Organisationfrframtidenkk 101031070014-phpapp02

211 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Organisationfrframtidenkk 101031070014-phpapp02

  1. 1. En organisation för framtidenInledningVi har startat den öppna kriskommissionen för att vi vill att alla medlemmar ochsympatisörer ska ha möjligheter till att vara med i den process som partiet centralt harstartat. Vi känner att det finns en risk att man bevakar positioner i stället för att vända påalla stenar för att få till en verklig förändring av partiet och dess politik. Vi som finns med ärallt från nya medlemmar till personer som gått hela vägen via SSU och facket. Vi kommernu med en första rapport som kommer behandla organisationen med stor bredd.Ambitionen är att vi även ska komma med rapporter på de övriga områden som partietscentrala kriskommission fått i uppdrag att titta på. Vi kommer dock ta initiativet till att sebredare än de uppdrag som partistyrelsen har givit på de olika områden då vi finner att dekan vara väl snäva för att fånga hela den problematik som vi står inför.BakgrundSocialdemokraterna har nu förlorat två val i rad. Men det stannar inte med det utanarbetarrörelsen med både parti och den fackliga grenen har under en lång tid förloratmedlemmar. Vi har också förlorat initiativet i Svensk politik. Vi går på defensiven och blirpå det sättet kontraproduktiva. Organisation är inte anpassad för dagens samhälle ochundergräver våra möjligheter att gå framåt till det parti vi egentligen vill vara. Det finns enmassa inlåsningseffekter som gör att det fria meningsutbytet och nya krafter hindras. Enorganisation ska vara ett stöd och inte ett eget intresse. Vi upplever att så blivit fallet ochmånga socialdemokratiska föreningar och Arbetarkommuner mer diskuterar stadgar ochdatum än politiken. Då har det gått fel och vi har blivit organisationens fångar.Vi vill med detta dokument ge vårt inspel till partiets kriskommission kring organisationensom vi ger ett vidare perspektiv än det som fanns med i partistyrelsens uppdrag tillkriskommissionens organisationsdel."Socialdemokraterna ska utvecklas och vitaliseras. Därför krävs en omfattande, bred,öppen och ärlig/självrannsakande diskussion utifrån bl.a. valanalys och inspiration frånidédebatt och omvärldsanalys. Det kan ske både vid förtroenderåd under hösten 2010 ochpå lokal/regional nivå " - utdrag ur partistyrelsens beslutsunderlag den 8 oktober.Uppdraget som partistyrelsen gav anser vi vara för snävt och glömmer en central del. Viser inte enbart organisation utan att vi måste koppla in frågorna rörande rekrytering ochnominering. För ett parti är dess medlemmar och de som företräder oss. Vi måste finnanya ytor på dessa punkter.Vi har i denna första rapport inte svar på alla frågor men vill ändå lyfta upp dem idagsljuset så att de inte göms för att de kan upplevas jobbiga. Vi kommer om vi menarallvar, med detta arbete att trampa på en hel del tår.Arbetet har vi gjort genom att samla material på sociala medier och dialoger medmänniskor både i och utanför partiet. Vi har inte en sanning men anser att det är ett viktigtinspel för att föra arbetet med partiets utveckling vidare.Våra tankar
  2. 2. Vi lyfter frågan kring nomineringar och rekrytering i ett eget avsnitt då de har en centraloch viktig roll i det organisatoriska arbetet. Det finns delar där vi har en klar uppfattningoch andra delar där vi anser man bör göra en fördjupning. Vi väljer att lyfta upp alla frågoräven om vi inte finner svar. Det är ett medvetet val för att vi inte ska gömma de frågor somkan vara känsliga. Ska vi ta den hänsynen kommer vi aldrig komma framåt.OrganisationenEn grund att stå på:•En folkrörelse byggs underifrån•I en folkrörelse finns makten på basplanet•I en folkrörelse råder fri syn på organisationsstrukturer•Många aktiva starka medlemmar är vår största tillgång•Vi måste bli en öppen aktivistorganisationVi vet att dagens organisation många gånger hindrar idéer från att förverkligas. Om vi bärmed detta i vårt bakhuvud när vi ser på en ny organisation så blir bilden än mera tydlig.När det gäller den framtida organisationen måste den lösas upp så att den inte låser insom idag. Vi har en grundorganisation som bygger på att vi är närmare två miljonermedlemmar men verkligheten påminner oss om att vi är kring hundratusen.När det gäller den kommunala nivån ska det bara finnas ett organisationsled som finns istadgarna. Det är arbetarkommun men med nytt namn, socialdemokraterna i n.n kommun.Den övriga organisationen ska vara frivillig utifrån medlemmarnas egna förutsättningar ochvilja. Socialdemokraterna i kommunen ska ha möten och årsmöte. Alla medlemmar harmotionsrätt, förslagsrätt och nomineringsrätt rakt in utan att behöva passera en massaförödande byråkrati som tar död på idéerna.Vi måste vara för att träffa medlemmarna på arbetsplatser och andra ställen. Vi kan intetro att de alltid ska anpassa sig efter partiorganisationen. Vi är ense om närhetsprincipenmåste få styra och att det byråkratiska ska bort så långt det är möjligt. Det finns en bild avatt de flesta möten går åt till en massa organisatoriska beslut och politiken kommer underövriga frågor. Det finns idag medlemmar med familjer som inte har en möjlighet att kunnavara med på våra traditionella föreningsmöten. Här kan vi använda den nya tekniken medbåda Facebook-klubbar eller vad andra virtuella sammanslutningar som tekniken gerupphov till och direktsända möten. Våra stadgar och regler ska uppmuntra till nyskapandeoch inte låsa inne.Vidare så måste vi lämna kalendariet. Idéer är inte datumbestämda utan kommer när manminst anar det och då ska vi som parti också kunna fånga idéerna snabbt.. Det ska intevara den enskilde som ska samla utan det ansvaret måste ligga på partiet. Vet att enmassamedlemmar med idéer får svaret, skriv en motion om ett halvår...Vi måste finna den modell som ger en tydlig beslutsväg och samtidigt medger att den friadebatten flödar och nya idéer får vingar. Med dagens system så finns varken eller.Vidare så ger oss den nya tekniken möjligheter till att ha nationella nätverk och föreningarutifrån olika sak/intresse områden. Det finns en fråga som kräver en extra titt och de är
  3. 3. våra olika sido-organisationer. Är de fortfarande till nytta eller bevakar de gamlamaktstrukturer och tar kraften från det gemensamma? Vi vet att med minskat antalmedlemmar behöver vi hålla i resurserna och frågan är om dessa organisationer kanfortsätta eller om de kan finnas med i den nya nätverksstrukturen.Vi bör så långt som möjligt centralisera administrationen så vi frigör så mycket tid sommöjligt lokalt för det politiska samtalet. Vi anser att det viktigaste är det lokala politiskasamtalet. Det är där som folkrörelsen växer och nya idéer växer fram. Alla hinder för denutvecklingen ska man aktivt arbeta med för att röja undan.Sedan genom att vi har en kultur som sitter djupt i väggarna är det faktiskt kanske dags attäven se över lokaler och andra praktiska arrangemang. Det handlar om att lämna gamlamönster och igenkänningseffekter bakom oss. Denna faktor i ett förändrat förhållningssättär ofta viktigare än man tror. Det är inte för inte som många av våra större bolag byterlokaler i samband med omorganisationer. Det ger då möjligheter till omflyttning ochskapandet av nya ”friska” kulturer som för organisationer framåt.Nomineringar och förtroendevaldaDet finns en kultur som gör att har du väl fått din stol så är det din till döden skiljer er åt,ingen annan må göra anspråk på den. Det spelar ingen roll hur aktiv du varit, den är din. Detta måste med detta val vara slut. Varken internt eller externt kan stolen vara personligutan det är ett lån från medlemmarna. De har bestämmanderätten över din stol och rätt attbyta person utan att grinighet uppstår.Nomineringsrätten måste vara öppen för alla medlemmar. Men även egen anmälan skavara möjlig. Vi får lämna Jante därhän. Genom att det inte finns mer än ”arbetarkommun”så ska vi finna ett säkert sätt att utföra provval. Det finns en skepsis till detta då detförekommit fusk men frågan om slutna valberedningar med på tryckningar är ett bättrealternativ. Vi tror att med den moderna tekniken finns förutsättningar att lyckas. Vi anseräven att man ska kunna göra provval även hos icke-medlemmar som en del i breddademokratin och möjliggöra för fler att känna delaktighet (Det finns goda exempel frånSundbybergs Arbetarekommun).Vi behöver med öppna nomineringar bli tydligare över vad vi ställer för krav på de som villvara förtroendevalda och representera socialdemokraterna. Idag så är det inte för denenskildes kompetens som den blir nominerad utan ofta på andra premisser. Politiskaskuldsedlar, maktbalanser och personliga agendor styr i allt för stor utsträckningnomineringsprocesserna. Vi behöver göra en kravspecifikation på samtliga uppdrag.Vidare så ska det ställas krav/kontrakt över vad som gäller när man är vald. Där vilken tidsom vi förväntar oss ska vara med och vad den valde skall leverera tillbaka i olikasammanhang. Tror att det skulle underlätta rekrytering om människor vet vad som gällervid olika uppdrag. Vi tror inte det skulle skrämma utan tvärtom locka.Vidare är frågan kring om vi ska begränsa hur länge då får sitta på ett uppdrag. Här finnsen avvägning mellan uppbyggnaden av kunskap och sitta fast. Men en gräns vid tremandat perioder bör ändå finnas med, om inte som skriven regel så rekommendation. Närdet gäller riksdagen kan undantag få göras kring om man avancerat till en högre position
  4. 4. än bara ledamot om vi kan se att en person växer med sin uppgift och får ett större ansvarsom utskottsordförande, vice utskottsordförande, talesperson, statssekreterare ellerminister för att ta några exempel. Om inte den enskilde kan visa på en utveckling börpersonen roteras ut för att lämna plats till andra.Vi kan inte behålla alla för att vi tycker synd om dem för vad som ska hända. Politiken ärett förtroendeuppdrag, inget arbete. Och det är av vikt att den känslan kommer tillbaka.En fråga som återkommer då socialdemokraterna är i en utvecklingsfas som enligt osskommer bestå är frågan om våra ledande tjänstemän ska ha förtroendeuppdrag i kommun/landsting/riksdag. De vi främst tänker på är partisekreterare och 1:a ombudsmän ellerliknande personer i organisationen. Vi ser att de behövs för det interna arbete som blirlidande när de har andra uppdrag som själ uppmärksamheten.AvslutningDetta är den Öppna kris-kommissionens första rapport och vi ser fram emot en livlig debattkring den. Det är inget slutdokument utan en första sammanställning för att komma vidaresamt stimulera och vitalisera debatten.Låt nu debatten komma igång och att så många som möjligt deltar.Öppna Kriskommission

×