Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

International marketing 3 – 3 b

1,094 views

Published on

 • Be the first to comment

International marketing 3 – 3 b

 1. 1. IMR300 – Lecture 3 Urgeljlel …….
 2. 2. Sustainable development <ul><li>It guides many governments and multinational companies today </li></ul>
 3. 3. Mongolia <ul><li>Бүх нийтийн тогтвортой хөгжлийн боловсрол-Үндэснийхөтөлбөр 2009-2019 </li></ul>
 4. 4. Тогтвортой хөгжил <ul><li>Б айгаль  орчин, нийгэм, эдийн засаг гэсэн гурван асуудлыг нягт хамаарал шүтэлцээтэй авч үзэж </li></ul><ul><li>байгалийн хишиг, нөөц, баялаг өгөөжийг зүй зохистой ашиглан, </li></ul><ul><li>өнөө болон хойч үеийнхэндээ өвлүүлэн үлдээхийн төлөө нийгмийг бүтээн байгуулах </li></ul>
 5. 5. Тогтвортой хөгжлийн боловсролын 10 жил - 2005-2014 <ul><li>НҮБ-н  57/254    дүгээр  шийдвэрээр 2002 -12 сард  тунхаглан зарлаж,  </li></ul><ul><li>(UNESCO)-д манлайлан тэргүүлэх үүргийг  хүлээлгэсэн </li></ul>
 6. 6. Тогтвортой хөгжлийн боловсролын үндэсний хөтөлбөр <ul><li>Б айгаль дэлхийгээ шүтэн хамгаалж ирсэн үндэсний уламжлал дээрээ тулгуурлан бүх нийтэд тогтвортой хөгжлийн боловсрол эзэмшүүлэх, зохистой хэрэглээний шинэ соёл, хандлагыг төлөвшүүлэхэд  чиглэнэ. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Хөтөлбөр 7  бүлэгтэй ,  5 г ол  зорилттой   </li></ul>
 7. 7. Зорилт 1.  <ul><li>Улс   орны  болон  бүсийн  экологийн аюулгүй байдлыг  хангах  үүднээс  бүх нийтэд тогтвортой хөгжлийн боловсролыг эзэмшүүлэх удирдлага, зохион байгуулалтын оновчтой  тогтолцоо, эрх зүйн   үндсийг бүрдүүлэх; </li></ul>
 8. 8. Зорилт 2. <ul><li>Хөтөлбөрийн үзэл баримтлал,  гол зорилтыг бусад холбогдох хөтөлбөр, төслүүд, сонирхолын бүлгүүдийн үйл ажиллагаанд мөрдлөг болгон  хэрэгжүүлэх  арга хэмжээ авах; </li></ul>
 9. 9. Зорилт  3. <ul><li>Тогтвортой хөгжлийн боловсролын агуулгыг бүх шатны албан ба албан бус  сургалтын  хөтөлбөрт  тусган  хэрэгжүүлэх </li></ul>
 10. 10. Зорилт 4.  <ul><li>Төрийн  захиргааны  төв, орон нутгийн болон  төрийн  бус  байгууллага,  бусад  оролцогч  талуудад тогтвортой хөгжлийн экологийн боловсрол эзэмшүүлэх үйл  ажиллагааны  уялдаа,  нэгдмэл  байдлыг  хангах.  </li></ul>
 11. 11. Зорилт 5. <ul><li>Хөтөлбөрийн үйл ажиллагааг олон нийтэд таниулах, мэдээлэл, сурталчилгааны  нэгдсэн сүлжээ  бий  болгох. </li></ul>
 12. 12. Asia & Sustainable development <ul><li>Many Asian governments are drafting new regulations and strictly enforcing existing ones. </li></ul><ul><li>A strong motivator for Asia and the rest of the world is the realization that pollution is on the verge of getting completely out of control. </li></ul>
 13. 13. Europe & Sustainable development <ul><li>environmental damage; rivers are polluted and the atmosphere in many major urban areas is far from clean. </li></ul><ul><li>the disposal of hazardous waste, a by-product of pollution control. </li></ul><ul><li>Estimates of hazardous wastes collected annually exceed 300 million tons </li></ul>
 14. 14. Sustainable development <ul><li>The business community is responding positively to the notion that the focus must be on the global environment rather than “the quality of the air, land, and water in our own backyards.” </li></ul>
 15. 15. Sustainable Development: Key Propositions <ul><li>There is a crucial and potentially positive link between economic development and the environment </li></ul><ul><li>The costs of inappropriate economic policies on the environment are very high </li></ul><ul><li>Addressing environmental problems requires that poverty be reduced </li></ul>
 16. 16. Sustainable Development: Key Propositions <ul><li>Economic growth must be guided by prices that incorporate environmental values </li></ul><ul><li>Since environment problems pay no respect to borders, global and regional collaboration is sometimes needed to complement national and regional regions </li></ul>
 17. 17. Global Population Trends
 18. 18. Global Population Trends <ul><li>Necessary to know about: </li></ul><ul><ul><li>Rural/urban population shifts </li></ul></ul><ul><ul><li>Rates of growth </li></ul></ul><ul><ul><li>Age levels </li></ul></ul><ul><ul><li>Worker shortage and immigration </li></ul></ul>
 19. 19. 1. Rural/urban population shifts <ul><li>unified in location - easier to reach a larger segment of the market by just marketing in the urban population centers. </li></ul><ul><li>The types of products - food might become a more important product in international marketing with few people raising their own. </li></ul>
 20. 20. 1. Rural/urban population shifts <ul><li>greater industrialization - increased sales of capital goods. </li></ul><ul><li>people living in cities have different needs - different market to serve with different characteristics. </li></ul>
 21. 21. Хот хөдөөгийн хүн ам
 22. 22. The largest cities
 23. 23. Demographic trend <ul><li>People living with nonrelatives is the fastest-growing household type, up 46 percent during the 1980s. </li></ul><ul><li>23 million Americans live by themselves. This is an increase of 91 percent for women and 156 percent for men during the 1980s. </li></ul><ul><li>The needs and purchasing behaviors of different household arrangements represent important trends affecting marketers. </li></ul>
 24. 24. 2. Rates of growth <ul><li>Globally, the growth rate of the human population has been declining since peaking in 1962 and 1963 at 2.20% per annum. </li></ul><ul><li>In 2009, the estimated annual growth rate was 1.1% </li></ul>
 25. 25. Population growth rate world CIA World Factbook
 26. 26. The most populous countries
 27. 27. The world population situation <ul><li>About every two seconds, nine babies are born and three people die, </li></ul><ul><li>for a net increase of three people each second. </li></ul><ul><li>This leads to a growth rate of 10,600 people per hour, 254,000 per day, 1.8 million per week, 7.7 million per month, and 93 million per year. </li></ul>
 28. 28. The world population situation <ul><li>The largest growth markets - in the developing countries. </li></ul><ul><li>Lower income levels - limit the actual market size for many products. </li></ul><ul><li>Marketers will have to look hard to find attractive growth markets in developed and developing countries. </li></ul>
 29. 29. 3. Age levels
 30. 31. 4. Worker shortage and immigration <ul><li>Free flow of immigration will help to ameliorate the dual problems of explosive population expansion in less developed countries and worker shortage in industrialized regions. </li></ul>

×