SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
Download to read offline
CLW Nieuws juli 2013 – pagina 1
Van het bestuur
De coöperatie groeit gestaag door. In de 10 weken van ons bestaan
zijn we de grens van 1600 leden ruim voorbij en iedere dag komen er
nieuwe leden bij. We merken dat er vrij veel leden zijn die zich niet
via het internet kunnen inschrijven en die een formuliertje willen
hebben om zich schriftelijk aan te melden. Vaak gaan deze
aanmeldingen gepaard met aangrijpende persoonlijke verhalen over
de wens om het leven te (kunnen) beëindigen. En soms ook over de
wens om over een dodelijk middel te kunnen beschikken. Helaas
kunnen we daar nog niet veel in betekenen; we verwijzen dan
meestal door.
De minister heeft voor de coöperatie gunstige antwoorden gegeven
op de Kamervragen van de Christen Unie. Zo vindt minister Schippers
niet dat er nu sprake is van een strafbaar feit en heeft zij geen
zorgen over het feit dat de coöperatie langs en mogelijk over de rand
van het strafrecht gaat.
De coöperatie is eind mei in de twee pagina tellend artikel prachtig
over het voetlicht gebracht door Nico Hoffer in de bijlage Spectrum
van De Stentor.
De eerste contacten zijn gelegd met organisaties die de coöperatie
nodig heeft om haar doelen te bereiken. Deze organisaties bevinden
zich zowel in hetzelfde ondersteunende veld als de in de industrie.
Juridisch gezien krijgen we steeds scherper wat wel en wat niet kan.
De belangenbehartigende functie zullen we meer gaan inzetten; we
zijn door één politieke partij uit de Tweede Kamer al uitgenodigd om
mee te spreken over een voorbereidende discussie.
Het overleg met toezichthouders en adviseurs is begin juni opgestart.
In het activiteitenplan zijn de vervolgstappen zichtbaar.
Inmiddels heeft een eerste inventarisatie plaatsgehad bij leden die
zich actief willen inzetten. Het is bijzonder inspirerend te ervaren dat
vele personen de coöperatie een warm hart toedragen en zich ervoor
willen inzetten. Samen met de aangrijpende verhalen over wens en
noodzaak is dat een geweldige stimulans om ons hiervoor in te
zetten. Gezamenlijk komen we absoluut verder.
Activiteitenplan 2013
Juni 2013:
- raadpleging actieve leden
- afstemming met NVVE, Stg. De Einder en SVL
- overleg derden
Juli 2013:
- statutair verplichte reglementen opstellen
- communicatieplan maken
- voorbereiding regionale bijeenkomsten
- overleg derden
September/oktober 2013:
- regionale bijeenkomsten
- actieplan 2014
- personen benaderen voor interne overlegorganen
December 2013:
- algemene ledenvergadering
Coöperatie Laatste Wil – Laarstraat 47 – 7201 CB Zutphen – www.laatstewil.nu – post@laatstewil.nu – 06-22576007
Verhaal van een lid
Wel ben ik een ervaringsdeskundige.
Na 12 jaar verzorging van demente ouders kan ik stellen
dat ik ziek word van alle blije mededelingen over
mantelzorg. Iets voor een ander over hebben, zorg geven,
het klinkt zo vanzelfsprekend. De realiteit is anders. Je
verzorgt, terwijl je weet dat dat in tegenspraak is met de
wijze waarop ze geleefd hebben.
De laatste woorden die mijn moeder nog verstaanbaar zei:
"Als je niet anders durft, doe het dan met een steen".
Daarna kon haar woede nog een tijd gezien worden in haar
ogen en motoriek. Toen niets meer, een triest
takkenbosje.
Dat daarna duurde zeven jaren. Onterende jaren, die maar
niet van mijn netvlies willen. Mijn ouders werden verpleegd
in een instelling dus ik hoefde geen handelingen te
verrichten. Ik kon alleen maar er zijn en falen. In die
tussentijd overleden vier van mijn zeer naaste familieleden
door suïcide en één door de hulp van een uiterst
begripvolle huisarts.
Alleen bij de laatste voelde ik de juistheid, het recht om
waardig te mogen sterven, een recht om zelf het moment
te bepalen. Dat gebeurde na een lange zoektocht. Iedereen
begreep het, maar niemand wilde handelen, alléén die éne
huisarts. Ik denk nog dagelijks aan zijn durf. Het was eind
jaren negentig.
Ik ben nu zelf al lang een zoekende. Ik krijg soms wél
begrip en ik krijg genoeg folders. En toen ik na een coma
wakker werd waren ze er – de mantelzorgers. Ik ben nog
nooit zo ontzettend onaardig geweest tegen mensen.
Ik ben lichamelijk niet in staat een bijdrage te leveren.
Geestelijk steek ik dagelijks de vlag uit voor uw initiatief.
Met warme groet,
(naam auteur bekend bij Coöperatie Laatste Wil)
Moordeinde
Geef mij maar een moordeinde in plaats van een wellicht
schier eindeloze kwijning.
Stelselmatig wordt in de media gesproken van zelfmoord
als iemand zijn eigen leven beëindigt. Connotaties van dit
woordgebruik zijn:
- moord als iemand met voorbedachten rade om zeep
helpen;
- moord als iets verschrikkelijks (‘t is een moord);
- moord als noodkreet om hulp (moord en brand
schreeuwen).
Permanent en dwingend disciplineren in deze connotaties
tot in de meest minimale spleetjes het strafrecht & de
christelijke goden & de asociaal-politieke angsthazen & de
hoeders van de fundamentalistische levensmoraal & de
aartstwijfelaars & de zwijgend instemmende
meerderheden.
CLW Nieuws juli 2013 – pagina 2
Leeftijdcriterium
Het leeftijdcriterium dat rond levensbeëindiging wordt gehanteerd, is
arbitrair. Er zijn argumenten voor 70+ of 75+ (Uit Vrije Wil), voor
23+ (volgroeide hersenen), voor 18+ (wettelijke volwassenheid).
De Coöperatie heeft het wettelijk argument van juridische
volwassenheid genomen, omdat die leeftijd voor ons het best
houdbaar en verdedigbaar is. Vier argumenten tezamen
onderbouwen deze keuze, te weten:
a. het ervarings- en door deskundigen onderschreven feit dat in
verreweg de meeste gevallen een ervaring zoals liefdesverdriet niet
zo hoog oploopt dat de stap van de gedachte over zelfdoding naar de
uitvoering ervan, daadwerkelijk wordt gezet. Over het algemeen is
de kloof tussen denken en doen inzake levensbeëindiging dermate
groot dat het gelukkig bij de gedachte blijft.
b. dat de jongeren die een ingrijpende ervaring hebben en daar niet
zonder zelfdoding overheen kunnen komen, andere middelen
voorhanden hebben, edoch middelen die in onze optiek in de
categorie “niet humane dood” vallen.
Zoals ophanging, van de flat springen, voor de aanstormende trein
staan, overmatig drugsgebruik, pols doorsnijden.
c. dat er tot nu toe geen enkele aanwijzing is dat jongeren (n.b. de
Coöperatie weet de geboortedata van de leden) met een doodswens
het lidmaatschap van de coöperatie achter de hand houden voor
barre momenten.
d. dat noch de trein, noch de treinproducent, noch het mes, noch de
messenproducent, noch de flat, noch de architect, noch het touw,
noch de touwslager, noch het laatstewilmiddel, noch de producent of
distribuerende organisatie van het laatstewilmiddel verantwoordelijk
kan worden gesteld voor het oneigenlijk gebruik van respectievelijk
de trein, het mes, de flat, het touw of het laatstewilmiddel.
Ook wij hopen dat dergelijke jongeren in hun omgeving door familie,
vrienden, deskundigen op zo’n manier worden opgevangen dat ze het
definitieve besluit over de uitvoering van de doodswens niet nemen.
Ook wij willen voorkomen dat het laatstewilmiddel oneigenlijk
gebruikt zal gaan worden.
Ook wij willen het laatstewilmiddel niet bij de supermarkt vrij
verkrijgbaar laten zijn.
Ook wij willen niet dat ons de verdenking van aanzetten tot moord of
zelfdoding voor de voeten wordt geworpen.
Het is niet aantoonbaar dat het verbieden van het gebruik van
humane laatstewilmiddelen een significante bijdrage levert aan de
reductie van het aantal suïcides onder jongeren met een doodswens.
Ook is niet bewezen dat de gereglementeerde c.q. gecontroleerde
introductie van humane laatstewilmiddelen aan een relatief klein en
overzichtelijk deel van de Nederlandse volwassenen het aantal
suïcides onder jongeren doet toenemen. Wel weten we dat een
significant aantal Nederlanders de aperte wens heeft om over een
humaan laatstewilmiddel te kunnen beschikken op het voor
desbetreffende geëigende moment; zonder tussenkomst van een
vetohoudende arts.
Voor dat belang komt Coöperatie Laatste Wil op.
Coöperatie Laatste Wil – Laarstraat 47 – 7201 CB Zutphen – www.laatstewil.nu – post@laatstewil.nu – 06-22576007
Moordeinde (vervolg)
Dat je jezelf met voorbedachten rade om zeep kunt
helpen, daar naar uit kunt zien en juist dat intense
genoegen van de daken wilt blèren, komt eerder op bij het
begrip zelfdoding dan bij zelfmoord.
In samenstellingen kunnen we in het denken meer kanten
op met het woorddeel moord-. Verreweg de meeste
samenstellingen zijn negatief geconnoteerd. Denk maar
aan moordaanslag, moordbijl, moordbok, moordbrand,
moordbrigade, moordfantasie, moordhoek, moordlust,
moordwapen of moordzwaard.
Maar wie kent niet een moordvent, een moordwijf, een
moordfilm, een moordgriet of een moordjong? Moord- als
eerste lid van samengestelde woorden, kan ook aangeven
dat wat erna volgt erg aardig, erg mooi of erg fijn is. Het
voorvoegsel ‘moord-‘ duidt dan in positieve zin wat de
spreker/schrijver van het navolgende vindt.
Bij linguïst hoort moordtaal.
Bij muziekminnaar horen moordmelodieën,
moordharmonieën en moordakkoorden.
Bij liefde horen moorddaden om niet.
Bij boezemvriendschap hoort moordvertrouwen.
Bij lijden aan het leven hoort moorddoding.
En bij voltooid leven hoort een moordeinde.
Toeleven naar sterven
Helaas, mijn activiteitsvelden verkleinen, mijn kritische
gedachten houd ik steeds meer voor mij. De leeftijd van 87
jaar gaat steeds meer knabbelen aan mijn strijdlust.
Ik kan met genoegen in NRC NEXT kritische stukjes lezen,
en soms reageer ik daar ook op. Wat ik in De Gelderlander
lees is vrijwel nimmer iets waar ik op wil reageren maar ik
doe het nog wel.
Op mijn leeftijd krijg je een zekere vermoeidheid, een
uitstelneiging en daardoor een afstelbesluit.
Een deel van mijn tijd besteed ik aan het opruimen van
een deel van mijn archieven, wetende dat die voor een
ander niet meer interessant zijn.
Gelukkig is de werking van mijn hersens nog vrij goed
alhoewel in mijn noodzakelijke dagelijkse onderwerpen nog
al eens een sluis dicht gaat en het dan ook vergeet.
Het stroomt niet altijd door.
Het verschijnsel van ouder worden, van het zicht krijgen
op het open water, het sterven, is fascinerend.
Niet dat ik dat nu van plan ben maar ik leef er ongewild
toch naar toe.
Folkert
Colofon
CLW Nieuws is een uitgave van Coöperatie
Laatste Wil en verschijnt 4 à 6 keer per jaar.
TEKSTREDACTIE: G.R. Rebergen & J. van Wijk
OPMAAK: S.M. Rebergen
VORMGEVING: Banster

More Related Content

Similar to Nieuwsbrief Cooperatie Laatste Wil - nr. 2

06_obdam_politie-en-gezondheidszorg
06_obdam_politie-en-gezondheidszorg06_obdam_politie-en-gezondheidszorg
06_obdam_politie-en-gezondheidszorg
Jeroen Obdam
 
Zomer 16 Ess De Essenburgh_Essentie_zomer2016-def [546926]
Zomer 16 Ess De Essenburgh_Essentie_zomer2016-def [546926]Zomer 16 Ess De Essenburgh_Essentie_zomer2016-def [546926]
Zomer 16 Ess De Essenburgh_Essentie_zomer2016-def [546926]
Steven Scheer
 

Similar to Nieuwsbrief Cooperatie Laatste Wil - nr. 2 (20)

SUPRANET GGZ is gestart.
SUPRANET GGZ is gestart.SUPRANET GGZ is gestart.
SUPRANET GGZ is gestart.
 
Nieuwsbrief creative counseling sjoukje drenth bruintjes juni juli 2013
Nieuwsbrief creative counseling sjoukje drenth bruintjes juni juli 2013Nieuwsbrief creative counseling sjoukje drenth bruintjes juni juli 2013
Nieuwsbrief creative counseling sjoukje drenth bruintjes juni juli 2013
 
Nieuwsbrief creative counseling sjoukje drenth bruintjes december 2017
Nieuwsbrief creative counseling sjoukje drenth bruintjes december 2017Nieuwsbrief creative counseling sjoukje drenth bruintjes december 2017
Nieuwsbrief creative counseling sjoukje drenth bruintjes december 2017
 
Van WIJ naar wij
Van WIJ naar wijVan WIJ naar wij
Van WIJ naar wij
 
Ab dijksterhuis het slimme onbewuste
Ab dijksterhuis het slimme onbewuste Ab dijksterhuis het slimme onbewuste
Ab dijksterhuis het slimme onbewuste
 
De Morgen Magazine: Het single leven zoals het is.
De Morgen Magazine: Het single leven zoals het is.De Morgen Magazine: Het single leven zoals het is.
De Morgen Magazine: Het single leven zoals het is.
 
Waar we gaan
Waar we gaanWaar we gaan
Waar we gaan
 
Achtergronden mensvisie
Achtergronden mensvisieAchtergronden mensvisie
Achtergronden mensvisie
 
Nieuwsbrief creative counseling sjoukje drenth bruintjes januari 2014
Nieuwsbrief creative counseling sjoukje drenth bruintjes januari 2014Nieuwsbrief creative counseling sjoukje drenth bruintjes januari 2014
Nieuwsbrief creative counseling sjoukje drenth bruintjes januari 2014
 
PsyXpert-nr1-2019
PsyXpert-nr1-2019PsyXpert-nr1-2019
PsyXpert-nr1-2019
 
Workshop Praktische Suicidepreventie
Workshop Praktische Suicidepreventie Workshop Praktische Suicidepreventie
Workshop Praktische Suicidepreventie
 
Trendrede2016
Trendrede2016Trendrede2016
Trendrede2016
 
Comenius hilversum, voorlichting 113Online, 10 mei 2010
Comenius hilversum, voorlichting 113Online, 10 mei 2010Comenius hilversum, voorlichting 113Online, 10 mei 2010
Comenius hilversum, voorlichting 113Online, 10 mei 2010
 
Publieksavond Lentis, Groningen 10 nov 2010
Publieksavond Lentis, Groningen 10 nov 2010Publieksavond Lentis, Groningen 10 nov 2010
Publieksavond Lentis, Groningen 10 nov 2010
 
06_obdam_politie-en-gezondheidszorg
06_obdam_politie-en-gezondheidszorg06_obdam_politie-en-gezondheidszorg
06_obdam_politie-en-gezondheidszorg
 
Reclamespot Stichting CHRISTHO
Reclamespot Stichting CHRISTHOReclamespot Stichting CHRISTHO
Reclamespot Stichting CHRISTHO
 
TGJ Communicatie Anne Mantel Verliesbegeleiding Flyer
TGJ Communicatie Anne Mantel Verliesbegeleiding  FlyerTGJ Communicatie Anne Mantel Verliesbegeleiding  Flyer
TGJ Communicatie Anne Mantel Verliesbegeleiding Flyer
 
Zomer 16 Ess De Essenburgh_Essentie_zomer2016-def [546926]
Zomer 16 Ess De Essenburgh_Essentie_zomer2016-def [546926]Zomer 16 Ess De Essenburgh_Essentie_zomer2016-def [546926]
Zomer 16 Ess De Essenburgh_Essentie_zomer2016-def [546926]
 
Bachelorscriptie
BachelorscriptieBachelorscriptie
Bachelorscriptie
 
Werkwinkel Omgaan met signalen van suïcidaal gedrag op online communities 200...
Werkwinkel Omgaan met signalen van suïcidaal gedrag op online communities 200...Werkwinkel Omgaan met signalen van suïcidaal gedrag op online communities 200...
Werkwinkel Omgaan met signalen van suïcidaal gedrag op online communities 200...
 

More from Gert Rebergen

De kracht van gewone nomaden.
De kracht van gewone nomaden.De kracht van gewone nomaden.
De kracht van gewone nomaden.
Gert Rebergen
 
Ontwerpwedstrijd Tuintotem
Ontwerpwedstrijd TuintotemOntwerpwedstrijd Tuintotem
Ontwerpwedstrijd Tuintotem
Gert Rebergen
 

More from Gert Rebergen (20)

Van leefstijl naar leefwens
Van leefstijl naar leefwensVan leefstijl naar leefwens
Van leefstijl naar leefwens
 
Uitvaartmuziek
UitvaartmuziekUitvaartmuziek
Uitvaartmuziek
 
Eenzaam
EenzaamEenzaam
Eenzaam
 
Legitiem verzet na afzondering
Legitiem verzet na afzonderingLegitiem verzet na afzondering
Legitiem verzet na afzondering
 
Gezocht: management-assistent & woonbegeleider
Gezocht: management-assistent & woonbegeleiderGezocht: management-assistent & woonbegeleider
Gezocht: management-assistent & woonbegeleider
 
Het nieuwe rouwen
Het nieuwe rouwenHet nieuwe rouwen
Het nieuwe rouwen
 
Factsheet impact clientgestuurd project Rechtop!
Factsheet impact clientgestuurd project Rechtop!Factsheet impact clientgestuurd project Rechtop!
Factsheet impact clientgestuurd project Rechtop!
 
Cooperatie Laatste Wil
Cooperatie Laatste WilCooperatie Laatste Wil
Cooperatie Laatste Wil
 
Huntendwarspop
HuntendwarspopHuntendwarspop
Huntendwarspop
 
De kracht van gewone nomaden.
De kracht van gewone nomaden.De kracht van gewone nomaden.
De kracht van gewone nomaden.
 
Zich de dood geven
Zich de dood gevenZich de dood geven
Zich de dood geven
 
Zelf doen en zelf laten
Zelf doen en zelf latenZelf doen en zelf laten
Zelf doen en zelf laten
 
Attent nr. 11; over meedoen / participeren
Attent nr. 11; over meedoen / participerenAttent nr. 11; over meedoen / participeren
Attent nr. 11; over meedoen / participeren
 
Hunten(dwars)pop, inclusief openlucht muziekfestival.
Hunten(dwars)pop, inclusief openlucht muziekfestival.Hunten(dwars)pop, inclusief openlucht muziekfestival.
Hunten(dwars)pop, inclusief openlucht muziekfestival.
 
Moordeinde
MoordeindeMoordeinde
Moordeinde
 
Ontwerpwedstrijd Tuintotem
Ontwerpwedstrijd TuintotemOntwerpwedstrijd Tuintotem
Ontwerpwedstrijd Tuintotem
 
SROI Coachingstraject
SROI CoachingstrajectSROI Coachingstraject
SROI Coachingstraject
 
Het lijden geleid
Het lijden geleidHet lijden geleid
Het lijden geleid
 
Leuk schuurt.
Leuk schuurt.Leuk schuurt.
Leuk schuurt.
 
SROI schuldhulp
SROI schuldhulpSROI schuldhulp
SROI schuldhulp
 

Nieuwsbrief Cooperatie Laatste Wil - nr. 2

  • 1. CLW Nieuws juli 2013 – pagina 1 Van het bestuur De coöperatie groeit gestaag door. In de 10 weken van ons bestaan zijn we de grens van 1600 leden ruim voorbij en iedere dag komen er nieuwe leden bij. We merken dat er vrij veel leden zijn die zich niet via het internet kunnen inschrijven en die een formuliertje willen hebben om zich schriftelijk aan te melden. Vaak gaan deze aanmeldingen gepaard met aangrijpende persoonlijke verhalen over de wens om het leven te (kunnen) beëindigen. En soms ook over de wens om over een dodelijk middel te kunnen beschikken. Helaas kunnen we daar nog niet veel in betekenen; we verwijzen dan meestal door. De minister heeft voor de coöperatie gunstige antwoorden gegeven op de Kamervragen van de Christen Unie. Zo vindt minister Schippers niet dat er nu sprake is van een strafbaar feit en heeft zij geen zorgen over het feit dat de coöperatie langs en mogelijk over de rand van het strafrecht gaat. De coöperatie is eind mei in de twee pagina tellend artikel prachtig over het voetlicht gebracht door Nico Hoffer in de bijlage Spectrum van De Stentor. De eerste contacten zijn gelegd met organisaties die de coöperatie nodig heeft om haar doelen te bereiken. Deze organisaties bevinden zich zowel in hetzelfde ondersteunende veld als de in de industrie. Juridisch gezien krijgen we steeds scherper wat wel en wat niet kan. De belangenbehartigende functie zullen we meer gaan inzetten; we zijn door één politieke partij uit de Tweede Kamer al uitgenodigd om mee te spreken over een voorbereidende discussie. Het overleg met toezichthouders en adviseurs is begin juni opgestart. In het activiteitenplan zijn de vervolgstappen zichtbaar. Inmiddels heeft een eerste inventarisatie plaatsgehad bij leden die zich actief willen inzetten. Het is bijzonder inspirerend te ervaren dat vele personen de coöperatie een warm hart toedragen en zich ervoor willen inzetten. Samen met de aangrijpende verhalen over wens en noodzaak is dat een geweldige stimulans om ons hiervoor in te zetten. Gezamenlijk komen we absoluut verder. Activiteitenplan 2013 Juni 2013: - raadpleging actieve leden - afstemming met NVVE, Stg. De Einder en SVL - overleg derden Juli 2013: - statutair verplichte reglementen opstellen - communicatieplan maken - voorbereiding regionale bijeenkomsten - overleg derden September/oktober 2013: - regionale bijeenkomsten - actieplan 2014 - personen benaderen voor interne overlegorganen December 2013: - algemene ledenvergadering Coöperatie Laatste Wil – Laarstraat 47 – 7201 CB Zutphen – www.laatstewil.nu – post@laatstewil.nu – 06-22576007 Verhaal van een lid Wel ben ik een ervaringsdeskundige. Na 12 jaar verzorging van demente ouders kan ik stellen dat ik ziek word van alle blije mededelingen over mantelzorg. Iets voor een ander over hebben, zorg geven, het klinkt zo vanzelfsprekend. De realiteit is anders. Je verzorgt, terwijl je weet dat dat in tegenspraak is met de wijze waarop ze geleefd hebben. De laatste woorden die mijn moeder nog verstaanbaar zei: "Als je niet anders durft, doe het dan met een steen". Daarna kon haar woede nog een tijd gezien worden in haar ogen en motoriek. Toen niets meer, een triest takkenbosje. Dat daarna duurde zeven jaren. Onterende jaren, die maar niet van mijn netvlies willen. Mijn ouders werden verpleegd in een instelling dus ik hoefde geen handelingen te verrichten. Ik kon alleen maar er zijn en falen. In die tussentijd overleden vier van mijn zeer naaste familieleden door suïcide en één door de hulp van een uiterst begripvolle huisarts. Alleen bij de laatste voelde ik de juistheid, het recht om waardig te mogen sterven, een recht om zelf het moment te bepalen. Dat gebeurde na een lange zoektocht. Iedereen begreep het, maar niemand wilde handelen, alléén die éne huisarts. Ik denk nog dagelijks aan zijn durf. Het was eind jaren negentig. Ik ben nu zelf al lang een zoekende. Ik krijg soms wél begrip en ik krijg genoeg folders. En toen ik na een coma wakker werd waren ze er – de mantelzorgers. Ik ben nog nooit zo ontzettend onaardig geweest tegen mensen. Ik ben lichamelijk niet in staat een bijdrage te leveren. Geestelijk steek ik dagelijks de vlag uit voor uw initiatief. Met warme groet, (naam auteur bekend bij Coöperatie Laatste Wil) Moordeinde Geef mij maar een moordeinde in plaats van een wellicht schier eindeloze kwijning. Stelselmatig wordt in de media gesproken van zelfmoord als iemand zijn eigen leven beëindigt. Connotaties van dit woordgebruik zijn: - moord als iemand met voorbedachten rade om zeep helpen; - moord als iets verschrikkelijks (‘t is een moord); - moord als noodkreet om hulp (moord en brand schreeuwen). Permanent en dwingend disciplineren in deze connotaties tot in de meest minimale spleetjes het strafrecht & de christelijke goden & de asociaal-politieke angsthazen & de hoeders van de fundamentalistische levensmoraal & de aartstwijfelaars & de zwijgend instemmende meerderheden.
  • 2. CLW Nieuws juli 2013 – pagina 2 Leeftijdcriterium Het leeftijdcriterium dat rond levensbeëindiging wordt gehanteerd, is arbitrair. Er zijn argumenten voor 70+ of 75+ (Uit Vrije Wil), voor 23+ (volgroeide hersenen), voor 18+ (wettelijke volwassenheid). De Coöperatie heeft het wettelijk argument van juridische volwassenheid genomen, omdat die leeftijd voor ons het best houdbaar en verdedigbaar is. Vier argumenten tezamen onderbouwen deze keuze, te weten: a. het ervarings- en door deskundigen onderschreven feit dat in verreweg de meeste gevallen een ervaring zoals liefdesverdriet niet zo hoog oploopt dat de stap van de gedachte over zelfdoding naar de uitvoering ervan, daadwerkelijk wordt gezet. Over het algemeen is de kloof tussen denken en doen inzake levensbeëindiging dermate groot dat het gelukkig bij de gedachte blijft. b. dat de jongeren die een ingrijpende ervaring hebben en daar niet zonder zelfdoding overheen kunnen komen, andere middelen voorhanden hebben, edoch middelen die in onze optiek in de categorie “niet humane dood” vallen. Zoals ophanging, van de flat springen, voor de aanstormende trein staan, overmatig drugsgebruik, pols doorsnijden. c. dat er tot nu toe geen enkele aanwijzing is dat jongeren (n.b. de Coöperatie weet de geboortedata van de leden) met een doodswens het lidmaatschap van de coöperatie achter de hand houden voor barre momenten. d. dat noch de trein, noch de treinproducent, noch het mes, noch de messenproducent, noch de flat, noch de architect, noch het touw, noch de touwslager, noch het laatstewilmiddel, noch de producent of distribuerende organisatie van het laatstewilmiddel verantwoordelijk kan worden gesteld voor het oneigenlijk gebruik van respectievelijk de trein, het mes, de flat, het touw of het laatstewilmiddel. Ook wij hopen dat dergelijke jongeren in hun omgeving door familie, vrienden, deskundigen op zo’n manier worden opgevangen dat ze het definitieve besluit over de uitvoering van de doodswens niet nemen. Ook wij willen voorkomen dat het laatstewilmiddel oneigenlijk gebruikt zal gaan worden. Ook wij willen het laatstewilmiddel niet bij de supermarkt vrij verkrijgbaar laten zijn. Ook wij willen niet dat ons de verdenking van aanzetten tot moord of zelfdoding voor de voeten wordt geworpen. Het is niet aantoonbaar dat het verbieden van het gebruik van humane laatstewilmiddelen een significante bijdrage levert aan de reductie van het aantal suïcides onder jongeren met een doodswens. Ook is niet bewezen dat de gereglementeerde c.q. gecontroleerde introductie van humane laatstewilmiddelen aan een relatief klein en overzichtelijk deel van de Nederlandse volwassenen het aantal suïcides onder jongeren doet toenemen. Wel weten we dat een significant aantal Nederlanders de aperte wens heeft om over een humaan laatstewilmiddel te kunnen beschikken op het voor desbetreffende geëigende moment; zonder tussenkomst van een vetohoudende arts. Voor dat belang komt Coöperatie Laatste Wil op. Coöperatie Laatste Wil – Laarstraat 47 – 7201 CB Zutphen – www.laatstewil.nu – post@laatstewil.nu – 06-22576007 Moordeinde (vervolg) Dat je jezelf met voorbedachten rade om zeep kunt helpen, daar naar uit kunt zien en juist dat intense genoegen van de daken wilt blèren, komt eerder op bij het begrip zelfdoding dan bij zelfmoord. In samenstellingen kunnen we in het denken meer kanten op met het woorddeel moord-. Verreweg de meeste samenstellingen zijn negatief geconnoteerd. Denk maar aan moordaanslag, moordbijl, moordbok, moordbrand, moordbrigade, moordfantasie, moordhoek, moordlust, moordwapen of moordzwaard. Maar wie kent niet een moordvent, een moordwijf, een moordfilm, een moordgriet of een moordjong? Moord- als eerste lid van samengestelde woorden, kan ook aangeven dat wat erna volgt erg aardig, erg mooi of erg fijn is. Het voorvoegsel ‘moord-‘ duidt dan in positieve zin wat de spreker/schrijver van het navolgende vindt. Bij linguïst hoort moordtaal. Bij muziekminnaar horen moordmelodieën, moordharmonieën en moordakkoorden. Bij liefde horen moorddaden om niet. Bij boezemvriendschap hoort moordvertrouwen. Bij lijden aan het leven hoort moorddoding. En bij voltooid leven hoort een moordeinde. Toeleven naar sterven Helaas, mijn activiteitsvelden verkleinen, mijn kritische gedachten houd ik steeds meer voor mij. De leeftijd van 87 jaar gaat steeds meer knabbelen aan mijn strijdlust. Ik kan met genoegen in NRC NEXT kritische stukjes lezen, en soms reageer ik daar ook op. Wat ik in De Gelderlander lees is vrijwel nimmer iets waar ik op wil reageren maar ik doe het nog wel. Op mijn leeftijd krijg je een zekere vermoeidheid, een uitstelneiging en daardoor een afstelbesluit. Een deel van mijn tijd besteed ik aan het opruimen van een deel van mijn archieven, wetende dat die voor een ander niet meer interessant zijn. Gelukkig is de werking van mijn hersens nog vrij goed alhoewel in mijn noodzakelijke dagelijkse onderwerpen nog al eens een sluis dicht gaat en het dan ook vergeet. Het stroomt niet altijd door. Het verschijnsel van ouder worden, van het zicht krijgen op het open water, het sterven, is fascinerend. Niet dat ik dat nu van plan ben maar ik leef er ongewild toch naar toe. Folkert Colofon CLW Nieuws is een uitgave van Coöperatie Laatste Wil en verschijnt 4 à 6 keer per jaar. TEKSTREDACTIE: G.R. Rebergen & J. van Wijk OPMAAK: S.M. Rebergen VORMGEVING: Banster