Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

đáNh giá công tác quản lý công nợ tại công ty cổ phần thiết bị y tế medinsco 2

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
---o0o---
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI:
ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÔNG NỢ
...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
---o0o---
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI:
ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÔNG NỢ
...
LỜI CẢM ƠN
Với tình cảm chân thành, em xin bày tỏ lòng biết ơn tới các thầy giáo, cô giáo
trường Đại Học Thăng Long, đặc b...
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Upcoming SlideShare
Wojtek the Soldier Bear
Wojtek the Soldier Bear
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 81 Ad

đáNh giá công tác quản lý công nợ tại công ty cổ phần thiết bị y tế medinsco 2

Giá 10k/5 lượt download Liên hệ page để mua: https://www.facebook.com/garmentspace Xin chào, Nếu bạn cần mua tài liệu xin vui lòng liên hệ facebook: https://www.facebook.com/garmentspace Tại sao tài liệu lại có phí ??? Tài liệu một phần do mình bỏ thời gian sưu tầm trên Internet, một số do mình bỏ tiền mua từ các website bán tài liệu, với chi phí chỉ 10k cho 5 lượt download tài liệu bất kỳ bạn sẽ không tìm ra nơi nào cung cấp tài liệu với mức phí như thế, xin hãy ủng hộ Garment Space nhé, đừng ném đá. Xin cảm ơn rất nhiều

Giá 10k/5 lượt download Liên hệ page để mua: https://www.facebook.com/garmentspace Xin chào, Nếu bạn cần mua tài liệu xin vui lòng liên hệ facebook: https://www.facebook.com/garmentspace Tại sao tài liệu lại có phí ??? Tài liệu một phần do mình bỏ thời gian sưu tầm trên Internet, một số do mình bỏ tiền mua từ các website bán tài liệu, với chi phí chỉ 10k cho 5 lượt download tài liệu bất kỳ bạn sẽ không tìm ra nơi nào cung cấp tài liệu với mức phí như thế, xin hãy ủng hộ Garment Space nhé, đừng ném đá. Xin cảm ơn rất nhiều

Advertisement
Advertisement

More Related Content

More from NOT (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

đáNh giá công tác quản lý công nợ tại công ty cổ phần thiết bị y tế medinsco 2

 1. 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG ---o0o--- KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÔNG NỢ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ MEDINSCO SINH VIÊN THỰC HIỆN : HOÀNG HÀ MY MÃ SINH VIÊN : A19416 CHUYÊN NGÀNH : TÀI CHÍNH HÀ NỘI – 2014
 2. 2. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG ---o0o--- KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÔNG NỢ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ MEDINSCO Giáo viên hƣớng dẫn : Th.s Trịnh Trọng Anh Sinh viên thực hiện : Hoàng Hà My Mã sinh viên : A19416 Chuyên ngành : Tài chính HÀ NỘI – 2014 Thang Long University Library
 3. 3. LỜI CẢM ƠN Với tình cảm chân thành, em xin bày tỏ lòng biết ơn tới các thầy giáo, cô giáo trường Đại Học Thăng Long, đặc biệt là Thầy giáo Th.s Trịnh Trọng Anh – giáo viên trực tiếp hướng dẫn khóa luận cho em, cùng các bác, cô chú và anh chị trong Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Medinsco đã tận tình giúp đỡ em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này. Em cũng xin cảm ơn các thầy cô giáo giảng dạy trong nhà trường đã truyền đạt cho em rất nhiều kiến thức bổ ích để thực hiện khóa luận và cũng như có được hành trang vững chắc cho sự nghiệp trong tương lai. Do giới hạn kiến thức và khả năng lý luận của bản thân còn nhiều thiếu sót và hạn chế, kính mong sự chỉ dẫn và đóng góp của các thầy cô giáo để khóa luận của em được hoàn thiện hơn. Hà Nội, ngày…tháng…năm 2014 Sinh viên Hoàng Hà My
 4. 4. LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp này do tự bản thân thực hiện có sự hỗ trợ từ giáo viên hướng dẫn và không sao chép các công trình nghiên cứu của người khác. Các dữ liệu thông tin thứ cấp sử dụng trong Khóa luận là có nguồn gốc và được trích dẫn rõ ràng. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này! Sinh viên Hoàng Hà My Thang Long University Library
 5. 5. MỤC LỤC CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG NỢ VÀ QUẢN LÝ CÔNG NỢ TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP....................1 1.1. Công nợ và cơ sở hình thành công nợ trong doanh nghiệp................................1 1.1.1. Khái niệm công nợ................................................................................................1 1.1.2. Cơ sở hình thành công nợ....................................................................................1 1.1.3. Phân loại công nợ của doanh nghiệp..................................................................2 1.2. Nội dung công tác quản lý công nợ.......................................................................5 1.2.1. Ý nghĩa của công tác quản lý công nợ ................................................................5 1.2.2. Nội dung công tác quản lý công nợ.....................................................................6 CHƢƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÔNG NỢ.......................19 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Ý TẾ MEDINSCO.....................................19 2.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Medinco ....................................19 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty ..................................................19 2.1.2. Cơ cấu tổ chức quản lý.......................................................................................19 2.1.3. Đặc điểm kinh doanh của công ty......................................................................21 2.2. Thực trạng công tác quản lý công nợ tại Công ty CP Thiết bị Y tế Medinsco .......................................................................................................................................35 2.2.1. Tình hình quản lý công nợ của Công ty............................................................35 2.2.2. Phân tích khả năng thanh toán công nợ của Công ty thông qua chỉ tiêu tài chính..............................................................................................................................49 2.2.3. Phân tích mối quan hệ công nợ phải thu và công nợ phải trả tại Công ty CP Thiết bị Y tế Medinsco..................................................................................................54 2.3. Đánh giá chung về công tác quản lý công nợ tại Công ty CP Thiết bị Y tế Medinsco.......................................................................................................................55 2.3.1. Điểm mạnh của Công ty CP Thiết bị Y tế Medinsco.........................................55 2.3.2. Kết quả đạt được trong công tác quản lý công nợ ............................................56 2.3.3. Tồn tại và nguyên nhân trong công tác quản lý công nợ.................................57 CHƢƠNG 3. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÔNG NỢ TẠI CÔNG TY CÔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ MEDINSCO.....................................59 3.1. Định hƣớng phát triển của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Medinsco trong thời gian tới ..................................................................................................................59
 6. 6. 3.2. Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý công nợ tại Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Medinsco...............................................................................................................60 3.2.1. Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý công nợ phải thu tại Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Medinsco..................................................................................................60 3.2.2. Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý công nợ phải trả tại Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Medinsco..................................................................................................63 3.2.3. Giải pháp khác....................................................................................................65 Thang Long University Library
 7. 7. DANH MỤC VIẾT TẮT Ký hiệu viết tắt Tên đầy đủ CSTD Cơ sở tín dụng ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông GVHB Giá vốn hàng bán HĐQT Hội đồng quản trị GTGT Giá trị gia tăng TDTM Tín dụng thương mại TSCĐ Tài sản cố định TSDN Tài sản dài hạn TSNH Tài sản ngắn hạn TNDN Thu nhập doanh nghiệp SXKD Sản xuất kinh doanh
 8. 8. DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1.1. Bảng theo dõi khách hàng.............................................................................10 Bảng 1.2. Bảng công nợ phải trả ...................................................................................10 Bảng 2.1. Bảng Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Công ty giai đoạn 2011 - 2013 .......................................................................................................................................22 Bảng 2.2. Bảng cân đối Kế toán Công ty giai đoạn 2011 – 2013 .................................27 Bảng 2.3. Cơ cấu tài sản – nguồn vốn Công ty CP Thiết bị Y tế Medinsco.................28 Bảng 2.4. Tỷ trọng các khoản phải thu của Công ty giai đoạn 2011-2013...................29 Bảng 2.5. Cơ cấu tổng nợ phải trả.................................................................................31 Bảng 2.6. Chỉ số khả năng sinh lời................................................................................34 Bảng 2.7. Tiêu thức Character - Đặc điểm (C1) ............................................................38 Bảng 2.8. Tiêu thức Capital - Vốn (C2).........................................................................38 Bảng 2.9. So sánh với giá trị khả năng thanh toán của ngành.......................................39 Bảng 2.10. Tiêu thức Capacity - Năng lực (C3) ............................................................39 Bảng 2.11. Hệ số của các yếu tố trong mô hình 3C ......................................................39 Bảng 2.12. Phân nhóm khách hàng ...............................................................................40 Bảng 2.13. Điểm số và phân nhóm khách hàng theo mô hình điểm tín dụng năm 2013 .......................................................................................................................................42 Bảng 2.14. Bảng theo dõi khách hàng của Công ty Medinsco năm 2013.....................44 Bảng 2.15. Tình hình các khoản phải thu khách hàng ..................................................45 Bảng 2.16. Bảng theo dõi người bán của Công ty Medinsco năm 2013.......................47 Bảng 2.17. Tình hình các khoản phải phải trả người bán..............................................48 Bảng 2.18. Mối quan hệ giữa công nợ phải thu và công nợ phải trả.............................54 Bảng 3.1. Tiêu thức Collateral - Đặc điểm (C4)............................................................61 Bảng 3.2. Tiêu thức Conditions - Điều kiện (C5)..........................................................61 Bảng 3.3. Hệ số của các yếu tố trong mô hình 5C ........................................................61 Thang Long University Library
 9. 9. DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Mô hình 1.1. Mô hình nới lỏng chính sách bán chịu.....................................................14 Mô hình 1.2. Mô hình thắt chặt chính sách bán chịu ....................................................14 Mô hình 1.3. Mô hình mở rộng thời hạn bán chịu ........................................................15 Mô hình 1.4. Mô hình rút ngắn thời hạn bán chịu.........................................................16 Sơ đồ 2.1. Tổ chức bộ máy Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Medinsco .........................20 Biểu đồ 2.1. Hệ số thanh toán ngắn hạn........................................................................49 Biểu đồ 2.2. Hệ số thanh toán nhanh.............................................................................50 Biểu đồ 2.3. Hệ số thanh toán tức thời ..........................................................................51 Biểu đồ 2.4. Hệ số thanh toán tổng quát........................................................................52 Biểu đồ 2.5. Hệ số khả năng thanh toán nợ dài hạn ......................................................53 Biểu đồ 2.6. Hệ số thanh toán lãi vay............................................................................53
 10. 10. LỜI MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Trong cơ chế thị trường, các doanh nghiệp được tự do cạnh tranh và phát triển, đó là nguyên nhân thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Mặt khác các quan hệ tài chính ngày càng phức tạp, do vậy dẫn đến tình trạng chiếm dụng vốn của nhau trên thị trường. Vì vậy, công tác quản lý tình hình công nợ phải thu, công nợ phải trả có ý nghĩa quan trọng đối với nhà quản trị doanh nghiệp trong việc đưa ra quyết định điều hành các hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên đặc điểm kinh doanh của các doanh nghiệp khác nhau sẽ chi phối quan hệ phải thu, phải trả cũng khác nhau. Mặt khác trong cơ chế thị trường hầu hết doanh nghiệp đều tự chủ về hoạt động tài chính, lấy thu bù chi và thực hiện quá trình tái sản xuất mở rộng, do vậy công tác quản lý, phân tích công nợ phải thu, phải trả càng có ý nghĩa quan trọng trong việc cung cấp những thông tin về cơ cấu phải thu để đưa ra biện pháp thu hồi phù hợp. Đồng thời thấy được cơ cấu các khoản phải trả để đưa ra biện pháp thanh toán kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Ngoài đối tượng nhà quản trị ở trên, phân tích công nợ cũng là một trong những mối quan tâm hàng đầu của nhà đầu tư, người vay vốn, người cung ứng, khách hàng,… trước khi họ quyết định có nên đầu tư hay tài trợ vốn cho doanh nghiệp hay không. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn vốn huy động, đây là nguồn vốn kinh doanh chủ yếu của doanh nghiệp. Qua đây ta có thể thấy công tác quản lý công nợ góp phần quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, nó thể hiện khả năng và trình độ quản lý tài chính của nhà quản trị. Công nợ luôn là một vấn đề bức xúc khiến các nhà quản trị đau đầu trong việc tìm ra giải pháp hiệu quả để giải quyết. Nhận thức được tình hình thực tiễn của việc nghiên cứu về công nợ phát sinh trong doanh nghiệp nên trong thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Medinsco, đề tài: "Đánh giá công tác quản lý công nợ tại Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Medinsco" đã được đưa ra nghiên cứu trong khóa luận. 2. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Công tác quản lý công nợ trong doanh nghiệp. Phạm vi nghiên cứu: Thực trạng công tác quản lý công nợ tại Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Medinsco trong ba năm 2011, 2012 và 2013. 3. Phƣơng pháp nghiên cứu Khóa luận sử dụng chủ yếu phương pháp so sánh, phương pháp phân tích tỷ lệ và phương pháp thống kê để đưa ra đánh giá và kết luận từ cơ sở là các số liệu được cung cấp và thực trạng tình hình hoạt động của công ty. Thang Long University Library
 11. 11. 4. Kết cấu khóa luận Ngoài mở đầu và kết luận khóa luận gồm 3 chương: Chƣơng 1: Cơ sở lý luận chung về công nợ và quản lý công nợ trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Chƣơng 2: Thực trạng công tác quản lý công nợ tại Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Medinsco Chƣơng 3: Giải pháp nâng cao công tác quản lý công nợ tại Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Medinsco
 12. 12. 1 CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG NỢ VÀ QUẢN LÝ CÔNG NỢ TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1. Công nợ và cơ sở hình thành công nợ trong doanh nghiệp 1.1.1. Khái niệm công nợ Công nợ phản ánh nghĩa vụ thanh toán của khách nợ (con nợ) với người thụ hưởng (chủ nợ). Công nợ trong doanh nghiệp bao gồm: công nợ phải thu và công nợ phải trả. Đây là hai mặt trái ngược của một vấn đề nhưng tồn tại song song và khách quan với nhau, chúng có ảnh hưởng tới công tác tài chính của doanh nghiệp. Công nợ có liên quan và ảnh hưởng tới tình hình tài chính của doanh nghiệp bởi khi bắt đầu thực hiện các mối quan hệ làm ăn buôn bán, các nhà đầu tư, các chủ ngân hàng hay đối tác kinh doanh thường quan tâm tới tình hình tài chính của doanh nghiệp. Phải khẳng định rằng, trong bất cứ một doanh nghiệp hay một tổ chức kinh tế nào bao giờ cũng tồn tại những khoản phải thu đối với con nợ và các khoản phải trả đối với chủ nợ của mình. Công nợ không bao giờ tách khỏi quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, dù doanh nghiệp ở bờ vực phá sản hay đang trên đà tăng trưởng vững mạnh. Tuy nhiên, tình hình công nợ của các doanh nghiệp là không giống nhau, nó phản ánh tình hình tài chính của các doanh nghiệp thông qua các tỷ suất và các con số tuyệt đối. Liệu doanh nghiệp có phải đối đầu với các khoản công nợ chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn vốn không. Doanh nghiệp có tự chủ trong quá trình sản xuất kinh doanh hay không. Vấn đề công nợ thực sự cần đến sự chú tâm của các nhà quản trị tài chính bởi nó có ý nghĩa quan trọng đối với sự sống còn của doanh nghiệp. 1.1.2. Cơ sở hình thành công nợ Công nợ là mối quan tâm của các doanh nghiệp bởi một lẽ công nợ có liên quan trực tiếp đến tình hình tài chính và khả năng tự chủ của doanh nghiệp. Ngay từ khi bước vào hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp luôn phải có trong tay một số vốn nhất định phù hợp với ngành nghề mà doanh nghiệp đã đăng ký với bộ chủ quản. Số vốn mà doanh nghiệp nắm giữ không phải hoàn toàn là vốn tự có mà bao gồm cả nguồn vốn tín dụng. Chính vì huy động vốn từ bên ngoài cho nên doanh nghiệp có trách nhiệm hoàn trả cả vốn lẫn lãi cho các tổ chức tín dụng, các chủ nợ của doanh nghiệp tại một thời điểm nào đó đã được hai bên thoả thuận. Như vậy từ khi mở đầu, doanh nghiệp đã có các khoản công nợ phải trả có liên quan đến nguồn hình thành vốn của doanh nghiệp. Trong quá trình hoạt động sau này, các phương thức thanh toán của doanh nghiệp áp dụng cũng đã trực tiếp hình thành nên khoản phải thu của doanh nghiệp với bạn hàng, cá nhân hay khoản phải trả đối với chủ nợ. Nếu khoản phải trả của doanh nghiệp quá lớn thì có nghĩa là doanh nghiệp đang chiếm dụng vốn của các doanh nghiệp khác. Trong thời gian này, nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp sẽ được bổ sung và nếu doanh nghiệp chiếm dụng vốn Thang Long University Library
 13. 13. 2 một cách hợp pháp thì có thể tận dụng nguồn vốn này cho mục đích kinh doanh khác. Nhưng ngược lại, nếu doanh nghiệp bị chiếm dụng vốn thì lúc này doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn nhất định về mặt tài chính, hạn chế về khả năng thanh toán. Tuy rằng nguồn vốn của doanh nghiệp đi chiếm dụng hoặc bị chiếm dụng chỉ là tạm thời, mang tính chất thời điểm nhưng nó ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trong nhiều trường hợp, chính từ các khoản nợ đến hạn chuyển sang công nợ khó đòi đã buộc doanh nghiệp phải đi đến tình trạng phá sản một cách nhanh chóng nếu doanh nghiệp là chủ nợ nhưng không thu hồi được vốn hay con nợ không có khả năng thanh toán. Tóm lại, chính các chính sách tín dụng mà doanh nghiệp áp dụng, các giải pháp huy động vốn,… đã làm nảy sinh công nợ trong doanh nghiệp, buộc các doanh nghiệp phải có trách nhiệm trong việc quản lý và sử dụng nguồn vốn một cách hợp lý, theo dõi sát sao tình hình thanh toán công nợ và chi tiết theo từng đối tượng. 1.1.3. Phân loại công nợ của doanh nghiệp Như đã trình bày trong phần khái niệm về công nợ, công nợ trong doanh nghiệp bao gồm: công nợ phải thu và công nợ phải trả. Đây là hai mặt trái ngược của một vấn đề nhưng tồn tại song song và khách quan với nhau, chúng có ảnh hưởng tới công tác tài chính của doanh nghiệp. 1.1.3.1. Công nợ phải thu Công nợ phải thu là tài sản mà doanh nghiệp có quyền được đòi nợ, trên thực tế là tiền vốn mà doanh nghiệp bị người khác chiếm dụng. Công nợ nhiều hay ít, thời gian chiếm dụng dài hay ngắn, một mặt ảnh hưởng đến tình hình quay vòng vốn doanh nghiệp, mặt khác ảnh hưởng đến khả năng thu lợi của doanh nghiệp. Công nợ yêu cầu doanh nghiệp phải trả giá cho nó. Nguyên nhân tồn tại công nợ phải thu chủ yếu là do bán chịu, tức là doanh nghiệp đã cung cấp tín dụng cho khách hàng. Bán chịu có thể có lợi cho doanh nghiệp, đó là có thể tăng lượng tiêu thụ nhưng đồng thời cũng khiến cho công nợ tăng lên. Toàn bộ phần tài sản của doanh nghiệp đang bị các đơn vị hoặc các cá nhân khác chiếm dụng mà doanh nghiệp có trách nhiệm thu hồi ở đây có thể là tiền, tài sản, các loại hình vật chất có thể quy đổi ra tiền, các khoản thiệt hại mà các cá nhân hoặc tổ chức gây ra và có trách nhiệm phải bồi thường. [9, tr.177] Công nợ phải thu bao gồm: Các khoản phải thu khách hàng; các khoản phải thu nội bộ khác; các khoản tiền tạm ứng; các khoản thế chấp, ký cược, ký quỹ, và các khoản phải thu khác; các khoản phải thu từ người bán. - Các khoản phải thu khách hàng: Quan hệ thanh toán giữa doanh nghiệp với khách hàng phát sinh chủ yếu trong quá trình bán sản phẩm, vật tư, hàng hóa, cung cấp lao vụ, dịch vụ, bàn giao thanh toán khối lượng thi công mà khách hàng đã nhận của
 14. 14. 3 doanh nghiệp nhưng chưa thanh toán tiền. Trong điều kiện nền kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt và khốc liệt giữa các doanh nghiệp mọi thành phần kinh tế thì việc bán sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp trở nên khó khăn hơn. Doanh nghiệp không thể cứ sản xuất ra sản phẩm, tạo ra dịch vụ của mình không cần chú trọng đến nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng. Nếu doanh nghiệp muốn tồn tại và đứng vững trên thương trường thì không chỉ phải cạnh tranh với các doanh nghiệp khác về chất lượng sản phẩm, dịch vụ, chế độ hậu mãi,… mà còn phải cạnh tranh về các chính sách ưu đãi trong việc thanh toán tiền hàng đó là trả tiền sau khi mua hàng, chính vì chính sách này đã hình thành nên các khoản phải thu khách hàng của doanh nghiệp. [2, tr.54] - Các khoản phải thu nội bộ: Các khoản phải thu nội bộ là các khoản phải thu giữa đơn vị cấp trên với đơn vị cấp dưới, giữa các đơn vị cấp dưới với nhau trong đó đơn vị cấp trên là doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, đơn vị cấp dưới là các đơn vị thành viên phụ thuộc có tổ chức công tác kế toán riêng. Ở đơn vị cấp trên (Doanh nghiệp độc lập, Tổng công ty), khoản phải thu nội bộ thường là các khoản vốn, quỹ hoặc kinh phí đã cấp chưa thu hồi hoặc chưa được quyết toán; vốn khấu hao do cấp dưới vay; các khoản cấp dưới phải nộp cấp trên theo quy định; các khoản nhờ cấp dưới thu hộ; các khoản đã chi, đã trả hộ cấp dưới; các khoản đã cấp cho đơn vị trực thuộc để thực hiện khối lượng giao khoán nội bộ và nhận lại giá trị giao khoán nội bộ và các khoản phải thu vãng lai khác. Ở đơn vị cấp dưới, các khoản phải thu nội bộ thường là các khoản được cấp trên cấp nhưng chưa nhận được (trừ vốn kinh doanh); khoản cho vay về vốn khấu hao; các khoản nhờ cấp trên hoặc đơn vị nội bộ khác thu hộ; các khoản đã chi, đã trả hộ cấp trên và các đơn vị nội bộ khác. Do các đơn bị nội bộ cùng một đơn vị độc lập, cho nên khoản phải thu của đơn vị này sẽ là khoản phải trả của đơn vị nội bộ khác. [2, tr.60] - Tạm ứng: Tạm ứng là việc các bộ công nhân viên trong doanh nghiệp ứng trước một khoản tiền hoặc vật tư để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hoặc giải quyết một công việc đã được phê duyệt. Sau khi thực hiện xong, cán bộ công nhân viên đó phải có trách nhiệm thanh toán tạm ứng với doanh nghiệp. Tạm ứng có thể là các khoản tiền chi cho các công việc thuộc về công tác tổ chức hành chính, sự kiện (tiếp khách, mua văn phòng phẩm, tổ chức hội nghị… ), tạm ứng tiền tàu xe, phụ cấp lưu trú, tiền công tác của công nhân viên khi đi công tác, tạm ứng cho người đi mua nguyên vật liệu, hàng hoá, trả tiền vận chuyển, bốc vác nguyên vật liệu. [2, tr.68] - Các khoản trả trước ngắn hạn: Là các chi phí thực tế phát sinh ở kỳ này nhưng có liên quan đến nhiều kỳ sản xuất kinh doanh kế tiếp sau. Vì vậy phải tính toán phân bổ cho nhiều kỳ sau nhằm làm cho chi phí giá thành tương đổi ổn định giữa các kỳ. Chi phí trả trước ngắn hạn là những khoản chi phí thực tế phát sinh có liên quan Thang Long University Library
 15. 15. 4 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều kỳ hạch toán trong một năm tài chính hoặc một chu kỳ kinh doanh. [2,tr.70] - Khoản tiền cầm cố, ký cược, ký quỹ: Cầm cố là việc doanh nghiệp mang tài sản, tiền vốn của mình giao cho người nhận cầm cố để vay vốn hoặc để nhận các loại bảo lãnh. Tài sản cầm cố có thể là vàng, bạc, đá quý, ô tô, xe máy,...và có cũng có thể là giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu về nhà đất hoặc tài sản. Ký cược là việc doanh nghiệp đi thuê tài sản giao cho bên cho thuê một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc các đồ vật có giá trị cao khác nhằm mục đích ràng buộc và nâng cao trách nhiệm của người đi thuê tài sản phải quản lý, sử dụng tài sản đi thuê và hoàn trả đúng thời hạn quy định. Trong mối quan hệ giữa doanh nghiệp và ngân hàng, ký quỹ được hiểu là việc doanh nghiệp gửi một khoản tiền hoặc kim loại quý, đá quý hay là các giấy tờ có giá trị vào tài khoản phong tỏa của ngân hàng để đảm bảo cho việc thực hiện bảo lãnh cho cho nghiệp. Đặc điểm của cầm cố, ký quỹ, ký cược là các tài sản vẫn thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp trong thời hạn thỏa thuận. Vì vậy, phòng kế toán cần phải ghi chép đầy đủ, rõ ràng từng khoản mục theo đúng thời hạn quy định, thực hiện đúng các điều khoản cam kết tránh gây tổn thất tài sản do vi phạm hợp đồng. [2, tr.72- 73] 1.1.3.2. Công nợ phải trả Quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, trong phạm vi doanh nghiệp cũng như giữa các doanh nghiệp với nhau, giữa các doanh nghiệp với các đơn vị, các tổ chức xã hội phát sinh các quan hệ kinh tế rất phong phú và đa dạng. Trong các quan hệ đó, doanh nghiệp có thể vừa là chủ nợ và là khách nợ. Các khoản nợ mà doanh nghiệp phải trả cho các đơn vị, các tổ chức kinh tế, xã hội chính là nguồn hình thành nên một bộ phận tài sản của doanh nghiệp. Xét trên góc độ tài chính, công nợ phải trả là các khoản nợ phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh mà doanh nghiệp phải trả cho các đơn vị, các tổ chức kinh tế, xá hội hoặc cá nhân như: Nợ tiền vay, nợ phải trả cho người bán, nợ phải trả, phải nộp cho Nhà nước, cho công nhân viên, cho cơ quan cấp trên và các khoản phải trả khác. Theo tính chất và thời hạn thanh toán, các khoản nợ phải trả được chia thành: Nợ ngắn hạn, nợ dài hạn và nợ khác. - Nợ ngắn hạn là các khoản tiền nợ mà doanh nghiệp phải trả cho các chủ nợ trong một thời gian ngắn (không quá một năm). Nợ ngắn hạn bao gồm các khoản mục như: Vay ngắn hạn, nợ dài hạn đến hạn trả, phái trả người bán, người mua trả tiền trước, thuế và các khoản phải nộp Nhà nước, lương, phụ cấp phải trả cho công nhân viên, các khoản phải trả nội bộ và các khoản phải trả, phải nộp khác.
 16. 16. 5 - Nợ dài hạn là khoản tiền mà doanh nghiệp nợ các đơn vị cá nhân hoặc các tổ chức kinh tế có thời hạn trên một năm mới phải hoàn trả, nợ dài hạn của doanh nghiệp bao gồm các khoản như: Vay dài hạn cho đầu tư phát triển, nợ thuê mua tài sản cố định (thuê tài chính) và doanh nghiệp phát hành trái phiếu. - Nợ khác (hay còn gọi là nợ không xác định) là các khoản phải trả như nhận ký quỹ, ký cược dài hạn, tài sản thừa chờ xử lý, và các khoản chi phí phải trả. [2, tr.425- 426] 1.2. Nội dung công tác quản lý công nợ 1.2.1. Ý nghĩa của công tác quản lý công nợ Tình hình công nợ của doanh nghiệp là một trong những nội dung cơ bản mà nhà quản trị quan tâm, các khoản công nợ ít, không dây dưa kéo dài sẽ tác động tích cực đến tình hình tài chính, thức đẩy các hoạt động kinh doanh phát triển. Các khoản công nợ tồn đọng nhiều sẽ dẫn đến tình trạng chiếm dụng vốn của nhau, ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp và làm cho các hoạt động kinh doanh kém hiệu quả. Tình hình công nợ của doanh nghiệp ảnh hưởng tới khả năng thanh toán và hiệu quả sử dụng vốn, do vậy doanh nghiệp thường xuyên phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán trong mối quan hệ mật thiết với nhau để đánh giá chính xác tình hình tài chính của doanh nghiệp với thực trạng như thế nào. Công tác phân tích tình hình quản lý công nợ phải thu của khách hàng và các đối tượng khác giúp cho nhà quản trị biết được cơ cấu các khoản nợ: Phải thu chưa đến hạn, đến hạn, quá hạn,... từ đó có các biện pháp thu hồi công nợ phù hợp, đồng thời đưa ra các cam kết trong hợp đồng với khách hàng chính xác hơn. Phân tích tình hình công nợ phải trả giúp cho nhà quản trị biết được cơ cấu các khoản phải trả: phải trả đến hạn, chưa hết hạn, quá hạn,... từ đó đưa ra các biện pháp thanh toán phù hợp cho từng đối tượng. Mặt khác việc chú trọng công tác quản lý và phân tích tình hình công nợ còn giúp nhà quàn trị nhận diện được dấu hiệu rủi ro tài chính xuất hiện để đưa ra các biện pháp tích cực nhằm nâng cao mức độ an toàn trong hoạt động kinh doanh. Thông qua phân tích tình hình quản lý công nợ phải thu của khách hàng và phải trả người bán giúp cho nhà quản trị có cơ sở đưa ra các điều khoản trong các hợp đồng kinh tế có độ tin cậy cao nhằm giảm bớt vốn bị chiếm dụng và chiếm dụng. Đồng thời cũng là cơ sở khoa học nhằm hoàn thiện cơ chế tài chính, cơ chế thu, chi nội bộ phù hợp với đặc điểm kinh doanh của doanh nghiệp, thức đẩy hoạt động kinh doanh phát triển. Thang Long University Library
 17. 17. 6 1.2.2. Nội dung công tác quản lý công nợ 1.2.2.1. Phân tích khả năng thanh toán công nợ phải trả Khả năng thanh toán của doanh nghiệp là một trong những nội dung thể hiện khá rõ nét chất lượng hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Nếu như hoạt động tài chính diễn ra thuận lợi, lành mạnh, có chất lượng cao, doanh nghiệp sẽ đảm bảo đủ và thừa khả năng thanh toán. Ngược lại, nếu hoạt động tài chính diễn ra không thuận lợi, chất lượng hoạt động tài chính thấp thì doanh nghiệp sẽ không đảm bảo được khả năng thanh toán các khoản nợ. Thực tế cho thấy, nếu khả năng thanh toán của doanh nghiệp không đảm bảo, chắc chắn doanh nghiệp sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động tài chính cũng như hoạt động kinh doanh, thậm chí doanh nghiệp sẽ rơi vào tình trạng phá sản. Có khá nhiều quan điểm cũng như chỉ tiêu sử dụng khi đánh giá khả năng thanh toán của một doanh nghiệp. Dưới đây là một số chỉ tiêu chung về khả năng thanh toán của doanh nghiệp. Hệ số khả n ng thanh toán ngắn hạn Tài sản ngắn hạn Tổng nợ ngắn hạn Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn là chỉ tiêu cho thấy khả năng đáp ứng các khoản nợ ngắn hạn của doanh nghiệp bằng TSNH là cao hay thấp. Nợ ngắn hạn là những khoản nợ mà doanh nghiệp phải thanh toán trong vòng một năm hay một chu kỳ kinh doanh. Nếu trị số của chỉ tiêu này xấp xỉ bằng 1, doanh nghiệp có đủ khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn và tình hình tài chính là bình thường hoặc khả quan. Ngược lại, nếu “Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn” < 1, doanh nghiệp không bảo đảm đáp ứng được các khoản nợ ngắn hạn. Trị số của chỉ tiêu này càng nhỏ hơn 1, khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của doanh nghiệp càng thấp. Hệ số khả n ng thanh toán nhanh Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho Tổng nợ ngắn hạn Hệ số khả năng thanh toán nhanh là chỉ tiêu được dùng để đánh giá khả năng thanh toán tức thời (thanh toán ngay) các khoản nợ ngắn hạn của doanh nghiệp bằng tiền (tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển) và các khoản tương đương tiền. Hệ số này nói lên việc công ty có khả năng đáp ứng việc thanh toán nợ ngắn hạn vì công ty không gặp khó khăn nào trong việc chuyển từ tài sản lưu động khác về tiền mặt. Hệ số này quá cao, kéo dài có thể dẫn tới hiệu quả sử dụng vốn giảm. Chỉ tiêu này thấp quá, kéo dài chứng tỏ doanh nghiệp không có đủ khả năng thanh toán các khoản công nợ ngắn hạn, dấu hiệu rủi ro tài chính xuất hiện, nguy cơ phá sản có thể xảy ra. Đây là hệ số phản ánh sự chắc chắn nhất khả năng của công ty đáp ứng nghĩa vụ nợ hiện thời. Hệ số này càng cao thì càng được đánh giá tốt. Ta thấy hệ số này bị ảnh hưởng rất nhiều từ giá trị của hàng tồn kho. Do đó nếu một công ty có quy mô tài
 18. 18. 7 sản ngắn hạn và nợ ngắn hạn không đổi, lượng hàng tồn kho tăng (giảm) sẽ khiến cho hệ số thanh toán nhanh giảm (tăng) tương ứng. Hệ số khả n ng thanh toán tức thời Tiền và các khoản tƣơng đƣơng tiền Tổng nợ ngắn hạn Hệ số khả năng thanh toán tức thời cho biết với lượng tiền và tương đương tiền hiện có, doanh nghiệp có đủ khả năng trang trải các khoản nợ ngắn hạn, đặc biệt là nợ ngắn hạn đến hạn không. Chỉ tiêu này cao chứng tỏ khả năng thanh toán của doanh nghiệp dồi dào, tuy nhiên chỉ tiêu này cao quá, kéo dài có thể dẫn đến vốn bằng tiền của doanh nghiệp nhàn rỗi, ứ đọng và dẫn đến hiệu quả sử dụng vốn thấp. Chỉ tiêu này thấp quá, kéo dài chứng tỏ doanh nghiệp không có đủ khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn hoặc quá hạn. Qua khảo sát thực tế các doanh nghiệp kinh doanh, để đáp ứng nhu cầu thanh toán nợ đến hạn và quá hạn chỉ tiêu này thường nằm trong khoảng (k=1). Hệ số khả n ng thanh toán tổng quát H Tổng tài sản Tổng nợ phải trả Hệ số khả năng thanh toán tổng quát của doanh nghiệp là một chỉ tiêu tài chính cơ bản, nhằm cung cấp thông tin cho nhà quản lý đưa ra các quyết định đúng đắn phục vụ cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Các quyết định cho doanh nghiệp vay bao nhiêu tiền, thời hạn bao nhiêu, có nên bán chịu cho khách hàng không,... Tất các những quyết định đó đều dựa vào thông tin khả năng thanh toán tổng quát của doanh nghiệp. Khi H ≥ 1: Chứng tỏ doanh nghiệp có đủ hoặc thùa khả năng thanh toán, khi đó tình hình của doanh nghiệp khả quan, tác động tích cực đến hoạt động kinh doanh. Khi H < 1: Chứng tỏ doanh nghiệp không có khả năng thanh toán, chỉ tiêu này càng nhỏ có thẻ dẫn tới doanh nghiệp sắp bị giải thể hoặc phá sản trong tương lai. Hệ số khả n ng thanh toán nợ dài hạn Tài sản dài hạn Nợ dài hạn Hệ số khả năng thanh toán nợ dài hạn: Nợ dài hạn đó là các khoản nợ mà đơn vị có nghĩa vụ thanh toán trong thời hạn trên một năm kể từ ngày phát sinh. Hệ số thanh toán nợ dài hạn cho biết khả năng thanh toán nợ dài hạn đối với toàn bộ giá trị thuần của tài sản cố định và đầu tư dài hạn..., chỉ tiêu này càng cao khả năng thanh toán dài hạn trong tương lai của doanh nghiệp càng tốt sẽ góp phần ổn định tình hình tài chính. Hay nói cách khác, chỉ tiêu này cho biết khả năng thanh toán nợ dài hạn đến hạn phải trả của năm tới bằng nguồn vốn khấu hao thu về theo dự kiến và lời nhuận sau thuế. Chỉ tiêu này càng cao chứng tỏ doanh nghiệp có đủ và thừa khả năng thanh toán các khoản tiền gốc vay dài hạn đến hạn phải trả, đó là nhân tố giúp các chủ doanh nghiệp chủ động trong các kế hoạch tài chính của mình. Chỉ tiêu này thấp (<1) chứng tỏ Thang Long University Library
 19. 19. 8 doanh nghiệp cần phải có các biện pháp huy động vốn để chuẩn bị thanh toán nợ gốc tiền vay đến hạn thanh toán. Hệ số khả n ng thanh toán lãi vay Lợi nhuận trƣớc thuế và lãi Chi phí lãi vay Hệ số khả năng thanh toán lãi vay cho biết bằng toàn bộ lợi nhuận trước thuế và lãi vay sinh ra trong mỗi kì có thể đảm bảo cho doanh nghiệp thanh toán được bao nhiêu lần tổng lãi vay phải trả từ huy động nguồn vốn nợ. Nếu chỉ tiêu này càng lớn thì chứng tỏ hoạt động kinh doanh có khả năng sinh lời cao và đó là cơ sở đảm bảo cho tình hình thanh toán của doanh nghiệp lành mạnh. Ngược lại, chỉ tiêu này càng gần 1 thì hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp kém hiệu quả là nguyên nhân khiến cho tình hình tài chính bị đe dọa. Khi chỉ tiêu này <1 cho thấy hoạt động kinh doanh đang bị thua lỗ, thu nhập trong kỳ không đủ bù đắp chi phí, nếu kéo dài sẽ khiến doanh nghiệp phá sản. 1.2.2.2. Phân tích tình hình công nợ phải thu Công nợ phải thu hay nói cách khác là các khoản phải thu của doanh nghiệp bao gồm: Phải thu của khách hàng, phải thu của người bán về việc cung ứng trước tiền, phải thu của cán bộ công nhân viên, phải thu của các đối tượng khác,... Khi phân tích ta thường so sánh số cuối kỳ với số đầu kỳ hoặc qua nhiều thời điểm để thấy quy mô và tốc độ biến động của từng khoản phải thu, cơ cấu của các khoản phải thu... Các thông tin từ kết quả phân tích là cơ sở khoa học để các nhà quản trị đưa ra các quyết định phù hợp cho từng tài khoản cụ thể như: + Tăng cường giám sát các khoản phải thu. + Quyết định đưa ra các chính sách khuyến mãi, chiết khấu phù hợp. + Ngừng cung cấp hàng hóa, dịch vụ đối với từng khách hàng cụ thể. + Gây sức ép đối với từng khách hàng. + Bán các khoản phải thu cho các Công ty mua bán nợ,... Trong các khoản phải thu, phải thu khách hàng thường chiếm tỷ trọng đáng kể, phải thu của khách hàng có ý nghĩa quan trọng đối với tình hình tài sản của doanh nghiệp. Khi các khoản phải thu của khách hàng có khả năng thu hồi thì chỉ tiêu giá trị tài sản thuộc Bảng cân đối kế toán có ý nghĩa cho quá trình phân tích. Khi khoản phải thu của khách hàng không có khả năng thu hồi thì độ tin cậy của tài sản trên Bảng cân đối kế toán thấp ảnh hưởng tới quá trình phân tích. Do vậy, phân tích tình hình phải thu của khách hàng ta thường tiếp cận trên những góc độ sau: - Phân tích tình hình phải thu của khách hàng thông qua những chỉ tiêu tài chính Số v ng quay các khoản phải thu Doanh thu thuần Các khoản phải thu
 20. 20. 9 Khoản tiền phải thu của khách hàng là khoản tiền mà hiện tại khách hàng vẫn đang chiếm dụng của doanh nghiệp. Chỉ đến khi khách hàng thanh toán cho doanh nghiệp thì phần vốn này của doanh nghiệp mới không bị coi là chiếm dụng nữa. Việc bị khách hàng chiếm dụng vốn sẽ gây thiệt hại cho doanh nghiệp khi doanh nghiệp cần vốn để đảm bảo khả năng thanh toán hay duy trì sản xuất kinh doanh. Vì vậy, ở chỉ số này các doanh nghiệp thường đảm bảo phải càng cao để chứng tỏ tốc độ thu hồi nợ của doanh nghiệp càng nhanh, khả năng chuyển đổi các khoản phải thu sang tiền mặt cao, điều này giúp doanh nghiệp nâng cao luồng tiền mặt, tạo ra sự chủ động trong việc tài trợ nguồn vốn lưu động phục vụ sản xuất. Ngoài số vòng quay thì kỳ thu tiền bình quân (thời gian thu nợ) cũng là một chỉ tiêu quan trọng trong việc đánh giá các khoản phải thu K thu tiền bình quân 360 Số v ng quay các khoản phải thu Chỉ tiêu này thể hiện doanh nghiệp mất bao lâu để thu hồi các khoản phải thu. Ngược lại với chỉ tiêu số vòng quay các khoản phải thu, thời gian thu nợ của doanh nghiệp càng ngắn lại càng thể hiện khả năng thu hồi nợ của doanh nghiệp càng tốt. - Phân tích tình hình phải thu của khách hàng thông qua hệ thống sổ chi tiết Các doanh nghiệp có thể mở sổ chi tiết theo dõi các khoản phải thu của khách hàng cụ thể theo từng tiêu thức: Đối tượng, thời hạn như sắp đến hạn, chưa đến hạn, quá hạn bao nhiêu, khả năng tài chính, tuy tín... Từ đó, ta tổng hợp các khoản phải thu khách hàng theo các tiêu thức đã chi tiết. Đồng thời so sanh số cuối kì so với số đầu kỳ để thấy được quy mô và tốc độ tăng giảm của từng khoản phải thu. Thông qua kết quả phân tích ta có thể thấy được số vốn bị chiếm dụng từ đó có các biện pháp thu hồi nợ phù hợp. Dựa vào sổ chi tiết của người mua, ta tổng hợp và phân tích tình hình phải thu của khách hàng theo bảng dưới đây: Thang Long University Library
 21. 21. 10 Bảng 1.1. Bảng theo dõi khách hàng Tên khách hàng Số phải thu của khách hàng đến hạn Số phải thu của khách hàng quá hạn Đầu k Cuối k T ng, giảm Đầu k Cuối k T ng, giảm +/- % +/- % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tổng cộng (Nguồn: 5, trang 173) 1.2.2.3. Phân tích tình hình công nợ phải trả Các khoản phải trả của doanh nghiệp bao gồm: Phải trả người bán, phải trả cán bộ công nhân viên, thuế phải nộp ngân sách, phải trả tiền vay, phải trả đối tượng khác... Khi phân tích ta thường so sánh số cuối kỳ với số đầu kỳ hoặc so sánh qua nhiều thời điểm liên tiếp để thấy được quy mô và tốc độ tăng giảm của từng khoản phải trả, cơ cấu của từng khoản phải trả. Thông tin từ kết quả phân tích là cơ sở để nhà quản trị đưa ra các quyết định thanh toán phù hợp nhằm nâng cao uy tín và hạn chế ruit ro tài chính cho doanh nghiệp. Ta có thể phân tích tình hình các khoản phải thu thông qua bảng sau: Bảng 1.2. Bảng công nợ phải trả Chỉ tiêu N m N+1 N m N Tỷ trọng % Chênh lệch +/- % 1. Phải trả người bán 2. Phải trả cán bộ công nhân viên 3. Phải trả ngân sách 4. Phải trả khác Tổng cộng (Nguồn: 5, trang 174) Trong các khoản phải trả, phải trả nhà cung cấp thường có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng thanh toán và uy tín của doanh nghiệp. Khi các khoản phải trả người bán không có khả năng thanh toán, dấu hiệu rủi ro tài chính xuất hiện, uy tín của doanh nghiệp giảm đi. Khi các khoản phải trả được thanh toán đúng hạn, uy tín của doanh nghiệp được nâng cao, đó là nhân tố góp phần xây dựng thương hiệu của doanh
 22. 22. 11 nghiệp. Mặt khác, các khoản phải trả quá hạn chiếm tỷ trọng lớn, mà doanh nghiệp không có khả năng thanh toán, tất nhiên nguy cơ phá sản dễ xảy ra. Do vậy doanh nghiệp thường xuyên phân tích tình hình phải trả người bán trên nhiều phương diện, trong đó phương diện thường được sử dụng nhất đó là thông qua hệ thống các chỉ tiêu tài chính. Số v ng quay phải trả ngƣời bán Giá vốn hàng bán Phải trả ngƣời bán Chỉ tiêu này cho biết trong kỳ phân tích các khoản phải trả người bán quay được bảo nhiêu vòng, chỉ tiêu này càng cao chứng tỏ doanh nghiệp thanh toán tiền hàng kịp thời, ít đi chiếm dụng vốn của các đối tượng. Tuy nhiên chỉ tiêu này cao quá có thể do doanh nghiệp thừa tiền luôn thanh toán trước thời hạn, ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn. Chỉ tiêu này cho biết mức độ hợp lý các khoản phải trả đối với từng mặt hàng cụ thể của doanh nghiệp mua trên thị trường. Bên cạnh đó ta còn xác định thời gian của một vòng quay các khoản phải trả người bán. Thời gian 1 v ng quay phải trả ngƣời bán = 360 Số v ng quay phải trả ngƣời bán Chỉ tiêu này càng ngắn chứng tỏ khả năng thanh toán tiền hàng càng nhanh, doanh nghiệp ít khi đi chiếm dụng vốn của các đối tác. Ngược lại thời gian của 1 vòng quay tài sản càng dài, chứng tỏ khả năng thanh toán chậm, số vốn doanh nghiệp đi chiếm dụng nhiều ảnh hưởng đến uy tín và thương hiệu trên thương trường. 1.2.2.4. Phân tích mối quan hệ công nợ phải thu và công nợ phải trả Trong thực tế hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, tồn tại quan hệ phải thu, phải trả là một tất yếu khách quan của nền kinh tế thị trường. Song quan hệ này thường phụ thuộc vào những nhân tố sau: - Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh, ngành nghề kinh doanh, tính chất cạnh tranh của các sản phẩm trên thị trường. Thông thường các sản phẩm độc quyền thì trị số của các chỉ tiêu này thường thấp hơn các sản phẩm cạnh tranh. - Cơ chế tài chính của các doanh nghiệp trong môi trường kinh doanh. Cơ chế tài chính được xây dựng khoa học ngay từ ban đầu thì quan hệ chiếm dụng và bị chiếm dụng vốn hạn chế thấp nhất vì khi đó doanh nghiệp hoạt động trong một hệ thống nhất của các dự toán có độ tin cậy cao. - Môi trường tài chính kinh doanh tổng thể của toàn bộ nền kinh tế. Khi nền kinh tế ổn định, các chỉ tiêu vốn chiếm dụng và bị chiếm dụng thấp nhất. Ngược lại, trong môi trường khủng hoảng tài chính các doanh nghiệp thường chiếm dụng vốn của Thang Long University Library
 23. 23. 12 nhau dẫn đến tình hình tài chính của các đơn vị không lành mạnh phản ứng theo dây chuyền. Để phân tích rõ bản chất công nợ phải thu và công nợ phải trả ta có thể phân tích mối quan hệ giữa hai nhóm đối tượng này thông qua những chỉ tiêu sau: Tỷ lệ khoản phải thu so với khoản phải trả = Các khoản phải thu x 100% Các khoản phải trả Chỉ tiêu này cao hơn 50%, chứng tỏ các khoản phải thu nhiều hơn phải trả, khi đó doanh nghiệp có nguy cơ bị chiếm dụng vốn nhiều hơn vốn chiếm dụng, thường dẫn đến hiệu quả sử dụng vốn giảm. Chỉ tiêu này thấp hơn 50%, chứng tỏ các khoản phải trả nhiều hơn phải thu, khi đó doanh nghiệp đang bị chiếm dụng vốn ít hơn chiếm dụng vốn của các đối tượng và như vậy dẫn đến hiệu quả sử dụng vốn tăng. Tỷ lệ khoản phải trả so khoản phải thu = Tổng số nợ phải trả x 100% Tổng số nợ phải thu Nếu tỷ lệ các khoản nợ phải trả so với các khoản nợ phải thu lớn hơn 50%, chứng tỏ số vốn của doanh nghiệp đi chiếm dụng lớn hơn số vốn doanh nghiệp bị chiếm dụng và ngược lại. Về thực chất chỉ tiêu này là nghịch đảo của chỉ tiêu trên. Tỷ lệ giữa tổng giá trị các khoản phải thu và tổng nguồn vốn = Tổng giá trị các khoản phải thu x 100% Tổng nguồn vốn Chỉ tiêu này phản ánh với nguồn vốn được huy động thì có bao nhiêu phần trăm vốn thực chất không tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Có nghĩa là phản ánh mức độ vốn bị chiếm dụng của doanh nghiệp. Sẽ là không tốt nếu tỷ lệ này tăng lên bởi khoản phải thu chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng nguồn vốn dẫ đến khả năng thu hồi nợ khó khăn, dấu hiệu rủi ro tài chính xuất hiện, nguy cơ phá sản có thể xảy ra. Tỷ lệ giữa tổng giá trị các khoản phải trả và tổng nguồn vốn = Tổng giá trị các khoản phải trả x 100% Tổng nguồn vốn Chỉ tiêu này phản ánh tỷ lệ giữa tổng giá trị các khoản phải trả với tổng nguồn vốn nhằm biết được với tổng nguồn vốn được huy động thì các khoản phải trả chiếm bao nhiêu phần trăm. Chỉ tiêu này cao chứng tỏ các khoản phải trả đến hạn chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng nguồn vốn dẫn đến khả năng tự chủ trong hoạt động tài chính thấp, dấu hiệu rủi ro tài chính lúc này sẽ xuất hiện. 1.2.2.5. Phòng ngừa rủi ro đối với các khoản phải thu Trong tổng tài sản của doanh nghiệp thì tỷ lệ các khoản phải thu có thể là khác nhau nhưng thông thường chúng chiếm từ 15% đến 20% trong đó chủ yếu là các khoản phải thu từ khách hàng. Tỷ lệ này nếu cao sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tình
 24. 24. 13 hình tài chính của doanh nghiệp. Do vậy việc thu hồi các khoản nợ đúng, đủ và kịp thời là vấn đề hết sức quan trọng và khó khăn cho các doanh nghiệp bởi lẽ việc thu hồi các khoản nợ có thể sẽ gặp rất nhiều rủi ro. Hiện nay, doanh nghiệp có nhiều khoản công nợ tiền hàng chưa thu hồi, đồng thời tốc độ thu hồi công nợ đó rất chậm, thời gian thu hồi kéo dài khiến cho việc quay vòng vốn của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Đối mặt với hiện trạng công nợ lâu ngày không được thu hồi, phần lớn bị kéo dài, doanh nghiệp phải tiến hành tăng cường sử dụng các chính sách nhằm phòng ngừa rủi ro công nợ. Do đó, doanh nghiệp phải thiết lập nên các chính sách tín dụng một cách nghiêm túc, đồng thời nghiêm chỉnh chấp hành chính sách tín dụng trong mọi hoạt động kinh doanh để phòng ngừa rủi ro tín dụng. Dưới đây là một số các giải pháp mà doanh nghiệp có thể sử dụng để quản lý và kiểm soát rủi ro tín dụng, bao gồm xây dựng chính sách bán chịu và sử dụng các công cụ quản lý rủi ro tín dụng. 1.2.2.5.1. Chính sách bán chịu Đối với doanh nghiệp, chính sách tín dụng thể hiện cụ thể ở chính sách bán chịu của doanh nghiệp, bởi vì tín dụng doanh nghiệp cung cấp là tín dụng thương mại thông qua bán chịu hàng hóa. Quyết định chính sách bán chịu gắn liền với đánh đổi giữa chi phí liên quan đến khoản phải thu và doanh thu tăng thêm do bán chịu hàng hóa. Khoản phải thu là số tiền khách hàng nợ doanh nghiệp do mua chịu hàng hóa hoặc dịch vụ. Có thể nói hầu hết các doanh nghiệp đều phát sinh các khoản phải thu nhưng với các mức độ khác nhau, từ mức không đáng kể cho đến mức không thể kiểm soát nổi. Kiểm soát khoản phải thu liên quan đến việc đánh đổi giữa lợi nhuận với chi phí và rủi ro. Nếu không bán chịu hàng hóa thì sẽ mất đi cơ hội bán hàng, do đó, mất đi lợi nhuận. Nếu bán chịu hàng hóa quá nhiều thì chi phí cho khoản phải thu tăng và nguy cơ phát sinh các khoản nợ khó đòi, do đó, rủi ro không thu hồi được cũng tăng. Vì vậy, doanh nghiệp cần có chính sách bán chịu phù hợp. Khoản phải thu của doanh nghiệp phát sinh nhiều hay ít phụ thuộc vào các yếu tố như tình hình nền kinh tế, giá cả sản phẩm, chất lượng sản phẩm, và chính sách bán chịu của doanh nghiệp. Trong những yếu tố này, chính sách bán chịu ảnh hưởng mạnh nhất đến khoản phải thu thông qua sự kiểm soát của giám đốc doanh nghiệp. Giám đốc có thể thay đổi mức độ bán chịu để kiểm soát khoản phải thu sao cho phù hợp với sự đánh đổi giữa lợi nhuận với chi phí và rủi ro. Hạ thấp tiêu chuẩn bán chịu có thể kích thích được nhu cầu dẫn tới gia tăng doanh thu và lợi nhuận, nhưng vì bán chịu sẽ làm phát sinh các khoản phải thu nên giám đốc cần xem xét cẩn thận sự đánh đổi này. Liên quan đến quyết định chính sách bán chịu, doanh nghiệp cần chú ý đến các quyết định Thang Long University Library
 25. 25. 14 như tiêu chuẩn bán chịu (credit standards), điều khoản bán chịu (credit terms) và chính sách và quy trình thu nợ (collection policy and procedures). - Tiêu chuẩn bán chịu Mô hình 1.1. Mô hình nới lỏng chính sách bán chịu (Nguồn: Chương trình giảng dạy Kinh tế Fullbright) Mô hình 1.2. Mô hình thắt chặt chính sách bán chịu (Nguồn: Chương trình giảng dạy Kinh tế Fullbright) Tiêu chuẩn bán chịu là tiêu chuẩn tối thiểu về mặt uy tín tín dụng của khách hàng để được doanh nghiệp chấp nhận bán chịu hàng hóa và dịch vụ. Tiêu chuẩn bán chịu là một bộ phận cấu thành chính sách bán chịu của doanh nghiệp và mỗi doanh nghiệp đều thiết lập tiêu chuẩn bán chịu của mình chính thức hoặc không chính thức. Tăng khoản phải thu Nới lỏng chính sách bán chịu Tăng doanh thu Tăng chi phí vào khoản phải thu Tăng lợi nhuận đủ bù đắp tăng chi phí không? Tăng lợi nhuận Ra quyết định Giảm khoản phải thu Thắt chặt chính sách bán chịu Giảm doanh thu Tiết kiệm chi phí cho khoản phải thu Tiết kiệm chi phí đủ bù đắp lợi nhuận không? Giảm lợi nhuận Ra quyết định
 26. 26. 15 Nói chung, chính sách bán chịu của doanh nghiệp có thể chia làm một trong hai trạng thái: chính sách thắt chặt và chính sách mở rộng. Với chính sách thắt chặt, tiêu chuẩn bán chịu trở nên khó khăn hơn, thời hạn bán chịu ngắn hơn và quy trình theo dõi thu hồi nợ chặt chẽ hơn. Ngược lại, với chính sách mở rộng, tiêu chuẩn bán chịu trở nên dễ dàng hơn, thời hạn bán chịu kéo dài hơn và quy trình theo dõi thu hồi nợ thoáng hơn. Việc lựa chọn chính sách nào, liên quan đến sự đánh đổi giữa lợi nhuận và rủi ro. Ngoài kinh nghiệm, doanh nghiệp nên tận dụng thế mạnh đến từ hệ thống các ngân hàng bởi ngân hàng còn là nơi tập trung nhiều thông tin hơn doanh nghiệp về khả năng trả nợ của các doanh nghiệp khác, do đó, ngân hàng có thể hỗ trợ doanh nghiệp trong việc đánh giá và quyết định chính sách bán chịu đối với từng khách hàng. Do vậy, rất cần thiết và quan trọng nếu doanh nghiệp có thể yêu cầu ngân hàng tư vấn cho mình về xây dựng chính sách bán chịu phù hợp. - Thời hạn bán chịu Thời hạn bán chịu là độ dài thời gian từ ngày giao hàng đến ngày nhận được tiền bán hàng. Nếu điều kiện bán hàng là “2/10 net 40”, thì thời hạn bán chịu là 40 ngày. Nhà quản trị tài chính có thể tác động đến doanh số bằng cách thay đổi thời hạn tín dụng. Mô hình 1.3. Mô hình mở rộng thời hạn bán chịu (Nguồn: Chương trình giảng dạy Kinh tế Fullbright) Khi thời hạn bán chịu tăng đòi hỏi doanh nghiệp phải đầu tư lớn hơn vào các khoản phải thu, nợ khó đòi sẽ cao hơn và chi phí thu tiền bán hàng cũng tăng lên. Nhưng doanh nghiêp sẽ thu hút thêm được nhiều khách hàng mới và doanh thu tiêu thụ tăng lên. Tăng khoản phải thu Tăng kỳ thu tiền bình quân Mở rộng thời hạn bán chịu Tăng chi phí vào khoản phải thu Tăng lợi nhuận đù bù đắp tăng chi phí không? Tăng lợi nhuận Ra quyết định Tăng doanh thu Thang Long University Library
 27. 27. 16 Mô hình 1.4. Mô hình rút ngắn thời hạn bán chịu (Nguồn: Chương trình giảng dạy Kinh tế Fullbright) Khi thời hạn bán chịu bị rút ngắn giúp doanh nghiệp tiết kiệm được một khoản chi phí cho khoản phải thu, nợ khó đòi sẽ giảm. Tuy nhiên, việc rút ngắn thời hạn bán chịu sẽ hạn chế thu hút thêm lượng khách hàng mới, lượng khách hàng cũ có thể bị biến mất khiến cho doanh thu bị giảm xuống làm lợi nhuận giảm. Vấn đề đặt ra ở đây là công ty nên quyết định mở rộng thời hạn bán chịu hay rút ngắn thời hạn bán chịu cho khách hàng. Điều này phụ thuộc vào những hoàn cảnh cụ thể cũng như sự cân nhắc giữa việc đánh đổi giữa lợi nhuận tăng thêm và chi phí liên quan đến khoản phải thu tăng thêm do mở rộng thời hạn bán chịu. Tuy nhiên, dù ra quyết định như thế nào thì việc thay đổi thời hạn tín dụng luôn là cần thiết đối với nhà quản trị. - Chính sách chiết khấu Chiết khấu là sự khấu trừ làm giảm tổng giá trị mệnh giá của hóa đơn bán hàng được áp dụng đối với khách hàng nhằm khuyến khích họ thanh toán tiền hàng trước thời hạn. Chẳng hạn, các điều khoản tín dụng “3/10 net 40”, thì có nghĩa là khách hàng sẽ được nhận chiết khấu 3% nếu họ thanh toán tiền hàng trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày giao hàng. Khi tỷ lệ chiết khấu tăng, nhiều yếu tố khác sẽ thay đổi tương tự, doanh số bán tăng, vốn đầu tư vào khoản phải thu thay đổi và doanh nghiệp nhận được ít hơn trên mỗi đồng doanh số bán. Các chi phí thu tiền và nợ khó đòi giảm khi tỷ lệ chiết khấu mới đưa ra có tác dụng tích cực. Cần lưu ý rằng chính sách tăng tỷ lệ chiết khấu hay bất kỳ chính sách bán chịu nào cũng cần được xem xét thường xuyên xem có phù hợp với tình hình thực tiễn hay không. Sau khi thực hiện chính sách gia tăng tỷ lệ chiết khấu, do tình hình thay đổi, Giảm khoản phải thu Giảmkỳ thu tiền bình quân Rút ngắn thời hạn bán chịu Tiết kiệm chi phí vào khoản phải thu Tiết kiệm chi phí đù bù đắp lợi nhuận giảm không? Giảm lợi nhuận Ra quyết định Giảm doanh thu
 28. 28. 17 nếu tiết kiệm chi phí không đủ bù đắp cho lợi nhuận giảm, khi ấy công ty cần thay đổi chính sách chiết khấu. - Chính sách thu tiền Các biện pháp áp dụng để thu hồi những khoản nợ mua hàng quá hạn được coi là chính sách thu tiền. Những biện pháp đó bao gồm gửi thư, gọi điện thoại, cử người đến trực tiếp, ủy quyền cho người đại diện, tiếp hành các thủ tục pháp lý,... Rõ ràng là khi doanh nghiệp cố gắng đòi nợ bằng cách áp dụng những biện pháp cứng rắn hơn thì cơ hội thu hồi nợ cũng lớn hơn, nhưng biện pháp càng cứng rắn thì chi phí thu tiền càng cao. Thêm vào đó, một số khách hàng có thể khó chịu khi bị đòi tiền gắt gao và cứng rắn, do đó doanh số trong tương lai có thể bị giảm xuống. 1.2.2.5.2. Sử dụng công cụ phòng ngừa rủi ro tín dụng Bên cạnh việc hỗ trợ quản lý rủi ro tín dụng thông qua tư vấn xây dựng chính sách bán chịu, ngân hàng có thể hỗ trợ doanh nghiệp quản lý rủi ro tín dụng thông qua việc cung cấp các công cụ phòng ngừa rủi ro tín dụng. Bằng cách này, trước hết ngân hàng chấp nhận rủi ro tín dụng thay cho doanh nghiệp, sau đó bằng lợi thế trung gian tài chính của mình, ngân hàng có thể hóa giải hay trung hòa rủi ro đó. Hiện nay, bao thanh toán trong nước và quốc tế có thể xem là công cụ ngân hàng cung cấp nhằm giúp doanh nghiệp phòng ngừa rủi ro tín dụng một cách hiệu quả. Doanh nghiệp có thể sử dụng dịch vụ này như là một công cụ quản lý rủi ro tín dụng của mình. Các ngân hàng thương mại ở Việt Nam như Vietcombank, ACB, OCB và một số ngân hàng khác trong những năm gần đây đã có nhiều nỗ lực giới thiệu và sớm đưa dịch vụ này ra thị trường nhằm phục vụ nhu cầu quản lý rủi ro bán chịu hàng hóa của doanh nghiệp. 1.2.2.5.3. Vận dụng linh hoạt các nghiệp vụ trên thị trường tiền tệ Ngoài các biện pháp quản lý công nợ phải thu thông qua các chính sách tín dụng và công cụ giảm thiểu rủi ro tín dụng, các doanh nghiệp có thể phòng ngừa rủi ro công nợ phải thu và phải trả bằng các nghiệp vụ trên thị trường tiền tệ. Đối với khoản phải thu: Doanh nghiệp vay ngoại tệ sẽ thu được trong tương lai từ khoản phải thu với kỳ hạn tương ứng và chuyển sang nội tệ để đáp ứng nhu cầu đầu tư hoặc chi tiền hiện tại. Khi thực hiện biện pháp này thì doanh nghiệp cần phải so sánh giữa mức lãi suất vay ngoại tệ với số tiền lãi thu được khi đầu tư để có quyết định nên phòng ngừa hay không phòng ngừa. Nếu số tiền để trả lãi vay lớn hơn số tiền lãi thu được khi đầu tư thì doanh nghiệp không nên phòng ngừa bằng biện pháp này, còn nếu ngược lại thì nên phòng ngừa. Đối với khoản phải trả: Nếu công ty có tiền mặt dư thừa doanh nghiệp chuyển tiền mặt nội tệ dư thừa sang loại ngoại tệ phải trả và đầu tư với thời hạn tương ứng với thời gian phải trả. Hết thời hạn đầu tư thì rút tiền ra để thanh toán các khoản phải trả. Thang Long University Library
 29. 29. 18 Nếu công ty không có tiền mặt dư thừa thì vay nội tệ để chuyển sang ngoại tệ với thời hạn tương ứng. Nếu gốc cộng với lãi vay ngoại tệ nhỏ hơn tỷ giá giao ngay ngày thực hiện hợp đồng nhân với số tiền phải trả thì công ty nên phòng ngừa là tốt hơn. Nếu bằng nhau thì phòng ngừa hay không phòng ngừa là như nhau. Nếu gốc cộng lãi vay ngoại tệ lớn hơn tỷ giá giao ngay ngày thực hiện hợp đồng nhân với số tiền phải trả thì công ty không phòng ngừa sẽ tốt hơn. Ngoài các biện pháp phòng ngừa trên thì để tránh những thiệt hại, thất thu do các đối tượng phải thu của doanh nghiệp mất khả năng thanh toán tiền hàng hay nợ đến hạn, các doanh nghiệp thường phải lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi. Dự phòng nợ phải thu khó đòi là dự phòng phần giá trị dự kiến phần tổn thất của các khoản nợ phải thu khó đòi, có thể không đòi được do con nợ không có khả năng thanh toán có thể xảy ra trong năm kế hoạch.
 30. 30. 19 CHƢƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÔNG NỢ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Ý TẾ MEDINSCO 2.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Medinco 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Medinsco Tên giao dịch: Medinsco Medical Equipment Jint Stock Comany Tên viết tắt: Medinsco Vốn điều lệ: 11.573.000.000 đồng Việt Nam Trụ sở chính: Số 8, Tông Đản, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội Phòng giao dịch: Tầng 1, nhà N4A-B Lê Văn Lương, khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Medinsco được thành lập khi cổ phần hóa theo quyết định số 4408/QĐ-BYT ngày 07/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103008780 ngày 18 tháng 07 năm 2008 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp. Ngành nghề đăng ký kinh doanh chính của Công ty bao gồm: - Sản xuất, mua bán, xuất nhập khẩu: thiết bị, vật tư, dụng cụ y tế, thiết bị khoa học môi trường, thiết bị giảng dạy và phương tiện vận tải (các loại xe ô tô chuyên dụng y tế mới). - Kinh doanh xuất nhập khẩu hóa chất xét nghiệm, hoá chất diệt côn trùng, diệt khuẩn (trừ hóa chất Nhà nước cấm), vaccin, sinh phẩm, thuốc chữa bệnh và các sản phẩm phục vụ chăm sóc sức khỏe, dân số kế hoạch hóa gia đình. - Dịch vụ nhận xuất nhập khẩu ủy thác, dịch vụ tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản hóa chất (trừ hóa chất Nhà nước cấm), vaccin, sinh phẩm, thuốc chữa bệnh, thiết bị vật tư y tế, dịch vụ lắp đặt sửa chữa, bảo trì thiết bị y tế, ô tô chuyên dụng y tế. 2.1.2. Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Medinsco là một đơn vị hạch toán độc lập có tài khoản riêng và có tư cách pháp nhân. Theo quyết định số 345/QĐ-MEDINSCO ngày 19 tháng 06 năm 2006, bộ máy quản lý của Công ty tổ chức theo kiểu trực tuyến chức năng nghĩa là ban Giám đốc bao gồm Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc trực tiếp chỉ đạo các bộ phận phòng ban chức năng, các kho xưởng, hệ thống cửa hàng trực thuộc hoạt động kinh doanh, thực hiện các quyết định của Hội đồng Quản trị và chịu sự giám sát của Ban kiểm soát. Thang Long University Library
 31. 31. 20 Sơ đồ 2.1. Tổ chức bộ máy Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Medinsco (Nguồn: Phòng tổ chức hành chính) Đại Hội đồng cổ đông bao gồm các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan có thẩm quyền cao nhất trong Công ty, có quyền quyết định mọi vấn đề thuộc về hoạt động SXKD của Công ty. Đại Hội đồng cổ đông hoạt động theo điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty và pháp luật của Nhà nước. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến SXKD và quyền lợi của Công ty như quyết định chiến lược phát triển của Công ty, quyết định phương án đầu tư, giải pháp phát triển thị trường,...trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. HĐQT hoạt động theo điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty và pháp luật của Nhà nước. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc của Công ty hiện nay là Ông Dương Hoài Giang. Ban kiểm soát có chức năng giám sát HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty về việc quản lý và điều hành Công ty, chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ trong thực hiện các nhiệm vụ đươc giao. Ban Giám đốc bao gồm Tổng Giám đốc và 02 Phó Tổng Giám đốc đại diện mọi quyền lợi, nghĩa vụ của Công ty trước pháp luật và trước cơ quan quản lý Nhà nước. Quản lý và lãnh đạo toàn bộ hoạt động SXKD của Công ty, báo cáo HĐQT về các Đại Hội đồng cổ đông Ban kiểm soát Hội đồng quản trị Tổng Giám đốc Phòng kinh doanh Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Phòng kế toán tài chính Phòng tổ chức hành chính Ban bảo vệ Hệ thống các cửa hàng Phòng giao nhận Kho xưởng
 32. 32. 21 hoạt động của Công ty. Ban Giám đốc thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty và pháp luật của Nhà nước. Tổng Giám đốc là Ông Dương Hoài Giang; 02 Phó Tổng Giám đốc hiện nay của Công ty là Bà Nguyễn Thị Hiền – chuyên phụ trách về mạng lưới cửa hàng và Ông Nguyễn Kim Chi – chuyên phụ trách về hoạt động xuất nhập khẩu, kho bãi. Các cửa hàng kinh doanh trực thuộc, các phòng ban và kho xưởng có nhiệm vụ thực hiện các công việc do Ban Giám đốc giao, hoàn thành các công việc được giao theo đặc điểm riêng của từng phòng. Bao gồm các phòng kinh doanh, phòng kế toán tài chính, phòng tổ chức hành chính và ban bảo vệ. 2.1.3. Đặc điểm kinh doanh của công ty 2.1.3.1. Đặc điểm kinh doanh chung Medinsco là công ty chuyên kinh doanh nhập khẩu với nhiều loại sản phẩm khác nhau, có số lượng lớn về trang thiết bị y tế. Nhưng có thể chia các sản phẩm đó thành 3 nhóm sản phẩm nhập khẩu chủ yếu của công ty như sau: Máy, thiết bị: Máy soi, bàn mổ, giường mổ, các thiết bị chuẩn đoán hình ảnh, ô tô cứu thương và các loịa máy móc phục vụ y tế… Dụng cụ, phim: Các dụng cụ phẫu thuật: dao mổ, kéo, kẹp, bơm kim tiêm, hộp đựng dụng cụ y tế và các sản phẩm chỉ dùng một lần… Hoá chất và vật tư y tế: Hoá chất xét nghiệm, sinh phẩm, test xét nghiệm, hoá chất phòng chống dịch… Trong các hoạt động nhập khẩu của công ty thì nhập khẩu hàng uỷ thác chiếm vai trò hết sức quan trọng và chiếm lợi nhuận cao trong doanh thu của Medinsco, do Medinsco là doanh nghiệp có kinh nghiệm kinh doanh về trang thiết bị y tế lâu năm và độc quyền của một số hãng sản xuất thiết bị y tế lớn trên thế giới. Ví dụ như mặt hàng phim X-Quang của hãng AFGA, máy và thiết bị y tế của hãng ITO… Công ty đã nhập khẩu uỷ thác cho các chương trình viện trợ của các tổ chức quốc tế, nhiều đơn vị y tế trên cả nước như các bệnh viên, trường đại học y và các khách hàng có nhu cầu…. 2.1.3.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty CP Thiết bị Y tế Medinsco giai đoạn 2011 – 2013 Thang Long University Library
 33. 33. 22 Bảng 2.1. Bảng Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Công ty giai đoạn 2011 - 2013 Đơn vị tính: Triệu đồng (Nguồn: Số liệu được tính từ Báo cáo tài chính Công ty) Chỉ tiêu N m 2011 N m 2012 N m 2013 Chênh lệch 2012/2011 Chênh lệch 2013/2012 Chênh lệch % Chênh lệch % (1) (2) (3) (4) = (2) – (1) (4)/(1) (5) = (3) – (2) (5)/(2) Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 203.443 206.170 190.580 2.727 1,34 (15.590) (7,56) Giảm trừ doanh thu - - - - - - - Doanh thu thuần 203.443 206.170 190.580 2.727 1,34 (15.590) (7,56) Giá vốn hàng bán 178.429 182.012 167.923 3.583 2,01 (14.089) (7,74) Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 25.013 24.158 22.658 (855) (3,42) (1.500) (6,21) Doanh thu hoạt động tài chính 5.029 2.202 1.628 (2.827) (56,21) (574) (26,07) Chi phí tài chính 5.830 1.814 1.350 (4.016) (68,89) (464) (25,58) - Chi phí lãi vay 427 1.106 513 679 159,02 (593) (53,62) Chi phí quản lý kinh doanh 19.794 20.520 19.239 726 3,67 (1.281) (6,24) Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 4.419 4.026 3.697 (393) (8,89) (329) (8,17) Lợi nhuận khác (23) 416 92 439 1.908,70 (324) (77,88) Tổng lợi nhuận kế toán trƣớc thuế 4.395 4.442 3.788 47 1,07 (654) (14,72) Thuế TNDN 751 760 954 9 1,20 194 25,53 Lợi nhuận sau thuế 3.645 3.682 2.834 37 1,02 (848) (23,03)
 34. 34. 23 - Về tình hình doanh thu: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: Doanh thu năm 2011 đạt 203.443 triệu đồng, đến năm 2012 đạt 206.170 triệu đồng, tăng 2.727 triệu đồng, tương đương với tăng 7,56% so với năm trước. Sự gia tăng mạnh này do doanh thu từ hoạt động bán hàng và doanh thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ ủy thác nhập khẩu đem lại, cụ thể là doanh thu từ dịch vụ bán hàng đạt 199.239 triệu đồng và doanh thu cung cấp dịch vụ đạt 6.931 triệu đồng. Năm 2012, hàng loạt các chính sách mới được Chính phủ đề ra giúp nền kinh tế đối phó với tình trạng tăng trưởng thấp, kiểm soát lạm phát, tiêu thụ chậm đã giúp doanh thu bán hàng của công ty tăng khá nhanh. Tình hình doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty tăng, nhưng trong đó hoạt động bán hàng đang giảm xuống từ 200.536 triệu đồng năm 2011 xuống còn 199.239 triệu đồng vào năm 2012 và hoạt động cung cấp dịch vụ lại tăng từ mức 2.707 triệu đồng năm 2011 tăng lên mức 6.931 triệu đồng vào năm 2012, tương ứng tăng 156,04%. Có thể thấy năm 2012, hoạt động kinh doanh dịch vụ ủy thác nhập khẩu máy móc thiết bị y tế, hóa chất cho các khách hàng là các bệnh viện, các trung tâm y tế đang rất thuận lợi và đem lại nhiều doanh thu hơn cho công ty. Hoạt động bán hàng mặc dù giảm nhưng vẫn khá ổn định. Năm 2013, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ lại giảm 7,56% so với năm 2012. Mức giảm này không có lợi cho công ty. Nguyên nhân một phần là do trong năm 2013, công tác bán hàng không tốt, các đơn hàng bán tại hệ thống cửa hàng cũng như một số đơn hàng lớn quan trọng bán cho các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh tại các tỉnh giảm do nhu cầu thay mới và bổ sung các sản phẩm thiết bị ý tế, phục vụ phẫu thuật không lớn. Thêm vào đó, trong năm 2013, do ảnh hưởng của hiện tượng một số đơn vị nhập các loại thiết bị y tế đã qua sử dụng bị phát giác khiến cho Tổng cục Hải quan thắt chặt hơn đối với các doanh nghiệp khác trong đó có Medinsco trong công tác nhập khẩu các sản phẩm thiết bị Y tế gây ảnh hưởng đến nguồn cung sản phẩm của công ty không đủ đáp ứng một số đơn hàng đã đặt trước, thêm vào đó, tình trạng kéo dài công tác kiểm định sản phẩm khiến của Tổng cục Hải quan cũng khiến gây ảnh hưởng đến thời gian giao nhận hàng hóa. Tuy nhiên, tổng doanh thu thuần vẫn đảm bảo ở một con số khá tốt và trong tầm kiểm soát của công ty. Các khoản giảm trừ doanh thu: cả 3 năm đều không phát sinh vì loại hình hoạt động và sản phẩm của công ty là mặt hàng thiết yếu trong nền kinh tế. Đồng thời các sản phẩm của công ty đã đạt được sự hài lòng của khách hàng, nên các sản phẩm và dịch vụ mà công ty bán ra luôn được kiểm tra nghiêm ngặt, đảm bảo chất lượng. Sản phẩm và dịch vụ công ty bán ra không có việc giảm giá và trả lại. Do đó không xuất hiện chỉ tiêu giảm trừ doanh thu. Thang Long University Library
 35. 35. 24 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ: Do công ty không có nghiệp vụ giảm trừ doanh thu nên doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ bằng với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. Doanh thu từ hoạt động tài chính: Doanh thu từ hoạt động tài chính chủ yếu từ lãi tiền gửi ngân hàng và tiền lãi cho các đơn vị kinh doanh cùng trực thuộc Bộ Y tế vay để quay vòng vốn kinh doanh. Nguồn thu từ hoạt động tài chính mà công ty thu được hàng năm khá lớn, tuy nhiên từ năm 2011 đến năm 2013, doanh thu từ hoạt động tài chính liên tục giảm. Năm 2012, doanh thu từ hoạt động tài chính giảm 2.827 triệu đồng tương đương giảm 56,21%. Doanh thu về hoạt động tài chính năm 2013 tiếp tục giảm thêm 26,07% do công ty đã rút tiền trong ngân hàng, tăng dự trữ tiền mặt để phục vụ cho hoạt động mua hàng trả ngay nhằm hưởng chiết khấu thanh toán. Số tiền từ hoạt động cho vay cũng được thu hồi để phục vụ cho chu kỳ kinh doanh sau. - Về tình hình chi phí: Giá vốn hàng bán: Doanh thu thuần năm 2012 tăng đồng nghĩa với chỉ tiêu giá vốn hàng bán của năm 2012 cũng tăng tương ứng với mức tăng 2,01% so với năm 2011. Có thể thấy tốc độ tăng của giá vốn hàng bán nhanh hơn so với tốc độ tăng của doanh thu thuần. Nguyên nhân là ảnh hưởng chủ yếu là do giá nhập khẩu và giá vận chuyển thường xuyên thay đổi và tăng nhẹ, nhưng để đảm bảo bán được hàng và không làm ảnh hưởng đến đơn hàng công ty hầu như không có động thái tăng giá bán để bù vào chi phí tăng thêm. Năm 2013, doanh thu tiếp giảm kéo theo mức giá vốn hàng bán giảm 7,74%, giá vốn hàng bán năm này giảm nhanh hơn so với doanh thu thuần năm 2013. Tỷ lệ giá vốn hàng bán trên doanh du giảm cũng là dấu hiệu cho thấy hiệu quả quản lý chi phí giá vốn đang chuyển biển tích cực hơn. Cụ thể, năm 2011, tỷ lệ chi phí giá vốn trên doanh thu thuần ở mức 88,11%, đến năm 2013 tỷ lệ này chỉ còn ở mức 87,70%. Chi phí tài chính: Chi phí tài chính của công ty bao gồm chi phí lãi tiền vay ngân hàng, lỗ do chênh lệch tỷ giá đã thực hiện và chưa thực hiện trong hoạt động nhập khẩu và các loại chi phí tài chính khác. Năm 2011, chi phí tài chính mà công ty phải chi trả ở mức khá cao, là 5.830 triệu đồng, trong đó chi phí phát sinh từ khoản tiền vay ngắn hạn và dài hạn của công ty là 427 triệu đồng, chi phí lỗ do chênh lệch tỷ giá đã thực hiện là 5.283 triệu đồng và một khoản chi phí tài chính khác (chi phí hoa hồng) là 120 triệu đồng. Đến năm 2012 chi phí tài chính giảm 4.016 triệu đồng, tương ứng giảm 68,89% so với năm 2011. Chi phí tài chính giảm do công ty đã kiểm soát và dự báo tốt hơn về tỷ giá ngoại tệ khi giao dịch nhập khẩu hàng hóa, giúp công ty tiết kiệm được một số tiền đáng kể, cụ thể năm 2012 công ty chi bị lỗ 666 triệu đồng do chênh lệch tỷ giá. Tuy nhiên, đi ngược lại với xu hướng của khoản tiền lỗ do chênh lệch tỷ giá thì khoản chi phí lãi tiền vay tăng lên do công ty đi vay thêm tiền tại ngân
 36. 36. 25 hàng. Điều này làm cho khoản chi phí lãi vay lãi vay tăng 679 triệu đồng đồng lên mức 1.106 triệu đồng vào năm 2012, tương ứng tăng 159,02% so với năm 2011. Đến năm 2013, chi phí tài chính tiếp tục giảm thêm 464 triệu đồng tương ứng giảm 25,58% chỉ còn là 1.350 triệu đồng. Điều này là do lãi tiền vay của công ty giảm. Như vậy, tình hình quản lý chi phí tài chính của công ty vẫn được kiểm soát tốt và có dấu hiệu khả quan khi mà hàng năm công ty vẫn bỏ tiền ra để thanh toán lãi vay ngân hàng. Điều này giúp công ty tạo được niềm tin đối với ngân hàng và bạn hàng khi luôn đảm bảo khả năng thanh toán. Chi phí quản lý kinh doanh: Chỉ tiêu chi phí quản lý kinh doanh trong 3 năm phân tích giảm nhưng không đều. Chỉ tiêu này giảm chứng tỏ công tác quản lý bán hàng và quản lý doanh nghiệp của công ty đã tốt hơn. Năm 2012, doanh thu tăng kéo theo chi phí quản lý kinh doanh năm 2012 tăng 3,67%. Ta thấy tốc độ tăng của chi phí quản lý trong năm 2012 cao hơn tốc độ tăng của doanh thu cho thấy dấu hiệu quản lý chi phí không tốt. Nguyên nhân là do năm 2012, công ty đã mạnh tay chi tiền vào công tác bán hàng, kích thích tiêu dùng tuy nhiên hiệu ứng mang lại không cao, doanh thu dù tăng lên nhưng không bù đắp được chi phí khiến cho lợi nhuận gộp vẫn giảm . Sang đến năm 2013, chi phí quản lý kinh doanh đã giảm 6,24% so với năm 2012. Để làm ăn có lãi đòi hỏi Công ty phải tiết kiệm các khoản chi phí hoạt động khác, tận dụng tối ta năng suất lao động của nhân viên, sử dụng tối đa các tài sản phục vụ mục đích chuyên chở, hạn chế thuê ngoài sẽ giúp công ty tiết kiệm được một khoản chi phí khá lớn. - Về lợi nhuận: Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ: Doanh thu và bán hàng năm 2012 tăng mạnh là 2.727 triệu đồng, trong khi tốc độ tăng của giá vốn hàng bán tăng mạnh hơn, khi tăng thêm 3.583 triệu đồng nên kéo theo lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ trong năm giảm so với lợi nhuận gộp của năm 2011 là 855 triệu đồng, tương đương giảm 3,42%. Đến năm 2013, cả doanh thu và giá vốn hàng bán của công ty đều giảm nên lợi nhuận gộp trong năm 2013 giảm thêm 6,21% so với năm trước, khi chỉ đạt giá trị 22.658 triệu đồng. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh: Do lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm, mặc dù công ty đã kiểm soát tốt hơn khoản chi phí tài chính và chi phí quản lý kinh doanh nhưng hai khoản chi phí này vẫn còn rất cao, vì vậy lợi nhuận thuần về hoạt động kinh doanh của công công ty vẫn giảm đều hàng năm. Cụ thể là từ 4.419 triệu đồng năm 2011 xuống còn 4.026 triệu đồng năm 2012, giảm 393 triệu đồng, tương ứng giảm 8,89%. Công ty cần đề ra những giải pháp tiết kiệm chi phí quản lý kinh doanh và làm tăng doanh thu hoạt động tài chính để mức lợi nhuận thuần được cải thiện. Năm 2013 lợi nhuận thuần giảm 329 triệu đồng, tương đương giảm 8,17%, xuống còn 3.697 triệu đồng. Mức thay đổi lợi nhuận thuần này chứng tỏ Thang Long University Library
 37. 37. 26 công ty chưa kiểm soát được các chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp dẫn đến mức lợi nhuận gộp hàng năm liên tục giảm. Như vậy, ta có thể thấy khoản chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí tài chính mặc dù đã giảm nhưng vẫn khá cao cộng thêm tình hình kinh doanh sa sút đã ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình lợi nhuận, điều đó được thể hiện rõ ràng khi nhìn vào lợi nhuận thuần hàng năm của công ty. Lợi nhuận sau thuế: Lợi nhuận sau thuế là chỉ tiêu phản ánh rõ nhất hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Lợi nhuận sau thuế năm 2012 tăng nhẹ 1,02% so với năm 2011 do trong năm công ty đã kiếm được một khoản tiền từ hoạt động nhận ủy thác nhập khẩu. Năm 2013, lợi nhuận sau thuế giảm tới 23,03% so với năm 2012. Có thể thấy lợi nhuận sau thuế năm 2013 giảm nhanh hơn doanh thu thuần khá lớn (doanh thu thuần năm 2013 giảm 7,56% so với năm 2012). Nguyên nhân là do sự ảnh hưởng của các khoản chi phí hoạt động, đặc biệt là chi phí quản lý kinh doanh, hoạt động kinh doanh chính giảm sút, doanh thu từ hoạt động tài chính không đem lại hiệu quả, các khoản lợi nhuận khác đến từ hoạt động kinh doanh ủy thác nhập khẩu suy giảm do không có đơn hàng. Tác động tổng hợp nay đã làm cho lợi nhuận sau thuế giảm nhanh hơn. Tuy nhiên, nếu nhìn vào thực tế thì đây cũng là kết quả chung của nhiều doanh nghiệp kinh doanh thương mại trong giai đoạn khó khăn của nền kinh tế, trong bối cảnh lạm phát thì chi phí giá vốn, chi phí hoạt động của các doanh nghiệp đều tăng. 2.1.3.3. Tình hình tài sản – nguồn vốn của Công ty CP Thiết bị Y tế Medinsco
 38. 38. 27 Bảng 2.2. Bảng cân đối Kế toán Công ty giai đoạn 2011 – 2013 Đơn vị tính: Triệu đồng Chỉ tiêu N m 2011 N m 2012 N m 2013 TÀI SẢN 94.271 116.041 117.695 A. Tài sản ngắn hạn 92.078 107.676 108.341 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 66.379 38.827 60.879 II. Đầu tư tài chính ngắn hạn - - - III. Các khoản phải thu 16.834 54.091 31.969 1. Phải thu khách hàng 13.421 50.868 28.164 2. Trả trước cho người bán 3.394 3.219 3.816 3. Các khoản phải thu khác 18 4 12 4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 0 0 -23 IV. Hàng tồn kho 8.750 13.994 13.083 V. Tài sản ngắn hạn khác 116 765 2.409 B. Tài sản dài hạn 2.193 8.365 9.354 I. Tài sản cố định 2.074 8.342 9.294 II. Tài sản dài hạn khác 119 23 60 NGUỒN VỐN 94.271 116.041 117.695 A. Nợ phải trả 71.203 91.953 88.148 I. Nợ ngắn hạn 64.633 84.945 88.148 1. Vay ngắn hạn 3.000 0 3.949 2. Phải trả cho người bán 47.507 68.417 75.164 3. Người mua trả tiền trước 1.713 2.383 359 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 1.345 3.356 954 5. Phải trả người lao động 1.354 1.488 - 6. Chi phí phải trả 103 782 - 7. Các khoản phải trả ngắn hạn khác 9.487 8.290 7.660 8. Quỹ khen thưởng phúc lợi 124 230 62 II. Nợ dài hạn 6.570 7.008 - 1. Vay và nợ dài hạn 5.658 5.658 - 2. Phải trả, phải nộp dài hạn khác - 1.350 - 3. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 19 - - 4. Doanh thu chưa thực hiện 893 - - B. Vốn chủ sở hữu 23.068 24.088 29.546 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 17.818 17.818 23.136 2. Thặng dư vốn cổ phần 737 737 737 3. Quỹ đầu từ phát triển 1.529 1.829 1.879 4. Quỹ dự phòng tài chính 1.096 1.396 1.446 5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái (430) - - 6. Nguồn vốn đầu tư XDCB 1.863 1.743 1.553 7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 456 565 795 (Nguồn: Báo cáo Tài chính Công ty) Thang Long University Library
 39. 39. 28 Bảng 2.3. Cơ cấu tài sản – nguồn vốn Công ty CP Thiết bị Y tế Medinsco Đơn vị tính: % Chỉ tiêu N m 2011 N m 2012 N m 2013 Tài sản ngắn hạn 97,67 92,79 92,05 Tài sản dài hạn 2,33 7,21 7,95 Tổng tài sản 100 100 100 Nợ phải trả 75,53 79,24 74,90 Vốn chủ sở hữu 24,47 20,76 25,10 Tổng nguồn vốn 100 100 100 (Nguồn: Số liệu tính được từ Báo cáo Tài chính) Kết hợp với so sánh các số liệu trong Bảng cân đối kế toán qua ba năm 2011, 2012 và 2013, ta có thể thấy được một số nét nổi bật trong hoạt động kinh doanh của Công ty Medinsco. Công ty có quy mô tổng tài sản và tổng nguồn vốn đang tăng dần lên. Điều này được thể hiện rõ qua sự biến động của cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn như sau: Cơ cấu tài sản: Việc xem xét kỹ lưỡng về tình hình tài sản tại một thời điểm cho phép ta đánh giá được quy mô kinh doanh của Công ty. Từ đó có thế thấy được tình hình tài chính cũng như năng lực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Qua bảng cân đối kế toán của cả ba năm, nhìn chung Công ty Medinsco có cơ cấu tài sản ngắn hạn lớn hơn so với tài sản dài hạn. Về quy mô tổng tài sản tại ba năm có sự thay đổi theo chiều hướng tăng, tăng nhanh từ 94.271 triệu đồng năm 2011 lên 117.041 triệu đồng năm 2012 và tiếp tục tăng nhẹ lên mức 117.695 đồng vào năm 2013. Sự gia tăng về quy mô tổng tài sản của công ty chứng tỏ quy mô kinh doanh của công ty không ngừng được mở rộng. Quy mô tài sản đang có sự thay đổi do tỷ trọng tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn đang có sự biến đổi theo chiều hướng tăng cả tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn, tuy nhiên mức tăng giữa hai loại tài sản lại có sự khác nhau dẫn đến sự thay đổi tỷ trọng trong cơ cấu tổng tài sản. Cụ thể năm 2011, tỷ trọng tài sản ngắn hạn là 97,67%, tài sản dài hạn là 2,33% trong tổng tài sản. Tuy nhiên sang năm 2012 và năm 2013, tỷ trọng tài sản ngắn hạn chỉ chiếm 92,79% tổng tài sản năm 2012 và 92,05% tổng tài sản năm 2013. Nguyên nhân đến từ hành động của công ty trong năm 2012 và 2013 là mua thêm tài sản cố định, tích cực xây dựng các kho chứa hàng để phục vụ hoạt động kinh doanh, trong khi tài sản ngắn hạn cũng đang có xu hướng tăng lên nhưng tốc độ tăng có phần chậm hơn tài sản dài hạn. Để hiểu rõ hơn sự thay đổi hay nói cách khác là nguyên nhân làm thay đổi quy mô cũng như tỷ trọng của tài sản ngắn hạn và dài hạn trong tổng tài sản, khóa luận sẽ đi phân tích từng khoản mục cấu thành nên tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn.
 40. 40. 29 Tài sản ngắn hạn của công ty được hình thành chủ yếu từ các khoản mục như tiền và các khoản tương đương tiền, các khoản phải thu và hàng tồn kho. Cụ thể: Tiền và các khoản tương đương tiền: Năm 2011 và 2012, tiền và các khoản tương đương tiền giảm nhanh. Và phải đến năm 2013 thì lượng tiền mặt dự trữ tại công ty mới tăng trở lại. Cụ thể, năm 2012 lượng tiền mặt là 38.827 triệu đồng, giảm 27.552 triệu đồng, giảm 41,51% so với năm 2011. Điều này là do năm 2012, Công ty rút một lượng tiền mặt lớn để chi trả tiền hàng cũng như chi trả các khoản vay cũng như các chi phí khác nên buộc phải dùng tiền mặt để thực hiện thanh toán, đồng thời việc dự trữ nhiều tiền mặt tại công ty sẽ phải bỏ ra một chi phí khá lớn nên công ty quyết định dự trữ một lượng tiền mặt vừa đủ để tối thiểu hóa chi phí. Tuy nhiên, việc không kiểm soát được việc dự trữ tiền mặt có thể gây khó khăn trong các hoạt động thanh toán. Bởi vậy để đảm bảo khả năng thanh toán tức thời năm 2013, công ty đã tăng dự trữ tiền trở lại mức 60.879 triệu đồng, có thể nói là gần tương đương với mức tiền mặt năm 2011. Các khoản phải thu: Các khoản phải thu tăng từ 16.834 triệu đồng năm 2011 lên 54.091 triệu đồng năm 2012 (tăng 221,32%) nhưng sau đó lại giảm xuống còn 31.969 triệu đồng trong năm 2013 (giảm 40,90%). Nhìn chung khoản phải thu qua 3 năm phân tích tăng lên cho thấy chính sách bán hàng cũng như chính sách tín dụng của công ty đang có sự thay đổi. Để tăng doanh thu, công ty đã thực hiện chính sách nới lỏng tín dụng cho một số khách hàng, cho khách hàng nợ nhiều hơn. Tuy nhiên, việc cho khách hàng nợ quá nhiều sẽ có thể ảnh hưởng đến khả năng quay vòng vốn kinh doanh của công ty. Bảng 2.4. Tỷ trọng các khoản phải thu của Công ty giai đoạn 2011-2013 Đơn vị: % Tỷ trọng các khoản phải thu N m 2011 2012 2013 Tổng 100 100 100 Phải thu của khách hàng 79,73 94,04 88,10 Trả trước cho người bán 20,16 5,95 11,94 Các khoản phải thu khác 0,11 0,01 0,04 Dự phòng khoản phải thu khó đòi 0,00 0,00 (0,07) (Số liệu tính được từ Báo cáo Tài chính Công ty) Qua bảng trên ta thấy, khoản phải thu khách hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất trong các khoản phải thu. Cụ thể, phải thu khách hàng tăng mạnh từ 13.421 triệu đồng năm 2011 lên đến 54.091 triệu đồng năm 2012, tăng 37.447 triệu đồng, tương ứng tăng 279,02%. Do đặc điểm hoạt động kinh doanh chủ yếu của công ty là cung cấp bán vật tư, dụng cụ y tế, các sản phẩm này một số là hàng hóa có sẵn, một số phải nhập khẩu Thang Long University Library

×