлэл
үндэсний үйлдвэрлэлүндэсний үйлдвэрлэл
үндэсний үйлдвэрлэлTj Crew
 
Онч мэргэн үгс, сургаал үгс, афоризм /Амьдралд урам нэмсэн мэргэдийн сургаал ...
Онч мэргэн үгс, сургаал үгс, афоризм /Амьдралд урам нэмсэн мэргэдийн сургаал ...Онч мэргэн үгс, сургаал үгс, афоризм /Амьдралд урам нэмсэн мэргэдийн сургаал ...
Онч мэргэн үгс, сургаал үгс, афоризм /Амьдралд урам нэмсэн мэргэдийн сургаал ...Adilbishiin Gelegjamts
 
Удирдлагын шийдвэр гаргалт, шийдвэрийн төрөл, ангилал, түвшин, шийдвэр гаргал...
Удирдлагын шийдвэр гаргалт, шийдвэрийн төрөл, ангилал, түвшин, шийдвэр гаргал...Удирдлагын шийдвэр гаргалт, шийдвэрийн төрөл, ангилал, түвшин, шийдвэр гаргал...
Удирдлагын шийдвэр гаргалт, шийдвэрийн төрөл, ангилал, түвшин, шийдвэр гаргал...Adilbishiin Gelegjamts
 
Шинэ оны мэнд хүргэе. 2016 он. Shine onii mend 2016 on
Шинэ оны мэнд хүргэе. 2016 он. Shine onii mend 2016 onШинэ оны мэнд хүргэе. 2016 он. Shine onii mend 2016 on
Шинэ оны мэнд хүргэе. 2016 он. Shine onii mend 2016 onAdilbishiin Gelegjamts
 
Бараа материал ба нөөцийн удирдлага-Үйл ажиллагааны менежмент /Хураангуй/
Бараа материал ба нөөцийн удирдлага-Үйл ажиллагааны менежмент /Хураангуй/Бараа материал ба нөөцийн удирдлага-Үйл ажиллагааны менежмент /Хураангуй/
Бараа материал ба нөөцийн удирдлага-Үйл ажиллагааны менежмент /Хураангуй/Adilbishiin Gelegjamts
 
Математик програмчлал - MT212. Бие даалт 2, 3
Математик програмчлал - MT212. Бие даалт 2, 3Математик програмчлал - MT212. Бие даалт 2, 3
Математик програмчлал - MT212. Бие даалт 2, 3math-programchlal
 
Үйлдвэрлэлийн зардал
Үйлдвэрлэлийн зардалҮйлдвэрлэлийн зардал
Үйлдвэрлэлийн зардалGantulga Jargalsaikhan
 
аж үйлдвэрийн газарзүй
аж үйлдвэрийн газарзүй аж үйлдвэрийн газарзүй
аж үйлдвэрийн газарзүй saruul1980
 
їйлдвэрлэлийн нэмэгдэл зардлыг бїтээгдэхїїний єртєгт шингээх арга зїй
їйлдвэрлэлийн нэмэгдэл зардлыг бїтээгдэхїїний єртєгт шингээх арга зїйїйлдвэрлэлийн нэмэгдэл зардлыг бїтээгдэхїїний єртєгт шингээх арга зїй
їйлдвэрлэлийн нэмэгдэл зардлыг бїтээгдэхїїний єртєгт шингээх арга зїйGerel Gerel
 
лекц1
лекц1лекц1
лекц1Pmunkh
 
Lecture 8,9
Lecture 8,9Lecture 8,9
Lecture 8,9Bbujee
 
Pm206 standart
Pm206 standartPm206 standart
Pm206 standartochimeg
 
Дотоод нэгж хэсэг, тоног төхөөрөмжийн байршил-Үйл ажиллагааны менежмент /Хура...
Дотоод нэгж хэсэг, тоног төхөөрөмжийн байршил-Үйл ажиллагааны менежмент /Хура...Дотоод нэгж хэсэг, тоног төхөөрөмжийн байршил-Үйл ажиллагааны менежмент /Хура...
Дотоод нэгж хэсэг, тоног төхөөрөмжийн байршил-Үйл ажиллагааны менежмент /Хура...Adilbishiin Gelegjamts
 
Компанийн тухай хууль
Компанийн тухай хуульКомпанийн тухай хууль
Компанийн тухай хуульNael Narantsengel
 
үйл ажиллагааны менежментэд нөлөөлөх орчин үеийн хүчин зүйлс
үйл ажиллагааны менежментэд нөлөөлөх орчин үеийн хүчин зүйлсүйл ажиллагааны менежментэд нөлөөлөх орчин үеийн хүчин зүйлс
үйл ажиллагааны менежментэд нөлөөлөх орчин үеийн хүчин зүйлсЮ. Янжинлхам
 
Стратеги төлөвлөгөө боловсруулах, стратегийн менежмент
Стратеги төлөвлөгөө боловсруулах, стратегийн менежментСтратеги төлөвлөгөө боловсруулах, стратегийн менежмент
Стратеги төлөвлөгөө боловсруулах, стратегийн менежментAdilbishiin Gelegjamts
 
потенциометрийн арга
потенциометрийн аргапотенциометрийн арга
потенциометрийн аргаdavaa627
 

Viewers also liked (20)

үйлдвэрлэлийн менежментийн жишээ бодлого
үйлдвэрлэлийн менежментийн жишээ бодлогоүйлдвэрлэлийн менежментийн жишээ бодлого
үйлдвэрлэлийн менежментийн жишээ бодлого
 
үндэсний үйлдвэрлэл
үндэсний үйлдвэрлэлүндэсний үйлдвэрлэл
үндэсний үйлдвэрлэл
 
Онч мэргэн үгс, сургаал үгс, афоризм /Амьдралд урам нэмсэн мэргэдийн сургаал ...
Онч мэргэн үгс, сургаал үгс, афоризм /Амьдралд урам нэмсэн мэргэдийн сургаал ...Онч мэргэн үгс, сургаал үгс, афоризм /Амьдралд урам нэмсэн мэргэдийн сургаал ...
Онч мэргэн үгс, сургаал үгс, афоризм /Амьдралд урам нэмсэн мэргэдийн сургаал ...
 
Удирдлагын шийдвэр гаргалт, шийдвэрийн төрөл, ангилал, түвшин, шийдвэр гаргал...
Удирдлагын шийдвэр гаргалт, шийдвэрийн төрөл, ангилал, түвшин, шийдвэр гаргал...Удирдлагын шийдвэр гаргалт, шийдвэрийн төрөл, ангилал, түвшин, шийдвэр гаргал...
Удирдлагын шийдвэр гаргалт, шийдвэрийн төрөл, ангилал, түвшин, шийдвэр гаргал...
 
Шинэ оны мэнд хүргэе. 2016 он. Shine onii mend 2016 on
Шинэ оны мэнд хүргэе. 2016 он. Shine onii mend 2016 onШинэ оны мэнд хүргэе. 2016 он. Shine onii mend 2016 on
Шинэ оны мэнд хүргэе. 2016 он. Shine onii mend 2016 on
 
Бараа материал ба нөөцийн удирдлага-Үйл ажиллагааны менежмент /Хураангуй/
Бараа материал ба нөөцийн удирдлага-Үйл ажиллагааны менежмент /Хураангуй/Бараа материал ба нөөцийн удирдлага-Үйл ажиллагааны менежмент /Хураангуй/
Бараа материал ба нөөцийн удирдлага-Үйл ажиллагааны менежмент /Хураангуй/
 
лекц 4
лекц 4лекц 4
лекц 4
 
Математик програмчлал - MT212. Бие даалт 2, 3
Математик програмчлал - MT212. Бие даалт 2, 3Математик програмчлал - MT212. Бие даалт 2, 3
Математик програмчлал - MT212. Бие даалт 2, 3
 
Үйлдвэрлэлийн зардал
Үйлдвэрлэлийн зардалҮйлдвэрлэлийн зардал
Үйлдвэрлэлийн зардал
 
аж үйлдвэрийн газарзүй
аж үйлдвэрийн газарзүй аж үйлдвэрийн газарзүй
аж үйлдвэрийн газарзүй
 
їйлдвэрлэлийн нэмэгдэл зардлыг бїтээгдэхїїний єртєгт шингээх арга зїй
їйлдвэрлэлийн нэмэгдэл зардлыг бїтээгдэхїїний єртєгт шингээх арга зїйїйлдвэрлэлийн нэмэгдэл зардлыг бїтээгдэхїїний єртєгт шингээх арга зїй
їйлдвэрлэлийн нэмэгдэл зардлыг бїтээгдэхїїний єртєгт шингээх арга зїй
 
лекц1
лекц1лекц1
лекц1
 
Lecture 8,9
Lecture 8,9Lecture 8,9
Lecture 8,9
 
Pm206 standart
Pm206 standartPm206 standart
Pm206 standart
 
Дотоод нэгж хэсэг, тоног төхөөрөмжийн байршил-Үйл ажиллагааны менежмент /Хура...
Дотоод нэгж хэсэг, тоног төхөөрөмжийн байршил-Үйл ажиллагааны менежмент /Хура...Дотоод нэгж хэсэг, тоног төхөөрөмжийн байршил-Үйл ажиллагааны менежмент /Хура...
Дотоод нэгж хэсэг, тоног төхөөрөмжийн байршил-Үйл ажиллагааны менежмент /Хура...
 
Компанийн тухай хууль
Компанийн тухай хуульКомпанийн тухай хууль
Компанийн тухай хууль
 
үйл ажиллагааны менежментэд нөлөөлөх орчин үеийн хүчин зүйлс
үйл ажиллагааны менежментэд нөлөөлөх орчин үеийн хүчин зүйлсүйл ажиллагааны менежментэд нөлөөлөх орчин үеийн хүчин зүйлс
үйл ажиллагааны менежментэд нөлөөлөх орчин үеийн хүчин зүйлс
 
Стратеги төлөвлөгөө боловсруулах, стратегийн менежмент
Стратеги төлөвлөгөө боловсруулах, стратегийн менежментСтратеги төлөвлөгөө боловсруулах, стратегийн менежмент
Стратеги төлөвлөгөө боловсруулах, стратегийн менежмент
 
потенциометрийн арга
потенциометрийн аргапотенциометрийн арга
потенциометрийн арга
 
Decision tree
Decision treeDecision tree
Decision tree
 

More from Adilbishiin Gelegjamts

Шинэ оны мэнд хүргэе. 2020 он. Shine onii mend 2020 on
Шинэ оны мэнд хүргэе. 2020 он. Shine onii mend 2020 onШинэ оны мэнд хүргэе. 2020 он. Shine onii mend 2020 on
Шинэ оны мэнд хүргэе. 2020 он. Shine onii mend 2020 onAdilbishiin Gelegjamts
 
Санхүүгийн зах зээлийн арилжааны шинжилгээ: шийдвэр гаргалт
Санхүүгийн зах зээлийн арилжааны шинжилгээ: шийдвэр гаргалтСанхүүгийн зах зээлийн арилжааны шинжилгээ: шийдвэр гаргалт
Санхүүгийн зах зээлийн арилжааны шинжилгээ: шийдвэр гаргалтAdilbishiin Gelegjamts
 
Хөрөнгө оруулалтын өгөөж ба эрсдэл
Хөрөнгө оруулалтын өгөөж ба эрсдэлХөрөнгө оруулалтын өгөөж ба эрсдэл
Хөрөнгө оруулалтын өгөөж ба эрсдэлAdilbishiin Gelegjamts
 
Хөрөнгө оруулалтын багцын удирдлага
Хөрөнгө оруулалтын багцын удирдлагаХөрөнгө оруулалтын багцын удирдлага
Хөрөнгө оруулалтын багцын удирдлагаAdilbishiin Gelegjamts
 
Бизнесийн хөрөнгө оруулалт
Бизнесийн хөрөнгө оруулалтБизнесийн хөрөнгө оруулалт
Бизнесийн хөрөнгө оруулалтAdilbishiin Gelegjamts
 
Хөрөнгө оруулалтын үндэс
Хөрөнгө оруулалтын үндэсХөрөнгө оруулалтын үндэс
Хөрөнгө оруулалтын үндэсAdilbishiin Gelegjamts
 
Хөрөнгө оруулалтын орчин
Хөрөнгө оруулалтын орчинХөрөнгө оруулалтын орчин
Хөрөнгө оруулалтын орчинAdilbishiin Gelegjamts
 
Шинэ оны мэнд хүргэе. 2019 он. Shine onii mend 2019 on
Шинэ оны мэнд хүргэе. 2019 он. Shine onii mend 2019 on Шинэ оны мэнд хүргэе. 2019 он. Shine onii mend 2019 on
Шинэ оны мэнд хүргэе. 2019 он. Shine onii mend 2019 on Adilbishiin Gelegjamts
 
Шинэ оны мэнд хүргэе. 2018 он. Shine onii mend 2018 on
Шинэ оны мэнд хүргэе. 2018 он. Shine onii mend 2018 onШинэ оны мэнд хүргэе. 2018 он. Shine onii mend 2018 on
Шинэ оны мэнд хүргэе. 2018 он. Shine onii mend 2018 onAdilbishiin Gelegjamts
 
Зардал үр өгөөж, Зардал үр өгөөжийн шинжилгээ, cost benefit analysis
Зардал үр өгөөж, Зардал үр өгөөжийн шинжилгээ, cost benefit analysisЗардал үр өгөөж, Зардал үр өгөөжийн шинжилгээ, cost benefit analysis
Зардал үр өгөөж, Зардал үр өгөөжийн шинжилгээ, cost benefit analysisAdilbishiin Gelegjamts
 
Шинэ жилийн мэндчилгээ 2017 он
Шинэ жилийн мэндчилгээ 2017 онШинэ жилийн мэндчилгээ 2017 он
Шинэ жилийн мэндчилгээ 2017 онAdilbishiin Gelegjamts
 
Шинэ оны мэнд хүргэе. 2015 он. Shine onii mend 2015 on
Шинэ оны мэнд хүргэе. 2015 он. Shine onii mend 2015 onШинэ оны мэнд хүргэе. 2015 он. Shine onii mend 2015 on
Шинэ оны мэнд хүргэе. 2015 он. Shine onii mend 2015 onAdilbishiin Gelegjamts
 
Хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эдийн бирж, түүхий эдийн зах зээл
Хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эдийн бирж, түүхий эдийн зах зээлХөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эдийн бирж, түүхий эдийн зах зээл
Хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эдийн бирж, түүхий эдийн зах зээлAdilbishiin Gelegjamts
 

More from Adilbishiin Gelegjamts (20)

Шинэ оны мэнд хүргэе. 2020 он. Shine onii mend 2020 on
Шинэ оны мэнд хүргэе. 2020 он. Shine onii mend 2020 onШинэ оны мэнд хүргэе. 2020 он. Shine onii mend 2020 on
Шинэ оны мэнд хүргэе. 2020 он. Shine onii mend 2020 on
 
Inv fin mkt_6
Inv fin mkt_6Inv fin mkt_6
Inv fin mkt_6
 
Inv fin mkt_5
Inv fin mkt_5Inv fin mkt_5
Inv fin mkt_5
 
Inv fin mkt_4
Inv fin mkt_4Inv fin mkt_4
Inv fin mkt_4
 
Inv fin mkt_3
Inv fin mkt_3Inv fin mkt_3
Inv fin mkt_3
 
Inv fin mkt_2
Inv fin mkt_2Inv fin mkt_2
Inv fin mkt_2
 
Inv fin mkt_1_1
Inv fin mkt_1_1Inv fin mkt_1_1
Inv fin mkt_1_1
 
Санхүүгийн зах зээлийн арилжааны шинжилгээ: шийдвэр гаргалт
Санхүүгийн зах зээлийн арилжааны шинжилгээ: шийдвэр гаргалтСанхүүгийн зах зээлийн арилжааны шинжилгээ: шийдвэр гаргалт
Санхүүгийн зах зээлийн арилжааны шинжилгээ: шийдвэр гаргалт
 
Хөрөнгө оруулалтын өгөөж ба эрсдэл
Хөрөнгө оруулалтын өгөөж ба эрсдэлХөрөнгө оруулалтын өгөөж ба эрсдэл
Хөрөнгө оруулалтын өгөөж ба эрсдэл
 
Хөрөнгө оруулалтын багцын удирдлага
Хөрөнгө оруулалтын багцын удирдлагаХөрөнгө оруулалтын багцын удирдлага
Хөрөнгө оруулалтын багцын удирдлага
 
Бизнесийн хөрөнгө оруулалт
Бизнесийн хөрөнгө оруулалтБизнесийн хөрөнгө оруулалт
Бизнесийн хөрөнгө оруулалт
 
Хөрөнгө оруулалтын үндэс
Хөрөнгө оруулалтын үндэсХөрөнгө оруулалтын үндэс
Хөрөнгө оруулалтын үндэс
 
Хөрөнгө оруулалтын орчин
Хөрөнгө оруулалтын орчинХөрөнгө оруулалтын орчин
Хөрөнгө оруулалтын орчин
 
Шинэ оны мэнд хүргэе. 2019 он. Shine onii mend 2019 on
Шинэ оны мэнд хүргэе. 2019 он. Shine onii mend 2019 on Шинэ оны мэнд хүргэе. 2019 он. Shine onii mend 2019 on
Шинэ оны мэнд хүргэе. 2019 он. Shine onii mend 2019 on
 
Шинэ оны мэнд хүргэе. 2018 он. Shine onii mend 2018 on
Шинэ оны мэнд хүргэе. 2018 он. Shine onii mend 2018 onШинэ оны мэнд хүргэе. 2018 он. Shine onii mend 2018 on
Шинэ оны мэнд хүргэе. 2018 он. Shine onii mend 2018 on
 
Зардал үр өгөөж, Зардал үр өгөөжийн шинжилгээ, cost benefit analysis
Зардал үр өгөөж, Зардал үр өгөөжийн шинжилгээ, cost benefit analysisЗардал үр өгөөж, Зардал үр өгөөжийн шинжилгээ, cost benefit analysis
Зардал үр өгөөж, Зардал үр өгөөжийн шинжилгээ, cost benefit analysis
 
Шинэ жилийн мэндчилгээ 2017 он
Шинэ жилийн мэндчилгээ 2017 онШинэ жилийн мэндчилгээ 2017 он
Шинэ жилийн мэндчилгээ 2017 он
 
Шинэ оны мэнд хүргэе. 2015 он. Shine onii mend 2015 on
Шинэ оны мэнд хүргэе. 2015 он. Shine onii mend 2015 onШинэ оны мэнд хүргэе. 2015 он. Shine onii mend 2015 on
Шинэ оны мэнд хүргэе. 2015 он. Shine onii mend 2015 on
 
Хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эдийн бирж, түүхий эдийн зах зээл
Хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эдийн бирж, түүхий эдийн зах зээлХөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эдийн бирж, түүхий эдийн зах зээл
Хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эдийн бирж, түүхий эдийн зах зээл
 
Хөрөнгийн бирж
Хөрөнгийн биржХөрөнгийн бирж
Хөрөнгийн бирж
 

Байршил ба байршилтын сонголт-Үйл ажиллагааны менежмент /Хураангуй/

 • 1. БАЙРШИЛ Үйл ажиллагааны менежмент хичээл-2008 он http://gelegjamts.blogspot.com/ “ Энх-Орчлон” дээд сургууль - А.Гэлэгжамц
 • 2. Áàéðøëûí øèéäâýðèéí бүтэц Үндэстний шийдвэр Бүс нутгийн шийдвэр Байгууллагын шийдвэр Байршлын шийдвэр Улс төр, нийгэм, эдийн засаг, Гадаад харилцаа, валютын ханш... Байгаль, цаг уурын онцлог, Хэрэглэгчдийн хандлага, хөдөлмөр... Тээврийн системийн хандлага, Удирдлагын хандлага... Байршлынн хэмжээ/зардал, орчны нөлөөлөл, бүс нутгийн хязгаарлалт... http://gelegjamts.blogspot.com/
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 11.
 • 12.
 • 13. Тээвэрлэлтийн хүснэгт http://gelegjamts.blogspot.com/ Хэрэглэгчид Агуула- хууд Нөөц Эрэлт 1 2 : m a 1 a 2 : a m 1 2 . . . n b 1 b 2 b n Эрэлтийн хэмжээ, шаардагдах ачаа
 • 14. Тээвэрлэлтийн хүснэгт http://gelegjamts.blogspot.com/ Агуулах 1 2 . . n Нөөц 1 x 11 c 11 x 12 c 12 . . x 1n c 1n a 1 2 x 21 c 21 x 22 c 22 . . x 2n c 2n a 2 : : : : : : : : : : m x m1 c m1 x m2 c m2 . . x mn c mn a m Эрэлт b 1 b 2 . . b n Агуулахаас нэгж барааг хэрэглэгчид хүргэх зардал
 • 15. Тээвэрлэлтийн хүснэгт http://gelegjamts.blogspot.com/ Хэрэглэгчид Агуулах Нөөц Эрэлт 1 2 : m a 1 a 2 : a m 1 2 . . n b 1 b 2 b n x 11 x 12 . . x 1n x 21 x 22 . . 2n : : : : : : : x m1 x m2 . . x mn : x Агуулахаас хэрэглэгчид хүргэх ачааны хэмжээ
 • 16. Тээвэрлэлтийн байршил 1-р ЦС /200тн/-В http://gelegjamts.blogspot.com/ 3-р ЦС /300тн/-А Налайх /100тн/-Г Шарын гол /300тн/-Д 5 толгой /300тн/-Е 2-р ЦС /200тн/-Б в
 • 17. Тээвэрлэлтийн хүснэгт Хаашаа Хаанаас 3-р ЦС (A) 2-р ЦС ( Б ) 1-р ЦС ( В ) нөөц Налайх ( Г ) 100 Шарын гол ( Д ) 300 5 толгой ( Е ) 300 Хэрэгцээ 300 200 200 700 5 8 9 7 4 4 3 3 5 http://gelegjamts.blogspot.com/
 • 18.
 • 19. Зүүн дээд булангийн арга http://gelegjamts.blogspot.com/
 • 20. Зүүн дээд булангийн арга Хаашаа Хаанаас 3-р ЦС (A) 2-р ЦС ( Б ) 1-р ЦС ( В ) нөөц Налайх ( Г ) 100 Шарын гол ( Д ) 300 5 толгой ( Е ) 300 Хэрэгцээ 300 200 200 700 5 8 9 7 4 4 3 3 5 100 200 100 100 200 http://gelegjamts.blogspot.com/
 • 21. Зүүн дээд булангийн арга Тээвэрлэлтийн зардлын тооцоолол Энэ нь боломжит сонголт боловч хамгийн зардлыг илэрхийлэхэд учир дутагдалтай байдаг. http://gelegjamts.blogspot.com/ чиглэл Хаанаас Хаашаа Ачаа Нэгжийн үнэ Нийт С Г A 100 $5 $ 500 Д A 200 8 1,600 Д Б 100 4 400 Е Б 100 7 700 Е В 200 5 $1,000 Нийт : $4,200
 • 22. Хамгийн бага элементийн арга http://gelegjamts.blogspot.com/
 • 23.
 • 24. Хамгийн бага элементийн арга Хаашаа Хаанаас 3-р ЦС (A) 2-р ЦС ( Б ) 1-р ЦС ( В ) нөөц Налайх ( Г ) 100 Шарын гол ( Д ) 300 5 толгой ( Е ) 300 Хэрэгцээ 300 200 200 700 5 8 9 7 4 4 3 3 5 1-р: Г, В нүдэнд ачаа хуваарилах зардал хамгийн бага байгаа Учраас 100 нэгж ачаа хуваарилж байна.
 • 25. Хамгийн бага элементийн арга Хаашаа Хаанаас 3-р ЦС (A) 2-р ЦС ( Б ) 1-р ЦС ( В ) нөөц Налайх ( Г ) 100 Шарын гол ( Д ) 300 5 толгой ( Е ) 300 Хэрэгцээ 300 200 200 700 5 8 9 7 4 4 3 3 5 2-р: Д, В нүдэнд ачаа хуваарилах зардал хамгийн бага байгаа учир дахин 100 нэгж ачаа хуваарилж байна. http://gelegjamts.blogspot.com/
 • 26. Хамгийн бага элементийн арга Хаашаа Хаанаас 3-р ЦС (A) 2-р ЦС ( Б ) 1-р ЦС ( В ) нөөц Налайх ( Г ) 100 Шарын гол ( Д ) 300 5 толгой ( Е ) 300 Хэрэгцээ 300 200 200 700 5 8 9 7 4 4 3 3 5 100 3-р: Д, Б нүдэнд ачаа хуваарилах зардал бага байгаа учир дахин 200 нэгж ачаа хуваарилж байна. http://gelegjamts.blogspot.com/
 • 27. Хамгийн бага элементийн арга Хаашаа Хаанаас 3-р ЦС (A) 2-р ЦС ( Б ) 1-р ЦС ( В ) нөөц Налайх ( Г ) 100 Шарын гол ( Д ) 300 5 толгой ( Е ) 300 Хэрэгцээ 300 200 200 700 5 8 9 7 4 4 3 3 5 100 4-р: Е, А нүдэнд үлдсэн 300 нэгж ачааг хуваарилж байна. http://gelegjamts.blogspot.com/
 • 28. Хамгийн бага элементийн арга Хаашаа Хаанаас 3-р ЦС (A) 2-р ЦС ( Б ) 1-р ЦС ( В ) нөөц Налайх ( Г ) 100 Шарын гол ( Д ) 300 5 толгой ( Е ) 300 Хэрэгцээ 300 200 200 700 5 8 9 7 4 4 3 3 5 100 Нийт зардал = $3(100) + $3(100) + $4(200) + $9(300) = $4,100 http://gelegjamts.blogspot.com/
 • 29. Хамгийн бага элементийн арга Хаашаа Хаанаас 3-р ЦС (A) 2-р ЦС ( Б ) 1-р ЦС ( В ) нөөц Налайх ( Г ) 100 Шарын гол ( Д ) 300 5 толгой ( Е ) 300 Хэрэгцээ 300 200 200 700 5 8 9 7 4 4 3 3 5 100 Нийт зардал = $3(100) + $3(100) + $4(200) + $9(300) = $4,100 Өмнөх аргыг бодвол үр дүн нь илүү боловч гэхдээ хамгийн бага зардалтай байх нөхцлийг хангаж хараахан чадахгүй. http://gelegjamts.blogspot.com/
 • 30.
 • 31. Хугралын цэгийн шинжилгээ http://gelegjamts.blogspot.com/
 • 32.
 • 33.
 • 34.
 • 35. Хугралын цэгийн жишээ Оюутнууд ХХХ компаний санхүүгийн менежер ба одоо Архангай , Булган , Сэлэнгэ аймаг дахь шинэ үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөөний талаар хэлцэж байна . Жил бүр тогтмол зардал тус бүрт $30k , $60k , $110k байдаг . VC нь нэгжид $75 , $45 , $25 байдаг. Нэгжийн үнэ нь $120 . Ямар байрлал нь жил бүр 2000 бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд хамгийн оновчтой нь вэ ? http://gelegjamts.blogspot.com/
 • 36. Хугралын цэгийн жишээ A= Архангай : нийт зардал = TC = 30000 + 75x B= Булган : нийт зардал = TC = 60000 + 45x C= Сэлэнгэ : нийт зардал = TC = 110000 + 25x Борлуулалт : нийт орлого = TR = 120x Жилд x=2000 бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд : A: Ашиг = 240,000 - (30,000 + 150,000) = 60,000 B: Ашиг = 240,000 - (60,000 + 90,000) = 90,000 C: Ашиг = 240,000 - (110,000 + 50,000) = 80,000 B нь оновч-той http://gelegjamts.blogspot.com/
 • 37. Хугралын цэгийн жишээ Оюутнууд ХХХ компаний санхүүгийн менежер ба одоо Архангай , Булган , Сэлэнгэ аймаг дахь шинэ үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөөний талаар хэлцэж байна . Жил бүр тогтмол зардал тус бүрт $30k , $60k , $110k байдаг . VC нь нэгжид $75 , $45 , $25 байдаг. Нэгжийн үнэ нь $120 . Байрлал бүр дээр бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн хэмжээ ямар байх вэ ? http://gelegjamts.blogspot.com/
 • 38. Хугралын цэгийн жишээ A= Архангай : TC = 30000 + 75x B= Булган : TC = 60000 + 45x C= Сэлэнгэ : TC = 110000 + 25x A бол x=0 хамгийн оновчтой . A < B үед x < 1000 байх ба A < C үед x < 1600 байна 0<x<1000 үед А нь оновчтой байна . B < C үед x < 2500 байна 1000<x<2500 үед B нь оновчтой байна . 2500 < x үед С нь оновчтой байна . http://gelegjamts.blogspot.com/
 • 39. Байршлын график 0 50,000 100,000 150,000 200,000 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 Хэмжээ Үнэ $ Архангай Сэлэнгэ Булган Хамгийн бага зардал /В/ Хамгийн бага зардал /А/ Хамгийн бага зардал /С/ http://gelegjamts.blogspot.com/
 • 40. Байршлын график 0 50,000 100,000 150,000 200,000 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 Хэмжээ Үнэ $ Архангай Сэлэнгэ Булган Хамгийн бага зардал /В/ Хамгийн бага зардал /А/ Хамгийн бага зардал /С/ Бор.орлого http://gelegjamts.blogspot.com/
 • 41. Хугралын цэгийн жишээ A байрлал дээрх ашиг ч үгүй алдагдал ч үгүй байх үйлдвэрлэлийн хэмжээ нь нэг жилд = 666.67 нэгж байна 666.67<x<1000 хэмжээн дээр А байрлал ашигтай 1000<x<2500 хэмжээн дээр А байрлал ашигтай 2500< x хэмжээн дээр А байрлал ашигтай http://gelegjamts.blogspot.com/
 • 42. Байршлын график 0 50,000 100,000 150,000 200,000 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 Хэмжээ Зардал $ Архангай Сэлэнгэ Булган Хамгийн бага зардал /В/ Хамгийн бага зардал /А/ Хамгийн бага зардал /С/ Бор.орлого http://gelegjamts.blogspot.com/
 • 43. 200 8 он http://gelegjamts.blogspot.com/ Асжилт хүсье,,,