Successfully reported this slideshow.

Project management

2,148 views

Published on

Tusliin udirdlagiin talaar

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

Project management

 1. 1. ТӨСЛИЙН УДИРДЛАГАУлаанбаатар хот 2011 он
 2. 2. АГУУЛГА Төсөл гэж юу вэ,төслийн тухай Төслийн удирдлага гэж юу вэ Төслийн удирдлагын үндсэн ойлголтууд  Төслийн оролцогчид  Төслийн хүрээлэл  Төслийн удирдлага ба байгууллагын бүтэц  Төслийн амьдралын мөчлөг  Төслийн удирдлагын бүлэг процесс  Төслийн удирдлагын бүрдэл салбарууд
 3. 3. ТӨСӨЛ ГЭЖ ЮУ ВЭ,ТӨСЛИЙН ТУХАЙ
 4. 4. ҮР ДҮНТЭЙ СТРАТЕГИЙН ЗӨВ АЛХМУУД=ӨРСӨЛДӨХ ЧАДВАРЫН ДЭЭШЛЭЛТ =БИЗНЕСИЙН ТОГТВОРТОЙ БАЙДАЛ, ХӨГЖИЛЦЭЦЭГЛЭЛТБизнесийн хөгжлийн стратегийн зөв алхмууд гэдэг бол тухайн байгууллагаас удирдлагын онолын тэргүүлэх концепцийг ашиглан хэрэгжүүлж буй Төслүүд юм
 5. 5. ТӨСӨЛ ГЭЖ : Онцгой бараа, бүтээгдэхүүн үйлчилгээг бүтээхэд чиглэгдсэн цаг хугацааны хувьд хязгаарлагдмал үйл ажиллагаа Дараалал бүхий тодорхой арга хэмжээнүүдийг гүйцэтгэн системийг одоогийн байрлалаас нь өөрийн хүссэн, ашигтай байрлал руу шилжүүлэх процесс
 6. 6. ТӨСЛИЙН ОНЦЛОГ ШИНЖ ЧАНАРОнцгой үр дүнТүр зуурынДэс дараатай боловсруулалт
 7. 7. ОНЦГОЙ ҮР ДҮНШинэ бүтээгдэхүүнШинэ чадварШинэ үүрэг
 8. 8. ТҮР ЗУУРЫНТодорхой эхлэх хугацаа болон дуусах хугацааЦаг хугацааны хувьд хязгаарлагдмал
 9. 9. ДЭС ДАРААТАЙ БОЛОВСРУУЛАЛТАлхам алхмаар урагшилж, шат шатаар хөгждөгТөслийн үйл ажиллагаанууд бие биенээсээ урган гарч боловсордогНэг шатны үр дүн нь дараагийн шатынхаа орц болдог
 10. 10. ТӨСЛИЙН УДИРДЛАГА ГЭЖ ЮУ ВЭ
 11. 11. ТӨСЛИЙГ УДИРДАНА ГЭДЭГМэдлэг чадвар, туршлага, арга аргачлал, нөөц , хэрэгсэл, технологи зэргийг ашиглаж тавьсан шаардлагын дагуу төслийг хэрэгжүүлж зорилгодоо хүрэх юм
 12. 12. ТӨСЛИЙН ШАЛГУУРЫН 3Н ЭЛЕМЕНТ Чанар Өртөг Хугацаа
 13. 13. ТӨСЛИЙН УДИРДЛАГА НЬСанаачлах, төлөвлөлт, гүйцэтг эх, хянах, удирдах , дуусгах гэсэн төслийн удирдлагын процессуудыг нэгтгэн хэрэглэснээр биелэгддэг
 14. 14. ТӨСЛИЙН УДИРДЛАГАД Тавигдах шаардлагуудыг тодорхойлох Хүрэхүйц тодорхой зорилгуудыг тавих Чанар, өртөг, хугацааны тал дээр зөрчилдөөнтэй шаардлагуудыг тэнцвэржүүлэх Төслийн үзүүлэлт, төлөвлөгөө, бодлогыг оролцогчдын санал, хүлээлтэнд тохирохуйцаар засварлах ажлууд багтана
 15. 15. ТӨСЛИЙГ УДИРДАХЫН ТУЛД МЭДЭХШААРДЛАГАЙТ ЗҮЙЛСЕрөнхий менежментийн арга аргачлалСалбарын онцлогСалбарын стандарт, хууль эрх зүйТөслийн үндсэн ойлголтууд
 16. 16. ТӨСЛИЙН УДИРДЛАГЫН ҮНДСЭН ОЙЛГОЛТУУД Төслийн оролцогчид Төслийн хүрээлэл Төслийн удирдлага ба байгууллагын бүтэц Төслийн амьдралын мөчлөг Төслийн удирдлагын бүлэг процесс Төслийн удирдлагын бүрдэл салбарууд
 17. 17. ТӨСЛИЙН ОРОЛЦОГЧИД :-Төсөлхэрэгжих явцад сонирхол нь хөндөгдөх, төслийн үйл ажиллагаанд шууд болон шууд бусаар хамрагдсан, төслийн үйл ажиллагаанд идэвхитэй оролцож үр дүнд нь нөлөөлөх хувь хүн, албан байгууллагууд юм.
 18. 18. Төслийн бусад оролцогчид Төслийн баг Төсдийн удирдлагын баг Төслийн удирдагч Төслийн захиалагч, спонсор, хөрөнгө оруулагч
 19. 19. БУСАД ОРОЛЦОГЧИД Өрсөлдөгчид Гүйцэтгэгчид Засаг захиргааны байгууллагууд Лиценз олгогч байгууллагууд Нутгийн иргэд Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл
 20. 20. ТӨСӨЛ НЬ ӨӨРӨӨ ЦАГ ХУГАЦААНЫ ХУВЬДХЯЗГААРДЛАГДМАЛ УЧРААС ТӨСЛИЙН БАГИЙНАМЬДРАЛЫН МӨЧЛӨГ Ч ХЯЗГААРЛАГДМАЛ Үүсэл Зөрөлдөөнийг арилгаж багийн ажил эхэлэх Үйл ажиллагааны жигдрүүлэлт Төслийн төлөвлөгөөнүүдийн биелүүлэлт Багийн ажлын дуусгавар
 21. 21. ТӨСЛИЙН БАГ БҮРДҮҮЛЭЛТЭДАНХААРАХ ЁСТОЙ ЗҮЙЛС
 22. 22. ТУХАЙН ТӨСЛИЙНХӨӨ ОНЦЛОГТ НЬ ТААРСАНМЭДЛЭГ ЧАДВАР, ТУРШЛАГААС ГАДНА- Нэр дэвшигч болгон өөр өөрийн хувийн онцлог Нэр дэвшигч болгон өөр өөр соѐлын “зөөвөрлөгч” төлөөлөгч байдаг.  Үндэсний соѐл  Корпорацийн соѐл  Байгууллагын соѐл  Мэргэжлийн соѐл
 23. 23. ТӨСЛИЙН УДИРДАГЧ Гарган өгсөн төсвийн хүрээнд, төлөвлөгөөт хугацаанд заасан чанарын түвшинд үр дүнг гарган авах, зорилгодоо хүргэх хариуцлагыг хүлээдэг Тодорхой тохиолдол бүр дээр захиалагчтай хийгдэх гэрээгээр тодорхойлогддог
 24. 24. ТӨСЛИЙН УДИРДАГЧИЙН МЭРГЭЖЛИН ҮЙЛАЖИЛЛАГААНДАА БАРИМТЛАХ ЁСТОЙ ЁССУРТАХУУНЫ КОДЕКС
 25. 25. ТӨСЛИЙН УДИРДЛАГЫН МЭРГЭЖИЛТНҮҮД НЬТЭДНИЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ТАВИГДАЖ БУЙӨНДӨР СТАНДАРТАД НИЙЦЭХ ЁСТОЙ Өөрийн үйлдэлдээ хариуцлага хүлээх Мэргэжлийн ур чадвараа өндөр түвшинд нь барьж байх Үйл ажиллагаа хэрэгжиж буй орныхоо хууль дүрмийг баримтлах Олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах
 26. 26. ТӨСЛИЙН УДИРДЛАГЫН МЭРГЭЖИЛТНҮҮД НЬӨӨРИЙН АЖЛЫН ЯВЦАД: Зардлыг багасган, гүйцэтгэлийг дээшлүүлэх явцыг хангахдаа төслийн удирдлагын мэргэжлийн арга аргачлал, хэрэгслүүдийг ашиглах Төслийн багийн гишүүдийг арьс өнгө, шашин шүтлэг, нас хүйс, нийгмийн гарлаар нь ялгаварлан гадуурхахгүй байх багийн гишүүдийг шаардлагатай ажлын нөхцлөөр нь хангаж, үйл ажиллагааны эрх чөлөөг олгох Өөртөө хандсан шүүмжлэл болон анхааруулгыг хүлээн авдаг бусдын үйлдэлд ч гэсэн анхааралтай, шаардлагатай бол шүүмжлэлтэй хандаж байх
 27. 27. ТӨСЛИЙН УДИРДЛАГЫН МЭРГЭЖИЛТНҮҮД НЬӨӨРИЙН АЖИЛ ОЛГОГЧ БОЛОН ЗАХИАЛАГЧНАРЫН ТАЛ ДЭЭР Албан ажлын болон мэргэжлийн тал дээр тэдний сонирхлыг шударгаар илэрхийлэх Төслийн үйл ажиллагааг хамаарсан “байгууллагын” нууцыг задлахгүй байх Шууд болон шууд бус байдлаар авилга өгөх ба авахгүй байх Төслийн чанар болон түвшний талаар үнэн бодит мэдээллийг тайлагнаж байх
 28. 28. ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭЛЭЛ ГЭДЭГ НЬТөслиин зорилгодоо хүрэхэд дэм үзүүлдэг эсвэл саад болдог гадаад болон дотоод хүчнүүдийн нийлбэр орчин юм
 29. 29. ГАДААД ОРЧИН:Холын хүрээлэлОйрын хүрээлэл
 30. 30. ХОЛЫН БУЮУ ТУХАЙНБАЙГУУЛЛАГЫН ГАДААД ХҮРЭЭЛЭЛД Улс төрийн-Тогтвортой байдал, улсын дэмжлэг... Эдийн засаг-Дэд бүтцийн хөгжил, инфляци.. Нийгмийн Экологийн Соѐлын Хууль зүйн
 31. 31. ОЙРЫН ХҮРЭЭЛЭЛ ГЭДЭГ НЬ ТУХАЙНТӨСӨЛ ХЭРЭГЖИЖ БАЙГАА БАЙГУУЛЛАГАНЬ ӨӨРӨӨ ЮМ. Байгууллагын удирдлага Санхүүжилтийн цар хэмжээ-төслийн төсвийн хүрээ, санхүүжилтийн эх үүсвэрийг шийддэг Борлуулалтын талбар Материаллаг хангамжийн талбар-тоног төхөөрөмж, түүхий эдийн салбартай үүсгэсэн холбоо Бусад
 32. 32. ДОТООД ХҮРЭЭЛЭЛ Төслийн удирдагчийн удирдлагын хэв маяг Төслийн оролцогчид Төслийн баг Холбоо харилцаа Мэдээллийн хангамж Техник хангамж Эдийн засгийн болон нийгмийн нөхцөл бусад
 33. 33. ТӨСЛИЙН УДИРДЛАГА БА БАЙГУУЛЛАГЫН БҮТЭЦТөслийн биелэлт нь аливаа байгууллагын хүрээнд явагддагучраас түүний амжилтанд нилээн хүчтэй нөлөөлдөг бас нэгзүйл бол тухайн байгууллагын удирдлага зохионбайгууллалтын бүтэц юм.
 34. 34. ДАРААХИ 3Н ТӨРӨЛ БАЙЖ БОЛНО: Хэвийн ажиллагааны бүтэц Төслөн бүтэц Матрицан бүтэц  Сул матрицан бүтэц  Тэнцвэржсэн матрицан бүтэц  Хатуу матрицан бүтэц
 35. 35. ХЭВИЙН АЖИЛЛАГААНЫ БҮТЭЦ НЬ ТӨСЛИЙНУДИРДЛАГЫН ХАМГИЙН ХЭЦҮҮ ОРЧИН ЮМ.- Төслийн менежер нь ерөнхий чиглүүлэх үүргийг лгүйцэтгэдэг- Төслийн тал дээрхи бүх хариуцлага нь төслийн менежерийн нуруун дээр буух боловч нөөцийг захиран зарцуулах тал дээр эрх мэдэл нь нилээд сул- Төслийн ажлууд болон байгууллагын үндсэн процессууд хооронд “зөрчилдөөн” үүсч байдаг.
 36. 36. Төслийн зохицуулалт Байгууллагын удирдлага Функционал Функционал Функционал удирдагч удирдагч удирдагчАжилчид Ажилчид Ажилчид Ажилчид Ажилчид Ажилчид Ажилчид Будагдсан хэсгийн ажилчид нь төсөлийн ажлуудад хамрагдсан ажилчид
 37. 37. ТӨСЛӨН БҮТЭЦ НЬ ТӨСЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫХУВЬД ХАГИЙН ТААТАЙ ОРЧИН ЮМ. Төсөл бичэхэд, хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн “зориулалтын бүтэц” юм Ихэвчлэн захиалгын ажил хйидэг компаниуд ийм бүтэцтэй байдаг бөгөөд захиалга болгон нь төсөл гэж ойлгогддог захиалга- төсөл болгоны үед баг бүрдэгдэн, төслийн менежер томилогддог.
 38. 38. Байгууллагын удирдлага Төслийн Төслийн Төслийн менежер менежер менежерАжилчид Ажилчид Ажилчид Ажилчид Ажилчид Ажилчид Ажилчид
 39. 39. Матрицан бүтэц нь төслөн ба чиг үүргийн бүтцийн холимогбүтэц юм.- Өдөр тутмын болон төслийн ажлууд нь тогтмол байдлынүндсэн дээр огтлолцон оршдог.
 40. 40. Сул матрицан бүтэц- Төслийн удирдагч нь төслийн ажлуудыг чиглүүлдэг, нөөцийн тал дээр хязгаарлагдмал эрх мэдэлтэй Байгууллагын удирдлагаТөслийн зохицуулалт Функционал Функционал Функционал удирдагч удирдагч удирдагч Ажилчид Ажилчид Ажилчид Ажилчид Ажилчид Ажилчид Ажилчид Будагдсан хэсгийн ажилчид нь төсөлийн ажлуудад хамрагдсан ажилчид
 41. 41. Тэнцвэржсэн матрицан бүтэц- төслийн удирдагч нь бүх ажлыг чиглүүлж удирдахаас гадна ажиллагааны нэгж хэсгүүдийн удирдагч нарт төслин үүрэг хариуцлагыг ногдуулж байдаг Төслийн зохицуулалт Байгууллагын удирдлага Функционал Функционал Функционал удирдагч удирдагч удирдагч ТөслийнАжилчид Ажилчид Ажилчид Ажилчид Ажилчид Ажилчид Ажилчид менежер Будагдсан хэсгийн ажилчид нь төсөлийн ажлуудад хамрагдсан ажилчид
 42. 42. Хатуу матрицан бүтэц- Төслийн удирдагчид бүх эрх мэдэл байх бөгөөд үүнтэйгээ зэрэгцээд төслийн биелэлтийн тал дээр бүх хариуцлагыг хүлээдэг Төслийн зохицуулалт Байгууллагын удирдлага Төслийн Функционал Функционал Функционал менежерүүдийн удирдагч удирдагч удирдагч удирдлагч Төслийн ТөслийнАжилчид Ажилчид Ажилчид Ажилчид Ажилчид Ажилчид Ажилчид менежер менежер Будагдсан хэсгийн ажилчид нь төсөлийн ажлуудад хамрагдсан ажилчид
 43. 43. Байгууллагын Хэвийн буюу Матрицан Төслөнбүтэц чиг үүргийнТөслийн Сул Тэнцвэржсэн ХатууүзүүлэлтүүдТөслийн Байхгүй эсвэл Хязгаарлагдма Бага эсвэл Дунд эсвэл Өндөрменежерийн тийм ч их биш л дунд түвшинд өндөр түвшинд түвшинд эсвэлэрх мэдэл бүрэн хяналтНөөцийн Байхгүй эсвэл Хязгаарлагдма Бага эсвэл Дунд эсвэл Өндөрбайдал тийм ч их биш л дунд түвшинд өндөр түвшинд түвшинд эсвэл бүрэн хяналтТөслийн Чиг үүргийн Чиг үүргийн Холимог Төслийн Төслийнтөсвийг хэн удирдагч – удирдагч – менежер менежерхянадаг ерөнхий ерөнхий удирдлага удирдлагаТөслийн Төсөлд бүрэн Төсөлд бүрэн Төсөлд бүрэн Төсөлд бүрэн Төсөлд бүрэнменежерийн бусаар бусаар хамрагдан хамрагдан хамрагданүүрэг ажиллана ажиллана ажиллана ажиллана ажилланаЗахиргааны Төсөлд бүрэн Төсөлд бүрэн Төсөлд бүрэн Төсөлд бүрэн Төсөлд бүрэнорон тоо бусаар бусаар хамрагдан хамрагдан хамрагдан ажиллана ажиллана ажиллана ажиллана ажиллана
 44. 44. ОРЧИН ҮЕД БАЙГУУЛЛАГУУД ЭДГЭЭР БҮТЦҮҮДИЙГШАТЛАЛЫН ТҮВШИН БҮРТ ӨӨР ӨӨРӨӨР АГУУЛСАНБАЙДАГ- ЭНЭ НЬ ХОЛИМОГ БҮТЭЦ ЮМ. Байгууллагын удирдлага Төслийн Функционал Функционал Функционал менежерүүдийн удирдагч удирдагч удирдагч удирдлагч Төслийн Төслийн Ажилчид Ажилчид Ажилчид Ажилчид Ажилчид Ажилчид Ажилчид менежер менежер А төслийн зохицуулалт Б төслийн зохицуулалт
 45. 45. ТӨСЛИЙН АМЬДРАЛЫН МӨЧЛӨГ
 46. 46. ТӨСИЙН УДИРДЛАГЫН ИДЭВХИТЭЙ ЧАНАРТАЙБАЙДЛЫГ ХАНГАХЫН ТУЛД ТӨСЛИЙГ ХЭД ХЭДЭНҮЕД ХУВААДАГЭдгээр үеүдийн нэгдэл нь төслийн амьдралын мөчлөгюм. Өөрөөр хэлбэл төсөл болгон тухайн төслийн санаатөрснөөс, төслийн үр дүнг хүлээж авах хүртэл хэд хэдэндараалсан үе шатуудыг туулдаг.
 47. 47. ЕРӨНХИЙДӨӨ ДАРААХИ ҮЕ ШАТУУДААС БҮРДДЭГ: Эхлэлийн буюу санаа төрж концепц боловсруулах үе Боловсруулалт болон төлөвлөлтийн шат Хэрэгжүүлэлтийн үе Төсөл дуусах буюу хаалтын үе
 48. 48. ЭХЛЭЛИЙН БУЮУ САНАА ТӨРЖ КОНЦЕПЦБОЛОВСРУУЛАХ ҮЕ Шийдэл шаардаж буй асуудлыг шинжих Төслийн зорилго зорилтоо тодорхойлох Тухайн төслийнхөө оновчтой, цагаа олсон талаархи маркетинг болон эдийн засгийн үндэслэлийг гаргах Боломжит хувилбаруудын харьцуулсан үнэлэлтийг хийх Тохиромжтой хувилбарыг сонгох Төслийн саналыг батлах эсвэл төслөөс татгалзах
 49. 49. БОЛОВСРУУЛАЛТ БОЛОН ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ШАТ Төслийн багийг бүрдүүлэх Төслийн үндсэн агуулгыг тодорхойлох – ямар ямар ажлууд хйигдэх, юу юу шаардагдах Бүтцийн төлөвлөлтийг хийх Худалдааны үйл ажиллагааг зохион байгуулах, явуулах Үндсэн гүйцэтггэчидтэй гэрээ байгуулах Төслийн ажлуудын гүйцэтгэлийг зохион байгуулах
 50. 50. ХЭРЭГЖҮҮЛЭЛТИЙН ҮЕ Өмнө нь төлөвлөгдсөн, батлагдсан ажлуудыг ажлуудыг гүйцэтгэнэ Төслийн холбогдолтой гарсан шийдвэрүүдийг хэрэгжүүлэх Хүрээлж буй орчны идэвхитэй нөлөөлөл доор төслийнхөө үндсэн зорилгуудад хүрэх, зорилтоо биелүүлэх
 51. 51. ТӨСӨЛ ДУУСАХ БУЮУ ХААЛТЫН ҮЕ Гаргаж авсан үр дүнгүүдээ шинжлэх, дүгнэх Удирдлагын процесс үр дүнтэй байсан эсэхт үнэлгээ өгөх Олж авсан туршлагаа шинжэлж дүгнэн, баримтжуулан архивлах
 52. 52. ИХЭНХИ ТӨСЛҮҮДИЙН АМЬДРАЛЫН МӨЧЛӨГҮҮДНЬ ДАРААХИ ЕРӨНХИЙ ШИНЖТЭЙ БАЙДАГ: Зардлын түвшин болон ажилчдын ачаалал нь нэг шатнаас нөгөө шат руу дамжих тусам ихэсдэг бөгөөд, харин хаалтын шатанд огцом буурдаг Төсөл амжилттай биелэгдэх магадлал нь эхний шатуудад хамгийн бага байхаас гадна тодорхойгүй байдал өндөр байдаг бол, дараа дараагийн шатаасаа энэ магадлал нь өсч байдаг Төслийн оролцогчдын зүгээс төслийн үр дүн болон эцсийн зардалд нөлөөлөх болмж нь эхний шатанд арай өндөр байдаг бол, дараа дараагийн шатаасаа огцом буурч эхэлдэг.
 53. 53. ОРОЛЦОГЧДЫН НӨЛӨӨЛӨЛ БА ЗАРДЛЫНХАМААРАЛ Оролцогчдын Их нөлөөлөл Өөрчлөлт оруулалтын зардал Бага Төслийн хугацаа
 54. 54. ТӨСЛИЙГ УДИРДАХДАА ДАРААХИУДИДЛАГЫН БҮЛЭГ ПРОЦЕССУУДЫГАШИГЛАДАГ Санаачлагын бүлэг процесс Төлөвлөлтийн бүлэг процесс Гүйцэтгэлийн бүлэг процесс Хяналт, удирдлагын бүлэг процесс Хаалтын бүлэг процесс
 55. 55. Хяналт удирдлагын бүлэг процессСанаачлагын Төлөвлөлтийн Биелүүлэлтий Хаалтынбүлэг процесс бүлэг процесс н бүлэг бүлэг процесс процесс
 56. 56. САНААЧЛАГЫН БҮЛЭГ ПРОЦЕСС
 57. 57. Санаачлагын процесс Төлөвлөлтийн бүлэг процесслөвлөлтийн бүлэг процесс Төслийн дүрмийг боловсруулах Гүйцэтгэлийн бүлэг процесс Төслийн агуулгын урьдчилсан дүрслэлийг боловсруулах Хяналт удирдлагын бүлэг процесс
 58. 58. ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН БҮЛЭГ ПРОЦЕСС
 59. 59. Хяналт, удирдлагынСанаач бүлэг процесс лагын Агуулгын Агуулгын Төслийн төлөвлөлт тодорхойлолт бүлэг удирдлагынпроцесс төлөвлөгөө боловсруулалт Ажлуудын Ажлуудын бүрдэлийг Ажлуудын тодорхойлох нөөцийн бүтцэн загвар үнэлгээ үүсгэх Эрсдлийн Өртгөн үнэлгээ удирдлагын Ажлуудын үргэлжлэх төлөвлөгөө Зардлын төсөв хугацааг боловсруулалт тодорхойлох Эрсдлүүдийг илрүүлэх Хүний нөөцийн Ажлуудын төлөвлөлт харилцан холбоог Гүйцэтгэли Эрсдлийн тодорхойлох йн бүлэг Чанар чанаран процесс төлөвлөлт шинжилгээ Харилцаа Хуваарь Эрсдлийн боловсруула төлөвлөлт тоон лт шинжилгээ Худалдаа, Гэрээ худалдан төлөвлөлт Хаалтын авалтыг бүлэг Эрсдэлд хариу процесс төлөвлөх үйлдэл төлөвлөх
 60. 60. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН БҮЛЭГ ПРОЦЕСС
 61. 61. Гүйцэтгэлийн бүлэг процесс ЧанарСанаачлагын хангалтын Хяналт бүлэг процесс удирдлагын процесс бүлэг процес Төслийн Төслийн баг Мэдээлэл гүйцэтгэлийн бүрдүүлэлт хуваарьлал удирдлага т Төслийн багийн хөгжил Хаалтын Худалдагча бүлэгТөлөвлөлтий Худалдагчд н бүлэг а сонгох процесс аас процесс мэдээлэл шаардах
 62. 62. ХЯНАЛТ, УДИРДЛАГЫН БҮЛЭГ ПРОЦЕСС
 63. 63. Хяналт удирдлагын бүлэг процесс Агуулгын батлах Агуулгын удирдлага Санаачлаг ын бүлэг Төслийн Хуваарийн процесс ажлуудыг удирдлага хянах, удирд ах Өртгийн удирдлага Чанар хянах процесс Төслийн багийн Хаалтын Төлөвлөлт ийн бүлэг удирдлага бүлэг процесс процесс Гүйцэтгэлийн талаархи Өөрчлөлтийн тайлан ерөнхий Төслийн оролцогчдыг удирдлага удирдах Эрсдлүүдийш удирдах, Гүйцэтгэлий хянах н бүлэг процесс Гэрээнүүдийг удирдах
 64. 64. ХААЛТЫН БҮЛЭГ ПРОЦЕСС
 65. 65. Хаалтын бүлэг процесс Төлөвлөлтийн бүлэг процесс Төслийн хаалт Гүйцэтгэлийн бүлэн процесс Гэрээнүүдийн хаалтХяналт, удирдла гын бүлэг процесс
 66. 66. ТӨСЛИЙН УДИРДЛАГЫН САЛБАРУУД Төслийн нэгтгэлийн удирдлага Төслийн агуулгын удирдлага Төслийн цаг хугацааны удирдлага Төслийн өртөгийн удирдлага Төслийн чанарын удирдлага Төслийн хүний нөөцийн удирдлага Төслийн холбоо харилцааны удирдлага Төслийн эрсдлийн удирдлага Төслийн гэрээний буюу нийлүүлэтийн удирдлага
 67. 67. Төслийн агуулгын удирдлага Төслийн Төслийн цаг нэгтгэлий хугацаан н ы удирдлага удирдлага Төслийн гэрээний Төслийн буюу өртгийннийлүүлэл Төслийн удирдлага тийнудирдлага менежме нт Төслийн Төслийн эрсдлийн чанарын удирдлага удирдлага Төслийн Төслийн холбоо хүний харилцаа нөөцийн ны удирдлага удирдлага
 68. 68. ТӨСЛИЙН НЭГТГЭЛИЙН УДИРДЛАГА
 69. 69. ЭНЭ САЛБАРЫН УДИРДЛАГА НЬ ТӨСЛИЙНУДИРДЛАГЫН ХҮРЭЭН ДЭХЬ ТӨСЛИЙН УДИРДЛАГЫНПРОЦЕСУУДЫГ ИЛРҮҮЛЭХ, ТОДОРХОЙЛОХ,НЭГТГЭХ, НИЙЛҮҮЛЭХ, ЧИГЛҮҮЛЭХ ЗЭРЭГАЖЛУУДЫГ ӨӨРТӨӨ БАГТААДАГ
 70. 70. ДАРААХИ ЭЛЕМЕНТҮҮДИЙГ ӨӨРТӨӨБАГТААДАГ: Төслийн дүрмийг боловсруулах Төслийн агуулгын урьдчилсан дүрслэлийг боловсруулах Төслийн удирдлагын төлөвлөгөөг боловсруулах Төслийн биелэлтийг удирдах, чиглүүлэх Төслийн ажлуудыг хянах, удирдах Өөрчлөлтийн ерөнхий удирдлага Төслийг хаах
 71. 71. ТӨСЛИЙН ДҮРМИЙГ БОЛОВСРУУЛАХОрц Арга хэрэгсэл Гарц• Гэрээ • Төсөл сонгох аргууд• Төслийн • Төслийн удирдлагын • Төслийн ажлуудын агуулга арга аргачлал дүрэм, журам• Байгууллагын • Төслийн удирдлагын галаад орчны мэдээллийн систем хүчин зүйлс • Шинжээчийн үнэлгээ• Байгууллагын актив
 72. 72. ТӨСЛИЙН АГУУЛГЫН УРЬДЧИЛСАНДҮРСЛЭЛИЙГ БОЛОВСРУУЛАХОрц Арга хэрэгсэл• Төслийн дүрэм • Төслийн удирдлагын Гарц• Төслийн ажлуудын арга аргачлал агуулга • Төслийн удирдлагын • Төслийн мэдээллийн систем агуулгын• Байгууллагын урьдчилсан гадаад орчны хүчин • Шинжээчийн үнэлгээ дүрслэл зүйлс• Байгууллагын активууд
 73. 73. ТӨСЛИЙН УДИРДЛАГЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГБОЛОВСРУУЛАХОрц Арга хэрэгсэл• Төслийн агуулгын • Төслийн удирдлагын арга урдчилсан дүрслэл аргачлал Гарц• Төслийн удирдлагын • Төслийн удирдлагын процессууд мэдээллийн систем • Төслийн• Байгуулагын гадаад • Шинжээчийн үнэлгээ удирдлагын орчны хүчин зүйлс төлөвлөгөө• Байгууллагын актив
 74. 74. ТӨСЛИЙН БИЕЛЭЛТИЙГ УДИРДАХ,ЧИГЛҮҮЛЭХОрц• Төслийн удирдлагын Гарц төлөвлөгөө Арга хэрэгсэл • Нийлүүлэлтийн үр дүн• Зөвшөөрөгдсөн засах • Шаардагдсан өөрчлөлтүүд • Төслийн • Боловсруулагдсан өөрчлөлтийн залруулах арга хэмжээнүүд удирдлагаын арга саналууд• Зөвшөөрөгдсөн аргачлал • Гүйцэтгэгдсэн засах залруулах анхааруулах арга • Төслийн арга хэмжээнүүд хэмжээнүүд удирдлагын • Гүйцэтгэгдсэн анхааруулах арга• Зөвшөөрөгдсөн мэдээллийн систем хэмжээнүүд өөрчлөлтийн саналууд • Гүйцэтгэгдсэн дефект засалт• Зөвшөөрөгдсөн дефектүү ажлын гүйцэтгэлийн талаархи засалт мэдээлэл• Батлагдсан дефект засалт• Албан ѐсны хаалтын арга хэмжээ
 75. 75. ТӨСЛИЙН АЖЛУУДЫН УДИРДАЛТ, ХЯНАЛТОрц Арга хэрэгсэл Гарц• Төслийн удирдлагын • Төслийн удирдлагын • Санал болгосон засах төлөвлөгөө арга аргачлал залруулах арга• Ажлын гүйцэтгэлийн • Төслийн удирдлагын хэмжээнүүд талаархи мэдээлэл мэдээллийн систем • Санал болгосон• Татгалзсан • Эзэмшсэн хэмжээний анхааруулах арга өөрчлөлтийн арга хэмжээнүүд саналууд • Шинжээчийн үнэлгээ • Прогноз • Санал болгосон дефект засалт • Шаардсан өөрчлөлтүүд
 76. 76. ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ЕРӨНХИЙ УДИРДЛАГАОрц Гарц• Төслийн удирдлагын Арга хэрэгсэл • Зөвшөөрөгдсөн төлөвлөгөө • Төслийн өөрчлөлтийн саналууд• Шаардсан өөрчлөлтүүд удирдлагын арга • Татгалзсан• Ажлын гүйцэтгэлийн аргачлал өөхчлөлтийн саналууд талаархи мэдээлэл • Төслийн • Шинэчлэгдсэн төслин• Санал болгосон удирдлагын удирдлагын төлөвлөгөө анхааруулах арга мэдээллийн систем • Төслийн агуулгын хэмжээнүүд • Шинжээчийн шинэчлэгдсэн дүрслэл• Санал болгосон засах үнэлгээ • Зөвшөөрөгдсөн засах залруулах арга залруулах арга хэмжээнүүд хэмжээнүүд• Санал болгосон дефект • Зөвшөөрөгдсөн засалт анхааруулах арга• Нийлүүлэлтийн үр дүн хэмжээнүүд • Зөвшөөрөгдсөн дефект засалт
 77. 77. ТӨСЛИЙН ХААЛТОрц Гарц Арга хэрэгсэл• Төслийн • Албан ѐсны удирдлагын • Төслийн хаалтын арга төлөвлөгөө удирдлагын арга хэмжээнүүд• Гэрээний бичиг аргачлал • Гэрээг хаах арга баримт • Төслийн хэмжээ• Байгууллагын удирдлагын • Бэлэн гадаад орны мэдээллийн бүтээгдэхүүн, хүчин зүйлс систем үйлчилгээ эсвэл• Ажлуудын • Шинжээчийн төслийн үр дүн гүйцэтгэлийн үнэлгээ • Байгууллагын талаархи шинэчлэгдсэн мэдээлэл актив• Нийлүүлэлтийн үр дүн
 78. 78. ТӨСЛИЙН АГУУЛГЫН УДИРДЛАГА
 79. 79. ЭНЭ САЛБАРЫН УДИРДЛАГА НЬ ӨӨРТӨӨ Төслийг амжилттай биелүүлхийн тулд аль ажлыг оруулах, оруулахгүй, юуг хамрах вэ үгүй вэ гэдгийг хангах процессуудыг багтаадаг
 80. 80. ДАРААХИ ЭЛЕМЕНТҮҮДИЙГ БАГТААНА: Агуулгын төлөвлөлт Агуулгын тодорхойлолт Ажлуудын бүтцэн задаргаа Агуулгыг батлах Агуулгын удирдлага
 81. 81. АГУУЛГЫН ТӨЛӨВЛӨЛТ Орц Арга хэрэгсэл Гарц Байгууллагын гадаад Шинжээчийн үнэлгээ Төслийн агуулгын орчны хүчин зүйлс Стандартууд, загварууд, удирдлагын төлөвлөгөө Байгууллагын активууд Төслийн дүрэм Төслийн агуулгын урьдчилсан дүрслэл Төслийн удирдлагын төлөвлөгөө
 82. 82. АГУУЛГЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ Арга Орц хэрэгсэл Гарц Байгууллагын Бүтээгдэхүүний Төслийн агуулгын активууд шинжилгээ дүрслэл ТӨслийн дүрэм Хувилбаруудыг Шаардсан ТӨслийн шинжлэх өөрчлөлтүүд агуулгын Шинжээчийн Төслийн агуулгын урьдчилсан үнэлгээ удирдлагын дүрслэл Төслийн шинэчлэгдсэн Төслийн агуулгын оролцогчдын төлөвлөгөө удирдлагын шинжилгээ төлөвлөгөө Өөрчлөлт оруулахыг нь зөвшөөрсөн саналууд
 83. 83. АЖЛУУДЫН ШАТАЛСАН ЗАДАРГААГ ХИЙХ Орц Арга хэрэгсэл Гарц Байгууллагын активууд Ажлуудын шаталсан Төслийн агуулгын Төслийн агуулгн дүрслэл бүтцийн загвар шинэчлэгдсэн дүрслэл Төслийн агулгн Задаргаа Ажлуудын шаталсан удирдлагын төлөвлөгөө бүтэц Зөвшөөрөгдсөн АШБ-ийн тайлбар толь өөрчлөлтийн сналууд Агуулгын суурь төлөвлөгөө Төслийн агуулгын удирлагын шинэчлэгдсэн төлөвлөгөө Шаардсан өөрчлөлтүүд
 84. 84. АГУУЛГЫГ БАТЛАХ Орц Арга хэрэгсэл Гарц Төслийн агуулгын Хяналт шалгалт Хүлээн авсан дүрслэл нийлүүлэлтийн үр АШБ-ийн тайлбар дүн толь Шаардсан Төслийн агуулгын өөрчлөлтүүд удирдлагын Санал болгосон төлөвлөгөө засах залруулах Нийлүүлэлтин үр арга хэмжээнүүд дүн
 85. 85. АГУУЛГЫН УДИРДЛАГА Орц Арга хэрэгсэл Гарц Төслийн агуулгын Өөрчлөлтийн Төслийн агуудгын дүрслэл удирдлагын систем шинэчлэгдсэн Ажлын шаталсан Хэлбэлзлийн дүрслэл бүтэц шинжилгээ Ажлын шаталсан АШБ-ийн толь Төлөвлөгөөний бүтэц Төслийн агуулгын засалт АШБ-ийн толь удирдлагын Тохируулгын Агуулгын төлөвлөгөө удирдлагын систем шинэчлэгдсэн суурь ГҮйцэтгэлийн төлөвлөгөө тайлан Шаардсан Өөрчлөлт оруулахыг өөрчлөлтүүд нь зөвшөөрсөн Санал болгосон саналууд засах залруулах арга Ажлын гүйцэтгэлийн хэмжээнүүд талаархи мэдээлэл Байгууллагын активууд Төслийн удирдлагын шинэчлэгдсэн төлөвлөгөө
 86. 86. ТӨСЛИЙН ЦАГ ХУГАЦААНЫУДИРДЛАГА
 87. 87.  Энэ салбарын удирдлага нь төслийг товлосон цагт нь дуусгахын тулд чиглэсэн бүх арга хэмжээнүүдийг багтаана
 88. 88. ДАРААХИ ЭЛЕМЕНТҮҮДИЙГ ӨӨРТӨӨБАГТААНА: Ажлуудын бүрдлийг тодорхойлох Ажлуудын харилцан холбоог тодорхойлох Ажлуудын нөөцийг үнэлэх Ажлуудын үргэлжлэх хугацааг тодорхойлох Хуваарь боловсруулалт Хуваарийн удирдлага
 89. 89. АЖЛУУДЫН БҮРДЛИЙГ ТОДОРХОЙЛОХ•Байгууллагын гадаад орчны хүчин зүйлс Арга•Байгууллагын актив•Төслийн агуулгын дүрслэл хэрэгсэл •Ажлуудын жагсаалт •Үйл ажиллагаануудын•Ажлуудын шаталсан бүтэц үзүүлэлтүүд •Задаргаа•АШБ-ийн толь •Хяналтын үйл •Загварууд•Төслийн удирдлагын ажиллагаануудын жагсаалт төлөвлөгөө •“Ойртон ирсэн давалгааны төлөвлөлтийн арга” •Шаардсан өрчлөлтүүд •Шинжээчийн үнэлгээ •Төлөвлөлтийн элемент Орц Гарц
 90. 90. АЖЛУУДЫН ХАРИЛЦАН ХОЛБООГТОДОРХОЙЛОХ• Төслийн агуулгын дүрслэл Арга • Төслийн хуваарийн сүлжээн диаграмм•• Ажлуудын жагсаалт Ажлуудын үзүүлэлтүүд хэрэгсэл • Ажлуудын • “Урьдчилан түрүүлэх” арга шинэчлэгдсэн жагсаалт• Хяналтын арга хэмжээнүүдийн жагсаалт • Суман диаграмын арга • Ажлуудын• Зөвшөөрөгдсөн • Хуваарийн сүлжээн шинэчлэгдсэн өөрчлөлтийн саналууд диаграммын загвар үзүүлэлтүүд • Харилцан холбоог • Шаардсан өөрчлөлтүүд тодорхойлох • Түрүүлэлт, сааталтыг Орц хэрэглэх Гарц
 91. 91. АЖЛУУДЫН НӨӨЦИЙГ ҮНЭЛЭХ Арга• Байгууллагын гадаад орчны хүчин зүйлс хэрэгсэл • Үйл ажиллагаануудад оролцох нөөцүүдэд тавигдах шаардлага• Байгууллагын актив • Ажлуудын шинэчлэгдсэн • Шинжээчийн үнэлгээ үзүүлэлтүүд• Ажлуудын жагсаалт • Хувилбаруудыг шинжлэх • Нөөцүүдийн шаталсан бүтэц• Ажлуудын үзүүлэлт • Хэвлэгдсэн үнэлгээний өгөгдлүүд • Нөөцийн календар• Нөөцийн хүртээмжтэй, саадгүй байдал • Төслийн удирдлагын программ • Шаардсан өөрчлөлтүүд хангамж• Төслийн удирдлагын төлөвлөгөө • “Доороос нь дээш” үнэлэмж Орц Гарц
 92. 92. АЖЛУУДЫН ҮРГЭЛЖЛЭХ ХУГАЦААГТОДОРХОЙЛОХ• Байгууллагын гадаад орчны хүчин зүйлс• Байгууллагын актив Арга• Төслийн агуулгын дүрслэл• Ажлуудн жагсаалт хэрэгсэл • Ажлуудын үргэлжлэх хугацааны үнэлэмж• Ажлуудын үзүүлэлтүүд • Ажлуудын шинэчлэгдсэн • Шинжээчий үнэлгээ үзүүлэлтүүд• Нөөцүүдэд тавигдах шаардлагууд • Аналогоор үнэлэх• Нөөцийн календар • Үзүүлэлтийн үнэлэмж• Төслийн удирдлагын төлөвлөгөө • 3н цэгээр үнэлэх• -эрсдлүүдийн бүртгэл • Нөөц боломжийг үнэлэх• - ажлуудын өртгийн үнэлэмж Орц Гарц
 93. 93. ХУВААРЬ БОЛОВСРУУЛАЛТ Арга••• Байгууллагын актив Төслийн агуулгын дүрслэл Ажлуудын жагсаалт хэрэгсэл • • • Төслийн хуваарь Хуваарийн загварын өгөгдлүүд Хуваарийн суурь төлөвлөгөө• Ажлудын үзүүлэлтүүд • Нөөцүүдэд тавигдах шинэчлэгдсэн шаардлагууд • Хуваарийн сүлжээг шинжлэх• Төслийн хуваарийн сүлжээн диаграм • Эгзэгтэйй замын арга • Төслийн шинэчлэгдсэн хуваарь• Нөөцүүдэд тавигдах шаардлагууд • Шаардсан өөрчлөлтүүд • Хуваарийг шахах• Нөөцийн календар • Төслийн удирдлагын шинэчлэгдсэн төлөвлөгөө • Боломжит хувилбаруудыг шинжлэх• Ажлуудын үргэлжлэх хугацааны үнэлэмж • Төслийн хуваарийн удирдлагын шинэчлэгдсэн • Нөөцүүдийг тэнцвэржүүлэх• Төслийн удирдлагын төлөвлөгөө төлөвлөгөө • Эгзэгтэй гинжний арга• - Эрсдлүүдийн бүртгэл • Төслийн удирдлагын програм хангамж • Нөөцийн хуваарийг ашиглах • Түрүүлэх,саатахыг засах • Хуваарийн загвар Орц Гарц
 94. 94. ХУВААРИЙН УДИРДЛАГА• Хуваарийн удирдлагын төлөвлөгөө Арга••• Хуваарийн сурь төлөвлөгөө Гүйцэтгэлийн талаархи тайлан Зөвшөөрөгдсөн өөрчлөлтийн саналууд хэрэгсэл • • • Хуваарийн загварын шинэчлэгдсэн өгөдлүүд Хуваарийн шинэчлэгдсэн суурь төлөвлөгөө Үр дүнтэй байдлын хэмжүүр • Шаардсан өөрчлөлтүүд • Төслийн өсөлтийн талаархи тайлант байдал • Санал болгосон засха залруулах арга хэмжээнүүд • Хуваарийн өөрчлөлтийн удирдлагын систем • Байгууллагын шинэчлэгдсэн актив • Үр дүнтэй байдлын хэмжилт • Ажлуудын шинэчлэгдсэн жагсалт • Төслийн удирдлагын программ хангамж • Ажлуудын шинэчлэгдсэн үзүүлэлтүүд • Хэлбэлзлийн шинжилгээ • Төслийн удирдлагын шинэчлэгдсэн төлөвлөгөө • Хуваарийн харьцуулсан диаграмм Орц Гарц
 95. 95. ТӨСЛИЙН ӨРТГИЙН УДИРДЛАГА
 96. 96. ЭНЭ ЧИГЛЭЛИЙН УДИРДЛАГА НЬ Төслийг заагдсан төсөвт нь багтааж хийхийн тулд төлөвлөж, төсвөө боловсруулж, зардлаа хянах явцуудыг өөртөө багтаадаг. Гол баримтлах зарчим бол хязгаарлагдмал санхүүгийн нөөцөө ашиглан төслөө амжилттай хэрэгжүүлэх юм.
 97. 97. ДАРААХИ ЭЛЕМЕНТҮҮДИЙГ ӨӨРТӨӨБАГТААНА: Өртгийн үнэлэмж Зардлын төсвийг боловсруулах Өртгийн удирдлага
 98. 98. ӨРТГИЙН ҮНЭЛЭМЖ Орц Арга хэрэгсэл Гарц• Байгууллагын гадаад • Аналогоор үнэлэх • Ажлуудын өртгийн орчны хүчин зүйлс • Нөөцүүдийн өртгмйн үнэлэмж• Байгууллагын актив хэмжээг тодорхойлох • Ажлуудын өртгийг• Төслийн агуулгын • “доороос нь дээш” тооцоход хэрэгтэй дүрслэл үнэлэх өгөгдлүүд• Ажлуудын шаталсан • Үзүүлэлтийн үнэлэмж • Шаардсан өөрчлөлтүүд бүтэц • Төслийн удирдлагын • Өртгийн удирдлагын• АШБ-ийн толь программ хангамж шинэчлэгдсэн• Төслийн удирдлагын • Гүйцэтгэгчдийн өөрчлөлтүүд төлөвлөгөө саналуудыг шинжлэх • Хуваарийн • Нөөц боломжийг удирдлагын шинжлэх төлөвлөгөө • Чанарын өртөг • Төслийн хүний нөөцийн хангамжийн удирдлагын төлөвлөгөө • Эрсдлүүдийн бүртгэл
 99. 99. ЗАРДЛЫН ТӨСӨВ БОЛОВСРУУЛАЛТ Орц Арга хэрэгсэл Гарц• Төслийн агуулгын • Өртгүүдийг нэмэх • Өртгийн суурь дүрслэл • Нөөц боломжийн төлөвлөгөө• Ажлуудын шинжилгээ • Төслийн шаталсан бүтэц • Үзүүлэлтийн санхүүжилтэнд• АШБ-ийн толь үнэлгээ тавигдах• Ажлуудын өртгийн • Санхүүжилтийн шаардлагууд үнэлэмж хэмжээг тохирох • Өртгийн• Ажлуудын өртгийг удирдлагын тооцоход хэрэгтэй шинэчлэгдсэн өгөгдлүүд төлөвлөгөө• Төслийн хуваарь • Шаардсан өөрчлөлтүүд• Нөөцийн календар• Гэрээ• Өртгийн удирдлагын төлөвлөгөө
 100. 100. ӨРТГИЙН УДИРДЛАГА Орц Арга хэрэгсэл Гарц• Өртгийн суурь • Өртгийн өөрчлөлтийн • Өртгийн төлөвлөгөө удирдлагын систем шинэчлэгдсэн• Төслийн • Үр дүнтэй байдлын үнэлэмж санхүүжилтэнд хэмжилтийн • Өртгийн тавигдах шинжилгээ шинэчлэгдсэн суурь шаардлагууд • Прогноз төлөвлөгөө• Гүйцэтгэлийн тайлан • Төслийн гүйцэтгэлийн • Прогнозлогдсон• Ажлуудын үр дүнтэй байдлын дуусгавар гүйцэтгэлийн шинжилгээ • Шаардсан талаархи мэдээлэл • Төслийн удирдлагбн өөрчлөлтүүд• Зөвшөөрөгдсөн программ хангамж • Санал болгосон засах өөрчлөлтийн • Хэлбэлзлийн залруулах арга шаардлагууд удирдлага хэмжээнүүд• Төслийн удирдлагын • Байгууллагын төлөвлөгөө шинэчлэгдсэн актив • Төслийн удирдлагын шинэчлэгдсэн төлөвлөгөө
 101. 101. ТӨСЛИЙН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙНУДИРДЛАГА
 102. 102. ТӨСЛИЙН ЯВЦЫГ ШААРДЛАГАТАЙ ХҮНИЙНӨӨЦӨӨР ХАНГАХАД ЧИГЛЭСЭН УДИРДЛАГАГол зорилго нь төслийн багийнхныг хамгийн үр өгөөжтэйгээр ашиглан төслөө амжилттай дуусгах юм.
 103. 103. ДАРААХИ ЭЛЕМЕНТҮҮДИЙГ ӨӨРТӨӨБАГТААДАГ: Хүний нөөцөө төлөвлөлт Төслийн багийг бүрдүүлэлт Төслийн багийн хөгжил Төслийн багийн удирдлага
 104. 104. ХҮНИЙ НӨӨЦӨӨ ТӨЛӨВЛӨЛТОрц Гарц Арга хэрэгсэлБайгууллагын гадаад • Зохион байгуулалтын • Үүрэг хуваарьлалторчны хүчин зүйлс диаграмм, байх • Төслийн зохион багуулалтын суурниулын дүрслэл диаграммБайгууллагын актив • Холбоо, үүсгэхТөслийн удирдлагын • Байгууллагын онолтөлөвлөгөө- Ажлуудын нөөцөдтавигдах шаарлагууд
 105. 105. ТӨСЛИЙН БАГ БҮРДҮҮЛЭЛТОрц• Байгууллагын гадаад орчны хүчин зүйлс• Байгууллагын актив• Үүрэг харииуцлага Арга хэрэгсэл хуваарьлалт Гарц• Төслийн зохион • Урьдчилсан томилолт • Ажилчдаа төсөлд байгуулалтын диаграмм • Яриа хэлцэл томилох• Төслийг хүний нөөцийн • Ажилчдаа авах • Нөөцийн хүртээмжтэй хангамжийн удирдлагын • Бодит баг байдал төлөвлөгөө • Шинэчлэгдсэн төслийн хүний нөөцийн хангамжийн удирдлагын төлөвлөгөө
 106. 106. ТӨСЛИЙН БАГИЙН ХӨГЖИЛОрц Арга хэрэгсэл• Ажилчдын төсөлд •Ерөнхий Гарц томилолт менежментийн• Төслийн хүний нөөцийн мэдлэг, чадвар •Төслийн багийн үр •Сургалт дүнтэй байдлын хангамжийн удирдлагын үнэлэмж төлөвлөгөө •Багийг бэхжүүлэх• Нөөцийн хүртээмжтэй арга хэмжээнүүд байдал •Зарчмууд •Хамтран байршуулалт
 107. 107. ТӨСЛИЙН БАГИЙН УДИРДЛАГАОрц• Байгууллагын актив• Ажилчдын төсөл дэх томилгоо• Үүрэг хариуцлага хуваарьлалт Арга хэрэгсэл Гарц• Төслийн зохион байгуулалтын диаграмм• Төслийн хүний нөөцийн хангамжийн • Ажиглалт, хэлэлцүүлэг • Шаардсан өөрчлөлтүүд удирдлагын төлөвлөгөө • Төслийн дүнтэй байдлын үнэлэлт • Санал болгосон засах залруулах• Төслийн багийн үр дүнтэй байдлын • Зөрчилдөөнийг зохицуулах арга хэмжээнүүд үнэлгээ • Асуудлын бүртгэлийн журнал • Санал болгосон анхааруулах арга• Ажлуудын гүйцэтгэдийн талаархи хэмжээнүүд мэдээлэл • Байгууллагын шинэчлэгдсэн актив• Гүйцэтгэлийн тайлан • Төслийн удирдлагын шинэчлэгдсэн төлөвлөгөө
 108. 108. ТӨСЛИЙН ЧАНАРЫН УДИРДЛАГА
 109. 109. ТӨСЛИЙГ БҮХЭЛД НЬ БОЛОН ТӨСЛИЙН ҮРДҮНГИЙН ЧАНАРЫГ ХАНГАХ УДИРДЛАГЫНПРОЦЕСС ЮМ
 110. 110. ДАРААХИ ЭЛЕМЕНТҮҮДИЙГ ӨӨРТӨӨБАГТААНА: Чанарын төлөвлөлт Чанарыг хангах явц Чанарыг хянах процесс
 111. 111. ЧАНАРЫН ТӨЛӨВЛӨЛТ • Чанарын удирдлагын төлөвлөгөө • Чанарын • Байгууллагы • Ашиг болон үнэлгээний үр н гадаад зардлын дүн орчны хүчин шинжилгээ • Чанарын зүйлс • Бенчмаркинг хяналтын • Байгууллагы • Туршилтууды процедурын н актив Арга хяналтын н төлөвлөлт Орц хэрэ Гарц жагсаалт • Төслийн гсэл • Чанарын агуулгын өртөг • Процессуудыг дүрслэл • Чанарын сайжруулах • Төслийн төлөвлөлтийн төлөвлөгөө удирдлагын нэмэлт • Чанарын төлөьлөгөө хэрэгслүүд суурь төлөвлөгөө • Төслийн удирдлагын төлөвлөгөө
 112. 112. ЧАНАР ХАНГАЛТ • Чанарын удирдлагын төлөвлөгөө • Чанарын үнэлгээний үр дүн • Ажлуудыг сайжруулах • Шаардсан өөрчлөлтүүд • Чанар төлөвлөлтийн арга Арга төлөвлөгөө хэрэгслүүд • Санал болгосон засах • Ажлуудын гүйцэтгэлийн залруудлах арга хэмжээнүүд Орц талаархи мэдээлэл • Чанарын аудит Гарц • Байгууллагын шинэчлэгдсэн • Зөвшөөрөгдсөн өөрчлөлтийн саналууд хэрэгсэл • Процессуудын шинжилгээ • Чанарын хяналтын арга хэрэгслүүд актив • Төслийн удирдлагын • Гүйцэтгэглдсэн засах шинэчлэгдсэн төлөвлөгөө залруулах арга хэмжээнүүд • Гүйцэтгэгдсэн анхааруулах арга хэмжээнүүд
 113. 113. ЧАНАР ХЯНАЛТ • Чанарын хяналтын үр дүн • Батлагдсан дефект засалт • Чанарын шинэчлэгдсэн • Чанарын удирдлагын • Шалтгаан-үр дагаврын суурь төлөвлөгөө төлөвлөгөө диаграмм • Санал болгосон засха • Чанарын үнэлгээний үр дүн • Хяналтын диаграмм залруулах арга хэмжээнүүд • Чанарын хяналтын • Хамаардын диаграмм • Санал болгосон процедурны хяналтын Арга • Гистограмм анхааруулах арга Орц жагсаалт • Паретогийн диаграмм Гарц хэмжээнүүд хэрэгсэл • Байгууллагын актив • Шаардсан өөрчлөлтүүд • Прогнозны схем • Ажлуудын гүйцэтгэлийн • Санал болгосон дефект талаархи мэдээлэл • Сарнилтын диаграмм засалт • Зөвгөөрөгдсөн өөрчлөлтийн • Сонгох шалгуур • Байгууллагын шинэчлэгдсэн саналууд • Хяналт шалгалт актив • Нийлшшлэтийн үр дүн • Дефект засалтыг шалгах • Батлагдсан нийлүүлэлтийн үр дүн • Төслийн удирдлагын шинэчлэгдсэн төлөвлөгөө
 114. 114. ТӨСЛИЙН ЭРСДЛИЙН УДИРДЛАГА
 115. 115. ТӨСЛИЙН ЗОРИЛГОДОО ХҮРЭХЭД СААД БОЖ БУЙЭРГЭН ТОЙРНЫ ХҮЧИН ЗҮЙЛСИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙГБАГАСГАХ, АРИЛГАХАД ЧИГЛЭСЭН УДИРДЛАГА ЮМ.
 116. 116. ДАРААХИ ЭЛЕМЕНТҮҮДИЙГ ӨӨРТӨӨБАГТААНА: Эрсдлийн удирдлага төлөвлөлт Эрсдлүүдийг илрүүлэх Эрсдлийн чанарын шинжилгээ Эрсдлийн тоон шинжилгээ Эрсэлд хэрхэн хариу үйлдэл үзүүлэхээ төлөвлөх Эрсдлийг удирдах, хянах
 117. 117. ЭРСДЛИЙН УДИРДЛАГЫН ТӨЛӨВЛӨЛТОрц Арга хэрэгсэл Гарц • Байгууллагын • Төлөвлөлт • Эрсдлийэ гадаад орчны болон удирдлагын хүчин зүйлс шинжилгээний төлөвлөгөө • Байгууллагын зөвлөгөөн актив • Төслийн агуулгын дүрслэл • Төслийн удирдлагын төлөвлөгөө
 118. 118. ЭРСДЛҮҮДИЙГ ИЛРҮҮЛЭХОрц Арга хэрэгсэл Гарц • Байгууллагын • Бичиг баримтын • Эрсдлүүдийн гадаад орчны шинжилгээ бүртгэл хүчин зүйлс • Мэдээлэл • Байгууллагын цуглуулах актив аргууд • Төслийн • Хяналтын агуулгын жагсаалтын дүрслэл шинжилгээ • Эрсдлийн • Зөвшөөрлийн удирдлагын шинжилгээ төлөвлөгөө • Диаграмын • Төслийн тусламжтайгаар удирдлагын дүрслэх аргууд төлөвлөгөө
 119. 119. ЭРСДЛҮҮДИЙН ЧАНАРАН ШИНЖИЛГЭЭОрц Арга хэрэгсэл Гарц • Байгууллагын • Эрсдлүүдийн • Шинэчлэгдсэн актив магадлал эрсдлүүдийн • Төслийн боллог бүртгэл агуулгы нөлөөллийг дүрслэл тодорхойлох • Эрсдлийн • Магадлал удирдлагын болон үр төлөвлөгөө дагаврын • Эрсдлүүдийн хүснэгт бүртгэл • Эрсдлийн өгөгдлүүдийн чанарын үнэлгээ • Эрсдлүүдийн ангилал • Эрсдэлд хариу үйлдэл үзүүлэх хурдыг үнэлэх
 120. 120. ЭРСДЛҮҮДИЙН ТООН ШИНЖИЛГЭЭОрц Арга хэрэгсэл Гарц •Байгууллагын актив •Өгөгдлүүдийг •Эрсдлүүдийн •Төслийн агуулгын цуглуулах, танилцуу шинэчлэгдсэн дүрслэл лах аргууд бүртгэл •Эрсдлийн •Эрсдлийн тоон удирдлагын шинжилгээ ба төлөвлөгөө загварчлалын •Эрсдлүүдийн аргууд бүртгэл •Төслийн удирдлагын төлөвлөгөө •- Төслийн хуваарийн удирдлагын төлөвлөгөө •- Төслийн өртгийн удирдлагын төлөвлөгөө
 121. 121. ЭРСДЭЛД ХАРИУ ҮЙЛДЭЛ ҮЗҮҮЛЭХЭЭТӨЛӨВЛӨХОрц Арга хэрэгсэл Гарц • Эрсдлийн • Сөрөг • Эрсдлүүдийн удирдлагын эрсдлүүдэд шинэчлэгдсэн төлөвлөгөө хариу үйлдэл бүртгэл • Эрсдлүүдийн үзүүлэх • Төслийн бүртгэл стратег удирдлагын • Эерэг шинэчлэгдсэн эрсдлүүдэд төлөвлөгөө хариу үйлдэл • Эрсдлүүдийг үзүүлэх хамаарсан стратег тохиролцлын • Боломж ба гэрээ аюулд хариу үйлдэл үзүүлэх ерөнхий стратег • Урьдчилан хараагүй нөхцлүүдэд хариу үйлдэл үзүүлэх стратег
 122. 122. ЭРДЛИЙН ХЯНАЛТ БА УДИРДЛАГАОрц Арга хэрэгсэл Гарц • Эрсдлийн • Эрсдлүүдийг • Эрсдлүүдийн удирдлагын дахин харах шинэчлэгдсэн төлөвлөгөө • Эрсдлийн аудит төлөвлөгөө • Эрсдлүүдийн • Хэлбэлзлийн • Шаардсан бүртгэл болон чиг өөрчлөлтүүд • Зөвшөөрөгдсөн хандлагын • Санал болгосон өөрчлөлтийн шинжилгээ засах залруулах саналууд • Гүйцэтгэлийн арга хэмжээнүүд • Ажлуудын техник хэмжилт • Санал болгосон гүйцэтгэлийн • Нөөц анхааруулах талаархи боломжийн арга хэмжээнүүд мэдээлэл шинжилгээ • Байгууллагын • Гүйцэтгэлийн • Өнөөгийн шинэчлэгдсэн тайлан байдлын актив талаархи • Төслийн хэлэлцээр удирдлагын шинэчлэгдсэн төлөвлөгөө
 123. 123. ТӨСЛИЙН ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫУДИРДЛАГА
 124. 124. ТӨЛСИЙН ОРОЛЦОГЧДЫГ ШААРДЛАГАТАЙ, ЦАГ ҮЕЭОЛСОН МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙГ ЦУГЛУУЛАХ,БОЛОВСРУУЛАХ, ХАНГАХ АЖЛУУДЫГ ӨӨРТӨӨБАГТААДАГ.
 125. 125. ДАРААХИ ЭЛЕМЕНТҮҮДИЙГ ӨӨРТӨӨБАГТААДАГ: Харилцааг төлөвлөх Мэдээлэл хуваарьлалт Гүйцэтгэлийн тайлан Төслийн оролцогчдыг удирдах
 126. 126. ХАРИЛЦАА ТӨЛӨВЛӨЛТОрц Арга хэрэгсэл Гарц• Байгууллагын • Харилцаа холбооны • Харилцаа холбооны гадаад орчны хүчин шаардлагын удирдлагын зүйлс шинжилгээ төлөвлөгөө• Байгууллагын актив • Харилцаа холбооны• Төслийн агуулгын хэрэгсэл дүрслэл• Төслийн удирдлагын төлөвлөгөө• - Хязгаарлалт• - зөвшөөрөл
 127. 127. МЭДЭЭЛЭЛ ХУВААРЬЛАЛТОрц Арга хэрэгсэл Гарц• Харилцаа • Харилцаа • Байгууллагын холбооны холбооны ур шинэчлэгдсэн удирдлагын чадвар актив төлөвлөгөө • Мэдээлэл • Шаардсан цуглуулах систем өөрчлөлтүүд • Мэдээлэл хуваарьлах аргууд • Хуримтлагдсан мэдлэгийн шинжилгээ
 128. 128. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАНОрц Арга хэрэгсэл Гарц• Ажлуудын гүйцэтгэлийн • Мэдээлэл танилцуулах • Гүйцэтгэлийн тайлан тадаархи мэдээлэл аргууд • Прогноз• Үр дүнтэй байдлын • Ажлын гүйцэтгэлийн • Шаардсан өөрчлөлтүүд хэмжилт талаархи мэдээллийн • Санал болгосон засах• Прогнозлогдсон цуглуулах, нэгтгэх залруулах арга дуусгавар • Өнөөгийн байдлын хэмжээнүүд• Чанарын хяналтын үр дүн үнэлэлтийн талаар • Байгууллагын• Төслийн удирдлагын хэлэлцүүлэг шинэчлэгдсэн актив төлөвлөгөө • Зарцуулах хугацааны• - Гүйцэтгэлийн суурь бүртгэлийн систем төлөвлөгөө • Өртгийн тайлангийн• Зөвшөөрөгдсөн систем өөрчлөлтийн саналууд• Нийлүүлэлтийн үр дүн
 129. 129. ТӨСЛИЙН ОРОЛЦОГЧДЫГ УДИРДАХОрц Арга хэрэгсэл Гарц• Холбоо • Холбоо • Шийдэгдсэн харилцааны харилцааны асуудлууд удирдлагын аргууд • Зөвшөөрөгдсөн төлөвлөгөө • Асуудлын өөрчлөлтийн• Байгууллагын бүртгэлийн саналууд актив журнал • Зөвшөөрөгдсөн засах залруулах арга хэмжээнүүд
 130. 130. ТӨСЛИЙН НИЙЛҮҮЛЭТИЙНУДИРДЛАГА
 131. 131. ТӨСЛИЙН АЖЛУУДЫГ ГҮЙЦЭТГЭХЭД ГАДНААСШААРДЛАГАТАЙ МАТЕРИАЛЛАГ НӨӨЦ, ҮЙЛЧИЛГЭЭЗЭРГИЙГ АВАХАД ЧИГЛЭСЭН ПРОЦЕСУУД
 132. 132. ДАРААХИ ЭЛЕМЕНТҮҮДИЙГ ӨӨРТӨӨБАГТААНА: Худалдан авалт төлөвлөлт Гэрээ төлөвлөлт Худалдагчдаас мэдээлэл хүсэх Худалдагчаа сонгох Гэрээний биелэлт хяналт Гэрээ хаалт
 133. 133. ХУДАЛДАН АВАЛТ ТӨЛӨВЛӨЛТ • Байгууллагын гадаад орчны хүчин зүйлс • Байгууллагын актив • Төслийн агуулгын дүрслэл • Ажлуудын шаталсан бүтэц • АШБ-ийн толь • Төслийн удирдлагын төлөвлөгөө Орц • - Эрсдлүүдийн бүртгэл • - Эрсдлүүдийг хамаарсан зөвшилцлийн гэрээ • - Нөөцүүдэд тавигдах шаардлага • - Төслийн хуваарь • - Ажлуудын өртгийн үнэлэмж • - Өртгийн суурь • “үйлдвэрлэх төлөвлөгөө үү, худалдаж Арга авах уу” шинжилгээ хэрэгсэл • Шинжээчийн үнэлгээ • Гэрээни төрлүүд •Нийлүүлэлтийн удирдлагын төлөвлөгөө •Гэрээний ажлуудын Гарц агуулга •“үйлдвэрлэх үү, худалдаж авах уу” шийдвэр •Шаардсан өөрчлөлтүүд

×