Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jednodňový seminár PRINCE2, Princípy, Témy, Procesy

725 views

Published on

Stručný prehľad metodológie PRINCE2, všetko, čo potrebujete vedieť (jednoddňový seminár)

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Jednodňový seminár PRINCE2, Princípy, Témy, Procesy

 1. 1. Stručný prehľad metodológie PRINCE2® Jednodňový seminárOrganizovaný: INBOX SK s.r.o. (v spolupráci s AJS Management Slovakia a CUPE ltd. UK) www.prince-2.sk skolenie@prince-2.skŠkoliteľ: Branislav GablasRealizovanie: 23.4.2012, Bratislava PRINCE2® je ochranná známka Cabinet Office a APM Group Ltd.
 2. 2. Niečo o nás....alebo čo iní neponúkajúNajširší výber kurzov PRINCE2® Od ½ dňa do 5 dní, Akreditácia, e-Learning, diaľkové štúdiumNeinvestujeme do reklamy Nepresviedčame drahou reklamou, ale odporúčaniami účastníkovTeória overená praxou Okrem školení realizujeme aj vývoj aplikácií, IT a riadime projektyNepotrebujete vedieť anglicky Školiaca učebnica dvojjazyčná, slovensko-anglická PRINCE2® je ochranná známka Cabinet Office a APM Group Ltd.
 3. 3. Pre koho je určený seminár?Pre účastníkov projektu: Team manažérov a členov teamov Členov riadiaceho výboru projektov Projektovej podpory a asistentovPre pracovníkov mimo projektu Senior manažérov a riaditeľov firiem Pracovníkov personálnych a finančných odborov Pre pracovníkov financujúcich agentúr SR a EÚ PRINCE2® je ochranná známka Cabinet Office a APM Group Ltd.
 4. 4. Čo je to PRINCE2 ® Pôvodná projektová metodológia vysokooceňovaná a odporúčaná na riadenie projektov v celej Európskej Únii PRojects IN Controlled Environment PRINCE2® je ochranná známka Cabinet Office a APM Group Ltd.
 5. 5. PRINCE PRINCE(1989) : Vypracovaná z 1989 - PROMPT(II), používaná pre IT 2009 projektyVšetky typy Projektovvo všetkých prostrediach Edition 5 Edition 4 2009 Edition 2005 3 2002 Edition 2 1998 Edition 1 1996 Pravidelné zdokonaľovanie metódy
 6. 6. Čo je to PRINCE2 ® 2009Je postavená na edícii 2005. 7 Princípov projektového manažmentu PRINCE2 7 Tém 7 Procesov s aktivitami 3 Techniky vtelené do príslušných tém 26 Manažérskych produktov PRINCE2® je ochranná známka Cabinet Office a APM Group Ltd.
 7. 7. Projekt PROJEKT je dočasná organizácia, ktorá je vytvorená za účelom jedného alebo viacerých produktov podľa odsúhlaseného zdôvodnenia projektu Projektový manažmentProjektový manažment je plánovanie, delegovanie, monitorovanie a riadenie všetkých aspektov a motivovanie všetkých zúčastnených, s cieľom dosiahnutia projektových cieľov. Tailoring Prispôsobenie metodiky akémukoľvek projektu, akejkoľvek projektovej kultúre, akémukoľvek rozsahu. PRINCE2® je ochranná známka Cabinet Office a APM Group Ltd.
 8. 8. Výrazy na preklad Business Case – zdôvodnenie projektu Issue – problém (udalosť, otvorený bod)Project Management Team – Projektový team Organizácia – štruktúra proje teamu PRINCE2® je ochranná známka Cabinet Office a APM Group Ltd.
 9. 9. Premenné PRINCE2 Čas Rozsah Riziko ÚSPECH Náklady Kvalita PrínosPRINCE2® je ochranná známka Cabinet Office a APM Group Ltd.
 10. 10. Prečo je dobré riadiť projekty metodológiou PRINCE2- Najrozšírenejšie v EU- Jednotný jazyk dodávateľov a odberateľov- Orientované na produkty- ???- ??? PRINCE2® je ochranná známka Cabinet Office a APM Group Ltd.
 11. 11. Princípy PRINCE2 Continued business justification Pokračujúca opodstatnenosť projektu Learn from experience Učenie sa z predchádzajúcich skúseností Defined roles and responsibilities Definované úlohy a zodpovednosti Manage by stages Riadenie po etapách Manage by exception Riadenie s odsúhlasenými odchýlkami Focus on products Zameranie sa na produkt Tailor to suit the project environment Prispôsobenie projektovému prostrediu PRINCE2® je ochranná známka Cabinet Office a APM Group Ltd.
 12. 12. Témy PRINCE2 Bussiness Case Zdôvodnenie projektu Organization Organizácia Quality Kvalita Plans Plány Risk Riziko Change Zmena Progress Pokrok PRINCE2® je ochranná známka Cabinet Office a APM Group Ltd.
 13. 13. Business Case – Zdôvodnenie projektu„Zdôvodnenie projektu“ popisuje dôvod, pre ktorý sa má projektrealizovať, jeho náklady, riziká a očakávané prínosy.Cieľom tejto témy je vytvorenie mechanizmu, ktorý posudzuje, či je projektnaďalej želateľný, životaschopný a dosiahnuteľný, a či teda sú dôvody naďalšie investície.Obsahuje – dôvody, prínosy, náklady, možnosti preorganizáciu, investície, riziká,nevýhody, harmonogramVýsledok projektu: - výsledok projektu - výstup projektu - prínos projektu PRINCE2® je ochranná známka Cabinet Office a APM Group Ltd.
 14. 14. OrganizáciaTéma organizácie definuje a vytvára projektovéštruktúry, podriadenosti a zodpovednosti.Projekt je dočasná organizácia....Vytvorenie efektívnej štruktúry tímu projektového manažmentu akomunikačnej stratégie na začiatku projektu a jej udržiavaniepočas celej životnosti projektu sú podstatnými elementamiúspechu projektu.Niektoré úlohy je možné spájať a kombinovať4 úrovne projektového manažmentu PRINCE2® je ochranná známka Cabinet Office a APM Group Ltd.
 15. 15. PRINCE2® je ochranná známka Cabinet Office a APM Group Ltd.
 16. 16. KvalitaKvalita je vo všeobecnosti definovaná ako súhrn vlastností avlastných alebo pridelených charakteristíkproduktu, osoby, procesu, služby a/alebo systému, ktorý máschopnosť naplniť potreby, požiadavky alebo špecifikáciu.Manažment kvality je definovaný ako koordinované aktivity nakontrolu a riadenie organizácie s ohľadom na kvalitu.Plánovanie kvality sa týka definovania produktu požadovanéhoprojektom so zodpovedajúcimi kritériami kvality a metódamikvality.Príklady kvalitatívnych parametrov – hmotnosť, farba, výdrž batérie... PRINCE2® je ochranná známka Cabinet Office a APM Group Ltd.
 17. 17. KvalitaStratégia riadenia kvality-Špecifickéštandardy, techniky a zodpovednostiRegister kvalityID kvality, produkt, metóda, tvorca, posudzovateľ, schvaľovateľMetódy kvality-Inproces – počas vývoja, zabudovaná kvalita-Konečné posúdenie – testovanie, inšpekciaZabezpečenie kvality – podnik (ISO) PRINCE2® je ochranná známka Cabinet Office a APM Group Ltd.
 18. 18. Technika posudzovania kvalityRolyPredesa, Predkladateľ, Posudzovateľ, Schvaľovateľ, AdminPred posudzovaním kvalityOdovzdanie produktu/dokumentáciePosudzovatelia pripravia otázkyStretnutie k posúdeniu kvalityPredstavenie produktu, diskusiaVýsledok posúdenia kvaity (ukončený/podmienečne/neukončený)Následné aktivity PRINCE2® je ochranná známka Cabinet Office a APM Group Ltd.
 19. 19. PlányPlánovanie je činnosť alebo proces vytvárania a dodržiavaniaplánu.Plán - dokument popisujúci ako a kým bude dosiahnutý cieľ alebosada cieľov.Cieľom môže byť produkt, časový harmonogram, náklady, kvalitaa prínosyÚrovne plánov:  korporátne/programové  projektové  plány etapy  plány výnimky  plány teamov PRINCE2® je ochranná známka Cabinet Office a APM Group Ltd.
 20. 20. Produktovo orientované plánovanie-Produkt projektu-Hierarchická dekompozícia produktov-Produkt-Odhady-Diagram toku produktov PRINCE2® je ochranná známka Cabinet Office a APM Group Ltd.
 21. 21. Popis produktuIdentifikátor: ID z riadenia konfiguráciíNázov: Názov produktuÚčel: Na čo slúži?Zloženie: Z čoho je vyrobený?Pôvod: Odkiaľ sú materiály?Formát & Aký má vzhľad a dojem? prezentácia:Vývojové zručnosti: Zručnosti potrebné na výrobuKritériá kvality: Merateľné – identifikuje “hotové”Tolerancia kvality: Projateľné rozsahy kvalityMetóda kvality: Ako kontrolovať? Napr. posúdenie kvalityZručnosti kontroly kvality: zručnosti alebo ľudia potrební na testyZodpovednosť za kvalitu: výrobca, posudzovateľ a schvaľovateľ PRINCE2® je ochranná známka Cabinet Office a APM Group Ltd.
 22. 22. RizikáRiziko je neistá udalosť alebo sled neistých udalostí, ktoré keď savyskytnú, tak budú mať efekt na dosiahnutie cieľov.Manažment rizík: - identifikovať - vyhodnotiť - Plánovať - realizovaťPríčina rizikaRiziková udalosťVplyv rizika PRINCE2® je ochranná známka Cabinet Office a APM Group Ltd.
 23. 23. Cyklus riadenia rizík PRINCE2® je ochranná známka Cabinet Office a APM Group Ltd.
 24. 24. Stratégia riadenia rizíkCieľom je identifikovať, vyhodnotiť a kontrolovať akúkoľvekpotencionálnu a schválenú zmenu oproti pôvodným plánom.Stupnice - pre pravdepodobnosť a dopadBlízkosť – v časeKategórie – ak sa použijúOdpovede – ohrozenie a príležitosťIndikátory včasného upozorneniaTolerancie rizíkRozpočet na riziká PRINCE2® je ochranná známka Cabinet Office a APM Group Ltd.
 25. 25. Odpovede na rizikáOdpovede na hrozby-vyhnúť sa – zmeniť alebo preplánovať-zredukovať – pravdepodobnosť alebo dopad-preniesť – finančnú zodpovednosť-záložný plán – ak sa riziko objaví-akceptovať – prijať riziko-zdieľať – s partneromOdpovede na príležitosti-zvýšiť – pravdepodobnosť alebo dopad-využiť – chopiť sa príležitosti-zdieľať – bonusy-odmietnuť - neprijať PRINCE2® je ochranná známka Cabinet Office a APM Group Ltd.
 26. 26. ZmenaCieľom je identifikovať, vyhodnotiť a kontrolovať akékoľvekpotencionálne a schválenú zmeny oproti pôvodným plánom.Konfiguračný manažment vs. Stratégia konfiguračného manažmentuRegister problémov (udalostí): - Požiadavka na zmenu - Off specification (akceptovanie iného, než bolo definované) - Concession - Problem/concern – akákoľvek iná udalosť, ktorú musí projektový manažér eskalovať riadiacemu výboruAutorita pre zmenu, rozpočet pre zmenu PRINCE2® je ochranná známka Cabinet Office a APM Group Ltd.
 27. 27. Stratégia riadenia konfiguráciíKonfigurácia (verzia produktu) – pre všetky produkty uvedené dozákladne (baseline)Obsah:-Postup riadenia konfigurácií-Postup riadenia problémov a zmien-Stupnice – rebríček závažnosti problémov a zmienNavrhovaná metrika – MoSCoWZodpovednosti – Autorita pre zmenu PRINCE2® je ochranná známka Cabinet Office a APM Group Ltd.
 28. 28. Progress Cieľom tejto témy je monitorovať a porovnávať aktuálnu situáciu oproti plánovanej. Obsiahnuté v troch princípoch: - manažovanie po etapách - kontinuálne odôvodnenie projektu - manažment projektov s výnimkami6 úrovní tolerancií: -čas -náklady -rozsah -riziká -kvality -PrínosyPrideľovanie tolerancií vs. reportovanie PRINCE2® je ochranná známka Cabinet Office a APM Group Ltd.
 29. 29. Výnimka (prekročenie tolerancie) Keď projektový manažér predpokladá, že bude prekročená niektorá z tolerancií, predkladá správu o výnimke DP DP Plán etapy Plán výnimkytolerancia správa o výnimke Plán výnimky PRINCE2® je ochranná známka Cabinet Office a APM Group Ltd.
 30. 30. ProcesyProces je štruktúrovaný set aktivít navrhnutých na to, aby splnil špecifický cieľ.PRINCE2 definuje 7 procesov:- Predprojektová príprava - Starting up a project (SU)- Strategické riadenie projektu - Directing a project (DP)- Iniciovanie projektu - Initiating a project (IP)- Riadenie etapy - Controlling a stage (SC)- Riadenie dodávky produktu - Managing Product delivery (MP)- Riadenie hraníc etapy - Managing a Stage boundary (SB)- Ukončenie projektu - Closing a project (CP) PRINCE2® je ochranná známka Cabinet Office a APM Group Ltd.
 31. 31. Procesný model PRINCE 2 je ochranná známka OGC a APM Group Ltd.
 32. 32. Predprojektová prípravaÚčelom procesu Predprojektová príprava je uistiť sa pred iniciačnouetapou že máme všetky potrebné podklady a vieme odpovedať na otázku:máme životaschopný projekt, ktorý má cenu realizovať?Aktivity:-vymenovanie Výkonného riaditeľa a Projektového manažéra-získanie skúseností z minulých projektov-navrhnutie projektového tímu-pripravenie Rámcového zdôvodnenia projektu-definovanie kritérií kvality a akceptačných kritérií používateľa-výber prísupu k projektu a skompletizovanie Popisu projektu-naplánovanie Iniciačnej etapy PRINCE2® je ochranná známka Cabinet Office a APM Group Ltd.
 33. 33. Predprojektová príprava Predprojektová príprava – projektový manažér Denník Denník ponaučení Vymenovať Navrhnúť a Zachytiť výkonného vymenovať predchádza- riaditeľa & júce riadiaci tím projektového ponaučenia projektu manažéra Vybrať prístup k Pripraviť projektu a zostaviť rámcové popis projektu Naplánovať zdôvodnenie iniciačnú projektu etapuRámcové zdôvodnenie projektu Popis projektu Popis produktu projektu PRINCE2® je ochranná známka Cabinet Office a APM Group Ltd.
 34. 34. Strategické riadenie projektuÚčelom tohto procesu je umožniť riadiacemu výboru, aby moholkontrolovať úspech projektu prostredníctvom kľúčovýchrozhodnutí a vykonávania celkovej kontroly, zatiaľ čo denno-denný manažment projektu je delegovaný na Projektovéhomanažéra.Aktivity: - Autorizácia iniciačnej etapy - Autorizácia projektu - Autorizovanie plánu etapy alebo plánu výnimky - Ad-Hoc riadenie - Autorizovanie ukončenia projektu PRINCE2® je ochranná známka Cabinet Office a APM Group Ltd.
 35. 35. Strategické riadenie projektu PRINCE 2 je ochranná známka OGC a APM Group Ltd.
 36. 36. Iniciácia projektuCieľom Iniciácie projektu je položiť dobré základy, aby sazrealizoval úspešný projekt.Aktivity:príprava stratégie riadenia rizíkpríprava stratégie riadenia konfiguráciípríprava stratégie riadenia kvalitypríprava stratégie riadenia komunikácievytvorenie kontrolných mechanizmov projektuvytvorenie plánu projektuspresnenie „Zdôvodnenia projektu“skompletizovanie Projektovej Iniciačnej dokumentácie (PID) PRINCE2® je ochranná známka Cabinet Office a APM Group Ltd.
 37. 37. Iniciácia projektu PRINCE 2 je ochranná známka OGC a APM Group Ltd.
 38. 38. Príprava stratégiíStratégia riadenia rizík- Stupnice závažnosti, pravdepodobností a proximity- Register rizíkStratégia riadenie konfigurácií-Stupnice zmien – MoScOW-Záznam o konfiguračnej položke-Register problémovStratégia riadenia kvality-Register kvalityStratégia riadenia komunikácie PRINCE2® je ochranná známka Cabinet Office a APM Group Ltd.
 39. 39. Riadenie etapyÚlohou procesu riadenia etapy je prideliť prácu, ktorámá byť urobená, monitorovaťpráce, zaoberať sa problémamia udalosťami, zdokumentovaťpokrok riadiacemu výboru, prijaťnápravné opatrenia a zabezpečiť,že etapa sa nachádza v rámcipovolenej tolerancie. PRINCE2® je ochranná známka Cabinet Office a APM Group Ltd.
 40. 40. AktivityPracovné balíky: - Autorizovanie Pracovného balíka - Revidovanie štatútu pracovného balíka - Obdržanie kompletného pracovného balíkaMonitorovanie a správy: - Prehľad o situácii v etape (Review the stage status) - Highlights reportPoblémy: - Zachytenie a preskúmanie udalostí a rizík - Eskalovanie udalostí a rizík - Vykonanie opravnej akcie PRINCE2® je ochranná známka Cabinet Office a APM Group Ltd.
 41. 41. AktivityPracovné balíky: - Autorizovanie Pracovného balíka - Revidovanie štatútu pracovného balíka - Obdržanie kompletného pracovného balíkaMonitorovanie a správy: - Prehľad o situácii v etape (Review the stage status) - Highlights reportPoblémy: - Zachytenie a preskúmanie udalostí a rizík - Eskalovanie udalostí a rizík - Vykonanie opravnej akcie PRINCE 2 je ochranná známka OGC a APM Group Ltd.
 42. 42. Riadenie dodávky produktuÚčelom tohto procesu je kontrolovať spojenie medzi Projektovýmmanažérom a manažérami tímov.-práca pridelená teamom je odsúhlasená a autorizovaná-manažéri tímov, členovia tímov a dodávatelia vedia presne, čo majú dodať-plánované produkty sú dodané v rámci tolerancieVykonávané aktivity:Odsúhlasenie pracovného balíkaZrealizovanie pracovného balíkaDodanie pracovného balíka PRINCE2® je ochranná známka Cabinet Office a APM Group Ltd.
 43. 43. Riadenie dodávky produktu PRINCE2® je ochranná známka Cabinet Office a APM Group Ltd.
 44. 44. Riadenie hraníc etapyÚčelom procesu Riadenie hraníc etapy je umožniť Riadiacemuvýboru, aby bol informovaný Projektovým manažérom o situácii vprebiehajúcej etape, schválil plán ďalšej etapy, revidovalaktualizovaný projektový plán a potvrdil „Continued bussinessjustification“ a akceptovateľnosť rizík.Aktivity: - Plánovanie ďalšej etapy - Aktualizovanie projektového plánu - Aktualizovanie Business case - Zdokumentovanie konca etapy (End stage report) - Vytvorenie Excemption plan PRINCE2® je ochranná známka Cabinet Office a APM Group Ltd.
 45. 45. Riadenie hraníc etapy PRINCE 2 je ochranná známka OGC a APM Group Ltd.
 46. 46. Ukončenie projektuÚčelom procesu Ukončenia projektu je stanoviť fixný bod, pri ktorombude prevzatý Project Product a potvrdiť, že ciele stanovené v PID bolidosiahnuté (alebo schválené).Ciele:-Skontrolovať akceptovanie všetkých produktov užívateľom-Overiť, že podporná organizácia (host site) bude schopná podporiť produkt, keď bude projekt ukončený-Preveriť správanie sa projektu oproti plánu-Vyhodnotiť prínosy, ktoré boli dosiahnuté, aktualizovať plány na dokončenie ostatných,-Zabezpečiť, že všetky opatrenia sa zrealizovali a že všetky otvorené problémy a riziká majú naplánované akcie PRINCE2® je ochranná známka Cabinet Office a APM Group Ltd.
 47. 47. Ukončenie projektu PRINCE2® je ochranná známka Cabinet Office a APM Group Ltd.
 48. 48. Školenia PRINCE2- zhruba 1x mesačne- trvanie 3 dniSkúška- 1 hodina (+15 minút administratíva)- 75 otázok v teste- 35 správnych odpovedí- vyhodnotenie hneď po skúške PRINCE2® je ochranná známka Cabinet Office a APM Group Ltd
 49. 49. Ďakujem za pozornosť Branislav Gablas www.prince-2.skskolenie@prince-2.sk Tel.: 0915 890 650 PRINCE2® je ochranná známka Cabinet Office a APM Group Ltd.

×