Calendario 2010

426 views

Published on

Cada año GRUPIDEA elabora un calendario en el que pretende contar su propia historia, a través de una técnica diferente. En el 2010 apostamos por la ilustración para contar en forma de cuento, los proyectos y servicios que llevamos a cabo.

Published in: Business, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
426
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Calendario 2010

 1. 1. 2010Treballar amb grupIDEA serà la pera Trabajar con grupIDEA será la pera Working with grupIDEA will be fruitful *
 2. 2. Passejant per la meva horta, una pera caigué. Paseando por mi huerta, una pera vi caer. Strolling around my orchard, I saw a pear fall.
 3. 3. Com podria vendre milers de peres verdes i sucoses? ¿Cómo podría vender miles de peras verdes y jugosas? How could I sell thousands of green and juicy pears?
 4. 4. Pensant en peres, amb un edifici de finestres roges vaig topar. Pensando en peras, con un edificio con ventanas rojas me topé. Thinking about pears, I bumped into a building with red windows.
 5. 5. Vaig entrar a la bonica oficina i la meva idea vaig explicar. Entré en la linda oficina y mi idea expliqué. I went into the smart office and explained my idea.
 6. 6. Parlàrem amb els seus amics, gent d’aquí i d’allà, que pensava: pera, pera, peres… Hablamos con sus amigos, gente de aquí y de allá, que pensaba: pera, pera, peras… We spoke with their friends, people from here and there who thought pear, pear, pears …
 7. 7. Un senyor vestit de vermell a un Laboratori la meva pera portà. Un señor vestido de rojo a un Laboratorio mi pera llevó. A man dressed in red in a Lab took my pear.
 8. 8. A grupIDEA es vestiren de verd i de pera es disfressaren. En grupIDEA de verde se vistieron y de pera se disfrazaron. In grupIDEA they dressed in green and dressed up as a pear.
 9. 9. Organitzaren una xarxa per dissenyar la meva botiga de peres. Organizaron una red para mi tienda de peras diseñar. They organised a network to design my pear shop.
 10. 10. Em presentaren una idea en un formós loft. Me presentaron una idea en un hermoso loft. They showed me an idea in a beautiful attic.
 11. 11. Vàrem obrir moltes botigues i molt contenta em vaig sentir. Abrimos muchas tiendas y muy contenta me puse. We opened a lot of shops and were very happy.
 12. 12. Vàrem construir una botiga de peres molt bonica i tothom les meves fruites volgué comprar. Construimos una tienda de peras muy bonita y todo el mundo mis frutas quiso comprar. We built a very pretty pear shop and everyone wanted to buy my fruit.
 13. 13. Un preciós edifici verd tinc ara i els caps de setmana per la meva horta passejo. Un precioso edificio verde ahora tengo y los fines de semana por mi huerta paseo. I now have a beautiful green building and at weekends I stroll around my orchard.
 14. 14. Som una empresa de serveis formada per un grup de profes- sionals cada vegada més ampli (arquitectes, enginyers, disse- nyadors gràfics...), especialitzats en la realització de projectes i en la construcció d’edificis, oficines corporatives i locals comercials de diferents usos. Abastem tot el procés, des de la idea inicial de model de negoci, supervisió en la recerca del millor emplaçament (solar o local), fins al naming, identitat corporativa, arquitectura, disseny interior, construcció i management. Ens agrada treballar conjun- tament amb els nostres clients perquè assoleixin els seus objectius i tinguin una imatge de marca sòlida i coherent. Creem espais flexibles i oberts que milloren el rendiment i per- meten que el client estalviï costos i projecti una bona imatge del seu negoci. Aconseguim terminis d’execució breus i pressupostos rigorosos sense descuidar la qualitat del resultat final. Somos una empresa de servicios formada por un grupo de profesionales cada vez más amplio (arquitectos, ingenieros, diseñadores gráficos...), especializados en la realización de proyectos y en la construcción de edificios, oficinas corporativas y locales comerciales de distintos usos. Abarcamos todo el proceso, desde la idea inicial de modelo de negocio, supervisión en la búsqueda del mejor emplaza- miento (solar o local), hasta el naming, identidad corporativa, arquitectura, diseño interior, construcción y management. Nos gusta trabajar conjuntamen- te con nuestros clientes para que alcancen sus objetivos y creen una sólida y coherente imagen de marca. Creamos espacios flexibles y abiertos que mejoran el rendimiento y permiten que el cliente ahorre costes y proyecte una buena imagen de su negocio. Conseguimos plazos de ejecución breves y presupuestos rigurosos sin descuidar la calidad del resultado final. We are a service company made up of an ever-expanding group of professionals (architects, engineers, graphic designers, and more), specialised in the implementation of projects and the construction of buildings, corporate offices, and different types of shops. We cover the entire process, from the initial idea for the business model and overseeing the search for the best location (land or building) to the naming, corporate identity, architecture, interior design, construction, and management. We enjoy working closely with our customers to help them achieve their goals and create a strong and coherent brand image. We create flexible and open spaces that improve performance and allow the customer to save money and project a good image of their business. We are able to attain short execution deadlines and strict budgets while ensuring the quality of the final results.
 15. 15. Arquitectura. La imaginació i el gust pel disseny estan al servei de l’empresa. L’arquitectura pot arribar a convertir-se en un ve- nedor silenciós i en una eina per comunicar prestigi. Conjuguem les necessitats del màrqueting, les necessitats arquitectòniques i la realitat constructiva. Enginyeria. L’enginyeria és una peça imprescindible en l’execució d’un projecte d’arquitectura corporativa. El disseny adequat de les inst t amb les legalitzacions corresponents, asseguren l’èxit tecnològic dels projectes. Integrem les instal·lacions dins del projecte, amb un gran estalvi de temps i de problemes per al client. Management. La coordinació, l’anàlisi prèvia del projecte, el control d’industrial en els seus diferents models de contractació i dels costos són factors decisius perquè el projecte sigui una realitat. La visió conjunta d’aquestes tres disciplines constitueix un avantatge competitiu per al client, que es troba acompanyat en tot el procés i li permet dedicar-se al seu negoci principal. Arquitectura. La imaginación y el gusto por el diseño están al servicio de la empresa. La arqui- tectura puede llegar a convertirse en un vendedor silencioso y en una herramienta para comunicar prestigio. Conjugamos las necesidades del marketing, las necesidades arquitectónicas y la realidad constructiva. Ingeniería. La ingeniería es una pieza imprescindible en la ejecución de un proyecto de arquitectura corporativa. El diseño adecuado de las instalaciones, con criterios sostenibles y de mantenimiento futuro, junto con las legalizaciones correspondien- tes, aseguran el éxito tecnológico de los proyectos. Integramos las instalaciones dentro del proyecto, con un gran ahorro de tiempo y de problemas para el cliente. Management. La coordinación, el análisis previo del proyecto, el control de industriales en sus diferentes modelos de contrata- ción y de los costes son factores decisivos para que el proyecto sea una realidad. La visión conjunta de estas tres disciplinas constituye una ventaja competitiva para el cliente, que se encuentra acompañado en todo el proceso y le permite centrarse en su negocio principal. Architecture. Imagination and tasteful design are at your service. The architecture of a space can function as a silent salesperson and a tool to communicate prestige. We bring together the marketing needs, architec- tural needs, and the reality of the construction. Engineering. Engineering is a key element in the execution of a corporate architecture project. The appropriate design of the facilities—using sustainable criteria and considering future maintenance—and the corre- sponding authentications ensure the technological success of our projects. We integrate the facilities within the project, which results in a great savings of both time and trouble for our customers. Management. The coordination, the preliminary analysis of the project, and the supervision of the various contractors and of the expenses are all decisive factors in making the project a reality. The joint vision of these three disciplines is a competitive advantage for our customers, who know that they are accom- panied throughout the process, and are thus able to focus on their core business.
 16. 16. Fa un any que explorem les possibilitats d’aquest espai. L’hem pensat i dissenyat perquè fos diferent, per tenir un lloc on refugiar-se i aïllar-se del treball diari. Hem vist passar tot tipus de persones i professionals: univer- sitats, empreses, associacions, particulars... Hem fet exposicions, han fet fotografies a models, han exposat productes, hem celebrat esdeveniments, hem exposat els nostres projectes, seguim fent ioga cada setmana, hem rigut, hem plorat, hem menjat, hem begut, hem fet moltes coses... Més de 4.000 persones n’han gaudit, l’han utilitzat, hi han jugat, han sortit a la terrassa, han fet servir els seus projectors, hi han posat música, han vist la catedral... i han somiat i continuat desenvolupant les seves idees. I volem seguir compartint-lo encara més. Si vols utilitzar-lo, no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres. Llevamos un año explorando las posibilidades de este espacio. Lo hemos pensado y diseñado para que fuera diferente, para tener un sitio donde refugiarse y aislarse del trabajo diario. Por él han pasado todo tipo de personas y profesionales: universidades, empresas, asociaciones, particulares. Hemos hecho exposiciones, han hecho fotografías a modelos, han expuesto productos, hemos cele- brado eventos, hemos expuesto nuestros proyectos, seguimos haciendo yoga cada semana, nos hemos reído, hemos llorado, hemos comido, hemos bebido, hemos hecho muchas cosas... Más de 4.000 personas lo han disfrutado, lo han utilizado, han jugado, han salido a la terraza, han usado sus proyectores, han puesto música, han visto la catedral... y han soñado y seguido desarrollando sus ideas. Y queremos seguir compartién- dolo aún más. Si quieres utilizarlo no dudes en ponerte en contacto con nosotros. We have been exploring the possibilities of this space for a year. We’ve thought about it and designed it to be different, so that it is a place to retreat and isolate ourselves from our daily work. All kinds of people and profes- sionals have passed through this space, including universities, companies, associations, and individuals. We’ve held exposi- tions, taken photographs of models, displayed products, held events, and presented our projects; we do yoga every week; we have laughed, cried, eaten, and drunk in this space. We have truly done many things... More than 4,000 people have enjoyed and have used this space. They have played, spent time on the terrace, and have used the projectors, played music, and gazed out at the cathedral... and they have dreamt and continued to develop their ideas. And we want to continue to share even more. If you wish to use the space, please don’t hesitate to contact us.
 17. 17. Inaugurem IDEALAB l’11 de desembre de 2008 amb l’exposició “Arquitectures arrelades, paraules connectades” a cura d’Óscar Guayabero. IDEALAB neix amb la voluntat de ser una eina útil per a tots aquells que tinguin interès per l’arquitectura corporativa. És una plataforma de recerca i un catalitzador d’idees amb una pràctica conceptual equivalent a la pràctica diària que es realitza des de GRUP IDEA pel que fa a l’arquitectura, enginyeria i management. Treballa en paral·lel per als mateixos clients i per als nous, com un “think tank”, operant en àrees més enllà dels límits tradicionals. El coneixement té la facultat de poder-se distribuir en xarxa, com Internet. IDEALAB explora la intel·ligència col·lectiva al servei de l’usuari, establint nous processos de treball des d’un punt de vista transversal i de cruïlla de discipli- nes. Si tens algun projecte, alguna idea, algun dubte, ja saps on som. Inauguramos IDEALAB el 11 de diciembre de 2008 con la expo- sición “Arquitecturas arraigadas, palabras conectadas” al cuidado de Óscar Guayabero. IDEALAB nace con la voluntad de ser una herramienta útil para to- dos aquellos que tengan interés por la arquitectura corporativa. Es una plataforma de investiga- ción y un catalizador de ideas con una práctica conceptual equivalente a la práctica diaria que se realiza desde GRUP IDEA en arquitectura, ingeniería y management. Trabaja en paralelo para los mismos y nuevos clientes, como un “think tank”, operando en áreas más allá de los límites tradicionales. El conocimiento tiene la facultad de poderse distribuir en red, como Internet. IDEALAB explora la inteligencia colectiva al servicio del usuario, establecien- do nuevos procesos de trabajo desde la transversalidad y el cruce disciplinario. Si tienes algún proyecto, alguna idea, alguna duda, ya sabes dónde estamos. IDEALAB was inaugurated on 11 December 2008 with the exhibition “Rooted Architectures; Connected Words”, whose cura- tor was Óscar Guayabero. IDEALAB was born of the desire to be a useful tool for all those interested in corporate archi- tecture. It is the research platform and catalyst for ideas with a conceptual practice equivalent to the daily practice architecture, engineering, and management carried out at GRUP IDEA. It works in parallel to them and new clients as a think tank, operating in areas beyond traditional limits. Knowledge is able to be dis- tributed over a network, like the Internet. IDEALAB explores the collective intelligence available to the user, establishing new work processes through transversality and cross-disciplinarity. If you have a project, an idea, or a query, you know where to find us.
 18. 18. És una nova tendència de treball que es desenvolupa en altres països: el coworking. Aquest terme anglosaxó significa la unió de treballadors freelance que comparteixen un mateix espai on es fomenta la col·laboració, la comunitat i el networking. Durant aquest any s’han unit a nosaltres professionals que van molt més enllà de la nostra especialitat. Pretenem crear un ambient propici a la innovació, al canvi, en un entorn enriquidor i envoltats d’història, al cor de la ciutat. Oferim un lloc de treball indivi- dual amb accés a Internet, sales de reunions, fax, impressores, fotocopiadores, office i un am- bient molt agradable. Busquem professionals que participin i col·laborin fomentant activitats paral·leles, com ara cursos de formació, exposicions, works- hops, anglès, ioga, coaching, taules rodones... Volem unir iniciatives per al foment del treball i la col·laboració mútua. Es una nueva tendencia de trabajo que se viene desarrollan- do en otros países: el coworking. Este término anglosajón significa la unión de trabajadores freelan- ce que comparten un mismo espacio donde se fomenta la colaboración, la comunidad y el networking. Durante este año se han unido a nosotros profesionales que van mucho más allá de nuestra especialidad. Pretendemos crear un ambiente propicio a la innovación, al cambio, en un en- torno enriquecedor y rodeados de historia, en el corazón de la ciudad. Ofrecemos un puesto de trabajo individual con acceso a Internet, salas de reuniones, fax, impre- soras/fotocopiadoras, office y un ambiente muy agradable. Buscamos profesionales que participen y colaboren fomentan- do actividades paralelas como cursos de formación, exposicio- nes, workshops, inglés, yoga, coaching, mesas redondas... Queremos aunar iniciativas para el fomento del trabajo y la colaboración mutua. Coworking is a new trend being undertaken in other countries. The term means a union of freelance workers who share the same space, which promotes collaboration, community, and networking. During this year we have been joined by professionals who go far beyond our speciality. It is our goal to create a space which is conducive to innovation and change, in an enriching environment, surrounded by history, in the heart of the city. We offer an individual worksta- tion with Internet access, meeting rooms, fax, printer/photocopiers, breakfast room, and a pleasant atmosphere. We are looking for professionals who participate and collaborate, promoting parallel activities such as training courses, exhibitions, workshops, English classes, yoga classes, coaching, round tables, and more. We aim to combine efforts in order to promote working together and collaboration.
 19. 19. dilluns lunes monday dimarts martes tuesday dimecres miércoles wednesday dijous jueves thursday dissabte sábado saturday diumenge domingo sunday divendres viernes friday www.grupidea.com 902 021 707 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 52 1 2 3 4 gener/enero/january
 20. 20. dilluns lunes monday dimarts martes tuesday dimecres miércoles wednesday dijous jueves thursday dissabte sábado saturday diumenge domingo sunday divendres viernes friday www.grupidea.com 902 021 707 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 02 5 6 7 8 febrer/febrero/february
 21. 21. dilluns lunes monday dimarts martes tuesday dimecres miércoles wednesday dijous jueves thursday dissabte sábado saturday diumenge domingo sunday divendres viernes friday www.grupidea.com 902 021 707 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 03 ma rç / marzo / march 9 10 11 12 13
 22. 22. dilluns lunes monday dimarts martes tuesday dimecres miércoles wednesday dijous jueves thursday dissabte sábado saturday diumenge domingo sunday divendres viernes friday www.grupidea.com 902 021 707 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 04 abril/abril/april 13 14 15 16 17
 23. 23. dilluns lunes monday dimarts martes tuesday dimecres miércoles wednesday dijous jueves thursday dissabte sábado saturday diumenge domingo sunday divendres viernes friday www.grupidea.com 902 021 707 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 05m aig / mayo /may 17 18 19 20 21 22
 24. 24. dilluns lunes monday dimarts martes tuesday dimecres miércoles wednesday dijous jueves thursday dissabte sábado saturday diumenge domingo sunday divendres viernes friday www.grupidea.com 902 021 707 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 06 juny/junio/june 22 23 24 25 26
 25. 25. dilluns lunes monday dimarts martes tuesday dimecres miércoles wednesday dijous jueves thursday dissabte sábado saturday diumenge domingo sunday divendres viernes friday www.grupidea.com 902 021 707 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 07 juliol/julio/july 26 27 28 29 30
 26. 26. dilluns lunes monday dimarts martes tuesday dimecres miércoles wednesday dijous jueves thursday dissabte sábado saturday diumenge domingo sunday divendres viernes friday www.grupidea.com 902 021 707 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 08 agost / agosto / a ugust 30 31 32 33 34 35
 27. 27. dilluns lunes monday dimarts martes tuesday dimecres miércoles wednesday dijous jueves thursday dissabte sábado saturday diumenge domingo sunday divendres viernes friday www.grupidea.com 902 021 707 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 09s etem bre/septiembre/se ptember 35 36 37 38 39
 28. 28. dilluns lunes monday dimarts martes tuesday dimecres miércoles wednesday dijous jueves thursday dissabte sábado saturday diumenge domingo sunday divendres viernes friday www.grupidea.com 902 021 707 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 10 octubre/octubre/october 39 40 41 42 43
 29. 29. dilluns lunes monday dimarts martes tuesday dimecres miércoles wednesday dijous jueves thursday dissabte sábado saturday diumenge domingo sunday divendres viernes friday www.grupidea.com 902 021 707 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 11 novembre noviembre/november 44 45 46 47 48
 30. 30. dilluns lunes monday dimarts martes tuesday dimecres miércoles wednesday dijous jueves thursday dissabte sábado saturday diumenge domingo sunday divendres viernes friday www.grupidea.com 902 021 707 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 12 desem bre /diciembre/dec ember 48 49 50 51 52
 31. 31. 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 05 06 07 08 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 09 10 11 12

×