Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ComGap 2014 - Synen på ledarskap och sociala medier bland allmänheten och kommunikatörer i Skandinavien

941 views

Published on

Den här rapporten presenterar synen på ledarskap och sociala medier bland allmänheten och kommunikatörer i Skandinavien.

Published in: Leadership & Management
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

ComGap 2014 - Synen på ledarskap och sociala medier bland allmänheten och kommunikatörer i Skandinavien

 1. 1. Mind the GapResultat från ComGap-studien i SkandinavienSynen på ledarskap och sociala medier bland allmänheten och kommunikatörer i Skandinavien A. Zerfass, J. Falkheimer& Janna Sundewall
 2. 2. Innehåll Överblick och frågeställning –Opinionsundersökning i Skandinavien –Kvantitativ undersökning av kommunikationsbranschen Studiens upplägg3 Kommunikationens betydelse för ett lyckat ledarskap –Kännetecken för ledande företag – Kommunikationsaktiviteter som påverkar bilden av företagsledningen –Utmärkande drag och beteenden hos effektiva ledare –Insikter och rekommendationerAtt kommunicera ledarskap6 Allmänhetens förväntningar på innehåll och uppträdande på företags sociala medier – Insikter och rekommendationer Kommunikation på sociala medier21 Forskningspartners –Författare –Kontakt Bakgrund30 Den här rapporten presenterar nyckelfakta, från Comgap-studien iSkandinavien. Mer information om samarbetet mellan EUPRERA och Ketchumfinns på sidorna 31-33. Mind the Gap: Resultat från ComGap studien i Skandinavien 25.11.2014 2
 3. 3. Studiens upplägg
 4. 4. Överblick och frågeställningar Att kommunicera ledarskap: Företag och organisationer kommunicerar i dag med en allmänhet som är mer kritisk än någonsin tidigare. Hur man positionerar företaget och ledningen har därför blivit en av kommunikatörernas främsta utmaningar. Kommunikation i sociala medier:Företag har integrerat digitala kanaler i sin kommunikationsstrategi, men potentialen har än så länge inte utnyttjats fullt ut. PR-byråerna kämpar fortfarande med att nå fram med sina budskap och att bättre utnyttja sociala medier som ett verktyg för att lyssna på sin målgrupp. »Vet kommunikatörerna hur man ska nå och kommunicera till den önskade målgruppen i frågor som rör ledarskap och ledningens ambitioner? Motsvarar det målgruppens förväntningar? »Vilka förväntningar har målgruppen på företagets kommunikation i sociala medier? Känner kommunikatörerna till dessa? »Vad kan kommunikatörerna lära av målgruppens förväntningar? Insikter från två empiriska studier ComGap2014 är en studie som kombinerar opinionsundersökningar från tio olika europeiska länder med undersökningar bland 1 346 kommunikatörer. Den här rapporten presenterar det skandinaviska resultatet. Det finns även rapporter för Spanien, Italien, Tyskland, Österrike, Frankrike, Nederländerna och England samt en gemensam rapport för hela Europa. Mind the Gap: Resultat från ComGap studien i Skandinavien 25.11.2014 4
 5. 5. En kvantitativ undersökning av kommunikationsbranschen i Skandinavien MetodKönsfördelning Urval: Online-enkät med 523 personer i Skandinavien (175 från Danmark, 174 från Norge och 174 från Sverige) och en studie med 379 kommunikationskonsulter (56 från Danmark, 130 från Norge och 193 från Sverige). Demografi: Viktat urval med hänsyn till ålder och kön för ett statistiskt säkerställt urval i varje land. I undersökningen av kommunikationsbranschen ingår erfarna kommunikatörer (genomsnittlig ålder: 43 år) varav anställda på kommunikationsavdelning stod för 88 procent och anställda på PR-byråer för 12 procent. 37 procent av de tillfrågade arbetar som marknads-eller kommunikationschef. Frågeformulär: Sex frågor med olika svarsalternativ. Svaren utvärderades sedan med hjälp av programmet SPSS. Datainsamling: Undersökningen genomfördes av GMI, specialister inom marknadsundersökningar, under april 2014. Undersökningen i kommunikationsbranschen genomfördes i mars 2014. Inbjudningar till att medverka i undersökningen skickades ut via e- post till Europas största databas för kommunikationsbranschen. Undersökningen är baserad på omkodadedelprover från EuropeanCommunication Monitor 2014, som genomfördes av EUPRERA & EACD, www.communica- tionmonitor.eu ♀ 49% ♂ 51% Allmänheten ♀ 61% ♂ 39% Kommunikationsbranschen Mind the Gap: Resultat från ComGap studien i Skandinavien 25.11.2014 5
 6. 6. Att kommunicera ledarskap
 7. 7. Studien undersöker fyra nyckelfrågor om ledarskap och kommunikation 1.Hur viktigt är effektiv kommunikation för ett lyckat ledarskap? 2.Vilka kommunikationsaktiviteter är relevanta för att bygga ett företags ledarskap? 3.Vilka egenskaper påverkar uppfattningen av företagsledningen? 4.Vad utmärker effektiva ledare? Mind the Gap: Resultat från ComGap studien i Skandinavien 25.11.2014 7
 8. 8. 1% 8% 92% 10% 29% 61% Ganska viktigt (≥ 0.4 & < 0.7) Mycket viktigt (≥ 0.7 & < 0.9) Extremt viktigt (≥ 0.9) Lyckat ledarskap behöver effektiv kommunikation Betydelsen av effektiv kommunikation för ett lyckat ledarskap Enligt 92 procent av de tillfrågade inom kommunikationsbranschen är effektiv kommunikation mycket viktig för ett lyckat ledarskap. Motsvarande siffra för den skandinaviska allmänheten är 61 procent. Svaren överenstämmer med det europeiska resultatet. Bara Frankrike utmärker sig, där allmänheten menar sig se bara ett svagt samband mellan ledarskap och extern kommunikation. Q1 / nCom.prof.= 379Q1 / nPopulation= 523 För den här frågan användes två olika mätskalor (kommunikationsbranschen 1-5, och allmänheten 1-10). Svaren har blivit omvandlade till en skala.(o-1). Q1: Hur viktigt anser du att effektiv kommunikation är för ett bra ledarskap? Mind the Gap: Resultat från ComGap studien i Skandinavien 25.11.2014 8 Kommunikationsbranschen Allmänheten
 9. 9. Skandinavien: Personliga framträdanden och hemsidor är mest relevanta för att påverka bilden företagets ledarskap 29% 8% 25% 32% 36% 36% 42% 52% 35% 1% 14% 41% 46% 52% 61% 67% Intern kommunikation som blivitoffentliggjord av en anställd Radioreklam Tv-reklam Tidningsintervju Årliga rapporter/officiellaföretagsrapporter Formellttillkännagivande/Pressmeddelande Hemsida Personliga framträdanden Skandinavien Europa Q2 / nSc.Population= 523Q2 / nEU.Population= 4.054 Q2 Kommunikationsbranschen: Vilka fem (5) kommunikationsvägar anser du ha störst inverkan på intressenternas uppfattning om ett företags/organisations ledarskap? Q2 Allmänheten: Vilka fem (5) kommunikationsvägar anser du ha störst inverkan på din uppfattning om ett företags/organisations ledarskap? Mind the Gap: Resultat från ComGap studien i Skandinavien 25.11.2014 9
 10. 10. Tidningsreklam 20% Klyftor: Kommunikatörerna missbedömer många aktiviteter18% 14% Årliga rapporter/officiella företagsrapporter Ledares eller företagets/organisationens blogg Tv-intervjuer Formellatillkännagivanden/ PM Intern kommunikation som blivit offentliggjord av en anställd Tidningsintervjuer Företagets/organisationens medier för socialt nätverkande och mikrobloggande såsom Twitter, etc Tv-reklamKommunikations- branschenAllmänheten14% 15% 10% 9% 9% 9% 7% Skillnad Personligatal/framträdanden 46% 26% 11% 29% 47% 62% 20% 6% 41% 55% 67% 77% 52% 41% 14% 5% 13% 4% 35% 28% Q2 / nCom.prof.= 379Q2 / nPopulation= 523 Mind the Gap: Resultat från ComGap studien i Skandinavien 25.11.2014 10 Q2 Kommunikationsbranschen: Vilka fem (5) kommunikationsvägar anser du ha störst inverkan på intressenternas uppfattning om ett företags/organisations ledarskap? Q2 Allmänheten: Vilka fem (5) kommunikationsvägar anser du ha störst inverkan på din uppfattning om ett företags/organisations ledarskap?
 11. 11. Årliga rapporter/officiella företagsrapporter Intern kommunikation som blivitoffentliggjord av en anställd Företagets/organisationens hemsida Formellatillkännagivanden/pressmeddelanden Personliga tal/framträdanden Andra sociala medier förföretag/organisationer Radiointervju Tv-reklam Tv-intervju Skandinavien Europa 0% Skandinaviska kommunikatörer har högre tilltro till tv och radio än sina europeiska kollegor * Stor skillnad mellan allmänheten och kommunikations- branschen (chi- squaretest, p ≤ 0.05). ** Mycket stor skillnad mellan allmänheten och kommunikations- branschen (chi- squaretest, p ≤ 0.01). -30% 30% Q2 Kommunikationsbranschen: Vilka fem (5) kommunikationsvägar anser du ha störst inverkan på intressenternas uppfattning om ett företags/organisations ledarskap? Q2 Allmänheten: Vilka fem (5) kommunikationsvägar anser du ha störst inverkan på din uppfattning om ett företags/organisations ledarskap? Positiva värden indikerar aktiviteter som är överskattade av kommunikatörerna jämfört med allmänheten, negativa värden indikerar aktiviteter som underskattas. Mind the Gap: Resultat från ComGap studien i Skandinavien 25.11.2014 11 Q2 / nSc. Pop.= 523Q2 / nSc. PR = 379Q2 / nEu. Pop.= 4.054Q2 / nEu. PR = 1.346
 12. 12. Viktigaste egenskaperna för att beskrivassom ettledande företag Tillhör de fem viktigaste Skillnad Allmänheten Kommunikationsbranschen Kundservice ** 54% 27% 27% Företags samhällsansvar (CSR) ** 20% 36% 16% Innovativ ** 30% 42% 12% Etisk verksamhetsutövning ** 22% 31% 10% Trovärdighet* 60% 67% 8% Kompetent ledning * 36% 42% 7% Kvalitetsprodukter/tjänster 51% 47% 5% Konsumentfokus 37% 42% 5% Respekt 34% 31% 4% Miljöansvar 24% 20% 4% Filantropi/välgörenhet ** 4% 1% 3% Samhällsengagemang 15% 17% 2% Mångfald 11% 13% 2% Ekonomisk styrka 30% 29% 1% En bra plats att jobba på 52% 52% 0% Åsikter om stödjande attribut för ledningen skiljer sig kraftigt mellan kommunikations- branschen och allmänheten i Skandinavien. Trovärdighet –nyckelegenskap i den skandinaviska allmänhetens ögon Q3 / nCom.prof.= 379Q3 / nPopulation= 523 Kundservice är viktigare för skandinaver, jämfört med andra länder. Q3: Nedan finns olika egenskaper listade, som kan användas för att beskriva ett företag/organisation. Vänligen välj de fem (5) som du anser vara viktigast för att ett företag/organisation ska uppfattas som en ledare. * Stor skillnad mellan allmänheten och kommunikations- branschen (chi- squaretest, p ≤ 0.05). ** Mycket stor skillnad mellan allmänheten och kommunikations- branschen (chi- squaretest, p ≤ 0.01). Mind the Gap: Resultat från ComGap studien i Skandinavien 2014-11-25 12 Ledningens kompetens är också viktigare för skandinaverna än andra länder.
 13. 13. Mest överskattade Förmågan att på ett enkelt och lättförstått sätt återge en övertygande berättelse om sin organisation Mest underskattade Förmåga att arbeta med olika personligheter Kommunikatörerna och allmänheten anser att de viktigaste egenskaperna för en ledare är att föregå med gott exempeloch kommunicera på ett öppet och transparent sätt. För allmänheten är det viktigt att ledningen är öppen och erkänner misstag. För kommunikationsbranschen är detta mindre viktigt. Kommunikatörerna överdrivervikten av att ledningens förmågan att på ett enkelt och lättförstått sätt återge en övertygande berättelse om sin organisation. Så skiljer sig kommunikationsbranschens uppfattningar från allmänheten: Viktiga kännetecken för en effektiv ledare Mind the Gap: Resultat från ComGap studien i Skandinavien 25.11.2014 13
 14. 14. Q4 / nCom.prof.= Min.364Q4 / nPopulation= 523 Allmänheten Föregå med gott exempel Kommunicerar öppet och transparent Fattar svåra beslut Tar fram det bästa ur andra Erkänner misstag De fem viktigaste egenskaperna hos effektiva ledare 0,83 0,82 0,82 0,82 0,82 Kommunikatörerna Kommunicerar öppet och transparent Återspeglar organisationens faktiska ageranden i sina uttalanden Tar fram det bästa ur andra Föregå med gott exempel Hanterar kontroversiella problem eller kriser med lugn och självförtroende 0,91 0,88 0,87 0,87 0,84 1 2 3 4 5 Q4: Nedan finns olika beteenden listade, som ofta anses vara typiska för effektiva ledare. Hur viktigt är det att uppvisa de följande karaktärsdragen eller beteendena för att vara en effektiv ledare? Vänligen använd en skala där 0 är oviktigt och 10 är mycketviktigt. Mind the Gap: Resultat från ComGap studien i Skandinavien 25.11.2014 14 För denna fråga har två olika skalor (kommunikatörerna 1-5, allmänheten 0- 10) sammanförts och räknats om till en skala (0-1).
 15. 15. Typiska egenskaper för effektiva ledare Deviktigaste egenskaperna och beteendena för effektiva ledare Skillnad Allmänheten Kommunikationsbranschen Återger på ett enkelt och lättförstått sätt en övertygande berättelse om sin organisation ** 59% 76% 18% Uppvisar förmåga att arbeta med olika personligheter ** 85% 68% 16% Visar respekt för organisationens kultur och historia ** 65% 49% 15% Arbetar aktivt för att försäkra sig om mångfald i sin organisation** 65% 50% 15% Kommuniceraröppet och transparent** 86% 96% 10% Återspeglar organisationens faktiska ageranden i sina uttalanden** 84% 92% 8% Har en tydlig övergripande och långsiktig vision ** 79% 87% 8% Hanterar kontroversiella problem eller kriser med lugn och självförtroende ** 83% 90% 7% Fattar svåra beslut * 85% 78% 7% Tar fram det bästa ur andra ** 85% 92% 7% Använder inspirerande retorik ** 60% 54% 6% Föregår med gott exempel ** 86% 91% 5% Visar respekt för olika kulturer –både på hemmaplan och internationellt 73% 76% 4% Erkänner misstag 85% 83% 2% Q4 / nCom.prof.= Min.364Q4 / nPopulation= 523 Q4: Nedan finns olika beteenden listade, som ofta anses vara typiska för effektiva ledare. Hur viktigt är det att uppvisa de följande karaktärsdragen eller beteendena för att vara en effektiv ledare? Procentsatserna visar andelen respondenter som svarade att det var en viktig egenskap. Mind the Gap: Resultat från ComGap studien i Skandinavien 25.11.2014 15 * Stor skillnad mellan allmänheten och kommunikations- branschen (t-test, p ≤ 0.05). ** Mycket stor skillnad mellan allmänheten och kommunikations- branschen(t-test, p ≤ 0.01).
 16. 16. Insikt 1: Medarbetarna som ambassadörer Fakta För större delen av kommunikationsbranschen och allmänheten är kommunikation viktig för ett effektivt ledarskap. Rekommendationer Kommunikation har potential att förstärka effektivt ledarskap, men då krävs det mer än att bara följa planerade aktiviteter från kommunikationsavdelningen. Ledningens och de anställdas beteende är viktigt. Program för att förstärka medarbetarnas kommunikativa roll och få dem att agera som ambassadörer kan bidra till att förstärka kommunikationen från ledningen. ! Mind the Gap: Resultat från ComGap studien i Skandinavien 25.11.2014 16
 17. 17. Insikt 2: Kommunikatören som coach Fakta Det viktigaste kommunikationsverktyget, med störst potential att påverka bilden av företagets ledning, är det personliga framträdandet. Det menar både kommunikationsbranschen och allmänheten. Rekommendationer Kommunikatörerna bör satsa på att träna och coacha ledningen och kollegorna i deras roller som publika talespersoner, i allt från generell medieträning till hur de uppfattas av allmänheten. Kommunikatörernas råd måste vara empiriskt grundade för att företagsledningen ska ta dem på allvar. ! Mind the Gap: Resultat från ComGap studien i Skandinavien 25.11.2014 17
 18. 18. Insikt3: Kundenharalltidrätt Fakta Kundservice och produktkvalitet är avgörande egenskaper när allmänheten beskriver ledande företag. Kommunikatörerna underskattar dock den betydelse som en välfungerande kundservice har i allmänhetens ögon. Istället tenderar man att överskatta mer abstrakta värden som ledningens kompetens. Rekommendationer En bättre förståelse för allmänhetens förväntningar hjälper ledningen i deras kommunikationsarbete. Ett närmare samarbete mellan marknadsavdelningen och kommunikatörerna kan underlätta det arbetet. ! Mind the Gap: Resultat från ComGap studien i Skandinavien 25.11.2014 18
 19. 19. Insikt 4: Förtroende är avgörande Fakta Den skandinaviska allmänheten och kommunikatörerna är eniga om att förtroende är den viktigaste egenskapen för ett företag som vill betraktas som en ledare. Rekommendationer För att etablera ett förtroende hos allmänheten krävs det öppenhet och transparens –samt en vilja att erkänna misstag. I flera fall krävs en organisatorisk förändring. I det arbetet spelar kommunikatörerna en viktig roll. ! Mind the Gap: Resultat från ComGap studien i Skandinavien 25.11.2014 19
 20. 20. Insikt5: Walk the talk! Fakta Kommunikatörer överskattar ofta företagets berättelse och vad ledarna och företaget gör. Allmänheten vill hellre se en ledare som föregår med gott exempel, kan fatta svåra beslut eller erkänner misstag. Rekommendationer Att bistå och hjälpa ledningen i deras roll som talespersoner är även i detta hänseende viktigt för att få ledningen att framstå som handlingskraftig, öppen och transparent. ! Mind the Gap: Resultat från ComGap studien i Skandinavien 25.11.2014 20
 21. 21. Kommunikation i sociala medier
 22. 22. Två nyckelfrågor för företag i sociala medier 1.Vilken typ av innehåll bör företag dela i sina egna sociala mediekanaler? 2.Hur ska företag uppträda i sociala medier? Mind the Gap: Resultat från ComGap studien i Skandinavien 25.11.2014 22
 23. 23. Förväntningar på kommunikationen i sociala medier i Skandinavien Enligt kommunikatörerna förväntar sig intressenterna främst information om krishändelsersom påverkar kunderna (77 procent). I allmänhetens ögon är det här långt mindreviktigt (37 procent). Allmänheten anser det mer viktigt med information om nya produkter och tjänster(51procent) liksom nuvarande produkter (54 procent). Det här resultatet överensstämmer i stort med svaren från andra europeiska länder. Både allmänheten och kommunikatörerna anser att intressenterna främst förväntar sig att företagen interagerar med konsumenter och andra i sociala medier. Kommunikatörerna överdriver dock allmänhetens behov. Mind the Gap: Resultat från ComGap studien i Skandinavien 25.11.2014 23
 24. 24. Förväntat innehållpå sociala medier Välj allasom passar Skillnad Allmänheten Kommunikationsbranschen Information om händelser eller kriser (t.ex. väder, produktåterkallelser etc.) som påverkar konsumenter ** 37% 77% 40% Svar på andras kommentarer om organisationen ** 31% 64% 32% Information om företagets samhällsansvar (CSR) ** 31% 56% 25% Extrapris och/eller kupongerbjudanden om reducerat pris för kunder/medlemmar ** 50% 34% 16% Ekonomiska nyheter** 18% 33% 15% Personlig information om ledningen (t.ex. deras biografi) ** 8% 18% 10% Information om varifrån företaget/organisationen införskaffar sina produkter och material * 24% 30% 7% Information om nuvarande produkter och tjänster 54% 58% 3% Information om nya eller kommande produkter 51% 53% 2% Information om produktsäkerhet 35% 34% 1% Informationom tillverkningsprocesser 17% 16% 1% Relevant innehåll för sociala medier i Skandinavien Q5 / nCom.prof.= 379Q5 / nPopulation= 523 Q5 .Vilken av följande information eller innehåll, om någon alls, förväntar du dig att ett företag/organisation ska dela med sig av via sociala medier? Välj alla som du anser bör delas via sociala medier. * Stor skillnad mellan kommunikations- branschen och allmänheten(chi-squaretest, p ≤ 0.05). ** Mycket stor skillnad mellan kommunikations- branschen och allmänheten(chi-squaretest, p ≤ 0.01). Mind the Gap: Resultat från ComGap studien i Skandinavien 25.11.2014 24 Kommunikatörer i Skandinavien övervärderarbetydelsen av krisinformation och CSR. Skandinaver förväntar sig mycket mererbjudanden och kuponger, jämfört med andra europeiska länder.
 25. 25. Extrapris och/eller erbjudanden omreducerat pris för kunder/medlemmar Information om tillverkningsprocesser Information om varifrånföretaget/organisationen införskaffar sinaprodukter och material Information om produktsäkerhet Personlig information om ledningen (t.ex. deras biografi) Skandinavien Europa Q5: Vilken av de följande typerna av innehåll förväntar du dig att ett företag/organisation delar isina egna sociala mediekanaler? Välj de som du anser stämmer. Den skandinaviska allmänhetens förväntningar skiljer sig från övriga Europa Q5 / nSc.pop= 523Q5 / nEur.pop= 4.054 0% 50% 20% Mind the Gap: Resultat från ComGap studien i Skandinavien 25.11.2014 25
 26. 26. 90% 79% 53% 47% 63% 59% 48% 26% 23% 45% Kommunicera med konsumenter och övriga (t.ex. tillhandahålla kundservice och svara på frågor) Tillåta konsumenter och övriga att kommentera sinaerfarenheter av företaget/organisationen eller dessprodukter och tjänster Arbeta interaktivt/direkt med konsumenter och övrigakring innovationer och förbättringar av produkter ochtjänster Erbjuda möjlighet till direktkommunikation medföretagets/organisationens ledning Söka återkoppling från konsumenter och övriga kringinnovationer och förbättringar av produkter och tjänster(t.ex. enkät) Den skandinaviska allmänhetens krav på företags sociala medier –enligt företagen själva och kommunikationsbranschen Q6 / nCom.prof.= 379Q6 / nPopulation= 523 Q6Vilken typ av kommunikation, om någon, förväntar du dig att företag ska sköta via sociala medier? Välj alla som passar. 31% 31% 24% 18% 27% Skillnad Skillnad: Kommunikatörerna tenderar att övervärdera allmänhetens behov av kommunikation på sociala medier Mind the Gap: Resultat från ComGap studien i Skandinavien 25.11.2014 26 Kommunikationsbranschen Allmänheten
 27. 27. Insikt6: Lyssna, lyssna, lyssna… Fakta Aktiviteter på sociala medier kan bli mer effektiva. Företagets intressenter har inte de behov som kommunikatörerna tror att de har. Rekommendationer Lyssna till vad din målgrupp verkligen vill ha. Haka inte på varje trend utan att först ha tagit reda på era behov och potentialen i varje trend. Var aktiv på flera sociala mediekanaler. ! Mind the Gap: Resultat från ComGap studien i Skandinavien 25.11.2014 27
 28. 28. Insikt 7: Integrera kommunikationsinsatserna Fakta Den skandinaviska allmänheten är mycket mer intresserade av erbjudanden och rabatter jämfört med andra europeiska länder. Rekommendationer Att integrera kommunikationsinsatserna är extra viktigt på sociala medier. En samlad kommunikationsinsats ökar effektiviteten av den socialamedie- kommunikationen. ! Mind the Gap: Resultat från ComGap studien i Skandinavien 25.11.2014 28
 29. 29. Insikt 8: Minska klyftorna Fakta Generellt sett har den skandinaviska kommunikationsbranschen låg kunskap om allmänhetens förväntningar om kritiska frågor som rör hur företag ska utöva ledarskap och använda sociala medier. Stora klyftor mellan kommunikationsbranschens uppfattningar och allmänhetens egna åsikter indikerar att det finns många möjligheter som inte utnyttjas och att resurser läggs på fel saker. Rekommendationer Kommunikationen kring företagets ledning och agerande bör baseras på undersökningar om allmänhetens åsikter och behov. ! Mind the Gap: Resultat från ComGap studien i Skandinavien 25.11.2014 29
 30. 30. Bakgrund
 31. 31. Ketchum–en ledande global kommunikationsbyrå Ketchumfinns i mer än 70 länder, på sex kontinenter. 2012 utsågs man till årets pr-byråav PRWeekoch EuropeanExcellenceAwards. Ketchumhar även vunnit årets pr-kampanj tre år i rad. Ketchumär en del av Diversified Agency Services, somärendel avOmnicom Group Inc. www.ketchum.com GeelmuydenKiese Geelmuyden Kiese är en av Skandinaviens största kommunikationsbyråer, med närmare 140 anställda på kontoren i Stockholm, Oslo och Köpenhamn. Företaget har en årlig omsättning på cirka 12 miljoner euro och är exklusiv samarbetspartner till Ketchumpå den Skandinaviska marknaden. För mer information: www.gknordic.com EuropeanPublic Relations Educationand Research Association EUPRERA är en fristående organisation som har som mål att bidra till och sprida ny forskning om PR och kommunikation i Europa. Organisationen har medlemmar i mer än 30 länder –däribland de flesta universitet och professorer som forskar om företagsledning. www.euprera.org Samarbetar för att utveckla branschen EUPRERA och Ketchumsamarbetar inom forskning och kunskaps delningngenom att stödja den årliga EuropeanCommunication Monitor www.communicationmonitor.euoch andra studier liknande den föreliggande. Forskningspartners Mind the Gap: Resultat från ComGap studien i Skandinavien 25.11.2014 31
 32. 32. Ansgar Zerfass, Jesper Falkheimer&Janna Sundewall (2014). MindtheGap: Resultat från ComGapstudien i Skandinavien. Synen på ledarskap och sociala medier bland allmänheten och kommunikatörer i Skandinavien. Stockholmand Brussels: GeelmuydenKiese/ EUPRERA. © September 2014. Kopiering tillåten vid citering. »© GeelmuydenKiese / EUPRERA 2014«. Dr. Ansgar Zerfassär professor I strategisk kommunikation vid Leipzig Universitet, Tyskland, och President för the EuropeanPublic Relations Educationand Research Association, i Bryssel. Dr. Jesper Falkheimer är professor i strategisk kommunikation vid Lunds universitet i Sverige. Janna Sundewallär VD och partner förkommunikationsbyrånGeelmuydenKiesei Sverige. Upphovsrätt och författare Mind the Gap: Resultat från ComGap studien i Skandinavien 25.11.2014 32
 33. 33. GeelmuydenKieseJanna Sundewall CEO & Partner Nordic Client DirectorKornhamnstorg61, 3 tr111 27 Stockholm +46 733 10 10 07janna.sundewall@gknordic.comKontakt Mind the Gap: Resultat från ComGap studien i Skandinavien 25.11.2014 33 EUPRERA / University of LeipzigProf. Dr. AnsgarZerfass President / Lead researcher ComGapUniversity of LeipzigBurgstrasse2104109 Leipzig, GermanyPhone +49 341 9735040zerfass@uni-leipzig.de
 34. 34. © 2014 GeelmuydenKiese& EUPRERA

×