Successfully reported this slideshow.

Multifunctioneel Grand Café

230 views

Published on

Elk dorp verdient een multifunctioneel grand café. Ondernemerschap en gastvrijheid als oplossing voor zieltogende multifunctionele accommodaties.

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Multifunctioneel Grand Café

  1. 1. 14 november 2009 , pag. 6Elk dorp verdient een multifunctioneel Grand Café̈TE GASTElk zichzelf respecterenddorp streeft naar een ei-gen multifunctioneel cen-trum, afgekort MFC. HetMFC is de moderne vari-ant van het dorpshuis.GEESJE DUURSMA-DIJKSTRAHoreca-ondernbemer De Pleats BurgumEen gebouw waar cultuur, zorgen onderwijs samenkomen.Denk aan kinderopvang, eenhuisarts en ruimte voor culture-le activiteiten. Deze laatstefunctie heeft mijn speciale aan-dacht. Het nieuwe MFC is de be-oogde locatie waar o.a. devolksdansers, biljarters, toneel-vereniging, fanfare en Vrouwenvan Nu (de vroegere platte-landsvrouwen) hun plekje vin-den.Omdat de gemeente de grotefinancier is, duurt het vaak ja-ren voordat het MFC klaar is. Deambtelijke molens draaien nueenmaal langzaam. Alleen over-heidsgeld is meestal niet vol-doende. Op dorpsniveau vol-gen de vereiste ludieke actiesom het gebouw ingericht en welin gebruik te kunnen nemen.Na de feestelijke openingkrijgt doorgaans een stichtinghet beheer van het gebouw in.Zowel de stichting als de vrijwil-ligers voor het beheer zijn wel-willende dorpsgenoten die hunvrije tijd spenderen aan het instand houden van het zo langgekoesterde centrum.Voor de kleine dorpscafésgeldt juist de omgekeerde be-weging. In het afgelopen tienjaar, is één op de drie Friesedorpscafés gestopt of op eenanderemeerrenderendeformu-le overgegaan. Het café is veran-derd in een eetcafé of van deéén op de andere dag gesloten.Geen grote ‘Red het café!’ ac-tie in het dorp, maar een stilledood. Zonde, want samen meteen ontmoetingspunt, ver-dwijnt er ook een stuk vakman-schap en ondernemerschap uithet dorp. Vakmanschap en on-dernemerschap die prima in-zetbaar en broodnodig zijn inhet nieuwe MFC. Het exploite-ren en beheren van een derge-lijk gebouw is intensief. Ieder-een is er bij gebaat dat dit inhanden is van een vakman/-vrouw met een ondernemendeinslag.Ik pleit voor een combinatievan de MFC en de caféfunctie.Een Grand Café met aanvullen-de voorzieningen voor hetdorp. Een multifunctioneelGrand Café. Het oude dorpscafédient hiervoor uitgebreid tewordenmeteenmultifunctione-le zaal. De bouw van deze zaalkomt voor rekening van de ge-meente.Let wel, Grand Café. Alleen alde naam heeft voor veel men-sen een positievere klank dancafé of kroeg. De dorpshuizen inFriesland zijn vroeger ontstaanomdat mensen op grond van ge-loofsovertuiging of als geheel-onthouders niet in het café bijelkaar wilden komen.Detijdenzijnveranderdendemaatschappij ontzuild. EenGrand Café is een horecaformu-le die een breed publiek aan-spreekt. In Engeland, waar perweek gemiddeld 6 pubs de deurmoet sluiten, overleven alleende pubs met toegevoegde waar-de. Lekker eten, liefst streekpro-ducten, een mooi interieur ende hele dag open. Een Grand Ca-fé is een bedrijf waar verschil-lende leeftijdsgroepen op de di-verse tijdstippen van de dagzich thuis voelen.Afspraken zijn nodig, op veelplekken is het vertrouwen tus-sen ondernemers en gemeente-besturen niet bijzonder groot.Beide kanten hebben opportu-nistische trekjes. Over opportu-nistisch gesproken, wij willentoch zo graag toeristen naarFriesland halen? Toeristensnakken naar informatie. De ou-de VVV-structuur bestaat nietmeer, maar in het multifunctio-neel Grand Café heb je eenvriendelijke omgeving waar jede hele dag terecht kunt bij een(digitaal) toeristisch informatiepunt.De voordelen een MFG zijnvele: een vakkundige en betrok-ken uitbater die niet alleen hethorecabedrijf runt, maar ookverantwoordelijk is voor het on-derhoud, schoonmaak en alge-mene beheer van het gehelecentrum. Hiervoor geen vrijwil-ligersofbeheerderindienstvande gemeente, maar een zelfstan-dige die onderneemt voor eigenrisico en rekening.Het mes snijdt aan twee kan-ten.Degemeentelegtderisico’sdaar waar ze horen en hoeft nieteen duur MFC neer te zetten.Aan de andere kant wordt metde exploitatie door een zelfstan-dig ondernemer de angel uit de‘para-commerciediscussie’ ge-trokken. De dorpsgenoten hoe-ven niet achter de bar, maarhebben tijd om aan de voorkantvan de toog een drankje te drin-ken. Het uiteindelijke doel vanhetontmoetingscentrum,gezel-lig bij elkaar samenkomen.Van MFC naar MFG, één lettermaakt een wereld van verschilvoor de leefbaarheid op hetplatteland. Elk dorp verdienteen eigen multifunctioneelGrand Café.Goutum kreeg al in 1957 een dorpshuis. Nu is het wellicht tijd voor multifunctionele grand cafés in deFriese dorpen. Foto LC

×