Advertisement
Advertisement

More Related Content

Recently uploaded(20)

Advertisement

Karoora Daldalaa Kan Oomisha tokkoo ppt Garment.pptx

 1. T/L MaqaaLeecall oo safartuu Hangabar baadamu Gatiitokkoo/ qar Gatii hangaa Baayina OomJi’aa GatiiWaliigalaJi’aa 1 Huc.Bitt Meetira 1.50 120 180 90 16200 2 Kirrii Maraa/Spool 0.20 12 2.40 90 216 3 Goggoksituu Meetira 0.5 15 4 90 360 4 Qulfii Lakk 14 0.5 7 90 630 Idaa’ama 193.3 17406 Shamizii dhiiraa umurii giddu galeessaaf hojjennuuf Leecalloo barbaachisu
 2. T/L MaqaaMaashi nii BaayinaMaas hinii Gatiiittiinbita me/qar Umuriitajaajil aaMashinii % hirrisu Waggaatti Gatii % hirrateeWagg aatti Gatii% hirratee Ji’atti/qar Baasii Oomishatokk oo 1 Maash.huc.hodhu 2 36000 5 %20 7200 600 6.67 2 Over lock Maashinii 1 14000 5 %20 2800 233.3 2.6 Idaa’ama 833.3 9.27
 3.  5.1.ibsaaWaggaattiqarshii 360 Ji’attiqarshii 30kanoomisha 1 qarshii 0.33  5.2.bishaanWaggaattiqarshii 180Ji’attiqarshii 15kanoomisha 1 qarshii 0.167  5.3.SuphiinsaaWaggaattiqarshii 800 Ji’attiqarshii 66.67 ikanoomisha 1 qarshii 0.74  5.4.bilbilaaWaggaattiqarshii 180Ji’attiqarshii 15 kanoomisha 1 qarshii 0.167  5.5.kiraamanaaWaggaattiqarshii 5000Ji’attiqarshii 416.67 kanoomisha 1 qarshii 4.6
 4.  Baasii Waliigalaa 0.33+0.167+0.74+0.167+4.6=6.004  Gatiin oomisha 1 oomishuuf ba’e walii galatti=193.3+9.27+6.004=208.574  Walii gala Baasii Waggaa  1.bittaa Leecallooo omishaa= (Qar.Eth.) 193.3x90=17397x12=208764  2.%Maashiniin hirrisu qarshiidhaan= (9.27x90=834.3x12=10011.6)  3.Baasiialkallattii(Over head cost)= (6.004x90=540.4x12=6484.8  Idaa’ama= (208.574x90=18771.7x12=225260.4
 5.  Baayina Oomisha Waggaa= (90x12=1080)  Gatii oomisha tokkoo=225260.4 /1080=208.6 (Qar.Eth.)  Gatii gurgurtaa tokkoo=300Qar.Eth.)300- 208.6=91.4  Bu’aa gurgurtaa tokkooirraa argame=91.4 (Qar.Eth.)  Bu’aa gurgurtaa Waggaa irraa argame 91.4 x1080 = 98712(Qar.Eth.)  Miseensonniwadichaabaayinniisaanii 3  Waardiyyaa 1
 6.  Miseensonni waldichaa tokkoon tokkon isaanii ji’aan qooddatan=2000(Qar.Eth.)  Waardiyyaan Jiaan kan argatu=600(Qar.Eth.)  Baasii Waggaa hojjettoonni waliigala fudhatan 2000x3+600=6600x12=79200  Hafii bu’aa= 98712-79200 = 19512  Mata duree hojii (project to be implemented)Shamizii dhiiraa umurii giddu-galeessaaf(M-size)  Shamizii dhiiraa umurii giddu galeessaaf Wantoonni barbaachisoo ta’an
 7.  1.Maashinoota dhaabbatoo  1.1.Maashinoota sasalphoo  a.Maqasii huccuu muru  b.Milaaccii  c.Limmoo  d.Boronqii  e.Timbilii  f. Walqabsiiftuu huccuu(staples)  g.Kaawuyyaa
 8.  a.Maashinii huccuu hodhu(Lock stich machine)  b.Maashinii (Over lock Machine)  3.Kanbiroo  3.1.Minjaala huccuu irratti muran  3.2.Minjaala huccuu irratti tokkosan  3.3.Baattuu huccuu hodhamuu  3.4.guuboo keessatti hafii wantotaa walitti qaban
 9.  4.1.Huccuu bittinna’aa kangosaan poolisterii ta’e  4.2.Kirrii maramaa poolisteraa irraa oomishame  4.3.Gabarii naayiloonii irraa hojjetame  4.4.Goggooksituu  4.5.Qulfii  4.6.Ziippii
 10.  5.1.ibsaa  5.2.bishaan  5.3.Suphiinsaa  .4.bilbilaa.  5.5.kiraamanaa  Maashinoonni dhaabbatoo umurii isaan hojjechuu dandaa’aniin gatiinisaanii waggaa waggaan hir’atee, gatii oomishaa keessatti dabalamee shallagamaa deema.  Haaluma Kanaan,
 11.  -Maashinoonni gurguddoon umuurii isaan tajaajilan waggaa 3-5 qofa.  -Maashinoonni sasalphoon umuurii isaan tajaajilan waggaa 8-10 qofa.  Gatiin oomisha tokko(Unit of product) ittiin qophaa’u yoo beekne gatii ittiin oomisha kana  Gurgurru adda baafachuun qabeenyaa horachuufis ta’e addunyaa daladalaa kana keessa  Turuu dandeenya waanta’eef karoora daldalaa keenya qorannoon deggerree qopheeffa  chuun murteessaa ta’a.  Karoora daldalaa kana yoo qopheessinu, baayina oomishaa Ji’a tokkotti oomishuun dandaa’amu, akkasumas, kan waggaa hojjechuun nidandaa’ama.
Advertisement