Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nei til frontkollisjoner

2,094 views

Published on

Foreningen Nei til Frontkollisjoner er en ideel forening som drives på frivillig basis av medlemmene.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nei til frontkollisjoner

 1. 1. Nei til frontkollisjoner<br />Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder<br />
 2. 2. Nei til Frontkollisjoner<br /><ul><li>Forening for trafiktanter og pårørende
 3. 3. Stiftet den 17. juli 2007 i Kristiansand (folkemøte Vegen og livet)
 4. 4. Drives i dag somen ideell/frivillig forening hvor ingen tar ut lønn eller styrehonorar for sitt arbeide.</li></li></ul><li>Nei til Frontkollisjoner<br />Styret:<br /><ul><li> Gunnar Grette, Oslo, styrets leder
 5. 5. Eva Høili, Buskerud, styrets nestleder</li></ul>Styremedlemmer:<br /><ul><li> Frode Hallingbye, Nesodden
 6. 6. Geirr Tangstad-Holdal, Oslo
 7. 7. Linn Veronica Bjørnbo, Lillehammer</li></li></ul><li>Foreningen<br />Foreningen har per i dag fylkeskontakter i :<br /><ul><li> Nordland
 8. 8. Sogn og Fjordane
 9. 9. Oppland
 10. 10. Hedemark
 11. 11. Akershus
 12. 12. Oslo
 13. 13. Vest-Agder</li></li></ul><li>Foreningen<br />Påstand: <br />Vi har på få år klart å sette møtefrie veger og sikkerhetsbarrieren fysisk midtrekkverk på den politiske dagsorden<br />
 14. 14. Frontkollisjoner<br />Hver uke blir i gjennomsnitt 2 mennesker drept, 5 hardt skadd og 40 skadd i frontkollisjoner. <br />Denne ulykkestypen er den alvorligste på veiene i form av drepte og skadde, sammen med utforkjøringene.<br />Dette fører til store menneskelig lidelser og tap for samfunnet. Samfunnstapet bare i frontkollisjoner, er forsiktig beregnet til mellom 7 og 10 milliarder kroner pr år, etter nyere beregninger vesentlig høyere.<br />
 15. 15. Frontkollisjoner<br />I brev til Regjeringen av 7.3.2008 gjorde vi de klar over disse tallene.<br />For årene 2000-2007 var det <br /><ul><li> 835 drepte,
 16. 16. 2415 hardt skadde,
 17. 17. 14716 skadde,
 18. 18. kr 62 549 800 000,- i omkostninger og samfunnsmessige tap.</li></ul>Kilde: Tøi<br />
 19. 19. Frontkollisjoner<br />Totalt har 1050 mennesker mistet livet i over 11000 frontkollisjoner på norske veier siden år 2000.<br />Tallene er forferdelige. Dertil kommer lidelser for de pårørende, venner og lokalsamfunn.<br />Kilde: Statens vegvesen/VG<br />
 20. 20. Dybdeanalyser<br />Dødsulykker i trafikken 2005-2008:<br />875 ulykker med 955 omkomne  <br /><ul><li> Drept i frontkollisjoner 40 % 
 21. 21. Omkom i utforkjøringer 33 %
 22. 22. Fotgjengere 13 % </li></li></ul><li>Dybdeanalyser<br />Det er viktig å skille mellom medvirkende årsak til ulykkene og faktor som medvirker til skadegraden.<br />Bruk av bilbelte er ikke en årsak til ulykkene, men skadegraden.<br />
 23. 23. Utforkjøringer<br />Over 50% av utforkjøringene på norske veger skjer til venstre for føreren!<br />
 24. 24. Utforkjøringer<br />Vegdirektoratet deler utforkjøringene inn i 9 kat.:<br /><ul><li> Utkjøring på venstre side på rett veg          15,9%
 25. 25. Utkjøring på venstre side i høyrekurve        13,8%
 26. 26. Utkjøring på venstre side i venstrekurve      25,0%
 27. 27. Utkjøring på høyre side på rett veg             22,7%
 28. 28. Utkjøring på høyre side i høyrekurve            6,5%
 29. 29. Utkjøring på høyre side i venstrekurve          6,5%
 30. 30. Utkjøring ved avsving i kryss                      3,2%
 31. 31. Påkjøring av trafikkøy, midtdeler etc           2,4%
 32. 32. Utforkjøring, uklart forløp                             3,8%</li></li></ul><li>Frontkollisjoner/Utforkjøringer<br />Ved å etablere møtefrie veger – som er fysisk adskilt med en sikkerhetsbarriere ville frontkollisjoner og utforkjøringer til venstre med andre ord vært forhindret!<br />
 33. 33. Hvilketrafikksikkerhetstiltak<br />Midtrekkverk på veiene hindrer frontkollisjoner, og sikrer mot de fatale følger, enten kollisjonen skyldes fører eller andre forhold, som glatt vei, illebefinnende etc. Samtidig som det reduserer de totale trafikkulykkene medca80 %. <br />
 34. 34. Hvilketrafikksikkerhetstiltak<br />Fysisk midtrekkverk kan trygt anses som en integrert del av en trafikkert vei, en sikkerhetsbarriere, på samme måte som det kreves på andre viktige aktivitets- og infrastrukturområder, eks:<br /><ul><li> nødstopp på tog
 35. 35. flyautomatikk,
 36. 36. irrigasjonsanlegg mot brann etc. </li></ul>Trafikkerte veier er overveldende de farligste.<br />
 37. 37. Statsbudsjettet 2010<br />«Bygging av midtrekkverk på to og trefelts høytrafikkerte veger gir i gjennomsnitt<br /><ul><li>rundt 80 prosent reduksjon i antall drepte og
 38. 38. rundt 45 prosent i antall hardt skadde</li></ul>på disse strekningene»<br />
 39. 39. Statsbudsjettet 2010<br />«Feil og mangler ved vegen og vegmiljøet anses å ha vært medvirkende faktorer i <br />45 pst av dødsulykkene». <br />
 40. 40. Fakta – møtefrie veger<br />Tallene på 2/3-felts veg som er sikret med midtrekkverk mot de dødelige frontkollisjonene/utforkjøringer, taler for seg selv: <br />(motorveg kommer i tillegg) <br />
 41. 41. Fakta – møtefrie veger<br /> <br /> <br />Kilde: VägverketsÅrsredovisning 2009 og Statens Vegvesen<br />(Norge: Til og med 2005: 71,93 km derav 17,6 km på ny veg. I statistikken er følgende strekninger som fikk midtrekkverk i 2005 på rv. 7 i Buskerud ikke med: Geitsundsvingen 0,15 km, Strandensvingen 0,19 km, Skreddervika 0,17 km og Skotlandsvingen 0,09 km.)<br />
 42. 42. Fakta – møtefrie veger<br />Per 1/1 2009 - 2/3 felts veier med fysiske midtdelere :<br />Norge   116 km <br />Sverige  1950 km<br />For 2009 ble det fullført KUN 6 kilometer i Norge!<br />
 43. 43. Fakta – møtefrie veger totalt<br />Norge: 617 km<br />Sverige: 4200 km<br />Sverige hadde på slutten av 90-tallet rundt 1500 km med møtefri vei, og ved utgangen av 2009 er tallet kommet opp på 4200 km.<br />
 44. 44. Sverige har halvert frontkollisjonene<br />Sverige har opplevd en stor nedgang i antall omkomne per innbygger.<br />-Vi kan konstantere at over en tiårsperiode har antallet som omkom i møte- og omkjøringsulykker blitt halvvert. Det finnes en rekke faktorer til dette, men en stor del av forklaringen er den store utbyggingen av møtefrie veier som har blitt gjort i de siste 10 årene, oppga det svenske Vägverkets generaldirektør Lena Erixson i fjor.<br />
 45. 45. Sverige har halvert frontkollisjonene<br /><ul><li> Sverige ligger i år an til under 30 (39 i 2009) drepte pr million
 46. 46. I Norge ligger det an til å gå opp fra 44 til 46</li></li></ul><li>Nullvisjonen<br />Regjeringen har besluttet at trafikk-sikkerhetsarbeidet i Norge skal være basert på en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte og hardt skadde i vegtrafikken – nullvisjonen.<br />
 47. 47. Nullvisjonen<br />Påstand:<br />Dagens samferdselspolitikk, når det gjelder trafikksikkerhetsarbeid er<br />mer problemorientert enn løsningsorientert!<br />
 48. 48. Nullvisjonen eller Null visjon?<br />Hvor lenge skal man gå rundt å dyrke dagens holdninger til trafikksikkerhet på veg? <br />Vi vet at mennesker GJØR feil. Vi vet at enkelte velger å kjøre i ruspåvirket tilstand osv.<br />Trenger vi enda mer forskning for å skjønne at vi alle kan gjøre feil, også i trafikken?<br />
 49. 49. Strakstiltak<br />Statens vegvesen utarbeidet i november 2009 på nytt en oversikt over til sammen 425 km med 2/3 felts veg så må sikres med midtrekkverk snarest.<br />Vi er enig med Vegvesenet, dette MÅ på plass så rakst som mulig. <br />
 50. 50. Fra prat til praksis<br />Kunnskapen om effekten av midtdelere har ligget hos Vegdirektoratet siden 1999.<br />SIKKERT: Siden 1999 har det vært vel kjent gjennom en rapport fra SINTEF at midtrekkverk sikrer mot møteulykker. I 2008 mener Statens vegvesen selv at det trengs 530 km med midtrekkverk, mens det hittil er bygget 109 km. Dette er fra nye E18 i Vestfold.<br />Av Martin Nilsen 03.09.2008 kl. 10:24 Kilde: VG<br />
 51. 51. Målsetning<br />Sakshaug fra Sintef:<br />Vi må sette inn tiltakene der det er størst trafikk.<br />La oss derfor gjøre som i Sverige, utbedre vegene og gjøre dem møtefrie. Dette gjør vi ved bl.a. plassere ut fysiske midtdelere på alle stam- og riksveier med en trafikk på over 4000 kjøretøy i døgnet (ÅDT)<br />
 52. 52. Målsetning<br />Det må bli en selvfølge at man planlegger nye høytrafikerte veger som sikre og møtefrie veger.<br />På samme måte som dette MÅ gjøres når vi utbedrer eksisterende veger.<br />
 53. 53. Vi har kunnskapen – har vi viljen?<br />Vi har kunnskap og de midlene som skal til for å utforme sikrere vegmiljø.<br />Nå handler det rett og slett om vilje og evne til å sette inn sterke nok ressurser for å få gjort noe med dette NÅ, og ikke om 10-20 år<br />For imens vil nemlig folk død og bli lemlestet for resten av sine liv!<br />

×