Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ADMITERE MASTERAT 2010       INGINERIA INSTALAŢIILORÎNSCRIERE: 9.07.2010 ORELE 9 – 15;     10.07.2010 ORELE 9 ...
fv"IN1.;1(PlJl.  er.. UC/T1Ei.  C[i(C:r:f,r<t1 ~ I N·:)V/;""): I__,                     UNIVERSITAT...
TEMATICA      PENTRU ADMITERE SESIUNEA IULIE 2009                    MASTERAT          ...
B.  Instalaţii  de Încălzire şi  reţele  termice1.  Noţiuni privind confortul termic termic În clădiri. Calculul ne...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Admitere master 2010

537 views

Published on

a tavalyi tetelek, ha segit

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Admitere master 2010

 1. 1. ADMITERE MASTERAT 2010 INGINERIA INSTALAŢIILORÎNSCRIERE: 9.07.2010 ORELE 9 – 15; 10.07.2010 ORELE 9 – 12; 12.07.2010 ORELE 9 – 15;INTERVIU: 13.07.2010 – 14.07.2010;REZULTATE: 14.07.2010;CONTESTAŢII: 15.07.2010;ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE: • Certificat de naştere în copie legalizată; • Diplomă de bacalaureat în original; • Diplomă de licenţă în original sau Adeverinţă de absolvire pentru absolvenţii promoţiei 2010; • Copie carte de identitate: • 3 fotografii ¾; • Chitanţa taxa de înscriere (se achită la biroul de taxe al UTC-N); • Cerere de înscriere (la depunerea dosarului la secretariat); • Dosar plic. Preşedinte comisie admitere masterat, Decan, Conf.dr.ing. Mircea BUZDUGAN Prof.dr.ing. Gheorghe BADEA
 2. 2. fv"IN1.;1(PlJl. er.. UC/T1Ei. C[i(C:r:f,r<t1 ~ I N·:)V/;""): I__, UNIVERSITATEA TEHNICÂ II , DIN CLUJ-NAPOCA Facultatea de Instalaţii B-dul 21 Decembrie 1989, nr.128-130 ---------------- ----/-------- ---- ---- ------- Metodologia de admitere la programul de masterat "Ingineria Instala ţiilor" In conformitate cu prevederile din dosarul de evaluare internă, aprobat de Senatul UTCN şi cuOrdinele M.E.C.1. din 05.03.2009 şi din 14.04.2009, admiterea se va face În ordinea mediilor, În funcţiede performanţele academice ale candidaţilor la examenul de licenţă sau la examenul de diplomă şi de notaobţinută la interviul de admitere. In anul 2010, la Facultatea de Instalaţii din UTCN se va organiza concurs de admitere pentruprogramul de masterat "Ingineria Instalaţiilor", În limita locurilor finanţate de la buget şi ale celor cutaxă disponibile. Concursul de admitere se va desfăşura la sediul Facultăţii de Instalaţii din B-dul 21 Decembrie1989, nr. 128-130 În două sesiuni, una de vară şi una de toamnă. Calendarul de organizare a concursului de admitere va fi afişat la sediul Facultăţii de Instalaţii. Formula de acordare a notei la concursul de admitere la programul de masterat este: N=0,4L+0,61În care: N- nota obţinută de concurent la concursul de admitere la programul de masterat L- media obţinută de concurent la examenul de licenţă sau la examenul de diplomă din cadrulstudiilor universitare de lungă durată, obţinută până la absolvirea primei promoţii de studii universitare delicenţă În conformitate cu Legea nr. 288/2004. 1- nota obţinută de concurent la interviul care testează cunoştinţele de specialitate În domeniu, Înconformitate cu bibliografia afişată. Admiterea concurenţilor se face În ordinea mediei obţinute la concursul de admitere, În limitalocurilor disponibile. In cazul unor medii egale criteriul de departajare va fi reprezentat de media anilor de studii dinÎnvăţământul de licenţă sau de media din cadrul studiilor universitare de lungă durată, obţinută până laabsolvirea primei promoţii de studii universitare de licenţă În conformitate cu Legea nr. 288/2004. Nota minimă pentru ca un candidat la concurs să poată fi declarat admis este şase. Concurenţii nedeciaraţi admişi la programul de masterat finanţat de bugetul de stat şi care aususţinut concursul de admitere obţinând minimum nota şase, pot opta pentru Înscrierea la programul demasterat cu taxă, În ordinea mediilor şi În limita locurilor disponibile. ,~-~ dr.~~~1;;::j~~, Responsabi I special izare conf. dr. ing. Mir~~~UGAN t;, / prof. t ~ ~~Pl 6! ti> (00, . t. , J.." r )ţftJt.6 ~-~ ~,~~ ~,!~ ,. DEA ~~y str- Constantin Daicoviciu nr. 15, 400020 Cluj Napoca. România _ _. tel. +40-264-401200, fax +40-264-592055. secretariat tel. +40+264-401209. fax +40-264-401280_ _ . G-moil. info@utcluj.ro, http://www.utcluj.rol
 3. 3. TEMATICA PENTRU ADMITERE SESIUNEA IULIE 2009 MASTERAT "INGINERIA INSTALATIILOR" A. Instalatii tehnico-sanitare ,1. Instalatii interioare de alimentare cu apa. Criterii de clasificare. Racordarea instalatiilor interioare. Inregistrarea consumului de apa2. Instalaţii interioare pentru distribuţia apei reci, cu racordare directă3. Instalaţii interioare de distribuţia apei reci, cu rezervoare de Înălţime4. Instalaţii interioare pentru distribuţia apei reci, cu rezervoare de inaltime alimentate prin statii de pompare5. Instalatii interioare de distributie a apei, utilizand, pentru ridicarea presiunii apei, statiile de hidrofor cu vas tampon deschis6. Instalatii interioare de distributie a apei, utilizand, pentru ridicarea presiunii apei, statiile de hidrofor cu vas tampon inchis7. Instalaţii interioare de alimentare cu apa rece pentru prevenirea si combaterea incendiilor prin hidranti de incendiu interiori8. Instalaţii interioare de alimentare cu apa rece pentru prevenirea si combaterea incendiilor cu sprinklere9. Instalaţii interioare de alimentare cu apa rece pentru prevenirea si combaterea incendiilor cu drencere10. Instalaţii interioare de canalizare a apelor uzate menajere11.lnstalaţii interioare pentru canalizarea apelor meteorice12.lnstalaţii locale de preparare a apei calde de consum13 Instalaţii pentru prepararea centralizată a apei calde de consum cu schimbatoare de caldura cu acumulare legate În paralel14. Instalaţii pentru prepararea centralizată a apei calde de consum cu schimbător de căldură În contracurent şi aparate legate În serie sau paralel15. Instalaţii pentru prepararea centralizată a apei calde de consum cu schimbător de căldură În contracurent şi rezervor vertical de acumulare16. Instalaţii pentru prepararea centralizată a apei calde de consum cu schimbătoare de căldură În două trepte serie racordate la reţeaua de termoficare17. Instalaţii pentru prepararea centralizată a apei calde de consum cu ajutorul energiei solare18. Reţele pentru distributia apei calde de consum19. Reţele pentru circulaţia apei calde de consum
 4. 4. B. Instalaţii de Încălzire şi reţele termice1. Noţiuni privind confortul termic termic În clădiri. Calculul necesarului de căldură pentru clădiri civile şi administrative (SR 1907/1-1997) - pierderi de căldură prin transmisie şi factori de corecţie2. Calculul necesarului de căldură pentru clădiri civile şi administrative (S.R. 1907/1-1997) - pierderi de căldură prin infiltraţii3. Corpuri de Încălzire prezentare generală. Dimensionarea corpurilor de Încălzire.4. Instalaţii de Încălzire centrală cu apă caldă şi circulaţie forţată - Calculul hidraulic al instalaţiilor de Încălzire cu apă caldă5. Reţele exterioare pentru distribuţia apei calde - soluţii de amplasare a conductelor În canal termic şi direct În sol.6. C:entrale termice pentru producerea apei calde - schema de principiu.7. Centrale termice mici - schema de pricipiu pentru Încălzire cu reglaj calitativ şi apă caldă menajeră.8. Centrale termice mari pentru producerea apei calde - scheme de principiu În funcţie de utilităţile asigurate la consumatori9. Reţele exterioare pentru distribuţia apei calde - calculul hidraulic Scheme de principiu pentru prepararea centralizată a apei calde de consum10. Dimensionarea echipamentelor din centrala termică pentru prepararea apei calde11. Analiza regimurilor de presiuni În instalaţiile de Încălzire centrală cu apă caldă şi circulatie fortată , ,12. Alimentarea centralelor termice cu combustibil lichid uşor şi determinarea consumului anual de combustibil13. Sisteme de Încălzire prin radiaţie de joasă temperatură14. Sisteme de Încălzire cu abur de joasa temperatura si colectarea gravitationala a condensatului15. Alimentarea cu abur de joasa temperatura a consumatorilor tehnologici16. Sisteme de incalzire cu abur de joasa presiune si returnarea fortata a condensatului la sursa Bibliografie1. B,adea Gh. - Instalaţii de alimentare cu apă, canalizare, sanitare şi de gaze, Litografia, U.T.C-N, 19822. Badea Gh. - Instalaţii de sanitare, Editura Risoprint, Cluj-napoca, 20053. Vintilă Şt., Busuioc H. - Instalaţii de alimentare cu apă, canalizare, sanitare şi gaze. Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 19774.S-rAS 1907/1 - 1997 Instalatii de Încălzire. Necesarul de căldură de calcul. Prescripţii de calcul.5.S-rAS 1907/2 - 1997 Instalatii de Incă/zire. Necesarul de căldură de calcul. Temperaturi interioare convenţionale de calcul6.113- 2002 Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de Încălzire centrală7.113/1- 2002 Normativ pentru exploatarea instalaţiilor de Încălzire centrală8.GP 051 - 2000 Ghid de proiectare, execuţie şi exploatare a centralelor termice mici9.GP 039 - 1999 Ghid pentru calculul necesarului anual de căldură al clădirilor de locuit10.rvl. lIina, C. Bandrabur, M. Popescu ş.a - Instalaţii de Încălzire, Îndrumător de proiectare. Editura Tehnică, Bucureşti, 199211.T. Săvulescu - Instalaţii de Încălzire şi ventilare. Editura Tehnică, Bucureşti, 1985

×