Advertisement

health education on diarrhoea in marathi.pptx

Students at Mr.Gaurav Gawali sir
Mar. 1, 2023
Advertisement

health education on diarrhoea in marathi.pptx

  1. डारररया वर आरोग्य शिक्षण Presented by: Mr.Gaurav M. Gawali Bsc. Nursing MUHS Nashik
  2. डायरिया काय आहे? What is Dirrhea? 1. अतिसाि एक लक्षण आहे 2. जे गॅस्ट्रोइंटेस्ट्ाइनल संक्रमण दर्शविे. 3. हे जीवाणू, तवषाणू िसेच पिजीवीमुळे होऊ र्किे 4. . िथातप, इिि आिोग्यतवषयक परिस्थथिीमुळे ही जुलाब होऊ र्किाि. 5. पाच वषाशपेक्षा कमी वयाच्या मुलांमध्ये दिवषी 500,000 पेक्षा अतिक मृत्यूसाठी अतिसाि िोग जबाबदाि आहेि, 6. यामुळे जगभिािील मुलांमध्ये िे मृत्यूचे दुसिे मुख्य कािण ठििे. 7. िीव्र अतिसाि बिेच तदवस काही आठवड्याि तटक ू र्किाि. यामुळे गंभीि द्रवपदाथश हानी आतण तनजशलीकिण होऊ र्किे, ज्याचा वेळे मध्ये उपचाि क े ला जाि नाही िो घािक देखील असू र्किो.
  3. डायरीया ची लक्षणे काय आहे:- • पोटाच्या वेदना • पोटािील आकड्या • पोट फ ु गल्यासािखे वाटणें • वाढलेली िहान • वजन कमी होणे • िाप • मळमळ • अचानक र्ौचेची आण होणे. • इिि गंभीि लक्षणे सैल र्ौचेर्ी संबंतिि असू र्किाि. याि समातवष्ट आहेिः • र्ौचेि िक्त येणें • सिि उलटी. • तनजशलीकिण.
  4. अन्नपदार्थ १ शदवसासाठी:-
  5. कोणते खाद्यपदार्थ खावे:- 1) क े ळी. २) साधा तादुळ. ३) शिजवलेले आलू ४) शिजवलेले गाांजर ५) टोस्ट
  6. काय करावे:- • पोटाच्या वेदना • पोटातील आकड्या • पोट फ ु गल्यासारखे वाटणें • वाढलेली तहान • वजन कमी होणे • ताप • मळमळ • अचानक िौचेची आण होणे • इतर गांभीर लक्षणे • िौचेत रक्त येणें • सतत उलटी. • शनजथलीकरण
  7. काय करू नये:- 1. नळाचा पाणी शपणें 2. .पेय, रस आशण बरफ तयार करण्यासाठी नळाच्या पाणी वापरणे. 3. पॅश्चराइझ न क े लेले दू ध शपणे 4. रस्त्याच्या कडेला खाणे 5. कच्चे आशण न शिजवलेले अन्न आशण माांस खाणे. 6. मद्यपान 7. मसालेदार पदार्थ 8. सफरचांद आशण नािपातीसारखी फळे 9. .क ॅ शफनयुक्त पेयदुग्धजन्य पदार्थ 10. डाईट कोला पेय, 11. क ृ शिम गोडी असलेले पेये, 12. क ॅां डीज आशण गम.
  8. धन्यवाद. •🙏
Advertisement