Rich nan lachè apsan nan lespri agg

1,919 views

Published on

Jezi Se Tout Bagay Na

Published in: Design
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,919
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Rich nan lachè apsan nan lespri agg

 1. 1. “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Konfli Nou Dwe EnviteKretyen yo dwe envite pou yo pa rantre tèt yo nan kèlkeswa konfli ke li ye a paske lè yonkretyen konnen bagay sa ke yo rele mete lapè a se pi gran richès ak zam ke li menm teka posede nan lavi l. Envite pou ou pa rantre tèt ou nan yon pwoblèm pa di pou oumenm kite tout pwoblèm yo domine lavi ou, pandan se tan ou te ka annikman fè yon tipale epi tout bagay yo regle pou ou. Non. Non. Nou pa vle di ou menm pou ou pa janmpale ak pwoblèm yo, men sa depan de pwoblèm nan. Genyen Gòlyat pwoblèm ougenyen, ou dwe pale ak li e tou, rale ti festibal ou pou ou ka vide l atè a. David te fèbagay sa e ou menm tou, nou dwe fè l. Lavi a paka dous pou ou menm si pa konnen kijan pou ou viv l. Konnen objektif Satan le Dyab se pou lavi ou pase mal. Se pa pou byenpa m ak pa ou pa janm jwenn reyalizasyon yo. Non se pa pou ou fè yon pa ki bon yo. Jezite twouvel devan plizyè sitirasyon konsa pandan ke li te sou latè a. Men youn patanpeche l sèvi e fè travay ke Papa l te konfye l yo. Youn nan pwoblèm sa yo, se lè keSatan te al tantel apre ke li te finn fini yon 40 jou de jèn ak fofilman dela pawòl la. Se oumenm chache konnen kisa ke ou menm ka fè pou fofilman maryaj la ak lavi ou. Pandanke Satan, wè misye te pou kont li. Li apwochel e di l pou l fè bagay ki tap bloke wout li akfofilman travay Bondye a. Genyen deja e pral genyen ankò bagay ki la pou krazerelasyon an ak tout ou menm si ou pa pran tèt ou byen. Konfli pou Jezi. Konfli pou noumenm ak Satan. Ki jan ke Jezi ka fè pou l ka rezout yon bagay konsa, ki mande anpilpanse ak anpil fòs ke menm Bondye Papa l pat prezan ak zanj li yo kite pou ede l nan sa.Sa pa di ke Bondye pat wè movi sa ki tap dewoule ya. Men Bondye bezwen konnen ak kimoun ke li menm annafè ya. Ou bezwen konnen tou, ki moun sa ki nan lavi ou aouannafè a e ki jan ou ka jere l.Tout èd Bondye yo vinn apre ou moutre sa ke ou ka fè yo.Se pa tout tan Bondye pral la pou l ede ou san ke li pa chache konnen ki jan ak kisa ke oumenm genyen nan men ou pou ou ka jere pwoblèm sa, pwoblèm sa yo. Kisa ou pral fè?Si ou pa konnen ki jan pou ou menm jere yon pwoblèm, Satan pral dejerel pou ou.Zanmi sa yo pral dejerel pou ou. Pastè sa ki pa menm gen Jezi a nan lavi la se li menm oufè pas relasyon ou an ak li pral dejere l pou ou. Sa vle di kraze pou ou. Lanmou ou se pigwo zam ke ou menm genyen ki ka ede ou nan nenpòt konfli ke ou menm ye nanrelasyon an. Jezi te di Satan pou retire kò l sou li. Men pou kisa ou toujou genyen e“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#1
 2. 2. “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidorkenbe tout kantite moun sa yo nan batiman realsyon an toujou? O, se yo menm kapsipòte relasyon an. Ebyen yap krazel pou ou menm. Fason pou ou menm ranje sa, fòktout kò etranje sa yo soti nan relasyon an. Soti nan timoun yo. Soti nan travay la. Sotinan lavi spirityèl ou. Soti nan legliz la. Soti nan tout bagay yo. Si ke yap plede arête oupou vòlè. Yon bagay ou pat ta vle rive ou ankò. Se pou ou menm sispann mache akmoun kap vòlè yo. Sa ou manje se sa ou ye. Ak moun ou mache yo, se moun sayo wap ye.Ou gen dwa pap fè zak ak yo, men ou koupab paske depi yo pran yo yap vinnchache kote ou ye. Siwo san Jezi yo kap mennenn foumi nan relasyon an dwe fini. Metegaz paske se sa ki ede ou kouri dèyè yo. Pou ou menm chanje figi ou ak eskanp yonsitirasyon fòk ou gade bagay sa nan kat kwen li yo. Si ou renmen Satan. Ou pap ka genJezi. Si ou renmen kò etranje yo pase relasyon an ak lavi ou. Ou pap ka genyen yo toutansanm. Se swa ou pran ou, ou kite lòt la ale. Jezi ap la apre ou finn la.Genyen de jan de konfli ke ou menm twouve nan lavi ou se kite pou ou menm kite sapou bagay sa pa fini ak lavi ou. Men genyen kèk nan yo ou jwenn fòk ou genyen kourajpou ou menm pale ak yo menm pou ou gen kanpo ou. Lè sa lap kite ou. Matye 4:10, bannou ki jan Jezi te fè ak pwoblèm sa paske li te di Satan wete kò ou sou mwen. Chacheretire kò etranje sa yo sou nou. Jou ke ou fè sa se jou saw a jwenn tout rezilta yo. Wapjwenn tout soulisyon yo ke wap chache yo. David te jwenn kanpo l paske l te jerepwoblèm li ak Sayil byen. Sòm 101Se yon sòm David. Di n ke: “Map chante pou yonmoun ki gen bon kè. Map chante pou yon moun ki pa nan patipri. Se pou oumap chante, Seyè! 2 Map mennen yon lavi san repwòch. Kilè wa vin jwennmwen? 3 Map mennen yon lavi san repwòch anndan lakay mwen. Mwen papmete okenn move lide nan tèt mwen. Mwen rayi sa moun ki vire do bay Bondyeyo ap fè. Bagay konsa pa ka pran tèt mwen. 4 Mwen pa tolere moun ki gen movekè bò kote m. Mwen pa gen anyen pou m wè ak moun ki mechan. 5 Mapdisparèt tout moun kap pale zanmi yo mal an kachèt. Mwen pap tolere mounkap fè grandizè, moun kap pran pòz gwokolèt yo sou moun. 6 Map pran swenmoun nan peyi a ki kenbe Bondye fèm. Map kite yo rete bò kote m. Moun kapmache dwat yo, se yo map pran pou sèvi lakay mwen. 7 Mwen pap kite mounkap twonpe moun rete lakay mwen. Moun kap bay manti pap rete kanpe devanmwen. 8 Chak maten map fini avèk tout mechan ki nan peyi a. Konsa, map mete“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#2
 3. 3. “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidortout moun kap fè sa ki mal yo deyò nan lavil Seyè a.”Mwen pa konn pou ki moun ou chante nan lavi ou. Nan lavi relasyon an. Nanlegliz la. Nan travay la. Nan timoun yo. Nan zanmi yo. Nan tout bagay yo ke oumenm ap fè yo men ou dwe konnen pou ki moun paske David te chante chante lyo pou Bondye.Chante ou yo nan relasyon an dwe se pou Bondye ak mari ou.Chante pou madanm ou. Chante pou pitit ou. Chante pou Bondye. Si ou bezwenpou kay ou a pa tounen yon jaden ou yon otèl pou ravèt rete. Fòk ou bale l esispann kite manje ak kras pou nouri yo. Anpil fwa ravèt yo ta ale men se krasyo, yo jwenn ki fè yo rete toujou. Pwoblèm yo jwenn twòp sitirans yo. Twòpkachkach liben yo ki fè yo rete la toujou. Jere yon pwoblèm byen mandeprekosyon ak sakrifis yo. Fòk ou ka kite pou ou menm ki vle twouve yo. Fòk ousoufri pou ou menm ka genyen yo. Lavi ya mande sakrifis men eske ou genkouraj yo pou ou menm fè jan de sakrifis sa yo? Si ke ou renmen zanmi ou yo pipliske relasyon an. Wap genyen yo men ou pap ka gen relasyon an. Konfli pakarezout san ke pa genyen sakrifis yo kap fèt. Fòk gen sakrifis yo. Si ou bezwenkonnen longè zòrèy bourik se lakay li pou ou menm ale. Ale kay pwoblèm.Genyen moun ki pa renmen goumen lakay yo ou kote ke moun konnen yo paskeyo konnen ap genyen twòp moun kap di yo non pa fè sa. Pou pwoblèm yo, Oudwe ale kay pwoblèm yo paske pap gen moun ou la. Wap genyen si ou konngoumen. Sa l fè li fè. Kote ke l tonbe li tonbe. Dega li fè l fè. Se konsa ou jere.Anpil fwa genyen pwoblèm mwen jwenn chans pou m jere yo se kite mwen kitekote a pou m ka jwenn solisyon ke map chache a. se pa tout pwoblèm ki menmjan, men yo tout mande sakrifis yo. Lavi a ta bèl si nou te konn jan pou nou jerelavi sa. Nou kite se lavi a kap jere nou. Ki fè pafwa sa lavi ban nou se sa noujwenn. Bondye bezwen konnen, eske se pwoblèm yo wap kite mennen ou se oumenm kap pale ak yo e menm mennen yo? Se pa de van kap vante nan lavo ou.Depi yèreswa, wap kriye. Yon kriye ki pa genyen rete ni konnen pouki wap kriyepaske ou genyen anpil bagay pou ou ta kriye pou yo. Ou vire a goch e ou tounena dwat, men anyen menm pa janm chanje. Demen ou yo nan tèt ou. Zye ou apgade. Lavi a ri ba ou paske li wè se yon rizib ki kanpe devan l. Ou di ou brave.Men pyès moun pa wè sa paske angis ou pouche pou pi devan se bak ke ou apfè. Ou tankou yon konputè, ki depwograme yo. Lè pou ou menm pwente yon“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#3
 4. 4. “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidordokiman yo. Se fèmen ou fè konputè a. Ou depwograme. Bagay sa dwe yonkonfli ke ou dwe chache pou ou ka rezout li. Ki jan. Kòman. Sa depan de oumenm. Rezout pwoblèm yo se youn nan bagay ke kretyen an dwe chachegenyen matirite pou l ka jwenn pou l fè sa. Genyen de pwoblèm kap vini souwout ou. Se wout syèl ou yo vle bloke. Si ou kite pwoblèm sa yo san rezout, setankou ou kite vrè wout la men ou pran raje pou ou menm pase.Lavi te fèt ou kreye san pwoblèm yo. Men lavi ya pap ka fini san yo. Lè ou tappral vini an. Tout bagay yo te bèl. Se te de zye fèmen pou sa te ka fèt. Pafwa oupa menm ko vini. Se separasyon. Se goumen. Se lanmò. Se maladi yo. Semenas. Se traka. Se tout kalite bagay yo kap vini ke pyès moun yo pat espereyo. Reziyen ou. Se pa konsa bagay yo pral rete. Mèt lavi ya. Li deja konnen kijan tout bagay pral rezout. Se pa akoz ou menm ki fè bagay yo konsa. Yo te dwekonsa menm. Si yon manman moutre pitit fil jan pou l ka fè salte sèlman. Sesalte li pral konnen jan pou l ka fè yo. Premye moun yo pat kenbe dinite yo. Yopat kite bon exzanp pou nou. Jodiya. Nou tout ap peye sa. Pa janm touye tèt oupou lavi. Jan ou vinn jwenn li ya se konsa li pral rete. Menm lavi pa konnen kikote ke l dwe pase paske tout wout yo bare devan l. Genyen moun lajan ak anpilbyen pa di yo anyen. Men genyen anpil se bagay sa ki fè yo fè sa yo fè yo. Se pade nan yo ou jwenn ke se lajan ak byen ki fè yo vinn ye ak moun sa yo ye a. Sepa de nan yo ke moun sa ki nan lavi yo a pa di anyen pou yo menm men lajan akbyen li genyen yo. Genyen ki baze relasyon an anvan menm tout bagay yo. Lèlajan ak byen yo va tounen yo menm tou va tounen. Menm pou yo sèvi Bondyese konsa. Konfli ke yo ye paka rezout paske kè yo ap bat sèl pou byen ak lajn yowè yo. Zafè moun sa si grangou ak soufrans ak mizè touye l. Okontrè, yo kontanpaske byen ak lajan yo pral pou yo menm sèl! Zafè ou menm ki pat gen Jezi.Zafè ou menm ki pat panse ak lavi, men kite lavi ap panse pou menm. Si se lavikap panse pou menm ou nan ka. Lavi pral vle pou l fini ak ou paske l genyentwòp traka sou kont li. Si enpe te ka ale. Al fè wout yo. La li tap pi bon pou li.“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#4
 5. 5. “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor “Jan yon kretyen dwe” se sijè sa, ki pral pale ou de plizyè aspè de lavi yon kretyen ak jan li dwe konpòte l nan lavi relasyon li genyen an. Lavi ou ak lavi relasyon an se yon bagay Bondye ban nou l menm pou n dirijel se lon lalwa Bondye. Lavi tout kretyen yo dwe pwòp e rete san defo yo menm lè bagay yo ta ka tounen nwa pou nou menm. Lavi relasyon nou yo dwe depan de Bondye. Li se zafè Bondye menm paske Li envesti anpil pou nou chak ki chwazi genyen bagay sa nou rele relasyon an. Se yon bagay ki dwe baze ni chita sou lalwa Bondye yo. Bondye pa nan jwèt ak pèsònn moun ki pran pòz ke yo pa konn sa yap fè yo paske yo bezwen genyen anpil fanm ou bezwen pou yo genyen anpil mari yo. Yon bagay nan tan sa ki pa fè moun sa yo pè. De mari yo pa fè moun sa yo pè. De madanm yo tou, pa fè moun yo pè paske yo panse yo nan piyay la yap ranmase piyay, pa bon pou n fè yo.Chak bagay Bondye ke mete ou kreye yo nan lavi nou, se yon òkès li ye. Yon bagay ke nou jwenn anpil nan Ayisyen yo ki pa vle konprann ni respekete bagay sa yo. Se bagay sa menmki fè nou menm pèp sa ap soufri anpil anpilla chak jou yo. Nou konnen byen ke yon òkès se yon bagay ki genyen anpil anpil enstriman ladan l. Pou tout enstriman sa yo ka a rive bay bon son yo. Fòk tout mizisyen kap jwe yo fè enstriman pa yo a bay son key o ka bay la. Tanbou a paka bay son twonpèt la ni twonpèt la paka bay son tanbou a bay la. Sa vle di, tout mound we rete nan pals yo e jwe enstriman ke yo ka jwe a. Se konsa pou relasyon antou! Tout moun ta dwe bay son pal e fè l l nan fason li ka fè l san ke pa genyen opozisyon yo. Malgre nou tout konnen ke Bondye vle chak moun bay son mizik pal san ke pèsònn pa fè bagay sa pou li menm. Alòske, nou jwenn ke nan kilti Ayisyen anse moun kap di ou tout sa yo ki bon pou ou menm. Pandan se tan yo menmap peri nan pa konnen kisa ki bon pou tèt pa yo. Si nou chanje fizi nou yo epòl, mwen panse ke bagay yo ka chanje pou nou. Tandiske nou te kapab vinn youn nan pi gran pèp yo ki genyen sou latè yo si nou te respekete lwa sa yo e menm pou n ta aplike yo nan lavi nou. Kisa ke mo òkès la vle di menm? E kisa nou dwe fè pou n ka aplike mo sa, nan lavi nou, nan lavi timoun yo, nan lavi maryaj la, nan lavi legliz la, ak nan lavi tout sa ke nou menm“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#5
 6. 6. “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor nap fè yo. Konsa tap fè n jwenn ak anpil gran siksè yo nan lavi nou. Ann pale ou de mo sa ki rele òkès la, ki kapab ede ou konprann nan ki erè ke nou menm pèp sa n ye. Tankou nou di ou deja, ke mo òkès la li enpòtan anpil e men kisa li vle di pou nou menm ki se bay tout moun libète yo!Libète! Kite yo jwe enstriman ke yo ka jwe yo. Pa exzanp nou te kapab pran lavi maryaj la ki se yon òkès, kote ke gason an ak fanm li a tadwe jwe enstriman pa l lake li menm ka dwe jwe a nan moman ki se moman pal la san ke li pa jwenn ak opozisyon yo. Se sa ki va bali dwa l ak tout respè l ke li bezwen an. Sa vle di libète l. Mari a pa ta dwe ap jwe wòl pa madanm lan paske l panse ke li ka fè l pi byen an pase fanm lan pa bon. Non. Rete nan limit ou, mari! Rete nan limit ou madanm! Sa se son pal, moman pa l, lavi pa l, wò l pa l e menm devwa pa l ke ou menm dwe kite l jwe l san mete bayè pou li. Menm jan tou, ou pa dwe ap enpoze li menm fè pa l yo, tou! Lè nou panse konsa, aji konsa, viv konsa, kwa nan sa, ke se mwen menm ki ka fè tout bagay yo pi byen an pa fè sans menm men fè nou vinn fèmoun lan pa sanble ak anyen paske nou non sèlman abize otorite l, men nou ap maltretel tou! Yon bagay ki ka deja fè anpil nan maryaj nou yo deja dechire tankou twal ke van ap dechire yo ki pa ka koud ankò yo. Nou te ka vle pou nou koud sa, men nou pap kapab paske l gen tan twò ta! Nou tout dwe konnen nan ki plas ke nou ye chak jou yo.Tankou nan lavi travay la, ou byen nan lavi maryaj la e menm nan lavi legliz la ke nap mennen pou Kris la. Sa vle di pou nenpòt bagay la nap fè, nou dwe konnen nan ki plas ke nou menm dwe ye jodiya. Nou konnen byen ke yon òkès se yon bagay ki genyen anpil enstriman ladan l pou yo jwe l. Lavi maryaj la genyen anpil wòl ladan l ki pou jwe e nou dwe jwe l byen si nou ta bezwen relasyon sa jwenn ak siksè yo. Tout enstriman ki nan yon òkès yo, yo bay anpil jan de son. Nou tout paka jwe menm enstriman yo. Chak moun dwe chache enstriman li ka jwe yo. Konnen ke yon òkès genyen anpil enstriman ladan l e yo chak bay son pa yo. Lavi maryaj la ak tout lòt bagay yo ki dwe genyenyo dwe bay son pa yo. Gason an pa dwe ap veye sou fanm lan nan tout tan pou l wè sa ke li menm ap fè yo tankou si li se yon esklav kap viv ak ou. Non. Li dwe se yon moun apre Bondye ki reprezante yon pyès ki enpòtan yo nan lavi ou. Ou pa dwe ap veye fanm lan tout tan pou l pa fè vye bagay sal yo sou ou menm ni fanm lan li menm pa dwe ap veye sou gason an pou li menm pa al pran lòt fanm sou li menm. Non! Lè nou veye twòp yo, lè nou gen twòp kontwòl yo, nou vinn tounen yon diktatè pou lavi maryaj la e menm lavi pa nou menm! Tout bèt dwe konnen nan ki patiraj li dwe ye si li byen enstri. Ak lanmou, karès, respè fanm lan ka fètout sa ke ou menm vle l fè yo. Gason an kapab tou, fè tout sa yo ke ou menm fanm lan bezwen l fè yo ni atenn de li menm yo si ke ou kenbe l byen e konnen nan ki plas ki plas pa ou a. Se pa“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#6
 7. 7. “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor ou menm kap fè l bon an, men se sa ki ak li a, ki nan li a, ke li menm jwenn lan kap fè l rete e fè tout sa yo ke ou menm mande l fè yo. Maryaj jodiya genyen twòp minòt, twòp Lamè Wouj, twòp farawon kap pouswiv youn lòt la pa bon pou n fè yo. Anpil nan maryaj nou yo se antrav yo ye. Ann retire minòt sa yo pou n ka bay moun sa yo tout libète yo pou relasyon an menm ka fleri vre e pou lòt moun ki ta renmen fè l tou ka kopye sou nou menm tou! Sonje byen, ke, lavi yon relasyon se yon bagay ki frajil anpil tankou yon ze ki ka kraze yo si ou pa kenbe l byen. Pa tann se lè li finn defalke, kraze nan men ou pou ou menmap chache konnen ki jan pou ou menm kole sa. Si se kole ou kolel lap dekole. Tout soulye ki fèt ak glou, yo toujou dekole nan mache nan wout ki gen wòch yo. Relasyon an ap dekole lè traka ak mizè yo vini! Ou pap kapab kolel ankò! Nou jwenn ke anpil nan timoun nou yo, kounyeya refize obeyi ak lòd ke nou menm pase yo paske nou vle yo viv lavi ke nou menm pat ka, pap ka viv pou tèt pa nou. Nou pa ba yo bon exzanp yo tou, ki jan pou yo jwenn pou yo bay demen. Demen paka plante pou jodiya men se jodiya ki dwe plante pou demen. Lè ou bay yon moun otoritel ki konnen ke ou genyen tout otorite yo sou li menm, tout libètel ak tout respè l, se yon dife ou lage nan kòl. Se youn nan pi gwo fòs yo ou rele soti nan li. Moun sa gen pou l plase l nan men oumenm paske ou genyen l tout respè yo. Genyen yon moun respè se pi gwo byen ke ou te ka bali. Kòman sa? Madanm mwen ante bezwen genyen libète ak otorite ke li menm konnen ke mwen dwe genyen yo sou li. Li mande yo. Mwen bali yo. Apre yon ti tan tou kout. Li kouri. Li ban mwen sa byen vit paske se te yon dife mwen te lage nan men l. Ou ka fè sa tou! Timoun yo ap gen bezwen libète yo ke yo pap ka kenbe yo. Men si yo mande sa, ba yo l paske ou pral genyen pi plis otorite sou yo menm apre yo wè sa twòp pou yo. Malgre yo ka pran libète sa pou yo ka gaspiye l anpil lajan menm jan ke pitit gason sa nou jwenn nan Lik 15; te fè l la. Lik pale nou de de parabòl nan menm chapit sa: youn sou mouton kite pèdi aak pitit gason sa ki mande papa l pòsyon byen pa l ke li menm pat janm travay pou sa menm. Depi yo mande, ba yo. Yo mèt pat janm travay pou sa, men konnen ke yap tounen apre tout bagay sa yo fini pou yo menm nan banbòch yo. Tout sa fè pati de yon lavi òkès la ki se lavi yoak pa -n. Menm pou lavi timoun nou yo, nou dwe kite yo jwe pati mizik ke yo menm ka jwe yo. Pa janm fòse yo jwe ni dansedans ke nou menm te konn danseyo ni jwe mizik ke nou te konn yo. Petèt nan tan pa ou a, sete bolewo kite alamòd men sonje tou, nan tan pa yo a se konpa, se Hip Pòp ki alamòd pou yo. Nan tan pa ou a pat gen bagay yo rele konputè, ni sipè kafe yo. Yo genyen l nan tan pa yo a. Se sa ki la pou yo menm. Kite yo. Lè se pa ou menm kite voye yo deyò, men se yo menm ki mande sa yale pou yo al pèdi a, se yo menm ki pral“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#7
 8. 8. “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor konnen demen lè mizè ak soufrans ap key o pat rete anndan patiraj la. Se sa ki fè nou dwe kite yo chwazi. Yo va aprann, ou gen chansou toujou pou ou ede yo ranje sa ankò. Chans pou w ede yo korije sa pap janm fini pou ou menm si ou jwe jwèt la byen. Leve yo sevè pandan yo piti toujou ka ede yo anpil demen. Anpil pye bwa ta dwat jodiya men yo pat drese yo, pandan yo tap grandi yo. Aledousman ak yo konsa lè yo gran saka ede yo fè gwo pa yo ke yo pap pè nan wout sa ki devan yo a. Men y ova pè fè vye bagay yo paske fondasyon yo te byen plante. Souvan yap pè ou lè ou di yo ka fè bagay yo konnen yo pa dwe fè yo paske yo pa vle pou se nan pyèj ou vle pran yo. Tankou mwen menm lontan, lè mwen bezwen pou yon fi pa mande mwen maryaj, se mwen menm ki mande sa anvan. Mwen konnen ke yap di m non paske yo panse ke yo jèn toujou e petèt se nan pyèj map pran yo san konnen rezon an. Mwen dakò lè yo di m non an. Nou renmen renmen n. Men lè pi devan yo bezwen m marye ak yo menm sa di paske m di yo mwen te mande ou se ou menm ki pat vle sa fèt. Ou ka itilize menm bagay sa nan lavi ou tou! Se sa ki fè jodiya, nou jwenn anpil, anpil nan timoun Ayisyen yo ki pa ka vinn gwo bagay yo nan lavi yo nan peyi sa paske nou pa kite yo jwe mizik ke yo menm ka jwe yo. Malgre yo nan gran peyi sa paske nou kontwole lavi yo twòp tankou yon televizyon yo. Lavi yo pa yon remòt kontwòl pou nou men pou Bondye kap ede yo viv menm lavi nap viv la. Nou se jeran yo nou pa mèt yo. Nou jwe mizik yo, nou danse dans yo pou yo menm paske se nou ki dwe konnen tout bagay yo. Yo gen 18, 20, 30, menm 40 tan yo pa ka konnen tout bagay paske nou pè pou gwo lyon yo pa manje yo. Mwen dakò, men se lè ou pala kisa ki pral konba pou yo si yo ta jwenn ak yon lyon yo e ou pat moutre yo jan pou yo te batay la? Yo nan ka. Ou mete yo nan ka sa key o pap ka soti ladan l! Nou vle pou nou wè yo sèlman bò kote ke nou ye a.Pou yo ka rete pou n ka wè sa yo ap, pou n ka kontwole yo, nou menm vle yo fè menmbagay yo ak nou. Nou ta renmen vle wè jwenn ak siksè yo pou yo menm men nou manke ba yo kouraj yo pou yo ka lite e chwazi chwa ke yo menm renmen yo. Nou renmen yo vre. Men se nan bouch nou men se pa nan kè nou. Nou derefize kite yo ale kote ke Bondye vle yo ye a pou l ka beni yo. Aprann sa byen! Si ou bezwen pou timoun nan ede ou nan lavi kap vini an se pou ou kite yo chwazi chwa key o renmen yo. Referans lan pral anpil pou ou menm demen lè yo vinn yon gwo bagay yo paske ou kite yo chwazi. Mwen pito yo di m se yo menm ki pat pran sa mwen menm te ba yo ki tap bon pou yo. Si se Annewòp Bondye vle pou yo ale. Kite yo. Si se La Chinn. Kite yo. Men ou menm rete dèyè pou yo. Ede yo priye ak ba yo kouraj yo nan randevou ke yap pran yo. Fè travay ou menm nan priye nap priye pou yo.Ann aprann sa byen jodiya pou n ka vinn yon bon papa ak yon bon manman pou yo menm. Sa ka“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#8
 9. 9. “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor ede yo. Yo va konprann lavi a pi byen ankò. Se yo menm kite aprann li paske se sa yo te mande n. Kite yo panse l. Yo pa ka blame nou. Yo konnen ki kote ke ou ye e ki kote ke yo prale a. Si ou se yon bon zanmi pou yo. Yap di ou e menm mande ou pou èd pa ou. Li mèt seteyon ti fiou genyen yo. Lap gen pou l mande ou libète l. Lap mande libète l, bali l. Pita yap gen devwa pou yo fè sak nan panse yo. Moutre yo jodiya! Petèt se ka yon ti zanmi gason tifi ou yo va genyen ki ka ede yo fè yon devwa. Si ou la. Yap pè mande l ni kite l vini lakay yo. Kite yo. Pou pliske ou la yap pè mande anyen ki ka ede yo. Ou ap entewonp yo. Ou pap kite yo jwenn ak èd sa kite la kite ka ede yo menm ouvri menm pòt lanfè pou yo. Yo ka pèdi chans sa yo. Chans menm pou yo gen yo bon mennaj ak menm yon bon mari! Yon bon madanm ap difisil tou! Lavi yo pral pase mal tou! Akoz ou menm! Vye jalouzi san sans sa yo pa ka ede yo pyès ak lavi ak monn sa ak presyon yoak menm awogans Satanyo ak menm presyon menaj yova genyen yo. Vye jalouzi anfransè sa yo pa ka ede yo an kreyòl. Li pa ka menm ede fransè yo ki pale lang lan pi byen pase ou ki dira pou Ayisyen ki pale jagon yo pou fransè yo. Se sa li vle wè. Kite yo. Yo vle sa. Kite yo. Yo chwazi sa. Kite yo. Ou pa ka se ou menm kap ba yo pwason an tout tan. Men moutre yo non jan ak kouman pou yo peche pwason an tou! Si ou pa la. Si ou ta malad e menm mouri. Lavi ya pral fini mal pou yo. Lè ou moutre yo sa ki byen yo bonè yo. Lavi yo deja asire si ou ta ale. Pou sa, moutre yo. Se jodiya menm yo dwe konnen an! Mwen te genyen youn nan sè m yo kite mouri. Men li te konn moutre timoun li yo fè tout bagay yo bonè. Apre manmzèl finn mouri, se sa yo li te moutre timoun li yo ki ape de yo jodiya. Yo tout konn fè manje e menm mennen lavi yon fwaye byen paske li te moutre yo sa byen. Nou anpil nan paran ki genyen timoun nan peyi isit la, ki derefize moutre yo anyen paske yo pè pou yo pa ale nan prizon pou yo. Pito ou ta ale nan prizon isiba pou yo menm paske ou te vle moutre yo yon bon bagay yo pou lavi yo demen pase pou ou menm al nan lanfè paske ou te pè prizon isiba. Si ou pap moutre yo byen ni kite yo aprann yap nan soufrans ak traka pi devan. Si ou pè plante grenn mayi a ou pap ka jwenn ak bèl zepi mayi yo ou ta vle manje yo. Fòk grenn mayki ale anba tè a pou ou ka jwenn ak zepi mayi yo. Tout sa ke ou menm renmen vre, ou ba li tout libète l paske se sa ki rele vrè renmen an. Menm pou yon moun ou genyen ki mouri, si nou te renmen moun sa vre, nou pa ta dwe ap kriye pou li menm ankò ni pou nou ta kraze kò nou ankò mete sou li paske nou vle tout sa yo ki bon yo rive pou li menm yo.Si tou, si nou konnen ki kote li prale a se lavi ak lapè pou tout tan. Kitesa ki rive l la rive pou byen l. San lanmò san lavi. San libète pou yo menm san lavi pou yo. San libète yo lavi yo deja fini anvan menm li koumanse pou yo!“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#9
 10. 10. “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Sispann touye sa ki pakò menm koumanse yo. Lavi yo deja nan men Bondye. Bondye konnen sa ki byen yo pou yo menm jodiya e demen. Lè se nou menm ki ak chwazi pou yo menm yo vinn sanse pèdi sans entegral yo. Yo pap konnenkisa yo vle yo pou demen yo paske yap ret tann yon moun ki pou chwazi pou yo. Entegrite timoun nan se li menm ki pou chache bagay sa. Anpil nan vye travay nou jwenn kap fèt pa de seri de moun se moun ke manman ak papa yo tap chwazi pou yo menm paske yo pat gen dwa chwazi pou kont yo. Kounyeya nou jwenn ke timoun sa yo se pou Makdonal yap travay ak pou ti granmoun yo.Kisa ki fè sa? Ou menm. Ou fè yo panseke se la yo ka travay ase paske ou te fèmen tout yon vi, tout pòt lavi a sou yo menm ki ta vle rete ouvri pou yo menm men ki pa ka ouvri ankò paske ou te gen tan fèmen l pou yo. Menm lè ke yo finn fini ak ane skola yo (High Schol) nou vle ke se kote nou menm pou yo menm rete pou yo pa al fè vye bagay yo. Tandiske, si se pa ak gras Bondye, favè Bondye yo, nou pa kapab fè anyen yo ki bon yo. Nou konnen sa byen! Nou dwe kite ke se Bondye ki ede timoun nou yo pou yo ka vinn tout sa ke yomenm vle yo rive yo nan lavi yo. Sonje byen kisa ke La Bib La di nou; si se pa Bondye ki bati yon kay, kay sa lap mal bati paske lap tonbe nan gwo van yo. Si se pa Bondye ki ede yoak nou menm ki pou ba yo libète ak respè yo. Konnen ke yo pap ka konnen si yo ka fè anyen ki bon pou tèt pa yo. Pa gen moun kap pran yo sou seye, ni ba yo chans sa yo ak ba yo respè yo ke yap chache yo si sa pa koumanse ak nou anvan. Timoun yo pa kay andeyò yo nou ka blanchi ak lacho yo. Pafwa nou fè yo tounen yon tonm blanchi yo byen bèl ak lacho men anndan yo sal ak remò ak chagren ak mizè paske yo gen tan vizyone yon demen ki pral mal pou yo. Anpil fwa, zye yo ak panse yo pakab wè ni konprann yon bon demen paske ou deja kloure yo. Ou di yo pap janm anyen ni nan lavi fwaye yo ni nan lavi yo finans yo. Genyen ki konn menm rive gwo bagay yo men ki pèdi yo ankò paske kòd sa ou te mare yo a ak li ap rele yo desann tounen dèyè ankò. Bagay sa finn pouri tout nasyon Ayisyen an. Ap finn detri ak tout timoun Ayisyen y oak menm lavi maryaj yo. San bliye lavi spirityèl yo. Se konsa nou jwennke genyen anpil nan legliz Ayisyen yo ki konsa. Sa vinn nan kilti nou anpou nou menm ki pa yon bon bagay pou kilti a ni yon lavi ki bon yo pou lavi kretyentenou yo. Kote ke nou jwenn ke se pastè a ki gen tout kontwòl tout legliz la ak tout fidèl l yo.Si se spirityèlman sa pa tap anyen menm men se fizikman palan. Se pa menm spirityèlman man fizikman pa lan. Yon bagay kita dwe zafè ki pa Bondye sèl. Pastè sa yo gen lè pa li Bib pa yo a menm jan ak tout moun men pito bib pa yo a tèt anba yo li sa. Si se pat sa yo ta dwe konnen ke se pa zafè pou yo men zafè pa Bondye ke yap regle a. Men yo regle zafè pa yo tout“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#10
 11. 11. “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor tan. Pafwa yo menm al fè maji pou yo ka mare moun sa yo.Kote ke gen kèk nan yo pafwa yo ki li 17 ak 21 Bib pou yo ka fè moun sa yo tounen zonbifye pou yo ka gen kontwòl pèp Bonjdye a e pran lajan dim yo bay yo. Lajan fè yo fè moun sa yo vye bagay yo san reflechi yo. Yo mete moun pa yo nan plas ke yo ka vòlè lajan yo san ke pa gen moun ki ka di yo anyen paske lè yo ap vòlè an Fransè pou moun pa konnen ni kenbe yo. Bondye konnen ou. Mwen pa kont pyès moun manje nan sa ke ou fè a men fòk sa fèt byen ak nan lòd e disiplin. Ou pa menm ka li yon bon lekti an kreyòl yo men ou vle vòlè an fransè. Nou bezwen bay kretyen yo tout libète yo pou yo ka pale tout bagay sa yo ki verite yo. Moun ke ou ap preche pou yo ale nan syèl la paka anba kòd ou ni anba grif Satan. Wap mare yo pandan Satan men map anchene yo tou. Sa vle di ke pa renmen yo. Si ke yo te anba kòd deja nan lemon yo men pa kab anba yon kòd nan legliz Bondye a ki mare yo pi rèd ankò pou yopa ale. Men ki bò pou yo ale si ou fè travay ou byen?Tout timoun sa yo ke Bondye ban mwen yo toujou ap chante chante legliz depi yon ti bebe paske se sa ase mwen moutre yo se say o dwe konnen. Fè yo goute fri lapè Bondye a pandan ke ou menm wap preche yo va fè yo renmen Bondye, renmen lavi ak relasyon yo. Bakaloreya Ka Tounen Monkiloreya Pafwa moun sa yo te konn ap fè bakaloreya nan peche, lè yo te nan lemon. Aprè ou finn moutre yo jan pou dezobeyi lòd Bondye ba ou pou ba yo. Kounyeya ou moutre yo jan pou ka vòlè e menm fè yo vinn ap fè monkiloraya yo nan peche yo. Sa vle di yon konn jan pou yo ka sèvi Satan e a menm tan pou yo sèvi Bondye. Ou menm di yo sa pa peche, depi yap ba ou dim ak gwo don yo ak ofrann yo. Se sa ki fè ke Zakari 11:15-17 pale nou de move bèje sa yo. Se sa ou ye. Ou dwe yon modèl pou yo. Nou jwenn tou nan Zakari 4:6-14 ki pale nou ki sake Bondye ka fè ak tout kouraj li san ke li pa bezwen zam nou yo ak kouraj feblès e ak òkèy lachè nou yo. Nou konnen se paske li pa bezwen nou moute tèt piwo pase syèl la, men fè yoak pwòp lespri pa l. Sa se yon bagay ki moutre jan Bondye sa pisan e reyèl nan tout bagay yo. Zakari 11:15- 17 di nou ke, “Lè sa a, zanj ki tap pale avè m lan reponn mwen, li di m: Men mesaj Senyè a voye pou Zowobabèl: Se pa avèk vanyan sòlda ou yo, ni avèk pwòp kouraj pa ou, ou pral rive nan sa ou gen pou fè a. Men se va avèk pouvwa lespri pa m map ba ou a. Se Senyè ki gen tout pouvwa a menm ki di sa. 7 Pi gwo antrav yo pral disparèt devan ou, Zowobabèl! Pi gwo mòn lan ap tounen yon plenn. Ou gen pou ou pran yon bèl wòch ladan l pou fè lento pòtay tanp lan. Lè sa a tout moun va rele: Ala bèl sa bèl! Mèsi pou li! 8 Senyè a pale avè m ankò, li di m: 9Zowobabèl mete men nan fondasyon kay la. Li“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#11
 12. 12. “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor gen pou l fini l. Lè sa a, pèp mwen an va konnen se mwen menm, Senyè a, ki te voye ou bò kote yo. 10 Yo te pran ti konmansman sa yo pou anyen. Men, ala kontan ya kontan lè ya wè Zowobabèl ap kontwole travay la, filaplon li nan men l! Zanj lan di m ankò: Lanp sèt branch ou wè la a se sèt je Seyè a ki wè tou sa kap pase sou latè. 11 Mwen mande l: De pye oliv ki chak bò lanp sèt branch lan, yonn sou bò dwat, yonn sou bò gòch, kisa yo ye? 12 De branch oliv sou kote de ti tiyo an lò kote lwil ap koule a, kisa yo vle di? 13 Li reponn mwen. -Ou pa konnen sa yo vle di? Mwen di l: -Non, mèt. M pa konnen non! 14 Li di m konsa: -Se de moun Bondye chwazi pou fè travay Seyè a, Mèt latè a.” Mwen pa konn pou ou menm men pou mwen menm pawòl sa yo soti nan kè yon moun ki konprann jan pou l batay. Li konnen ke se pa tout batay nou goumen ak fòs ponyèt pa n. Zam pa nou yo pa sifi ase pou n goumen ni pou n fè anyen ki bon yo. Legliz la bezwen zam ak fòs Bondye spirityèlman. Men se pa jan nou vle la men pito jan Bondye vle la. Lè ke yon moun finn kite lemon, kote ke li ba l do, li dwe kite pou l pa vòlè ak fè move zak yo ankò. Se viv konsa ki fè nou sanble ak Bondye. Nou ka konsa paske nou pran konesans Bondye ak tout zam Bondye yo pou nou. Se fòmasyon spirityèl sa yo ki ka fè kretyen an fè yon diferans antre li menm ak payen yo. Nou ka ede yo chanje paske nou menm nou chanje n. Preche yo pou yo pa janm tounen ankò nan lemon mande pou nou menm ba yo bon exzanp yo. Ou bezwen anpil pasyans yo. Si yon moun te konn fimen sigarèt yo, kounyeya li kite. Ou menm kap fimen pa di yo dwe fè l men mande yo pou yo ka ede yo priye pou sa va chanje pou ou. Pa fimen devan l ni pale l de jan ke fimen anbon pou yo pa al fimen tou. Wap fè l gen nostalji pou l tounen. Nou reveye twòp 2 Pyè 22 yo nan dòmi. Nan rèv ki yo deja bliye yo. Nan peche ke yo deja bay do yo. Nou preche yo an kreyòl men nou ap fè menm peche yo an fransè. Legliz la tounen yon kramazi ak yon faktori pou kale peche yo ak fo pwofèt yo ak fo pastè yo ak dyak ki pa ka menm dyake yon machine America ki pa konplike yo ki dira yon machine Japonè yo. Nou preche moun yo ak ògèy, ak jalouzi, sou lachè plis sou lanmou paske Sentespri Bondye pa la ni konnen sa nou ap fè yo. Li deja rechte nou. Menm vomi nou Li gen tan vomi nou. Bann vèminn. Yo tout pran legliz Bondye a pou fè l tounen yon biznis pou yo menm ka fè lajan. Legliz la pa yon ETM pou yo rale lajan men yon ETM pour ale nanm soti nan lemon“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#12
 13. 13. “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor vinn jwenn Kris la. Pastè yo paka fè sa ki byen yo paske se len kap vòlè lòt, menm madanm moun ak pran fidèl lòt legliz yo. Se menm moun sa yo kap mete komite Bondye pa rekonèt yo. Pou yo ka di ke li fè sa ki byen yo menm lè ke li fè sa ki mal yo. Li mete dyak ki pou dyake kretyen yo ak tout legliz la. Chache byen pou ou konnen si ke Bondye ap kontan ak bagay sa yo. Yo di se legliz yo. Patizan yo di se legliz yo tou! Yo gen pou yo tonbe tankou Babilon. Tankou Wa Nebikadneza. Yo gen pou yo manje fèy ak pousyè si yo pa chanje lavi yo e repanti. Bondye jwe ak tout moun men tout tan ke zèl kat la se nan men l li ye. Chache konnen kisa ke Bondye vle ou fè yo. Sispann chache sa ki nan avantaj pa ou. Legliz la dwe se yon enstitisyon ki kontwole pa Dye. Ke Dye sèl genyen otorite l sou li. Li pa yon manifestasyon kote tout moun ka vinn yon reskonsab nan legliz la. Li se yon òkès. Tout moun paka enstriman òkès sa si se pa Sentespri Bondye a ki akòde l. Fanm lan gen yon sèl mari. Gason an genyen yon sèl madanm! Se pou moun sa yo kap vinn manm ak reskonsab (legliz la) yo se moun ke tout moun ka respekte yo. Sonje byen ke tout pèp Bondye a dwe jwe nan òkès la menm jan ak tout moun sa yo ki patizan pa ou yo. Men fòk moun sa yo ka chache chanje lavi yo. Men se menm jan ak tout moun sa yo kap bay gwo dim yo pou yo ka nan gwo pals yo. Non. Legliz la dwe sou direksyon spirityèlman. Sa vle di moun ki gen vizyon syèl. Li pa yon biznis. Nou jwenn jodiya libète nou pou nou ka sèvi Bondye sanke se pa peye pou nou peye pou sa. Legliz la pa dwe nan fè konkirans tankou si li (legliz la) se yon system kapitalis lap viv. Kapitalis system nan mande nou pou nou fè konkirans menm nan bagay spirityèl yo. Bagay sa yo pa bon. Legliz la dwe mache nan system spirityèl ki pwogresis e a menm konsèvatif. Li paka nan si nou gen lajan na sèvi Bondye. Non. Si nou gen lajan se pou nou sèvi ak li pou nou ka preche levanjil la. Men si nou pa genyen kòb yo, nou ka toujou preche l tou! Anpil fwa nou ba yo presyon yo san rezon. Nou ba yo pwoblèm mantal yo paske nou mete yo nan esklavaj mantal pou n ka ranmase lajan yo men kite nanm yo al boule nan lanfè a. Sa se yon bagay kap fè nou fè anpil erè yo fèt nan lavi relasyon kretyen yo ki pa ta dwe fèt yo menm paske moun sa yo jwenn ak move bèje yo. Se menm jan tou, pou moun sa yo ki nan relasyon sa yo ki panse ke relasyon an se yon biznis yo kote ke yo ka separel antre yo menm. Non. Fwaye se pou Kris la li ye ki vle l byen chita sou twa wòch dife sa yo. Jezi. Ak mari a. Ak Fanm lan! Nan legliz la, Kris la se chèf la. Nan fwaye maryaj la se gasyon an ki dwe se chèf fwaye a. Tout sa ke gason an genyen nan men li nan relasyon an, se pou li menm ak Bondye. Kote tou,“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#13
 14. 14. “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor nou jwenn ke, tout sa ke fanm lan genyen nan men l se pou li menm ak Satan. Bagay sa te rive Adan, tou. Pati kite pou Adan, se te pou li menm li teye ak Bondye. Kote ke pati sa kite pa fanm lan, se te pou li menm ak Satanli te ye. Se yo (Satan ak madanm) kite tap rejwi sa avan Adan te rantre a. Se konsa tou nan lavi fwaye ou aou pa dwe di ke se 50/50 li ye. Si pou relasyon nou yo pote bon fri ladan l. Se pou fanm lan ka konnen ke se mari l ki genyen tout pouvwa yo apre Bondye nan relasyon an. Maryaj la ka rete sen si nou kenbe pwensip yo. Sonje byen ke maryaj la pa yon mactch foutbòl yo. Ou paka toujou ap fè pas ak pastè kite marye ou a. Nou jwenn anpil nan pastè sa yo ki pa gen matirite pou yo jere pwoblèm sa yo nap pote ba yo a. Si ke ou ap jije ka sa ke yo pote ba ou a. Se pou ou menm ka gen matirite pou ou tande toulede moun sa yo. Pa apiye youn men bay lòt la rezon ke li pa merite san ke ou pa tande yo. Yo ka menm kraze l si nou pa pran men nou men pou nou priye Bondye pou sa ka chanje. Se pou nou konnen mo inyon an anvan nou marye a. Maryaj ki gen Jezi ladan l lan se twa wòch dife yo yo ye. Jezi. Gason an. Ak fanm lan! Gason an dwe renmen madanm li. Fanm lan dwe soumit devan mari l. Gason an ak Bondye dwe genyen tout mo final yo. Sonje byen ke relasyon andwe chita sou twa wòch dife yo. Bondye. Gason an. Ak Fanm lan! Fanm dwe obeyisant nan tout bagay yo anpil paske se la tout pwogrè fwaye a chita. Sa pral ede l ak plas pal la ki se timoun yoak mennen lavi fwaye byen. Tankou fè manje yo ak bay lòt bezwen yo san goumen yo. Pa janm pran pòz madanm ke se nan peyi isit la, Ozetazini wap viv la.Pa di fòk ou konnen ki sake mari ou konnen. Ou bezwen genyen tout otorite yo. Non. Li gen dwa e devwa pou l di ou fè yon bagay san mande pouki. Si l di ou fè yon bagay. Genyen anpil nan bagay yo li ka mande ke ou pa dwe mande l pouki. Si l di ou. Mèsi Bondye paske mari m di m sa. Men pa pran sa pou yon abitid ke ou dwe konnen tout bagay yo. Non. Genyen anpil bagay ki dwe rete ansekrè antre gason an ak Bondye. San ke ou menm pa dwe konnen yo. Sonje travay Sara, madanm Abram lan! Bondye pa tap konnen kè ni pwofon Abram, si Sara te konnen kisa ki tap fèt la. Mari ou apre Bondye se chèf la! Bondye pap ka konnen pwofon ak lavi fwaye nou an si ou dwe konnen e okipe plas ki pa plas ou ak fè tout bagay yo. Pafwa li pi bon lè ou pa konnen twòp bagay yo. Fè tankou moun andeyò yo ki manje mango dlo ou a lannwit. Sa zye pa wè kè a pa ka tounen. Sa se prensip manje mango dlo lannwit Ayiti! Sa se prensip kenbe fwaye ou ansante! Se pa sòt ou sòt men se prensip yo ou respekte. Gade byen jan gouvènnman yo travay byen ansanm isit Ozetazini. Se menm jan tou, ke premye minis lan pa ka di ke li dwe konnen tout bagay yo ke prezidan konnen. Kote ke li vle fè tout sa ke prezidan dwe fè yo. Nou jwenn ke Bondye te beni Sara anpil paske li pat ensiste ke“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#14
 15. 15. “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Abram mari l, di l tout bagay yo de lavi Izarak. Gade fwaye a tankou lavi Izarak. Li enpòtan tout tan ke ou pa janm konnen tout bagay yo. Depi ke mari ou, kise yon Abram ou a konnen bagay yo, se mwen menm ki konnen bagay yo paske tout sa ke mari m ap fè yo san ke mwen menm pa konnen yo se nan enterè m menm yo ye. Jodiya, fanm yo vle pou yo tounen yon magiki nan tout sous relasyon an ak sous ki pa nan relasyon an. Yo vle pou yo nan tout sous yo paske si mari a pa di yo tout bagay yo li nan manti ak li. Yo ka menm bali tout kalite anbago yo, sou bago yo, anndègoyo ni pou kite sa kote ke yo di ke gason an pat ba yo verite a. Ou pi bon, pi byen lè ou pa konnen an paske ou pap nan fè vye panse yo ni fè tansyon san rezon yo! Konnen anpil bagay pafwa se ti frè traka ak lanmò. Konnen san reflechi pafwa ka menm voye ou ale nan prizon ni mouri men se konnen ak reflchi ki pafwa genyen tout pri yo. Yo di ou ke mari ou ak yon lòt fanm sou ou. Mèsi, paske ou di m sa. Men mwen kwè nan Bondye e konprann mari m. Al fè travay ou pi plis nan mari ou. Lè ou finn byen reflechi ou ka mande l. Malgre gason se mantè yo ye. Depi travay sa byen fèt wap kenbe l. Se sèl vòlè ou ka kenbe pi vit. Gason se krab, twou yo pa fon. Kout loray ak dlo ak presyon fè yo kite twou ou a vit. Bay mari ou yon bon lanmou ak karès ka fè l di ou ni kite vòlè. Anbago san yon bon reflechi yo ka fè l vòlèak malen pi plis paske ou fouye twou a pi fon pou l ka vòlè ankò pi byen!Sa se pa travay moun syèl yo. Sa se travay Satan mete ou menm fè pou li pou ou ka kraze relasyon sa ou fwaye sa ke Bondye ba ou pou ou veye pou li a. Chache kenbe l pi byenankò paske yo pral mande ou kont pou sa demen! Viva k sa ou genyen an byen. Konesans Lachè San Jezi Pa-Ede W P-Lontan Chache pran vye konesans lachè yo san Jezi paka ede ou menm ki vle viv pa lespri Bondye pou lontan! Ou bezwen chache pran tout konesans ki soti anwo yo anvan pou ou menm chache sa yo ki soti anba yo. Petèt konesans anba yo ka vini anvan ke ou konnen ou gen konesans anwo. Men kèlkeswa lè ke ou konnen an, ou dwe chwazi konesans anwo ke sa ki anba yo. Tout sa ki soti anba yo sou latè se desann yap desann ou menm anba men tout sa yo ki soti anwo yo se moute yo dwe moute ak ou. Pa janm pile pye konesans san ke ou pa di l padon. Anpil nan nou di l padon apre nou finn pile pye l. Apre kretyen yo finn pile pye konesans san mande l padon, se lè sa yo mande l ki moun ki yo rele konesans lan. Si se konsa, sa pa ka chemen pa m ak pa ou menm kretyen. Bagay sa yo se yon feblès lachè ki totalmanyon epidemi ki nan lavi anpil nan nou menm kretyen yo. Si ou bezwen konnen bagay yo byen. Ann, sispann pile pye konesans san mande l padon yo. Lè sa na konnen tout bagay yo. Men konnen sa byen jodiya, pouki rezon ou bezwen gen konesans yo. Tout moun bezwen konnen tout bagay yo. Ou ka konnen tout bagay yo paske pou ou konnen tout bagay sa yo zanmi“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#15
 16. 16. “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor m sa mande anpil konesans yo. Konesans se yon gran richès ki bay anpil moun fyète yo men li pa fèt pou ni la pou tout moun genyen l, ni konnen l. Relasyon an bezwen Jezi. Genyen yon relasyon la pou anpil moun genyen men li pa fèt pou tout moun. Se pa tout moun ki ka kenbe yon relasyon. Yon moun te gen dwa genyen tout richès yo ki genyen sou latè, men si li pa genyen Jezi nan lavi li se yon moun ki pi pòv yo pase tout moun ki genyen yo paske Jezi egal ak tout riches yo ke yon moun te ka bezwen nan lavi l paske pa genyen yon moun ankò ki ka ba ou bagay sa ankò san ke Jezi Kri. Tout richès yo nou jwenn nan vi sa pa ka yon bon richès si ke ou pa gen lespri Bondye a ak ou. Se sa ki fè ke si yon moun ta genyen tout bagay sa yo ki genyen yo nan lemon yo epi li pa genyen Trinite a (tankou Bondye, Jezi e ak Sentespri a) li se yon moun ki pi pòv yo. Chache Jezi nan lavi ou, nan relasyon an. Nan tout bagay yo. Se bagay sa ki ka fè yon moun vinn egal nan lavi a si li gen lespri Jezi a paske se bon travay ase lespri ap fè ou menm. Nou dwe konnen nan lavi nou sou ki fò m ak nan men ki moun nou vle lavi relasyon an ye paske tout moun vle genyen l nan men yo.Satan vle l, zanmi vle l, fanmi vle l, mari vle l, madanm vle l, pitit vle l, men eske nou vle pou pami tout moun sa yo pou Jezi la? Yo menm sèl genyen l konnen ke Jezi pap la. Tout doktè ki paka geri maleng li a pa kap doktè m pa-m pou tout tan. Men Jezi te geri menm maladi lanmò l, li ka genyen relasyon mwen an tou! Li dwe genyen relasyon ou a. Nou se yon sèl kò lè nou viv ak mache ansanm. Sonje ke nan lavi a, youn ta dwe ap veye tan ak tansyon relasyon an tout tan paske youn nan pi gwo erè ke nou jwenn kounyeya se moun ki marye pou enterè ak plezi paske sa kef è lòt moun kontan ni apresye yo. Sa fè ou sezi. Se lè ke yo pran bagay sa ke Bondye kite rive nan lavi li yo a pou yon jwèt pou yo jwe. Yo bat maryaj la tankou yap bat kòk nan gagè. Moun ki fè pi plis lajan ka gen kontwòl ni lavi relasyon an nan men li. Non. Nou te kapab de moun diferan yo, men nou melanje sa pou n vinn youn nan renmen an. Petèt se rèv pa ou menm pou ou te ka vinn rich, pou ou te ka gen anpil popilarite, pou ou te ka genyen anpil byen, pou ou te ka vwayaje ale nan anpil peyi ki pi lwen pase solèy la. Se vre, ou gen tan reyalize tout bagay sa yo nan lavi ou. Bravo! Bravo! Bravo monchè! Men sonje tout fèt, men san ke Jezi pat la. San ke lespri Senyè a pat fè bagay sa yo pou nou.Nou tap travay anven monchè! Nou tap lite anven machè! Li pap dous pou nou menm paske nou te panse nou tap gen tan di yo sa. Se lè sa nou konnen ke nou pran nou pèlen nou menm te tann pou sourit yo. Si youn nan nou genyen pase lòt la nou mete bagay yo asanm pou moun pa konn zafè nou yo. Men pa tounen chat kap tann zaboka tonbe pou l ka manje. Zafè sip ye zaboka tonbe depi li jwenn manje pou li manje pa bon! Pito nou rete grangou men nou rete ansanm!“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#16
 17. 17. “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Chache jwe enstriman pa ou a ki pou fè òkès la frape byen an! Si se pa ou menm kid we jwe twonbonn lan, pa jwe paske se gita ou ka jwe e se li yo ba ou pou ou jwe fè efò pou ou jwe l byen. Se nou tout ki konsa, pafwa nou desann moun sa ki ak nou an paske nou pa vle jwe enstriman pa nou an. Si se desann ou ap desann moun ou pap janm ka a rive jwe enstriman pa ou a. Sonje byen ke san Jezi nou te fè l pandan ke ou pat ko konn Jezi vre pa de ou pèdi l pou sa. Envitel. Lap la. Lap ede ou. Lap voye ou byen wo pou ou ka al rejwi tout sa ke ou ta dwe pèdi yo. Li te mèt sete nan fwaye ou, li pap kite ou pèdi sa. Li pap dous pou ou si ke lespri Bondye a pat la ak nou lè nou tap fè bagay sa yo paske nou te panse nou te twò konnen bagay yo. Depi ke Bondye te la ak nou konnen ke kay la pap rete manke manje ladan l e nou dwe jwenn yon dlo kap koule fre yo pou nou menm ki ladan l. Se pa pwoblèm yo nou pap jwenn, genyen yo. Se pa danje yo ki pap vinn sou wout nou, yo plis pase nou. Se pa lafwa ke nou pap pèdi nan youn lòt, lan pèdi wap jwenn pi plis yo. Se pa madanm lan, pitit yo, mari a, zanmi yo, fanmi yo ki pap kite ou, yo pat janm ak nou. Men konnen ke Jezi ap la ak nou ke li pap janm kite nou. Pa janm kite Jezi fè yon pa san nou. Malgre tout moun yo ka bliye sa, refize sa, pa vle wè sa, pa vle konprann sa, men pou nou menm pa bliye pou n swiv Jezi e rete nan Li. Nou pap ka rive san Li menm. Nou ka rive san yo, men se pa san Li menm, ki se Senyè n nan! Espesyalman lè ou malad, pa mande si ou ta mouri. Yo tout te gen tan pral kite ou, men se pa Jezi. Kite lespri Jezi a poze sou ou e kache ou yon kote pou lè gwo van yo ap vante pou-l sa ede ou. Wap bezwen Jezi sa sitou, lè ou bezwen jwenn ak pwogrè yo. Pafwa se Satan nap veye avan tout moun yo, men mande Jezi favè l la di ou kilès pou ou menm veye anvan. Se vre, aksyon moun sa yo se travay Satan, men pa bliye ke Satan toujou la pou l vini andènye pou-l ka fè ou tout mal yo li genyen nan lide fè ou yo. Se ou menm ak yo menm li kite kraze sa pou l ka rantre pou l fini ak sa. Se lè nou kraze sa san èd Jezi yo li konnen ke nou paka fè bagay sa yo. Nou la pou yon long vwayaj, ann n fè l ansanm paske menm nou menm ta renmen wè ki kote nou ka rive ansanm. Lè nou pa ak nou asnam. Nou kont nou menm ansanm. Lè nou pap ini ansanm, nou ap divize n ansanm. Sa vle di menm kote map ba ou kout wòch nan do wap ban m kout pwen nan figi m. A menm lè. Sa rele divizyon ansanm. Satan kanpe lap ri nou paske lap gade yon match san peye. Konnen sab yen menm jan ke genyen IRS ki pou ranmase lajan pou leta gouvènman peyi isit Etazini an, se konsa, tou, Satan genyen IRS pal, kise ou menm, yo menm, li menm. Ou dwe rete veyatif nan vi sa e pran Jezi pou pwoteksyon ou. Sonje byen ke premye moun pou ou menm veye a se ou menm. Dezyèm moun lan pou ou menm veye a se fanmi ou. Twazyèm moun pou ou menm veye a se moun legliz yo. Katriyèm moun lan pou ou menm veye a se zanmi ou yo. E“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#17
 18. 18. “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor senkyèm moun nan nan se Satan le dyab!Sa se Kach.Tout kat premye moun sa yo nou site yo, si ke yo menm ak ou men map travay ansanm, lap difisil pou Satan fè ou anyen ki mal. Espesyalman si ke Jezi ansanm ak tout moun sa yo ki nan lavi oua ap travay pou yon sèl bi. Kenbe relasyon fèm e solid! Lè Jezi la e moun sa yo pran e fè travay yo byen nan lavi ou bagay yo ka chanje pou nou. Satan paka rantre menm nan bagay sa. Lèl rantre yo se paske moun sa yo pat janm la ak nou ki fè ke ou menm ou pa ka reyalize anyen ki bon yo nan lavi nou. Li pa fasil pou yon moun ka a rive fè yon bon pwogrè yo jodiya ki bon nan lavi maryaj, nan lavi ya, nan mitan fanmiy yo, nan mitan zanmi yo, nan legliz la, nan sosyete a, li ta bezwen pou yo menm mete tèt yo ansanm ak li menm pou bagay sa yo ka a rive vinn yon reyalite pou li menm. Kesyon ke nap poze ou jodiya, men poukisa ke nou paka reyalize anyen ki bon yo bò kote moun sa yo ki di yo ak nou yo pandan setan ke tout pwogrè yo la, pou n ka reyalize yo? Kisa ki kenbe nou, ki fè ke nou paka janm ka a rive kote ke nou menm nou dwe ale ya? Nou tout nou ta dwe fè yon vire tounen gade lavi nou anvan nou gade Jezi ak Satan paske se nou menm pafwa ki mal chwazi. Se pa konnen nou pa konnen (Satan) ki sa ke li menm ka fè nou fè yo. Se li menm ke nou tout toujou sispèk yo men nou toujou bliye ke se fanmi nou yo, zanmi nou yo, frè e sè legliz nou yo, nou menm pou tèt pa nou ki fè ke bagay sa yo pa ka rive pou nou menm jodiya. Nou dwe fè yon reyalizasyon pou n ka wè ki kote bagay sa yo soti paske Bondye ban nou tout yon pye kochon kenbe ki pou menm sèvi nou lwil. Rezon se pou n pa al nan mande pyès moun ti gout lwil yo pou n kwit benediksyon nou yo ki nan lavi nou yo. Men nou souvan nou kite se Satan, zanmi ou, fanmi ou yo e menm nou menm ki pran yon pye kabrit sa pou nou kote nou veye sa jete pye kochan sa. Kounyeya lè mizè koumanse vini nou pran yon pye kabrit ki mèg yo kenbe nan men nou pou n ka rele anmwe mizè. Kote ke nou ret nan mande moun tout tan. Lè konsa, nou dwe sispann rele Jezi. Se jis apre nou finn jete sa pou n ka fè moun konnen ke nou se Advantis san konfesyon yo. Li lè pou ou leve soti nan tonbo a Laza. Chache jwe mizik ki mizik ou nan òkès sa ke ou men map jwe a kise relasyon an ou byen lavi ou. Sispann jwe konpa pou bolewo. Zafè moun yo kap di ou se konpa yo ka danse. Yo menm ankò ki pral ri ou pi devan. Chak bagay yo gen tan yo. Se tan pa ou. Pafwa nou panse ke nou konnen tout bagay yo nou dwe konnen yo, men nou pa janm konnen vre kisa ke yo rele konnen an. Se sa ki fè bagay sa yo pa ka mache byen pou nou. Anpil fwa se nou menm ki menm chwazi pou n vann dwa jenès nou, pou n ka gen bagay sa ki pa gen anyen pou l wè ak lavi nou paske se sa nou panse kap fè yo renmen nou. Kote pafwa nou menm vinn ret nan fè jalouzi pou sa yo lòt moun genyen yo nou pat vle yo. Konnen sa byen, pasyans ka pèdi ou pou yon ti tan, men lè ou“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#18
 19. 19. “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor jwenn sa ankò lap ba ou manje pou anpil tan, si se pa pou tout tan an! Pasyans fè ou plante yon pye mayi kap pran menm yon mwa, si se pa pi plis menm anvan ou manje sa. Men lè zepi mayi sa koumanse bèl nan zye ou, lap dous nan bouch ou tou! Sispann gen anvi pou bagay sa yo ke moun genyen. Ou pa konnen ki sakrifis yo fè pou bagay sa yo yo genyen yo. Ou te ka fè l tou! Parese, leve, epi fè yon sakrifis tou. Sispann rayimoun pou sa moun yo genyen ke ou menm anvi yo san travay, men nou bliye ke se nou menm kite kite bagay sa yo rive nou nan lavi nou. Madanm antèl genyen yon bèl mèb, mwen vle genyen tou! Mwen vle genyen mari l. mwen vle genyen sa, sa yo. Chache konnen. Petèt se nan prete. Petèt se nan vòlè. Nan fè move zak yo. Sekrè lavi a pa rete sèlman nan mwen vle men nan chache konnen tou! Chache konnen anvan kisa nou vle yo e kap bon pou nou menm anvan ke nou fè pa yo ke nou pa ka danse yo. Ou pa danse kole ni fè gwo pa yo ak pantalon ki pa pou ou. Viv ak sa ou genyen yo. Senyè kapab ajoute pi plis pou w! Bondye pap fòse nou chwazi benidiksyon yo pou nou menm paske l konnen ke nou kapab chwazi yo si ke nou vle bagay sa yo. Men li vle pou nou menm chwazi benidiksyon yo paske sekrè lavi a chita sou tab nou dwe chita. Ke nou vle konnen sa ke nou pa konnen sa se nou menm ki pou beni tèt nou. Nom 14:28 di nou ke sa nou chwazi ou mande Bondye ak bouch nou se sa li pral fè pou nou. Si nou vle reyisit nan relasyon an. Ann n mande l pou l ka ede nou reyisit jodiya. Men pou kisa ki fè ke yon fanmiy, yon zanmi, yon frè ou yon sè ki nan menm legliz la ansanm ak nou menm paka a rive jwenn ak tout pwogrè sa yo ni benidiksyon ke li menm ap chache yo menm ki pa ka rive a se paske nou bliye ak ki moun nap mache e ki moun nou dwe fè konfyans yo.Sonje sa se Jezi. Menm Jezi pou l te ka rete fè m devan tantasyon Satan yo li te rete ataché l ak Bondye vivan. Nou konnen ke nou gen talan yo, yo genyen tout bagay sa yo ke nou menm nou bezwen pou n jwenn ak siksè yo, men genyen yon bagay, de bagay yo, twa bagay, kat bagay, jiska senk bagay ki fè ke nou paka a rive vre. Nou dwe konnen nan ki dimansyon nou vle rive nan lavi nou. Se ou menm, fanmi ou, moun legliz yo kap fè fo priyè yo pou ou menm nan ak kè yo sere sispann fè sa ki mal yo. Se mal nou yo kap fè n soufri yo. Genyen moun ki legliz se mal ase yo wè pou ou, se pa byen ou. Fèt atansyon ak moun legliz yo. Ak moun ki nan relijyon yo. Paske moun sa yo se youn nan tis yo men ki pa gen Jezi ki pral voye ou nan ravin san tounen yo. Se fo zanmi yo ak Satan ki fè sa paka rive pou ou menm jodiya.Konnen ke Satan pa kouri rantre nan yon batay konsa, men lap veye moun ki konnen ou, ki renmen ou anvan yo detri ou. Vann ou. Touye ou. Kvraze ou. Anvan ke li menm li rantre pou l ka detri ou. Konnen sa e konprann sa jodiya. Satan se tankou yon travay ki vle pou l itilize tout anplwayè l yo pou l ka fè bon lavant yo, men li pap“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#19
 20. 20. “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor janm peye yo ase pou tout bon travay sa yo ke yo menm ap fè pou li yo. Satan ap itilize tout taktik li yo anvan ke li menm vinn atake ou paske li pap peye pou sa li ka jwenn fasil yo. Chache konnen ke nou ap viv nan yon mond ki mande nou pou nou viv ansanm, viv yon vi ki trè veyatif paske se pa ni tè ni planèt ke Bondye pat ka jwenn pou-l te ban nou chak moun li yo rete, men Li te vle nou menm viv ansanm nan yon sè planet paske-l te vle nou menm ede l konplete lavi. Nou se akonplisman nou chak. Nou menm ansanm ak Li menm nou ka konplete lavi si nou vle sa e si nou konprann pouki nou la. Nou la pou Li menm ak yo menm. Yo menm la pou Li menm ak ou menm. Nou dwe aprann pou n viv ansanm nan mitan youn lòt. Nou konnen ke pwogrè yo la pou nou menm ka akonpli yo menm nan lavi nou menm si nou vle sa. Si se sa nou vle vre. Sa se yon kesyon, ke anpil moun ap poze tèt yo chak jou, men anpil fwa ke repons sa yo ke yo ban nou yo pa janm ka rive dakò ak bagay sa yo ki ap travése nou menm nan nan lavi nou menm kap soufri yo anba mechan sa yo ki nan mitan nou yo menm jodiya. Nou konnen byen ke genyen espri mal la ki la pou fè nou tout kalite mal yo. Men nou menm nou pa janm ka rive jwenn ak siksè yo paske nou panse yo pral ban meday la sanke nou pa genyen kous la. Non. Se tout yon rèv pou li menm pou nou menm pa janm ka a rive fè anyen ki bon yo. Se tout tan pou li menm ta wè nou menm rete ak dlo yo ki nan zye nou yo. Ak kè nou ap bat, ak lavi nou vlope nan peche yo, nan ògèy yo, nan fè mal yo, nan pran plezi fè nan tout kalite imoralite yo, nan prison yo san ke pou nou menm pa janm ka wè ak deyò sa ke Bondye ban nou pou n jwe tankou timoun kap fè lago nan savann yo. Peche mete nou nan kacho lavi pou nou menm ka pa janm soti deyò paske si nou deyò a, sa pap bon pou li menm. Li mete nou nan dezè traka yo, nan ravinn soufrans yo, nan lamè maladi yo ak nan kouran peche lanmò pou nou menm ka pa janm ka wè ak Sovè nou an. Demele ou zanmi m, demele ou kretyen paske Satan genyen yon plan pou nou menm. Plan sa pap bon pou nou menm. Se nan lanmò lap mennen ou, si ou pa genyen Jezi sa, ebyen pap genyen moun ki pral lage ou menm e ba ou lapè, lajwa e lavi ke nou menm nap chache a. Nou dwe mete tèt nou yo ansanm paske pwogrè yo la pou nou menm ka reyalize yo jodiya. Se pa demen men jodiya! Se pa demen kap baye pou jodiya men se jodiya kid we baye pou demen. De pa ka plante pou jodiya. Men jodiya ka plante pou demen. Ou pa bezwen lapli aapre rekòt la men avanrekòt la. Sonje ke espri mal la pa janm travay pou kont li. Li bezwen èd ou, èd yo pou li ka fini ak ou. Pou tout move plan li yo ka vin yon reyalite pou li menm, li bezwen ou menm, fanmi ou yo, frè e sè ki nan menm legliz ansanm ak ou yo, zanmi ou yo ak li menm“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#20
 21. 21. “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor pou bagay sa ki mal la ka janm ak reyalizasyon l nan lavi ou. Pou espri mal la travay byen, li koumanse pa etabli platfòm li nan lavi ou. Paske li entèlijan e li konnen ke yon kay dwe koumanse nan fondasyon avan ke ou ale nan tèt kay sa. Nou menm pafwa, nou pa wè l konsa. Nou pa koumanse ak Jezi, men nou toujou vit pou n rele l lè nou finn fè zafè nou yo. Lè nou finn fè tout dega nou yo. Se ti pa pa ti pa maladi kansè a rantre nan ou pou li ka anvayi tout lavi ou. Ebyen tou! Se ti pa pa ti pa Satan tou, li rantre li anvayi lavi nou. Jezi ka derasine l pou ou menm si ou fè l konfyans jodiya. Nou kite twòp chwal rantre nan pati ray lavi nou apre sa nap di fèmen bayè yo pou nou. Konnen ke se avanse sa ou dwe gen Jezi. Chache konnen ke nan kous sa ke l lap mennen an pou l ka detri lavi nou an pa piti. Li pa inikman rantre men li itilize nou menm ak tout sa ke nou genyen yo pou l ka detri nou. Se jodiya byen nou menm nou dwe koumanse travay pou n ka bloke wout lap pran yo nan lavi nou yo anvan nou rele Jezi. Nou bezwen Jezi e nou bezwen yon baz de inite nan mitan nou. Nou konnen ke li vle ranje kabann li nan mitan moun kap fè sa ki byen yo. Men nou menm nou ka ranje yon pokann ak tout foumi pou li menm dòmi sou zo grann li. Sentespri a se foumi ki la ka mòde l pou nou. Nou pap ka fè l pou kont nou men nou bezwen Jezi sa ki konn fè l déjà, ki pral fè l toujou pou nou. Satan kanpe agoch e adwat, lap voye tout move zanj li yo vinn atake nou tout moun sa yo ki san Jezi yo paske li konnen kisa ki pral pase li menm alafen. E li pap ale pou kont li. Ou menm ki pa genyen Jezi, ou prale ak li. Nou dwe fò ni nan lespri nou ni nan lachè a paske nou pap viv yon sèl vi, men de vi pou youn. Yon vi pou premye Adan kisa vi lachè a e yon lòt vi ki se vi ki pou dezyèm Adan pa lespri a kite fèt pa lespri a. Se vi sa ke nou menm nou bezwen. Nou okipe e makiye vi lachè a twòp pandan setan nou kite vi spirityèl la ap peri nan men nou. Bay vi lespri a plas li ke vi lachè a ap okipe a jodiya, pou ou wè si bagay yo pap chanje pou ou menm. Bagay yo pral chanje si se lespri ki bay lavi a ki sou kontwòl lavi nou. Lachè pral mouri, men lespri a pap mouri. Alafen jouaou pral konnen pouki. Men ou bezwen yon moun nan wout sa ki pou kenbe men ou paske wout sa ke ou menm ou pral pase a pral fènwa anpil e se sèl Jezi ki ka klere ou e kenbe men ou pou ou pa tonbe nan fèwa lanfè a. Sonje ke espri mal la bezwen anpil konpayon ki pou ede li akonpli tout move plan li yo. Pou travay sa ka a rive fèt byen pou li menm ke li bezwen èd tout moun ki pa gen Jezi yo kòm asirans yo nan Jezi. Espri mal la ap chache ou si ou pat konn sa. Veye kò ou pou l pa pran ou. Li vle chache mete nan mitan li menm 2 lòt espri malen ak li. Apre sa li menm li vinn fè 3 espri sa yo ki pral ba ou tout kalite pwoblèm yo ou genyen yo, ou pral genyen yo. Kounyeya yo vinn mete tèt yo ansanm ak li menm pou bagay sa yo ki mal yo ka a rive akonpli byen pou yo menm ke li vle fèt menm nan lavi ou a. Si nou gade byen, nap“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#21
 22. 22. “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor jwenn ke kote ke twa bagay sa yo ki se espri malen an, ki vinn pran fòm li menm nan mitan nou menm nan jwenn fòs li lè nou pa jwe enstriman pa n nan pouf è òkès la frape byen an. Pou li menm ka aji mal pi byen li rantre nan mitan fanmiy nou yo kote jwenn ak fòs li pat dwe jwenn yo. Men se nan mal konprann nou. Pafwa moun ke nou fè anpil konfyans yo se yo menm kie li menm pral itilize anvan. Li pap fasil itilize èlmi ou yo anvan paske li konnen ke ou ka malen pou moun sa yo. Ou deja konnen yo ka fè ou tout sa ki mal yo. Li konnen ke nou pap pran kò ou fouye l anba yo. Men ou app ran tout prekosyon yo ak tout moun sa yo ke nou konnen yo ki pa renmen nou yo, men se la li pral touye nou an. Jou sispann fè bon zanmi ou yo ak fanmi ou yo ak moun legliz yo konfyans nan lavi ou ebyen tout mal pral fini pou ou menm paske se yo menm kap touye ou avan èlmi ou yo atake ou. Ou bezwen al lekòl lavi pou ou ka konn sa byen. Lavi se yon lekòl, kote ke konesans se pwofesè ou nan lekòl sa. Anpil fwa nou aprann vre lekòl, men souvan se nan leson nou konnen yo, toujou tande yo, ke nou menm toujou fè pi plis tenten yo. Nan sa nou konnen yo se la Satan pral itilize yo pou l ka fini ak nou. Li vle ou pran api ou nan tout bagay sa yo ke ou konnen yo, men ke li konnen yo tou, pou l fin I ak ou. Li konnen ke ou pap fasil pran api ou byen sou Jezi e se la li konnen li ka elimine ou. Espri Satan, travay pi byen nan moun ke ou renmen yo, konnen yo, fè pi plis konfyans yo paske l vle ou konnen ke ou genyen moun sa yo ki renmen oupi plis ke Jezi, kote ke anyen pa ka rive ou. Po dyab ou menm ki pat ak Jezi, kite ka ede ou pran defann ou menm bye. Si yon moun ka touye mwen pi vit se yon moun legliz yo, se yon fanmiy yo, yon zanmi yo avan menm Satan. Se jan sakifè ke mwen vle apiye m souJezi ki la pou l ede m. Vrè kretyen anpanse se vre ke èlmi yo se moun sa yo ou konnen yo. Se Jezi sèl ki ka ede ou e ki pap janm vinn yon èlmi pou ou. Yo pa ka ede tèt yo ki dira pou yo ta ede ou menm. Pa chache pou ou ede tèt ou. Wa konnen! Chache Jezi se remèd pou lavi tout moun ki vle viv pou tout tan yo. Nou jwenn tou, kote ke li etabli kabann li nan kay kretyen yo (si tou nan legliz sa yo ki la pou fè biznis yo, ki pito fè lajan ke pou yo chache nanm pou yo gen Jezi, men ki pap ini yo menm vre) pou l ka a rive akonpli tout move rèv li yo. Nou jwenn tou, ke li etabli-l nan òganizasyon yo, ak nan zanmi nou yo, nan maladi nou yo, nan byen ou yo, nan lanmò yo pou l ka fini ak ou paske se kote sa yo ki genyen pi plis mas moun yo ki ka mete tèt yo ansanm pou yo ka a rive viv byen yo pou yo menm ka fè yon bon bagay yo ki ka mache byen yo nan mitan nou yo menm ke li vle rete yo. Li renmen tout kote ke yo ka fòme yon bagay ki bon yo ke yo menm vle l rive fèt la, fèt. Pa tann se lè ou mouri, malady o, nan danje yo, dòmi pral pran ou pou ou menm chache ranje kabann ou. Fè tout bagay sa yo jodiya a. Konnen ke nou genyen.“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#22
 23. 23. “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Nan Jezi nou genyen batay la. Lanmò pral mouri e fini pou tout tan. Sa dwe se yon rèv ki pral vinn yon reyalite pou tout kretyen yo ki bezwen viv byen ak al jwenn ak Bondye pou tout tan pa janm dòmi men kontinye travay pandan solèy la toujou ap klere a. Premyeman, nou dwe jwenn ak Jezi pou l ka rantre nou tout nan wout sa yo di kietwat la. Men pa lafwa nou tout ka rantre la. Nou pa ka rete kote nou vle nan lavi sa san nou pa gen Jezi. Se Jezi sa ki pral fè ke espri mal sa yo pa ka rantre ni jwenn ak okenn dwa yo sou nou menm ankò paske nou deja asire lavi nou menm nan Jezi Kri ki bay lapè, lajwa e lavi pou tout tan. Espri sa yo ki rele: (1) espri ki soti nan ou, (2) espri ki soti nan fanmi (3) espri ki soti nan legliz la, (4) espri ki soti nan zanmi ou yo ak (5) espri ki soti nan mond lan se kansè ke menm Jezi pa ka geri l si ou pat gen tan fè rezèvasyon ou anvan sa. Konnen tout espri mal sa yo se espri ke menm Satan Le Dyab la konnen ki ka fayi ou si ou pap priye ni veye l. Petèt ou ka di men kouman ke espri sa ki soti nan ou menm nan ka menm koz lanmò? Wi, li kapab paske anpil fwa se ou menm ki bay Satan plas li pou l ka rantre vinn detri lavi ou.Anpil fwa se paske espri pechè ki nan ou a refize pou lespri Bondye a travay byen nan ou menm ki mal pou ou menm. Tout mal kap fèt kont ou ka rive si ou patisipe ladan l. Si ou pa kole ak Jezi, tout mal yo ka rive ou, sa vle di ou patisipe ladan l. Mal yo rantre nan ou, domine nan ou e menm fè pitit nan ou paske ou bal plas pou l ka detri lavi ou. San èd ou, lap difisil pou yon moun ki vle fè ou mal fè l yo fè ou okenn mal yo. Nou toujou patisipe nan tout mal kap fèt nan lavi nou yo. Nou pa janm apsan. Nou toujou prezan nan tout chak jou yo. Pafwa nou apsan, men yon fanmiy, yon zanmi, yon manm legliz nou yo la ki pou reponn prezan pou nou ki fè ke Satan ka rantre a nan lavi nou pou l ka fè nou mal yo. Nou pa la men yo la pou nou. Nou pap ale men yo prale pou nou. Nou voye. Nou pap mele men yo ap mele nou menm nan tout move sòs yo. Yo fè nou kaye tankou lèt bèf Ayiti yo paske nou ouvri kò nou pou n bay lèt yo san rete. Tout sa ki kaye se jete pou yo jete bagay sa yo. Ebyen yo jete lavi nou nan fatra yo paske nou pat konn konsekans lavi n. Tout moun ki konn konsekans lavi li, se lespri Bondye ki gen kontwòl sa. Se pa lachè, zanmi, fanmiy, ou menm ou manm legliz yo ni Satan kid we ap kontwole sa pou ou. Sonje byen ke espri mond lan se yon espri ki genyen ladan l anpil aspè, anpil kalite, anpil koulè, anpil fòm pou li ka enpoze yon bagay pou li pa ka a rive fèt ak pou yon vi pou li menm pa dwe rive pi lwen. Li ka a rive kontinye ankò pou ou menm si Jezi la. Li ka pa rive pou yon lòt moun menm men se pa pou ou menm. Paske li bezwen sa fini pou moun sa ke li menm pa vle wè viv la. Se menm espri sa, ki bay lachè, ògèy, fo anbisyon, jalouzi, tout lòt mal yo tankou; tripotay, ipokrit, rayisman, mechanste ki mare kònn li ak de lòt espri sa yo ki soti nan fanmiy nou yo ak nan zanmi yo menm ak nan nou menm ki pou touye tout“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#23
 24. 24. “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor yon vi. Objektif dyab la se pou li menm wè ke kò l mare ak moun legliz yo.Li konnen yo la pou li ka sèvi l kò m yon echantiyon, pou tout mal sa yo ka a rive vinn reyisit menm pou li menm. Malgre sa, si nou mete tèt nou ansanm nou ka reyisit kont li menm paske lespri pou ou menm ka fè sa ki byen an pi fò pase mal la. Dezyèm espri ya, se espri ki soti nan fanmiy nan zanmi ou yo menm. Lè dyab la bezwen fè ou yon bagay, li pap ka reyisit, si li pa jwenn kòporasyon li bezwen an nan fanmiy lan ou nan zani ou yo. Se la li menm ale jwenn ak espri sa yo ki nan fanmiy lan ak nan zanmi ou yo menm pou mal saka fèt konmt ou menm. Depi ke li ka jwenn kòporasyon sa yo, ou nan ka paske pral genyen yon revòlt kont ou menm san ke ou menm pat konnen ke ou te fè yo anyen ki mal men yo menm ki vinn leve kont ou. Sonje byen ke se nan divizyon li jwenn fòs li. Depi ke ou menm vinn pèdi fòs sa yo ou bezwen an, la vrè, ou nan ka. Se la tou, espri ki pou ba ou fòs la vinn kite ou. Si tou, si relasyon ou menm ak Bondye pat solid. Si li te solid, ou pat bezwen pè ke anyen te ka rive ou men paske ou te kite twòta bare ou. Tout bagay mal pral rive ou. Si ou te gen Jezi avan, konnen ke anyen paka rive ou menm. Men si ou pat genyen yon bon amoni ak Bondye, se nòmal pou espri sa kite sou a, ale fè wout li menm. Kounyeya, twa espri mal sa yo menm vinn pran plas yo menm pou yo ka fè ou menm mal sa yo. Men si moun sa ki vle fè ou mal la, vinn fè yon reyalizasyon konnen ou pou kont ou. Ou deja mouri. Se sèl sa ki ka fè-l reyisit nan tout bagay mal sa yo ke li menm vle pou rive nan lavi ou menm nan ka rive fèt byen. Se sa ki fè ou menm ou bezwen gen Bondye tout tan. Anyen mal pa ka rive yon moun san pa pèmisyon Bondye. Men fòk ou rive avan! Chache rive anvan pou lavi ou, pou lavi nou an. Bondye konnen kè tout moun kap fè a ki byen an, ni tou, li konnen kè ki moun ki vle fè sa ki mal yo paske yo tout se pou li menm yo ye. Kit moun kap fè sa ki byen ak moun sa kap fè sa ki mal la, se kreyati Bondye yo ye. Menm jan ke, yon chodyè ki vinn ize ka tounen yon chodyè ki nèf la, se konsa tou, Bondye kapab fè yon moun kap fè sa ki mal la, tounen yon bagay nouvo kap fè byen yo. Nouvo nan yon sans vle di pou moun saka fè sa ki byen yo fòk li rekonèt mal li yoe repanti ladan yo. Men yon moun ki pa vle chanje lavi-l, ap toujou jwenn ak pwoblèm yo ke yon moun kap sèvi Bondye yo pap jwenn paske yow è avantay chanjman ka pote pou yo. Sa pa vle di ke tout moun kap sèvi Bondye yo pap jwenn ak pwoblèm ankò, men pwoblèm moun sa yo pa nan men yo men se nan men pa Bondye yo ye. Pa menm jan ak moun ki panse la gen tan an. Jezi se finisman tout bagay yo ki vle fini yo. Jezi deja pran tout doulè tout moun kap sèvi li yo, kote ke moun sa yo pap sèvi yon lòt men li menm Jezi. Li toujou ap panse ak yo. Li pral pase pran yo nan chemen sa yo bare yo a. Nou tout ki se kreyati Bondye yo kapab ap kriye jodiya men a menm tan, nou dwe pran kouraj“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#24
 25. 25. “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor paske doulè yo pa pou nou. Sonje byen ke rèl nou yo pap menm ak yo paske Jezi toujou la nan soufrans nou yo nou menm kap sèvi Bondye yo. Lè nou al dòmi, Jezi la pou-l veye sou soupi nou yo. Jezi la pou-l chanje yon jou ke nou te pase malman tap kriye, plenn men pou-l ban nou yon lòt jou kote ke nou ka ri ladan-l. Sèvi Bondye pa yon jwèt, kote ke nou dwe sèvi-l pou tout benefis li ye. Se pa wè nou pa wè yo menm ni tande moun sa yo kap viv alèz yo. Nou konnen li pa dous pou n wè zanmi nou yo, fanmiy nou yo ak moun nou pa konnen yo ap viv alèz pandan nou menmap viv malman.Se paske kapasite nou yo pa pèmèt nou viv menm jan ak yo menm. Genyen yon bagay nou ke konnen. Nou konnen byen ke Jezi sere yon bagay pou nou menm kap soufri yo jodiya kapab al viv byen pou li menm. Paske Dye konnen ke nonm ki rich la pakab ap viv yon bon vi isit la, pou li menm al viv yon lòt bon vi nan lòt mond lan. Li [posib] pou sa fèt men fòk li travay pou sa menm jodiya. Nou dwe gade lavi nou menm ki pa bezwen wè Jezi yo, eske vi sa ap sifi pou ou menm. Nou dwe defann kòz nou yo byen.Chache konnen ki jan nou ka pran prekosyon nou kont espri sa yo kap fè sa ki mal yo. Espri sa yo ka poze yon pyèj pou lavi nou menm si nou pa pran prekosyon ak yo menm. Se sa ki souvan vinn mennen yon revòlt kont ou menm nan lavi ou paske revòlt sa yo ki vini an pa lwen fè ou jwenn ak lanmò ou. Si li pran rasin konnen ke pa genyen anyen ki pou kenbe-l lwen lavi ou menm. Wi, se sa ki vinn ba ou pwoblèm yo, maladi yo, ki ka menm vinn ba ou lanmò ou menm keou pat merite l menm nan moman sa li vini an. Nou tout dwe mouri yon jou, men gen moun ki mouri ki pat merite l lè ke li rive pou yo menm nan. Paske sipò yon moun ki ka kanpe kont tout mal yo ki soti nan dyab la, dwe soti nan Bondye, nan fanmiy ou menm, nan zanmi ou menm ak nan ou menm. Depi ke ou pèdi sipò sa yo bò kote moun sa yo ou deja pèdi batay la menm. Pliske ou pa genyen moun sa yo, ak ou menm ki pou ede ou menm defann kòz ou, kounyeya li depan de moun sa ki vle fè ou mal la pou l fè ou sa li vle yo. Kounyeya li ka chwazi sou ki jan ke li menm vle lavi ou pase. Pliske, espri mond lan genyen plisyè fason, plisyè koulè, plisyè metòd ladan-l. E byen lap ka itilize youn nan yo menm pou li ka fè ou menm sa ke li menm vle fè a. Se sa ki ka fè ke anpil mal yo ki rive nou menm ka rive nou nenpòt jan yo. Paske se moun ki vle mal la rive ou a ki gen pouvwa deside sou lavi ou. Konnen ke tout mal pi pi fò ke byen fè Jezi yo nan lavi moun ke vle l ede yo. Youn nan metòd ke nou jwenn ke dyab la pi plis itilize jodiya pou li ka kòmanse travay li, se metòd maladi. Maladi se tankou yon ti moun ou voye al chache yon lajan nan men yon moun ki dwe ou. Lè ke tout jan li mande ou lajan ou pa vle peye l. Li rele ou nan leta. Leta moun sa ou dwe a se lanmò ki pral fini ak lavi ou. li pakab pou yon ti tan men wap mouri kant mèm. Ou yon bagay ke ou bezwen nan men yon moun“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#25
 26. 26. “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor men se ti moun nan ou voye al chache-l pou ou. Nou tout dwe lanmò paske depi ou dwe peche se maladi ak lanmò lap voye al touché pou li menm. Malgre Jezi peye dèt peche nou yo. Genyen anpil nan nou menm kap mouri anvan ke Jezi Kri retounen. Menm jan ke yon grenn mayi dwe mouri pou-l ka bay lavi. Se konsa tou, nou dwe mouri pou-n ka ka jwenn lavi. Pou pliske nou dwe peche, souvan li voye maladi vinn touché pou li menm. Souvan nou rele Bondye pou-l pote nou menm sekou kont maladi sa yo. Men sa pa vle di [pou tan] nou nou finn peye peche pou sa. Peche di nou li achte nou kach. Peche souvan deside ki jan yon nonm dwe peye-l. Kòm nou di deja di sa. Maladi se youn nan bagay ki souvan vinn sou fòm aksidan ke peche itilize pou n ka pyeye l. Nou tout te dwe ap viv pou tout tan. Daprè repons Adan ak Èv devan tribinal Bondye pat sifi paske Bondye te pale yo. Lanmò jwenn ak nesans li. Se apre yo te finn fè peche yak e lanmò konnen ke li menm genyen yon kay pou li menm rete san peye. Kisa ki yon aksidan? Yonaksidan ta vle di sa pat dwe fèt. Se yon aksidan kite fè sa rive pou yo menm. Malgre Bondye te garanti yo lanmò kapab vini si yo fè jan de peche sa men yo pat koute Bondye. Si se pat pa yon aksidan kite fè yo menm dezobeyi Bondye, pa tap gen aksidan ki souvan bay maladi ak souvan fwa se lanmò pou nou menm pèp Bondye a. Nou kapab define mo aksidan nan tout sans yo paske li vle di anpil bagay. Nou menm ke rasin aksidan soti nan peche ke Adan e Èv te fè yo. Aksidan, pa genyen yon vrè definisyon vre, sèlman nou ka di ke li se: Tout kalite mal nou yo ki soti nan peche nou yo, kap swiv nou menm pou jiskaske Bondye vinn jije nou menm devan Bondye pou nou tout mal ki dwòl yo ke nou pat dwe fè yo. Pou peche pa nou yo menm, fòk nou pase pa lanmò. Pou byen pa ou, nou ka di ke se pou tout mal ke nou menm ap fè yo menm ki koz nou menm ka fè menm aksidan sa yo ki rive nou menm nan lavi nou. Anpil fwa, nou manke konprann pou kisa yon aksidan rive ki sa ke yon aksidan ye. Paske nou panse, ke se sèlman lè nou blese, tonbe, ak lè nou frape ki sinifye nou lan yon aksidan. Men se lè nou mouri, eske sa se pa yon aksidan tou? Wi. Men se lè de moun kite marye yo, kote key o vinn pa vle wè youn lòt ankò, vinn a rive kite yo pa yon aksidan? Wi! Eske se pa yon aksidan ki fè de moun sa yo kite menm? Se sa ki vini sou yon fò m de aksidan ki fè sa ka rive paske kòd lanmou sa kite mare nou yo menm lan vinn kase, kote ke kounyeya yo pa genyen pasyans sa yo ankò, lanmou sa ankò, fòs sa yo ankò, kouray sa yo ankò pou yo kapab a rive remare ankò kòd lanmou sa kite mare yo a e mare relasyon ankò. Noui dwe konnen sans bagay sa. Se tankou, Duvalier, ki tap touye moun pou politik. Non sèlman ka di ke li pat genyen rezon pou l touye moun sa yo, men li pat dwe touye yo menm pou politik paske lavi se poulitik. Politik se lavi. Lavi ankò se politik. Si pou li ta touye tout moun sa yo ki genyen yo“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#26
 27. 27. “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor soulatè avan pou li ta fè sans nan bagay sa. Pou bagay sa yo rele politik la, pou nou ta vrèman fè sans ak pawòl sa ke li menm (Duvalier) te di ya fòk tout moun ta mouri. Paske ankò politik se lavi, lavi se politik. Ou pa viv lavi ou san fè politik yo. Se politik ki fè ke ou pa ka rete toutouni sou moun. Se li menm ki fè ke ou menm paka bay tout sa ke ou menm genyen yo paske ou bezwen konnen ki jan ou pral viv san yo. Tout moun ki fèt fèt ak politik yo ki rele yo pa-l. Politik inik sèlman lè nou mare-l ak lavi. Depi yon moun te fèt, li fèt ak bagay sa yo, ki se fondasyon lavi l: (1) lavi (2) politik ak (3) filozofi li menm. Se bagay sa yo ki vinn sèvi l yon baz ki pou kenbe fondasyon an ki se matyé lavi sa (ke nou rele lavi), ke li genyen an. Nou jwenn tou, lachè,e lesan ak lespri ya ladan l ki bay bagay sa fòm li ak sans li. Apre twa bagay sa yo, nou vinn jwenn ak matematik, ki vinn ajoute l nan ekwazyon an, ki vinn fè kat (4) bagay sa yo ki la ki pou kenbe baz sa yo ki vinn jwenn generalite-l nan lavi ke nou rele lavi a. Lespri ya ak matyè ya ki fòme lavi-n baze sou politik nou menm. Jan yon nonm menmen lavi-l se jan sa politik li pèmèt li menm viv li. Jan li menm devlope politik se jan sa lavi l ap ye. Se konsa lap viv li pou jistan li mouri. Se sa ki fè ke, depi timoun nan sot tonbe atè ya, nan vant manman l, li koumanse chache fason l pou l mande pou manje. Pa repons, nou jwenn li tonbe kriye. Timoun nan tou, fè yon lòt bagay, kote ke li tonbe a pran kriye paske li konnen byen ke nan kriye ya, li ka jwenn ak tout feblès ke manman li menm ou papa li menm genyen yo, pou li menm timoun nan pa pran baton yo ou pimisyon yo menm ke li menm te merite a. Politik fè mal anpil paske depi nou jwenn yon moun ki konn jan pou-l fè politik li byen lavi li nou dwe byen. Nou fayi vit souvan paske depi politik la jwe byen nou tout se viktim moun kap fè li ya. Sa se pou pati nou rele filozòf timoun nan. Lè yon timoun te genyen 1, 2, 3, menm 4 tran, sa pat di li menm anyen, si yon moun ta wè l toutouni paske lespri l pat pèmèt li menm konprann rezon kite pou fè li menm mete rad sou li menm, ni rezon kite pou fè li konnen ke li menm li toutouni an. Men lè li vinn koumanse genyen, 4, 5, 6 zan yo, li vinn konnen ke li menm pa dwe mache ni rete nenpòt fason sou moun ankò paske li genyen yon teritwa pou li kouvri. Li dwe veye sou li menm tout tan menm. Depi li genyen souf de vi ya sou li menm. Sa se pou pati politik li menm, ki vinn chanje pou li menm paske li vinn genyen matirite kounyeya. Pou li ka pwoteje tèt li menm, repitasyon l menm. Li dwe anpwaye tout taktik ki genyen. Paske li genyen yon bagay ke dwe pwoteje tout tan menm. Pou pati lavi ya, se li menm ki tout moun nan. Malgre politik, filozofi, matematik ka vinn fè pati matyè moun sa. Se lavi li menm ki konte paske li menm ki pou fè li menm konnen ki li dwe manje ya. Paske lavi nou chak separe an de kote matyè ki genyen san an se youn e pati lespri ya se yon lòt. Lè yon moun mouri sa ki pou tè ya ap rete“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#27
 28. 28. “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor nan tè ya. Pati ki pou lespri ya dwe al jwenn Bondye paske pati se prete Bondye prete nou menm. Lespri ya enpòtan anpil pou Bondye. Depi ou mouri bezwen pati sa Bondye voye zanj li yo vinn pran-l. Se swa pou ou ale nan parade o pou ou ale nan twouman. Se sa kite fè Jezi di bay a Seza pati ki pou Seza. Bay Bondye sa ki pou Bondye. Sa vle di pati ki pou tè ya, se pou premye Adan kite fèt ak tè ya. Se li menm ki chef pati sa, ki souvan al jwenn Satan pou moun ki pa asire lavi yo menm ak Bondye. Pati lespri ya se Jezi Kri ki mèt li menm. Pati sap aka mouri paske Jezi te mouri pou li menm. Men se lavi ki tout nou menm ki moun nan apre Bondye. Tout bagay ki genyen souf ladan l genyen lavi ladan l paske lavi se enèji, motè, kouran dlo a, ki pou fè yon machin yon moun mache pale ak pou li menm ka fè tout sa ke li menm bezwen fè yo menm. Sa se pou lavi ki paka defini konsa paske li se tout ou menm. Matematik, se yon bagay ki nan lavi tout moun, paske tout bagay ou dwe genyen pou ou fè yo, ou pral fè yo, mande matematik. Menmsi ou paka fè yon bon adisyon yo, soustrasyon yo, miltiplikasyon yo, divizyon yo, men tout genyen-l nan nou menm. Ann di, pou ou soti nan chanm kay ou a, pou ou ka ale nan salon an, se yon matematik sa ye. Paske wap pale de distans, mache, longè pou ou menm ka arive ale kote ke ou menm ou vle ale ya. Sa vle di, lavi yon moun genyen anpil konplikasyon ladan-l paske kat (4) bagay sa yo se yo menm ki lavi yon moun. Sa se ki fè, pa genyen yon moun ki sòt, paske tout moun genyen entèlijans pa li menm. Men se jan li menm itilize l nan fason pa li menm. Yon moun ka genyen yon ide, yon fason ki pi avanse ke yon lòt moun. Ou ka gen yon jan ke li menm pa konprann ou menm. Men bagay sa yo petèt ou ka pi byen konprann yo menm pase yon lòt moun, men sa pa di yo pa genyen lavi, politik, matematik, filozofi pa yo menm ki yo menm vinn fòme yon kò ki se matyè yak i kenbe nou tout la kap viv yo, inik nan fason pa nou menm. Petèt, jan ke ou menm pale ya se pa konsa mwen menm ka pale. Jan ke ou menm mache ya se pa konsa mwen menm mache. Jan ke ou menm ou aji, se pa konsa tou, ke mwen menm aji, men se pa di pou tan mwen pa yon moun pou sa menm. Nou tout genyen yon bagay, ke lòt la pa genyen paske pèsònn pa genyen yon bagay ki fè-l vinn moun ki retire nan yon lòt ki ka fè-l pa yon moun. Tout bagay depan de Bondye. An jenral, nou sèlman jwenn avantaj opwen vi relasyon imen nou menm pakse ou menm mwen menm li menm a inik nan fason pa nou menm. Edikasyon yon moun pavoye-l pa lwen pase tè ya. Petèt nou ka ale nan lalin nan, ak nan lòt planèt yo men sa pa di pou sa ke nou jwenn ni genyen yon degre ki pi plis pase pyès moun ki genyen. Men separasyon sa se pou Bondye ki ka fè-l pou“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#28
 29. 29. “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor nou menm. Nou konnen genyen vre ki genyen anpil konesans yo, men moun sa yo pap janm ka konprann zafè Bondye si yo pa gen Bondye paske ou bezwen konpreyasyon Bondye pou ou menm ka konprann Bondye li menm. Relasyon nou yo pa fwa jwenn ak pwoblèm paske nou chak ap defann yon filozofi, yon edikasyon, yon konesans, yon vi sosyal, yon pwen vi, yon bagay ki pa separe nou menm de pwoblèm nap konfonte yo menm. Petèt Pòl tap defann entèlektyè-l li menm devan moun li te panse pat kamarad li menm. Sa ke nou jwenn sèke sete yon lòt moun ki petèt pat nan nivo li menm kite bali lavi ke li menm pat genyen-l anvan sa menm. Manje nou an ki gen bon gou-l se vre, men nou dwe bliye kisa ki ba-l gou-l paske depi nou ansanm, nou dwe bliye tout sa ki ka separe nou menm. Se sa ki fè ke, fason mwen menm sèvi ak madanm mwen, se sèl mwen menm ki ka fè l konsa paske mwen menm mwen inik de yon lòt gason ke manmzèl te ka vle al kouche ansanm ak li menm. Sa pa di ke yon lòt pap jwenn chans li menm. Mwen di mwen inik paske se konsa Bondye te vle l menm. Ou ka jwenn gason al rete ak li menm li pi byen viva k li menm ke mwen menm paske nou chak la dwe pote yon bagay diferan nan lavi tout bagay ke nou jwenn pote yo menm. Sèlman mwen di, sèl sèl la pou kont li menm paka fè manje ya jwenn bon gou ke li menm bezwen an, ni fè manje ya ye sa li ye ya. Tout kalite epis yo konte, vyann nan konte, viv la konte paske yo fè pati manje ya tou. Lè de moun rete ansanm, yo marya, moun sa yo vinn fè yon sèl kò, ki vinn reprezante maryaj la. Se sa ki maryaj Bondye ya. Nan matematik lèzòm, nou jwenn ke 1+1= 2, men nan maryaj la, nou jwenn ke 1+1= 1 paske yo vinn fè yon sèl kò pou Kris la. Se la tou, yo vinn retounen fè kò ki rele nonm lan kote li menm li te soti ya. Nan gason an fanm lan vinn fè yon sèl vi ak li menm ki vinn bay kreyati Bondye ya sans li menm. Paske se la Bondye te pran kòt gason an li te mete li menm nan fanm lan pou-l te ka fòme yon kò. Si se pa konsa sa fèt, Bondye li menm li pap la menm. Maryaj la, se twa wòch dife yo, ki dwe la pou-l ka kenbe chodyè ya. Tankou nou fè sa, anpil kote nan peyi nou menm Ayiti. Se pa papa nou menm, ki dwe nan maryaj la, se pa manman nou menm ki dwe nan maryaj la, se pa pitit nou menm ki dwe nan maryaj la, se pa zanmi nou menm ki dwe ladan l, men se nou menm ki dwe la, tankou: Bondye, mari ya, ak madanm li menm. Si se pa konsa, maryaj sa, pavo anyen. Ou te mèt konnen ke se plase nou menm plase, paske depi règ sa yo pa la. Kote regleman pa Bondye yo pa reprezante-l byen, se nan plase nou menm nou ye menm. Mwen pa bezwen konnen konbyen lajan ou te depanse, pou maryaj sa te ka reyalize l. Depi se pa gason an ki chèf fwaye ya, fanm lan se kò fwaye ya, pa genyen maryaj, men se nan plase nou ye; tankou de moun ki nan biznis yo, men san ke Bondye pa ladan l menm. Se pou rezon sa yo, nou dwe sispann gaspiye tan nou“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#29
 30. 30. “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor menm, nan gade batay sa yo ki deja pase lwen nou menm yo. Men pou nou menm dwe kite yo menm dèyè nou menm, men pito pou nou menm pi plis gade, sou sa yo; ki toujou devan nou menm yo. Paske se yo menm ki pi enpòtant, pou nou menm ki kretyen yo. Se pa tout yon maten Bondye mete de moun ansanm, men lè li fè sa nou dwe chache valè maryaj la nan nou menm ki ladan-l paske valè-l la nan nou menm. Chak moun, jodiya, dwe genyen nan lavi yo menm yon bagay ki bon pou tout ka tire yon leson ladan-l. Nou tout se pwofesè youn lòt nan lavi sa paske nou tout gen ase grès ki pou kwit kochon an. Kote yo dwe genyen yon konsyans ki klè devan Bondye, devan yo menm, ak devan lèzòm. Nan tan sa se yon tan pou yon nonm ka chache pou li menm ka fè yon exzaminasyon de konsyans. Kote pou yo menm ka fè yon vire tounen nan lavi yo menm, pou yo ka fè yon reziyasyon ki pou pote senserite ka ba yo menm tout sa key o menm bezwen. Se sa ki pou fè yo mnem ka wèvwèman vre; èske yo nan wout la ak Jezi vre paske Jezi ki dwe se baz ki la ki pou kenbe fondasyon lavi relasyon an pou nou menm. Se sa ki fondasyon fwaye ya menm. Jezi dwe konnen byen bagay sa yo klèman nan bouch nou menm ki genyen yon relasyon kap viv ladan- l. Jezi bezwen konnen tou, èske nou la ansanm nan lavi ya, èske nou la ansanm nan relasyon an nou genyen an ke nou menm te envite l ladan l menm. Ou ka nan wout la, ki se relasyon an, men se pa ak Jezi. Se pa sèlman Jezi Kri tou, kid we konnen ke li la tou, men patenè ki avèk nou an. Menm moun sa ke ou menm, ou te pran mete bò kote ou a bezwen konnen tou, èske nou la ansanm vre? Ou ka nan wout la, ki se relasyon an, men se pa ak mari ou menm. Ou ka nan wout la, ki se relasyon an, men se pa ak madanm ou menm. Pou ou menm ka a rive fè wout sa, ki se relasyon an byen, ou bezwen ni fanmiy pa ou menm, ni fanmiy pa moun sa ke ou menm ou ye ya paske nou se yon dlo ki sikre ya, kote ni sik la, ni dlo an, ni sitwon an, ak lòt bagay yo, souvan nou mete yo pa dwe di ke se yo menm ki pi enpòtan. Paske bagay sa yo ou brase l dwe konte. Pou anpil rezon sa yo, yo pa ta dwe idantifye tèt pa yo menm. Kote yo di ke se yo menm kite bay gou sa, ki se gou sik, kite bay gou sa, kite sitwon an, kite bay gou sa, kite dlo a. Men yo tout bliye, tout sa ke yo menm te ye, pou ji sitwon an ka jwenn chans pa li menm pou yo ka rele li konsa menm, ji sitwon an. Bliye tout bagay ke ou menm ou te ye mari ya anvan relasyon sa te la, pou relasyon an ka jwenn ak gou pa li ya menm. Bliye tout sa ke ou menm ou te ye anvan madanm lan, pou relasyon an sa ka jwenn plas pa li menm, pou nou menm ki ladan l ka fè wout la byen. Bliye tout sa ou te ye mari pou nou menm ka anbrase relasyon an byen. Sa pa di pou sa ke nou pap jwenn bagay ke nou jwenn ki diferan de madanm nou ak mari ou. Sa ki ka kraze maryaj nou yo pa yo. Se tout mwen menm yo, se tout li menm yo menm ki dwe la nan marayj la. Nou dwe“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#30
 31. 31. “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor sonje pwomès la. Nou dwe sonje kontra sa nou te siyan an. Nou dwe sonje Bondye paske li te la, tou! Se pa konsa mwen genyen ou genyen yon lavi ak relasyon sa ke ou genyen an ki bon an. Bondye te mete ak Sentespri ya, ak Jezi Kri pou yo te ka kreye tout bagay yo. Kote youn pa tap fè wè ke se yo menm kite fè pi plis pase lòt la. Kote nou menm, malgre lachè e lesan, ka fè menm bagay la tou, paske nou dwe la ansanm pou nou menm ka wout la menm jodiya. Sonje byen, ke ou ka la nan relasyon an ak tout moun sa yo ki pou fè bagay yo vire tèt anba yo pou ou menm nan, ki pou ba ou pwoblèm yo, tankou: Satan, lemon ak move moun yo men se ak moun sa yo ou mete ou ansanm nan. Satan la, pou yon pakèt rezon. Li la, pou li ba ou pwoblèm yo nan lavi ou menm ak nan relasyon nou yo menm. Kote ke li wè pou ou menm pa janm ka arive ale kote ke ou menm ou vle ale ya. Satan, wè pou ou menm yon wout ki san fontyè, kote pou ou menm pa janm jwenn ak yon lòt peyi, paske ou menm ou pa ta dwe rive menm. Satan la, tou, pou li fè nou menm rive pi byen, paske si ou menm pap gade sou mizè yo, sou grangou yo ki fè vant yon moun bouyi ya pap fè l pa a rive akonpli ak objektif li menm. Ale lekòl paka bay yon moun edikasyon li bezwen pou li viv yon lavi ki sanble ak Bondye. Yon nonm pap janm finn konnen tout sekrè lavi-l san Bondye. Menm ke lè li gen Bondye lavi li ap toujou rete yon sekrè kote se sèl Bondye ki ka konnen kisa ki ladan- l. Pou ou konnen kisa ki gen nan lavi ou dwe sèvi ak Satan byen. Paske se rive ou bezwen rive menm bò kote Bondye byen e fidèl. Si-m grangou mwen gen lajan men mwen ap fè sirik, men pliske yon moun devwale-m. Kounyeya mwen vinn kite sirik se ede moun sa ede mwen. Se ede Satan dwe ede ou paske lap fè ou bagay ki pouf è ou menm rete pi pre Bondye. Satan, te mèt ap fè tout ti bri li yo, tout kalite gwo bri li yo, sa pa dwe fè mwen menm ak ou pè pou sa pou nou pa rive kote nou vle ale ya paske sa dwe fè mwen menm ak ou menm rete pi pre objektif nou menm paske se sa nou menm vle. Si se relasyon an ou vle rive, bliye mizè yo, pale anpil yo, traka yo, bri ke Satan Le Dyab ap fè yo paske nou pat la pou yo menm, men nou te la pou yon wout ki pral mennen nou menm pi lwen pase yo menm. Li vle pou nou menm sekè pou nou menm pa wè bagay sa yo menm. Ou pa dwe la nan relasyon an pou zanmi ou yo paske se pa ak zanmi sa yo kap ba ou move konsèy yo, pou ou pa janm rive ya menm piwo pase kote yo menm yo ye ya ke ou menm ou vle rive ou dwe adapte ou menm. Adapte lavi ou ak Jezi. Adapte-l nan relasyon sa ki vle fè yon pa devan. Retire-l nan esklav ke li menm li ye ya. Paske yo vle jwenn tout avantaj yo menm nan ou menm, men pou ou menm, ki avantaj ki bon pou ou menm, se ou menm kid we“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#31

×